งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว

Size: px
Start display at page:

Download "งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว"

Transcription

1 งบกระแสเง นสด ง ายน ดเด ยว Statement of Cash Flow ผ ช วยศาสตราจารย อาร ย ท ศาว ภาต มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ในภาวการณ ป จจ บ นไม ม ใครกล าปฏ เสธได ว า การบ ญช เป นส วนสำาค ญอย างย งในท กสายอาช พ ต งแต ก จการขนาดใหญ อย าง บร ษ ทช นนำาของประเทศ แม กระท งร านกาแฟเล กๆ หน าปากซอยก ย งต องทำารายร บรายจ ายประจำาว น เพ อทราบผลกำาไรขาดท นจากการ ทำาธ รก จ เพราะในบร ษ ทใหญ ๆ นอกจากผ บร หารระด บส งจะใช ข อม ลทางบ ญช ในการต ดส นใจแล ว แม แต ผ ปฏ บ ต งานระด บล างลงมาก ให ความสำาค ญก บการบ ญช ไม ใช น อย ข อม ลทางบ ญช ท ม ความเช อถ อได ถ กต องแม นยำ จะสามารถนำามาใช ในการวางแผนงานในอนาคต ได ย งไปกว าน น ข อม ลทางบ ญช ย งอาจเป นด ชน ช ว ดความสำาเร จ ความเจร ญก าวหน าของธ รก จ และหน งในข อม ลทางบ ญช ท สำาค ญท กล าวถ ง ณ ท น ก ค อ งบการเง น Abstract At present, it is undeniable that accounting plays an important part in all professions, from large-sized company to small-sized coffee shops, They all must have a daily income and expense report to reflect profits and losses in their business. In large-sized business, not only the executives use accounting data for decision making, but the employees also see an importance of the data as well. Reliable and correct accounting data can be used for future planning. Moreover, accounting data might be an indicator of success and business growth, and one of the important accounting data comes from financial statements. งบการเง น (Financial Statements) เป นรายงานทางการเง นท จ ดทำาข นโดยอาศ ยข อม ลทางการเง น ท ก จการได จดบ นท กไว ใน รอบระยะเวลาหน ง ซ งจะแสดงถ งผลการดำาเน นการ ฐานะการเง น ตลอดจนการเปล ยนแปลงฐานะการเง นของก จการท เก ดข นในช วงเวลา หน ง งบการเง นจ งม ประโยชน ต อผ ใช หลายประเภทในการนำาไปใช ในการต ดส นใจเช งเศรษฐก จ ไม ว าจะเป นเจ าของก จการ ผ บร หาร เจ าหน หร อ น กลงท น งบการเง นท สำาค ญ ประกอบด วย 1. งบแสดงฐานะการเง น (Balance Sheet) 2. งบกำาไรขาดท นเบ ดเสร จ (Income Statement) 3. งบกำาไรสะสม (Retained Earning Statement) 4. งบกระแสเง นสด (Statement of Cash Flow) จากงบการเง นด งกล าวข างต น เม อพ จารณาแล วจะเห นว า งบแสดงฐานะการเง น เป นงบการเง นท สำาค ญอ นด บต นๆ ท น กบ ญช ม กให ความสนใจเป นพ เศษ โดยเฉพาะบ ญช เง นสดท ปรากฏอย ในงบน จ ดเป นรายการหน งท แสดงถ งสภาพคล องของก จการว าเป นอย างไร ม ความคล องต วในการประกอบธ รก จเพ ยงใด เพ อใช เป นแนวทางในการต ดส นใจดำาเน นงานต างๆ ในส วนท เก ยวก บเง นสด ด วยเหต น ผ Executive Journal 43

