ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค. Bureau of Epidemiology

Size: px
Start display at page:

Download "ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค. Bureau of Epidemiology"

Transcription

1

2 GOLDEN RULE OF REPORT WRITING กระช บ น าสนใจ 6. INTERESTING 5. PRESENTABLE น าเสนอได ช ดเจน 1. CONCISE GOLDEN Rule 4. READABLE อ านได ง าย ช ดเจน 2. CLEAR 3. ACCEPTABLE เป นท ยอมร บ

3 ขอบเขตเน อหา 1. ว ตถ ประสงค การเข ยนรายงาน 2. ประเภทของรายงาน 3. ว ธ การเข ยนรายงาน 4. ประโยชน ของการเข ยนรายงาน

4 ว ตถ ประสงค ของการเข ยนรายงานสอบสวนโรค 1. เพ อรายงานผลการ สอบสวนทางระบาดว ทยา 4. เพ อบ นท ก เหต การณ ระบาดของ โรคหร อป ญหา สาธารณส ขท เก ดข น WHY? 2. เพ อเสนอข อค ดเห น แก ผ บร หารและ ผ เก ยวข อง 3. เพ อเป นองค ความร และ แนวทางในการสอบสวน โรคในคร งต อไป

5 ประเภทของรายงานการสอบสวน 1. รายงานการสอบสวนเสนอผ บร หาร 1.1 รายงานการสอบสวนเบ องต น (Preliminary Report) 1.2 รายงานการสอบสวนสร ปเสนอผ บร หาร (Final Report) 2. รายงานการสอบสวนฉบ บสมบ รณ (Full Report) 3. รายงานบทความว ชาการ (Scientific Article)

6 1. ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวน ฉบ บสมบ รณ (Full report)

7 องค ประกอบของรายงานการสอบสวน ฉบ บสมบ รณ (1) 1. ช อเร อง (Title) 2. ผ รายงานและท มสอบสวนโรค (Principal Investigator & Team) 3. บทค ดย อ (Abstract) 4. บทน าหร อความเป นมา (Introduction or Background) 5. ว ตถ ประสงค (Objectives) 6. ว ธ การศ กษา (Methodology) 7. ผลการสอบสวน (Results)

8 องค ประกอบของรายงานการสอบสวน ฉบ บสมบ รณ (2) 8. มาตรการควบค มและป องก นโรค (Prevention & Control Measures) 9. ว จารณ ผล (Discussion) 10. สร ปผล (Conclusion) 11. ข อเสนอแนะ (Recommendations) 12. ป ญหาและข อจ าก ดในการสอบสวน (Limitations) 13. ก ตต กรรมประกาศ (Acknowledgment) 14. เอกสารอ างอ ง (Reference)

9 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ช อเร อง บอกถ งเน อหาว าสอบสวนโรคอะไร ท ไหน เม อไหร ไม ยาวเก นไป หร อส นเก นไปจนผ อ านไม เข าใจ ช อเร องจะน าสนใจมากข นหากม ประเด น จ าเพาะ เช น การสอบสวนการระบาดไข หว ด นกในครอบคร ว การระบาดของโรคห ดจาก ว คซ นท ม ประส ทธ ผลต า ข อแนะน า ให ต งช อเร องภายหล งเข ยนส วนอ น ท กอย างเสร จส นแล ว

10 ช อเร อง รายงานการสอบสวนโรค... เก ดข นท ไหน...เม อไร... นาย/นาง/น.ส.... ส าน กงาน... บทค ดย อ

11 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ผ รายงานและท มสอบสวน - ช อ หน วยงาน ต าแหน ง - เร ยงตามปร มาณงาน ช อแรกเป นผ ม ส วนร วมใน การศ กษาท ส ด ช อถ ดไปก ม ส วนร วมน อยรองลง ไปจากช อแรก - ไม จ าเป นต องใส ช อผ ร วมงานท กคน - ระบ ท ท างานของผ แต งท กคน

