สร ปสาระส าค ญด งน ท กษะการปฏ บ ต ว ชาช พพยาบาล

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปสาระส าค ญด งน ท กษะการปฏ บ ต ว ชาช พพยาบาล"

Transcription

1 การจ ดการความร (ด านการเร ยนการสอน) เร อง การพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการว ดและประเม นผลตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ว นท ม ถ นายน 2557 ณ ห องประช มพ ทธ ช ว น คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน สร ปสาระสาค ญด งน ท กษะการปฏ บ ต ว ชาช พพยาบาล ๑.สามารถปฏ บ ต ท กษะการพยาบาลอย างเป นองค รวมโดยประย กต ใช ศาสตร และศ ลปะทางการพยาบาล บ คคล ครอบคร ว และช มชน ๒.สามารถปฏ บ ต การการสร างเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การร กษาพยาบาลการบาบ ดและการผด งครรภ ในท กระด บของสถานบร การส ขภาพ ตามพระราชบ ญญ ต ว ชาช พการพยาบาลและการผด งครรภ ๓.สามารถปฏ บ ต การพยาบาลด วยความจร ยธรรม กฎหมาย และส ทธ ของผ ป วย ๔.สามารถปฏ บ ต การพยาบาลโดยคาน งถ งความเป นป จเจกบ คคล และความหลากหลายทางว ฒนธรรม ๕. แสดงภาวะผ น าในการปฏ บ ต งาน สามารถบร หารท มการพยาบาล ท มสหสาขาว ชาช พและการทางานใน ช มชน ในหน วยบร การส ขภาพช มชน การสร างแบบประเม นท กษะการปฏ บ ต ว ชาช พ 1.แบบประเม นแผนการพยาบาล 2.แบบประเม นการประช มปร กษาป ญหา 3.แบบประเม นรายงานกรณ ปร กษา 4.แบบประเม นการปฏ บ ต การพยาบาล การว ดท กษะการปฏ บ ต ด วยการกระทาโดยการปฏ บ ต ภายใต 3 ด าน ได แก พ ทธ พ ส ย จ ตพ ส ย และ ท กษะพ ส ย ข นตอนการสร างแบบประเม น 1.ว เคราะห งานเป นการว เคราะห ก จกรรมท ดาเน นการทางานเพ อระบ ล กษณะของความสามารถท ปฏ บ ต 2.กาหนดต วบ งช พฤต กรรม 3.ระบ สภาพการณ ท ใช ในการว ดให ช ดเจน

2 4.กาหนดเคร องม อหร อแบบประเม น เช น แบบประเม นมาตรประเม นค า แบบประบ นท กพฤต กรรมผ เร ยน 5.สร างข อรายการต างๆท บ งช ถ งพฤต กรรมท จะประเม นให ครอบคล มความสามารถท ปฏ บ ต 6.สร างเกณฑ การให คะแนน ข นตอนการสร างเกณฑ การให คะแนนแบบร บร ค 1.ทบทวนมาตรฐานการเร ยนร ต วช ว ด จ ดประสงค การเร ยนร และเน อหาท ต องการทาการประเม น 2.กาหนดค ณล กษณะท ต องการประเม น ควรม ความสอดคล องก บจ ดประสงค การเร ยนร และงานท มอบหมายให ผ เร ยนปฏ บ ต โดยใช คาหร อข อความท ส น กระช บ และช ดเจน 3.ระบ น ยามของค ณล กษณะท ต องการประเม นให ม ความช ดเจน โดยกาหนดเป นพฤต กรรมบ งช ท สามารถ ส งเกตได 4.กาหนดระด บค ณภาพของการประเม น เป นการน าพฤต กรรมบ งช หร ค ณล กษณะท ต องการประเม นมา เป นต วกาหนดในแต ละระด บ 5.กาหนดคาอธ บายระด บค ณภาพ คาอธ บายค ณภาพในแต ละระด บน น จ าเป นต องแสดงให เห นถ งความ แตกต างก นตามลาด บระด บค ณภาพอย างช ดเจน 6.น าเกณฑ การให คะแนนท ได สร างข น ไปทดลองใช ประเม นผลงานของผ เร ยน เพ อเป นการตรวจสอบความ ถ กต องและความช ดเจนของเกณฑ การประเม น โดยให คร หร อผ ประเม นท านอ นม ส วนร วมในการทดลองใช และ ร วมก นว พากษ เกณฑ การประเม นท สร างข น 7.หล งจากทดลองใช เกณฑ การให คะแนนแล ว ควรม การปร บปร งแก ไขในส วนท ย งม ข อบกพร อง แล วน าไป ทดลองใช ประเม นอ กคร งหน ง ล กษณะของเกณฑ การให คะแนนแบบร บร คท ด 1.ม ความเก ยวข องก บจ ดม งหมาย หร อเป าหมายท วไปท ทาการประเม น 2.ว เคราะห ค ณล กษณะได อย างครอบคล ม 3.ม คาอธ บายค ณล กษณะท บ งช ถ งค ณภาพอย างช ดเจนในแต ละระด บ 4.ภาษาท ใช อธ บายค ณล กษณะจ าแนกค ณภาพของค ณธรรมได ถ กต องล กษณะของเกณฑ การให คะแนน แบบร บร คท ด 5.ม ความเท ยงในการให คะแนนในการประเม นผลงานหร อส งท ประเม น 6.น าไปใช ต ดส นได ถ กต อง 7.สามารถใช ในการประเม นเป นช วงเวลาท ยาวได สามารถใช ว ดและประเม นผลส มฤทธ ความก าวหน าและ พ ฒนาการของการเปล ยนแปลงได ประโยชน ของเกณฑ การให คะแนนแบบร บร ค 1.ร บร คเป นเคร องม อการประเม นท ให ความช ดเจนในการประเม นค ณภาพการปฏ บ ต ผ สอนสามารถช แนะ ได ว าผ เร ยนต องปร บปร งอย างไร 2.ร บร คช วยให ผ เร ยนต ดส นค ณภาพผลงานของตนเองและของคนอ นอย างม เหต ผล 3.ร บร คช วยลดเวลาผ สอนในการประเม นงานของผ เร ยน สร ปผลโครงการการจ ดการความร สร ปผลโครงการการจ ดการความร (ด านการเร ยนการสอน) เร อง การพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านการว ด และประเม นผลตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา พบว าบรรล ตามว ตถ ประสงค ด งน 1. อาจารย ได ทราบและเข าใจหล กการของการว ดผลและประเม นผลการเร ยนการสอนแบบร บร ค 2. อาจารย สามารถน าหล กการและว ธ การของการว ดและประเม นผลการเร ยนการสอนแบบร บร คมา