2 บร หารธ รก จจ งม กให ความสนใจต อการเปล ยนแปลงของเง นสด งบกระแสเง นสดจ งเร มเข ามาม บทบาทสำาค ญในธ รก จป จจ บ นมากข น งบกระแสเง นสดนอกจากจะแสดงให เห นการเปล ยนแปลงเง นสดของก จการว าม การได มาและใช ไปในแต ละงวดมากน อยเพ ยงใด ย งเป นงบท แสดงถ งการเปล ยนแปลงฐานะการเง นของก จการ โดยม งเน นในส วนท เก ดการเปล ยนแปลงเก ยวก บเง นสด หร อรายการท เท ยบ เท าเง นสด เช น เง นฝากธนาคาร หร อเง นลงท นระยะส นท ม สภาพคล องส งเท าก บเง นสด เป นต น งบกระแสเง นสดจ งเป นแหล งข อม ลท แสดงให เห นถ งนโยบายเก ยวก บการบร หารจ ดการเง นสดของก จการ ตลอดจนการวางแผนการต ดส นใจทางด านการเง นในอนาคต จ งเห น ได ว างบกระแสเง นสดจะเป นงบท ช วยให ผ บร หาร หร อผ ประกอบธ รก จ หร อน กลงท น ได ทราบข อม ลท แท จร งของธ รก จเก ยวก บเง นสดว า ม การใช จ ายอย างไร งบกระแสเง นสดจ งเป นงบการเง นท สำาค ญอ กงบหน งท ธ รก จควรจ ดทำานอกเหน อจากงบอ นๆ ท ธ รก จทำาอย เป นปกต อาท งบกำาไร ขาดท นเบ ดเสร จซ งแสดงถ งผลการดำาเน นงานทางธ รก จ งบแสดงฐานะการเง น ซ งเป นงบท แสดงถ งฐานะการเง นของก จการ งบกระแส เง นสดจ ดเป นงบท แสดงถ งการเปล ยนแปลงกระแสเง นสดท แสดงเก ยวก บเง นสดท ได ร บว ามาจากแหล งใด และแสดงเก ยวก บเง นสดท ต อง จ ายออกไปเน องจากสาเหต ใด โดยการได มาหร อใช ไปของเง นสดในแต ละงวดน น ม ผลส บเน องจากก จกรรมภายในองค กรธ รก จ ซ งจะ ได กล าวในส วนต อไป ประโยชน ของงบกระแสเง นสด ข อม ลท ปรากฏในงบกระแสเง นสด จะเป นข อม ลสำาค ญท ผ ใช งบการเง นสามารถนำาไปใช ประโยชน ในด านต างๆ ด งน 1. เพ อให ผ บร หารงานสามารถว เคราะห เหต การณ ท เก ดข นในอด ตเก ยวก บเง นสด 2. เพ อให ผ บร หารทราบถ งสภาพคล องในการดำาเน นธ รก จ 3. เพ อให ผ บร หารใช เป นเคร องม อในการวางแผนงานในอนาคต เน องจากงบกระแสเง นสดจะแสดงให ทราบถ งท มาท ไปของเง นสด ว า ก จการได ร บเง นสดจากแหล งใดบ างเป นจำานวนเท าใด 4. เพ อให ผ บร หารงานสามารถวางแผนการใช จ ายเง นของก จการ เช น การจ ายชำาระหน ให แก เจ าหน ธนาคาร หร อการจ าย เง นป นผล 5. เพ อให ผ บร หารงานทราบถ งความเพ ยงพอของเง นสดว าม พอแก ความต องการของก จการหร อไม 6. เพ อให ผ บร หารทราบถ งความสามารถในการทำากำาไรของก จการ ทำาให ก จการสามารถนำากำาไรด งกล าวไปเปร ยบเท ยบก บผล การดำาเน นงานของก จการอ นในธ รก จเด ยวก น 7. เพ อให ผ บร หารทราบถ งการเปล ยนแปลงในโครงสร างทางการเง นของธ รก จ 8. เพ อให ผ บร หารทราบถ งการเปล ยนแปลงในส นทร พย ส ทธ 9. เพ อให ผ บร หารทราบถ งความแตกต างของกำาไรส ทธ ตามเกณฑ เง นสด ก บกำาไรส ทธ ตามเกณฑ คงค าง การจำาแนกก จกรรมในงบกระแสเง นสด เน องจากงบกระแสเง นสด เป นงบการเง นท แสดงให เห นเก ยวก บการเปล ยนแปลงของกระแสเง นสดท ได ร บเข ามา (Cash Inflow) และกระแสเง นสดท ต องจ ายออกไป (Cash Outflow) อ นส บเน องมาจากก จกรรมต างๆ ท เก ดข นภายในก จการ ด วยเหต น จ งม การ จำาแนกก จกรรมต างๆ ภายในก จการออกเป น 3 ล กษณะด วยก นค อ 1. ก จกรรมดำาเน นงาน (Operating Activities) เป นก จกรรมหล กของก จการท ทำาให เก ดรายได และค าใช จ าย โดยม กจะเก ดจาก การเปล ยนแปลงเก ยวก บส นทร พย หม นเว ยนและหน ส นหม นเว ยน ต วอย างกระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงาน ม ด งน 44 รายการร บเง น Executive Journal เช น เง นสดร บจากการขายส นค า/บร การ เง นสดร บจากการร บชำาระหน จากล กหน เง นสดร บจากการได ร บดอกเบ ยร บจากบ ญช เง นฝากธนาคาร รายการจ ายเง น เช น เง นสดท ต องจ ายเพ อการซ อส นค า เง นสดจ ายเพ อการชำาระหน ให เจ าหน การค า เง นสดจ ายเพ อค าใช จ ายดำาเน นงานต างๆ เช น ค าสาธารณ ปโภค ค าเช า เง นเด อน

