แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ"

Transcription

1 แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ

2 เร ยนผ ร วมงาน: ในท กๆ ว น การต ดส นใจและการดำาเน นการของเราจะช วยส งสมช อเส ยงของบร ษ ทรวมถ งความสำาเร จท จะเก ดข น ในอนาคต ในฐานะพน กงาน AbbVie เราท กคนม หน าท ช วยก นปร บปร งพ ฒนาแบรนด ของเราอย างต อเน องโดย ย ดหล กค ณธรรมความซ อส ตย ย ต ธรรม ความจร งใจในขณะปฏ บ ต งาน บางคร งการต ดส นใจท ถ กต องก ไม ใช ส งท ง ายเสมอไป น ค อเหต ผลว าทำาไมเราจ งได จ ดทำาแนวปฎ บ ต มาตรฐาน ในการดำาเน นธ รก จข น แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จฉบ บน ถ อเป นเอกสารสำาค ญซ งอธ บายถ งความ คาดหว งขององค กรท ม ต อพน กงานท กคนในฐานะต วแทนของ AbbVie AbbVie สร างมรดกตกทอดในการดำาเน นธ รก จอย างถ กต องเหมาะสมเป นเวลานานกว าศตวรรษ โดยเร มจาก Dr. Wallace Abbott หน งในผ ร เร มอ ตสาหกรรมยา ซ งได กำาหนดมาตรฐานด านความปลอดภ ยและประส ทธ ภาพ ไว ในระด บส ง และส งด งกล าวน บว าเป นการร เร มก อต งระบบสาธารณส ขสม ยใหม กฎระเบ ยบข อบ งค บของเรา ทำาให หล กการเหล าน นเก ดผลเป นร ปธรรมเพ อส งต อแนวค ดท ยอดเย ยมน จาก Abbott ไปย ง AbbVie ท วท ก ม มโลกรวมถ งอนาคตท รออย ข างหน า กฎระเบ ยบข อบ งค บน จะให คำาแนะนำาและท ศทางขององค กร โดยจะอธ บายถ งแนวค ดและหล กการท เราย ดม น รวมถ งส งท เราพยายามจะส งต อไปย งผ ร บ: ผ ป วย ผ ให บร การด านสาธารณส ข ผ ถ อห น ห นส วนทางธ รก จ และ พน กงานของเรา ส งน จะช วยสน บสน นค าน ยมองค กร การร เร ม การม งม น ความเอาใจใส และการย นหย ด ซ งอธ บายต วตนของเราและจะข บเคล อนการดำาเน นการขององค กร เราท กคนม หน าท ท จะต องย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบข อบ งค บและค าน ยมขององค กร การกระทำาด งกล าวจะทำาให เก ดความเปล ยนแปลงข นก บ AbbVie สร างความสำาเร จให องค กร รวมถ งส งผลต อค ณภาพช ว ตของผ ร บประโยชน ความสำาเร จอย างต อเน องของเราจะข นอย ก บความไว วางใจของล กค า ห นส วนทางธ รก จ และบ คคลอ นๆ เป นหน าท ของเราท กคนท จะช วยก นด แลตรวจสอบก จกรรมทางธ รก จ สอบถามและรายงานข อสงส ยด วยเจตนาท ด โดยไม กล วถ งการตอบโต การฝ าฝ นกฎระเบ ยบและข อบ งค บจะทำาให AbbVie รวมถ งพน กงานของเราถ กฟ องคด อาญา หร อความร บผ ดทางแพ ง ส งผลต อช อเส ยงและความสำาเร จของเรา

3 เพราะฉะน น จำาไว ว าเม อไรก ตามท ท านต องต ดส นใจ ให อ านกฎระเบ ยบและข อบ งค บน หากท านต องการคำาแนะนำาเพ มเต ม ฝ าย จ ดการของ AbbVie และผ ร วมงาน รวมถ งฝ ายกฎหมายและสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องย นด พร อมให ความช วยเหล อ หากม ป ญหาหร อข อสงส ย ต ดต อสายด วนสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องได ฟร ตลอด 24 ช วโมง ขอขอบพระค ณท ศ กษาและย ดถ อปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ต างๆ ท ระบ ไว ในเอกสารฉบ บบน และขอขอบค ณสำาหร บความร วมม อ ท ทำาให AbbVie มาถ งจ ดน และประสบความสำาเร จอย างต อเน อง Richard A. Gonzalez ประธานบร ษ ทและผ บร หารระด บส ง หน าท ความร บผ ดชอบของท าน

4

5 สารบ ญ ส งเหล าน ค อค าน ยมขององค กร หน า 2 การปฏ บ ต ตามค าน ยมขององค กร หน า 4 จร ยธรรม ความสอดคล อง และค าน ยมของเรา เราค อใครและดำาเน นธ รก จอะไร หน า 4 กฎระเบ ยบข อบ งค บของเราและการย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อกำาหนดท วโลก - หน า 4 การปฏ บ ต ต อก นอย างเท าเท ยม - หน า 6 การสอบถามและรายงานข อสงส ย หน า 6 การใช บร การสายด วนและการต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง - หน า 8 ด วยความร วมม อก นระหว างการตรวจสอบข อเท จจร งก บการสอบถาม - หน า 10 การตรวจสอบและการควบค มด แล หน า 12 หน าท ความร บผ ดชอบและกฎระเบ ยบ หน า 12 การต ดส นใจท ถ กต อง หน า 12 ขอความช วยเหล อ หน า 14 สำาหร บเรา ผ ป วยสำาค ญเหน อส งอ นใด หน า 16 การย ดถ อกฎหมายและข อกำาหนดด านสาธารณส ข - หน า 16 การด แลความปลอดภ ยของผ ป วย หน า 18 การปกป องความเป นส วนต วของผ ป วยและล กค า - หน า 19 การทำาว จ ยและการว จ ยแบบทดลองทางคล น ก - หน า 20 การต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ขและล กค าประเภทอ นๆ - หน า 22 ทำาตามคำาม นส ญญาท ให ไว - หน า 24 การร วมม อก นและการให เก ยรต หน า 24 การส งเสร มโอกาสท เท าเท ยมก น หน า 24 สร างบรรยากาศการทำางานท ปราศจากการข มเหง/รบกวน - หน า 26 การส งเสร มสภาพแวดล อมในการทำางานท ปลอดภ ย ไร ก งวล และน าทำางาน - หน า 28 การปกป องข อม ลส วนบ คคลของพน กงาน - หน า 30 ความร บผ ดชอบต อผ ถ อห น สาธารณชน และห นส วนทางธ รก จของเรา - หน า 32 การใช ส นทร พย ท ม อย อย างชาญฉลาด หน า 32 การปกป องข อม ลท เป นความล บ หน า 34 การใช งานส อบ นท กข อม ลอ เล กทรอน กส และระบบเคร อข ายทางส งคมอย างเหมาะสม - หน า 34 การต ดต อส อสารก บสาธารณะ หน า 36 ผลประโยชน ท บซ อน หน า 38 เก บร กษาหน งส อและบ นท กประว ต ให ถ กต อง - หน า 40 การต อต านการต ดส นบนและการฉ อโกง หน า 42 การย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายป องก นการผ กขาด/กฎหมายแข งข นทางการค า - หน า 44 การป องก นการใช ข อม ลภายในเพ อประโยชน ต วเอง หน า 45 การร บข อม ล Business Intelligence หน า 46 การเคารพกฎหมายซ งครอบคล มเก ยวก บการค าระหว างประเทศ - หน า 48 คำาม นส ญญาในฐานะพลเม องท ด ของโลก - หน า 50 ตอบแทนช มชนท เราอย อาศ ยและทำางาน - หน า 52 การม ส วนร วมในก จกรรมทางการเม องและการก ศล - หน า 52 การปกป องส งแวดล อม หน า 53 การยกเว นและการแก ไขเพ มเต ม หน า 54 ด ชน หน า 56 การใช บร การสายด วนและการต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง - หน า 58 คำาร บรอง หน า 59 1

