แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ"

Transcription

1 แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ

2 เร ยนผ ร วมงาน: ในท กๆ ว น การต ดส นใจและการดำาเน นการของเราจะช วยส งสมช อเส ยงของบร ษ ทรวมถ งความสำาเร จท จะเก ดข น ในอนาคต ในฐานะพน กงาน AbbVie เราท กคนม หน าท ช วยก นปร บปร งพ ฒนาแบรนด ของเราอย างต อเน องโดย ย ดหล กค ณธรรมความซ อส ตย ย ต ธรรม ความจร งใจในขณะปฏ บ ต งาน บางคร งการต ดส นใจท ถ กต องก ไม ใช ส งท ง ายเสมอไป น ค อเหต ผลว าทำาไมเราจ งได จ ดทำาแนวปฎ บ ต มาตรฐาน ในการดำาเน นธ รก จข น แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จฉบ บน ถ อเป นเอกสารสำาค ญซ งอธ บายถ งความ คาดหว งขององค กรท ม ต อพน กงานท กคนในฐานะต วแทนของ AbbVie AbbVie สร างมรดกตกทอดในการดำาเน นธ รก จอย างถ กต องเหมาะสมเป นเวลานานกว าศตวรรษ โดยเร มจาก Dr. Wallace Abbott หน งในผ ร เร มอ ตสาหกรรมยา ซ งได กำาหนดมาตรฐานด านความปลอดภ ยและประส ทธ ภาพ ไว ในระด บส ง และส งด งกล าวน บว าเป นการร เร มก อต งระบบสาธารณส ขสม ยใหม กฎระเบ ยบข อบ งค บของเรา ทำาให หล กการเหล าน นเก ดผลเป นร ปธรรมเพ อส งต อแนวค ดท ยอดเย ยมน จาก Abbott ไปย ง AbbVie ท วท ก ม มโลกรวมถ งอนาคตท รออย ข างหน า กฎระเบ ยบข อบ งค บน จะให คำาแนะนำาและท ศทางขององค กร โดยจะอธ บายถ งแนวค ดและหล กการท เราย ดม น รวมถ งส งท เราพยายามจะส งต อไปย งผ ร บ: ผ ป วย ผ ให บร การด านสาธารณส ข ผ ถ อห น ห นส วนทางธ รก จ และ พน กงานของเรา ส งน จะช วยสน บสน นค าน ยมองค กร การร เร ม การม งม น ความเอาใจใส และการย นหย ด ซ งอธ บายต วตนของเราและจะข บเคล อนการดำาเน นการขององค กร เราท กคนม หน าท ท จะต องย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบข อบ งค บและค าน ยมขององค กร การกระทำาด งกล าวจะทำาให เก ดความเปล ยนแปลงข นก บ AbbVie สร างความสำาเร จให องค กร รวมถ งส งผลต อค ณภาพช ว ตของผ ร บประโยชน ความสำาเร จอย างต อเน องของเราจะข นอย ก บความไว วางใจของล กค า ห นส วนทางธ รก จ และบ คคลอ นๆ เป นหน าท ของเราท กคนท จะช วยก นด แลตรวจสอบก จกรรมทางธ รก จ สอบถามและรายงานข อสงส ยด วยเจตนาท ด โดยไม กล วถ งการตอบโต การฝ าฝ นกฎระเบ ยบและข อบ งค บจะทำาให AbbVie รวมถ งพน กงานของเราถ กฟ องคด อาญา หร อความร บผ ดทางแพ ง ส งผลต อช อเส ยงและความสำาเร จของเรา

3 เพราะฉะน น จำาไว ว าเม อไรก ตามท ท านต องต ดส นใจ ให อ านกฎระเบ ยบและข อบ งค บน หากท านต องการคำาแนะนำาเพ มเต ม ฝ าย จ ดการของ AbbVie และผ ร วมงาน รวมถ งฝ ายกฎหมายและสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องย นด พร อมให ความช วยเหล อ หากม ป ญหาหร อข อสงส ย ต ดต อสายด วนสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องได ฟร ตลอด 24 ช วโมง ขอขอบพระค ณท ศ กษาและย ดถ อปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ต างๆ ท ระบ ไว ในเอกสารฉบ บบน และขอขอบค ณสำาหร บความร วมม อ ท ทำาให AbbVie มาถ งจ ดน และประสบความสำาเร จอย างต อเน อง Richard A. Gonzalez ประธานบร ษ ทและผ บร หารระด บส ง หน าท ความร บผ ดชอบของท าน

4

5 สารบ ญ ส งเหล าน ค อค าน ยมขององค กร หน า 2 การปฏ บ ต ตามค าน ยมขององค กร หน า 4 จร ยธรรม ความสอดคล อง และค าน ยมของเรา เราค อใครและดำาเน นธ รก จอะไร หน า 4 กฎระเบ ยบข อบ งค บของเราและการย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อกำาหนดท วโลก - หน า 4 การปฏ บ ต ต อก นอย างเท าเท ยม - หน า 6 การสอบถามและรายงานข อสงส ย หน า 6 การใช บร การสายด วนและการต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง - หน า 8 ด วยความร วมม อก นระหว างการตรวจสอบข อเท จจร งก บการสอบถาม - หน า 10 การตรวจสอบและการควบค มด แล หน า 12 หน าท ความร บผ ดชอบและกฎระเบ ยบ หน า 12 การต ดส นใจท ถ กต อง หน า 12 ขอความช วยเหล อ หน า 14 สำาหร บเรา ผ ป วยสำาค ญเหน อส งอ นใด หน า 16 การย ดถ อกฎหมายและข อกำาหนดด านสาธารณส ข - หน า 16 การด แลความปลอดภ ยของผ ป วย หน า 18 การปกป องความเป นส วนต วของผ ป วยและล กค า - หน า 19 การทำาว จ ยและการว จ ยแบบทดลองทางคล น ก - หน า 20 การต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ขและล กค าประเภทอ นๆ - หน า 22 ทำาตามคำาม นส ญญาท ให ไว - หน า 24 การร วมม อก นและการให เก ยรต หน า 24 การส งเสร มโอกาสท เท าเท ยมก น หน า 24 สร างบรรยากาศการทำางานท ปราศจากการข มเหง/รบกวน - หน า 26 การส งเสร มสภาพแวดล อมในการทำางานท ปลอดภ ย ไร ก งวล และน าทำางาน - หน า 28 การปกป องข อม ลส วนบ คคลของพน กงาน - หน า 30 ความร บผ ดชอบต อผ ถ อห น สาธารณชน และห นส วนทางธ รก จของเรา - หน า 32 การใช ส นทร พย ท ม อย อย างชาญฉลาด หน า 32 การปกป องข อม ลท เป นความล บ หน า 34 การใช งานส อบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส และระบบเคร อข ายทางส งคมอย างเหมาะสม - หน า 34 การต ดต อส อสารก บสาธารณะ หน า 36 ผลประโยชน ท บซ อน หน า 38 เก บร กษาหน งส อและบ นท กประว ต ให ถ กต อง - หน า 40 การต อต านการต ดส นบนและการฉ อโกง หน า 42 การย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายป องก นการผ กขาด/กฎหมายแข งข นทางการค า - หน า 44 การป องก นการใช ข อม ลภายในเพ อประโยชน ต วเอง หน า 45 การร บข อม ล Business Intelligence หน า 46 การเคารพกฎหมายซ งครอบคล มเก ยวก บการค าระหว างประเทศ - หน า 48 คำาม นส ญญาในฐานะพลเม องท ด ของโลก - หน า 50 ตอบแทนช มชนท เราอย อาศ ยและทำางาน - หน า 52 การม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม องและการก ศล - หน า 52 การปกป องส งแวดล อม หน า 53 การยกเว นและการแก ไขเพ มเต ม หน า 54 ด ชน หน า 56 การใช บร การสายด วนและการต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง - หน า 58 คำาร บรอง หน า 59 1

