ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย

Size: px
Start display at page:

Download "ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย"

Transcription

1 ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม

2 2 ร ญ ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ 4 หล กการและแนวค ดการจ ดการเร ยนการสอน 4 กลย ทธ การเร ยนการสอนบรรยาย 4 Active Learning ค อ อะไร 5 องค ประกอบของ Active Learning 5 ค ณล กษณะสาค ญของ Active Learning 5 ประโยชน ของ Active Learning 6 ทฤษฎ Cone of Learning 6 กลย ทธ การเร ยนการสอนแบบ Active Learning 7 ต วอย างของการว จ ยในช นเร ยน (Classroom Action Research) 9 การเร ยนการสอนค ณธรรมและจร ยธรรม 10 ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ 12 กล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 12 กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 13 กล มสาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ 14

3 3 ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ ในป จจ บ นแนวค ดและหล กการจ ดการเร ยนการสอนเน นผ เร ยนเป นศ นย กลางของการเร ยนร (Student Center) เน องจากผ เร ยนแต ละคนม พ นฐานความร และประสบการณ ท แตกต างก น ด งน น จ าเป นท ผ สอนจะต องทราบบทบาทและหน าท ของตน โดยให การสน บสน นผ เร ยน จ ดเตร ยม และวางแผนข อม ล การสอน การสอดแทรกก จกรรม การน าส อการเร ยนการสอนมาประย กต และการส งเสร มการน าความร ไปใช ซ งช วยให ผ สอนได พ ฒนาการจ ดกระบวนการเร ยนร อย างเป นระบบ และม ประส ทธ ภาพไปส จ ดประสงค การเร ยนร และจ ดหมายของหล กส ตร อ กท งส งผลให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร ได ด วยตนเอง ร จ ก ค ดว เคราะห วางแผน สามารถลงม อปฏ บ ต จร งได ร จ กร บฟ งความค ดเห นของผ อ น และสามารถท างาน ร วมก บผ อ นได ด ด งน น การสอนจ งเป นส วนหน งในกระบวนการท จะท าให บรรล ว ตถ ประสงค และส งเสร มให ผ เร ยน เต บโตท งทางกาย อารมณ ส งคม สต ป ญญา และพ ฒนาข นไปส ความเป นสมาช กท ด ของส งคมต อไป การสอนจ งเป นว ธ ท ให ความร ท กษะ และประสบการณ แก ผ เร ยน เน องจากการสอนม อย มากมายหลายว ธ แต ละว ธ จ งเหมาะสมก บหล กส ตรและเน อหาเฉพาะว ชาน นๆ นอกจากน ย งม องค ประกอบอ นท เก ยวข อง ด วย เช น ขนาดห องเร ยน โสตท ศน ปกรณ จ านวนน กศ กษา เป นต น ด งน น จ งเป นหน าท ของผ สอนท จะต อง ต ดส นใจเล อกว ธ การสอนอย างไรให เหมาะสม และการน าเทคน คต างๆ หร อว ธ การน าเสนอท จะมากระต น ความสนใจให แก น กศ กษา จ งต องพ จารณาถ งความเหมาะสมไปพร อมก น

