การพ ฒนาค ณภาพหน วยงาน Back Office

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาค ณภาพหน วยงาน Back Office"

Transcription

1 2/5/2010 การพ ฒนาค ณภาพหน วยงาน Back Office สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) พฤศจ กายน 2552 ข นท 1ส ารวจและป องก นความเส ยง น าป ญหามาทบทวน เพ อแก ไขป องก น ปฏ บ ต ตามแนวทางป องก นป ญหา ครอบคล มป ญหาท เคยเก ด/ม โอกาสเก ดส ง 1

2 2/5/2010 ก จกรรมทบทวนท เก ยวข อง ก จกรรมทบทวนข อค ดเห นข อร องเร ยน การค นหาความเส ยง, การทบทวนอ บ ต การณ การทบทวนการต ดเช อในโรงพยาบาล การทบทวนการใช ทร พยากร การทบทวนการใช ความร ทางว ชาการ การทบทวนการใชความร ทางวชาการ บ นไดข นท 1 จากป ญหามา ปร บแก จ ดส าค ญ รถส งผ ป วยเส ยระหว างการน าส งผ ป วย องค กร บร การ กล มผ ป วย ก าหนดประเด นในการ เตร ยมความพร อมและ ตรวจเช ครถประจ าว น ระบบงาน ปร บปร งระบบและก าหนด ระยะเวลาในการตรวจเช ค 2

3 2/5/2010 ก จกรรมท 1 ขอให ท กกล มท าการทบทวนเหต การณ ในใบงานท 1 ก จกรรม ทบทวน โดย ให ระบ ป ญหาจากเหต การณ ต างๆในก จกรรมท 1 หากต องแก ไขป ญหาจากเหต การณ ด งกล าวเพ อไม ให เก ดเหตการณ ซ าควรจะม การพ ฒนาอะไรบ าง ข นท 2 ประก นและพ ฒนาค ณภาพ เร มด วยการว เคราะห เป าหมายและกระบวนการ ประก นและพ ฒนาคณภาพท สอดคล องก บเป าหมายของหน วย ประกนและพฒนาค ณภาพทสอดคลองกบเปาหมายของหนวย ครอบคล มกระบวนการส าค ญท งหมด ปฏ บ ต ตามมาตรฐาน HA ในส วนท ไม ยากเก นไป 3

4 จากการแก ป ญหาส การป องก นอย างเป นระบบ เหต การณ ว เคราะห ระบบ แก ป ญหา เฉพาะหน า ว เคราะห Root cause เป าหมาย/ต วช ว ดของระบบ Aim/Measure องค ประกอบของระบบ ออกแบบระบบงานท ด Plan ป องก น ป ญหา ส อสาร/ฝ กอบรม/ ปฏ บ ต /ควบค มก าก บ/ ทบทวน/เร ยนร Do-Check ปร บปร งระบบ Act ก จกรรมท 2 ก จกรรม : ให กล มพ จารณาด งน ใหวเคราะหกรณศกษาในใบงานท ศ ใ ใ 2 กาหนด ประเด นป ญหาจากกรณ ศ กษาว าม อะไรบ าง น าป ญหามาว เคราะห หาสาเหต (อาจจะมากกว า 1สาเหต ก ได ) ออกแบบระบบเพ อเพ อลดหร อป องก นการเก ด ป ญหาด งกล าว ปญหาดงกลาว 4

5 บ นไดข นท 2 ออกแบบระบบ/ กระบวนการท างาน เป าหมาย กระบวนการ ผลการด าเน นงาน Purpose Process Performance พ นธก จ เป าหมายในการด แลผ ป วย การบร หารเช งกลย ทธ ออกแบบกระบวนการด แลผ ป วย การต ดตามผลงาน องค กร ว ดผลการด แลผ ป วย Clinical Tracer/PDSA Strategic Management บร การ กล มผ ป วย เป าหมายของหน วยบร การ ออกแบบกระบวนการท างาน ว ดผลการท างานของหน วย Service Profile/PDSA ระบบงาน เป าหมายของระบบงาน ออกแบบกระบวนการท างาน ว ดผลการด าเน นงานของระบบงาน Standards/PDSA 3P (PDSA) ค อ Basic Building Block ของการพ ฒนา ท าไมต องม เรา Plan/Design -> Do เราท างานก นอย างไร ท าไปเพ ออะไร ท าได ด หร อไม Purpose Process Performance Study/Learn จะท าให ด ข นได อย างไร Act/Improve 5

