Market outlook & Value Investing Workshop

Size: px
Start display at page:

Download "Market outlook & Value Investing Workshop"

Transcription

1 Market outlook & Value Investing Workshop Retail Strategist Adisak Phupiphathirungul, CFA

2 Top Agenda การลงท นแบบ Value Investor ค ออะไร? แนวทางการลงท นแบบ Value Investing กล มห นท ม ล กษณะการลงท นแบบ Value Investing ว เคราะห แนวโน มเศรษฐก จ และโอกาสในการลงท น Workshop: เล อกห นส าหร บการลงท นแนว Value Investing Q & A 2 The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator Benjamin Graham

3 Value Investing ค ออะไร? Value Investing: ถ กน าเสนอโดย Ben Graham และ David Dodd ในป 1928 ท มหาว ทยาล ย Columbia และถ กน ามาเข ยนในหน งส อ Security Analysis ในป 1934 Value Investing: เป นการลงท นในส นทร พย ท ม ราคาต ากว าม ลค าท ควรจะ เป นในร ปแบบใดร ปแบบหน ง เช น ราคาต ากว าม ลค าทางบ ญช, ราคาต า กว าม ลค าส นทร พย, อ ตราผลตอบแทนจากเง นป นผลส ง, P/E ต ากว าท ควรเป น, หร อ P/BV ต ากว าท ควรเป น Value Investing: Warrant Buffet มองว าเป นการซ อห นท ม ราคาต ากว า Intrinsic Value โดยการซ อห นท ม ราคาต ากว า Intrinsic Value ถ อว าเป น ห นท ม Margin of Safety 3

4 แนวทางการลงท นแบบ Value Investing: Benjamin Graham การลงท นเป นการกระท าท ต งอย บนพ นฐานของการว เคราะห อย าง ละเอ ยด ซ งจะปกป องเง นต น และสร างผลตอบแทนท พอเพ ยง ไม ว าจะระม ดระว งมากแค ไหน ความเส ยงท หล กเล ยงไม ได ค อ การท า ผ ดพลาด และ Margin of Safety จะท าให ลดโอกาสในการผ ดพลาดลง ได...ห นไม ใช แค แสงไฟกระพร บบนกระดาน แต ค อความเป นเจ าของใน ต วธ รก จ ส งท เก ดข นในอด ต อาจ ไม เก ด ข นในอนาคต น กลงท นควรสนใจแนวโน มผลการด าเน นงาน มากกว าแนวโน มราคาห น 4

5 กฎการ เล อกซ อ ห นเข าพอร ต น กลงท นเช งร บ (Defensive Investor) ควรม การกระจายความเส ยงอย างพอเพ ยง (ไม มากเก นไป) เป นบร ษ ทขนาดใหญ ฐานะทางการเง นแข งแกร ง ม ประว ต การจ ายเง นป นผลอย างต อเน อง ยาวนาน ราคาห นไม ส งจนเก นไป และน กลงท น ควรก าหนดราคาส งส ดท ย งน าสนใจเข าซ อ ร ก หร อ ร บ น กลงท นเช งร ก (Enterprising Investor) ซ อห นตอนตลาดตกต า และขายห นตอนตลาดอย ส ง ซ อห น โตเร ว หร อ Growth ท ได ค ดสรรมาแล ว 5

6 การประเม นม ลค าห น การประเม นม ลค าท เหมาะสม อนาคตระยะยาวของบร ษ ท ค ณภาพผ บร หาร ความแข งแกร งทางการเง น และโครงสร างเง นท น (Current Ratio, DE Ratio) ประว ต การจ ายเง นป นผล นโยบายจ ายเง นป นผลในป จจ บ น 6

7 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing?? กล มห นท ม ราคาต ากว าม ลค าทางบ ญช กล มห นท ม ราคาต ากว าม ลค าส นทร พย กล มห นท ม อ ตราผลตอบแทนจากเง นป นผลส ง กล มห นท ม P/E ต ากว าท ควรเป น กล มห นท ม P/BV ต ากว าท ควรเป น กล มห นท ม Margin of Safety ส ง 7