6 ส งเหล าน ค อค าน ยมขององค กร การร เร ม ว ทยาศาสตร และกระบวนการผล ตส นค าออกขายท ก าวล ำาท นสม ย ด วยการค ดร เร มการร กษาและผล ตภ ณฑ ท ท นสม ย อ ปกรณ ทางการแพทย สำาหร บช วยช ว ต และร ปแบบการจ ดการด านส ขภาพใหม ๆ เราค อผ นำาของผล ตภ ณฑ ซ งตอบสนองตามต องการของมน ษยชาต ท AbbVie การร เร มหมายถ งว ทยาศาสตร ท ก าวล ำานำาสม ยและ การสร างนว ตกรรมใหม ๆ การม งม น ผลล พธ ท ให ความสำาค ญต อล กค าและการดำาเน นการระด บมาตรฐานสากล เราม งม นเพ อผลล พธ เป นสำาค ญ ความต องการของต วเราเองและต อผ อ น เน องจากการปฏ บ ต งานของเราส งผลกระทบต อช ว ต ความเป นอย ของผ อ น เราให คำาม นท จะปฏ บ ต งานร วมก นเพ อส งมอบผล ตภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพและให ผลตอบแทน การให ความสำาค ญ ก บการดำาเน นการและการร วมม อก นจะช วยให ม นใจว าเราทำาตามคำาส ญญาท ให ไว ก บต วเองและผ อ น ความเอาใจใส พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนให ด ข น ความเอาใจใส ถ อเป นจ ดศ นย กลางในการปฏ บ ต งานท เราย ดถ อเพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนให ด ข น เราให ความเคารพต อท ก คนท ม ปฏ ส มพ นธ ด วย ซ งรวมถ งพน กงานและล กค าของเรา การให เก ยรต ต อผ อ นน นแสดงออกโดยผ านทางการดำาเน นธ รก จและว ธ ปฏ บ ต ของเรา การย นหย ด คำาม นส ญญาและว ตถ ประสงค การย นหย ดหมายถ งการร กษาคำาม นส ญญาท ให ไว เราจะร กษาคำาม นส ญญาท ให ไว เพ อช วยให ประชาชนม ส ขภาพท ด เราร กษาส ญญา โดยย ดถ อปฏ บ ต ตามค าน มขององค กร เราจะเต บโตต อไปด วยการแสวงหาแนวทางหลากหลายในการแก ป ญหาใหม และปรารถนาท จะเร ยนร และพ ฒนาอย างต อเน อง 2

7 3

8 การปฏ บ ต ตามค าน ยมขององค กร จร ยธรรม ความสอดคล อง และค าน ยมของเรา เราค อใครและดำาเน นธ รก จอะไร ในท กๆ ว น เราท กคนม โอกาสท จะพ ฒนาค ณภาพช ว ตให แก ประชาชน ผล ตภ ณฑ ท ได ค ณภาพรวมถ งผ เช ยวชาญทางว ทยาศาสตร ในองค กรช วยให เราสามารถส งผลกระทบในเช งบวกต อผ ใช ผล ตภ ณฑ รวมถ งผ ม หน าท แนะนำาและส งจ ายผล ตภ ณฑ ยาของเรา ซ งถ อเป นธรรมชาต การปฏ บ ต งานของเรา และเป นท งโอกาสท ย งใหญ และหน าท ความร บผ ดชอบอ นใหญ หลวง เราให คำาม นต อบ คคลเหล าน นว าจะดำาเน นธ รก จด วยหล กค ณธรรมโดยย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อกำาหนดท งหมด รวมถ งร กษา สภาพแวดล อมในการทำางานให เป นไปตามค าน ยมขององค กร ส งน ค อคำาม นส ญญาของเรา: ดำาเน นธ รก จด วยความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย ตระหน กว าเราสามารถทำาส งท ย งใหญ และ ร บใช ประชาชนเพ อให พวกเขาม ค ณภาพช ว ตท ด กฎระเบ ยบข อบ งค บของเราและการย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อกำาหนดท วโลก เราให คำาม นท จะดำาเน นธ รก จด วยหล กจร ยธรรมในท กท ท เราทำาธ รก จ การกระทำาด งกล าวรวมถ งการย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและ ข อกำาหนดท วโลก ในฐานะบร ษ ทระด บโลก กฎหมายของประเทศใดประเทศหน งอาจม ผลบ งค บใช ก บร ปแบบการปฏ บ ต งานท เราใช ในประเทศอ นๆ กฎหมายบางฉบ บม ข อกำาหนดแตกต างก นออกไปข นอย ก บแต ละภ ม ภาค เราจะย ดถ อและปฏ บ ต ตามเกณฑ มาตรฐาน ส งส ด เพ อให เราสามารถประย กต ใช กฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน ก บการปฏ บ ต งานในแต ละว น รวมถ งเข าใจร ปแบบการบ งค บใช กฎหมายและ ข อกำาหนดในสถานการณ เฉพาะได ช ดเจนย งข น เราได กำาหนดโนบายเพ มเต มและกระบวนการทำางานข น นโยบายต างๆ จะนำาเสนอ ข อกำาหนดทางกฎหมายและข อกำาหนดด านความสอดคล องท ม รายละเอ ยดช ดเจนข น กระบวนการต างๆ จะช วยเสนอแนะการดำาเน น การและข นตอนปฏ บ ต เพ อให ท กคนย ดถ อปฏ บ ต ตาม นโยบายและกระบวนการของเรารวมถ งกฎหมายและข อกำาหนดท เก ยวข อง ซ งประกอบด วยกฎหมายยาและกฎหมายเก ยวก บ โปรแกรมการด แลส ขภาพของร ฐบาล นโยบายและกระบวนการเหล าน ได ร บการอ พเดทอย างสม ำาเสมอเพ อร บก บการเปล ยนแปลง ของกฎหมาย กฎระเบ ยบข อบ งค บในการประกอบอ ตสาหกรรม และว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 4

