การประเม นท กษะการประมวลความร ว ชาเทคโนโลย ช วภาพทางประมงระด บปร ญญาตร

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นท กษะการประมวลความร ว ชาเทคโนโลย ช วภาพทางประมงระด บปร ญญาตร"

Transcription

1 บทค ดย อ การประเม นท กษะการประมวลความร ว ชาเทคโนโลย ช วภาพทางประมงระด บปร ญญาตร โดย ดร. จ ราพร โรจน ท นกร รายว ชา ชป 481 เทคโนโลย ช วภาพทางประมงเบ องต น ได ถ กจ ดเข าเป นว ชาเอกบ งค บใน หล กส ตรการประมงของ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ ต งแต ป การศ กษา 2548 ในการว ดผลการเร ยนการสอน การประมวลความร ของน กศ กษาม ความส าค ญอ นด บ สองรองจากการเข าใจทฤษฎ ในป การศ กษา 2550 และ 2551 การว ดการประมวลความร ในรายว ชา โดยการท ารายงานกล ม พบว า ไม สามารถว ดได ว าน กศ กษาม ความร จร งหร อไม เน องจาก 2 สาเหต หล ก ค อ (1 เน อหาในรายงานเป นการใช ข อม ลท หาได ทางส ออ เลคโทรน คและต ดแปะเน อหา โดยอาจจะไม ม ความเข าใจก ได และ (2 น กศ กษาบางคนของกล มไม ได ร วมท ารายงาน ด งน นในป การศ กษา 2552 จ ง ได ปร บเปล ยนว ธ การว ดผลโดยการสอบแบบเป ดสม ด ปรากฏว า สามารถว ดท กษะการประมวลความร ได โดยส งเกตได จากการกระจายของคะแนนเป นร ประฆ งคว า 1. บทน า รายว ชา ชป 481 เทคโนโลย ช วภาพทางประมงเบ องต น เป นว ชาท ว าด วยการประย กต ใช เทคน คทางเทคโนโลย ช วภาพเพ อประโยชน ทางการประมงและส งแวดล อมทางน า ได เป ดการเร ยนการ สอนต งแต ป การศ กษา 2546 และได บรรจ เข าเป นรายว ชาเอกบ งค บในป การศ กษา 2548 โดยว ตถ - ประสงค ของว ชา ค อ 1 ให ผ เร ยนได เข าใจถ งหล กการของเทคน คต างๆ และ 2 ให ผ เร ยนเข าใจถ งการ ประย กต ใช เทคน คทางเทคโนโลย ช วภาพในระด บเบ องต น ซ งจะเห นได ว าป จจ ยท ส าค ญในการบรรล ว ตถ ประสงค ได แก ความร ความเข าใจในหล กการทฤษฎ และการประมวลความร จากหล กการมาใช เพ อ ประโยชน ทางการประมงและส งแวดล อมทางน า การว ดผลการเร ยนการสอนจ งได ท าเพ อประเม นผลจาก ผ เร ยนในสองแนวทางด งกล าว ในป การศ กษา 2546 ถ ง 2551 ในการว ดประเม นความเข าใจในหล กการทฤษฎ กระท าโดย การสอบข อเข ยน และการว ดประเม นท กษะการประมวลความร กระท าโดยการอ านและน าเสนองานว จ ย เป นกล ม และการท ารายงานกล ม อย างไรก ตาม พบว าในส วนการประมวลความร ซ งได ม การประเม น โดยการท ารายงานกล มน น น กศ กษาบางคนไม ได ร วมท ารายงานกล ม และส วนใหญ ของรายงานเป นการ ต ดแปะเอาข อม ลจากส ออ เลคโทรน คซ งป จจ บ นสามารถเข าถ งได ง ายและม จ านวนมาก จ งท าให เก ด ป ญหาว าการว ดประเม นท กษะการประมวลความร โดยว ธ ท ารายงานกล มไม สามารถว ดผลจร งได ด งน น 1