4 4 ล ร ล ร ร ร ย ร ร (Teaching) ค อ การช วยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร (Teaching is to Facilitated) ซ งการ เร ยนร จะเก ดได ด ผ เร ยนต องเข าใจความหมายของส งท เร ยน และการเร ยนร (จ าได ( ถ อเป นการ ต อยอด ความร ใหม ก บความร เด มท ม อย ด งน น การท ผ สอนจะทาให ผ เร ยนเข าใจในบทเร ยนได ผ สอนจะต องทราบพ นฐานความร ของผ เร ยน เพ อท ผ สอนจะช วยกระต นให ผ เร ยนจาและเพ มความร ใหม ๆ ให แก ผ เร ยน ท งน หากผ เร ยนสามารถเช อมโยง ความร ใหม ก บความร ท ม อย เด ม จะท าให ผ เร ยนเข าใจความหมายของส งท เร ยนและจ าได นานข น เพราะ การเร ยนร เป นส งท เก ดข นในสมองของผ เร ยนแต ละคน (Learning is Individual) ท าให ผ เร ยนแต ละคนได ร บ ความร ไม เท าก น ลย ร ร ย ร รรย ย ท ผ านมา ผ สอนส วนใหญ จะให ความส าค ญก บการสอนบรรยายในห องเร ยน การสอนท ด ไม ควรใช การบรรยายเพ ยงอย างเด ยว แต ผ สอนควรน าส งรอบต วท เก ยวข องก บเน อหาว ชา หร อน าประสบการณ ท พบเห นมาประย กต ในการสอน เพ อพ ฒนาท กษะในการถ ายทอดการสอนให ถ งผ เร ยน และควรม การ สอดแทรกก จกรรม หร อนาต วอย าง เช น ร ปภาพ เพลง ภาพยนตร หร อ คล ปว ด โอ มาใช ประกอบการเร ยน การสอนบรรยาย และควรเล อกใช ต วอย างท เหมาะสมก บว ยและประสบการณ ของผ เร ยน เพ อให ผ เร ยนม อารมณ ร วมก บผ สอน ร ส กว าเน อหาว ชาเป นเร องใกล ต ว และทาให ผ เร ยนได ร บความร ตามว ตถ ประสงค The Shadow of the Valley Sources : Almanac, Vol.50, December 9, 2003 (Robbins, 2003)

5 5 จากกราฟ จะเห นว าในช วงต นของการเร ยนการสอน (Prime Time) ประมาณ นาท จะเป น ช วงท ผ เร ยนม ความต นต วมากท ส ด พร อมจะเร ยนร และร บเน อหาว ชาจากผ สอน ด งน น ผ สอนควรเน น เน อหาท ส าค ญแก ผ เร ยน เพราะหล งจากช วงเวลาด งกล าวความสนใจของผ เร ยนจะเร มลดลงและไม สนใจ ในท ส ด (Down Time) ซ งในช วงเวลาน ผ สอนควรหาก จกรรมท เก ยวข องก บเน อหาท สอนมาสอดแทรก เพ อให ผ เร ยนกล บมาให ความสนใจในการเร ยนอ กคร ง ซ งเป นล กษณะการเร ยนการสอนแบบ Active Learning Active Learning ไร Active Learning เป นร ปแบบการเร ยนการสอนท เน นให ผ เร ยนม ส วนร วมในการเร ยนมากข น ซ ง ไม แตกต างจากค าว า Student Center เพ ยงแต จะเห นภาพได ช ดเจนมากข น กล าวค อ ผ เร ยนจะเก ดการ เร ยนร มากกว าท ผ สอนถ ายทอดให และสามารถลงม อปฏ บ ต มากกว าแค การจดบ นท กในช นเร ยน ร ข Active Learning ม ด งน 1. การพ ดและการฟ ง (Talking and Listening) 2. การอ าน (Reading) 3. การเข ยน (Writing) 4. การสะท อน (Reflecting) ท ง 4 องค ประกอบ เป นท กษะท เก ดข นในการเร ยนการสอนท กว ธ แต ละว ธ จะเก ดท กษะด งกล าว มากน อยแตกต างก น เช น การอภ ปราย (Discussion) ใช ท กษะการพ ดและการฟ ง การท ากรณ ศ กษา (Case Study) ใช ท กษะการอ าน การเข ยน และการสะท อน เป นต น ล ญข Active Learning เน นการให น กศ กษาม ส วนร วมในการเร ยนการสอนมากข น ซ งเป นการพ ฒนาท กษะในหลายๆ ด าน และท าให เก ด Higher Order Thinking ในระด บของการว เคราะห (Analysis) การส งเคราะห (Synthesis) และการประเม นผล (Evaluation) และน กศ กษาย งม ท กษะการอ าน (Reading) การอภ ปราย (Discussing) และการเข ยน (Writing) อ กด วย