6 ก จกรรมท 3 ขอให กล มร วมก นทบทวนเก ยวก บ เป าหมายของหน วยงานท ได ร บมอบหมาย ประเด นค ณภาพท ส าค ญ และ ประเด นย อย/ระบบงานท เก ยวข องของหน วยงานท ได ร บมอบหมาย สร ปใส ตาราง ต วอย างเช น หน วยงานร กษาความปลอดภ ย ประเด นคณภาพท ส าค ญ ประเดนค ณภาพทสาคญ ประเด นย อย/ระบบงานท เก ยวข อง ประเดนยอย/ระบบงานทเกยวของ ความปลอดภ ย การป องก นทร พย ส น การป องก นการขโมย ทารก การตรวจสอบ การช วยเหล อเม อ ได ร บแจ งเหต การอ านวยความสะดวก การจ ดสถานท จอดรถ การจ ดการจราจร หน วยจ ายกลาง การแยกพ นท เขตสกปรก เขตสะอาด เขตเก บ ของปราศจากเช ออย างช ดเจน ระบบการไหลเว ยน เป นแบบ One way การท าความสะอาด การจ ดเตร ยมห อการต ดป ายบ งช การน งฆ าเช อเป นไปตามมาตรฐาน การต ดตามประส ทธ ภาพการน งท ครอบคล ม ด านเช งกล ด านเคม (ภายนอกภายใน) ดานเคม(ภายนอกภายใน) และด านช วว ทยา และดานชววทยา สถานท จ ดเก บของสะอาดม ดช ด ม การควบค ม อ ณหภ ม และความช น การส งมอบไม ม โอกาสในการ ปนเป อน 6

7 หน วยโภชนาการ การจ ดสถานท และระบบการไหลเว ยนภายในสามารถ ลดโอกาสปนเป อน ม ความสะอาดเช น บร เวณร บ ว ตถ ด บ ล างว ตถ ด บ เตร ยมปร ง ปร งอาหาร จ ดจ าย อาหาร สถานท ปร งอาหารสายยาง เป นต น ม การควบค มค ณภาพว ตถ ด บ(อ ณหภ ม ) ม การตรวจสอบ การปนเป อนของว ตถ ด บ และผ ผล ต/ผ ปร ง ม ระบบการตรวจสอบความถกต องของการร บค าส ง มระบบการตรวจสอบความถ กตองของการรบคาสง การผล ต การจ ดและจ ายอาหารแก ผ ป วย ม การจ ดรายการอาหารเฉพาะโรคท ช ดเจน หน วยโภชนาการ โภชนบ าบ ด (ตามบร บทโรงพยาบาล) ม ก จกรรมโภชน สขศ กษา ส ขศกษา เชน เช น การให สขศ กษารายกล ม การใหส ขศกษารายกล ม รายคน ในโรค ส าค ญม การก าหนดกล มผ ป วยเป าหมาย โดยร วมประสาน ก บท มน าทางคล น กแต ละสาขาในการด แล ให ค าแนะน า ผ ป วยด านโภชนาการตามความเหมาะสม ในโรงพยาบาลท ไม ม โภชนากร จ ดให ม ผ ควบค ม ก าก บท เหมาะสม และประสานก บท มน าทางคล น กใน การออกแบบระบบบร การอาหาร สถานท จ ดเก บแก สและอ ปกรณ เคร องม อม ความ ปลอดภ ย 7

8 หน วยซ กฟอก การจ ดแบ งพ นท ท ช ดเจน(ค ดแยก แช ซ ก อบแห ง พ บ จ ดเก บ) จดเกบ) ระบบการไหลเว ยนเป น ระบบการไหลเวยนเปน ONE WAY FLOW การค ดแยกผ าและภาชนะท ใส ผ าต งแต ท หอผ ป วยหร อ หน วยงาน ได แก ผ าเป อนเหง อไคล ผ าต ดเช อ/ผ าเป อน มาก (เป อนเล อด อ จจาระ) ผ าท เก ยวข องก บเคม บ าบ ด (ท งจากเจ าหน าท /ผ ป วย) หน วยซ กฟอก กระบวนการซ กผ าท ไม ม โอกาสในการปนเป อน ลดการใช น ายาท ม ผลกระทบต อส งแวดล อม ระบบการจ ดการป องก นฝ นผ าท เก ดจากกระบวน การ ซ กผ า อบผ า น าท เก ดจากการซ กผ าและการท าความ สะอาดบร เวณในหน วยงานลงส ระบบบ าบ ดน าเส ย 8