12 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ บทค ดย อ เป นเน อความย อท เสนอประเด นส าค ญของการสอบสวน ส น ไม ควรเก น ค า เน อหา ความเป นมาโดยย อ ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ว ธ การศ กษา ผลท ส าค ญ และความค ดเห น หร อ ข อเสนอแนะ ควรเข ยนส ดท าย ภายหล งเข ยนส วนอ น ๆ เสร จส นแล ว บทค ดย อจะเป นเคร องต ดส นใจให ผ อ านว าจะอ านต อไป หร อไม

13 หล กเล ยง ต วย อ เช น รร. เป นต น ระบ เอกสารอ างอ ง ตาราง หร อร ปภาพใน บทค ดย อ การเข ยนผลการศ กษา หร อข อสร ป ซ งไม ปรากฏอย ในเน อเร องเลย

14 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ บทน าหร อ ความเป นมา บอกม ลเหต ของการออกไป สอบสวนโรค เก ดอะไร ท ไหน เม อไหร แหล งข าวใด ผ ให ข าวเป นใคร ข อม ลเบ องต นของ Index case ขนาดของป ญหา คณะสอบสวนประกอบด วยหน วยใด เร มสอบสวนและ เสร จส นเม อไหร

15 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ว ตถ ประสงค ในการสอบสวนโรค เป นต วก าหนดแนวทาง และขอบเขตในการหาค าตอบในการสอบสวนโรค ให ระบ ว ตถ ประสงค เฉพาะของการสอบสวนโรค เช น เพ อย นย นการว น จฉ ยและการระบาดของโรค เพ อศ กษาล กษณะทางระบาดว ทยาของโรคตาม บ คคล เวลา สถานท เพ อค นหาแหล งโรค ว ธ การถ ายทอดโรค และผ ส มผ สโรค เพ อหามาตรการในการป องก นควบค มโรค อ นๆ ตามแต กรณ เช น ศ กษาประส ทธ ภาพว คซ น

16 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ว ธ การศ กษาท ใช ในการสอบสวนโรค - ร ปแบบท ใช ในการศ กษา - น ยามผ ป วย - ศ กษาทางห องปฏ บ ต การ ส งแวดล อม - เคร องม อท ใช ในการสอบสวน - สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ระบาดว ทยาเช งพรรณนา ระบาดว ทยาเช งว เคราะห Case-control study Cohort study

17 ว ธ การศ กษาท ใช ในการสอบสวนโรค 1. การศ กษาระบาดว ทยาเช งพรรณนา ข อม ลผ ป วยได จาก - ทบทวน / รวบรวม. (passive case finding) - ค นหาผ ป วย (active case finding) - น ยามท ใช ในการค นหาผ ป วย/ผ ส มผ ส - ว น จฉ ยผ ป วยจากอะไร:- อาการ อาการแสดง ผลLab อะไรบ าง 2. การศ กษาระบาดว ทยาเช งว เคราะห (ถ าม ) ร ปแบบการศ กษาใช case-control study หร อ cohort study - น ยาม case / control - เคร องม อ เช น แบบสอบถาม ถามอะไร 3. การศ กษาส งแวดล อม (ถ าม ) ส ารวจสภาพแวดล อม และเก บต วอย างจากส งแวดล อม ส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ 4. สถ ต ท ใช ว เคราะห ข อม ล เช งพรรณนา และเช งว เคราะห (ถ าม )

18 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ย นย นการเก ดโรค ผลการศ กษา ย นย นการระบาด แสดงข อม ลให เห นว าม การเก ดโรคจร ง อาการ และอาการแสดงของผ ป วย ผลการว น จฉ ยของแพทย ผลการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ข อม ลท วไป

19 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ 1 2 ย นย นการเก ดโรค ผลการศ กษา ย นย นการระบาด ข อม ลท วไป แสดงข อม ลให เห นว าม การระบาดเก ดข น กรณ outbreak แสดงจ านวนผ ป วยท งหมด กรณ epidemic แสดงข อม ลเปร ยบเท ยบจ านวนผ ป วยท พบก บ ค า median หร อจ านวนผ ป วยในช วงเวลาเด ยวก นในป ท ผ านมา แสดงให เห นช ดถ งพ นท ท ม การระบาด เช น อ ตราป วยรายพ นท 3

