การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1"

Transcription

1 6 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 1

2 7 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.1 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ง 1.1 ป.1/1 บอกว ธ การ ทางานเพ อช วยเหล อ ตนเอง ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย ของ การปล กพ ชผ กสวนคร ว ได 2. บอกความหมายของ สม นไพรพ นบ านได ง 1.1 ป.1/3 ทางานเพ อ ช วยเหล อตนเองอย าง กระต อร อร นและตรงเวลา ผลการเร ยนร 1.ม เจตคต ท ด ต อการปล ก พ ชและสม นไพรพ นบ าน 2. บอกความสาค ญของ การปล กพ ชผ กสวนคร ว และสม นไพรพ นบ านได ง 1.1 ป.1/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ง าย ๆ ในการทางานอย าง ปลอดภ ย ท 1.1 ป.1/8 ม มารยาทใน ความร - ความหมายของการปล กผ ก สวนคร ว -ความหมายของสม นไพร พ นบ าน -ความสาค ญของการปล กผ ก สวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก สม นไพร -สรรพค ณของสม นไพร พ นบ าน สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -ม ความขย น -ประหย ด

3 8 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) การอ าน ท 2.1 ป.1/3 ม มารยาทใน การเข ยน ผลการเร ยนร 1.บอกประเภทและชน ด ของการปล กพ ชผ กสวน คร วได 2.บอกหล กท วไปของการ ปล กมะเข อได 3.บอกว ธ การเตร ยมด น การปล กมะเข อได 4. ม ท ก ษะใ นการท า ง า น ร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค ส 3.1 ป.1/3 ยกต วอย าง การใช ทร พยากรใน ช ว ตประจาว นอย าง ประหย ด ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การและลงม อ ปล กมะเข อและสม นไพร พ นบ านได 2. บอกว ธ การด แลร กษา และลงม อปล กสม นไพร พ นบ านได พ 5.1 ป.1/1 ระบ ส งท ทา ให เก ดอ นตรายท บ าน โรงเร ยน และการป องก น ความร -ประเภทของพ ชผ กสวนคร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ล กษณะท วไปของการปล ก มะเข อ -การเตร ยมด นปล กมะเข อ -ว ธ การปล กมะเข อ -การปล กสม นไพรพ นบ าน และการด แลร กษา สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -แบ งป น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ม ความขย น

4 9 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การเก บเก ยว และสามารถเก บเก ยว ผลผล ตได ศ 1.1 ป.1/4 สร างงาน ท ศนศ ลป โดยการทดลอง ใช ส ด วยเทคน คง าย ๆ ผลการเร ยนร 1. เข ยนแผนผ งความค ดได 2. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและ ร บผ ดชอบต องาน ความร -การเก บเก ยวผลผล ตการด แล ร กษาผลผล ต - แผนผ งความค ด -ช อพ ชผ กสวนคร ว -ประโยชน ของมะเข อ -สม นไพรพ นบ าน สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -แบ งป น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น

5 10 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 1 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาความหมาย ความส าค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว ล กษณะ ท วไปของการปล กมะเข อ การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเ ก บเก ยวผลผล ต การด แลร กษ า ผลผล ต ประโยชน ของมะเข อ ความหมายของสม นไพร สม นไพรไทย สรรพค ณ การปล ก การด แล ร กษา การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายและความสาค ญของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 2. บอกประเภทและชน ดของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 3. บอกว ธ การเก บเก ยวและสามารถเก บเก ยวผลผล ตได 4. บอกหล กท วไปของการปล กมะเข อได 5. บอกว ธ การและลงม อปล กมะเข อได 6. บอกว ธ การเตร ยมด นการปล กมะเข อได 7. บอกความหมายของสม นไพรได 8. บอกว ธ การด แลร กษาและลงม อปล กสม นไพรได 9.ม เจตคต ท ด ต อการปล กพ ช 10.ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค 11. เข ยนแผนผ งความค ดได 12. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและร บผ ดชอบต องาน

6 11 โครงสร างหล กส ตรหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 การปล กพ ชผ ก สวนคร วตามแนว เศรษฐก จพอเพ ยง มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.1/1 ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 2 การปล กมะเข อ ง 1.1 ป.1/2 ง 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/3 ส 3.1 ป.1/3 พ 5.1 ป.1/1 ศ 1.1 ป.1/4 สาระส าค ญ - ความหมายของการปล ก ผ กสวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก ผ กสวนคร ว -ประเภทของพ ชผ กสวน คร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ล กษณะท วไปของการ ปล กมะเข อ -การเตร ยมด นปล ก -ว ธ การปล ก -การเก บเก ยวผลผล ตการ ด แลร กษาผลผล ต -ประโยชน ของมะเข อ เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน สวนสม นไพรใน โรงเร ยน ง 1.1 ป.1/1 -ความหมายของสม นไพร ง 1.1 ป.1/3 ท 1.1 ป.1/8 ท 2.1 ป.1/3 ส 3.1 ป.1/3 ศ 1.1 ป.1/4 พ นบ าน -สม นไพรพ นบ าน -สรรพค ณของสม นไพร พ นบ าน -การปล กสม นไพร พ นบ าน การด แลร กษา รวมตลอดภาค/ป

7 12 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 1 ช อหน วยการเร ยนร การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ความร เบ องต นเก ยวก บการ ปล กพ ชผ กสวนคร ว ง 1.1 ป.1/1-3, ศ 1.1 ป.1/4 การอ าน การเข ยนช อพ ช ง 1.1 ป.1/1-3, ท 1.1 ป.1/8, ท 2.1 ป.1/3 การปล กพ ชผ กสวนคร ว ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง การเข ยนแผนผ งความค ด ศ 1.1 ป.1/4