3 ใช ในกระบวนการเร ยนการสอนท งในรายว ชาทฤษฎ และรายว ชาปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วอย างแบบประเม นการปฏ บ ต การพยาบาล รายว ชาปฏ บ ต การพยาบาลผ ใหญ และผ ส งอาย ท นามาใช ปร บในรายว ชาปฎ บ ต อ นๆ เกณฑ การให คะแนน Assessment - Evaluation ให พ จารณาการให คะแนนตามเกณฑ ด งน 4 คะแนน ปฏ บ ต ได 1.ถ กต อง 2.ครบถ วน 3.ตรงก บสภาพผ ป วย 3 คะแนน ปฏ บ ต ได โดยขาดข อใดข อหน งเพ ยงหน งข อ เช น 1.ข อม ลถ กต อง ครบถ วนแต ม บางส วน หร อท งหมดไม ตรงก บสภาพผ ป วย หร อ 1.ข อม ลครบถ วน 3.ตรงก บสภาพผ ป วย 2.แต ม บางส วนไม ถ กต องหร อไม ถ กต องเลย 2 คะแนน ปฏ บ ต ได โดยขาดสองข อในสามข อ 1 คะแนน ปฏ บ ต ได โดยไม ม ความสมบ รณ ของความถ กต อง ข อม ลไม ครบถ วนและข อม ลไม ตรงก บ สภาพผ ป วยเลย ค ณล กษณะเช งว ชาช พ ให พ จารณาการให คะแนนตามเกณฑ ด งน 4 คะแนน ปฏ บ ต ได ท กคร งท พบเห น 3 คะแนน ปฏ บ ต ได บ อยคร งแต ไม ท กคร งท พบเห น หร อ % ท พบเห นท งหมด 2 คะแนน ปฏ บ ต ได ไม บ อยคร ง หร อ 50-60% ท พบเห นท งหมด 1 คะแนน ปฏ บ ต ได น อยคร งหร อ ต ากว า 50% ท พบเห นท งหมด ผ จ ดโครงการ อาจารย สดากาญจน เอ ยมจ นทร ประท ป ผ เข าร วมโครงการ คณาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน

4 คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน แบบประเม นการศ กษาภาคปฏ บ ต รายว ชาการพยาบาลผ ใหญ และผ ส งอาย 2 ซ อ-สก ลน กศ กษา...รห ส...ช นป ท...ภาคการศ กษา...ป การศ กษา.. สถานท ฝ กภาคปฏ บ ต...หน วยงาน/หอผ ป วย. ฝ กปฏ บ ต ว นท. คาช แจง 1. ให ทาเคร องหมาย ในช องค าคะแนนท ตรงก บความเป นจร งท ค ดเห น 2. แนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต การพยาบาลผ ใหญ และผ ส งอาย 2 ให พ จารณาการให คะแนนตาม เกณฑ ท กาหนดไว ในเกณฑ การให คะแนน รายการท ประเม น คะแนน บ นท กพฤต กรรม Assessment 1.ข อม ลส วนบ คคล 2.ประว ต การเจ บป วย 3.แบบแผนการดาเน นช ว ต 4.การตรวจร างกาย 5.การว เคราะห ผลทางห องปฏ บ ต การ 6.ว เคราะห การร กษาท ได ร บ 7.ว เคราะห พยาธ สภาพของโรคและ เช อมโยงก บผ ป วย 8.ข อว น จฉ ยทางการพยาบาลสอดคล อง ก บก จกรรมการพยาบาล Nursing Diagnosis 1.ต งข อว น จฉ ยทางการพยาบาลครบท ก แบบแผนท เป นป ญหาของผ ป วย 2.ข อว น จฉ ยทางการพยาบาลเป นเหต เป น ผลซ งก นและก น 3.ม ข อม ลสน บสน นท ช ดเจน ว ดได 4.ม เกณฑ การประเม นท สอดคล องก บ ข อม ลสน บสน น 5.ก จกรรมการพยาบาลครบถ วนและ เร ยงลาด บความสาค ญเหมาะสม

5 รายการท ประเม น คะแนน บ นท กพฤต กรรม Planning/Implementation 1.ปฏ บ ต การพยาบาลตามแผนท กาหนด และสอดคล องก บบร บท 2.ปฏ บ ต การพยาบาลโดยย ดหล กป องก น การต ดเช อ 3.ปฏ บ ต การพยาบาลโดยใช หล กแนวค ด ทฤษฎ 4.ปฏ บ ต การพยาบาลด วยความน มนวล 5.ปฏ บ ต การพยาบาลด วยเวลาท เหมาะสม 6.ปฏ บ ต การพยาบาลด วยว สด /อ ปกรณ ท สอดคล องก บบร บท 7.ปฏ บ ต การพยาบาลด วยคาแนะน าท เป น ประโยชน ก บผ ป วย/ผ ท เก ยวข อง 8.ปฏ บ ต การพยาบาลโดยคาน งความเป น ป จเจกบ คคล 9.รายงานผลท นท เม อปฏ บ ต การพยาบาล ผ ดพลาด 10.เข ยนบ นท กการพยาบาลตรงความเป น จร ง ภาษาถ กต อง ช ดเจน 11.กาหนดจ ดม งหมายทางการพยาบาล และเกณฑ การประเม นผล 12.กาหนดก จกรรมพยาบาลและ เร ยงลาด บความสาค ญ 13.การประเม นผลสอดคล องก บข อ ว น จฉ ย เฉพาะเจาะจงและว ดได Evaluation 1.ประเม นตามเกณฑ ครบถ วน 2.น าข อม ลจากการประเม นมาว เคราะห ได ถ กต องตามหล กแนวค ดทฤษฎ 3.น าผลการประเม นวางแผนการ ปฏ บ ต การพยาบาลคร งต อไป 4.น าผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร ง ตนเอง

6 รายการท ประเม น คะแนน บ นท กพฤต กรรม ค ณล กษณะเช งว ชาช พ 1.ร บผ ดชอบ ตรงต อเวลา 2.ซ อส ตย 3.ม จ ตอาสา 4.ควบค มอารมณ ได เหมาะสม 5.ม ส มมาคารวะ 6.กล าแสดงออกอย างม เหต ผลและ เหมาะสม 7.อย ในกฎระเบ ยบของสถาบ น 8.ศ กษาค นคว าเพ อเต มความร ท หลากหลายและน าเช อถ อ รวม ข อค ดเห นเพ มเต ม ลงช ออาจารย ท ประเม น...ว นท...เด อน......พ.ศ. ลงช อน กศ กษาร บทราบ...ว นท...เด อน...พ.ศ

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร สาระสาค ญของหล กส ตร ๑.๑ ปร ชญา สถาบ นพระบรมราชชนก ม ความเช อว าการพยาบาลเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างพยาบาลก บผ ใช บร การบน พ นฐานการด แลแบบเอ ออาทร (Caring) ประกอบด วยความเอ ออาทรเช

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แบบรายงานผลการดาเน นงานของโครงการ/ก จกรรม