20 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ผลการศ กษา ย นย นการเก ดโรค ย นย นการระบาด ข อม ลท วไป เป นส วนท แสดงให เห นสภาพท วไป ของพ นท เก ดโรค ในด านต างๆ ซ งอาจม ความส มพ นธ ก บการเก ดโรค ข อม ลประชากร ข อม ลทางภ ม ศาสตร ของพ นท เก ดโรค เส นทางคมนาคมและพ นท ต ดต อ ข อม ลทางเศรษฐก จ ความเป นอย ว ฒนธรรม ข อม ลส ขาภ บาล สาธารณ ปโภค ข อม ลส งแวดล อม เช น ปร มาณน าฝน

21 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ผลการศ กษาทาง ระบาดว ทยา ผลการตรวจทาง ห องปฏ บ ต การ ผลการศ กษา 4.1 ระบาดว ทยาเช งพรรณนา ล กษณะการกระจายโรคตามบ คคล ล กษณะการกระจายโรคตามเวลา ล กษณะการกระจายโรคตามสถานท ผลการศ กษาทาง สภาพแวดล อม ผลการเฝ า ระว งโรค 4.2 ระบาดว ทยาเช งว เคราะห แสดงผลการว เคราะห ข อม ลต างๆ ตามสมมต ฐานท ต งไว

22 ระบาดว ทยาเช งพรรณนาเป นส วนท แสดงให เห นถ งล กษณะของ การเก ดโรคตามต วแปรทางระบาดว ทยา การกระจายของโรคตามบ คคล - แสดงอ ตราป วย (Attack rate) ท เก ดข นท งหมด - อธ บายถ งกล มอาย หร อเพศท ม อ ตราป วยส งส ด ต าส ด และกล มใด เก ดโรคมากท ส ด การกระจายตามเวลา - แสดงระยะเวลาเก ดโรค(duration of outbreak) ต งแต รายแรกถ งรายส ดท าย - ระยะฟ กต วโรค - epidermic curve บอกหร ออธ บายล กษณะการเก ดโรคเป นแบบใด

23 ระบาดว ทยาเช งพรรณนา การกระจายตามสถานท - แสดงอ ตราป วยจ าแนกในแต ละพ นท เช น จ าแนกตาม ช นเร ยน หม บ าน น าเสนอโดยใช ตาราง/แผนภ ม /แผนท - แสดงท ศทางการกระจายของโรค โดยใช spot map ให เห นถ งจ ดท เก ดผ ป วยรายแรก

24 ระบาดว ทยาเช งว เคราะห แสดงถ งว ธ การว เคราะห ข อม ล ต างๆตามสม ม ต ฐานท ต งไว โดยแสดงตารางว เคราะห การทดสอบป จจ ยท สงส ย ตามร ปแบบการศ กษา ป จจ ยท สงส ย ป วย ไม ป วย ก น ไม ก น ก น ไม ก น OR 95%CI

25 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ผลการศ กษาทาง ระบาดว ทยา ผลการตรวจทาง ห องปฏ บ ต การ ผลการศ กษา ผลการศ กษาทาง สภาพแวดล อม ผลการเฝ า ระว งโรค เก บต วอย างในคนและส งแวดล อม เก บอะไรบ างจ านวนเท าไหร ว ธ ท ตรวจ สถานท ส งตรวจ ผลการตรวจท ได แสดงส ดส วนการตรวจพบเช อ

26 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ผลการศ กษาทาง ระบาดว ทยา ผลการตรวจทาง ห องปฏ บ ต การ ผลการศ กษา ผลการศ กษาทาง สภาพแวดล อม อธ บายส งแวดล อมท เก ยวข องก บการเก ดโรค สภาพโรงคร ว แหล งน า ส วม กรรมว ธ การปร งอาหาร ผลการเฝ า ระว งโรค

