การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

Size: px
Start display at page:

Download "การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)"

Transcription

1 การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา 22 และ มาตรา 23 และใช พ ฒนาว ธ การเร ยนร ทางป ญญา Intellectual ( strategy) เพ อเอ อหน นผ เร ยน ให เข าถ งต วความร (Body of Knowledge) และความชานาญทางด านท กษะในส งท เร ยน (Body of Process) เพราะเป นการสอนท ม งให ผ เร ยนได เร ยนร ด วยตนเอง สามารถค ดว เคราะห อย างม เหต ผล ม กระบวนการทางาน และทางานร วมก บผ อ นได โดยม คร เป นท ปร กษาให คาแนะนา และกระต นให ผ เร ยนได เร ยนร เต มศ กยภาพ 1. ความหมายของโครงงาน (Project) โครงงาน ค อ งานท มอบหมายให น กเร ยนหร อกล มน กเร ยนทาตามรายว ชาต าง ๆ ในหล กส ตร ม ล กษณะงานเหม อนท เก ดข นในช ว ตจร ง และเป ดโอกาสให น กเร ยนได ศ กษาค นคว า และลงม อปฏ บ ต ด วย ตนเอง ภายใต การด แลและให คาปร กษาของคร ต งแต การค ดสร างโครงงาน การวางแผนการดาเน นการ การออกแบบลงม อปฏ บ ต รวมท งร วมกาหนดแนวทางในการว ดผลและประเม น 2. ความหมายของโครงงานว ทยาศาสตร (Science Project) โครงงานว ทยาศาสตร ค อ กระบวนการศ กษาค นคว าตามความถน ด ความสนใจ ความสามารถของ ผ เร ยนเองภายใต กระบวนการทางว ทยาศาสตร เพ อให ได มาซ งคาตอบหร อผลงานท ม ความสมบ รณ ในต วเอง โดยน กเร ยนเป นผ วางแผนการศ กษาค นคว าดาเน นการด วยตนเอง เพ อให เก ดการเร ยนร ม เจตคต ท ด ต อ กระบวนการทางว ทยาศาสตร คร เป นเพ ยงผ ให คาปร กษาเท าน น 3. ความหมายของการจ ดการเร ยนการสอนแบบโครงงาน การจ ดการเร ยนการสอนแบบโครงงาน ค อ การจ ดการสอนท จ ดประสบการณ ในการปฏ บ ต งานให แก ผ เร ยนเหม อนก บการทางานในช ว ตจร งอย างม ระบบ เพ อเป ดโอกาสให ผ เร ยนได ม ประสบการณ ตรง ได เร ยนร ว ธ การแก ป ญหา ว ธ การทางว ทยาศาสตร ได ทาการทดลอง ได พ ส จน ส งต าง ๆ ด วยตนเอง ร จ กการวางแผนการ ทางาน ฝ กการเป นผ นา ผ ตาม ตลอดจนได พ ฒนากระบวนการค ดโดยเฉพาะการค ดข นส ง ( Higher Order Thinking) และการประเม นตนเอง 4. ปร ชญาการศ กษาของการจ ดการเร ยนการสอนแบบโครงงาน การจ ดการเร ยนการสอนแบบโครงงานได อาศ ยพ นฐานแนวค ดท ว ามน ษย จะสร างความร ใหม ข นจาก การกระทาและการม ปฏ ส มพ นธ ก บผ อ น การสอนในล กษณะด งกล าวย งต งอย บนข อสน บสน นท ว าความร ใหม ได มาจากส งท ส มพ นธ ก บความร ท ม มาก อน การสร างความค ดร เร มใหม และประสบการณ เด มท ไม เป น ทางการและย งสอดคล องก บแนวค ดท ว าการเร ยนร แบบโครงงานจะม พล งมากย งข นถ าได ร บการส งเสร มจาก 15