6 ส งเหล าน ค อค าน ยมขององค กร การร เร ม ว ทยาศาสตร และกระบวนการผล ตส นค าออกขายท ก าวล ำาท นสม ย ด วยการค ดร เร มการร กษาและผล ตภ ณฑ ท ท นสม ย อ ปกรณ ทางการแพทย สำาหร บช วยช ว ต และร ปแบบการจ ดการด านส ขภาพใหม ๆ เราค อผ นำาของผล ตภ ณฑ ซ งตอบสนองตามต องการของมน ษยชาต ท AbbVie การร เร มหมายถ งว ทยาศาสตร ท ก าวล ำานำาสม ยและ การสร างนว ตกรรมใหม ๆ การม งม น ผลล พธ ท ให ความสำาค ญต อล กค าและการดำาเน นการระด บมาตรฐานสากล เราม งม นเพ อผลล พธ เป นสำาค ญ ความต องการของต วเราเองและต อผ อ น เน องจากการปฏ บ ต งานของเราส งผลกระทบต อช ว ต ความเป นอย ของผ อ น เราให คำาม นท จะปฏ บ ต งานร วมก นเพ อส งมอบผล ตภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพและให ผลตอบแทน การให ความสำาค ญ ก บการดำาเน นการและการร วมม อก นจะช วยให ม นใจว าเราทำาตามคำาส ญญาท ให ไว ก บต วเองและผ อ น ความเอาใจใส พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนให ด ข น ความเอาใจใส ถ อเป นจ ดศ นย กลางในการปฏ บ ต งานท เราย ดถ อเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนให ด ข น เราให ความเคารพต อท ก คนท ม ปฏ ส มพ นธ ด วย ซ งรวมถ งพน กงานและล กค าของเรา การให เก ยรต ต อผ อ นน นแสดงออกโดยผ านทางการดำาเน นธ รก จและว ธ ปฏ บ ต ของเรา การย นหย ด คำาม นส ญญาและว ตถ ประสงค การย นหย ดหมายถ งการร กษาคำาม นส ญญาท ให ไว เราจะร กษาคำาม นส ญญาท ให ไว เพ อช วยให ประชาชนม ส ขภาพท ด เราร กษาส ญญา โดยย ดถ อปฏ บ ต ตามค าน มขององค กร เราจะเต บโตต อไปด วยการแสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก ป ญหาใหม และปรารถนาท จะเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง 2

7 3

8 การปฏ บ ต ตามค าน ยมขององค กร จร ยธรรม ความสอดคล อง และค าน ยมของเรา เราค อใครและดำาเน นธ รก จอะไร ในท กๆ ว น เราท กคนม โอกาสท จะพ ฒนาค ณภาพช ว ตให แก ประชาชน ผล ตภ ณฑ ท ได ค ณภาพรวมถ งผ เช ยวชาญทางว ทยาศาสตร ในองค กรช วยให เราสามารถส งผลกระทบในเช งบวกต อผ ใช ผล ตภ ณฑ รวมถ งผ ม หน าท แนะนำาและส งจ ายผล ตภ ณฑ ยาของเรา ซ งถ อเป นธรรมชาต การปฏ บ ต งานของเรา และเป นท งโอกาสท ย งใหญ และหน าท ความร บผ ดชอบอ นใหญ หลวง เราให คำาม นต อบ คคลเหล าน นว าจะดำาเน นธ รก จด วยหล กค ณธรรมโดยย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อกำาหนดท งหมด รวมถ งร กษา สภาพแวดล อมในการทำางานให เป นไปตามค าน ยมขององค กร ส งน ค อคำาม นส ญญาของเรา: ดำาเน นธ รก จด วยความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย ตระหน กว าเราสามารถทำาส งท ย งใหญ และ ร บใช ประชาชนเพ อให พวกเขาม ค ณภาพช ว ตท ด กฎระเบ ยบข อบ งค บของเราและการย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อกำาหนดท วโลก เราให คำาม นท จะดำาเน นธ รก จด วยหล กจร ยธรรมในท กท ท เราทำาธ รก จ การกระทำาด งกล าวรวมถ งการย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและ ข อกำาหนดท วโลก ในฐานะบร ษ ทระด บโลก กฎหมายของประเทศใดประเทศหน งอาจม ผลบ งค บใช ก บร ปแบบการปฏ บ ต งานท เราใช ในประเทศอ นๆ กฎหมายบางฉบ บม ข อกำาหนดแตกต างก นออกไปข นอย ก บแต ละภ ม ภาค เราจะย ดถ อและปฏ บ ต ตามเกณฑ มาตรฐาน ส งส ด เพ อให เราสามารถประย กต ใช กฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน ก บการปฏ บ ต งานในแต ละว น รวมถ งเข าใจร ปแบบการบ งค บใช กฎหมายและ ข อกำาหนดในสถานการณ เฉพาะได ช ดเจนย งข น เราได กำาหนดโนบายเพ มเต มและกระบวนการทำางานข น นโยบายต างๆ จะนำาเสนอ ข อกำาหนดทางกฎหมายและข อกำาหนดด านความสอดคล องท ม รายละเอ ยดช ดเจนข น กระบวนการต างๆ จะช วยเสนอแนะการดำาเน น การและข นตอนปฏ บ ต เพ อให ท กคนย ดถ อปฏ บ ต ตาม นโยบายและกระบวนการของเรารวมถ งกฎหมายและข อกำาหนดท เก ยวข อง ซ งประกอบด วยกฎหมายยาและกฎหมายเก ยวก บ โปรแกรมการด แลส ขภาพของร ฐบาล นโยบายและกระบวนการเหล าน ได ร บการอ พเดทอย างสม ำาเสมอเพ อร บก บการเปล ยนแปลง ของกฎหมาย กฎระเบ ยบข อบ งค บในการประกอบอ ตสาหกรรม และว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 4