3 2. ก จกรรมลงท น (Investing Activities) เป นก จกรรมท ทำาให เก ดการเปล ยนแปลงของเง นสดท ได ร บหร อต องจ ายไปเก ยวก บ ส นทร พย ไม หม นเว ยน เง นลงท นอ นๆ เง นลงท นระยะส น เง นลงท นระยะยาว นอกจากน ย งอาจจะรวมถ งดอกเบ ยซ งหมายถ งดอกเบ ยร บ และเง นป นผลท ได ร บจากการลงท นในหล กทร พย ลงท นต างๆ ต วอย างกระแสเง นสดจากก จกรรมลงท น ม ด งน รายการร บเง น เช น เง นสดร บจากการขายท ด น อาคาร และอ ปกรณ เง นสดร บจากการขายเง นลงท นระยะยาว หร อส นทร พย อ นๆ ท อย นอกเหน อจากก จกรรมดำาเน นงาน รายการจ ายเง น เช น เง นสดจ ายเพ อซ อท ด น อาคาร และอ ปกรณ เง นสดจ ายเพ อซ อเง นลงท นระยะยาว เง นสดจ ายเพ อซ อส นทร พย ไม ม ต วตน หร อส นทร พย อ นๆ ท อย นอกเหน อจากก จกรรมดำาเน นงาน 3. ก จกรรมจ ดหาเง น (Financing Activities) เป นก จกรรมท ทำาให เก ดการเปล ยนแปลงของเง นสดท ได ร บหร อต องจ ายไปในส วน ท เก ยวก บการก ย ม หร อส วนของเจ าของ ต วอย างกระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น ม ด งน รายการร บเง น เช น เง นสดร บจากการออกจำาหน ายห นท น หร อหล กทร พย ห นท นอ น เง นสดร บจากการออกจำาหน ายห นก เง นสดร บจากการก ย มเง นระยะยาวจากสถาบ นการเง น รายการจ ายเง น เช น เง นสดจ ายเพ อการชำาระหน เง นก ระยะยาว เง นสดจ ายเพ อเง นป นผล เง นสดจ ายแก ผ เป นเจ าของเพ อการซ อหร อไถ ถอนห นท นของก จการ ว ธ การจ ดทำางบกระแสเง นสด การจ ดทำางบกระแสเง นสด สามารถทำาได 2 ว ธ ตามล กษณะการว เคราะห และการแสดงกระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงาน ด งน 1. การจ ดทำางบกระแสเง นสดโดยแสดงกระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงานเป นว ธ ทางตรง (Direct Method) ว ธ น เป นว ธ ท จ ดแสดงกระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมดำาเน นงาน ท งเง นสดร บและเง นสดจ ายจากก จกรรมดำาเน นงานต างๆ โดย ม หล กว า ให ว เคราะห รายการต างๆ ท ปรากฏในงบกำาไรขาดท นเบ ดเสร จ ปร บกระทบด วยรายการต างๆ ท เก ยวข อง เช น รายการท ก อ ให เก ดเง นสดร บจากการขายส นค า รายการท ก อให เก ดเง นสดจ ายจากค าซ อส นค า เง นสดจ ายจากการเก ดค าใช จ ายในการดำาเน นงาน การ จ ายดอกเบ ยจ าย และภาษ เง นได เป นต น 2. การจ ดทำางบกระแสเง นสดโดยแสดงกระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงานเป นว ธ ทางอ อม (Indirect Method) ว ธ น เป นว ธ ท จ ดแสดงกระแสเง นสดส ทธ จากก จกรรมดำาเน นงานท งเง นสดร บและเง นสดจ าย โดยใช กำาไรส ทธ หร อขาดท นส ทธ ก อน ห กดอกเบ ยจ ายและภาษ เง นได ท ปรากฏในงบกำาไรขาดท นเบ ดเสร จในป น น แล วปร บกระทบด วยรายการท ไม เก ยวก บเง นสด หร อไม กระทบต อเง นสด เช น หน สงส ยจะส ญ ค าเส อมราคา กำาไรหร อขาดท นจากการจำาหน ายส นทร พย นอกจากน ย งต องปร บกระทบด วย ผลจากการเปล ยนแปลงในส นทร พย หม นเว ยนและหน ส นหม นเว ยนท เก ยวข องก บก จกรรมดำาเน นงานของก จการ รวมถ งการจ ายดอกเบ ย จ ายและการจ ายภาษ เง นได ของก จการ ต วอย างการจ ดทำางบกระแสเง นสด เพ อความเข าใจย งข น จ งขอยกต วอย างการจ ดทำางบกระแสเง นสดท ง 2 ว ธ ด งน ต อไปน เป นงบการเง นเปร ยบเท ยบ 2 ป ของบร ษ ท ต มตาม จำาก ด Executive Journal 45