2 สมาช กในกล มมากกว าให น กเร ยนคนใดคนหน งค ดคนเด ยว การเร ยนร แบบโครงงานถ กสร างข นจากความ ต องการของผ เร ยนท ต องการขยายแหล งเร ยนร ของตนให กว างขวางข น จากข อม ลท ม อย ในตาราเล มหน ง ไปส การเร ยนร ท เช อมโยงส มพ นธ ก นกว างขวางย งข น โดยเฉพาะอย างย งจากอ นเตอร เน ต ซ งการเร ยนร ใน ล กษณะด งกล าวจะช วยส งเสร มการทางานร วมก น และนาความร ท แต ละคนม อย มารวมก น แนวค ดด งกล าว พอสร ปได ด งน 1. เพ อให ผ เร ยนได สร างองค ความร ด วยตนเอง 2. เพ อให ผ เร ยนได พ ฒนาศ กยภาพด านการค ดสร างสรรค การค ดแก ป ญหา และการค ดข นส ง 3. เพ อให ผ เร ยนได ม โอกาสเร ยนและทางานร วมก น ได ฝ กภาวะผ นาและผ ตาม 4. เพ อจ ดประสบการณ ตรงให ผ เร ยนได นาไปใช ในการดารงช ว ต 5. บ คคลท เก ยวข องก บกระบวนการจ ดทาโครงงาน บทบาทของผ ท เก ยวข องก บโครงงาน 5.1 อาจารย ผ สอนว ชาโครงงาน (1) ให คาปร กษา แนะนา กระต นให ผ เร ยนค ดห วข อโครงงาน และว ธ การเข ยนโครงงาน (2) จ ดงบประมาณ อ ปกรณ สน บสน นแต ละโครงงาน (3) ต ดตามความก าวหน าในการปฏ บ ต งานของผ เร ยนแต ละส ปดาห (4) เป นกรรมการตรวจสอบโครงงาน (5) รวบรวมผลการประเม นเพ อต ดส นความสาเร จในว ชาโครงงานของน กเร ยน (6) ประชาส มพ นธ หร อจ ดน ทรรศการเผยแพร ผลงานโครงงานไปส สาธารณชน และสถาน ประกอบการ 5.2 อาจารย ท ปร กษาโครงงาน (1) ให ความร ด านทฤษฎ หล กการ กระบวนการ ว ธ การค ด และย ทธศาสตร การค ด (2) ให คาแนะนา ช แนะแหล งข อม ล แหล งความร และว ธ การดาเน นงานท ถ กต อง (3) ให ความร ท กษะ และเทคน คในการทาโครงงาน (4) เป นท ปร กษาโครงงาน (5) เป นกรรมการสอนโครงงานท งหมด ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต (6) ประสานงานก บอาจารย ผ สอนและผ ท เก ยวข อง (7) ต ดตามผลและประเม นผลว ชาโครงงาน 16

3 6. ประเภทของโครงงาน ประเภทของโครงงาน แบ งตามล กษณะของก จกรรมได 4 ประเภท ค อ 1. โครงงานประเภทสารวจ (Survey Research Project) 2. โครงงานประเภททดลอง (Experimental Research Project) 3. โครงงานประเภทส งประด ษฐ Development ( Research Project) 4. โครงงานประเภททฤษฎ (Theoretical Research Project) 7. รายละเอ ยดของโครงงานแต ละประเภท 7.1 โครงงานประเภทส ารวจ โครงงานประเภทน ผ เร ยนเพ ยงแต ต องการสารวจและรวบรวมข อม ลแล วนาข อม ลเหล าน น มาจาแนกเป นหมวดหม และนาเสนอในร ปแบบต าง ๆ เพ อให เห นล กษณะหร อความส มพ นธ ในเร องท ต องการศ กษาได ช ดเจนย งข น ต วอย างโครงงานประเภทน เช น - การสารวจประชากรและชน ดของผ เส อในบร เวณป าเขามหาช ย - การสารวจพฤต กรรมของปลาต นบร เวณป าชายเลนของชายหาดอาเภอส ชล - การสารวจค ณภาพน าในคลองหน าเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช - การสารวจมลพ ษของอากาศบร เวณสะพานลอยส แยกท าว ง ตาบลท าว ง อาเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ฯลฯ 7.2 โครงงานประเภทการทดลอง โครงงานประเภทน เป นโครงงานท ม การออกแบบการทดลองเพ อศ กษาผลของ ต วแปร หน งท ม ผลต อต วแปรอ กต วหน งท ต องการศ กษา โดยควบค มต วแปรอ น ๆ ท อาจม ผลต อต วแปรท ต องการ ศ กษาไว ข นตอนการดาเน นงานของโครงงานประเภทน จะประกอบด วยการกาหนดป ญหา การกาหนด จ ดประสงค การต งสมมต ฐาน การออกแบบการทดลอง การดาเน นการทดลอง การรวบรวมข อม ล การ ต ความหมายข อม ลและการสร ป ต วอย างโครงงานประเภทน เช น - การเปร ยบเท ยบผลของสารเคม ท ม ผลต อการพ ฒนาการทางกายและการเจร ญเต บโตของ หน ขาว - การศ กษาผลของความเข มข นของผงซ กฟอกท ม ต อพฤต กรรมของล กน า - ผลของความเข มข นของแสงท ม ต อการเจร ญเต บโตของสาหร ายหางกระรอก 17