27 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ผลการศ กษาทาง ระบาดว ทยา ผลการตรวจทาง ห องปฏ บ ต การ ผลการศ กษา ผลการศ กษาทาง สภาพแวดล อม ผลการเฝ า ระว งโรค อธ บายผลการเฝ าระว งโรคหล งว นเร มป วยของผ ป วยรายส ดท าย จนครบ 2 เท าของระยะฟ กต วของโรคในว นท เท าไหร ผลเป นอย างไร ม ผ ป วยรายใหม หร อไม

28 ผลการศ กษา เสนอผลตามล าด บเหต การณ ในว ธ การศ กษา เสนอเฉพาะผลท ส าค ญ ไม จ าเป นต องม รายละเอ ยด เล กๆ น อยๆ ท กอย าง ถ าม ตาราง กราฟ หร อร ปภาพ ต องใส หมายเลข ก าก บ และเร ยงตามเหต การณ ในเน อเร อง จ านวนตาราง กราฟ และร ปภาพ จะได ส งส ดเท าไร ข นก บวารสารแต ละฉบ บ ถ าเสนอตารางแล ว ไม จ าเป นต องลอกข อม ลในตารางลง ไป ในเน อเร องอ ก

29 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ มาตรการควบค มและป องก นโรค เพ อควบค มการระบาดท เก ดข นในขณะน น เพ อป องก นไม ให เก ดผ ป วยรายใหม Agent Host Environment

30 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ว จารณ ผล ว จารณ ความส าเร จ หร อล มเหลวในการ ควบค มโรค อธ บายเหต การณ ท เก ดข น ส นๆ อภ ปรายว าผลท ได ตรงก บ ว ตถ ประสงค หร อสมม ต ฐานหร อไม โดยเช อมโยงก บวรรณกรรมว าอะไร ท เหม อนเด ม อะไรท แตกต าง แตกต างอย างไร เพราะอะไร อภ ปรายให เห นถ งความแตกต างหร อคล ายคล ง ก บการระบาดในอด ตหร อไม อย างไร เป นการแปลผลการสอบสวนและให เหต ผลการแปลน น

31 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ป ญหาและข อจ าก ดในการสอบสวนโรค ระบ ป ญหาอ ปสรรคท เก ดข น ข อจ าก ดท พบในขณะสอบสวนโรค บอกแนวทางการแก ไขป ญหา ส าหร บการสอบสวน คร งต อไป

32 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ สร ปผลการสอบสวน ตอบว ตถ ประสงค และสมม ต ฐานท ต งไว ย นย นการเก ดโรคและการระบาด แหล งร งโรค ว ธ ถ ายทอดโรค กล มเส ยง ป จจ ยเส ยง สถานการณ ล าส ด

33 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ข อเสนอแนะ ข อเสนอให ผ เก ยวข องเก ยวก บมาตรการควบค ม ป องก นโรคไม ให เก ดในอนาคต ข อเสนอเพ อปร บปร งการสอบสวนในคร งหน า ให สอดคล องและจ าเพาะ ก บผลการศ กษา

34 องค ประกอบและว ธ การเข ยนรายงาน ฉบ บสมบ รณ ก ตต กรรมประกาศ ผ ให ความร วมม อในการสอบสวนโรค ผ ให การสน บสน นด านการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ผ ท ให ข อม ลอ นๆ ประกอบการสอบสวนโรค เอกสารอ างอ ง ร ปแบบแวนค เวอร ( Vancouver Style) ร ปแบบมาตรฐาน อ นๆ ตามท วารสารก าหนด

35 2. ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวน เบ องต น (Preliminary Report)

36 หล กการเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น -รายงานการสอบสวนผ ป วยเฉพาะราย ให ระบ รายละเอ ยดข อม ลผ ป วยรายน นและผ ส มผ ส -รายงานการสอบสวนการระบาด ให สร ปรายละเอ ยดข อม ลผ ป วยท กราย น าเสนอเป น ภาพรวมการระบาด