6 6 ร ย ข Active Learning 1. ม ผลให ปฏ ส มพ นธ ระหว างผ สอนและผ เร ยนด ข น เพราะท งสองฝ ายจะม การพ ดค ยและ แลกเปล ยนความค ดเห นก นมากข น อ กท งย งส งผลด ต อปฏ ส มพ นธ ระหว างผ เร ยนก บผ เร ยนอ กด วย 2. ผลการเร ยนและท กษะในการส อสารของผ เร ยนม แนวโน มท ด ข น เพราะผ เร ยนเก ดแรงจ งใจใน การเร ยน ม โอกาสได เห นและลงม อปฏ บ ต ด วยตนเอง ซ งทาให ความร ท ผ เร ยนได ร บคงทนตลอดไป 3. ผ เร ยนจะเห นความสาค ญของการทางานเป นท ม ร ว าจะต องทางานก บบ คคลอ นอย างไร ฤ ฎ Cone of Learning เป นทฤษฎ การเร ยนร และความจ า Cone of Learning ของ Edgar Dale น กการศ กษาระด บโลก ซ งกล าวไว ว า มน ษย จะม ความจ าคงเหล อมากกว า 90% ก ต อเม อได ลงม อปฏ บ ต หร อส มผ สจร งในส ง น นๆ จากภาพ จะเห นว าการเร ยนการสอนแบบ Active Learning จะท าให ผ เร ยนเก ดความจ าได มากถ ง 70-90% กล าวค อ ถ าผ เร ยนม การพ ดและการเข ยนจะเก ดความจ า 70% แต ถ าผ เร ยนได ปฏ บ ต จะเก ด ความจามากถ ง 90% ด งน น ถ าผ สอนสามารถสอดแทรกการเร ยนการสอนแบบ Active Learning ให ผ เร ยน อย ตลอด จะท าให การเร ยนการสอนของผ สอนม ประส ทธ ภาพมากข น และผ เร ยนจะได ร บความร ด งท คาดหว งไว

7 7 นอกจากน ในป จจ บ นวงการการศ กษาได เก ดค าศ พท ใหม ท เร ยกว า Student Engagement ซ ง เป นการน า Active Learning และ Motivation มาผสมผสานก น เร ยกว า Double Helix Model of Student Engagement Active Learning Motivation ลย ร ร ย ร Active Learning ข นตอน ด งน 1. Problem Based Teaching เป นกลย ทธ การเร ยนการสอนแบบใช ป ญหาเป นพ นฐาน ม ร ว าป ญหาค ออะไร 1.2 หาแนวทางแก ไขป ญหา 1.3 ทดลองทา ต วอย างป ญหาการขาดเร ยน การเข าเร ยนสาย หร อการไม สนใจเร ยนของผ เร ยน โดยผ สอน อาจแก ไขด วยการนาเสนอว ธ การสอนแบบใหม ๆ เพ อให ผ เร ยนม การต นต ว เช น การปร บเปล ยนฐานการให คะแนน การเช คช อผ เร ยนเป นกล มและให คะแนน ซ งเปร ยบเสม อนเป นการให รางว ลแก ผ เร ยน หร อก าหนด ว าถ าท น งหน าช นเร ยนว างจะไม เช คช อให ผ เร ยน ว ธ การเหล าน ม ส วนทาให ผ เร ยนเก ดความกระต อร อร นท จะ เข าช นเร ยนมากข น ซ งช วยลดป ญหาข างต นได มาก

8 8 ลย Problem Based Teaching 2. Lead Thru Technique เป นร ปแบบการสอนด วยการใช ต วอย าง ผ เร ยนได ส มผ สและร จ ก อ ปกรณ ต างๆ การจ งม อผ เร ยนให ลงม อปฏ บ ต การระดมสมองเพ อหาว ธ ค ด การสร าง Conceptual Design การนาเสนอ และการสร างต นแบบหร อผลงาน ซ งเป นว ธ การท จะทาให ผ เร ยนร จ กค นคว าหาความร เพ มเต ม ร จ กเล อกว ธ ท ด ท ส ดสาหร บการสร างผลงานของตนเองได ทาให ผ เร ยนได เร ยนร จร ง