9 กฎระเบ ยบข อบ งค บของเราซ งสน บสน นโดยนโยบายและกระบวนการด งกล าวช วยส งเสร มผล กด นคำาม นส ญญาของ AbbVie ด านความซ อส ตย และความ สอดคล อง และกำาหนดความคาดหว งเก ยวก บแนวปฏ บ ต ด านจร ยธรรมสำาหร บเราท กคน แม ว ากฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน ไม สามารถระบ ประเด นป ญหาต างๆ ท เราอาจพบเจอได ท งหมด แต จะนำาเสนอแนวทางปฏ บ ต และแหล งข อม ลเม อพบเจอ สถานการณ ท เราต องการความช วยเหล อและไม สามารถต ดส นใจด วยตนเอง ใครบ างท อย ภายใต แนวปฎ บ ต มาตรฐานในการดำาเน นธ รก จ กฎระเบ ยบข อบ งค บจะอธ บายถ งแนวทางปฏ บ ต ด านจร ยธรรมและความคาดหว งขององค กรสำาหร บการดำาเน นธ รก จในนามของ AbbVie ซ งม ผลบ งค บใช ก บ เจ าหน าท และพน กงานท กคนของ AbbVie ในท กท ท เราดำาเน นธ รก จ ภายใต ขอบเขตท กฎหมายท องถ นอน ญาต AbbVie คาดหว งให ห นส วนทางธ รก จ เช น ผ ร บเหมา เวนเดอร ซ พพลายเออร รวมถ งท ปร กษา ย ดถ อปฏ บ ต ตามเจตนารมณ ของกฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน รวมถ งกฎหมายและข อกำาหนดท งหมดท ใช บ งค บเม อปฏ บ ต งานในนามของ AbbVie AbbVie ม งม นท จะปฏ บ ต งานร วมก บห นส วนทางธ รก จผ ซ งย ดถ อปฏ บ ต ตามเกณฑ มาตรฐานของเรา พน กงานท ม หน าท กำาก บด แลห นส วนทางธ รก จของเราม หน าท สร างความม นใจว าพวกเขาเข าใจข อกำาหนดขององค กรเราเป นอย างด หากห นส วนทางธ รก จ ไม ย ดถ อปฏ บ ต ตามแนวทางปฏ บ ต ด านจร ยธรรมและความคาดหว งของเรา รวมถ งข อกำาหนดท เก ยวข อง ความส มพ นธ ทางธ รก จอาจส นส ดลง กฎระเบ ยบข อบ งค บฉบ บน ไม ใช หน งส อส ญญาว าจ าง 5

10 การปฏ บ ต ต อก นอย างเท าเท ยม เราจะดำาเน นธ รก จความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย ซ งรวมถ งการปฏ บ ต ต อผ อ นอย างเท าเท ยม ไม ว าจะเป นล กค า ซ พพลายเออร บร ษ ทค แข ง พน กงาน หร อบ คคลอ นๆ ท เราทำาธ รก จด วย เราจะไม ใช ข อเท จจร งหร อข อม ลเพ อหลอกลวง ใช เพ อ หาประโยชน ส วนต ว แถลงข อความท เป นเท จ หร อดำาเน นการใดๆ ท ไม ถ กต องสมควรเม อปฏ บ ต งานในนามของ AbbVie การสอบถามและรายงานข อสงส ย ความสำาเร จอย างต อเน องของเราจะข นอย ก บความไว วางใจของล กค า ห นส วนทางธ รก จ และบ คคลอ นๆ เราท กคนม ภาระหน าท ท จะ ร กษาความไว วางใจด งกล าว การสอบถามและรายงานข อสงส ยจะช วยให เราสามารถแก ไขป ญหาได รวดเร วและม ประส ทธ ภาพย งข น เราม กฎระเบ ยบเก ยวก บการพ ดค ยและรายงานถ งการดำาเน นการทางธ รก จท ไม ถ กต องตามจร ยธรรม รวมถ งการละเม ดกฎระเบ ยบ ข อบ งค บและนโยบายขององค กรท คาดว าจะเก ดข น เราได ร บการสน บสน นส งเสร มให พ ดค ยอย างเป ดใจก บผ ร วมงานและผ จ ดการ ในประเด นเก ยวก บการสร างบรรยากาศในการทำางานท ตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย สำาหร บก จกรรมท ทำาในแต ละว น ผ จ ดการ ฝ ายทร พยากรบ คคล สำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง และฝ ายกฎหมายพร อมให ความช วยเหล อในด านข อม ล เราท กคนม หน าท รายงานข อก งวลใจให ผ เก ยวข องทราบ แม จะย งไม แน ใจว าจะม ป ญหาหร อไม ก ตาม การรายงานท กกรณ จะได ร บ การพ จารณาอย างจร งจ งและตามสมควรเพ อต ดส นว าต องดำาเน นการต ดตาม ซ งรวมถ งการส บสวนข อเท จจร งในร ปแบบใด อย าค ด ไปเองว าคนอ นๆ จะรายงานประเด นป ญหาด งกล าว คำาถาม: ฉ นม ตำาแหน งเป นผ จ ดการ หากฉ นพบเห นการกระทำาผ ดในขอบเขตท ฉ นไม ม อำานาจควบค ม ด แล ฉ นย งต องรายงานประเด นด งกล าวหร อไม คำาตอบ: ต อง พน กงาน AbbVie ท กคนม หน าท รายงานการกระทำาผ ดท อาจเก ดข นท นท ท พบ 6

11 ส ญญาณเต อนถ งความสอดคล อง ต องคอยจ บตาด เร องใดบ าง หากท านได ย นคำาพ ดในล กษณะต อไปน หร อส งเกตเห นถ งความผ ดปกต ท อาจเป นการฉ อโกง แสดงว าอาจเก ดการกระทำาผ ดข นได : ไม เป นป ญหาหรอกหากค ณไม ถ กจ บได กฎระเบ ยบเหล าน ไม สมเหต สมผลเอาซะเลย หากค ณไม ถาม พวกเขาจะพ ดไม ได ว าค ณร บร ฉ นต องบรรล เป าหมายให ได ไม ว าจะด วยว ธ ใดก ตาม ฉ นต องทำาเช นน เพราะบร ษ ทค แข งก ทำาอย างน เหม อนก น ความโปร งใสค อห วใจสำาค ญ เม อไรก ตามท ท านไม แน ใจว าการกระทำาด งกล าวสมควรหร อไม ปร กษาฝ ายจ ดการหร อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง ในประเด นด งกล าวท นท 7