37 องค ประกอบของรายงานการสอบสวนเบ องต น ประกอบด วย 6 ห วข อหล ก ความยาว 1-2 หน ากระดาษ A4 ความเป นมา ผลการสอบสวนโรค แนวโน มของการระบาด ก จกรรมควบค มโรคท ท าไปแล ว สร ปความส าค ญ และเร งด วน ข อเสนอเพ อพ จารณาด าเน นการ

38 ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น บทน าหร อ ความเป นมา บอกให ทราบถ งเหต การณ ผ ดปกต ท น าไปส การ สอบสวนการระบาด เก ดอะไร ท ไหน เม อไหร แหล งข าวใด ผ ให ข าวเป นใคร ข อม ลเบ องต นของ Index case ขนาดของป ญหาท ได ร บแจ ง เร มสอบสวนและเสร จส นเม อไร ว ตถ ประสงค ในการสอบสวนโรค

39 ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น ผลการศ กษา - สถานการณ ท เก ดข นจ านวนผ ป วย เส ยช ว ต - ผ ป วยเป นใคร หร อเป นกล มเส ยงใด - แหล งร งโรคและว ธ ถ ายทอดโรค - สาเหต ของการระบาด - ป จจ ยเส ยงท ส มพ นธ ก บการระบาด - ผลตรวจทางห องปฏ บ ต การ ศ กษาส งแวดล อม

40 ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น ก จกรรมควบค มโรคท ด าเน นการแล ว - ระบ ก จกรรมควบค มโรคท ด าเน นการแล ว - ระบ หน วยงานท ร วมด าเน นการควบค มโรค - รายงานผลการควบค มโรคในเบ องต น

41 ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น แนวโน มของการระบาด พยากรณ แนวโน มการระบาด โดยประมวลจาก - จ านวนผ ป วยย นย น ผ ป วยสงส ยท พบ - พบสาเหต หร อแหล งร งโรคหร อไม - มาตรการควบค มโรคม ประส ทธ ภาพหร อไม - อย ในฤด การระบาดของโรคหร อไม

42 ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น สร ปความส าค ญทางสาธารณส ข และความเร งด วน - สร ปขนาดของป ญหา และผลกระทบต อประชาชน - ระด บของผลกระทบด านเศรษฐก จ การท องเท ยว -เป นการระบาดหร อเป นโรคอ บ ต ใหม หร อไม - ต องการความเร งด วนในการแก ไขป ญหาหร อไม

43 ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวนเบ องต น ข อเสนอเพ อพ จารณาด าเน นการ - มาตรการควบค มโรคเด มท ต องด าเน นการต อ - ระบ มาตรการใหม ท ต องด าเน นการเพ ม - ระบ หน วยงานท ต องประสานงานด าเน นการ - ให ความส าค ญก บการเฝ าระว งโรคต อเน อง

44 3. ว ธ การเข ยนรายงานการสอบสวน สร ปเสนอผ บร หาร (Final Report) หล กการเด ยวก นก บการเข ยนรายงานฉบ บสมบ รณ แต ม เพ ยงองค ประกอบหล กเท าน น ได แก ช อเร อง ผ รายงานและท มสอบสวนโรค ความเป นมา ว ตถ ประสงค ว ธ การศ กษา ผลการสอบสวน มาตรการควบค มป องก นโรค สร ปผล

45 ประโยชน ท ได ร บจากการเข ยนรายงาน ผ เข ยนได ร บความร เพ มเต มจากขบวนการเข ยน เร ยบเร ยงข อม ล ผ บร หารและผ เก ยวข องได ร บทราบเหต การณ ท เก ดข น และน าไปใช ประโยชน วางแผนควบค มและป องก นโรคต อไป ผ อ านได ร บความร ในเร องการสอบสวนทางระบาดว ทยา พ ฒนาค ณภาพของการสอบสวนทางระบาดว ทยา

