บทท 5 การด าเน นงานด านการตรวจและให คะแนน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 การด าเน นงานด านการตรวจและให คะแนน"

Transcription

1 บทท 5 การด าเน นงานด านการตรวจและให คะแนน แนวทางการตรวจพ นท 5ส ของศ นย บร การว ชาการ ศ นย บร การว ชาการ ได ให ความส าค ญก บก จกรรม 5ส มาอย างสม าเสมอรวมถ งส งเสร มและกระต น ให บ คลากรได ร บทราบความก าวหน าและร บทราบข อม ลใหม ๆ ของก จกรรม 5ส เป นการกระต นให เก ดความ ตระหน กและเข าร วมก จกรรมอย างเสมอต นเสมอปลาย และท าให กลายเป นก จว ตรประจ าว นในการมา ปฏ บ ต งานของบ คลากรท กคน การน าแนวทางต างๆ มาปร บใช ก บก จกรรม 5ส ได แก 1. การจ ดท าค ม อในการด าเน นงานก จกรรม 5ส ของศ นย บร การว ชาการ 2. การจ ดท าบอร ดแสดงผ งการแบ งพ นท การร บผ ดชอบของบ คลากรแต ละคน 3. การจ ดท าแบบฟอร มส าหร บตรวจและประเม นการด าเน นงาน 5ส 4. การตรวจพ นท ท กคร งให ระบ คะแนนพร อมเข ยนข อเสนอ เหต ผล และค าแนะน าต างๆ ท สามารถ น าไปพ ฒนาการด าเน นงานให บ คลากรท ร บผ ดชอบในแต ละพ นท ได ร บทราบ 5. การตรวจให คะแนนแต ละคร ง ให ผ ตรวจด าเน นการตรวจไปท ละข อจนครบและย อนกล บมาด ถ ง ภาพรวมในการตรวจ พร อมช ให ผ ร บผ ดชอบได ร บทราบจ ดแข ง จ ดอ อน หร อจ ดด จ ดด อยในการด าเน นงาน หร อเหต ผลท ได ร บคะแนนส งหร อต า เป นต น 6. การตรวจเพ อให คะแนน ไม ควรด พ นท ท งหมดแล วถ งให คะแนน เพราะจะไม สามารถช ให ผ ร บผ ดชอบในแต ละพ นท ร บทราบป ญหาหร อข อด ในแต ละจ ดน นๆ เช น ห องคล งเอกสารท าการเป ดไฟนอก เวลาท ก าหนดโดยม สาเหต ต องท างานหร อจ ดเก บเอกสารในช วงพ กกลางว น การให คะแนนอาจจะน อยแต ต อง ให เหต ผลว าเพราะเหต ใด หร อการตรวจโต ะท างานอาจม 2 โต ะท จ ดวางส งของไม เป นไปตามท ก าหนดแต ม อ ก 4 โต ะจ ดวางเร ยบร อยก ต องให คะแนนลดหล งไปตามความเป นจร ง ไม ควรต ดคะแนนการตรวจเป น 0 เป นต น 7. ผ ตรวจ ต องม ความร และความเข าใจถ งจ ดประสงค การท าก จกรรม 5ส และศ กษาแนวทางการ ด าเน นงาน เพ อการตรวจท ล กซ งเข าใจถ งระบบของหน วยงานน นๆ ไม ใช เพ ยงด ภาพรวมและให คะแนน เทคน คการตรวจพ นท 5 ส ของศ นย บร การว ชาการ ศ นย บร การว ชาการ ม งเน นการท าก จกรรม 5ส เพ อพ ฒนาสภาพแวดล อม ส งเสร มให บ คลากรม ส ขภาพกาย และส ขภาพใจท ด ข น จ งต องสร างเจตคต ท ด ต อการด าเน นงานและจะไม ท าส งท ส งผลกระทบต อ ความร ส กด านการแข งข นหร อก อให เก ดความข ดแย งในการด าเน นงาน โดยพยายามให บ คลากรท กคนเข าร วม ก จกรรมและหลอมรวมก จกรรมให กลายเป นก จว ตร และสร างระเบ ยบ ว น ย การเคารพกฎ กต กา การร จ ก เสนอแนะ การร บฟ งความค ดเห นของผ อ นและเพ อนร วมงาน เป นต น