9 9 3. Activity Base เป นการน าก จกรรมมาประย กต ใช ร วมก บว ธ การสอน เพ อเป นการกระต นให ผ เร ยนเก ดความสนใจ ม ความสน กสนาน และได เร ยนร เน อหาว ชา การสอนแบบ Activity Base จะท าให การสอนของผ สอนม ประส ทธ ภาพมากย งข น ช วยเพ มม ต ของการส อสาร ลดป ญหาการไม ให ความสนใจ ของผ เร ยนในช นเร ยน และย งทาให ผ สอนใกล ช ดและเข าถ งผ เร ยนได มากย งข น เช น การประเม นผลงานของ ผ เร ยนโดยใช ว ธ Peer Review ด วยการน าผลงานของผ เร ยนมาต ดบอร ดหน าช นเร ยน หร อน าผลงานแสดง ผ าน Facebook แล วให เพ อนๆ และผ สอนได ประเม นผลงาน ซ งถ อว าเป นการน าส งท ผ เร ยนให ความสนใจ และเป นก จกรรมท ทาอย ในช ว ตประจาว นมาประย กต ร วมด วย 4. Interactive Lecture เป นการสอนแบบบรรยายก งอภ ปราย ท งผ สอนและผ เร ยนสามารถ แสดงความค ดเห น ม การถาม-ตอบ และม ส วนร วมในการเร ยนการสอนร วมก น ซ งจะม การใช ส อการเร ยน การสอนท เก ยวข องก บเน อหาว ชาท ก าล งเร ยนมาท าก จกรรม (Student Activity) เช น เพลง คล ปว ด โอ ภาพยนตร การใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ต างๆ เป นต น มาเป นส อประกอบในการสอนและให ผ เร ยนม ส วน ร วมในก จกรรมด วย ส อการสอนท ด อ กอย าง ค อ การใช Hand out ท ม เน อหาว ชาท อาจารย ก าล งสอน และเน นเฉพาะ เน อหาท สาค ญ เพ อให ผ เร ยนทาความเข าใจในเน อหาได ง าย และม ความสนใจเร ยนมากข น เพราะต องต งใจ ฟ งผ สอนอธ บายเน อหาใน Hand out และท ายช วโมงจะม การน า Quiz ให ผ เร ยนท า เพ อทดสอบว าผ เร ยนได เร ยนร อะไรบ าง ย ข ร ย ร ย (Classroom Action Research) 1. New Classroom Layout ภ ล ม ร ร ย เป นการปร บเปล ยนการ จ ดวางอ ปกรณ ต างๆ ในห องเร ยน (Classroom Layout) เช น สไลด กระดาน โต ะ เป นต น เพ อปร บให เหมาะสมก บการเร ยนการสอน และอานวยความสะดวกให แก ผ สอนและผ เร ยน 2. Guided Slide on Tablet Pc ไม ไ ฟ ฟ ไม ไ ร ไ ม ม ล เป นการน า Tablet PC มาท าเป น Guided Slide เพ อใช ในการเร ยนการสอน โดยผ เร ยนสามารถจดข อม ลลง ใน Hand out ท เตร ยมให ใน Tablet และน ากล บไปทบทวนได ซ งว ธ น ท าให ผ เร ยนม ความสนใจในช นเร ยน มากข น