8 13 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 1 ช อหน วยการเร ยนร การปล กมะเข อ หล กท วไปของการปล กมะเข อ และการเตร ยมด น ง 1.1 ป.1/2, ท 1.1 ป.1/8, ท 2.1 ป.1/3 การปล กมะเข อ ว ธ การปล กมะเข อและการ เก บเก ยวผลผล ต ส 3.1 ป.1/3, พ 5.1 ป.1/1 ประโยชน ของมะเข อ ศ 1.1 ป.1/4

9 14 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 1 การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 1. ช อหน วย การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 1 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.1/1 บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ง 1.1 ป.1/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย ง 1.1 ป.1/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อร นและตรงเวลา ท 1.1 ป.1/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.1/3 ม มารยาทในการเข ยน ส 3.1 ป.1/3 ยกต วอย างการใช ทร พยากรในช ว ตประจาว นอย างประหย ด พ 5.1 ป.1/1 ระบ ส งท ทาให เก ดอ นตรายท บ าน โรงเร ยน และการป องก น ศ 1.1 ป.1/4 สร างงานท ศนศ ลป โดยการทดลองใช ส ด วยเทคน คง าย ๆ 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว การรวบรวม องค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 ความร เบ องต นเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร ว

10 15 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 1 การปล กมะเข อ 1. ช อหน วย การปล กมะเข อ 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 1 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.1/1 บอกว ธ การทางานเพ อช วยเหล อตนเอง ง 1.1 ป.1/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ง าย ๆ ในการทางานอย างปลอดภ ย ง 1.1 ป.1/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองอย างกระต อร อร นและตรงเวลา ท 1.1 ป.1/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.1/3 ม มารยาทในการเข ยน ส 3.1 ป.1/3 ยกต วอย างการใช ทร พยากรในช ว ตประจาว นอย างประหย ด พ 5.1 ป.1/1 ระบ ส งท ทาให เก ดอ นตรายท บ าน โรงเร ยน และการป องก น ศ 1.1 ป.1/4 สร างงานท ศนศ ลป โดยการทดลองใช ส ด วยเทคน คง าย ๆ 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาล กษณะท วไปของการปล กมะเข อ การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเก บเก ยวผ ลผล ต การด แลร กษาผลผล ต ประโยชน ของมะเข อ การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมา ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 หล กท วไปของการปล กมะเข อและการเตร ยมด น 5.2 ว ธ การปล กมะเข อและการเก บเก ยวผลผล ต 5.3 ประโยชน ของมะเข อ

11 16 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 2

12 17 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.2 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ง 1.1 ป.2/1 บอกว ธ การ และประโยชน การทางาน เพ อช วยเหล อตนเองและ ครอบคร ว ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายและ ความสาค ญของการปล ก พ ชผ กสวนคร วได 2. บอกความหมายของ สม นไพรไทยได ง 1.1 ป.2/3 ทางานเพ อ ช วยเหล อตนเองและ ครอบคร วอย างปลอดภ ย ผลการเร ยนร 1.ม เจตคต ท ด ต อการปล ก พ ชและสม นไพรไทย 2. บอกความสาค ญของ การปล กพ ชผ กสวนคร ว และสม นไพรไทยได 3. บอกว ธ การปล กผ กให ปลอดภ ยจากสารพ ษได ง 1.1 ป.2/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ใน ความร - ความหมายของการปล กผ ก สวนคร ว -ความหมายของสม นไพร ไทย -ความหมายของผ กปลอด สารพ ษ -ความสาค ญของการปล กผ ก สวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก สม นไพรไทย -สรรพค ณของสม นไพรไทย -ว ธ การปล กผ กให ปลอดภ ย จากสารพ ษ สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การอ าน -การเข ยน -การตรวจสอบ ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -อดทน -ม ความขย น -ประหย ด

13 18 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) การทางานอย างเหมาะสม ก บงานและประหย ด ท 1.1 ป.2/8 ม มารยาทใน การอ าน ท 2.1 ป.2/4 ม มารยาทใน การเข ยน ผลการเร ยนร 1.บอกประเภทและชน ด ของการปล กพ ชผ กสวน คร วได 2.บอกหล กท วไปของการ ปล กผ กบ งได 3.บอกว ธ การเตร ยมด น การปล กผ กบ งได 4. ม ท กษะในการทางาน ร ว ม ก บ ผ อ น อ ย า ง สร างสรรค ส 3.1 ป.2/1 ระบ ทร พยากรท นามาผล ต ส นค าและบร การท ใช ใน ช ว ตประจาว น ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การและลงม อ ปล กผ กบ งได 2. บอกว ธ การด แลร กษา และลงม อปล กสม นไพร ไทยได ความร -ประเภทของพ ชผ กสวนคร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ล กษณะท วไปของการปล ก ผ กบ ง -การเตร ยมด นปล กผ กบ ง -ข นตอนการปล กพ ชผ กให ปลอดภ ยจากสารพ ษ -ว ธ การปล กผ กบ ง -การปล กสม นไพรไทยและ การด แลร กษา สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -แบ งป น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ม ความขย น

14 19 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) พ 5.1 ป.2/3 ระบ โทษของ สารเสพต ด สารอ นตราย ใกล ต ว และว ธ การป องก น ผลการเร ยนร บอกว ธ การเก บเก ยว และสามารถเก บเก ยว ผลผล ตได 2. บอกว ธ การควบค ม ว ชพ ชในแปลงผ กได ศ 1.1 ป.2/3 สร างงาน ท ศนศ ลป โดยใช ท ศนธาต ท เน นเส น ร ปร าง ผลการเร ยนร 1. วาดภาพระบายส พ ชผ ก สวนคร วได 2. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและ ร บผ ดชอบต องาน ความร -การเก บเก ยวผลผล ตการด แล ร กษาผลผล ต -การควบค มว ชพ ชในแปลง ผ ก - การวาดภาพระบายส -ช อพ ชผ กสวนคร ว -ประโยชน ของผ กบ ง -สม นไพรไทย สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -แบ งป น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น