9 กฎระเบ ยบข อบ งค บของเราซ งสน บสน นโดยนโยบายและกระบวนการด งกล าวช วยส งเสร มผล กด นคำาม นส ญญาของ AbbVie ด านความซ อส ตย และความ สอดคล อง และกำาหนดความคาดหว งเก ยวก บแนวปฏ บ ต ด านจร ยธรรมสำาหร บเราท กคน แม ว ากฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน ไม สามารถระบ ประเด นป ญหาต างๆ ท เราอาจพบเจอได ท งหมด แต จะนำาเสนอแนวทางปฏ บ ต และแหล งข อม ลเม อพบเจอ สถานการณ ท เราต องการความช วยเหล อและไม สามารถต ดส นใจด วยตนเอง ใครบ างท อย ภายใต แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ กฎระเบ ยบข อบ งค บจะอธ บายถ งแนวทางปฏ บ ต ด านจร ยธรรมและความคาดหว งขององค กรสำาหร บการดำาเน นธ รก จในนามของ AbbVie ซ งม ผลบ งค บใช ก บ เจ าหน าท และพน กงานท กคนของ AbbVie ในท กท ท เราดำาเน นธ รก จ ภายใต ขอบเขตท กฎหมายท องถ นอน ญาต AbbVie คาดหว งให ห นส วนทางธ รก จ เช น ผ ร บเหมา เวนเดอร ซ พพลายเออร รวมถ งท ปร กษา ย ดถ อปฏ บ ต ตามเจตนารมณ ของกฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน รวมถ งกฎหมายและข อกำาหนดท งหมดท ใช บ งค บเม อปฏ บ ต งานในนามของ AbbVie AbbVie ม งม นท จะปฏ บ ต งานร วมก บห นส วนทางธ รก จผ ซ งย ดถ อปฏ บ ต ตามเกณฑ มาตรฐานของเรา พน กงานท ม หน าท กำาก บด แลห นส วนทางธ รก จของเราม หน าท สร างความม นใจว าพวกเขาเข าใจข อกำาหนดขององค กรเราเป นอย างด หากห นส วนทางธ รก จ ไม ย ดถ อปฏ บ ต ตามแนวทางปฏ บ ต ด านจร ยธรรมและความคาดหว งของเรา รวมถ งข อกำาหนดท เก ยวข อง ความส มพ นธ ทางธ รก จอาจส นส ดลง กฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน ไม ใช หน งส อส ญญาว าจ าง 5

10 การปฏ บ ต ต อก นอย างเท าเท ยม เราจะดำาเน นธ รก จความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย ซ งรวมถ งการปฏ บ ต ต อผ อ นอย างเท าเท ยม ไม ว าจะเป นล กค า ซ พพลายเออร บร ษ ทค แข ง พน กงาน หร อบ คคลอ นๆ ท เราทำาธ รก จด วย เราจะไม ใช ข อเท จจร งหร อข อม ลเพ อหลอกลวง ใช เพ อ หาประโยชน ส วนต ว แถลงข อความท เป นเท จ หร อดำาเน นการใดๆ ท ไม ถ กต องสมควรเม อปฏ บ ต งานในนามของ AbbVie การสอบถามและรายงานข อสงส ย ความสำาเร จอย างต อเน องของเราจะข นอย ก บความไว วางใจของล กค า ห นส วนทางธ รก จ และบ คคลอ นๆ เราท กคนม ภาระหน าท ท จะ ร กษาความไว วางใจด งกล าว การสอบถามและรายงานข อสงส ยจะช วยให เราสามารถแก ไขป ญหาได รวดเร วและม ประส ทธ ภาพย งข น เราม กฎระเบ ยบเก ยวก บการพ ดค ยและรายงานถ งการดำาเน นการทางธ รก จท ไม ถ กต องตามจร ยธรรม รวมถ งการละเม ดกฎระเบ ยบ ข อบ งค บและนโยบายขององค กรท คาดว าจะเก ดข น เราได ร บการสน บสน นส งเสร มให พ ดค ยอย างเป ดใจก บผ ร วมงานและผ จ ดการ ในประเด นเก ยวก บการสร างบรรยากาศในการทำางานท ตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย สำาหร บก จกรรมท ทำาในแต ละว น ผ จ ดการ ฝ ายทร พยากรบ คคล สำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง และฝ ายกฎหมายพร อมให ความช วยเหล อในด านข อม ล เราท กคนม หน าท รายงานข อก งวลใจให ผ เก ยวข องทราบ แม จะย งไม แน ใจว าจะม ป ญหาหร อไม ก ตาม การรายงานท กกรณ จะได ร บ การพ จารณาอย างจร งจ งและตามสมควรเพ อต ดส นว าต องดำาเน นการต ดตาม ซ งรวมถ งการส บสวนข อเท จจร งในร ปแบบใด อย าค ด ไปเองว าคนอ นๆ จะรายงานประเด นป ญหาด งกล าว คำาถาม: ฉ นม ตำาแหน งเป นผ จ ดการ หากฉ นพบเห นการกระทำาผ ดในขอบเขตท ฉ นไม ม อำานาจควบค ม ด แล ฉ นย งต องรายงานประเด นด งกล าวหร อไม คำาตอบ: ต อง พน กงาน AbbVie ท กคนม หน าท รายงานการกระทำาผ ดท อาจเก ดข นท นท ท พบ 6

11 ส ญญาณเต อนถ งความสอดคล อง ต องคอยจ บตาด เร องใดบ าง หากท านได ย นคำาพ ดในล กษณะต อไปน หร อส งเกตเห นถ งความผ ดปกต ท อาจเป นการฉ อโกง แสดงว าอาจเก ดการกระทำาผ ดข นได : ไม เป นป ญหาหรอกหากค ณไม ถ กจ บได กฎระเบ ยบเหล าน ไม สมเหต สมผลเอาซะเลย หากค ณไม ถาม พวกเขาจะพ ดไม ได ว าค ณร บร ฉ นต องบรรล เป าหมายให ได ไม ว าจะด วยว ธ ใดก ตาม ฉ นต องทำาเช นน เพราะบร ษ ทค แข งก ทำาอย างน เหม อนก น ความโปร งใสค อห วใจสำาค ญ เม อไรก ตามท ท านไม แน ใจว าการกระทำาด งกล าวสมควรหร อไม ปร กษาฝ ายจ ดการหร อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง ในประเด นด งกล าวท นท 7

12 การใช บร การสายด วนและการต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง ท านสามารถขอร บคำาแนะนำาเพ มเต มหร อรายงานการละเม ดกฎระเบ ยบข อบ งค บหร อนโยบายขององค กรท อาจเก ดข นได หลายช องทาง สายด วนสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องเป ดให บร การฟร 24 ช วโมง 7 ว นต อส ปดาห การต ดต อสายด วนจะสามารถทำาได โดยเก บเป นความล บและไม ระบ ช อ ภายใต ขอบเขตท กฎหมายท องถ นอน ญาต ในการต ดต อสายด วน: จากภายในประเทศสหร ฐอเมร กา เปอร โตร โก หร อแคนาดา ต ดต อหมายเลข ในประเทศอ นๆ ต ดต อโอเปอเรเตอร AT&T USADirect จากน นต อสายหร อขอให โอเปอเรเตอร ต อสายไปย งหมายเลข ไปท เว บไซต เพ อค นหาหมายเลข AT&T USADirect ในประเทศของท าน ท านย งสามารถต ดต อหมายเลข ผ านทางโอเปอเรเตอร และขอค นค าบร การ 8

13 นอกจากน ท านย งสามารถต ดต อรองประธาน ห วหน าสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องได โดยตรงผ านทาง: หมายเลขโทรศ พท : (เบอร โทรศ พท บร ษ ทในเคร อ ) โทรสาร: (เบอร โทรศ พท บร ษ ทในเคร อ ) อ เมล: ไปรษณ ย : Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. ระบ บนซองจดหมาย: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. การป องก นไม ให เก ดการตอบโต เราม นโยบาย "ไม ตอบโต " ท เข มงวด เพ อสร างและร กษาความไว วางใจ เราท กคนจ งจำาเป นต องทำาความเข าใจว าเราสามารถรายงานถ งข อก งวลใจหร อ ป ญหาด วยเจตนาท ด โดยไม ต องกล วถ งการตอบโต AbbVie ม งม นท จะร กษาบรรยากาศการพ ดค ยร บฟ งอย างเป ดใจ เพ อท จะสามารถระบ ป ญหาต างๆ ได อย างท นท วงท เราให ความสำาค ญก บการร องเร ยนถ งการตอบโต อย างจร งจ ง การร องเร ยนด งกล าวจะได ร บการส บสวนข อเท จจร งโดยละเอ ยด และหากการร องเร ยน ได ร บการพ ส จน แล ว ผ ตอบโต อาจถ กดำาเน นการทางว น ย ซ งม โทษส งส ด ถ งและรวมถ งการเล กจ าง หากพน กงานคนใดคนหน งเช อว าตนเองถ กตอบโต จากการรายงานป ญหาหร อข อก งวลใจ เราควรรายงานเร องให สำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง หร อฝ ายทร พยากรบ คคลทราบ 9