46 จ ดอ อนของรายงานการสอบสวนโรค 1. ความเป นมา:- ย งไม ครอบคล มประเด นท ควรจะม เช น ข อม ลของ index case ความจ าเป นท ต องสอบสวนโรค ท มสอบสวน ระยะเวลาท ออกสอบสวน 2. ว ตถ ประสงค ของการสอบสวนโรค ไม ช ดเจน 3. ว ธ การสอบสวนไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค 4. การต งน ยามผ ป วย เพ อการค นหาผ ป วยเพ มเต ม ส วน ใหญ ไม ถ กต อง ไม ครอบคล ม

47 5. ผลการสอบสวนไม ตอบว ตถ ประสงค &ไม สามารถบอกประเด น ส าค ญของการสอบสวนโรคได เช น ขนาดของป ญหาการเก ดโรค ในคร งน น ๆ, ขอบเขตการเก ดโรคไม ช ดเจน, การถ ายทอดโรค, ป จจ ยสน บสน นให เก ดการแพร ระบาด ฯลฯ จ งเสม อนเป นเพ ยง การรายงานผ ป วยเท าน น 6. ล าด บข นตอนการเข ยน:- กล าวถ งประเด นเด ยวก น ซ า ไป ซ ามา 7. เน อหามากเก นความจ าเป น:- การลอกรายละเอ ยด ของ อาการ การร กษา ผล Lab จากแฟ มทะเบ ยนผ ป วยเก อบ ท งหมด มาไว ในรายงานสอบสวนโรค ท ควรเป นค อสร ปประเด น จากรายละเอ ยดเหล าน นออกมาให ได ว า ล กษณะอาการหล ก ค อ อะไร สอดคล องก บ ผล Lab/ การร กษาของแพทย หร อไม และ จากข อม ลด งกล าว สามารถสร ปได หร อไม ว า น าจะเป นโรคใด

48 8. ข อเสนอมาตรการควบค มป องก น ย งไม สามารถระบ มาตรการ ท จ าเพาะและสอดคล องก บสถานการณ จร ง เช น การให ยาแก ผ ส มผ สมากเก นความจ าเป น, ค าแนะน าในการควบค มโรค ควร ระบ ให ช ดเจนว า ข อเสนอเหล าน น จะให ใครท า จะท าอย างไร และเร มท า/ส นส ดเม อไร, 9. ขาดความเข าใจเร องการสอบสวนเช งพรรณนาและเช ง ว เคราะห

49

50

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ค ม อการฝ กประสบการณ ว ชาช พ อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย

ค ม อการฝ กประสบการณ ว ชาช พ อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ค ม อการฝ กประสบการณ ว ชาช พ อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ช อ...สก ล... รห สน กศ กษา...สาขาว ชา...ช นป ท... สถานท ทาการฝ กประสบการณ ว ชาช พ... คาน า การพ ฒนาน กศ กษาให ส าเร จการศ กษาออกไปเป นบ ณฑ ตท ม ล

More information

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา

การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดส พรรณบ ร พ.ศ. 2557 การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยาท น กศ กษา ส วนใหญ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า

โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร โครงการ บทน า โครงการท ด ควรม ล กษณะอย างไร หท ยร ตน ล มอร ณวงศ เจาหนาท บร หารงาน กองแผนงาน มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทน า โครงการเป นการจ ดก จกรรมท เป นระบบ เพ อการปฏ บ ต หนาท องค การใหบรรล ถ งเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ซ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.)

พ นท ผ วอ างเก บน า พ นท ชลประทาน (ล าน ลบ.ม.) 1 การศ กษาโครงการเบ องต น 1. บทน า การแบ งประเภทของโครงการชลประทาน อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ได แก 1. โครงการชลประทานประเภทบรรเทาท กข 2. โครงการชลประทานประเภทเพ มผลผล ต ซ งความหมายของโครงการแต ละประเภทอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม

การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การสร างหล กส ตรและการจ ดท าโครงการฝ กอบรม การจ ดท าโครงการฝ กอบรมเป นกระบวนการท จ ดข นอย างเป นระบบ เพ อพ ฒนาบ คลากร ให เป นทร พยากรมน ษย โดยม งเน นให เก ดความร (Knowledge) ความเข าใจ (Understanding)

More information