2 ด งน น บ คลากรท กคนของหน วยงานต องได เป นท งผ ตรวจและผ ถ กตรวจ จ งต องร บร และร บทราบ เทคน คการตรวจพ นท ท กคน ซ งเทคน คการตรวจพ นท ม แนวทางในการปฏ บ ต ด งต อไปน ผ ตรวจ : 1. การสร างเจตคต ท ด ต อผ ร บการตรวจ ด วยการปฏ บ ต ตนเป นหน งเด ยวก บเขาหร อการท าต วเป น ก นเอง 2. ห ามใช ความค ดเห นส วนต วในการให คะแนน ต องใช หล ก 5สในการตรวจ ให ระล กอย เสมอว า เรามาตรวจและให คะแนน เพ อให ผ ร บผ ดชอบในแต ละพ นท ได ร บทราบข อบกพร อง และน า ข อเสนอแนะท ได ร บไปหาแนวทางปร บปร งหร อพ ฒนาให ด ข น ไม ใช มาตรวจเพ อจ บผ ด 3. ผ ตรวจต องวางต วเป นกลาง และปฏ บ ต งานตามขอบเขต 4. การตรวจ ต องด าเน นการตรวจตามห วข อท ปรากฏในแบบฟอร ม หร อตามเน อหาท คลอบคล มถ ง เท าน น 5. ห ามยกต วอย างข อผ ดพลาดของผ อ นให อ กคนหน งร บทราบ เพราะอาจสร างความข ดแย งข นได ควรหาว ธ การอ นเสนอแนะแนวทางในการปร บปร งงาน 6. ผ ตรวจต องเป นผ พ ดและผ ร บฟ งท ด ห ามโต แย งก บผ ร บผ ดชอบพ นท และต องร บฟ งความ ค ดเห น ป ญหา หร อข อเสนอแนะจากผ ร บผ ดชอบพ นท ให มากท ส ด 7. หากม ผ ตรวจมากกว า 1 คน ควรเด นตรวจพ นท โดยรอบพร อมๆ ก นและร บฟ งข อม ลพร อมก น 8. การให คะแนนในแต ละเกณฑ การตรวจ ต องพ จารณาถ งความร วมม อ การวางแผน การน าไป ปฏ บ ต การปร บปร ง การพ ฒนา และแนวความค ดร เสร มสร างสรรค ของการท างานแต ละท ม ประกอบไปด วย 9. ระหว างการเด นตรวจพ นท ไม ควรตรวจไปต าหน ไปหร อว พากษ ว จารณ การด าเน นงานของแต ละ พ นท ควรบ นท กส งท พบหร อข อเสนอต างๆ ลงในแบบฟอร ม และน ามาสร ปแยกเป นประเด นใน เช งสร างสรรค ให ผ ร บผ ดชอบพ นท ได ร บทราบหล งส นส ดการตรวจแล ว 10. การให คะแนนท ส งและต าเก นไป ผ ตรวจต องม การแจ งเหต ผลและแนวทางการปร บปร งให ผ ร บผ ดชอบพ นท ได ร บทราบ 11. การตรวจคร งท 1 และการตรวจคร งต อไป ผ ตรวจต องด าเน นการตรวจแบบเช งเปร ยบเท ยบเพ อ การพ ฒนาท ด ข น เช น คร งแรกพ นท อาจไม เป นตามเกณฑ มาตรฐาน 5ส แต เม อตรวจคร งท 2 พ นท น ได ร บการปร บปร งเข าเกณฑ มากข นหร อม สภาพท ด ข น การให คะแนนก ต องเพ มมากข น ตามล าด บ เพ อให ผ ร บผ ดชอบพ นท เก ดความร ส กอยากพ ฒนาให ด ข นต อไป 12. ผ บร หารควรเข าร วมในการตรวจพ นท ด วย เป นการแสดงให เห นถ งการเอาจร งเอาจ งในการด าเน น ก จกรรม 5ส 13. ควรม การท าสถ ต เปร ยบเท ยบการตรวจแต ละคร งท กพ นท เพ อให ผ ร บผ ดชอบได ร บทราบถ งผล ของการพ ฒนา ปร บปร งการด าเน นงานของตนเอง