10 10 3. Super T s Model DNA ข ซ ร รย ในท กๆ สถาบ นการศ กษาจะม ผ สอนท ม แนวทางการสอนท ด แต ไม ม การน าแนวทางท ด ของผ สอนเหล าน นมาประย กต ใช ในการสอน จ งม การท า ว จ ย Super T s Model ด วยการสอบถามเทคน คการสอนของผ สอน เช น การใช ไมโครโฟนในการส อสาร เพราะทาให ผ เร ยนได ร บฟ งข อม ลท ช ดเจน การแสดงว ธ ทาโจทย การคานวณให ผ เร ยนอย างละเอ ยด การใช ภาษาอ งกฤษในการสอน โดยปร บกระบวนการเร ยนการสอน เช น ใช Textbook ภาษาอ งกฤษ การทารายงานเป นภาษาอ งกฤษ เป นต น 4. Hand out Research การท าว จ ยในเร องของการแจก Hand out ให แก ผ เร ยน เพ อศ กษา แนวความค ดและพฤต กรรมของผ เร ยน โดยใช แบบสอบถามก บน กศ กษาแพทยศาสตร ต งแต ช นป 1-5 พบว า น กศ กษาม เจตคต ว า ถ าอาจารย ไม แจก Hand out ม ผลท าให ความต งใจเร ยนของน กศ กษาลดลง และไม ได ท าให น กศ กษาไปค นคว าหาความร ด วยตนเองเพ มข น แต ถ าอาจารย แจก Hand out น กศ กษาจะ ต งใจเร ยน เพ อจดเน อหาเพ มเต มจากใน Hand out ท อาจารย ให และพฤต กรรมของน กศ กษาไม ได ข นอย ก บ เกรดเฉล ย จะเห นได ว า Hand out เป นส อชน ดหน งท ช วยให การเร ยนบรรยายของน กศ กษาและการสอน บรรยายของอาจารย ม ประส ทธ ภาพมากย งข น นอกจากน ถ าอาจารย ค ดว าจะไม ม การแจก Hand out ใน การสอนบรรยาย อาจารย ควรม การใช เทคน คหร อส ออ นๆ มาช วยในการสอนด วย ร ร ย ร รรม ล ร ย รรม ระด บ ด งน ในการประเม นผลการสอนค ณธรรมและจร ยธรรมจะใช กรอบของ Miller s Pyramid ซ งม แนวทาง 4 1. ระด บ Knows ค อ ม ความร เร องน นหร อไม ร ไหมอะไรเร ยกว าถ ก อะไรเร ยกว าผ ด 2. ระด บ Knows How ค อ ประย กต ใช ได หร อไม การนาเอากรณ ศ กษามาให ต ดส นว าถ กหร อผ ด 3. ระด บ Shows How ค อ แสดงให เห นในสถานการณ จาลอง 4. ระด บ Does ค อ การประเม นว าสามารถทาได ในสถานการณ จร ง

11 11 ใน 2 ระด บแรกจะเป นการประเม นองค ความร ด านพ ทธ ป ญญา (Cognitive) แต ส งส าค ญค อ ผ เร ยน สามารถแสดงออกให เห นได ในระด บ Shows How และระด บ Does นอกจากน ย งม การประเม นค ณธรรมจร ยธรรมท เร ยกว า Multiple Mini Interview เป นการ ส มภาษณ โดยใช ค าถามท เป นโจทย ไม ม ถ กหร อผ ด 100% น ยมใช ในการค ดกรองผ เร ยน โดยว ธ การส งเกต พฤต กรรมและแนวค ดของผ เร ยนในสถานการณ จ าลอง และจะต องต ดตามประเม นผลของผ เร ยนใน สถานการณ จร งด วย ด งน น การประเม นผลถ อว าเป นการก าก บพฤต กรรมของผ เร ยนได ซ งหากม การ ปฏ บ ต อย างสม าเสมอจะทาให พฤต กรรมเหล าน นต ดต วผ เร ยนตลอดไป การเร ยนการสอนจะด หร อไม ด ข นอย ก บการเตร ยมการสอนของผ สอน ถ าผ สอนอยากให ผ เร ยน ได ร บความร ตามว ตถ ประสงค ผ สอนควรจะม เทคน คการสอนท ท าให ผ เร ยนได ร บความร นอกจากน ช วโมง แรกของการสอนจะเป นช วงเวลาท ส าค ญท ส ด ท ผ สอนควรจะท าให ผ เร ยนประท บใจต งแต แรก และควร สอนให ผ เร ยนได ทราบว า ผ สอนม แนวค ดและการว เคราะห อย างไร โดยการหย บต วอย างมาว เคราะห ให ผ เร ยนได ทราบแนวทาง อาจเร มต นการสอนด วยต วอย าง แล วน าไปส ทฤษฏ หร อการให ความร ภาคทฤษฏ พอส งเขป แล วจ งแสดงต วอย างแก ผ เร ยน จ งจะเก ดความเข าใจและเร ยนร ในท ส ด

