Copyright (C) NTV College

Size: px
Start display at page:

Download "Copyright (C) NTV College"

Transcription

1 ช อโครงงาน การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากร ว ทยาล ยเทคโนโลอาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007

2 คณะผ จ ดท าโครงงาน นางสาวจ กรศร จ าปางาม รห สประจ าต ว 0755 เลขท 6 นางสาวกนกวรรณ คงบ ตร รห สประจ าต ว 0756 เลขท 8 ระด บช น ปวส.2 สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

3 หล กการและเหต ผล จากการส ารวจข อม ลของว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง เป นว ทยาล ย ขนาดกลางม ข อม ลบ คลากรท หลากหลาย ในการจ ดเก บข อม ลของบ คลากรน นต องจ ดเก บใน ร ปแบบเอกสารเข าแฟ มงาน งานในด านบ คลากรจะม การเปล ยนแปลงความเคล อนไหวอย ตลอดเวลา จ งท าให ต องม การปร บปร งแก ไขข อม ลให เป นป จจ บ นและสามารถเก บข อม ลได อย างเป นระบบ คณะผ จ ดท าจ งม ความสนใจจ ดท าโครงงานประเภทประด ษฐ ท จะประย กต ใช ความร ในรายว ชา Microsoft Office Access 2007 เพ อให ผ เก ยวข องน าผลงานน ไปเผยแพร ผ าน ช องทางต างๆ อ นจะเป นประโยชน ต อว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง และจะเป น ประโยชน ต อคณะผ จ ดท าโครงการ ด านการเพ มพ นความร ท กษะ ประสบการณ จากการ วางแผน ปฏ บ ต งาน การน าเสนอผลการจ ดท าโครงงานประกอบการศ กษาหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ได เป นล าด บ

4 ว ตถ ประสงค 1.เพ อศ กษาความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 และการ ออกแบบระบบฐานข อม ลของบ คลากร 2.เพ อออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ประเม น ค าผลงานจากการส มภาษณ และการสอบถามผ ใช งาน Copyright (user) (C) 3.เพ อให ว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง จ.ลพบ ร ได ม ระบบบ คลากรท ม ค ณภาพ และสะดวกต อการใช งาน ขอบเขตและกล มเป าหมาย ขอบเขต เพ อท าการออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วงด วยโปรแกรมMicrosoft office Access 2007 กล มเป าหมาย ห วหน าฝ ายบ คลากรและคณะคร -อาจารย ของว ทยาล ย เทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง

5 ระยะเวลาในการด าเน นโครงงาน เร มด าเน นการ จ ดท าโครงงานในภาคเร ยนท 1-2 ป การศ กษา 2555 ระยะเวลา 6 เด อน (ต งแต เด อน ก นยายน2555 ถ ง เด อน ก มภาพ นธ 2556) สถานท จ ดท าโครงงาน สถานท ภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง สถานท ภายนอก บ านเลขท 19 หม ท 5 ต.ชอนม วง อ.บ านหม จ.ลพบ ร 15110

6 งบประมาณโครงงาน งบประมาณโครงงาน 1. ค าเคร องม อว สด อ ปกรณ จ านวนเง น 1,300 บาท 2. Copyright ค าเอกสารจ ดท าโครงงาน จ านวนเง น (C) 700 บาท 3. ค าจ ดท าหล กฐานการน าเสนอข นสอบ จ านวนเง น 1,500 บาท 4. ค าพาหนะและค าใช จ ายเบ ดเตล ด จ านวนเง น 1,000 บาท NTV รวมค าใช จ าย College จ านวนเง น 4,500 บาท ว ธ จ ดหางบประมาณ จ ดเก บจากสมาช กกล ม จ านวน 2 คน คนละ 2,250 บาท (สองพ นสองร อยห าส บบาทถ วน)

7 ผลท คาดว าจะได ร บหร อประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. คณะผ จ ดท าโครงงานได ร บความร จากรายว ชา Microsoft Office Access 2007 ท าให เก ดประสบการณ และท กษะจากการว เคราะห ระบบฐานข อม ลจากการประย กต ใช ความร ในสาขาว ในสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 2. ว ทยาล ยม ระบบฐานข อม ลบ คลากร ท สะดวกต อการใช งานของผ ท ต องการ ค นหาข อม ลต างๆของบ คลากรและเป นระบบท ท นสม ยสามารถน าไปพ ฒนาได 3. ผ จ ดท าโครงการได ร บความร และประสบการณ จากการท าโครงการและสามารถ น าความร จากการท าโครงการไปใช ประโยชน ในอนาคตได