3 เลขาน การหร อผ ประสานงาน : เลขาน การหร อผ ประสานงาน ค อ ผ ท จะบ นท กผลการตรวจ และรวบรวมข อเสนอแนะจาก คณะกรรมการตรวจพ นท 5ส เพ อสร ปและส งผลให ผ ร บผ ดชอบพ นท ได ร บทราบ การจ ดท ารายงานจะ ก อให เก ดความข ดแย งหร อความสาม คค ในการสร างสรรค งานต อไปก ข นอย ก บผ เข ยนรายงานเช นก น ด งน น ผ ท ท าหน าท เข ยนรายงานควรร บทราบเทคน คในการเข ยนรายงานสร ป ด งน 1. ต องเป นผ ท ค ดในทางบวกอย เสมอ ต องมองป ญหาท กป ญหาม ทางแก 2. ต องร จ กเล อกใช ค าพ ดท ส ภาพ หร อการเล อกใช ประโยคสร างสรรค ในการเข ยนรายงาน เพ อให ผ ร บผ ดชอบพ นท ร ส กม ก าล งใจในการด าเน นงานและร เร มส งใหม ๆ ในการท าก จกรรม 3. ห าม ระบ ช อผ ท ได ร บการต าหน หร อม ข อผ ดพลาดในงาน เพราะน นหมายถ งการท าให ผ ท เป น แนวร วมกลายเป นผ ต าน 4. ห าม น าข อช แนะของพ นท หน งไปให พ นท หน งร บทราบ เพราะอาจท าให ผ ร บผ ดชอบพ นท เก ด ความร ส กว าตนเองก าล งถ กประจาน 5. การสร ปป ญหาหร อข อเสนอแนะจะม ท งข อด และข อควรปร บปร งเสมอ การจ ดประกายและสร างความตระหน กในก จกรรม 5ส Who : ใครค อผ ร เร มและเร มต นท าก จกรรม 5ส ผ บร หารส งส ดขององค กร ใครค อผ ท ให ข อม ลก จกรรม 5ส ด ท ส ด ผ บร หารส งส ดขององค กร ใครค อผ ท าก จกรรม 5ส ผ บร หารและบ คลากรท กคน How : ท าอย างไรไม ให ก จกรรม 5ส เป นเพ ยงการฟ ง และการพ ดเพ ยงอย างเด ยว ท าอย างไรไม ให ก จกรรม 5ส เป นเพ ยงการเข ยนเร องในกระดาษ การต ดป าย ท าอย างไรให ก จกรรม 5ส เป นเร องท จร งจ งก บท กคน ท าอย างไรให ก จกรรม 5ส ได ร บความร วมม อจากท กฝ าย ท าอย างไรให ก จกรรม 5ส ด าเน นไปอย างต อเน องและไม หย ดอย ก บท

4 Answer (a little easy) : บ คลากรท กคนต องได เป นท งผ พ ดและผ ฟ งในเวลาเด ยวก น น นค อ การฟ งแนวทาง การด าเน นงานท ถ กต อง และในขณะเด ยวก นต องเป นผ น าเสนอป ญหา ข อค ดเห นอ นเป น ประโยชน ต อการด าเน นเพ อให เก ดการพ ฒนาต อไป การกระต นให ผ ท เก ยวข องร ส กย นด ก บการเข าร วมท าก จกรรม 5ส ควรด าเน นก จกรรม 5ส ตามล าด บจาก ส สะสาง ส สะดวก ส สะอาด การท าความเข าใจก บผ ปฏ บ ต 5ส ม ใช ภาระงานท เพ มข น แต เป นส งท จะมาช วยให การท างาน ง ายและสะดวกข น การท าก จกรรม 5ส ให เก ดผลต องท าอย างต อเน องและสม าเสมอ ท าอย างค อยเป นค อยไปด วย ความอดทนและไม จ าเป นต องเร งร บจนเก นไป ก จกรรม 5ส ไม ใช ส งท ท กคนร วมก นท า แต เป นส งท ท กคนต องปฏ บ ต กล าวค อ 5ส ไม ใช การท า เพ ยงคร งคราวและจบ แต เป นส งท ท กคนต องปฏ บ ต เป นประจ า หากท กคนม ว น ยในตนเองหร อ ม ส สร างน ส ย ในต วเองแล ว ก จกรรม 5ส จะกลายเป นก จว ตรประจ าว นอย างหน งของเรา ท าให เก ดว ฒนธรรมการเล ยนแบบ ย งเล ยนแบบมากเท าไรก จกรรม 5ส จะเก ดผลเร วมากเท าน น กล าวค อ หากหน วยไหนท างานด หน วยอ นก พ ฒนาให ด ข นตามไปด วย เก ดการท างานร วมก น หร อการสร างกล มในการท างาน จ ดการอบรม ด งาน หร อไปส มมนาร วมก น สร างเคร อข ายในการด าเน นก จกรรมและ แลกเปล ยนความค ดเห น ว ธ การปฏ บ ต ให เก ดผลส มฤทธ ต อไป การแบ งพ นท ในการด แลท ช ดเจน และการแบ งผ ร บผ ดชอบพ นท อย างเหมาะสม ไม ม การเล อก ปฏ บ ต ท กอย างให เป นไปตามระบบท ตกลงก นก อนล วงหน า การเล อกชมหร อยกต วอย างแบบสร างสรรค และให ก าล งใจ ไม ว จารณ ต าหน หร อน าไปบอก กล าวให ผ ท ไม เก ยวข องร บทราบในข อผ ดพลาดของแต ละกล ม การให รางว ลทางใจและทางกาย ได แก การกล าวชมเชย ยกย อง การประกาศเก ยรต ค ณ การ มอบเง น การมอบถ วย การให โล เป นต น