9 ระบบบ าบ ดน าเส ย ศ กษาประเภท ล กษณะ ร ปแบบ ขนาดความจ การบ าร งร กษา การตรวจสอบค ณภาพของระบบบ าบ ดน าเส ย การก าหนดผ ร บผ ดชอบในการด แลและบ าร งร กษาระบบ และการ เสร มสร างความร ความเข าใจในการด แลระบบบ าบ ด ม การตรวจค ณภาพน าท งท ผ านการบ าบ ดท งประจ าว น ประจ า ส ปดาห และส งตรวจจากภายนอกตามกฎหมายท เก ยวข อง น าท งท ผ านการบ าบ ดม ค ณภาพตามมาตรฐาน อ ปกรณ ในการป องก นตนเอง อ างล างม อและอ ปกรณ การจ ดการขยะ การแบ งประเภทขยะต องสอดคล องก บภาระหน าท ของ โรงพยาบาล (ขยะท วไป ขยะต ดเช อ ขยะอ นตราย ขยะRecycle) y ) การจ ดภาชนะรองร บ อ ปกรณ ในการเคล อนย าย สถานท พ กขยะ การก าจ ดขยะให เป นไปตามมาตรฐานท เก ยวข อง การจ ดเตร ยมอ ปกรณ ในการป องก นต วเอง สถานท ในการท า ความสะอาดต วผ ปฏ บ ต อ างล างม อและอ ปกรณ ในการล างม อ การอบรมให ความร เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต การปฏ บ ต ของเจ าหน าท ระบบการต ดตามประเม นผล 9

10 2/5/2010 หน วยซ อมบ าร ง การวางระบบการซ อมแยกตามการซ อมเร งด วน การ ซ อมปกต หร อการส งซ อมภายนอก ระบบการส ารองอะไหล ในกรณ การซ อมเร งด วน และท ม การช าร ดบ อย การม ส วนร วมในการวางระบบการเตร ยมความพร อมใช การบ าร งร กษาเช งป องก น การสอบเท ยบ และจ ดท า ประว ต การซ อมของเคร องม อ/อปกรณ ประวตการซอมของเครองมอ/อ ปกรณ การประเม นประส ทธ ภาพของระบบการซ อม การ บ าร งร กษาเช งป องก น (เช น Downtime อ ตราการซ อมซ า ความสามารถในการซ อม เป นต น) งานบร การเวชระเบ ยน ม การวางระบบการให บร การเวชระเบ ยนตลอด 24 ช วโมง ม ระบบการต ดตามเวชระเบ ยนกล บหน วยเวชระเบ ยนใน แต ละว น ม ระบบการย ม(ผ ม ส ทธ ย ม ผ ม ส ทธ อน ม ต ) การ ก าหนดระยะเวลาในการส งค น ม ระบบการจ ดเก บท สามารถค นหาได ง าย และลดโอกาส ในการเข าถ ง โดยเฉพาะผ ป วยกล มเส ยง(เช น เด กสต ท ถ ก ล วงละเม ดทางเพศ เป นต น) 10

11 งานบร การเวชระเบ ยน สถานท ในการจ ดเก บเวชระเบ ยนผ ป วยนอก/ใน เป น ส ดส วน สดสวน ลดความเสยงตอการส ญหาย/การเขาถงโดยผ ไม ลดความเส ยงต อการสญหาย/การเข าถ งโดยผ ไม เก ยวข อง ม การต ดตามค ณภาพการบ นท กของOPD CARD ท เป น ส วนของข อม ลท วไปของผ ป วย งานธ รการ ทบทวนและวางระบบการร บ การค ดแยก การน าเสนอ การส งหน งส อ/เอกสารให ช ดเจนในประเภทหน งส อต างๆ ม การประก นเวลา ความรวดเร ว ความถ กต องในการ ให บร การตามประเภทของหน งส อ การจ ดเก บหน งส อ/เอกสารท สามารถค นหาได ง าย ลด การส ญหาย หร อถ กท าลาย ม การน าความต องการของผ ร บบร การมาพ ฒนาระบบ มการนาความตองการของผ รบบรการมาพฒนาระบบ การให บร การ และม การส อสารข นตอนการให บร การท ช ดเจน 11