15 20 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาความหมาย ความส าค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว ล กษณะ ท วไปของการปล กผ กบ ง การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเก บเก ยวผลผล ต การด แลร กษาผลผล ต ประโยชน ของผ กบ ง ความหมายของสม นไพรไทย สม นไพรไทยบ าน สรรพค ณ การปล ก การด แล ร กษา การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การตรวจสอบ เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. บอกความหมายและความสาค ญของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 2. บอกประเภทและชน ดของการปล กพ ชผ กสวนคร วได 3. บอกว ธ การเก บเก ยวและสามารถเก บเก ยวผลผล ตได 4. บอกหล กท วไปของการปล กผ กบ งได 5. บอกว ธ การและลงม อปล กผ กบ งได 6. บอกว ธ การเตร ยมด นการปล กผ กบ งได 7. บอกว ธ การควบค มว ชพ ชในแปลงผ กได 8. บอกว ธ การปล กผ กให ปลอดภ ยจากสารพ ษได 9. บอกความหมายและความสาค ญของสม นไพรไทยได 10. บอกว ธ การด แลร กษาและลงม อปล กสม นไพรไทยได 11. ม เจตคต ท ด ต อการปล กพ ชและสม นไพรไทย 12.ม ท กษะในการทางานร วมก บผ อ นอย างสร างสรรค 13. วาดภาพระบายส พ ชผ กสวนคร วได 14. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและร บผ ดชอบต องาน

16 21 โครงสร างหล กส ตรหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 การปล กพ ชผ ก สวนคร วตามแนว เศรษฐก จพอเพ ยง มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.2/1 ง 1.1 ป.2/2 ง 1.1 ป.2/3 ท 1.1 ป.2/8 ท 2.1 ป.2/4 ศ 1.1 ป.2/3 2 การปล กผ กบ ง ง 1.1 ป.2/2 ง 1.1 ป.2/3 ท 1.1 ป.2/8 ท 2.1 ป.2/4 ส 3.1 ป.2/1 พ 5.1 ป.2/3 ศ 1.1 ป.2/3 3 สวนสม นไพรใน โรงเร ยน ง 1.1 ป.2/1 ง 1.1 ป.2/3 ท 1.1 ป.2/8 สาระส าค ญ - ความหมายของการปล ก ผ กสวนคร ว -ความสาค ญของการปล ก ผ กสวนคร ว -ประเภทของพ ชผ กสวน คร ว - การเตร ยมด นปล กพ ชผ ก สวนคร ว -ความหมายของผ กปลอด สารพ ษ -การปล กผ กให ปลอดภ ย จากสารพ ษ -ข นตอนการปล กพ ชผ ก ให ปลอดภ ยจากสารพ ษ -การควบค มว ชพ ชใน แปลงผ ก -ล กษณะท วไปของการ ปล กผ กบ ง -การเตร ยมด นปล ก -ว ธ การปล ก -การเก บเก ยวผลผล ตการ ด แลร กษาผลผล ต -ประโยชน ของผ กบ ง -ความหมายของสม นไพร ไทย -สม นไพรไทย เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน

17 22 ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด สาระส าค ญ เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน ท 2.1 ป.2/4 ส 3.1 ป.2/3 ศ 1.1 ป.2/4 -สรรพค ณของสม นไพร ไทย -การปล กสม นไพรไทย การด แลร กษา รวมตลอดภาค/ป

18 23 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 2 ช อหน วยการเร ยนร การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ความร เบ องต นเก ยวก บการ ปล กพ ชผ กสวนคร ว ง 1.1 ป.1/1-3, ศ 1.1 ป.1/4 พ ชผ กสวนคร วปลอดภ ยจาก สารพ ษ ง 1.1 ป.2/1-3,ท 1.1 ป.2/4,ท 1.1 ป.2/8 การปล กพ ชผ กสวนคร ว ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง การเข ยนแผนผ งความค ด ศ 1.1 ป.2/3

19 24 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 2 ช อหน วยการเร ยนร การปล กผ กบ ง มาร จ กผ กบ งก นเถอะ ง 1.1 ป.2/2,ส 3.1 ป.2/1, พ 5.1 ป.2/3 หล กท วไปของการปล กผ กบ ง ง 1.1 ป.2/2, ท 1.1 ป.2/4, ท 1.1 ป.2/8 การปล กผ กบ ง ว ธ การด แลร กษาผ กบ ง ส 3.1 ป.2/1,พ 5.1 ป.2/3 ประโยชน ของผ กบ ง ศ 1.1 ป.2/3

20 25 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 2 การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 1. ช อหน วย การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.2/1 บอกว ธ การและประโยชน การทางานเพ อช วยเหล อตนเองและครอบคร ว ง 1.1 ป.2/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ในการทางานอย างเหมาะสมก บงานและประหย ด ง 1.1 ป.2/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองและครอบคร วอย างปลอดภ ย ท 1.1 ป.2/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.2/4 ม มารยาทในการเข ยน ศ 1.1 ป.2/3 สร างงานท ศนศ ลป โดยใช ท ศนธาต ท เน นเส น ร ปร าง 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาความหมาย ความสาค ญ ประเภทการ การเตร ยมด นปล กพ ชผ กสวนคร ว การรวบรวม องค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การตรวจสอบ 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 ความร เบ องต นเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร ว 5.2 พ ชผ กสวนคร วปลอดภ ยจากสารพ ษ