14 ด วยความร วมม อก นระหว างการตรวจสอบข อเท จจร งก บการสอบถาม AbbVie พร อมท จะตรวจสอบข อเท จจร งรายงานการกระทำาผ ดท งหมด การตรวจสอบภายในท ว าน จะช วยเพ มโอกาสในการพ ฒนา ปร บปร ง ต วอย างเช น การตรวจสอบข อเท จจร งอาจแสดงให เห นว านโยบายท เป นอย ในป จจ บ นควรม ความช ดเจนมากข น จำาเป นต อง ม นโยบายใหม หร อควรจ ดการฝ กอบรมเพ มเต ม เป นต น และท สำาค ญค อต องคำาน งถ งช วงเวลาท ดำาเน นการตรวจสอบภายใน ผ ตรวจสอบอ สระซ งม ความร ความชำานาญในด านท เก ยวข องจะได ร บมอบหมายให ดำาเน นการตรวจสอบ ผ ดำาเน นการตรวจสอบต องไม ใช ผ จ ดการและพน กงานเว นแต จะได ร บอน ญาต เราจะเก บข อม ลของท านไว เป นความล บอย างส ดความสามารถ เราท งหมดได ร บมอบหมายให ดำาเน นการตามคำาร องขอข อม ลข าวสารจากผ ตรวจสอบภายใน โดยเราจะไม ช กจ งหร อช กนำาผ ตรวจสอบ ไปในทางท ผ ด เปล ยนหร อทำาลายเอกสารหร อบ นท กประว ต ท ม ไว เพ อใช ในการตรวจสอบหร อเพ อขานร บต อการตรวจสอบ หร อ ข ดขวาง หร อแทรกแซงการตรวจสอบ การกระทำาด งกล าวอาจม ผลต อการดำาเน นการทางว น ย ซ งม โทษส งส ด ถ งและรวมถ งการเล กจ าง คำาถาม: ฉ นเพ งได ย นมาว าเพ อนร วมงานถ กกล าวหาว าละเม ดนโยบายของบร ษ ท และกำาล งม การสอบสวนข อเท จจร ง ฉ นไม อยากจะเช อว าเป นความจร ง และม ความเห นว าบร ษ ทควรม การแจ งเต อนล วงหน าให เพ อนร วมงานคนน นทราบก อน เขาจะได สามารถแก ต าง ฉ นควรบอกให เขาทราบหร อไม คำาตอบ: ไม ค ณไม ควรบอก เพ อนร วมงานของค ณจะได ร บโอกาสตอบโต ข อกล าวหา และ AbbVie จะดำาเน นการสอบสวนข อเท จจร งอย างตรงไปตรงมา และด วยความเป นธรรม ข อกล าวหาด งกล าวไม เพ ยงแต จะม ความเก ยวข องก บต วบ คคลเท าน น แต อาจรวมถ งองค กรของเรา การแจ งเต อนล วงหน า อาจเป นผลเส ยต อการสอบสวนข อเท จจร ง และอาจเป นเหต ให AbbVie ตกอย ในความเส ยง 10

15 การตรวจสอบภายนอก เราอาจได ร บการร องขอข อม ลข าวสารจากบ คคลท สาม ซ งรวมถ งองค กรหร อหน วยงานของร ฐ เราจะส งคำาร องขอข อม ลข าวสารท งหมดจากบ คคลท สาม ต อไปย งฝ ายกฎหมาย ทางเราจะแจ งผลตอบกล บมาย งคำาร องขอข อม ลข าวสารอย างเป ดเผยตรงไปตรงมาและพร อมใช ในเวลาท ต องการ เราจะไม ช กจ ง หร อช กนำาผ ตรวจสอบไปในทางท ผ ด หร อแทรกแซงการตรวจสอบ เราจะให ความร วมม อก บผ ตรวจสอบ รวมถ งจ ดเตร ยมเอกสารท จำาเป น และจะไม เปล ยน หร อทำาลายเอกสารหร อบ นท กประว ต ท ม ไว เพ อใช ในการตรวจสอบหร อเพ อขานร บต อการตรวจสอบ 11

16 การตรวจสอบและการควบค มด แล ด วยการใช แหล งข อม ลท งจากภายในและภายนอก เราจะดำาเน นการพ จารณาทบทวนการดำาเน นธ รก จของต วเองท งแบบสม ำาเสมอ และพ เศษ เพ อตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบข อบ งค บ นโยบายและข นตอนปฏ บ ต ต างของเรา รวมถ งกฎหมาย เราจะให ความช วยเหล อผ ตรวจสอบท ได ร บการแต งต งเม อม การร องขอ การตรวจสอบกระบวนการทางธ รก จด งกล าวจะช วยให เราสามารถระบ ขอบเขตท จะสามารถพ ฒนาปร บปร งการดำาเน นงานและแก ไข ป ญหาท อาจเก ดข น เพ อให ม นใจว าเราดำาเน นธ รก จมาถ กทางแล ว หน าท ความร บผ ดชอบและกฎระเบ ยบ เราท กคนต องร บผ ดชอบต อการกระทำาของตนเอง รวมถ งปฏ บ ต ตามหน าท ท ได ร บมอบหมาย การละเม ดกฏระเบ ยบข อบ งค บ หร อ ย ยงส งเสร มให ผ อ นละเม ดกฎระเบ ยบอาจทำาให บร ษ ทหร อพน กงานถ กฟ องคด อาญาหร อความร บผ ดทางแพ ง ส งผลต อช อเส ยงและ ประส ทธ ภาพในการดำาเน นธ รก จของเรา ด วยเหต น เราจ งให ความสำาค ญในเร องของการละเม ดกฎระเบ ยบข อบ งค บเป นอย างย ง บ คคลใดก ตามท ละเม ดกฎระเบ ยบข อบ งค บ กฎหมายหร อกฎระเบ ยบท ใช บ งค บ หร อ นโยบายหร อกระบวนการของเราจะถ กดำาเน น การทางว น ย ซ งม โทษส งส ด ถ งและรวมถ งการเล กจ าง การกระทำาด งกล าวรวมถ งความบกพร องในหน าท ของห วหน างานซ งม หน าท ป องก นและรายงานการละเม ดกฎ หากว าความบกพร องด งกล าวม เหต มาจากการกำาก บด แลท ไม เข มงวดเพ ยงพอหร อขาดการสอด ส องด แล การต ดส นใจท ถ กต อง บางคร งการต ดส นใจท ถ กต องก ไม ใช ส งท ง ายเสมอไป เม อถ งเวลาต องต ดส นใจ เราอาจไม แน ใจว าควรทำาอะไรก อน แต ให จำาไว เสมอ ว าเม อถ งเวลาต องต ดส นใจ เราไม ได อย เพ ยงลำาพ ง พน กงานและฝ ายจ ดการท กคนท AbbVie ย นด พร อมให ความช วยเหล อ นอกจากน ย งม แหล งข อม ลอ นๆ พร อมให บร การ ซ งรวมถ งสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง และฝ ายกฎหมาย 12