8 ท ปร กษาโครงงาน 1. ประธานผ ควบค มโครงงาน นายพรเทพ ศร สม 2. กรรมการผ ควบค มโครงงาน นางสาวอรน ช ชโลมท พย 3. ผ ทรงค ณว ฒ นางจ นทนา ศร ชมภ ผ ร บผ ดชอบโครงงาน 1.นางสาวจ กรศร จ าปางาม เลขประจ าต ว 0755 ประธานกล ม 2.นางสาวกนกวรรณ คงบ ตร เลขประจ าต ว 0756 กรรมการ

9 เคร องม อท ใช ในการเก บข อม ลโครงงาน ส วนท 1 ข อม ลท วไปเก ยวก บบ คคลซ งประกอบด วย ห วหน าบ คลากรและคร - อาจารย ของว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ส วนท 2 แบบส มภาษณ การใช งานของผ ใช งานต อการให บร การของงาน ทะเบ ยนและว ดผลแบบส มภาษณ การใช งานของผ ใช ระบบ ส วนท 3 เป นค าถามแบบเป ด โดยเป นข อเสนอแนะ ความค ดเห น ในการ ปร บปร งและพ ฒนา

10 การเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ลคณะผ จ ดท าโครงงานได ออกส มภาษณ ก อนการใช งานจาก ผ ใช ระบบ ว นท 22 ก.ค และออกส มภาษณ หล งการใช งานจากผ ใช ระบบ ว นท 3 ก.พ โดยใช แบบส มภาษณ การใช งาน เป นเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล และ ว เคราะห ข อม ลจากแบบส มภาษณ การใช งานของผ ใช ระบบ

11 การว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลคณะผ จ ดท าโครงงานได รวบรวมและตรวจสอบความสมบ รณ ของแบบส มภาษณ ท ง ก อนและหล งการใช งาน ของผ ใช ระบบ เพ อน าแบบส มภาษณ ก อนและหล งการใช งานระบบ มาว เคราะห และสร ปผล โดยม ว ธ การด าเน นงานด งน 1. ออกส มภาษณ ก อนการใช งาน และ หล งการใช งานจากผ ใช ระบบ 2. น าแบบส มภาษณ ก อนการใช งาน และ หล งการใช งานมาว เคราะห และสร ปผลการใช งาน

12 ผลการศ กษา ในการจ ดท าโครงงานเพ อศ กษาเก ยวก บการออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากร ว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง จ.ลพบ ร ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความร เก ยวก บ การใช งาน โปรแกรม Copyright Microsoft Office Access 2007 เพ อให ผ เก ยวข องน าผลงานน (C) ไป เผยแพร ผ านช องทางต างๆ อ นจะเป นประโยชน ต อ ว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนอง ม วง และจะเป นประโยชน ต อคณะผ จ ดท าโครงการด านการเพ มพ นความร ท กษะ ประสบการณ จากการวางแผน ปฏ บ ต งาน การน าเสนอผลการจ ดท าโครงงานและประเม น ค าจากการลองใช ด วยเคร องม อแบบส มภาษณ ผ ใช (user)

13 สร ปผลการศ กษา 1. คณะผ จ ดท าโครงงานได ท าการศ กษาค นคว าข อม ลเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ส าหร บออกแบบระบบฐานข อม ล ซ งใช เป นโปรแกรมส าหร บ การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ในคร งน 2. คณะผ จ ดท าได น าข อม ลจากการส มภาษณ มาวางแผนประด ษฐ โปรแกรมโดย ออกแบบโครงร าง (Flown chat) จากน นจ งน าแบบโครงร าง มาจ ดท าผลงานประด ษฐ โปรแกรม เร อง การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วงด วย โปรแกรม Microsoft Access 2007 มาน าเสนอต ออาจารย ท ปร กษาโครงงาน 3. คณะผ จ ดท าโครงงานได สร ปผลการด าเน นงานท งหมด โดยจ ดท ารายงานการ ประด ษฐ เร อง การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 เพ อเสนอต อสถานศ กษา ประกอบการศ กษาหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาขา เทคโนโลย สารสนเทศ