12 12 ร ผล ร ร ม ลมย ย ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ ร ไ ลม ข ม ย ร ล ม ร 1. เร มจากกระบวนว ชา ควรม การแนะน าผ สอนและน กศ กษา ให ทราบถ งรายละเอ ยด เน อหาว ชา รวมท งธรรมชาต ของกระบวนว ชา 2. รายละเอ ยดของการเร ยนการสอน ม แนวทาง ด งน ภาคทฤษฎ ม ว ธ การหลากหลาย เพ อให น กศ กษาเข าใจ เช น การต งค าถาม-ตอบ ค าถาม การท า Quiz การด ภาพยนตร การยกต วอย าง ม เอกสารค าสอนให น กศ กษา อ านล วงหน า ซ งอาจจะม การน าเน อหาไปไว บนเว บไซต ให ก อนและต วอย างต างๆ ท ยก มาควรเหมาะสมก บว ย ความสนใจ และประสบการณ ของน กศ กษา ภาคปฏ บ ต ควรม การสาธ ตว ธ การให น กศ กษาด การฝ กปฏ บ ต จากของจร ง และผ สอน ต องแสดงความค ดเห นหล งการปฏ บ ต 3. ในการประเม นผลการเร ยนการสอน จะม การให คะแนนการม ส วนร วมก บก จกรรมในช น เร ยน เพ อสร างแรงจ งใจในการม ส วนร วมในช นเร ยนของน กศ กษา 4. ในห องเร ยนผ สอนต องไม ท าให ผ เร ยนเคร ยด หร อเก ดความกล วท จะแสดงความค ดเห น และผ สอนต องเป ดกว าง เพ อให การเร ยนการสอนราบร นโดยให ผ เร ยนม ส วนร วม ได แสดงความค ดเห น สามารถถามคาถามต างๆ ได อย างเต มท

13 13 ร ไ 1. ลย ล ไม ลม ข ย ร ล ลย เร ยนจากต วอย างจร ง (Field Trip( การใช VDO Clip หร อการใช Quiz ในช นเร ยน การแบ งกล มให น กศ กษาใช Internet WiFi (Tablet, iphone) หาข อม ล หร อกระต นด วย In Trend Topic ก จกรรมในแต ละป การศ กษาไม ควรซ าก น เช น น าผ ประกอบการหลายอาช พมา บรรยายให ความร การพาออกนอกสถานท หร อ การศ กษาด วยตนเอง เป นต น การเร ยนร คาศ พท โดยการสอนรากศ พท เช น hydration, anhydrous On-time Comment ซ งเหมาะก บ Class เล ก ตรวจงานของน กศ กษาท ละคน และส งกล บค นน กศ กษา เพ อให น กศ กษาได ร บทราบ ข อผ ดพลาดท ควรปร บปร ง ซ งงานท ให น กศ กษาควรม ความเหมาะสมในเร องของ เน อหา และเวลา ให การบ านพ เศษ สาหร บน กศ กษาพ เศษ เช น ให โจทย ยากสาหร บน กศ กษาเก ง แบ งกล มระดมความค ด ซ งควรผสมผสานระหว างน กศ กษาท ม ความสามารถ หลากหลาย เพ อให เก ดความร วมม อก น ให ความสน ทสนม ม ความเป นก นเองก บน กศ กษา ในระด บหน ง 2. ลย ร ร ย ร ม ร ภ การสอนให น กศ กษาร จ กว เคราะห และพ จารณาข อม ลด วยตนเอง การทางานส งควรให น กศ กษาเข ยนด วยลายม อของตนเอง ไม ควรให พ มพ Self Assessment : การประเม นความพ งพอใจของน กศ กษา ควรสร างแรงบ นดาลใจ (Motivation( ให น กศ กษาร กท จะเร ยนร และอยากจะค นหา ความร เพ มเต มด วยตนเอง เช น การให รางว ล การกล าวชมเชย เป นต น การสร างไอดอลให น กศ กษา เพ อกระต นให น กศ กษาม ความฝ น และพยายามปฏ บ ต ให บรรล เป าหมาย