21 26 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 2 การปล กผ กบ ง 1. ช อหน วย การปล กผ กบ ง 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 1 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.2/3 ทางานเพ อช วยเหล อตนเองและครอบคร วอย างปลอดภ ย ง 1.1 ป.2/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ในการทางานอย างเหมาะสมก บงานและประหย ด ท 1.1 ป.2/8 ม มารยาทในการอ าน ท 2.1 ป.2/4 ม มารยาทในการเข ยน ส 3.1 ป.2/1 ระบ ทร พยากรท นามาผล ตส นค าและบร การท ใช ในช ว ตประจาว น พ 5.1 ป.2/3 ระบ โทษของสารเสพต ด สารอ นตรายใกล ต ว และว ธ การป องก น ศ 1.1 ป.2/3 สร างงานท ศนศ ลป โดยใช ท ศนธาต ท เน นเส น ร ปร าง 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาล กษณะท วไปของการปล กผ กบ ง การเตร ยมด น ว ธ การปล ก การเก บเก ยวผ ลผล ต การด แลร กษาผลผล ต ประโยชน ของผ กบ ง การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมา ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การตรวจสอบ 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 มาร จ กผ กบ งก นเถอะ 5.2 หล กท วไปของการปล กผ กบ ง 5.3 ว ธ การด แลร กษาผ กบ ง 5.4 ประโยชน ของผ กบ ง

22 27 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 3

23 28 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.3 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ง 1.1 ป.3/1 อธ บายว ธ การ และประโยชน การทางาน เพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร วและส งคม ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การป องก นโรค เป ดและว ธ การเก บผลผล ต ได 2. บอกประโยชน ของการ เล ยงเป ดและว ธ เล ยงเป ด ได 3. บอกประโยชน ของการ ขยายพ นธ เป ดได ความร - ว ธ การป องก นโรคเป ดและ ว ธ การเก บผลผล ต -ประโยชน ของการแปรร ป ผลผล ตจากเป ด -ประโยชน ของการเล ยงเป ด -ว ธ การเล ยงเป ด -ประโยชน ของการขยายพ นธ เป ด สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย

24 29 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ความร สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต 4. จาแนกพ นธ ปลาด กได -พ นธ ปลาด ก -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต 5. ตอบคาถามการเล ยงด และการเพาะพ นธ ปลาด ก ได ง 1.1 ป.3/3 ทางานอย าง เป นข นตอนตาม กระบวนการทางานด วย ความสะอาด ความ รอบคอบและอน ร กษ ส งแวดล อม ผลการเร ยนร 1.ม เจตคต ท ด ต อการเล ยง เป ด 2. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและ -การเล ยงด -การเพาะพ นธ -การให อาหาร -ล กษณะท วไปของสายพ นธ เป ด -ความสาค ญ หล กการ ว ธ การ และข นตอนในการค ดเล อก -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -การจาแนก -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ประหย ด

25 30 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ข นตอนในการค ดเล อก พ นธ เป ดได 3.วางแผนการเล อกสาย พ นธ และการเล ยงเป ดได ง 1.1 ป.3/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ตรง ก บล กษณะงาน ผลการเร ยนร 1.บอกว ธ การใช ว สด อ ปกรณ ในการเล ยงเป ดได ท 1.1 ป.3/6 ม มารยาทใน การฟ ง การด และการพ ด ผลการเร ยนร 1. ม มารยาทในการฟ ง การ ด และการพ ด พ 4.1 ป.3/3 เล อกก น อาหารท หลากหลายครบ 5 หม ในส ดส วนท เหมาะสม พ นธ เป ด ความร -การวางแผนเล อกสายพ นธ การเล ยงเป ด -ว สด อ ปกรณ และการ นาไปใช ในการเล ยงเป ด -ว สด อ ปกรณ ในการแปรร ป ผลผล ตจากเป ด -มารยาทในการฟ ง การด และ การพ ด สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -ท กษะ กระบวนการ กล ม -การอ าน -การเข ยน -การสารวจ -ท กษะ กระบวนการ กล ม -การอ าน -การเข ยน -การลงม อ ปฏ บ ต -การฟ ง ด -การพ ด ค ณล กษณะฯ -ม ความขย น -ประหย ด -ม ความขย น -ประหย ด -แบ งป น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ม ความซ อส ตย

26 31 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ผลการเร ยนร 1.บอกประโยชน ของไข และเน อเป ดได 2. บอกว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไป ใช ให เก ดประโยชน ก บ เป ดได ส 3.1 ป.3/3 อธ บายได ว า ทร พยากรท ม อย อย าง จาก ดม ผลต อการผล ตและ บร โภคส นค าและบร การ ผลการเร ยนร 1. บอกว ธ การใช ท ด นและ แหล งน าในพ นท ให เป น ประโยชน ได 2. เล อกสถานท โรงเร อน ในการเล ยงเป ดได 3. เข ยนอธ บายว ธ การกก ไข เป ดได 4.บอกว ธ การแปรร ป ผลผล ตจากเป ดได ความร -ประโยชน ของไข และเน อ เป ด -ว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหาร และเศษปลาไปใช ให เก ด ประโยชน ก บเป ด -การใช ท ด นและแหล งน าใน พ นท ให เป นประโยชน -สถานท โรงเร อน ในการ เล ยงเป ด -การกกไข เป ด -การแปรร ปผลผล ตจากเป ด สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การ เปร ยบเท ยบ -ท กษะ กระบวนการ กล ม -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน ค ณล กษณะฯ -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น

27 32 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) 5.คานวณการให อาหาร เป ดได 6.บอกว ธ การแปรร ป ผลผล ตจากปลาด กได ความร -การให อาหารเป ด -การแปรร ปผลผล ตจากปลา ด ก สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต -การอ าน -การลงม อ ปฏ บ ต ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ าย ทอดความค ด ความร ส ก จากเหต การณ ช ว ตจร ง โดยใช เส น ร ปร าง ร ปทรง ส และพ นผ ว ผลการเร ยนร 1. วาดภาพระบายส เป ดได - การวาดภาพระบายส -การลงม อ ปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความขย น -แบ งป น -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น