14 ประโยชน ท ได ร บจากการจ ดท าโครงการ ประโยชน ต อตนเอง 1. ได ร บความร ในเร อง การน าเสนอแบบโครงงาน จากรายว ชาโครงงาน 2. ได ร จ กการท างานเป นหม คณะ เก ดความสาม คค ในการท างาน 3. ได ร จ กก บการแก ป ญหาในการท างาน 4. ได ร จ กการว างแผนในการท างาน จนท าให ปฏ บ ต งานจนส าเร จ 5. ได ร จ กการใช โปรแกรม Microsoft Access 2007 มากข น ประโยชน ต อองค กร/ก จการ ส งคม ช มชน หร อผ สนใจ 1.ได ระบบฐานข อม ลเพ อน าไปใช งานได จร ง 2. ได ม ระบบฐานข อม ลเพ อน าไปเก บข อม ลบ คลากรถ สามารเร ยกใช งาน ได อย างรวดเร ว สะดวกและม ประส ทธภาพ

15 ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะต อสถานศ กษา 1. ต องม การพ ฒนาโปรแกรมให ด กว าน ม ความพร อมของโปรแกรมท มากข น 2. ต องม การพ ฒนาหน าต างโปรแกรมท มากกว าน ม ข อม ลได มาตรฐานมากข น ข อเสนอแนะต อการท าโครงงานคร งต อไป 1. ต องม ความร ใน MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 ในการใช งานท มากกว าน 2. ต องม ความร ศ กษาข อม ลของการท าโครงการท มากกว าน ข อเสนอแนะต อก จการ/ผ สนใจท จะน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ผ สนใจสามารถศ กษาโครงงาน การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ย เทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วงด วยโปรแกรม Microsoft Access 2007 เพ อต อยอดเร องการ ออกแบบระบบ และ สามารถพ ฒนาระบบฐานข อม ลต อด วยความค ดสร างสรรค และม ประส ทธ ภาพได เป นประโยชน ต อท กระด บ

16 ป ญหาและอ ปสรรค 1. โปรแกรมม ป ญหาเน องจากการเช อมต อฐานข อม ลม ร ปแบบท ไม ท นสม ย จ งท าให คณะผ จ ดท าได เปล ยนจาก โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป น โปรแกรม Microsoft Access Copyright 2010 (C) 2. ห วหน าบ คลากรไม ค อยม เวลาว างเน องจากท าการสอนจ งท าให การ สอบถามข อม ลม ความล าช า 3. คณะผ จ ดท าไม ค อยม เวลาว างพร อมก น 4. คณะผ จ ดท าไม ค อยม ความร เก ยวก บการออกแบบระบบฐานข อม ลจ งท าให น องศ กษาก อนแล วค อยมาจ ดท าโครงงาน 5. คณะผ จ ดท าม ความผ ดพลาดในการเก บข อม ล จ งท าให ข อม ลเก ดการหาย ทางคณะผ จ ดท าต องไปขอข อม ลใหม 6. เน องจากการเก บข อม ลของบ คลากรจ าเป นต องเก บไว ในแฟตไดว เม อเรา เป ดหลายเคร องท าให เก ดป ญหาเพราะไวร สต องม การสแกนอย ตลอด

Copyright (C) NTV College

Copyright (C) NTV College แบบน าเสนอห วข อท สนใจใน การจ ดทาโครงงาน ช อ นางสาวร งท พย ล นจ กร Copyright (C) รห สประจาต ว 5420030003ช น ปวส.2/1 เลขท 3 ช อ นางสาวกรรณ การ แผ นทอง รห สประจาต ว 5420030005ช น ปวส.2/1 เลขท 4 สาขา เทคโนโลย

More information

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ ป ญหาด านเครด ตก าล งจะกลายเป นป ญหาส าค ญอ กป ญหาหน งส าหร บ ส งคมไทย เน องจากในช วงท ผ านมาสถาบ นการเง นท งหลายต

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ค าน า เน องด วย ชมรมศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554

รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554 รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า ส าน กงานอธ การบด โดยงานประก นค ณภาพ ได จ ดท ารายงานผลการส ารวจความ พ งพอใจของผ มาร

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1

โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 หล กการและเหต ผล โครงการผล ต Website ด วยต วค ณเอง ร นท 1 ป จจ บ นอ นเตอร เน ต ได เข ามาม บทบาทและความส าค ญต อช ว ตประจ าว นของคนเรา ท งการศ กษา การ ประชาส มพ นธ ความบ นเท งและอ นๆ ท งย งเป นแหล งค นคว

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด ถอดบทเร ยน กระบวนการจ ดต งสถาบ นการจ ดการเง นท นช มชน บ านมะบ า หม ท 3 ต าบลบ งงาม อ าเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด โดย กล มงานส งเสร มการพ ฒนาช มชน ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว ดร อยเอ ด โทร 0-4351-1260 ต

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ. 0210.6702(01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ

More information