4 - ผลของความเข มข นของสารละลายคว นบ หร ( smoke solution) ท ม ต อการงอกของ เมล ดข าวโพด - ผลของความเข มสนามแม เหล กท ม ต อการเจร ญเต บโตของสาหร ายหางกระรอก ฯลฯ 7.3 โครงงานประเภทส งประด ษฐ โครงงานประเภทน เป นโครงงานเก ยวก บการประย กต ทฤษฎ หร อหล กการทาง ว ทยาศาสตร หร อด านอ น ๆ มาประด ษฐ ของเล น เคร องม อ เคร องใช หร ออ ปกรณ เพ อประโยชน ใช สอยต าง ๆ ซ งอาจจะเป นส งประด ษฐ ใหม หร อปร บปร งเปล ยนแปลงของเด มท ม อย แล วให ม ประส ทธ ภาพส งข นก ได อาจจะเป นด านส งคม หร อด านว ทยาศาสตร หร อการสร างแบบจาลองเพ ออธ บายแนวค ดต าง ๆ ด วย ต วอย างโครงงานประเภทน ได แก - โครงงานประด ษฐ ห นยนต เฝ าประต บ าน - โครงงานประด ษฐ กระด งไฟฟ าไล กระรอกในสวนเงาะ - โครงงานประด ษฐ ส อการสอนว ชาภาษาไทย - โครงงานประด ษฐ ป นโตอ เล กทรอน กส - แบบจาลองการใช พล งงานความร อนในโรงเพาะเห ด - แบบจาลองการวางผ งบ อน าพ ในมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครศร ธรรมราช ฯลฯ 7.4 โครงงานประเภททฤษฎ โครงงานประเภทน เป นโครงงานนาเสนอทฤษฎ หล กการหร อแนวค ดใหม ๆ ซ งอาจจะอย ในร ป ของส ตรสมการ หร อคาอธ บายก ได โดยผ เสนอได ต งกต กาหร อข อตกลงข นมาเอง แล วนาเสนอทฤษฎ หล กการ หร อแนวค ด หร อจ นตนาการของตนเองตามกต กาหร อข อตกลงน น หร ออาจจะใช กต กาหร อข อตกลงเด มมาอธ บาย ก ได ผลการอธ บายอาจจะใหม ย งไม ม ใครค ดมาก อน หร ออาจจะข ดแย งก บทฤษฎ เด ม หร ออาจจะเป นการขยาย ทฤษฎ หร อแนวค ดเด มก ได ซ งผ ท ทาโครงงานประเภทน ต องม พ นฐานความร ในเร องน น ๆ อย างด โครงงาน ประเภทน ได แก โครงงานทฤษฎ ของเซต โครงงานทฤษฎ ดาวเคราะห น อย โครงงานทฤษฎ การเก ดโลก โครงงาน ทฤษฎ การเก ดคล นความร อนในมหาสม ทร เป นต น 18

5 8. ประเภทโครงงานแบ งตามระด บการให คาปร กษาของคร หร อระด บความค ดเห นของน กเร ยนได 3 ประเภท ค อ 8.1 โครงงานประเภท Guided project คร กาหนดป ญหาให คร ออกแบบการรวบรวมข อม ล กาหนดว ธ ทาก จกรรม น กเร ยนปฏ บ ต ก จกรรม ตามว ธ ท กาหนด ท กษะการส งเกต ท กษะการว ด ท กษะการบ นท กผล ท กษะการต ความหมายข อม ล ท กษะการสร ปผล 19

6 8.2 โครงงานประเภท Less guided project คร และน กเร ยนร วมก นระบ ป ญหา คร และน กเร ยนร วมก นออกแบบ การรวบรวมข อม ลเพ อหาค าตอบ น กเร ยนใช เคร องม อใน การเก บรวบรวมข อม ล ท กษะการส งเกต ท กษะการว ด ท กษะการบ นท กผล ท กษะการต ความหมายข อม ล ท กษะการสร ปผล 20