28 33 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาประโยชน ของการเล ยงเป ด ว ธ การเล ยงเป ด ความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอน ในการค ดเล อกพ นธ ล กษณะท วไปของสายพ นธ การวางแผนเล อกสายพ นธ ประโยชน ของการ ขยายพ นธ ว สด อ ปกรณ และการนาไปใช ในการเล ยง ประโยชน ของไข และเน อเป ด ว ธ การป องก น โรคเป ดและว ธ การเก บผลผล ต ว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน สถานท โรงเร อน ในการเล ยง ประโยชน ของการแปรร ปผลผล ต ว สด อ ปกรณ ในการแปรร ปผลผล ต การใช ท ด นและแหล งน าในพ นท ให เป นประโยชน การกกไข พ นธ ปลาด ก การเล ยงด การเพาะพ นธ การให อาหาร การแปรร ปผลผล ตจากปลาด ก ฝ กการวาดภาพระบายส ฝ กมารยาทในการฟ ง การด และการพ ด การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การฟ ง การด การพ ด การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การจาแนก ท กษะกระบวนการกล ม การเปร ยบเท ยบ เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. บอกประโยชน ของการเล ยงเป ดและว ธ เล ยงเป ดได 2. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอนในการค ดเล อกพ นธ เป ดได 3. วางแผนการเล อกสายพ นธ และการเล ยงเป ดได 4. บอกประโยชน ของการขยายพ นธ เป ดได 5. บอกว ธ การใช ว สด อ ปกรณ ในการเล ยงเป ดได 6. บอกประโยชน ของไข และเน อเป ดได 7. บอกว ธ การป องก นโรคเป ดและว ธ การเก บผลผล ตได 8. บอกว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน ก บเป ดได 9. เล อกสถานท โรงเร อน ในการเล ยงเป ดได 10. บอกว ธ การแปรร ปผลผล ตจากเป ดได

29 บอกว ธ การใช ท ด นและแหล งน าในพ นท ให เป นประโยชน ได 12. เข ยนอธ บายว ธ การกกไข เป ดได 13. คานวณการให อาหารเป ดได 14. บอกว ธ การแปรร ปผลผล ตจากปลาด กได 15. จาแนกพ นธ ปลาด กได 16. ตอบคาถามการเล ยงด และการเพาะพ นธ ปลาด กได 17. วาดภาพระบายส เป ดได 18. ม ความขย น ประหย ด ซ อส ตย อดทนและร บผ ดชอบต องาน 19. ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด 20. ม เจตคต ท ด ต อการเล ยงเป ดและปลาด ก

30 35 โครงสร างหล กส ตรหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 การเล ยงส ตว :เป ด มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.3/1 ง 1.1 ป.3/2 ง 1.1 ป.3/3 ท 1.1 ป.3/1 ศ 1.1 ป.2/3 พ 4.1 ป.3/3 ส 3.1 ป.3/3 สาระส าค ญ -ประโยชน ของการเล ยง เป ด -ว ธ การเล ยงเป ด -ความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอนในการ ค ดเล อกพ นธ เป ด -ล กษณะท วไปของสาย พ นธ เป ด -การวางแผนเล อกสาย พ นธ -ประโยชน ของการ ขยายพ นธ เป ด -ว สด อ ปกรณ และการ นาไปใช ในการเล ยงเป ด -ประโยชน ของไข และ เน อเป ด - ว ธ การป องก นโรคเป ด และว ธ การเก บผลผล ต -ว ธ การนาเศษผ ก เศษ อาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน ก บเป ด -สถานท โรงเร อน ในการ เล ยงเป ด -ประโยชน ของการแปร ร ปผลผล ตจากเป ด เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน 10 50

31 36 ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 2 การเล ยงส ตว :ปลา ด ก มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ง 1.1 ป.3/1 ง 1.1 ป.3/2 ง 1.1 ป.3/3 ท 1.1 ป.3/1 ศ 1.1 ป.2/3 ส 3.1 ป.3/3 สาระส าค ญ -ว สด อ ปกรณ ในการแปร ร ปผลผล ตจากเป ด -การใช ท ด นและแหล งน า ในพ นท ให เป นประโยชน -การกกไข เป ด - การวาดภาพระบายส -มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด -พ นธ ปลาด ก -การเล ยงด -การเพาะพ นธ -การให อาหาร -การแปรร ปผลผล ตจาก ปลาด ก - การวาดภาพระบายส -มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน รวมตลอดภาค/ป

32 37 ผ งมโนท ศน หน วยการร เศรษฐก จ พอเพ ยง ช นประถมศ กษา ป ท 3 ช อหน วยการเร ยนร การเล ยงส ตว :เป ด พ นธ เป ด ง 1.1 ป.3/1, ง 1.1 ป.3/3, ศ 1.1 ป.3/6, ท 1.1 ป.3/6 ประโยชน ท ได จากเป ด ง 1.1 ป.3/1,พ 4.1 ป.3/3, ส 3.1 ป.3/3, ท 1.1 ป.3/6 การเล ยงเป ด ง 1.1 ป.3/1,ง 1.1 ป.3/2, ส 3.1 ป.3/3, ท 1.1 ป.3/6 การเล ยงส ตว :เป ด การขยายพ นธ เป ด ง 1.1 ป.3/1, ส 3.1 ป.3/3, ท 1.1 ป.3/6 การแปรร ปผลผล ตท ได จากเป ด ง 1.1 ป.3/2, ส 3.1 ป.3/3