2 ผ สอนคาดว าหากปร บเปล ยนว ธ การว ดประเม นท กษะการประมวลความร จากการท ารายงานกล มเป น การสอบข อเข ยนแบบเป ดสม ด น าจะว ดผลได จร ง จ งได ท าว จ ยน เพ อพ ส จน แนวความค ดด งกล าว 2. ว ตถ ประสงค การว จ ย 1 เปร ยบเท ยบผลการว ดประเม นท กษะการประมวลองค ความร ด านเทคโนโลย ช วภาพประมง ระหว างการท ารายงานกล มและการสอบข อเข ยนแบบเป ดสม ด 3. แนวทฤษฎ ท เก ยวข อง ม การน าทฤษฎ การเร ยนร มาเพ อให การเร ยนการสอนให ได ประส ทธ ผล โดยทฤษฎ การเร ยนร ต างๆ ได ถ กรวบรวมเป นองค รวมเป นช ดของหล กการต าง ๆ เพ ออธ บายเหต ผลการได มาขององค ความร การร กษาไว และการเร ยกใช องค ความร ในแต ละบ คคลได ซ งการใช ทฤษฎ การเร ยนร สามารถช วยให ผ สอนก าหนดเบ าหลอมผ เร ยนและก าหนดค าท านายเก ยวก บผลการเร ยนร ได สามารถเป นแนวทางช วย ให ผ สอนเล อกใช เคร องม อในการเร ยนการสอนเทคน คและว ธ การต างๆ เพ อสน บสน นการเร ยนร และ เพ อให การเร ยนบรรล ตามจ ดประสงค ในรายว ชาอย างม ประส ทธ ภาพโดยสมบ รณ ทฤษฎ การเร ยนร สามารถแบ งได 3 ทฤษฎ ค อ พฤต กรรมน ยม การประมวลผลสารสนเทศทางป ญญา และการสร างสรรค ความร ด วยป ญญา (behaviorism, cognitive information, processing, and constructivism (ไตรรงค, 2548 ซ งในรายว ชา ทป 481 เทคโนโลย ช วภาพทางประมง น ได เล อกใช ทฤษฎ การสร างสรรค ความร ด วย ป ญญา เน องจากเป นล กษณะว ชาท ม การเร ยนร ทฤษฎ หล กการของเทคน ค และผ เร ยนต องสามารถน าไป ประย กต ใช ได ในระด บปร ญญาตร ทฤษฎ การสร างสรรค ความร ด วยป ญญาน ยม (Constructivism กล าวว า การเร ยนร อย บน ฐานของการอ างอ งหล กฐานในส งท พวกเราสร างข นแสดงให ปรากฏแก สายตาของเราด วยต วของเราเอง และอย บนฐานประสบการณ ของแต ละบ คคล และโครงสร างองค ความร ภายในแต ละบ คคลอ กด วย การเร ยนร ในล กษณะน อย บนฐานของการแปลความหมายและการให ความหมาย ประสบการณ ต างๆ ของผ เร ยนในแต ละบ คคลว าเป นอย างไร การท ผ เร ยนลงม อกระท าการอย างว องไวในกระบวนการ สร างสรรค ความหมายจากประสบการณ ต างๆ องค ความร จะถ กสร างข นโดยผ เร ยน และโดยเหต ผลท ท ก คนต างม ช ดของประสบการณ ต างๆ ของการเร ยนร จ งม ล กษณะเฉพาะตน และม ความแตกต างก นไปใน แต ละคน การเร ยนร จะเก ดปรากฏข นในห วงแห งความค ดเม อได ม การกระท าการภายในบ คคลน นๆ ทฤษฎ น ใช เพ อเน นการเตร ยมการผ เร ยนในการต ดส นใจแบบจ าลองทางจ ตใจของเขา ในการจ ดรวบรวม ประสบการณ ใหม ต างๆ การแก ป ญหาและสถานการณ ป ญหาต างๆ ท ก ากวมน าสงส ย (Slick, 2002 การประเม นท กษะการประมวลความร ท ได จากการเร ยนการสอนท าได หลายว ธ เช น การออก ข อสอบแบบ key feature หร อ Constructed Response Questions (CRQ (สมชาย และคณะ, มปป. เป นต น ในการว จ ยน ได ใช ข อสอบแบบเป ด โดยต งโจทย แบบค าถามกว าง ให ผ สอบสามารถเล อกความร 2