7 8.3 โครงงานประเภท Unguided project น กเร ยนระบ ป ญหาตามความสนใจ น กเร ยนออกแบบการรวบรวม ข อม ลเพ อหาค าตอบด วยตนเอง น กเร ยนใช เคร องม อใน การเก บรวบรวมข อม ล ท กษะการส งเกต ท กษะการว ด ท กษะการบ นท กผล ท กษะการต ความหมายข อม ล ท กษะการสร ปผล 9. ข นตอนการทาโครงงาน การทาโครงงานเป นก จกรรมท ต อเน องและม การดาเน นงานหลายข นตอน ต งแต เร มต นจนถ งข น ส ดท าย อาจสร ปลาด บได ด งน 9.1 การค ดและเล อกห วเร อง 9.2 การวางแผน 9.3 การดาเน นงาน 9.4 การเข ยนรายงาน 9.5 การนาเสนอผลงาน 21

8 9.1 การค ดและเล อกห วเร อง ผ เร ยนจะต องค ดและเล อกห วเร องของโครงงานด วยตนเองว าอยากจะศ กษาอะไร ทาไมจ ง อยากศ กษา ห วเร องของโครงงานม กจะได มาจากป ญหา คาถาม หร อความอยากร อยากเห นเก ยวก บเร องต าง ๆ ของผ เร ยนเอง ห วเร องของโครงงานควรเฉพาะเจาะจงและช ดเจน เม อใครได อ านช อเร องแล ว ควรเข าใจ และร เร องว า โครงงานน ทาอะไร การกาหนดห วเร องของโครงงานน น ม แหล งท จะช วยกระต นให เก ด ความค ดและสนใจ จากหลายแหล งด วยก น เช น จากการอ านหน งส อ เอกสาร บทความ การไปเย ยมชม สถานท ต าง ๆ การฟ งบรรยายทางว ชาการ การเข าชมน ทรรศการ หร องานประกวดโครงงานทางว ทยาศาสตร การสนทนาก บบ คลต าง ๆ หร อจากการส งเกตปรากฏการณ ต าง ๆ รอบต ว เป นต น นอกจากน ควรคาน งถ งใน เร องต อไปน ความเหมาะสมของระด บความร ความสามารถ ของผ เร ยน ว สด อ ปกรณ ท ใช งบประมาณ ระยะเวลา ความปลอดภ ย แหล งความร 9.2 การวางแผน การวางแผนการทาโครงงาน จะรวมถ งการเข ยนเค าโครงของโครงงาน ซ งต องม การ วางแผนไว ล วงหน า เพ อให การดาเน นการเป นไปอย างร ดก มและรอบคอบ ไม ส บสน แล วนาเสนอต อ ผ สอน หร อคร ท ปร กษา เพ อขอความเห นชอบก อนดาเน นการข นต อไป การเข ยนเค าโครงของโครงงาน โดยท วไปเข ยนเพ อแสดงแนวค ด แผนงานและข นตอน การทาโครงงาน ซ งประกอบด วยรายละเอ ยด ด งน (1) ช อโครงงาน ควรเป นข อความท กะท ดร ด ช ดเจน ส อความหมายได ตรง (2) ช อผ ทาโครงงาน/ช น/ป การศ กษา (3) ช อท ปร กษาโครงงาน (4) หล กการและเหต ผลของโครงงาน เป นการอธ บายว า 22