4 บร ษ ท ต มตาม จำาก ด งบแสดงฐานะการเง นเปร ยบเท ยบ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 25x2 หน วย:บาท 25x1 ส นทร พย ส นทร พย หม นเว ยน เง นสด 50,000 25,000 ล กหน 28,800 27,600 ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ (2,780) (1,380) ส นค า 40,000 54,000 ค าเช าจ ายล วงหน า 8,000 16,000 ส นทร พย ไม หม นเว ยน ท ด น 400, ,000 อ ปกรณ สำาน กงาน 148, ,000 ค าเส อมราคาสะสม อ ปกรณ สำาน กงาน (32,400) (28,000) เง นลงท นระยะยาว 320, , , ,220 หน ส นและส วนของผ ถ อห น หน ส นหม นเว ยน เจ าหน 30,000 33,200 ต วเง นจ าย 32,000 - เง นเด อนค างจ าย 3,000 8,000 ภาษ เง นได ค างจ าย 6,000 3,580 หน ส นไม หม นเว ยน เจ าหน เง นก 260, ,000 ส วนของผ ถ อห น ท นเร อนห น กำาไรสะสม 520, , ,000 82, , , Executive Journal

5 บร ษ ท ต มตาม จำาก ด งบกำาไรขาดท นเบ ดเสร จ สำาหร บงวด 1 ป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 25x2 ขาย 600,000 ห ก ต นท นขาย 340,000 กำาไรข นต น 260,000 ห ก ค าใช จ ายในการดำาเน นงาน ค าเส อมราคา - อ ปกรณ สำาน กงาน 12,400 หน สงส ยจะส ญ 1,400 ค าเช า 14,400 เง นเด อน 48,000 ค าน ำ ค าไฟ 12,800 ค าโทรศ พท 7,000 ค าเบ ยประก น 48, ,000 กำาไรจากการดำาเน นงาน 116,000 ห ก ขาดท นจากการขายอ ปกรณ สำาน กงาน 8,000 กำาไรก อนดอกเบ ยจ ายและภาษ เง นได 108,000 ห ก ดอกเบ ยจ าย 7,000 กำาไรก อนภาษ เง นได 101,000 ห ก ภาษ เง นได 30,300 กำาไรส ทธ 70,700 หน วย:บาท ข อม ลเพ มเต ม 1. ก จการม การจ ายเง นป นผลจำานวน 44,520 บาท 2. ก จการขายอ ปกรณ สำาน กงานไปเม อว นท 1 มกราคม 25x2 ราคาท น 40,000 บาท ราคาตามบ ญช 32,000 บาท โดยได เง นสด จากการขาย 24,000 บาทและเก ดผลขาดท น 8,000 บาท 3. ม การซ ออ ปกรณ สำาน กงานเพ มเต มเม อว นท 30 ม ถ นายน 25x2 โดยจ ายชำาระบางส วนด วย ต วเง นจ ายจำานวน 32,000 บาท ด งน จากข อม ลในงบการเง นเปร ยบเท ยบของบร ษ ท ต มตาม จำาก ด ข างต น สามารถนำามาจ ดแสดงเป นงบกระแสเง นสดในแต ละว ธ ได Executive Journal 47