5 การก าหนดส งท จะตรวจ : ศ นย บร การว ชาการ ได ด าเน นการส ารวจและพ จารณาส งท จะตรวจก อนจ ดท าแบบตรวจเพ อให คะแนนในการท าก จกรรม 5ส ในเร องหล กๆ ด งน 1. ห อง (ห องคล งเอกสาร ห องผล ตเอกสาร และห องปฏ บ ต งาน) 2. โต ะ / เก าอ 3. ต / ล นช ก / ช นวางของ 4. อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ า 5. บอร ด / ประกาศ / ช องทางให ข อม ลหร อการส อสาร 6. การก าหนดพ นท ส วนกลาง 7. การส มภาษณ / สอบถาม 8. การให ข อเสนอแนะ / การแนะน า การท าความสะอาดประจ าป หร อ BIG CLEANING DAY ศ นย บร การว ชาการ ม เป าหมายท าก จกรรม 5ส ให กลายเป นส งท ท กคนปฏ บ ต และไม ใช เพ ยงการ ท างานร วมก นเท าน น และต องการส งเสร มให ก จกรรม 5ส ม น ส ยของท กคน แต เพ อให ท กคนม ความตระหน ก และกระต นเต อน ให เก ดความเส ยสละ และบ าเพ ญตนให เก ดประโยชน ต อส วนร วม จ งก าหนดให ม การจ ด ก จกรรม BIG CLEANING DAY ข น เพ อท กคนจะได ร วมก นท างานโดยไม ต องแบ งพ นท แต เป นการท างาน ของท กส วนไปพร อมๆ ก น โดยก าหนดข นตอนการด าเน นงาน ด งน 1. ก าหนดว นจ ดก จกรรม ประมาณ 1 ว นหร อ คร งว น ตามความเหมาะสม 2. จ ดการประช มร วมก น เพ อให ท กกล มได ต งเป าหมายร วมก น 3. การส ารวจพ นท ท งหมด และน ามาพ จารณาด าเน นการ 4. การเล อกห วหน าและการแบ งกล มใหม (เฉพาะในว น BIG CLEANING DAY) โดยคละก นจาก กล มเด มท ต งไว แล ว 5. การก าหนดพ นท ร บผ ดชอบ 6. การถ ายร ปก อนและหล งด าเน นก จกรรม 7. การลงม อปฏ บ ต งานของท กกล ม 8. การตรวจจากผ ท ได ร บการแต งต ง 9. การร บฟ งข อเสนอแนะ 10. การน าไปพ ฒนา ปร บปร ง และแก ไข

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ดยอดเลขาน การระด บบร หาร ว นเสาร ท 30 เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห องป นเกล า ช น 3 โรงแรม เอสด อเวน ว

ดยอดเลขาน การระด บบร หาร ว นเสาร ท 30 เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห องป นเกล า ช น 3 โรงแรม เอสด อเวน ว สร ปโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ Smart Secretary Work: เลขาน การย คใหม ก บบทบาทผ ช วยผ บร หาร ภายใต ห วข อ Executive Secretary: ส ดยอดเลขาน การระด บบร หาร ว นเสาร ท 30 เมษายน 2554 เวลา 08.30-16.00 น.

More information

โครงการ I Love Office ก บ 7ส

โครงการ I Love Office ก บ 7ส โครงการ I Love Office ก บ 7ส บรรยายโดย : อภ ญญา ส มมา ว นท : 28 มกราคม 2556 ห วข อ มาร จ ก 7 ส ก นเถอะ การด าเน นโครงการ I Love Office ก บ 7 ส ในทร การประเม นผลก จกรรม 7 ส มาร จ ก 7 ส ก นเถอะ ภาพในอด ต

More information

สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๔ ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ณ บ านว งน าเข

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.)

รป.1 แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) แบบและว ธ การตรวจราชการ ของ ส าน กงานจเรต ารวจ (ใช ในการตรวจ สน., สภ.) รป.1 1. ด านการบร หารและบร การท วไป (100 คะแนน) ก จกรรมท 1 ด แลท กข ส ขของผ ใต บ งค บบ ญชาอย างใกล ช ด (13 คะแนน) 1.1 จ ดแบ งกล มการปกครองบ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information