17 เม อพบอ ปสรรคในการต ดส นใจ ส งเหล าน อาจช วยให ถอยหล บมาและว เคราะห คำาถามต อไปน หากท านตอบว า "อาจจะ" แม เพ ยงคำาถามใดคำาถามหน ง ให ลองพ จารณาการดำาเน นการในแบบอ นๆ หร อขอความช วยเหล อ การกระทำาฉ นจะผ ดกฎหร อไม การกระทำาของฉ นจะข ดแย งก บต วอ กษรและเจตนารมณ ของกฎระเบ ยบข อบ งค บ หร อนโยบายและกระบวนการของเราหร อไม ฉ นจะร ส กอ บอายหร อไม หากส อท องถ นรายงานการกระทำาของฉ น ด งน น อะไรค อส งท พวกเราคาดหว ง เราจะดำาเน นก จกรรมทางธ รก จท งหมดด วยความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย เราท กคนม ภาระหน าท ท จะ: ร บทราบและย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมาย ข อบ งค บและข นตอนปฏ บ ต ภายใต ขอบเขตซ งม ผลบ งค บใช ก บหน าท ความร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งานของเราท กคน เสนอแนะการปร บปร งนโยบายและกระบวนการต างๆ ปฏ บ ต ต อเพ อนร วมงานและห นส วนทางธ รก จด วยความเคารพ บอกเล าความจร งและร บผ ดชอบต อการกระทำาของตนเอง รายงานการละเม ดกฎท สงส ยว าม ความผ ดและไม ส นน ษฐานว าผ อ นจะกระทำาการด งกล าว ขอความช วยเหล อเม อจำาเป น 13

18 ขอความช วยเหล อ ในท กๆ คร ง เร มต นด วยคำาถามท ว ากฎหมาย กฏระเบ ยบข อบ งค บของเรา หร อนโยบายและกระบวนการของ AbbVie สามารถ ฝ าฝ นได หร อไม ค ดถ งผลการดำาเน นการท จะตามมา หากท านไม ม นใจในการต ดส นใจของตนเอง ควรขอคำาแนะนำาจากผ จ ดการของท านหร อต ดต อเจ าหน าท ฝ ายทร พยากรบ คคลในท องท นอกจากน ท านย งสามารถต ดต อสายด วนสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องท หมายเลข เจ าหน าพร อมให ความช วยเหล อและตอบข อสงส ยของท าน นอกจากน AbbVie ย งได จ ดเตร ยมแหล งข อม ลต างๆ ท พร อมให คำาปร กษาเก ยวก บป ญหาของท าน สำาหร บประเด นป ญหาเก ยวก บ กฎระเบ ยบข อบ งค บหร อนโยบายและกระบวนการของบร ษ ท โปรดต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง หากต องการความ ช วยเหล อในด านอ นๆ ต ดต อแหล งข อม ลท เก ยวข องด งต อไปน : ส งแวดล อม ส ขภาพและความปลอดภ ย ฝ ายการเง น การจ ดหาแหล งซ อจากท วโลก การตรวจสอบภายใน ฝ ายกฎหมาย ค ณภาพและการควบค มบ งค บ 14

19 15

20 สำาหร บเรา ผ ป วยสำาค ญเหน อส งอ นใด การย ดถ อกฎหมายและข อกำาหนดด านสาธารณส ข สำาหร บเรา ผ ป วยสำาค ญเหน อส งอ นใด ผ ป วยเหล าน ฝากความหว งไว ท เราให ช วยส งต อผล ตภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพ ปลอดภ ย และ ท นสม ย หน วยงานท ม อำานาจในการปกครองประเทศท วโลกได กำาหนดกฎหมายและข อบ งค บซ งครอบคล มการปฏ บ ต งานเก ยวก บการประกอบ อ ตสาหกรรมของเรา ซ งรวมถ งการค นหา การค ดค นพ ฒนา การตลาด การส งเสร มการขาย และการกระจายเภส ชภ ณฑ กฎหมาย เหล าน ม ผลโดยตรงต อการปฏ บ ต งานในแต ละว นของเรา อ กท งย งควบค มกำาหนดกฎเกณฑ การปฏ ส มพ นธ ระหว างเราก บผ ป วย บ คลากรด านสาธารณส ข น กว จ ย ล กค า ผ ซ อ ร ฐบาล และอ นๆ อ กมากมาย เราเข าใจด ว ากฎหมายและข อกำาหนดด านสาธารณส ขจะช วยปกป องช มชน และด วยเหต น เราจ งม งม นท จะย ดถ อปฏ บ ต ตามต วอ กษร และเจตนารมณ ของกฎหมายเหล าน ในท กท ท เราดำาเน นธ รก จ เราย ดถ อตามกฎหมายและกฎระเบ ยบท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บการร บรองและการผล ตผล ตภ ณฑ ของเรา เราจะย ดถ อและปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดซ งครอบคล มเน อหาเก ยวก บข นตอนการปฏ บ ต งานร วมก บหน วยงานท ม อำานาจในการปกครองต างๆ รวมถ งเจ าหน าท ภายในหน วยงานเหล าน นในข นตอนของการส งเสร มการขายและจำาหน ายผล ตภ ณฑ เราจะปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บด านการซ อขายผล ตภ ณฑ ของเรา เราม งม นท จะนำาเสนอข อม ล ท ถ กต อง สมด ล และเท ยงตรงเพ อช วยให ผ ป วยและบ คลากรด านสาธารณส ขสามารถต ดส นใจเล อกการร กษาท เหมาะสมท ส ด 10 16