แบบรายงานผลการดาเน นงานของโครงการ/ก จกรรม 1 แบบรายงานผลการดาเน นงานของโครงการ/ก จกรรม 1. ช อโครงการ โครงการสร างเสร มส ขภาพเด กด อยโอกาส 2. หล กการและเหต ผล (เพ มอธ บายจากผลการประเม นท ผ านมา นาผลการประเม นมาปร บปร งอย างไร) เด กท อย ในสถานสงเคราะห

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา ป การศ กษา 2557-2558

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา ป การศ กษา 2557-2558 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาระด บภาคว ชา ป การศ กษา 2557-2558 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พ ทธช นราช สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข สารบ ญ หน า ค าน า ก บทน า 1 ว ตถ ประสงค ของการประก

More information

เอกสารประกอบการจ ดการอบรม หน วยท ๕ การวางแผนการจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บความพ การแต ละประเภท ใบความร แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและแผนการสอนเฉพาะบ คคล

เอกสารประกอบการจ ดการอบรม หน วยท ๕ การวางแผนการจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บความพ การแต ละประเภท ใบความร แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและแผนการสอนเฉพาะบ คคล ๘๓ เอกสารประกอบการจ ดการอบรม หน วยท ๕ การวางแผนการจ ดการศ กษาท เหมาะสมก บความพ การแต ละประเภท ใบความร แผนการจ ดการศ กษาเฉพาะบ คคลและแผนการสอนเฉพาะบ คคล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๔๒ และท

More information

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค

การพ ฒนาทางว ชาช พระยะเร มแรก- การประเม นความร ความสามารถเย ยงผ ประกอบว ชาช พ สารบ ญ ย อหน า บทน า ขอบเขตของมาตรฐาน ว นท ม ผลบ งค บใช 6 ว ตถ ประสงค มาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศ ฉบ บท 6 (ฉบ บปร บปร ง) เร มบ งค บใช 1 กรกฎาคม 2558 ข อส งเกต: โครงการการปร บปร งมาตรฐานการศ กษาระหว างประเทศของคณะกรรมการมาตรฐาน การศ กษาการบ ญช ระหว างประเทศอย ระหว างดาเน

More information

ค ม อภาระงานอาจารย ว ทยาล ยเช ยงราย

ค ม อภาระงานอาจารย ว ทยาล ยเช ยงราย ค ม ออาจารย ว ทยาล ยเช ยงราย อาจารย สถาบ นอ ดมศ กษา งานสอน งานว จ ย งานบร การว ชาการ งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส าน กว จ ยและประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเช ยงราย 2553 ค าน า ส าค ญของอาจารย ในสถาบ นระด บอ ดมศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รายละเอ ยดของรายว ชา คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร 1. รห สและช อรายว ชา 102210 การจ ดการเร ยนร 3(2-2-5) Principle

More information

ว ธ การส งพ มพ เอกสารค ม อการประเม นตามเกณฑ มาตรฐานและต วช ว ดความโปร งใส ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ

ว ธ การส งพ มพ เอกสารค ม อการประเม นตามเกณฑ มาตรฐานและต วช ว ดความโปร งใส ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ว ธ การส งพ มพ เอกสารค ม อการประเม นตามเกณฑ มาตรฐานและต วช ว ดความโปร งใส ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ 1. ส งพ มพ เอกสารหน าหล ง 2. พ บเอกสารเป นช ด 1 แผ น 4 หน า แล วน ามาต อก นจนครบท กแผ น 3. จากน นน าเอกสารท

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 112 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 ภาวะผ น าของคณะกรรมการบร หารประจ าส วนงานและผ บร หารท กระด บของส วนงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ค าอธ บายต วบ งช : ป จจ ยสน บสน นท ส าค ญต อการเจร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา หน วยก จการน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา คณะท นตแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร - 1 คานา เด มการด าเน นงานก จกรรมพ ฒนาน กศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ว ชาการ น กว ชาการสาธารณส ข

มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ว ชาการ น กว ชาการสาธารณส ข 3-6-015 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท สายงาน ว ชาการ ว ชาสาธารณส ข ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งท ปฏ บ ต งานทางด านการสาธารณส ข ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก ยวก บการศ กษา ว เคราะห ว จ ย

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฎราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตศร ล านช าง คณะศ กษาศาสตร หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑.

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ ตามท กรมสรรพสาม ตได กาหนดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนา องค กรแบบบ รณาการ ร นท 2 ระหว างว นท 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอย ลร เวอร สะพานกร

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 การประก นค ณภาพการศ กษา กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต และจรรยาบรรณว ชาช พคร โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ไรพรรณ เจนวาณ ชยานนท ว นอ งคารท 12 ก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป ๑ มคอ.๓ หมวดท ๑ ข อม ลโดยท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๓562133 คอมพ วเตอร

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information