9 เหต ใดจ งเล อกทา โครงงานเร องน ม ความสาค ญอย างไร ม หล กการหร อทฤษฎ อะไรท เก ยวข อง เร องท ทา เป นเร องใหม หร อม ผ อ นได ศ กษา ค นคว าเร องน ไว บ างแล ว ถ าม ได ผลเป นอย างไร เร องท ทาได ขยายเพ มเต ม ปร บปร งจากเร องท ผ อ นทาไว อย างไร หร อเป นการทาซ าเพ อตรวจสอบผล (5) จ ดม งหมาย/ว ตถ ประสงค ควรม ความเฉพาะเจาะจงและสามารถว ดได เป นการบอก ขอบเขตของงานท จะทาได ช ดเจนข น (6) สมมต ฐานของการศ กษาค นคว า (ถ าม ) สมมต ฐานเป นคาตอบ หร อคาอธ บายท คาดไว ล วงหน า ซ งอาจจะถ กหร อไม ก ได การเข ยนสมมต ฐานควรม เหต ม ผล ม ทฤษฎ หร อหล กการรองร บ และท สาค ญค อเป นข อความท มองเห นแนวทางในการดาเน นการทดสอบได นอกจากน ควรม ความส มพ นธ ระหว างต วแปรอ สระและต วแปรตามด วย (7) ว ธ ดาเน นงาน/ข นตอนการดาเน นงาน จะต องอธ บายว าจะออกแบบการทดลองอะไร อย างไร จะเก บข อม ลอะไรบ าง รวมท งระบ ว สด อ ปกรณ ท จาเป นต องใช ม อะไรบ าง (8) แผนปฏ บ ต งาน อธ บายเก ยวก บกาหนดเวลาต งแต เร มต นจนเสร จส นการดาเน นงานใน แต ละข นตอน (9) ผลท คาดว าจะได ร บ (10) เอกสารอ างอ ง 9.3 การดาเน นงาน เม อท ปร กษาโครงงานให ความเห นชอบเค าโครงของโครงงานแล ว ต อไปก เป น ข นลงม อ ปฏ บ ต งานตามข นตอนท ได ระบ ไว ผ เร ยนต องพยายามทาตามแผนงานท วางไว เตร ยมว สด อ ปกรณ และ สถานท ให พร อม ปฏ บ ต งานด วยความละเอ ยดรอบคอบ คาน งถ งความประหย ดและปลอดภ ยในการทางาน ตลอดจนการบ นท กข อม ลต าง ๆ ว าได ทาอะไรไปบ าง ได ผลอย างไร ม ป ญหาและข อค ดเห นอย างไร พยายามบ นท กให เป นระเบ ยบและครบถ วน 9.4 การเข ยนรายงาน การเข ยนรายงานเก ยวก บโครงงาน เป นว ธ ส อความหมายว ธ หน งท จะให ผ อ นได เข าใจถ ง แนวค ด ว ธ การดาเน นงาน ผลท ได ตลอดจนข อสร ปและข อเสนอแนะต าง ๆ เก ยวก บโครงงานน น การ เข ยนโครงงานควรใช ภาษาท อ านแล วเข าใจง าย ช ดเจนและครอบคล มประเด นสาค ญ ๆ ท งหมดของ โครงงาน 9.5 การน าเสนอผลงาน การนาเสนอผลงานเป นข นตอนส ดท ายของการทาโครงงาน เป นว ธ การท จะทาให ผ อ น ได ร บร และเข าใจถ งผลงานน น การนาเสนอผลงานอาจทาได หลายร ปแบบข นอย ก บความเหมาะสมก บ ประเภทของโครงงาน เน อหา เวลา ระด บของผ เร ยน เช น การแสดงบทบาทสมมต การเล าเร อง การเข ยน 23

10 รายงาน สถานการณ จาลอง การสาธ ต การจ ดน ทรรศการ ซ งอาจจะม ท งการจ ดแสดงและการอธ บายด วย คาพ ด หร อการรายงานปากเปล า การบรรยาย การใช CAI (Computer Assisted Instruction) การใช Multimedia Computer/ Homepage แต ส งท สาค ญค อ ผลงานท จ ดแสดงต องด งด ดความสนใจของผ ชม ม ความช ดเจน เข าใจง าย และม ความถ กต องของเน อหา 10. การประเม นผลโครงงาน การประเม นผลเป นห วใจของการเร ยนการสอน ท สะท อนสภาพความสาเร จของการจ ดก จกรรมการ เร ยนการสอน ผ สอนและผ เร ยนร วมก นประเม นผลว าก จกรรมท ทาไปน นบรรล ตามจ ดประสงค ท กาหนดไว หร อไม อย างไร ป ญหาและอ ปสรรคท พบค ออะไรบ าง ได ใช ว ธ การแก ไขอย างไร ผ เร ยนได เร ยนร อะไรบ างจากการทาโครงงานน 10.1 ผ ประเม นโครงงาน อาจดาเน นการด วยบ คคล ต อไปน (1) ผ เร ยนประเม นตนเอง (2) เพ อนช วยประเม น (3) ผ สอนหร อคร ท ปร กษาประเม น (4) ผ ปกครองประเม น (5) บ คคลอ น ๆ ท สนใจและม ส วนเก ยวข อง (1) ผ เร ยนประเม นตนเอง จะแสดงออกให เห นว า ผ เร ยนเจ าของโครงงาน ซ งอาจเป น รายบ คคล หร อกล มทางาน ม ความพ งพอใจต อข นตอนของก จกรรมแต ละข นตอนท ได กาหนด หร อร วมก น กาหนดข นเองเพ ยงใด ม ห วข อก จกรรมใดท ย งขาดตกบกพร อง จะต องเพ มเต มในส วนใดบ าง ความละเอ ยด ร ดก ม ในแต ละข นเป นอย างไร (2) ผ ประเม นซ งเป นเพ อนร วมช น อาจให ข อค ดเห นสะท อนภาพเพ มเต ม เช น ใน ระด บช นประถมศ กษา เพ อนอาจให ความเห นไปในเร องของการเร ยน การใช ต วสะกด การ นต วรรคตอน ซ งเน นไปในด านภาษา ระด บช นม ธยมศ กษา การประเม นโครงงาน อาจเร มขยายขอบเขตจากด านการใช ภาษา ออกไปถ งการแสดงความส มพ นธ ระหว างการต งช อโครงงานก บจ ดประสงค ของโครงงาน และตาม ความเข าใจของผ ประเม น เสนอแนะว ธ การศ กษาของผ ประเม น เพ อการพ จารณาการจ ดร ปเล มเพ อการ นาเสนอโครงงาน ฯลฯ (3) ผ ประเม นซ งเป นผ สอน หร อคร ท ปร กษา อาจให คาแนะนาเพ มเต มได ในเร องว ธ การ อ นท ใช ในการศ กษาหาคาตอบ ความส มพ นธ ของว ชาตามห วเร องท ศ กษาก บว ชาอ น ข อค นพบท ผ เร ยนได 24