12 การใช บร การสายด วนและการต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง ท านสามารถขอร บคำาแนะนำาเพ มเต มหร อรายงานการละเม ดกฎระเบ ยบข อบ งค บหร อนโยบายขององค กรท อาจเก ดข นได หลายช องทาง สายด วนสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องเป ดให บร การฟร 24 ช วโมง 7 ว นต อส ปดาห การต ดต อสายด วนจะสามารถทำาได โดยเก บเป นความล บและไม ระบ ช อ ภายใต ขอบเขตท กฎหมายท องถ นอน ญาต ในการต ดต อสายด วน: จากภายในประเทศสหร ฐอเมร กา เปอร โตร โก หร อแคนาดา ต ดต อหมายเลข ในประเทศอ นๆ ต ดต อโอเปอเรเตอร AT&T USADirect จากน นต อสายหร อขอให โอเปอเรเตอร ต อสายไปย งหมายเลข ไปท เว บไซต เพ อค นหาหมายเลข AT&T USADirect ในประเทศของท าน ท านย งสามารถต ดต อหมายเลข ผ านทางโอเปอเรเตอร และขอค นค าบร การ 8

13 นอกจากน ท านย งสามารถต ดต อรองประธาน ห วหน าสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องได โดยตรงผ านทาง: หมายเลขโทรศ พท : (เบอร โทรศ พท บร ษ ทในเคร อ ) โทรสาร: (เบอร โทรศ พท บร ษ ทในเคร อ ) อ เมล: ไปรษณ ย : Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer AbbVie Department V36X 1 North Waukegan Road North Chicago, IL U.S.A. ระบ บนซองจดหมาย: Confidential To be opened by the Vice President, Chief Ethics and Compliance Officer only. การป องก นไม ให เก ดการตอบโต เราม นโยบาย "ไม ตอบโต " ท เข มงวด เพ อสร างและร กษาความไว วางใจ เราท กคนจ งจำาเป นต องทำาความเข าใจว าเราสามารถรายงานถ งข อก งวลใจหร อ ป ญหาด วยเจตนาท ด โดยไม ต องกล วถ งการตอบโต AbbVie ม งม นท จะร กษาบรรยากาศการพ ดค ยร บฟ งอย างเป ดใจ เพ อท จะสามารถระบ ป ญหาต างๆ ได อย างท นท วงท เราให ความสำาค ญก บการร องเร ยนถ งการตอบโต อย างจร งจ ง การร องเร ยนด งกล าวจะได ร บการส บสวนข อเท จจร งโดยละเอ ยด และหากการร องเร ยน ได ร บการพ ส จน แล ว ผ ตอบโต อาจถ กดำาเน นการทางว น ย ซ งม โทษส งส ด ถ งและรวมถ งการเล กจ าง หากพน กงานคนใดคนหน งเช อว าตนเองถ กตอบโต จากการรายงานป ญหาหร อข อก งวลใจ เราควรรายงานเร องให สำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง หร อฝ ายทร พยากรบ คคลทราบ 9

14 ด วยความร วมม อก นระหว างการตรวจสอบข อเท จจร งก บการสอบถาม AbbVie พร อมท จะตรวจสอบข อเท จจร งรายงานการกระทำาผ ดท งหมด การตรวจสอบภายในท ว าน จะช วยเพ มโอกาสในการพ ฒนา ปร บปร ง ต วอย างเช น การตรวจสอบข อเท จจร งอาจแสดงให เห นว านโยบายท เป นอย ในป จจ บ นควรม ความช ดเจนมากข น จำาเป นต อง ม นโยบายใหม หร อควรจ ดการฝ กอบรมเพ มเต ม เป นต น และท สำาค ญค อต องคำาน งถ งช วงเวลาท ดำาเน นการตรวจสอบภายใน ผ ตรวจสอบอ สระซ งม ความร ความชำานาญในด านท เก ยวข องจะได ร บมอบหมายให ดำาเน นการตรวจสอบ ผ ดำาเน นการตรวจสอบต องไม ใช ผ จ ดการและพน กงานเว นแต จะได ร บอน ญาต เราจะเก บข อม ลของท านไว เป นความล บอย างส ดความสามารถ เราท งหมดได ร บมอบหมายให ดำาเน นการตามคำาร องขอข อม ลข าวสารจากผ ตรวจสอบภายใน โดยเราจะไม ช กจ งหร อช กนำาผ ตรวจสอบ ไปในทางท ผ ด เปล ยนหร อทำาลายเอกสารหร อบ นท กประว ต ท ม ไว เพ อใช ในการตรวจสอบหร อเพ อขานร บต อการตรวจสอบ หร อ ข ดขวาง หร อแทรกแซงการตรวจสอบ การกระทำาด งกล าวอาจม ผลต อการดำาเน นการทางว น ย ซ งม โทษส งส ด ถ งและรวมถ งการเล กจ าง คำาถาม: ฉ นเพ งได ย นมาว าเพ อนร วมงานถ กกล าวหาว าละเม ดนโยบายของบร ษ ท และกำาล งม การสอบสวนข อเท จจร ง ฉ นไม อยากจะเช อว าเป นความจร ง และม ความเห นว าบร ษ ทควรม การแจ งเต อนล วงหน าให เพ อนร วมงานคนน นทราบก อน เขาจะได สามารถแก ต าง ฉ นควรบอกให เขาทราบหร อไม คำาตอบ: ไม ค ณไม ควรบอก เพ อนร วมงานของค ณจะได ร บโอกาสตอบโต ข อกล าวหา และ AbbVie จะดำาเน นการสอบสวนข อเท จจร งอย างตรงไปตรงมา และด วยความเป นธรรม ข อกล าวหาด งกล าวไม เพ ยงแต จะม ความเก ยวข องก บต วบ คคลเท าน น แต อาจรวมถ งองค กรของเรา การแจ งเต อนล วงหน า อาจเป นผลเส ยต อการสอบสวนข อเท จจร ง และอาจเป นเหต ให AbbVie ตกอย ในความเส ยง 10

15 การตรวจสอบภายนอก เราอาจได ร บการร องขอข อม ลข าวสารจากบ คคลท สาม ซ งรวมถ งองค กรหร อหน วยงานของร ฐ เราจะส งคำาร องขอข อม ลข าวสารท งหมดจากบ คคลท สาม ต อไปย งฝ ายกฎหมาย ทางเราจะแจ งผลตอบกล บมาย งคำาร องขอข อม ลข าวสารอย างเป ดเผยตรงไปตรงมาและพร อมใช ในเวลาท ต องการ เราจะไม ช กจ ง หร อช กนำาผ ตรวจสอบไปในทางท ผ ด หร อแทรกแซงการตรวจสอบ เราจะให ความร วมม อก บผ ตรวจสอบ รวมถ งจ ดเตร ยมเอกสารท จำาเป น และจะไม เปล ยน หร อทำาลายเอกสารหร อบ นท กประว ต ท ม ไว เพ อใช ในการตรวจสอบหร อเพ อขานร บต อการตรวจสอบ 11