6 ว ธ ทางตรง (Direct Method) บร ษ ท ต มตาม จำาก ด งบกระแสเง นสด สำาหร บงวด 1 ป ส นส ด 31 ธ นวาคม 25x2 หน วย:บาท กระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงาน (ทางตรง) เง นสดร บจากการขายส นค า 598,800 เง นสดจ ายค าซ อส นค า (329,200) เง นสดจ ายค าเช า (6,400) เง นสดจ ายเง นเด อน (53,000) เง นสดจ ายค าน ำ ไฟ (12,800) เง นสดจ ายค าโทรศ พท (7,000) เง นสดจ ายค าเบ ยประก น (48,000) เง นสดจ ายดอกเบ ยจ าย (7,000) เง นสดจ ายค าภาษ เง นได (27,880) 107,520 กระแสเง นสดจากก จกรรมลงท น เง นสดจ ายจากการซ อท ด น (80,000) เง นสดร บจากการขายอ ปกรณ 24,000 เง นสดจ ายจากการซ ออ ปกรณ (16,000) เง นสดร บจากการขายเง นลงท น 80,000 8,000 กระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น เง นสดจ ายจากการชำาระเง นก (206,000) เง นสดร บจากการขายห น 160,000 เง นสดจ ายจากการจ ายเง นป นผล (44,520) (90,520) เง นสดส ทธ เพ ม 25,000 บวก เง นสดต นป 25,000 เง นสดปลายป 50,000 คำาอธ บายประกอบ เง นสดร บจากการขายส นค า 598,800 บาท ได มาจาก ยอดขาย 600,000 บาท ห ก ล กหน ท เพ มข น 1,200 บาท เง นสดจ ายค าซ อส นค า 329,200 บาท ได มาจาก ยอดต นท นขาย 340,000 บาท ห ก ส นค าท ลดลง 14,000 บาท บวก เจ าหน ท ลดลง 3,200 บาท เง นสดจ ายค าเช า 6,400 บาท ได มาจาก ค าเช า 14,400 บาท ห ก ค าเช าจ ายล วงหน าท ลดลง 8,000 บาท เง นสดจ ายเง นเด อน 53,000 บาท ได มาจาก เง นเด อน 48,000 บาท บวก เง นเด อนค างจ ายท ลดลง 5,000 บาท เง นสดจ ายค าภาษ เง นได 27,880 บาท ได มาจาก ภาษ เง นได 30,300 บาท ห ก ภาษ เง นได ค างจ ายท เพ มข น 2,420 บาท เง นสดจ ายจากการซ อท ด น 80,000 บาท ได มาจาก ท ด นปลายงวด 400,000 บาท ห ก ท ด นต นงวด 320,000 บาท เง นสดจ ายจากการซ ออ ปกรณ 16,000 บาท ได มาจาก อ ปกรณ ปลายงวด 148,000 บาท บวกขายอ ปกรณ 40,000 บาท ห กอ ปกรณ ต นงวด 140,000 บาท ห กซ ออ ปกรณ โดยชำาระเป นต วเง นจ าย 32,000 บาท 48 Executive Journal