11 จากโครงงาน การนาคาตอบของการศ กษาท ได ไปใช ประโยชน การนา ข อค นพบท ต างไปจากเป าหมาย ของการศ กษาไปใช ประโยชน หร อขยายผลการศ กษาเป นโครงงานใหม ฯลฯ (4) ผ ประเม นท เป นพ อ แม ผ ปกครอง จะได ร บทราบถ งความสามารถ ความถน ดทางการ เร ยนของล กหร อเด กในความปกครอง ความร ส ก ความต องการของเด กผ ทาโครงงาน ทาให สามารถ ปร บต วปร บใจเพ อการสน บสน นท งด านการเง น กาล งใจ ให โอกาส ให เวลาร วมก จกรรมตามความสนใจ ของเด ก ช แนะอ ปสรรค ป ญหาเบ องต นท อาจเก ดข นระหว างการปฏ บ ต ก จกรรมข นต าง ๆ ของโครงงาน ข อเสนอแนะสาหร บการทาโครงงานคร งต อไป 11. ต วอย างเคร องม อท ใช ในการประเม น เพ อความสะดวก ผ ประเม นอาจจะสร างแบบประเม นเป น 2 ตอน ด งน ตอนท 1 ความสาค ญของการจ ดทาโครงงานเป นแบบตรวจคาตอบ (Check list) ตอนท 2 เน อหาของโครงงานและการนาเสนอโครงงาน เป นแบบมาตราส วนประเม นค า ( Rating scale) แบบประเม นโครงงาน ตอนท 1 ความส าค ญของการจ ดทาโครงงาน จงทาเคร องหมาย ลงใน ตามความค ดเห นของท าน 1. โครงงานท จ ดทาเป น งานเด ยว งานกล ม 2. การร เร มโครงงาน ผ เร ยนร เร มเอง ผ สอนช วยแนะแนวทาง 3. การพ ฒนาตนเอง ม ไม ม 4. การพ ฒนางาน ม ไม ม 5. ความเก ยวพ นก บเน อหา ในบทเร ยน สอดคล อง ไม สอดคล อง 6. ประโยชน ในช ว ตจร ง ม ไม ม 25

12 ตอนท 2 เน อหาของโครงงาน และการน าเสนอโครงงาน จงทาเคร องหมาย ลงในช องตรงข อความท ท านเห นด วยท ส ด ข อความ เน อหาของโครงงาน 1. ความถ กต อง 2. ความเหมาะสมในการใช แนวค ด 3. เล อกใช ข อม ลข าวสารเหมาะสม ตรงประเด น 4. ม การสร ปท ช ดเจน 5. ม ความค ดร เร มสร างสรรค กระบวนการทางาน 6. ม การวางแผนอย างเป นระบบ 7. ม การดาเน นงานตามแผน 8. ม การประเม นและปร บปร งการ ดาเน นงาน การน าเสนอโครงงาน 9. การรายงานสามารถส อ ความหมาย ได ช ดเจน 10. ความสมบ รณ ของข อม ล 11. ความเหมาะสมของร ปแบบ 12. ข อสร ปของโครงงานบรรล จ ดประสงค ท ต งไว มาก ท ส ด ระด บความค ดเห น มาก ปาน น อย กลาง น อย ท ส ด 26