21 17

22 ด แลความปลอดภ ยของผ ป วย เราม งเน นในเร องความปลอดภ ยของผ ใช ผล ตภ ณฑ เหน อส งอ นใด เพ อปกป องด แลผ ป วย เราต องบ งช ประเม นผล รวมถ งลดและ กำาจ ดป ญหาและข อก งวลด านความปลอดภ ยของผ ป วยอย างส ดความสามารถ อ กท งย งย ดถ อปฏ บ ต ตามข อกำาหนดทางกฎหมายและกฎระเบ ยบข อบ งค บซ งครอบคล มเก ยวก บการรายงานข อม ลด านความปลอดภ ย ให หน วยงานกำาก บด แลหร อองค กรสาธารณส ขทราบ รวมถ งต ดต อประสานงานก บองค กรหร อหน วยงานของร ฐท ควบค มด แล ผล ตภ ณฑ ของเราเพ ออธ บายถ งป ญหาและข อก งวลด านความปลอดภ ยท คาดว าจะเก ด เราม การต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ข องค กรต างๆ ผ ป วย และองค กรสาธารณส ขอย างเป ดเผย ตรงไปตรงมาเพ อให ม นใจว าพวกเขาจะได ร บข อม ลท ต องการและสามารถใช ผล ตภ ณฑ ของ AbbVie ได อย างปลอดภ ยและเต มประส ทธ ภาพ เราให ความ สำาค ญและต ดตามคำาร องเก ยวผล ตภ ณฑ ท ได ร บอย างท นท วงท และดำาเน นการแก ไขตามสมควร การรายงานเหต การณ ไม พ งประสงค อ กหน งว ธ ท เราใช ตรวจสอบต ดตามค ณภาพและความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ ค อการเก บรวบรวมข อม ลเก ยวก บประสบการณ ของผ ใช หากเราตระหน กได ถ งผลล พธ ของผ ใช ผล ตภ ณฑ ท ไม น าพ งพอใจซ งเก ดข นในระหว างใช ผล ตภ ณฑ AbbVie เราต องรายงานผลล พธ ด งกล าวไปย งเจ าหน าท หร อกล มท เก ยวข อง ภายใน AbbVie ผ านทางหมายเลขโทรศ พท AbbVie ย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎข อบ งค บท งหมดซ งให รายงานข อม ลด านความปลอดภ ยเก ยวก บ ผล ตภ ณฑ ของเราให เจ าหน าท กำาก บด แลของร ฐท เก ยวข องทราบ เราต องรายงานเหต การณ ไม พ งประสงค ท เก ดจากผล ตภ ณฑ ยาของเราภายใน 1 ว นทำาการน บจากว นท ทราบเหต การณ แม เราจะไม แน ใจว าม ความส มพ นธ ในเช งสาเหต และผลกระทบระหว างผล ตภ ณฑ ก บ "เหต การณ " ด งกล าวหร อไม ในการรายงานป ญหาและข อก งวลด านความปลอดภ ยท คาดว าจะเก ด ให ปฏ บ ต ตามข นตอนท กำาหนดไว สำาหร บแผนกหร อบร ษ ทในเคร อของท าน 10 18

23 การปกป องความเป นส วนต วของผ ป วยและล กค า เราให ความเคารพในความเป นส วนต วของล กค าท ใช ผล ตภ ณฑ ของเรา เราย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บ การใช งาน การเป ดเผยและการปกป องข อม ลท สามารถระบ บ คคล (personally identifiable information) ท เราได เก บรวบรวม เก ยวก บการศ กษาทางคล น ก การควบค มด แลความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ หร อการดำาเน นธ รก จในด านอ นๆ นอกจากน เราย งย ดถ อกฎระเบ ยบเก ยวก บการจำาก ดร ปแบบการใช งานข อม ลท สามารถระบ บ คคลเพ อจ ดประสงค ด านการตลาด เราไม ต ดต อผ ป วยหร อผ ท ม โอกาสป วยเพ อขายผล ตภ ณฑ หากไม ได ร บอน ญาตตามสมควร เราจะไม นำาข อม ลส วนต วไปขายหร อร บ ข อม ลท สามารถระบ บ คคลจากแหล งข อม ลท ไม เป นทางการ ผ ป วย ผ บร โภค และล กค าอ นๆ ไว วางใจให เราช วยปกป องความเป นส วนต วและความปลอดภ ยของข อม ลด านสาธารณส ขและข อม ล ท สามารถระบ บ คคลของพวกเขา ส งน จ งถ อเป นภาระหน าท ท จะร กษาความไว วางใจของล กค าไว เราจะไม ใช หร อแบ งป นข อม ลท สามารถระบ บ คคล เว นแต จะได ร บอน ญาตจากกฎหมายท ใช บ งค บ เราจะไม เป ดเผยข อม ลท สามารถระบ บ คคลของผ ป วยแก บ คคลอ นๆ ท อย ภายนอก AbbVie หากไม ได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจากผ ป วย เว นแต จะได ร บอน ญาตจากฎหมาย เราจะแบ งป นข อม ลท สามารถระบ บ คคลของผ ป วยและล กค าก บเจ าหน าท ของ AbbVie ซ งม หน าท ร บทราบข อม ลด งกล าวเท าน น หากคาดว าม การเป ดเผยข อม ลท สามารถระบ บ คคลโดยไม ได ร บอน ญาต เราจะรายงานการกระทำาด งกล าวไปย งผ จ ดการหร อฝ าย กฎหมายท นท หากสงส ยว าทร พย ส นของ AbbVie ซ งรวมถ งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ส อบ นท กข อม ล หร อเอกสารต างๆ ซ งอาจม เน อหาเก ยวก บข อม ลท สามารถระบ บ คคลจะส ญหายหร อถ กขโมย เราจะรายงานไปย งหน วยงานด านความปลอดภ ยของบร ษ ทท นท ผ านทางสายด วน Global Command Center ท หมายเลขโทรศ พท (เบอร โทรศ พท บร ษ ทในเคร อ ) 19

24 การทำาว จ ยและการว จ ยแบบทดลองทางคล น ก ในข นตอนการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ผ ควบค มต องทำาการศ กษาในหลายๆ ร ปแบบ ซ งรวมถ งการว จ ยแบบทดลองทางคล น กเก ยวก บ human participants ข อม ลท ได จากการว จ ยด งกล าวจะช วยให เราค นพบผล ตภ ณฑ ใหม ๆ หร อปร บปร งพ ฒนาการร กษาท เป นอย ในป จจ บ น ในการทำาการว จ ย: เราม งม นท จะป องก นผ เข าร วมการว จ ยให พ นจากความเส ยงท ไม จำาเป น เราร บประก นว าผ เข าร วมการว จ ยแบบทดลองทางคล น กเหล าน นจะเข าใจด ถ งธรรมชาต และว ตถ ประสงค ของการว จ ย รวมถ ง ความเส ยงท เก ยวข องก บการว จ ยด งกล าว การได ร บความย นยอมจากผ เข าร วมการว จ ยค อส วนสำาค ญของกระบวนการว จ ยของเรา เราขอขอบพระค ณผ เข าร วมการว จ ยท กท าน และเราให คำาม นส ญญาท จะด แลผ เข าร วมการว จ ยท กคนด วยเก ยรต และความเคารพ เราม งม นท จะนำาเสนอผลการว จ ยท งในแง บวกและแง ลบอย างถ กต องแม นยำาและพร อมใช ในเวลาท ต องการ โดยย ดถ อตาม มาตรฐานอ ตสาหกรรมเก ยวก บการเผยแพร และแหล งท มาของผลงาน ผลการศ กษาว จ ยแต ละช นต องสะท อนให เห นถ งข อม ลท เก ดจากการว จ ยด งกล าวได อย างถ กต องแม นยำา เราจะไม ควบค มและพยายามม อ ทธ พลอย เหน อผลการว จ ยแบบทดลองหร อรายงานท ได จากผ ดำาเน นการศ กษาทางคล น ก เราตระหน กด ถ งความสำาค ญของการสร างความม นใจว าข อม ลท ได จากการศ กษาค นคว าและการว เคราะห ท เก ยวข องม ความถ กต องแม นยำา เม อการว จ ยเสร จสมบ รณ เราจำาเป นต องเป ดเผยถ งความส มพ นธ ด านต างๆ ตามความเหมาะสม เราให ความสำาค ญก บการเป ดเผย ถ งความส มพ นธ ทางการเง นและความส มพ นธ อ นๆ ในงานว จ ยและค ดค นพ ฒนา 10 20