7 เง นสดร บจากการขายเง นลงท น 80,000 บาท ได มาจาก เง นลงท นต นงวด 400,000 บาท ห กเง นลงท นปลายงวด 320,000 บาท เง นสดจ ายจากการชำาระเง นก 206,000 บาท ได มาจาก เจ าหน เง นก ต นงวด 466,000 บาท ห กเจ าหน เง นก ปลายงวด 260,000 บาท เง นสดร บจากการขายห น 160,000 บาท ได มาจาก ท นเร อนห นปลายงวด 520,000 บาท ห กท นเร อนห นต นงวด 360,000 บาท ว ธ ทางอ อม (Indirect Method) บร ษ ท ต มตาม จำาก ด งบกระแสเง นสด สำาหร บงวด 1 ป ส นส ด 31 ธ นวาคม 25x2 กระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงาน (ทางอ อม) กำาไรก อนดอกเบ ยจ ายและภาษ เง นได 108,000 ล กหน เพ มข น (1,200) ส นค าลดลง 14,000 ค าเช าจ ายล วงหน าลดลง 8,000 เจ าหน ลดลง (3,200) เง นเด อนค างจ ายลดลง (5,000) หน สงส ยจะส ญ 1,400 ค าเส อมราคา 12,400 ขาดท นจากการขายอ ปกรณ 8,000 ดอกเบ ยจ าย (7,000) ภาษ เง นได (27,880) (480) 107,520 กระแสเง นสดจากก จกรรมลงท น เง นสดจ ายจากการซ อท ด น (80,000) เง นสดร บจากการขายอ ปกรณ 24,000 เง นสดจ ายจากการซ ออ ปกรณ (16,000) เง นสดร บจากการขายเง นลงท น 80,000 8,000 กระแสเง นสดจากก จกรรมจ ดหาเง น เง นสดจ ายจากการชำาระเง นก เง นสดร บจากการขายห น (206,000) 160,000 เง นสดจ ายจากการจ ายเง นป นผล (44,520) (90,520) เง นสดส ทธ เพ ม 25,000 บวก เง นสดต นป 25,000 เง นสดปลายป 50,000 หน วย:บาท Executive Journal 49

8 คำาอธ บายประกอบ สำาหร บการได มาซ งต วเลขของรายการท ปรากฏในว ธ ทางอ อม ม ว ธ การหาเช นเด ยวก บว ธ ทางตรง จากต วอย างข างต น สร ปได ว าการจ ดทำางบกระแส เง นสด ไม ว าจะเป นว ธ ทางตรง หร อว ธ ทางอ อม ม ร ปแบบท เหม อนก น จะต างก นก เฉพาะในส วนของการแสดงกระแส เง นสดจากก จกรรมดำาเน นงานเท าน น ซ งส ดท ายท ง 2 ว ธ ก ได ผลล พธ ของกระแสเง นสดจากก จกรรมดำาเน นงานเท าก น ส วน การแสดงกระแสเง นสดจากก จกรรมลงท น และกระแสเง นสด จากก จกรรมจ ดหาเง นย งคงเหม อนเด ม บรรณาน กรม กชกร เฉล มกาญจนา. (2544). งบกระแสเง นสดและการบ ญช สำาหร บเง นสด = Statement of cash flow [and] accounting for cash (พ มพ คร งท 2). กร งเทพฯ: สำาน กพ ฒนาการบร หารธรรมน ต. เจร ญ เจษฎาว ลย. (2551). พจนาน กรม อ งกฤษ-ไทย คำาศ พท งบ กระแสเง นสด = English-Thai dictionary of cash flow statement terms. นนทบ ร : พอด. ดวงสมร อรพ นท. (2549). งบกระแสเง นสด: ไม ใช เร องยากอ กต อ ไป. กร งเทพฯ: จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. พรชนก ร ตนไพจ ตร. (2550). การบ ญช บร ษ ทและงบกระแสเง นสด (พ มพ คร งท 2). กร งเทพฯ: มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. วรศ กด ท มมานนท. (2544). งบกระแสเง นสด งบการเง นรวม. กร งเทพฯ: ไอโอน ค อ นเตอร เทรด ร ซอสเซส. วรศ กด ท มมานนท. (2544). การจ ดทำางบกระแสเง นสด งบกระแส เง นสดรวม (ตามมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 25). กร งเทพฯ: สำาน กพ ฒนาการบร หารธรรมน ต. สมเดช โรจน ค ร เสถ ยร. (2543). งบกระแสเง นสด. กร งเทพฯ: สำาน กพ ฒนาการบร หารธรรมน ต. สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ. (2553). มาตรฐานการ บ ญช ฉบ บท 7 (ปร บปร ง 2552) เร องงบกระแสเง นสด. กร งเทพฯ: ม.ป.ท.. Coyle, B. (2000). Cash Flow Control. Canterbury: CIB. Engler, C. (1988). Managerial Accounting : Statement of Cash Flows Edition. Homewood, Ill.: Irwin. Finnerty, J.E. (1986). Planning cash flow : a problem-solving approach. N.Y.: AMACOM. Lee, T.A. (1984). Cash Flow Accounting. Berkshise: Van Nostrand Reinhold. Sorter, G.H. (1990). Financial Accounting: An Events and Cash Flow. N.Y.: McGraw-Hill. 50 Executive Journal