33 38 หน วยการเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 3 การเล ยงส ตว : เป ด 1. ช อหน วย การเล ยงส ตว : เป ด 2. กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 3 3. ว เคราะห ความสอดคล องก บมาตรฐานการเร ยนร ง 1.1 ป.3/1 อธ บายว ธ การและประโยชน การทางานเพ อช วยเหล อตนเองครอบคร วและส งคม ง 1.1 ป.3/2 ใช ว สด อ ปกรณ และเคร องม อ ตรงก บล กษณะงาน ง 1.1 ป.3/3 ทางานอย างเป นข นตอนตามกระบวนการทางานด วยความสะอาด ความรอบคอบ และอน ร กษ ส งแวดล อม ท 1.1 ป.3/6 ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด พ 4.1 ป.3/3 เล อกก นอาหารท หลากหลายครบ 5 หม ในส ดส วนท เหมาะสม ส 3.1 ป.3/3 อธ บายได ว าทร พยากรท ม อย อย างจาก ดม ผลต อการผล ตและบร โภคส นค าและ บร การ ศ 1.1 ป.3/6 วาดภาพถ ายทอดความค ด ความร ส กจากเหต การณ ช ว ตจร ง โดยใช เส น ร ปร าง ร ปทรง ส และพ นผ ว 4. คาอธ บายหน วยการเร ยนร ศ กษาประโยชน ของการเล ยงเป ด ว ธ การเล ยงเป ด ความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอน ในการค ดเล อกพ นธ ล กษณะท วไปของสายพ นธ การวางแผนเล อกสายพ นธ ประโยชน ของการ ขยายพ นธ ว สด อ ปกรณ และการนาไปใช ในการเล ยง ประโยชน ของไข และเน อเป ด ว ธ การป องก น โรคเป ดและว ธ การเก บผลผล ต ว ธ การนาเศษผ ก เศษอาหารและเศษปลาไปใช ให เก ดประโยชน สถานท โรงเร อน ในการเล ยง ประโยชน ของการแปรร ปผลผล ต ว สด อ ปกรณ ในการแปรร ปผลผล ต การใช ท ด นและแหล งน าในพ นท ให เป นประโยชน การกกไข ฝ กการวาดภาพระบายส ฝ กมารยาท ในการฟ ง การด และการพ ด การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การอ าน การเข ยน การฟ ง การด การพ ด การลงม อปฏ บ ต การสารวจ การจาแนก ท กษะกระบวนการกล ม การเปร ยบเท ยบ 5. แผนการจ ดการเร ยนร 5.1 พ นธ เป ด 5.2 ประโยชน ท ได จากเป ด 5.3 การเล ยงเป ด

34 5.4 การขยายพ นธ เป ด 5.5 การแปรร ปผลผล ตท ได จากเป ด 39

35 40 การว เคราะห มาตรฐานส การจ ดก จกรรมการเร ยนร ระด บช นประถมศ กษาป ท 4

36 41 แบบการว เคราะห เพ อจ ดทาคาอธ บายรายว ชา ป.4 กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รายว ชาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) ส 3.1 ป.4/3 อธ บาย หล กการของเศรษฐก จ พอเพ ยงและนาไปใช ใน ช ว ตประจาว นของตนเอง ผลการเร ยนร 1.อธ บายชน ดของอาหาร ไก ได และว ธ การเล อกซ อ ได 2. เล อกซ ออาหารท เหมาะ ก บไก ได 3. บอกว ธ การใช ทร พยากรและส งแวดล อม ตามหล กแนวค ดของ เศรษฐก จพอเพ ยงได 4. บ นท ก รายร บ-รายจ าย ของตนเองและครอบคร ว ได ออย างม ประส ทธ ภาพ 5. รวบรวมองค ความร ของ ภ ม ป ญญาท องถ นมา ประย กต ใช ใน ช ว ตประจาว นได ง 1.1ป.4/2 ทางานบรรล เป าหมายท วางไว อย างเป น ข นตอนด วยความขย น ความร - ชน ดของอาหารไก - การเล อกว ธ อาหารไก -การใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมตามหล กแนวค ด ของเศรษฐก จพอเพ ยง -บ นท ก รายร บ-รายจ ายของ ตนเองและครอบคร ว -การรวบรวมองค ความร ของ ภ ม ป ญญาท องถ นในหม บ าน แม เต ย สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การนาเสนอ -กระบวนการ กล ม -การอธ บาย ค ณล กษณะฯ -ม ความพากเพ ยร -ใช ส ต ป ญญาใน การแก ป ญหา -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา -แบ งป น - การปฏ บ ต - ม ความอดทน -แบ งป น -การแก ป ญหา -การค ด ว เคราะห -ม ความซ อส ตย -ม ความขย น -ใช สต ป ญญาใน การแก ป ญหา

37 42 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) อดทน ร บผ ดชอบและ ซ อส ตย ผลการเร ยนร 1.บอกช อของอ ปกรณ แต ละประเภทได 2. อธ บายว ธ การใช อ ปกรณ แต ละประเภทได 3. ใช อ ปกรณ ในการ ทางานได ถ กต อง 4. อธ บายว ธ การ ข นตอน การทาน าหม กช วภาพได ง 4.1 ป.4/1 อธ บาย ความหมายและ ความสาค ญของอาช พ ผลการเร ยนร 1. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและ ข นตอนการเล ยงพ นธ ไก ไข ได 2. ม เจตคต ท ด ต อการเล ยง ไก ความร -ประเภทของอ ปกรณ ในการ เล ยงไก -ว ธ การใช อ ปกรณ ในการ เล ยงไก -ว สด อ ปกรณ ในการทาน า หม กช วภาพ -ว ธ การ ข นตอน การทาน า หม กช วภาพ - ล กษณะท วไปของพ นธ ไก ไข - ว ธ การเล ยงพ นธ ไก ไข - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก อาย 1ว น - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก ร น - ล กษณะการเล ยงไก สาว สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การฟ ง -การพ ด -การเข ยน -การปฏ บ ต -การฟ ง -การพ ด -การเข ยน -การปฏ บ ต -การฟ ง -การพ ด -การปฏ บ ต -การอธ บาย -การเข ยน -การฟ ง -การพ ด -การอ าน -การเข ยน -การปฏ บ ต สร ป ค ณล กษณะฯ -ม ความพากเพ ยร -ม ความซ อส ตย -ม จ ตสาธารณะ -ม ความประหย ด -ม ความพากเพ ยร