8 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing กล มห นท ม ราคาต ากว าม ลค าทางบ ญช Analysis BCP BECL SIRI AP IRPC ESSO KKP Q: การลงท นในห นท ม ราคาต ากว า ม ลค าทางบ ญช (Book Value) เป น การลงท นท ถ กต องเสมอไป? Q: ห นท ซ อขายต ากว าม ลค าทางบ ญช ม กจะปร บส งข นด กว าตลาด? EGCO 0.9 BANPU 0.9 STA 0.8 THAI

9 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing กล มห นท ม ราคาต ากว าม ลค าทางบ ญช SET 9

10 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing PBV กล มห นท ม ราคาสมเหต สมผล เม อเท ยบก บม ลค าทางบ ญช 25 VGI INTUCH DCC 5 SPCG ROE SPCG, SPALI, NOK, SAMART, KBS, TISCO, LPN, INTUCH, HEMRAJ, QH, AP, SIM, KSL, KBANK, PS, SIRI, PTT, DEMCO, KTB, SCB, PTTEP, PTTGC, KKP, TVO, JAS, GFPT, SCC, AMATA, MCOT, BBL, MC, TTCL, TOP, BANPU, BAY, BCP, DCC, SORKON, THAI, EGCO, STA, RATCH, SF, TICON, ESSO, LH, GLOW, GUNKUL, CPF, MAJOR, BECL, SYMC, ADVANC 10

11 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing กล มห นท ม ราคาสมเหต สมผล เม อเท ยบก บม ลค าทางบ ญช SET 11

12 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing กล มห นท ม อ ตราผลตอบแทนจากเง นป นผลส ง Analysis Q: ห นท ให อ ตราผลตอบแทนจากเง น ป นผลส งจะ Outperform ตลาดเสมอ? TVO MCOT INTUCH SIRI KKP DCC MAJOR QH TICON ADVANC TISCO NOK DTAC SAMART LH KBS BEC PTTGC BTS SPALI MC BANPU SIM SYMC HEMRAJ LPN EGCO 12

13 กล มห นท ม ล กษณะแบบ Value Investing กล มห นท ม อ ตราผลตอบแทนจากเง นป นผลส ง 13

14 การ เล อกซ อ ห นส าหร บการลงท นระยะยาว ว ธ การประเม นม ลค า Discounted Cash Flow Dividend Discount Model Free Cash Flow Discount Model ; r = Discounted rate ; r = Discounted rate 14

15 ต วอย างในการค านวน Dividend Discount Model 15

16 ต วอย างในการค านวน Discounted Free Cash Flow 16

17 ห นท น าสนใจลงท นเช ง Value Investing 17

18 แนวโน มเศรษฐก จโลก และเศรษฐก จไทย 18

19 เศรษฐก จเต บโตในระด บค าเฉล ย 4-4.5% 10.0% 8.0% Pre-Subprime Post-Subprime 6.0% 5.1% 4.5% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% F 2014F 2015F

20 โครงสร างเศรษฐก จไทย 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20 Export Import Private Consumption Private Investment Public Investment 1Q96 1Q97 1Q98 1Q99 1Q00 1Q01 1Q02 1Q03 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13

21 แนวโน ม SET และเป าหมายปลายป 2014 ท 1,650 จ ด ROE 13F = 17.0% ROE 14F = 17.8% 1,620 1, ROE 15F = 18.4% 1,460 1, ,370 1,080 1,535 1,

22 ก าไรเต บโต 15% +/-, ROE เร งต วข น, Valuation ไม ส งเก นไป SET EPS SET (RHS) SET & EPS SET Index SET EPS (Bt PE (%) (5.0) (10.0) ROE 17.0% 18.4% 17.8% F 2014F 2015F Korea HK China MSCI Ex-Jap Germany (DAX) France England SET India US Indonesia Singapore Taiwan Malaysia Japan Philippines Expected PE Dividend Yld 3.6 Korea Japan India China Indonesia Philippines US MSCI Ex-Jap Malaysia Germany (DAX) Taiwan Singapore SET HK France England Expected Dividend Yield 2014