16 การตรวจสอบและการควบค มด แล ด วยการใช แหล งข อม ลท งจากภายในและภายนอก เราจะดำาเน นการพ จารณาทบทวนการดำาเน นธ รก จของต วเองท งแบบสม ำาเสมอ และพ เศษ เพ อตรวจสอบการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบข อบ งค บ นโยบายและข นตอนปฏ บ ต ต างของเรา รวมถ งกฎหมาย เราจะให ความช วยเหล อผ ตรวจสอบท ได ร บการแต งต งเม อม การร องขอ การตรวจสอบกระบวนการทางธ รก จด งกล าวจะช วยให เราสามารถระบ ขอบเขตท จะสามารถพ ฒนาปร บปร งการดำาเน นงานและแก ไข ป ญหาท อาจเก ดข น เพ อให ม นใจว าเราดำาเน นธ รก จมาถ กทางแล ว หน าท ความร บผ ดชอบและกฎระเบ ยบ เราท กคนต องร บผ ดชอบต อการกระทำาของตนเอง รวมถ งปฏ บ ต ตามหน าท ท ได ร บมอบหมาย การละเม ดกฏระเบ ยบข อบ งค บ หร อ ย ยงส งเสร มให ผ อ นละเม ดกฎระเบ ยบอาจทำาให บร ษ ทหร อพน กงานถ กฟ องคด อาญาหร อความร บผ ดทางแพ ง ส งผลต อช อเส ยงและ ประส ทธ ภาพในการดำาเน นธ รก จของเรา ด วยเหต น เราจ งให ความสำาค ญในเร องของการละเม ดกฎระเบ ยบข อบ งค บเป นอย างย ง บ คคลใดก ตามท ละเม ดกฎระเบ ยบข อบ งค บ กฎหมายหร อกฎระเบ ยบท ใช บ งค บ หร อ นโยบายหร อกระบวนการของเราจะถ กดำาเน น การทางว น ย ซ งม โทษส งส ด ถ งและรวมถ งการเล กจ าง การกระทำาด งกล าวรวมถ งความบกพร องในหน าท ของห วหน างานซ งม หน าท ป องก นและรายงานการละเม ดกฎ หากว าความบกพร องด งกล าวม เหต มาจากการกำาก บด แลท ไม เข มงวดเพ ยงพอหร อขาดการสอด ส องด แล การต ดส นใจท ถ กต อง บางคร งการต ดส นใจท ถ กต องก ไม ใช ส งท ง ายเสมอไป เม อถ งเวลาต องต ดส นใจ เราอาจไม แน ใจว าควรทำาอะไรก อน แต ให จำาไว เสมอ ว าเม อถ งเวลาต องต ดส นใจ เราไม ได อย เพ ยงลำาพ ง พน กงานและฝ ายจ ดการท กคนท AbbVie ย นด พร อมให ความช วยเหล อ นอกจากน ย งม แหล งข อม ลอ นๆ พร อมให บร การ ซ งรวมถ งสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง และฝ ายกฎหมาย 12

17 เม อพบอ ปสรรคในการต ดส นใจ ส งเหล าน อาจช วยให ถอยหล บมาและว เคราะห คำาถามต อไปน หากท านตอบว า "อาจจะ" แม เพ ยงคำาถามใดคำาถามหน ง ให ลองพ จารณาการดำาเน นการในแบบอ นๆ หร อขอความช วยเหล อ การกระทำาฉ นจะผ ดกฎหร อไม การกระทำาของฉ นจะข ดแย งก บต วอ กษรและเจตนารมณ ของกฎระเบ ยบข อบ งค บ หร อนโยบายและกระบวนการของเราหร อไม ฉ นจะร ส กอ บอายหร อไม หากส อท องถ นรายงานการกระทำาของฉ น ด งน น อะไรค อส งท พวกเราคาดหว ง เราจะดำาเน นก จกรรมทางธ รก จท งหมดด วยความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย เราท กคนม ภาระหน าท ท จะ: ร บทราบและย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมาย ข อบ งค บและข นตอนปฏ บ ต ภายใต ขอบเขตซ งม ผลบ งค บใช ก บหน าท ความร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งานของเราท กคน เสนอแนะการปร บปร งนโยบายและกระบวนการต างๆ ปฏ บ ต ต อเพ อนร วมงานและห นส วนทางธ รก จด วยความเคารพ บอกเล าความจร งและร บผ ดชอบต อการกระทำาของตนเอง รายงานการละเม ดกฎท สงส ยว าม ความผ ดและไม ส นน ษฐานว าผ อ นจะกระทำาการด งกล าว ขอความช วยเหล อเม อจำาเป น 13

18 ขอความช วยเหล อ ในท กๆ คร ง เร มต นด วยคำาถามท ว ากฎหมาย กฏระเบ ยบข อบ งค บของเรา หร อนโยบายและกระบวนการของ AbbVie สามารถ ฝ าฝ นได หร อไม ค ดถ งผลการดำาเน นการท จะตามมา หากท านไม ม นใจในการต ดส นใจของตนเอง ควรขอคำาแนะนำาจากผ จ ดการของท านหร อต ดต อเจ าหน าท ฝ ายทร พยากรบ คคลในท องท นอกจากน ท านย งสามารถต ดต อสายด วนสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล องท หมายเลข เจ าหน าพร อมให ความช วยเหล อและตอบข อสงส ยของท าน นอกจากน AbbVie ย งได จ ดเตร ยมแหล งข อม ลต างๆ ท พร อมให คำาปร กษาเก ยวก บป ญหาของท าน สำาหร บประเด นป ญหาเก ยวก บ กฎระเบ ยบข อบ งค บหร อนโยบายและกระบวนการของบร ษ ท โปรดต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและความสอดคล อง หากต องการความ ช วยเหล อในด านอ นๆ ต ดต อแหล งข อม ลท เก ยวข องด งต อไปน : ส งแวดล อม ส ขภาพและความปลอดภ ย ฝ ายการเง น การจ ดหาแหล งซ อจากท วโลก การตรวจสอบภายใน ฝ ายกฎหมาย ค ณภาพและการควบค มบ งค บ 14

19 15

20 สำาหร บเรา ผ ป วยสำาค ญเหน อส งอ นใด การย ดถ อกฎหมายและข อกำาหนดด านสาธารณส ข สำาหร บเรา ผ ป วยสำาค ญเหน อส งอ นใด ผ ป วยเหล าน ฝากความหว งไว ท เราให ช วยส งต อผล ตภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพ ปลอดภ ย และ ท นสม ย หน วยงานท ม อำานาจในการปกครองประเทศท วโลกได กำาหนดกฎหมายและข อบ งค บซ งครอบคล มการปฏ บ ต งานเก ยวก บการประกอบ อ ตสาหกรรมของเรา ซ งรวมถ งการค นหา การค ดค นพ ฒนา การตลาด การส งเสร มการขาย และการกระจายเภส ชภ ณฑ กฎหมาย เหล าน ม ผลโดยตรงต อการปฏ บ ต งานในแต ละว นของเรา อ กท งย งควบค มกำาหนดกฎเกณฑ การปฏ ส มพ นธ ระหว างเราก บผ ป วย บ คลากรด านสาธารณส ข น กว จ ย ล กค า ผ ซ อ ร ฐบาล และอ นๆ อ กมากมาย เราเข าใจด ว ากฎหมายและข อกำาหนดด านสาธารณส ขจะช วยปกป องช มชน และด วยเหต น เราจ งม งม นท จะย ดถ อปฏ บ ต ตามต วอ กษร และเจตนารมณ ของกฎหมายเหล าน ในท กท ท เราดำาเน นธ รก จ เราย ดถ อตามกฎหมายและกฎระเบ ยบท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บการร บรองและการผล ตผล ตภ ณฑ ของเรา เราจะย ดถ อและปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดซ งครอบคล มเน อหาเก ยวก บข นตอนการปฏ บ ต งานร วมก บหน วยงานท ม อำานาจในการปกครองต างๆ รวมถ งเจ าหน าท ภายในหน วยงานเหล าน นในข นตอนของการส งเสร มการขายและจำาหน ายผล ตภ ณฑ เราจะปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บด านการซ อขายผล ตภ ณฑ ของเรา เราม งม นท จะนำาเสนอข อม ล ท ถ กต อง สมด ล และเท ยงตรงเพ อช วยให ผ ป วยและบ คลากรด านสาธารณส ขสามารถต ดส นใจเล อกการร กษาท เหมาะสมท ส ด 10 16