38 43 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) 3. อธ บายว ธ การทาว คซ น ไก ได ข อควรปฏ บ ต ใน การทาว คซ นและสามารถ ทาว คซ นไก ได 4. อธ บายประเภทตลาดไข ไก และวางแผนการขายไข ไก ได 5. วางแผนการเล อกสาย พ นธ ไก ไข ได ท 2.1 ป.4/3 เข ยน แผนภาพโครงเร องและ แผนภาพความค ดเพ อใช พ ฒนางานเข ยน ผลการเร ยนร 1. เข ยนแผนภาพความค ด เก ยวก บโรงเร อน ล กษณะ ท ด ของโรงเร อน ล กษณะ อาการของโรค และ แนวทางการป องก นโรค ของไก พ นธ ไก ไข ได ความร -น าหม กช วภาพ -ความหมาย ความสาค ญ - ว ธ การทาว คซ นไก - ข อควรปฏ บ ต ในการทา ว คซ นไก - ประเภทตลาดไข ไก - การตลาดไข ไก ของ โรงเร ยน - การค ดเล อกพ นธ ไก ไข ใน การเล ยง - แบบของโรงเร อน - ล กษณะท ด ของโรงเร อน - ล กษณะอาการของแต ละ โรค - แนวทางการป องก นโรค พ นธ ไก ไข สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ -การพ ด -การปฏ บ ต สร ป -การพ ด -การอ าน -การเข ยน สร ป -การ เปร ยบเท ยบ -การฟ ง -การพ ด -การอ าน -การเข ยน สร ป ค ณล กษณะฯ -ม ความพากเพ ยร -การใช สต ป ญญา ในการแก ป ญหา -ม จ ตสาธารณะ -ม ความประหย ด -ม ความซ อส ตย -ม ความ เอ อเฟ อเผ อแผ แบ งป น

39 44 ต วช ว ด (รายว ชาพ นฐาน) พ 4.1 ป.4/1 อธ บาย ความส มพ นธ ระหว าง ส งแวดล อมก บส ขภาพ ผลการเร ยนร 1. อธ บายประโยชน และ ค ณค าของไข ได ความร - ประโยชน ของไข - ค ณค าทางโภชนาการของ ไข สาระการเร ยนร แกนกลาง/ท องถ น ท กษะ/ กระบวนการ - การอธ บาย -การปฏ บ ต ค ณล กษณะฯ -ม ความซ อส ตย

40 45 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ช นประถมศ กษาป ท 4 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม เวลา 20 ช วโมง/ป ศ กษาล กษณะท วไปของพ นธ ไก ไข ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก อาย 1ว น พ นธ ไก ร น การเล ยง ไก สาว การค ดเล อกพ นธ ว ธ การเล ยง ประเภทของอ ปกรณ ในการเล ยง ว ธ การใช อ ปกรณ ชน ดของ อาหาร ว ธ การให อาหาร ว ธ การทาว คซ น ข อควรปฏ บ ต ในการทาว คซ น แบบของโรงเร อน ล กษณะท ด ของโรงเร อน ล กษณะอาการและโรคท พบ แนวทางการป องก นโรค ประโยชน ของไข ค ณค าทางโภชนาการ ประเภทตลาดไข ไก การตลาดไข ไก ของโรงเร ยน การใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมตามหล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยง ฝ กบ นท ก รายร บ-รายจ ายของตนเองและ ครอบคร ว ความหมาย ความส าค ญของน าหม กช วภาพ ว สด อ ปกรณ ในการทา ว ธ การ ข นตอน การทา การเก บร กษา การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โดยใช ท กษะการอภ ปราย การนาเสนอ กระบวนการกล ม การอธ บาย การปฏ บ ต การ แก ป ญหา การค ดว เคราะห การฟ ง การพ ด การเข ยน การเปร ยบเท ยบ เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ สามารถนาเสนอส อสารส งท เร ยนร เห นค ณค า นาความร ท ได ร บไปใช ในช ว ตประจาว น ม ความร กชาต ศาสน กษ ตร ย ม ความซ อส ตย ม ว น ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ม จ ตสาธารณะ ร กความเป นไทย ม การดารงช ว ตตาม หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ผลการเร ยนร 1. อธ บายความสาค ญ หล กการ ว ธ การและข นตอนการเล ยงพ นธ ไก ไข ได 2. วางแผนการเล อกสายพ นธ ไก ไข ได 3. บอกช อของอ ปกรณ แต ละประเภทท ใช ในการเล ยงไก ได 4. อธ บายว ธ การใช อ ปกรณ แต ละประเภทได 5. ใช อ ปกรณ ในการทางานได ถ กต อง 6. อธ บายชน ดของอาหารไก ได และว ธ การเล อกซ อได 7. เล อกซ ออาหารท เหมาะก บไก ได 8. อธ บายว ธ การทาว คซ นไก ได ข อควรปฏ บ ต ในการทาว คซ นและสามารถทาว คซ นไก ได 9. เข ยนแผนภาพความค ดเก ยวก บโรงเร อน ล กษณะท ด ของโรงเร อน ล กษณะอาการของ โรค และ

41 บอกแนวทางการป องก นโรคของไก พ นธ ไก ไข ได 11. อธ บายประโยชน และค ณค าของไข ได 12. อธ บายประเภทตลาดไข ไก และวางแผนการขายไข ไก ได 13. ม เจตคต ท ด ต อการเล ยงไก 14. อธ บายว ธ การ ข นตอน การทาน าหม กช วภาพได 15. บอกว ธ การใช ทร พยากรและส งแวดล อมตามหล กแนวค ดของเศรษฐก จพอเพ ยงได 16. บ นท ก รายร บ-รายจ ายของตนเองและครอบคร วได ออย างม ประส ทธ ภาพ 17. รวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นมาประย กต ใช ในช ว ตประจาว นได