13 12. แนวทางการประเม นผล การประเม นผลโครงงานควรใช การประเม นผลตามสภาพท แท จร ง ( Authentic Assessment) ซ งม ล กษณะด งน (1) ทาไปพร อม ๆ ก บการเร ยนร ของผ เร ยน (2) ย ดพฤต กรรมของผ เร ยนท แสดงออกเป นสาค ญ (3) เน นการพ ฒนาตนและการประเม นตนเอง (4) ให ความสาค ญในการพ ฒนาจ ดเด นของผ เร ยน (5) ม การเก บข อม ลระหว างปฏ บ ต ได ท กบร บท(Context) ท งท บ าน โรงเร ยนและช มชน (6) อย บนพ นฐานของเหต การณ ในช ว ตจร ง เอ อต อการเช อมโยงการเร ยนร ส ช ว ตจร ง (7) เน นค ณภาพของผลงาน ซ งเป นผลจากการบ รณาการความร ส ความสามารถของผ เร ยน (8) เน นการว ดความสามารถในการค ดระด บส ง เช น ใช ข อม ลในการส งเคราะห อธ บาย สร ปเป น กฎท วไป ต งสมมต ฐาน สร ปและแปลผล เป นต น (9) ว ดปฏ ส มพ นธ เช งบวก ม การช นชม ส งเสร มให ผ เร ยนม ความส ข สน กสนาน ไม เคร ยด (10) สน บสน นการม ส วนร วม และร บผ ดชอบร วมก น 13. ว ธ การประเม นผล 1. การส งเกต เป นว ธ ประเม นพฤต กรรมท สามารถทาได ท กเวลาและสถานการณ ท งแบบม และไม ม เคร องม อในการส งเกต 2. การส มภาษณ การสอบถาม อาจม ล กษณะเป นทางการ หร อส มภาษณ สอบถาม ขณะปฏ บ ต โครงงานก ได 3. ว ดความร ความสามารถ ( Authentic Test) ควรเป นแบบสอบถามแบบปลายเป ด เพ อด ความ เช อมโยงระหว างความร ความเข าใจเด ม ก บส งท ได เพ มเต มจากประสบการณ ในการปฏ บ ต โครงงาน ล กษณะส าค ญของแบบทดสอบ (1) ครอบคล มส งท ต องการว ด (2) เป นคาถามท เก ยวข องก บการทาโครงงาน (3) เช อมโยง บ รณาการความร ความสามารถ ได หลายด าน และใช ความค ดท ล กซ งข นตามว ย (4) ม เกณฑ การให คะแนนตามความสมบ รณ ของพฤต กรรม (5) เป ดโอกาสให ผ เร ยนได ค ดและเข ยนคาตอบเอง 27

14 4. การรายงาน เป นการเข ยนรายงาน หร อบอกข น หร อ ประสบการณ ในการทาโครงงาน เพ อให ผ เร ยนได ประเม นตนเองจากการท ได พ ด หร อเข ยนบรรยายสะท อน ความร ความเข าใจ ความร ส กน กค ดตามแนวทางการเร ยนร ท ผ านประสบการณ ขณะปฏ บ ต ก จกรรมตาม โครงงาน 5. แฟ มผลงาน ( Portfolio) เป นการเก บรวบรวมผลงานท ม ความโดดเด น ในช วงเวลาใดเวลาหน ง ท เล อกรวบรวมไว อย างเป นระบบ เพ อ แสดงถ งความร ความเข าใจ ความสนใจ ความถน ด ท กษะ ความสามารถ อ นแสดงออกถ งพ ฒนาการความก าวหน า ความสาเร จในเร องใดเร องหน ง หร อในหลาย ๆ เร อง หร อจะเป นการเก บผลการประเม นการปฏ บ ต โครงงานในว ธ ท 1 4 ด วยก ได ท งน เพ อเป นการต ดตาม พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนได อย างต อเน อง 14. ล กษณะของแฟ มผลงานด เด นส าหร บโครงงาน แฟ มโครงงานควรม ล กษณะเป นบทความท แสดงออกถ งการม ข นตอนในการทางานโครงงาน ความ พยายามในการแก ป ญหา หร อการศ กษาส วนบ คคล ภายในแฟ มโครงงานอาจประกอบด วย เป าหมาย ว ตถ ประสงค ย ทธว ธ ในการปฏ บ ต โครงงาน ภาพถ ายของกระบวนการทางานข นตอนต าง ๆ การแก ป ญหา ในการดาเน นงาน การผล ตตามโครงงาน บ นท กผลการทางาน บ นท กความค ดเห น ความร ส กส วนต วหร อ ของกล ม ต อโครงงานและบ นท กผลการประเม นผลโครงงาน 15. ประโยชน ของโครงงาน 1. ก จกรรมโครงงานเหมาะก บการศ กษาในย คข อม ลข าวสาร 2. เป นก จกรรมท ตอบสนองความต องการของผ เร ยนได เต มท 3. เก ดความร จร ง ซ งได จากการเร ยนร ด วยตนเองโดยการทดลอง ปฏ บ ต ค นคว า 4. สามารถใช ความร ได หลายด าน (หลายม ต ) 5. เก ดป ญญาเช อมโยงความร ต าง ๆ เข าด วยก น 6. ฝ กให ผ เร ยนเป นคนค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น 7. ผ เร ยนได พ ฒนาความค ดสร างสรรค และเก ดความภ ม ใจท ทางานสาเร จ 8. ผ เร ยนเก ดความสน กสนานจากการเร ยนร 9. ช วยสน บสน นให ผ เร ยนเป นน กค นคว า (น กว ทยาศาสตร ) 28