21 17

22 ด แลความปลอดภ ยของผ ป วย เราม งเน นในเร องความปลอดภ ยของผ ใช ผล ตภ ณฑ เหน อส งอ นใด เพ อปกป องด แลผ ป วย เราต องบ งช ประเม นผล รวมถ งลดและ กำาจ ดป ญหาและข อก งวลด านความปลอดภ ยของผ ป วยอย างส ดความสามารถ อ กท งย งย ดถ อปฏ บ ต ตามข อกำาหนดทางกฎหมายและกฎระเบ ยบข อบ งค บซ งครอบคล มเก ยวก บการรายงานข อม ลด านความปลอดภ ย ให หน วยงานกำาก บด แลหร อองค กรสาธารณส ขทราบ รวมถ งต ดต อประสานงานก บองค กรหร อหน วยงานของร ฐท ควบค มด แล ผล ตภ ณฑ ของเราเพ ออธ บายถ งป ญหาและข อก งวลด านความปลอดภ ยท คาดว าจะเก ด เราม การต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ข องค กรต างๆ ผ ป วย และองค กรสาธารณส ขอย างเป ดเผย ตรงไปตรงมาเพ อให ม นใจว าพวกเขาจะได ร บข อม ลท ต องการและสามารถใช ผล ตภ ณฑ ของ AbbVie ได อย างปลอดภ ยและเต มประส ทธ ภาพ เราให ความ สำาค ญและต ดตามคำาร องเก ยวผล ตภ ณฑ ท ได ร บอย างท นท วงท และดำาเน นการแก ไขตามสมควร การรายงานเหต การณ ไม พ งประสงค อ กหน งว ธ ท เราใช ตรวจสอบต ดตามค ณภาพและความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ ค อการเก บรวบรวมข อม ลเก ยวก บประสบการณ ของผ ใช หากเราตระหน กได ถ งผลล พธ ของผ ใช ผล ตภ ณฑ ท ไม น าพ งพอใจซ งเก ดข นในระหว างใช ผล ตภ ณฑ AbbVie เราต องรายงานผลล พธ ด งกล าวไปย งเจ าหน าท หร อกล มท เก ยวข อง ภายใน AbbVie ผ านทางหมายเลขโทรศ พท AbbVie ย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎข อบ งค บท งหมดซ งให รายงานข อม ลด านความปลอดภ ยเก ยวก บ ผล ตภ ณฑ ของเราให เจ าหน าท กำาก บด แลของร ฐท เก ยวข องทราบ เราต องรายงานเหต การณ ไม พ งประสงค ท เก ดจากผล ตภ ณฑ ยาของเราภายใน 1 ว นทำาการน บจากว นท ทราบเหต การณ แม เราจะไม แน ใจว าม ความส มพ นธ ในเช งสาเหต และผลกระทบระหว างผล ตภ ณฑ ก บ "เหต การณ " ด งกล าวหร อไม ในการรายงานป ญหาและข อก งวลด านความปลอดภ ยท คาดว าจะเก ด ให ปฏ บ ต ตามข นตอนท กำาหนดไว สำาหร บแผนกหร อบร ษ ทในเคร อของท าน 10 18

23 การปกป องความเป นส วนต วของผ ป วยและล กค า เราให ความเคารพในความเป นส วนต วของล กค าท ใช ผล ตภ ณฑ ของเรา เราย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บ การใช งาน การเป ดเผยและการปกป องข อม ลท สามารถระบ บ คคล (personally identifiable information) ท เราได เก บรวบรวม เก ยวก บการศ กษาทางคล น ก การควบค มด แลความปลอดภ ยของผล ตภ ณฑ หร อการดำาเน นธ รก จในด านอ นๆ นอกจากน เราย งย ดถ อกฎระเบ ยบเก ยวก บการจำาก ดร ปแบบการใช งานข อม ลท สามารถระบ บ คคลเพ อจ ดประสงค ด านการตลาด เราไม ต ดต อผ ป วยหร อผ ท ม โอกาสป วยเพ อขายผล ตภ ณฑ หากไม ได ร บอน ญาตตามสมควร เราจะไม นำาข อม ลส วนต วไปขายหร อร บ ข อม ลท สามารถระบ บ คคลจากแหล งข อม ลท ไม เป นทางการ ผ ป วย ผ บร โภค และล กค าอ นๆ ไว วางใจให เราช วยปกป องความเป นส วนต วและความปลอดภ ยของข อม ลด านสาธารณส ขและข อม ล ท สามารถระบ บ คคลของพวกเขา ส งน จ งถ อเป นภาระหน าท ท จะร กษาความไว วางใจของล กค าไว เราจะไม ใช หร อแบ งป นข อม ลท สามารถระบ บ คคล เว นแต จะได ร บอน ญาตจากกฎหมายท ใช บ งค บ เราจะไม เป ดเผยข อม ลท สามารถระบ บ คคลของผ ป วยแก บ คคลอ นๆ ท อย ภายนอก AbbVie หากไม ได ร บอน ญาตเป นลายล กษณ อ กษรจากผ ป วย เว นแต จะได ร บอน ญาตจากฎหมาย เราจะแบ งป นข อม ลท สามารถระบ บ คคลของผ ป วยและล กค าก บเจ าหน าท ของ AbbVie ซ งม หน าท ร บทราบข อม ลด งกล าวเท าน น หากคาดว าม การเป ดเผยข อม ลท สามารถระบ บ คคลโดยไม ได ร บอน ญาต เราจะรายงานการกระทำาด งกล าวไปย งผ จ ดการหร อฝ าย กฎหมายท นท หากสงส ยว าทร พย ส นของ AbbVie ซ งรวมถ งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ส อบ นท กข อม ล หร อเอกสารต างๆ ซ งอาจม เน อหาเก ยวก บข อม ลท สามารถระบ บ คคลจะส ญหายหร อถ กขโมย เราจะรายงานไปย งหน วยงานด านความปลอดภ ยของบร ษ ทท นท ผ านทางสายด วน Global Command Center ท หมายเลขโทรศ พท (เบอร โทรศ พท บร ษ ทในเคร อ ) 19