3 ท ตนเองถน ดและน าเสนอในล กษณะท ตนเองสนใจ พร อมท งใส จ นตนาการจากการปล กฝ งของผ สอน เน องจากประย กต ใช ความร จากว ชาน ต องอาศ ยจ นตนาการประกอบ เพ อการพ ฒนาต อไปในอนาคต 4. ระเบ ยบว ธ ว จ ย 1 ท าการว ดประเม นท กษะการประมวลความร เบ องต นด านเทคโนโลย ช วภาพประมงจากการท า รายงานกล มเป นการสอบข อเข ยนแบบเป ดสม ด ในกล มผ เร ยนป การศ กษา ท าการเปร ยบเท ยบคะแนนท าได ในส วนน ระหว างการประเม นโดยว ธ การท ารายงานกล ม (กล ม ผ เร ยนในป การศ กษา และการประเม นโดยการท าข อสอบแบบเป ดสม ด (กล ม ผ เร ยนในป การศ กษา สร ปและว จารณ ผล การประเม นผลการว จ ยคร งน ได จากการเก บคะแนนเฉพาะในส วนข อสอบว ดการประมวล ความร เทคโนโลย ช วภาพทางประมง เพ อการเปร ยบเท ยบท ช ดเจน จ งได ปร บส ดส วนของให จ านวน น กศ กษาในแต ป การศ กษา ( ให เท าก บ 100% และจ านวนน กศ กษาท ได คะแนนในช วงต าง เป นส ดส วนก บจ านวนน กศ กษาท งหมด โดยคะแนนเต มของข อสอบส วนน เท าก บ 100 การกระจายของคะแนนในแต ละป การศ กษา และ 2552 ได ด งภาพท 1 2 และ 3 ตามล าด บ จะเห นได ว าการกระจายคะแนนของป การศ กษา ม ต ากว าป การศ กษา 2552 โดยการกระจายอย ทางขวาท ช วงคะแนนส งกว า 50 คะแนน ส วนการกระจายของคะแนนของป การศ กษา 2552 จะกระจายต งแต 11 ถ ง 100 คะแนน ม ผ สอบได คะแนนส งส ด 1 คน ได 98 คะแนน และกราฟท ได เป นร ประฆ งคว า จากผลการว จ ย สร ปได ว าการว ดประเม นผลท กษะการประมวลความร ด วยการสอบข อเข ยน โดยใช ข อสอบแบบเป ดสม ด น าจะเป นการว ดผลท แท จร งมากกว าการท ารายงานกล ม และจากการใช ข อสอบช ดน พบว า น กศ กษาม ความเข าใจในการประย กต ใช ในหลายระด บต งแต ระด บต า (คะแนนต าส ด ค อ 15 จนถ งระด บส ง (คะแนนส งส ด ค อ 98 โดยได ส งเกตว าน กศ กษาท สอบได คะแนนต าในส วน ข อสอบทฤษฎ จะท าข อสอบในส วนการประมวลผลได ต าเช นก น ท งน ย งม ส วนประเม นจากการให น าเสนองานว จ ยท ได ค นคว ามาจากงานต พ มพ ทางว ชาการโดยท าเป นงานกล ม ผ ว จ ยได ส งเกตว า น กศ กษาท ท าคะแนนในส วนทฤษฎ ได น อย แต ได ลงม อท าการอ านและน าเสนอด วยตนเอง จะได คะแนน ในส วนประมวลความร ในระด บกลาง ส วนน กศ กษาท จะสามารถท าคะแนนได ส งในส วนทฤษฎ ก ม กจะ เป นผ ท างานน าเสนอของกล มด วย และเป นผ ท ท าคะแนนได ส งในส วนการประมวลความร ด งน น สามารถสร ปได ในการว จ ยคร งน ว า การประมวลความร ม จากความเข าใจในทฤษฎ หล กการและการ ฝ กฝน 3

4 ภาพท 1 ส ดส วนการกระจายของคะแนนท ได ในส วนท กษะการประมวลความร ป การศ กษา ภาพท 2 ส ดส วนการกระจายของคะแนนท ได ในส วนท กษะการประมวลความร ป การศ กษา ภาพท 3 ส ดส วนการกระจายของคะแนนท ได ในส วนท กษะการประมวลความร ป การศ กษา