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 8 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส วนงานดาเน นงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 8 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส วนงานดาเน นงาน มาตรฐานการรายงานทางการเง น ฉบ บท 8 (ปร บปร ง 2555) เร อง สวนงานดาเน นงาน ค าแถลงการณ มาตรฐานการรายงานทางการเง นฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการรายงานทาง การเง นระหวางประเทศ ฉบ บท 8 เร อง สวนงานดาเน

More information

รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ

รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ รายงานการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การก าหนดกรอบค าน ยามของเง นแผ นด นและ การก าหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเง นการคล งของร ฐ คณะอน กรรมาธ การพ จารณากรอบการจ ดท าร ฐธรรมน ญ คณะท ๔ (หมวด ๕ การคล งและงบประมาณของร

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ บรรยายโดย.. ดร.กฤษฎา เสกตระก ล, CFP ผ ช วยกรรมการผ อ านวยการ ศ นย ส งเสร มการพ ฒนาความร ตลาดท น (TSI) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 1 1 สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

More information

บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547

บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547 หมำยเหต สำรบ ญ 1 ข อม ลท วไป 2 เกณฑ การจ ดทางบการเง นรวมระหว างกาล 3 รายการก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น 4 ล กหน การค า 5 เง นลงท นในบร ษ ทย อย 6 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 7 ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช 8 เจ

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552 2552 ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. เก ง ด ม ส วนร วม ตอบสนองท นต อการเปล ยนแปลง 3 ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. 1. ว ส ยท ศน สำน กงาน ก.พ.ร. เป นส วนราชการในสำน ก นายกร ฐมนตร ข นตรงต อนายกร

More information

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ

การส มมนาท าความเข าใจ. เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช. www.fap.or.th สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ การส มมนาท าความเข าใจ 1 เร อง ร าง TFRS for SMEs ว นท 1 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารสภาว ชาช พบ ญช ห วข อการบรรยาย 2 (1) ภาพรวมของการนา TFRS for SMEs มาใช ในต างประเทศ (2) สร ปหล กการสาค ญของ TFRS for SMEs และ

More information

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช

การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช การประย กต ใช Excel ก บงานบ ญช Application of Microsoft Excel in Accounting พ ฒนพงศ Filthai Co., Ltd. ส ภาภรณ คงสว สด มหาว ทยาล ยกร งเทพ บทค ดย อ ป จจ บ นม การน ำคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท ำบ ญช มากย งข

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual)

ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) ค ม อการค านวณต นท นก จกรรมย อยและผลผล ตย อยโดยใช โปรแกรม CGD_Costing V.2555 (User Manual) กรมบ ญช กลาง ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กล มงานมาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2554 สารบ ญ หน า บทน

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information