24 การทำาว จ ยและการว จ ยแบบทดลองทางคล น ก ในข นตอนการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ผ ควบค มต องทำาการศ กษาในหลายๆ ร ปแบบ ซ งรวมถ งการว จ ยแบบทดลองทางคล น กเก ยวก บ human participants ข อม ลท ได จากการว จ ยด งกล าวจะช วยให เราค นพบผล ตภ ณฑ ใหม ๆ หร อปร บปร งพ ฒนาการร กษาท เป นอย ในป จจ บ น ในการทำาการว จ ย: เราม งม นท จะป องก นผ เข าร วมการว จ ยให พ นจากความเส ยงท ไม จำาเป น เราร บประก นว าผ เข าร วมการว จ ยแบบทดลองทางคล น กเหล าน นจะเข าใจด ถ งธรรมชาต และว ตถ ประสงค ของการว จ ย รวมถ ง ความเส ยงท เก ยวข องก บการว จ ยด งกล าว การได ร บความย นยอมจากผ เข าร วมการว จ ยค อส วนสำาค ญของกระบวนการว จ ยของเรา เราขอขอบพระค ณผ เข าร วมการว จ ยท กท าน และเราให คำาม นส ญญาท จะด แลผ เข าร วมการว จ ยท กคนด วยเก ยรต และความเคารพ เราม งม นท จะนำาเสนอผลการว จ ยท งในแง บวกและแง ลบอย างถ กต องแม นยำาและพร อมใช ในเวลาท ต องการ โดยย ดถ อตาม มาตรฐานอ ตสาหกรรมเก ยวก บการเผยแพร และแหล งท มาของผลงาน ผลการศ กษาว จ ยแต ละช นต องสะท อนให เห นถ งข อม ลท เก ดจากการว จ ยด งกล าวได อย างถ กต องแม นยำา เราจะไม ควบค มและพยายามม อ ทธ พลอย เหน อผลการว จ ยแบบทดลองหร อรายงานท ได จากผ ดำาเน นการศ กษาทางคล น ก เราตระหน กด ถ งความสำาค ญของการสร างความม นใจว าข อม ลท ได จากการศ กษาค นคว าและการว เคราะห ท เก ยวข องม ความถ กต องแม นยำา เม อการว จ ยเสร จสมบ รณ เราจำาเป นต องเป ดเผยถ งความส มพ นธ ด านต างๆ ตามความเหมาะสม เราให ความสำาค ญก บการเป ดเผย ถ งความส มพ นธ ทางการเง นและความส มพ นธ อ นๆ ในงานว จ ยและค ดค นพ ฒนา 10 20

25 21

26 การต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ขและล กค าประเภทอ นๆ เราม การต ดต อส อสารก บล กค าอย เป นประจำา ล กค าท ว าน ประกอบด วยบ คลากรด านสาธารณส ขท ม หน าท แนะนำาและส งจ าย ผล ตภ ณฑ ยาของเรา ผ จ ดการบร หารด านเภส ชกรรมท ม หน าท พ จารณาต ดส นว ายาประเภทใดจะถ กนำามาเป นองค ประกอบของ ผล ตภ ณฑ ยา และเจ าหน าท ร ฐบาล โรงพยาบาล และองค กรสาธารณส ขอ นๆ ท ม อำานาจต ดส นใจซ อ บ คลากรด านสาธารณส ข ต องต ดส นใจเล อกการด แลร กษาท ด ท ส ดให ผ ป วย ส บเน องจากบทบาทสำาค ญของบ คลากรด านสาธารณส ขท ม หน าท แนะนำา ส งจ าย หร อใช ผล ตภ ณฑ ยาของเราเพ อการร กษาโรคหร อ อาการเฉพาะทาง เราระม ดระว งเป นอย างย งเพ อหล กเล ยงการควบค มและม อ ทธ พลอย เหน อการต ดส นใจของบ คคลเหล าน เราส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ เพ อจ ดประสงค การใช งานท ผ านการร บรอง ช ดเจน หร อได ร บอน ญาตจากองค กรหร อหน วยงานของร ฐ ท เก ยวข องเท าน น คำาถาม: บร ษ ทอ นๆ ในอ ตสาหกรรม เด ยวก นม กให ของกำาน ลแก ล กค า โดยเฉพาะในว นหย ดน กข ตฤกษ หากไม ทำาเช นน นบ าง เราจะเส ย โอกาสทางธ รก จ เราจะสามารถ ให ของกำาน ลแก ล กค าได หร อไม คำาตอบ: ในบางประเทศไม อน ญาต ให ม การกระทำาด งกล าว ในอ กหลายๆ ประเทศ อาจม บางสถานการณ หร อ โอกาสท อน ญาตให มอบของกำาน ล ท ไม ใหญ โตน กซ งถ อเป นว ฒนธรรม ท องถ น ศ กษานโยบายท องท ของท าน และต ดต อสำาน กงานจร ยธรรมและ ความสอดคล อง และฝ ายกฎหมาย หลายๆ ประเทศม กฎระเบ ยบข อบ งค บท ครอบคล มเก ยวก บว ธ การส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ ยา กฎหมายเหล าน อาจเป น กฎหมายระด บชาต ภ ม ภาค หร อระด บท องถ น ด งต วอย างเช นในประเทศสหร ฐอเมร กา องค การอาหารและยา (Food and Drug Administration (FDA)) ได กำาหนดให องค กรด านสาธารณส ขส งเสร มการขายยาท ส งจ ายเพ อว ตถ ประสงค การ ใช งานท ได ร บการร บรองหร อช ดเจนเท าน น นอกจากน ร ฐต างๆ ภายในประเทศสหร ฐอเมร กาได กำาหนดกฎหมายซ งอาจใช บ งค บก บการส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ ของเรา อ กท งหลายๆ ประเทศย งห ามไม ให องค กรหร อบร ษ ทจ ดหาหร อมอบส งของม ค าแก บ คลากรด านสาธารณส ขเพ อแลกเปล ยนก บ การใช หร อแนะนำาให ใช ผล ตภ ณฑ ขององค กรหร อบร ษ ทของตน ต วบทกฎหมายต อต านการให ส นจ างรางว ลในกฎหมายร ฐบาล กลางของประเทศสหร ฐอเมร กาน น ระบ ว าการนำาเสนอหร อมอบส งของม ค าแก บ คลากรด านสาธารณส ขเพ อช กนำาหร อช กจ ง ให ใช หร อแนะนำาเภส ชภ ณฑ ท ส งจ ายเพ อ หร อชำาระเง นค นโดยร ฐบาลเป นการกระทำาท ผ ดกฎหมาย ข อกำาหนด False Claims Act แห งประเทศสหร ฐอเมร กาอน ญาตให ร ฐบาลเร ยกค าชดเชยได ส งส ดถ ง 3 เท า สำาหร บการร องเร ยนท ไม เป นจร ง หร อ หลอกลวงท ย นแก องค กรหร อหน วยงานของร ฐเพ อขอชำาระหร อชดใช เง นค นสำาหร บ ค าใช จ ายด านสาธารณส ข รวมถ งสำาหร บการส งเสร มการขายผล ตภ ณฑ ท เป นการละเม ดข อกำาหนด FDA หร อม การเสนอ หร อจ ายเง นส นบนท ผ ดกฎหมาย กฎหมายด งกล าวย นยอมให ม การรายงานการละเม ดไปย งร ฐบาลโดยตรง และร บส วนแบ ง ของค าชดใช ท ร ฐบาลได พน กงานผ ท รายงานการละเม ดไปย งบร ษ ทหร อร ฐบาลจะต องไม ตอบโต การรายงานด งกล าว 10 22