5 6. ข อเสนอแนะ ในการประเม นท กษะการประมวลความร เบ องต นด านเทคโนโลย ช วภาพประมงโดยใช ว ธ สอบข อเข ยน ควรจะม การจ ดท าข อสอบว ดท กษะการประมวลความร ในหลายระด บ เช น การประมวล ความร ช นเด ยว การประมวลความร หลายช น เป นต น ท งน ต องเป นท กษะในระด บปร ญญาตร เพ อจะ สามารถประเม นว ดท กษะของผ เร ยนได ละเอ ยดมากข น ซ งสามารถน าไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการ สอนให ม ประส ทธ ผลมากข น 7. ก ตต กรรมประกาศ การว จ ยคร งน ได ร บงบประมาณสน บสน นจากงบประมาณย ทธศาสตร โครงการ.. คณะ เทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 8. เอกสารอ างอ ง ไตรรงค เจนการ ทฤษฎ การเร ยนร ท ม ผลต อแนวทางการออกแบบการเร ยนการสอนและการ ประเม นผล. 20 มกราคม 48 ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สพฐ. กทม. เข าถ งได จาก / สมชาย ส นทรโลหะนะก ล ส ก ญญา พ น ยก ล มย ร วศ นาน กร. มปป. การใช ข อสอบแบบ Key Features ในการประเม นท กษะการต ดส นทางคล น ก. หน วยทะเบ ยนและประเม นผลการศ กษา คณะ แพทยศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร หาดใหญ. เข าถ งได จาก Joan Friton Slick Professional Development Center 12/02 TVI Community College เข าถ ง ได จาก planet.tvi.cc.nm.as/ide/document/learning 5

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ

มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน กงานประก นค ณภาพ การจ ดการความร ภายในมหาว ทยาล ยฯ (Knowledge Management) ค ม อการปฏ บ ต งาน การะบวนการจ ดทา มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร สาน

More information

หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา (The Principle of Educational Measurement and Evaluation)

หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา (The Principle of Educational Measurement and Evaluation) หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา (The Principle of Educational Measurement and Evaluation) โดย ร.ต.ส นต งามเสร ฐร.น. รรก.ประจ าแผนกศ กษาและว จ ย กถจ.รร.นร. การจ ดการศ กษาน นจ าเป นต องม ระเบ ยบแบบแผน/ จ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย ว ทยาล ยอ นเตอร เทคลาปาง ป 2556 1 2 คานา คณะว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เป ดด าเน นการเร ยนการสอนในหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ

More information

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ค าน า เน องด วย ชมรมศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร

More information

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย

การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย การจ ดประสบการณ ทาง ว ทยาศาสตร สาหร บเด กปฐมว ย ความหมายของการจ ดประสบการณ การจ ดประสบการณ เป นการจ ดการเร ยนการสอน หร อ การจ ดการศ กษาให ก บเด กปฐมว ย โดยให เด กได ร บ ประสบการณ ตรงจากการกระทา เพ อส งเสร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ อ.ส รพล เอ ยมอ

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาช ดก จกรรมการเร ยนร แบบร วมม อท ส งเสร ม ความสามารถด านการค ดว เคราะห รายว ชาว ทยาศาสตร เร อง สารรอบต วส าหร บน กเร ยนช น ม ธยมศ กษาป ท 1

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ว ชา เช อเพล งและว สด หล อล น เร อง น าม นหล อล น โดยการสอนแบบ บรรยายด วยส อ Power Point ผ ว จ ย นายนพดล ทองส ระว โรจน คร แผนกว ชาช างยนต

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ

การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม : ความหมายและความสาค ญ ประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนทางไกลผ านดาวเท ยม * ความนา ส รศ กด ปาเฮ รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาแพร เขต 2 เป าหมายส งส ดของการจ ดการศ กษาค อ การสร างคนด ม ค ณธรรม ม ความร ความสามารถ เพ ยงพอท จะพ

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา การว เคราะห หล กส ตรรายว ชา เพ อการเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ไพฑ รย น นตะส คนธ ห วหน าหน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ต องร อะไร? ก อนทาแผนการจ ดการเร ยนร 1. ร เน อหาว ชาท จะสอนอย างช ดเจน

More information

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม 2 ร ญ ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ 4 หล กการและแนวค ดการจ ดการเร ยนการสอน 4 กลย ทธ การเร ยนการสอนบรรยาย 4 Active Learning

More information