42 47 โครงสร างรายว ชา เศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 เวลาเร ยน 20 ช วโมง ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 1 ไก ไข ส 3.1 ป.4/3 ง 1.1 ป.4/1 ง 1.1 ป.4/2 ท 2.1 ป.4/3 พ 4.1 ป.4/1 มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด สาระส าค ญ - ล กษณะท วไปของพ นธ ไก ไข - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก อาย 1ว น - ล กษณะการเล ยงพ นธ ไก ร น - ล กษณะการเล ยงไก สาว - การค ดเล อกพ นธ ไก ไข ในการเล ยง - ว ธ การเล ยงพ นธ ไก ไข -ประเภทของอ ปกรณ ใน การเล ยงไก -ว ธ การใช อ ปกรณ ในการ เล ยงไก - ชน ดของอาหารไก - การเล อกว ธ อาหารไก - ว ธ การทาว คซ นไก - ข อควรปฏ บ ต ในการทา ว คซ นไก - แบบของโรงเร อน - ล กษณะท ด ของโรงเร อน - ล กษณะอาการของแต ละ โรค - แนวทางการป องก นโรค พ นธ ไก ไข เวลา น าหน ก ( ช วโมง) คะแนน 10 50

43 48 ลาด บ ท ช อหน วยการ เร ยนร 2 การดาเน นช ว ตตาม คาสอนพ อ มาตรฐานการเร ยนร / ต วช ว ด ส 3.1 ป.4/3 ง 1.1 ป.4/1 ง 1.1 ป.4/2 สาระส าค ญ - ประโยชน ของไข - ค ณค าทางโภชนาการ ของไข - ประเภทตลาดไข ไก - การตลาดไข ไก ของ โรงเร ยน -การใช ทร พยากรและ ส งแวดล อมตามหล ก แนวค ดของเศรษฐก จ พอเพ ยง -บ นท ก รายร บ-รายจ าย ของตนเองและครอบคร ว -การรวบรวมองค ความร ของภ ม ป ญญาท องถ นใน หม บ านแม เต ย -น าหม กช วภาพ -ความหมาย ความสาค ญ -ว สด อ ปกรณ ในการทาน า หม กช วภาพ -ว ธ การ ข นตอน การทา น าหม กช วภาพ -การเก บร กษา เวลา ( ช วโมง) น าหน ก คะแนน รวมตลอดภาค/ป

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา

โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา โครงสรางหล กส ตรสถานศ กษา ๑๘ ระด บช นประถมศ กษา ( ป. ๑ ๓ ) กล มสาระการเร ยนร / ก จกรรม เวลาเร ยน ( ช วโมง / ป ) ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป รห สว ชา ชม./ป

More information

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ

การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ การจ ดทาหน วยเร ยนร บ รณการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา งานอาช พ 3 รห สว ชา ง 33101 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 หน วยการเร ยนร ท

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย

การงานอาช พและเทคโนโลย แนวทางการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บประถมศ กษา กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ประกาศโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) เร อง ให ใช หล กส ตรโรงเร ยนบ านหนองค (โสภณประชาน ก ล) พ ทธศ กราช 2552 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ****************** เพ อให การจ ดการศ

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด

มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด หน วยการเร ยนร รายได และรายจ ายของตนเองและครอบคร ว กล มสาระ ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ช นประถมศ กษาป ท 2 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 เร อง ทร พยากรการผล ต เวลา 1 ช วโมง มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐานการเร

More information

การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ช อเร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โดยการฝ กปฎ บ ต 1.

การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ช อเร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 โดยการฝ กปฎ บ ต 1. การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พ ฯ โดยการฝ กปฏ บ ต หน า 1 การว จ ยช นเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ช อเร อง การพ ฒนาท กษะการเร ยนว ชาการงานอาช พฯ สาหร บน

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook

หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN Curriculum Sourcebook หน วยการเร ยนร ท สอดคล องก บ ASEAN ต วอย างการจ ดหน วยการเร ยนร ท บ รณาการสาระการเร ยนร เก ยวก บอาเซ ยน ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และสอคล องก บ ASEAN เพ อส งเสร มให ผ เร ยนม

More information

ตอนท 3 คาอธ บายรายว ชา

ตอนท 3 คาอธ บายรายว ชา ตอนท 3 คาอธ บายรายว ชา 45 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น 46 47 โครงสร างหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บม ธยมศ กษาตอนต น รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย พ นฐาน ระด บช น รห ส ช อรายว ชา เวลาเร

More information

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท

ประสบการณ สาค ญ (ด านร างกาย) ต วอย างก จกรรม การทรงต วและการประสานส มพ นธ ของกล ามเน อใหญ - การเคล อนไหวอย ก บท สาระการเร ยนร สาระการเร ยนร ของหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย ส าหร บอาย 3 5 ป ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ประสบการณ ส าค ญและสาระท ควรเร ยนร ท งสองส วนให เป นส อกลางในการจ ดประสบการณ เพ อส งเสร ม พ ฒนาการท กด าน ท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

หล กส ตร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย 338

หล กส ตร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย 338 338 ง21101 การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 เวลา 40 ช วโมง จ านวน 1.0 หน วยก ต ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท...

แผนการจ ดการเร ยนร ท... เทคน คเข ยนแผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะและแบบฟอร มแผนฯ (สร ปมาโดยย อ) 1. ห วเร อง (หมายถ งข อม ลห วกระดาษ) แผนการจ ดการเร ยนร ท... รห สว ชา....ช อว ชา.ส ปดาห ท...คร งท.. หน วยการเร ยนร ท ช อหน วย

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา ว ทยาศาสตร รห ส ว13101 คร ผ สอน ม สกรรณ การ โพธ วงศ ระด บช น ประถมศ กษาป ท 3 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 / 2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต ม ก จกรรมพ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information