27 ล กค าประเภทอ นๆ เช น บร ษ ทประก นส ขภาพและโรงพยาบาลถ อเป นล กค าอ กกล มซ งต องการข อม ลท ถ กต องเก ยวก บความปลอดภ ย ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลของผล ตภ ณฑ ของเราเพ อมอบการร กษาท ด ท ส ดแก ผ ป วยของพวกเขา เรานำาเสนอข อม ลท เป นความจร ง เพ อช วยให ล กค าต ดส นใจเล อกซ อผล ตภ ณฑ ได ง ายข น ในการต ดต อส อสารก บบ คลากรด านสาธารณส ขและล กค าประเภทอ นๆ เราดำาเน นการด วยความตรงไปตรงมา ย ต ธรรม และซ อส ตย เราย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายท ใช บ งค บและคำาแนะนำาในการประกอบอ ตสาหกรรมท กำาหนดข นเพ อหล กเล ยงผลประโยชน ท บซ อน ท อาจเก ดข น เราไม เคยนำาเสนอหร อมอบส งของม ค าใดๆ ให แก บ คลากรด านสาธารณส ขหร อเจ าหน าท ฝ ายอ นๆ เพ อควบค มหร อ ม อ ทธ พลอย เหน อการต ดส นใจ การจ ดซ อ หร อการส งจ ายยาของบ คคลเหล าน เพ อให เห นชอบก บผล ตภ ณฑ AbbVie เราจะย ดถ อ และปฏ บ ต ตามหล กการในการรายงานผลอย างโปร งใส และจะปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดท ครอบคล มเก ยวก บ นโยบายการต งราคา ซ งรวมถ งว ธ การให ส วนลดและร เบต ข อม ลผล ตภ ณฑ และการเป ดเผยข อม ล สาธารณชนต องสามารถเช อถ อข อม ลเก ยวก บผล ตภ ณฑ ท ได ร บจากเรา เราต องตรวจสอบให แน ใจว าการร องเร ยนเก ยวก บผล ตภ ณฑ ท เราได ดำาเน นการม ความสมด ล และสอดคล องก บหล กฐานทางว ทยาศาสตร เวชปฏ บ ต ท ด และป ายฉลากผล ตภ ณฑ ท ช ดเจนและได ร บการร บรองจากร ฐบาลในท กๆ ประเทศท เราดำาเน นธ รก จ เพ อให ม นใจว าเราได ย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อบ งค บท งหมดท เก ยวข อง เราจ งปฏ บ ต ตามนโยบายท งหมดท เก ยวข องก บการพ จารณาและร บรองข อม ล ผล ตภ ณฑ ตลอดจนการเป ดเผยข อม ล ซ งรวมถ งว สด ส งเสร มการตลาด ป ายฉลากและเอกสารกำาก บยา คำาแนะนำาการใช การนำาเสนอ ผลการว จ ยแบบทดลอง ทางคล น ก และการส อสารผล ตภ ณฑ ก บบ คลากรด านสาธารณส ข ล กค า หร อผ ป วย 23

28 ทำาตามคำาม นส ญญาท ให ไว การร วมม อก นและการให เก ยรต ในฐานะองค กรระด บโลก เราได รวบรวมบ คลากรท ม ประสบการณ การทำางาน ความร ความชำานาญ และว ฒนธรรมท หลากหลาย ทำาให เก ดเป นท มงานท ประกอบไปด วยสมาช กท ม ความหลากหลายและทำางานร วมก นเพ อบรรล ผลสำาเร จอย างต อเน อง เพ อเป นการทำาตามคำาม นส ญญาท ให ไว รวมถ งเพ อช กจ งบ คลากรผ ม ความสามารถ เต มไปด วยพล งและความค ดสร างสรรค จากท วท กม มโลก เราจ งต องสร างสภาพแวดล อมในการทำางานท เอ ออำานวยโดยอาศ ยความเช อใจและการให เก ยรต จากท ง 2 ฝ าย ส งเหล าน ไม เพ ยงแต จะช วยให เราประสบความสำาเร จเท าน น แต ย งเป นการสน บสน นซ งก นและก นเพ อให ท กคนม ศ กยภาพในการ ทำางานส งส ด ส งต อไปน ค อขอบเขตสำาค ญท จะนำาเราไปส คำาม นส ญญาท ได ให ไว การส งเสร มโอกาสท เท าเท ยมก น เราให คำาม นส ญญาท จะร กษาสภาพแวดล อมท เอ อต อการทำ างาน เราเช อม นในการปฏ บ ต ต อก นอย างเท าเท ยมและให เก ยรต ซ งก นและก น รวมถ งโอกาสในการต ดส นใจจ างอย างเสมอภาค เราตระหน กด ว าพน กงานแต ละคนม ศ กยภาพท จะเต บโตต อไปอย างม ออาช พ เราพ จารณาการต ดส นใจจ างงานโดยอ างอ งจากความต องการทางธ รก จ ความร ความชำานาญ ประสบการณ การทำางาน และ ประส ทธ ภาพการทำางาน Abbvie ห ามไม ให ม การก ดก นทางเช อชาต ส ผ ว เพศ สถานภาพทางการสมรส ความพ การ อาย ว ถ ทาง เพศ ศาสนา ส ญชาต วงศ ตระก ล เช อชาต ประว ต ทางทหาร หร อสถานะอ นๆ ท กฎหมายค มครอง AbbVie สน บสน นกฎหมายท ห ามไม ให ม การก ดก นทางด านต างๆ ท กล าวมาข างต น เราตระหน กด ว าเม อองค กรม ความแตกต างระหว างสมาช กแต ละคน เราท กคน จะได ร บประโยชน จากความค ดสร างสรรค ม มมองท หลากหลาย การสร างสรรค ส งใหม ๆ และความกระต อร อร น คำาถาม: ฉ นค ดว าฉ นอาจพลาดโอกาสได เล อนข นเพราะความพ การของต วเอง ฉ นควรทำาอย างไร คำาตอบ: เราไม ยอมให ม การก ดก นเก ดข นภายในองค กร ไม ว าจะในระหว างข นตอนการว าจ างหร อ ในระหว างระยะเวลาการจ าง ค ณควรปร กษาป ญหาน ก บฝ ายทร พยากรบ คคล 10 24

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information