23 ป จจ ยการเม องม กเป น โอกาส ในการลงท น ร ฐประหาร 2006 Event Date ป ดสนามบ น 2008 Event Date เผา CTW 2010 Event Date Ev Ev Ev

24 กล มห นแนะน าเช งกลย ทธ 24

25 กลย ทธ ลงท น ผลกระทบการเม องต อผลการด าเน นงานบร ษ ทจดทะเบ ยนจ าก ด แต ม ผลกระทบมากในเช ง Sentiment...ขณะท คาดการณ เศรษฐก จจะเร งต วข นในป หน า สน บสน นโดยภาคการ ส งออก การบร โภค และลงท น Valuation ของ SET ไม ส งน ก เม อเท ยบก บตลาดห นภ ม ภาค และย งม Upside เม อพ จารณาจากความส มพ นธ ระหว าง ROE vs PBV ด วยเป าหมาย 1,535-1,650 จ ด การลดวงเง น QE เป นป จจ ยเส ยง แต คาดว าจะส งผลกระทบต อ SET ไม เท าก บช วงกลางป 2013 แล ว เน องจาก 1) น กลงท นต างชาต ปร บพอร ตไป บ างแล ว และ 2) Valuation ของ SET ต ากว าเด มมาก ซ อ เม ออ อนต วท บร เวณแนวร บ 1,380-1,390 จ ด (Worst Case ไม ต ากว า 1,330 จ ด) และ ซ อเพ ม เม อม ส ญญาณย นย นการเพ มพอร ตท 1,430 จ ด 25

26 ความเส ยงท ต องต ดตาม ป ญหาการเม องท ร อนแรง และย ดเย อ การบร โภคภายในประเทศท ชะลอต วลง หน ภาคคร วเร อนอย ในระด บส ง การลดวงเง น QE ของ Fed ใน 1Q14 ป ญหาเพดานหน สาธารณะสหร ฐฯ 26

27 General Disclaimers And Disclosures This report is prepared and issued by Thanachart Securities Public Company Limited (TNS) as a resource only for clients of TNS, Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP) and its group companies. Copyright Thanachart Securities Public Company Limited. All rights reserved. The report may not be reproduced in whole or in part or delivered to other persons without our written consent. This report is prepared by analysts who are employed by the research department of TNS. While the information is from sources believed to be reliable, neither the information nor the forecasts shall be taken as a representation or warranty for which TNS or TCAP or its group companies or any of their employees incur any responsibility. This report is provided to you for informational purposes only and it is not, and is not to be construed as, an offer or an invitation to make an offer to sell or buy any securities. Neither TNS, TCAP nor its group companies accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. The information and opinions contained herein have been compiled or arrived at from sources believed reliable. However, TNS, TCAP and its group companies make no representation or warranty, express or implied, as to their accuracy or completeness. Expressions of opinion herein are subject to change without notice. The use of any information, forecasts and opinions contained in this report shall be at the sole discretion and risk of the user. TNS, TCAP and its group companies perform and seek to perform business with companies covered in this report. TNS, TCAP, its group companies, their employees and directors may have positions and financial interest in securities mentioned in this report. TNS, TCAP or its group companies may from time to time perform investment banking or other services for, or solicit investment banking or other business from, any entity mentioned in this report. Therefore, investors should be aware of conflict of interest that may affect the objectivity of this report. Recommendation Structure: Recommendations are based on absolute upside or downside, which is the difference between the target price and the current market price. If the upside is 10% or more, the recommendation is BUY. If the downside is 10% or more, the recommendation is SELL. For stocks where the upside or downside is less than 10%, the recommendation is HOLD. Unless otherwise specified, these recommendations are set with a 12-month horizon. Thus, it is possible that future price volatility may cause a temporary mismatch between upside/downside for a stock based on the market price and the formal recommendation. For sectors, we look at two areas, ie, the sector outlook and the sector weighting. For the sector outlook, an arrow pointing up, or the word Positive, is used when we see the industry trend improving. An arrow pointing down, or the word Negative, is used when we see the industry trend deteriorating. A double-tipped horizontal arrow, or the word Unchanged, is used when the industry trend does not look as if it will alter. The industry trend view is our top-down perspective on the industry rather than a bottom-up interpretation from the stocks we cover. An Overweight sector weighting is used when we have BUYs on majority of the stocks under our coverage by market cap. Underweight is used when we have SELLs on majority of the stocks we cover by market cap. Neutral is used when there are relatively equal weightings of BUYs and SELLs November 2013

หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด

หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด ด ษฐนพ ว ธนเวค น 662 680 2931 น กว เคราะห การลงท น บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด dithanop@kktrade.co.th กาไร 3Q57 หดแรง QoQ แต ทรงต ว YoY เราคาดก าไร 3Q57 หดต วกว า

More information

OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO

OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO Retails Thailand Officemate PCL OFM TB / OFM.BK ต วแทนห น E-Commerce Conviction ของไทย เราเร มต นบทว เคราะห ด วยค าแนะน า "ถ อ" ด วยว ธ ค ดลดกระแสเง นสด (WACC 9% และ Terminal Growth 3.0%) ได ราคาเหมาะสมเท

More information

Futures daily Daily. Technical Analyzer. SET50 Index (Close 979.10 Chg -1.09) S50U15 (Close 965.10 Chg -3.10) 6 July 2015

Futures daily Daily. Technical Analyzer. SET50 Index (Close 979.10 Chg -1.09) S50U15 (Close 965.10 Chg -3.10) 6 July 2015 6 July 2015 set1mfec Technical Analyzer Saravut Tachochavalit, Analyst Niruth Upara, Analyst TEL : +66 (0) 862 9999 Ext. 9754 EMAIL : Saravut.ta@rhbgroup.com Futures daily Daily SET50 Index (Close 979.10

More information

แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58

แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 เจตอาทร สองเม อง Quantitative Analyst แนวโน มตลาดประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 29 ม ถ นายน 2558 1.0 ภาพตลาดจาก Strategist & Technical & Quantitative 2.0 Theme play on

More information

Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ

Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ EIC l Economic Intelligence Center Outlook Quarter 1/2013 ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ In focus: จ บตา FDI ญ ป นรอบใหม ความสำค

More information

คาดว าห นไทยว นน ปร บต วลงตามตลาดห นท วโลก หล งน กลงท นห นมาสนใจในส นทร พย ปลอดภ ยมาก

คาดว าห นไทยว นน ปร บต วลงตามตลาดห นท วโลก หล งน กลงท นห นมาสนใจในส นทร พย ปลอดภ ยมาก คาดด ชน ปร บลง คาดว าห นไทยว นน ปร บต วลงตามตลาดห นท วโลก หล งน กลงท นห นมาสนใจในส นทร พย ปลอดภ ยมาก ข น เน องจากป ญหาเศรษฐก จและป ญหาความร นแรงทางการเม องระหว างประเทศเร มกล บมาอ กคร ง ซ ง แม ว า ในประเทศไทยย

More information

Results review 5 Aug 2015

Results review 5 Aug 2015 Results review บมจ. แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส (ADVANC) บร ษ ทปร บประมาณการลงแต ย งคงม แนวโน มสดใส ก าไรส ทธ ไตรมาส 2/58 ลดลงเล กน อย 0.5% แต เพ มข น 16% YoY อย ท 9.8 พ นล านบาท สอดคล องก บประมาณการของเราแต

More information

คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ร วมจ ดโดย

คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ร วมจ ดโดย การประช มว ชาการระด บชาต บ รณาการงานว จ ยท องถ นด านบร หารธ รก จ ส ประชาคมอาเซ ยน The Integration Form Local Research on Business Administration to ASEAN ณ คณะบร หารธ รก จและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ บรรยายโดย.. ดร.กฤษฎา เสกตระก ล, CFP ผ ช วยกรรมการผ อ านวยการ ศ นย ส งเสร มการพ ฒนาความร ตลาดท น (TSI) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 1 1 สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

TFRS: Roadmap to the future

TFRS: Roadmap to the future / / D E V E L O P M E N T / / 2 0 1 4 P R O G R E S S / / B U S I N E S S TFRS: Roadmap to the future Audit Committee Forum No 23 ความค บหน าของมาตรฐานการรายงานทางการเง นของไทย ท ศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเง

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

การว เคราะห ต นท นและประโยชน ของโครงการ

การว เคราะห ต นท นและประโยชน ของโครงการ การว เคราะห ต นท นและประโยชน ของโครงการ (Cost-Benefit Analysis: CBA) เรวด จร งร ตนาพงศ เราจะใช เคร องม อน เม อใด เม อต องต ดส นทางเล อกของนโยบายต างๆ ว านโยบายใดม ความค มค ามากกว าทางเล อกอ น การหาแหล

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวน ความตกลงในพ นธกรณ ต างๆ และการใช ประโยชน จากความตกลงห นส วนเศรษฐก จไทย-ญ ป น

รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวน ความตกลงในพ นธกรณ ต างๆ และการใช ประโยชน จากความตกลงห นส วนเศรษฐก จไทย-ญ ป น รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาผลกระทบและแนวทางการเจรจาทบทวน ความตกลงในพ นธกรณ ต างๆ และการใช ประโยชน จากความตกลงห นส วนเศรษฐก จไทย-ญ ป น เสนอต อ กรมเจรจาการค าระหว างประเทศ โดย ศ นย บร การว ชาการ สถาบ นบ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

Annual Report 2013. Customer Service BAM สรางสรรคส งท ด ส ล กคา. Think

Annual Report 2013. Customer Service BAM สรางสรรคส งท ด ส ล กคา. Think Annual Report 2013 01 หน าปก BAM ช อไฟล Optimizes Bam cover.ai the best Customer Service BAM สรางสรรคส งท ด ส ล กคา รายงานประจำป 2556 Annual Report 2013 Think 02 รายงานประจำาป 2556 BAM Optimizes the best

More information

บร ษ ท ฮ วฟงร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

บร ษ ท ฮ วฟงร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) HWA FONG RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ท ฮฟ. 0015/2557 3 ม นาคม 2557 เร อง ขอเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2557 เร ยน ผ ถ อห นบร ษ ท ฮ วฟง ร บเบอร (ไทยแลนด ) จ าก ด (มหาชน) ส งท ส งมาด วย 1. ส าเนารายงานการประช มสาม ญผ ถ อห นคร งท 1/2556 2.

More information

การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ

การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ ร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น ประกอบด วย 3 แนวทาง ด งน องค ประกอบของค ม

More information

สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย สารสนเทศเก ยวก บการได มาซ งส นทร พย ตามบ ญช และบ ญช! ตามประกาศตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เร องหล กเกณฑ ว ธ การ และการเป ดเผยเก ยวก บการได มาหร อจ าหน ายไปซ งส นทร พย ของบร ษ ทจดทะเบ ยน 14 ก นยายน 3444

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

ความค ดเห นของผ น าเสนอบทความ ระด บปร ญญาตร

ความค ดเห นของผ น าเสนอบทความ ระด บปร ญญาตร ความค ดเห นของผ น าเสนอบทความ ระด บปร ญญาตร อภ ญญา อ รวด ก ล จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย รางว ลชนะเล ศ การประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร และ รางว ลบทความเช งสร างสรรค ทางการเง น เร อง The Household At-Risk in Thailand:

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21

การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 การจ ดการคนเก งในศตวรรษท 21 แปลและเร ยบเร ยงโดย ชล ดา นภาพ พ ฒน ท มา เร อง Talent Management for the Twenty-first Century วารสาร Harvard Business Review ความล มเหลวในการจ ดการคนเก งเป นสาเหต ท ทาให ผ บร

More information

เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการส มมนา เร อง การวางแผนโครงการและการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการส มมนา เร อง การวางแผนโครงการและการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการส มมนา เร อง การวางแผนโครงการและการว เคราะห ตามหล กธรรมาภ บาล ว นท 3 5 ก นยายน 2555 ณ โรงแรมเอเช ย แอร พอร ต ร งส ต กร งเทพมหานคร ค าอธ บายการว เคราะห ด านสภาพแวดล อมภายในและภายนอก

More information