25 21

26 การต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ขและล กค าประเภทอ นๆ เราม การต ดต อส อสารก บล กค าอย เป นประจำา ล กค าท ว าน ประกอบด วยบ คลากรด านสาธารณส ขท ม หน าท แนะนำาและส งจ าย ผล ตภ ณฑ ยาของเรา ผ จ ดการบร หารด านเภส ชกรรมท ม หน าท พ จารณาต ดส นว ายาประเภทใดจะถ กนำามาเป นองค ประกอบของ ผล ตภ ณฑ ยา และเจ าหน าท ร ฐบาล โรงพยาบาล และองค กรสาธารณส ขอ นๆ ท ม อำานาจต ดส นใจซ อ บ คลากรด านสาธารณส ข ต องต ดส นใจเล อกการด แลร กษาท ด ท ส ดให ผ ป วย ส บเน องจากบทบาทสำาค ญของบ คลากรด านสาธารณส ขท ม หน าท แนะนำา ส งจ าย หร อใช ผล ตภ ณฑ ยาของเราเพ อการร กษาโรคหร อ อาการเฉพาะทาง เราระม ดระว งเป นอย างย งเพ อหล กเล ยงการควบค มและม อ ทธ พลอย เหน อการต ดส นใจของบ คคลเหล าน เราส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ เพ อจ ดประสงค การใช งานท ผ านการร บรอง ช ดเจน หร อได ร บอน ญาตจากองค กรหร อหน วยงานของร ฐ ท เก ยวข องเท าน น คำาถาม: บร ษ ทอ นๆ ในอ ตสาหกรรม เด ยวก นม กให ของกำาน ลแก ล กค า โดยเฉพาะในว นหย ดน กข ตฤกษ หากไม ทำาเช นน นบ าง เราจะเส ย โอกาสทางธ รก จ เราจะสามารถ ให ของกำาน ลแก ล กค าได หร อไม คำาตอบ: ในบางประเทศไม อน ญาต ให ม การกระทำาด งกล าว ในอ กหลายๆ ประเทศ อาจม บางสถานการณ หร อ โอกาสท อน ญาตให มอบของกำาน ล ท ไม ใหญ โตน กซ งถ อเป นว ฒนธรรม ท องถ น ศ กษานโยบายท องท ของท าน และต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและ ความสอดคล อง และฝ ายกฎหมาย หลายๆ ประเทศม กฎระเบ ยบข อบ งค บท ครอบคล มเก ยวก บว ธ การส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ ยา กฎหมายเหล าน อาจเป น กฎหมายระด บชาต ภ ม ภาค หร อระด บท องถ น ด งต วอย างเช นในประเทศสหร ฐอเมร กา องค การอาหารและยา (Food and Drug Administration (FDA)) ได กำาหนดให องค กรด านสาธารณส ขส งเสร มการขายยาท ส งจ ายเพ อว ตถ ประสงค การ ใช งานท ได ร บการร บรองหร อช ดเจนเท าน น นอกจากน ร ฐต างๆ ภายในประเทศสหร ฐอเมร กาได กำาหนดกฎหมายซ งอาจใช บ งค บก บการส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ ของเรา อ กท งหลายๆ ประเทศย งห ามไม ให องค กรหร อบร ษ ทจ ดหาหร อมอบส งของม ค าแก บ คลากรด านสาธารณส ขเพ อแลกเปล ยนก บ การใช หร อแนะนำาให ใช ผล ตภ ณฑ ขององค กรหร อบร ษ ทของตน ต วบทกฎหมายต อต านการให ส นจ างรางว ลในกฎหมายร ฐบาล กลางของประเทศสหร ฐอเมร กาน น ระบ ว าการนำาเสนอหร อมอบส งของม ค าแก บ คลากรด านสาธารณส ขเพ อช กนำาหร อช กจ ง ให ใช หร อแนะนำาเภส ชภ ณฑ ท ส งจ ายเพ อ หร อชำาระเง นค นโดยร ฐบาลเป นการกระทำาท ผ ดกฎหมาย ข อกำาหนด False Claims Act แห งประเทศสหร ฐอเมร กาอน ญาตให ร ฐบาลเร ยกค าชดเชยได ส งส ดถ ง 3 เท า สำาหร บการร องเร ยนท ไม เป นจร ง หร อ หลอกลวงท ย นแก องค กรหร อหน วยงานของร ฐเพ อขอชำาระหร อชดใช เง นค นสำาหร บ ค าใช จ ายด านสาธารณส ข รวมถ งสำาหร บการส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ ท เป นการละเม ดข อกำาหนด FDA หร อม การเสนอ หร อจ ายเง นส นบนท ผ ดกฎหมาย กฎหมายด งกล าวย นยอมให ม การรายงานการละเม ดไปย งร ฐบาลโดยตรง และร บส วนแบ ง ของค าชดใช ท ร ฐบาลได พน กงานผ ท รายงานการละเม ดไปย งบร ษ ทหร อร ฐบาลจะต องไม ตอบโต การรายงานด งกล าว 10 22

27 ล กค าประเภทอ นๆ เช น บร ษ ทประก นส ขภาพและโรงพยาบาลถ อเป นล กค าอ กกล มซ งต องการข อม ลท ถ กต องเก ยวก บความปลอดภ ย ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลของผล ตภ ณฑ ของเราเพ อมอบการร กษาท ด ท ส ดแก ผ ป วยของพวกเขา เรานำาเสนอข อม ลท เป นความจร ง เพ อช วยให ล กค าต ดส นใจเล อกซ อผล ตภ ณฑ ได ง ายข น ในการต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ขและล กค าประเภทอ นๆ เราดำาเน นการด วยความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย เราย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายท ใช บ งค บและคำาแนะนำาในการประกอบอ ตสาหกรรมท กำาหนดข นเพ อหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน ท อาจเก ดข น เราไม เคยนำาเสนอหร อมอบส งของม ค าใดๆ ให แก บ คลากรด านสาธารณส ขหร อเจ าหน าท ฝ ายอ นๆ เพ อควบค มหร อ ม อ ทธ พลอย เหน อการต ดส นใจ การจ ดซ อ หร อการส งจ ายยาของบ คคลเหล าน เพ อให เห นชอบก บผล ตภ ณฑ AbbVie เราจะย ดถ อ และปฏ บ ต ตามหล กการในการรายงานผลอย างโปร งใส และจะปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บ นโยบายการต งราคา ซ งรวมถ งว ธ การให ส วนลดและร เบต ข อม ลผล ตภ ณฑ และการเป ดเผยข อม ล สาธารณชนต องสามารถเช อถ อข อม ลเก ยวก บผล ตภ ณฑ ท ได ร บจากเรา เราต องตรวจสอบให แน ใจว าการร องเร ยนเก ยวก บผล ตภ ณฑ ท เราได ดำาเน นการม ความสมด ล และสอดคล องก บหล กฐานทางว ทยาศาสตร เวชปฏ บ ต ท ด และป ายฉลากผล ตภ ณฑ ท ช ดเจนและได ร บการร บรองจากร ฐบาลในท กๆ ประเทศท เราดำาเน นธ รก จ เพ อให ม นใจว าเราได ย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดท เก ยวข อง เราจ งปฏ บ ต ตามนโยบายท งหมดท เก ยวข องก บการพ จารณาและร บรองข อม ล ผล ตภ ณฑ ตลอดจนการเป ดเผยข อม ล ซ งรวมถ งว สด ส งเสร มการตลาด ป ายฉลากและเอกสารกำาก บยา คำาแนะนำาการใช การนำาเสนอ ผลการว จ ยแบบทดลอง ทางคล น ก และการส อสารผล ตภ ณฑ ก บบ คลากรด านสาธารณส ข ล กค า หร อผ ป วย 23