12 2/5/2010 งานการเง นและบ ญช ทบทวนและวางระบบการร บ การจ าย การบ นท กบ ญช การรายงานทางการเง นให เป นป จจ บ นและถ กต องตาม ระเบ ยบ ม การต ดตามแผนการใช จ ายทางด านการเง น และม การ ปร บปร งให สอดคล องก บสถานการณ ทางการเง น ม ระบบการควบค มภายในท ม การด าเน นการอย าง ต อเน อง และน าผลมาพ ฒนาปร บปร งระบบให ม ความ ถ กต องเป นไปตามระเบ ยบ การจ ดเก บเอกสารทางการเง นท ร ดก ม ปลอดภ ย งานบร หารพ สด ม การส ารวจและวางแผนความต องการพ สด ม ระบบการจ ดหา การเบ กจ าย ท เน นการตอบสนอง ความต องการ และได พ สด ท ม ค ณภาพ การส ารอง การจ ดเก บ สถานท ในการจ ดเก บท ม ความ ปลอดภ ย การควบค มคล งท ม ประส ทธ ภาพ การจ ดท าบ ญช ท เป นป จจ บ น ม การตรวจสอบ และ รายงานทชดเจน ช ม การต ดตามเคร องช ว ดท สะท อนค ณภาพ เช น อ ตรา การค างจ าย ระยะเวลาในการปลดเปล อง ระยะเวลาในการ ส ารอง เป นต น 12

13 2/5/2010 งานทร พยากรบ คคล ทบทวนและวางระบบการสรรหาท เน นการม ส วน ร วม การประก นระยะเวลา การตรวจสอบค ณว ฒ การจ ดการเก ยวก บส ทธ ประโยชน ของเจ าหน าท การน านโยบายและแผนทร พยากรบ คคลลงส การ ปฏ บ ต ในภาพรวม การบ นท กประว ต และข อม ลของเจ าหน าท เป นป จจ บ น ครบถ วน ครบถวน ระบบการร กษาความล บ การเข าถ งข อม ล ระบบการย ม ประว ต งานยานพาหนะ ม การบ าร งร กษายานพาหนะ การเปล ยนอะไหล ตาม ระยะเวลาท ก าหนด เช น ยาง แบตเตอร เป นต น ม การตรวจสอบและเตร ยมความพร อมใช เคร องยนต อ ปกรณ ในรถท งก อนและหล งการใช รถเป นประจ าท กว น พร อมบ นท กผลการตรวจสอบ ม ระบบการร บค าส ง การจ ดรถ การประก นระยะเวลา ระบบการบ นท กการใช รถ การใช น าม นเช อเพล ง 13

การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน)

การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) การบร หารความเส ยง งานสน บสน นบร การ (Back office) โกเมธ นาควรรณก จ สถาบ นร บรองค ณภาพสถานพยาบาล (องค การมหาชน) 2 ตอนท I การว ด ว เคราะห และจ ดการความร การน า การวางแผน กลย ทธ การม งเน นผ ป วย และส ทธ

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13

เร อง : การบร หารความเส ยง หน า 1/13 เร อง : การบร หารความ หน า 1/13 สารบ ญ 1. ว ตถ ประสงค และขอบเขต 2. นโยบายท เก ยวข อง 3. ค าจ าก ดความ 4. ผ ร บผ ดชอบ 5. เอกสารท เก ยวข อง 6. การเก บบ นท ก 7. ด ชน ช ว ดและเป าหมาย 8. ข นตอนการปฏ บ ต บ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง

ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ค ม อแนวการจ ดท าแผนงานด านความปลอดภ ยในการท างาน ส าหร บงานก อสร าง ส าน กความปลอดภ ยแรงงาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ค าน า กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบร หารและการจ ดการด านความปลอดภ ย อาช วอนาม ย

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

กองอาคารสถานท รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ภาค 1 ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ภาค 1 ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน ต ลาคม 2554) มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าภาค 1 ป การศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.)

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร สร ปบทเร ยนการจ ดการความร เร อง แนวทางการปฏ บ ต งานระบบหน งส อเว ยนภายในหน วยงาน และแนวทางการปฏ บ ต งานจ ดซ อ จ ดจ างภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (Electronic Government Procurement: e-gp) คณะท างาน บ คลากรงานสารบรรณ

More information