15 16. ต วอย างเค าโครงของโครงงาน - ช อโครงงาน... - ช อผ จ ดทาโครงงาน/คณะทางาน... - ระด บการศ กษา...ช น... - อาจารย ท ปร กษา... - ป การศ กษา... 1) แนวค ด ท มา และความสาค ญท ต องการศ กษา... 2) หล กการ ทฤษฎ หร อเน อหาท เก ยวข อง (ว าม ใครทาอะไรไว บ าง)... 3) จ ดม งหมายของการทดลอง... 4) สมมต ฐานท กาหนด... 5) ว ธ ดาเน นการทดลอง... 6) งบประมาณท ใช ในการทดลอง (ถ าม )... 7) ประโยชน ท จะได ร บ... 8) ช อเอกสารอ างอ ง... 29

16 17. ต วอย างโครงงาน ช อโครงงาน : การแก ป ญหามลภาวะทางอากาศด วยม อเรา ช อผ ทาโครงงาน : ด.ช.ภ ส ทธ ใจด ด.ญ.พ มพ ชนก มาลาร ตน ด.ญ.มาศ น ด วงขจาย ระด บช น : ม ธยมศ กษาตอนต น ช อคร ท ปร กษา : ดร.จ ต นวนแก ว อาจารย น ตยา ทว ก จการ อาจารย ณร ตน อรชร โรงเร ยนก ลยาณ ศร ธรรมราช อาเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช ป พ.ศ.2551 ท มาของโครงงาน ไขม นอ ดต นตามท อระบายน า ก ม ส วนก อให เก ดภาวะโลกร อน เราจ งนาการ เร ยนร ท ได มาแก ป ญหาต าง ๆ เก ยวก บไขม นตามท อระบายน า จ ดม งหมาย เพ อแก ป ญหาภาวะโลกร อน สมมต ฐาน การแก ป ญหาไขม นตามท อระบายน า จะม ผลด ท ส ดสาหร บภาวะโลกร อน ว ธ ดาเน นงาน - ปร กษาวางแผนการแก ป ญหาไขม นตามท อ - เร มการรณรงค ก บบ คลในส งคม - จ ดหาอ ปกรณ ต าง ๆ - ลงม อร วมก นข ดถ ท อระบายน าในคร วเร อนและท ช มชน - ทาแบบน ท กอาท ตย - ส งเกตผลโครงงาน - รายงาน - สร ป 30

17 ประโยชน โครงงาน - ลดภาวะโลกร อนได - สร างความม ระเบ ยบในคร วเร อน - เพ มความสาม คค เอกสารอ างอ ง 31

18 เอกสารอ างอ ง กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ. เอกสารช ดเทคน คการจ ดกระบวนการ เร ยนร ท เน น ผ เร ยนส าค ญท ส ด โครงงาน. โครงการส งเสร มและ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ สถานศ กษาศ นย พ ฒนาหล กส ตร กรม ว ชาการ : สมาคมน กประด ษฐ แห งประเทศไทยและสาน กงานคณะกรรมการว จ ย แห งชาต. โครงงานส งประด ษฐ ค ดค น. สาน กพ มพ ว งอ กษร กร งเทพฯ : สาน กทดสอบทางการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ. การสอนท เน น น กเร ยนเป นศ นย กลาง. กรมว ชาการ : จร ยา ส จาร ก ล. Science as Inquiry : ว ทยาศาสตร ค อกระบวนการส บ เสาะหาความร (ฉบ บแปล). สาน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร กร งเทพฯ : Bellanca et al. (1997). Multiple Assessment for Multiple Intelligences. IRI/skylight Training and Publishing, Inc. Julianne Blair Bochin (1975). The Complete handbook of Science Fair projects.the Connecticut Science Fair Association, Inc. 32

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ รายงานผลการด าเน นงานโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย รายงานผลการด าเน นงานโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information