28 ทำาตามคำาม นส ญญาท ให ไว การร วมม อก นและการให เก ยรต ในฐานะองค กรระด บโลก เราได รวบรวมบ คลากรท ม ประสบการณ การทำางาน ความร ความชำานาญ และว ฒนธรรมท หลากหลาย ทำาให เก ดเป นท มงานท ประกอบไปด วยสมาช กท ม ความหลากหลายและทำางานร วมก นเพ อบรรล ผลสำาเร จอย างต อเน อง เพ อเป นการทำาตามคำาม นส ญญาท ให ไว รวมถ งเพ อช กจ งบ คลากรผ ม ความสามารถ เต มไปด วยพล งและความค ดสร างสรรค จากท วท กม มโลก เราจ งต องสร างสภาพแวดล อมในการทำางานท เอ ออำานวยโดยอาศ ยความเช อใจและการให เก ยรต จากท ง 2 ฝ าย ส งเหล าน ไม เพ ยงแต จะช วยให เราประสบความสำาเร จเท าน น แต ย งเป นการสน บสน นซ งก นและก นเพ อให ท กคนม ศ กยภาพในการ ทำางานส งส ด ส งต อไปน ค อขอบเขตสำาค ญท จะนำาเราไปส คำาม นส ญญาท ได ให ไว การส งเสร มโอกาสท เท าเท ยมก น เราให คำาม นส ญญาท จะร กษาสภาพแวดล อมท เอ อต อการทำ างาน เราเช อม นในการปฏ บ ต ต อก นอย างเท าเท ยมและให เก ยรต ซ งก นและก น รวมถ งโอกาสในการต ดส นใจจ างอย างเสมอภาค เราตระหน กด ว าพน กงานแต ละคนม ศ กยภาพท จะเต บโตต อไปอย างม ออาช พ เราพ จารณาการต ดส นใจจ างงานโดยอ างอ งจากความต องการทางธ รก จ ความร ความชำานาญ ประสบการณ การทำางาน และ ประส ทธ ภาพการทำางาน Abbvie ห ามไม ให ม การก ดก นทางเช อชาต ส ผ ว เพศ สถานภาพทางการสมรส ความพ การ อาย ว ถ ทาง เพศ ศาสนา ส ญชาต วงศ ตระก ล เช อชาต ประว ต ทางทหาร หร อสถานะอ นๆ ท กฎหมายค มครอง AbbVie สน บสน นกฎหมายท ห ามไม ให ม การก ดก นทางด านต างๆ ท กล าวมาข างต น เราตระหน กด ว าเม อองค กรม ความแตกต างระหว างสมาช กแต ละคน เราท กคน จะได ร บประโยชน จากความค ดสร างสรรค ม มมองท หลากหลาย การสร างสรรค ส งใหม ๆ และความกระต อร อร น คำาถาม: ฉ นค ดว าฉ นอาจพลาดโอกาสได เล อนข นเพราะความพ การของต วเอง ฉ นควรทำาอย างไร คำาตอบ: เราไม ยอมให ม การก ดก นเก ดข นภายในองค กร ไม ว าจะในระหว างข นตอนการว าจ างหร อ ในระหว างระยะเวลาการจ าง ค ณควรปร กษาป ญหาน ก บฝ ายทร พยากรบ คคล 10 24

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต

หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต หล กจรรยาบรรณทางธ รก จของมอนซานโต สารจากค ณฮ วจ แกรนต (Hugh Grant) ประธานบร ษ ทและ CEO ของเรา เร ยนเพ อนร วมงานของมอนซานโต ท กท าน ท มอนซานโต ว ส ยท ศน ของเราท จะเพ มผลผล ต ยกระด บการอน ร กษ และปร บปร

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน

ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน II ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน III ในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม เคร อข ายธรรมาภ บาลส งแวดล อม ประเทศไทย ม นาคม 2557 ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน ในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม ภาค 1 บทนำา / ว ตถ ประสงค

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม

แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม แนวทางการดาเน นงาน กองท นแม ของแผ นด น โดย กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม คานา น บเป นพระมหากร ณาธ ค ณอย างหาท ส ดม ได ต อปวงชนชาวไทย สมเด

More information

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

คำ แนะนำ ในการจ ดทำ และจ ดส งโครงการว จ ย เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค

คำ แนะนำ ในการจ ดทำ และจ ดส งโครงการว จ ย เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค (ฉบ บปร บปร งคร งท 3) สำ น กจ ดการความร กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข บรรณาธ การ นพ.ศ ภช ย ฤกษ งาม พญ.วรรณา หาญเชาว วรก ล นพ.กรกฎ จ ฑาสม ต บรรณาธ

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร

ระบบการจ ดการร านอาหาร ระบบการจ ดการร านอาหาร Restaurant Management System นายปวร ศร เหล องทองค า Pavarit Luangthongkam สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว

More information

การตรวจสอบบ ญช เอกสารเผยแพร ฉบ บท 76-TH ธ นวาคม 2014 คณะกรรมการ (ปร บปร งช อ 2015) (Audits Publication 76-TH December 2014)

การตรวจสอบบ ญช เอกสารเผยแพร ฉบ บท 76-TH ธ นวาคม 2014 คณะกรรมการ (ปร บปร งช อ 2015) (Audits Publication 76-TH December 2014) การตรวจสอบบ ญช เอกสารเผยแพร ฉบ บท 76-TH ธ นวาคม 2014 (Audits Publication 76-TH December 2014) คณะกรรมการ (ปร บปร งช อ 2015) SEN. GEORGE RUNNER (Ret.) เขตท หน ง Lancaster FIONA MA, CPA เขตท สอง San Francisco

More information

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม

ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม การจ ดการองค ความร (KNOWLEDGE MANAGEMENT) เร อง เทคน คการจ ดท าข อก าหนดโครงการ (TERM OF REFERENCE TOR) ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรมภาคท 5 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ค าน า เอกสารฉบ บน เป นส วนหน งของการจ ดการองค

More information

รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ เสนอต อ กองว จ ย สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต จ

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บทท 1 2 ภาพรวมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย 1.1 ความเป นมาและว ตถ ประสงค ในย คโลกาภ ว ตน การพ ฒนาประเทศให ท ดเท ยมนานาประเทศ ต องพยายามพ ฒนาศ กยภาพของประชากร ด วยการศ กษารวมท งพ ฒนาว ทยาศาสตร

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ

ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ ว ทยาล ยเฉล มกาญจนา คณะ สาธารณส ขศาสตร สาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร รห สว ชา 712414 จ านวนหน วยก ต 3 (3-0-6) อาจารย ผ สอน : ศร สะเกษ 1) อาจารย ส นทร ศร เท ยง 2)อาจารย จ ตน ร นดร วงละคร 3)อาจารย ธว ชช ย เอกส

More information

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1

บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 บทท 1 งบประมาณและประเภทงบประมาณ 1 1.1 ความเป นมาของงบประมาณ การจ ดท างบประมาณในแบบป จจ บ นได เร มม ข นเป นคร งแรกในประเทศอ งกฤษ ประมาณคร สตศตวรรษท 16-17 ซ งเป นสม ยท สภาผ แทนราษฎรได ประสบความส าเร จในการสงวน

More information