14 14 ร ไ ลม ข ย ร ขภ 1. ร ร ยม ล ร ผ ร ให ม ระยะเวลาการสอนแทรก พร อมก บยกต วอย างให น กศ กษาได ค ดและว เคราะห แบ งเป น 4 ช วงของการสอนคล ายก บดนตร คลาสส ค ม การยกต วอย างข อสอบโดยใช ข อสอบ สรว.เก า ต งแต ป 2549 สอดแทรกระหว างการสอน 2-3 ข อ โดยไม เน นเฉลย แต ว เคราะห ให น กศ กษาค ดและเข าใจ โดยท ายช วโมงม ข อสอบท งหมด 10 ข อ 2. ร ร ผ ร ย โดยให ม ระด บของการสอนแบ งตามช นป โดยป ท 1-2 เป นเร องของศ พท เทคน ค ป ส ดท ายจะเป นการเข าส ว ชาช พ ส าหร บน กศ กษาท จะเข าส การประกอบว ชาช พ นานาชาต เน นเป ดว ส ยท ศน ก บท วโลก หลากหลายประเทศ นาเร องเล าของน กศ กษามา แลกเปล ยนในช นเร ยน และใช Brain-Based Learning 3. ร ใช คอมพ วเตอร เป นส อช วยในการสอนว ชาปฏ บ ต ท ม น กศ กษาจานวนมาก แบ งกล มย อยน กศ กษา เล นเกมแข งข นก น ตอบค าถาม ม แรงจ งใจเป นของรางว ลท าย ช วโมง เช น ขนม หร อทานข าวร วมก บอาจารย ใช ส อการสอนท ท นสม ย ปร บต วเข าหาน กศ กษา เช น Facebook และสร างกล มป ดเพ อ แลกเปล ยนค าถามก บน กศ กษา ม การน าประเด นในเว บไซต หร อเน อหาท เป นป จจ บ น กระต นให น กศ กษาค ด ให น กศ กษาทา Mind Map หล งจบช วโมงว าได เร ยนร อะไรบ าง ให น กศ กษาสะท อนแนวค ดและสอบถามว าน กศ กษาชอบว ธ การประเม นอย างน หร อไม ใช ภาษาอ งกฤษในการท า Powerpoint เพ อให น กศ กษาสามารถน าไปปร บต วใช ในการ อ านตาราภาษาต างประเทศได ลดช องว างก บน กศ กษาโดยการให น กศ กษาเข ยนช อเล นลงในใบเซ นช อและจ าช อ น กศ กษาเพ อเร ยกถามในช วโมงเร ยน

15 15 4. ร ล ร ร ม ผล ร ถามเร องความคาดหว งจากการเร ยนในช วโมงแรก ให น กศ กษาว เคราะห จ ดเด น จ ดด อยของตนเอง หล งจากจบช วโมงให ม การสร ปว ตถ ประสงค ของการเร ยนการสอน ในแต ละข อว าบรรล ว ตถ ประสงค ท น กศ กษาคาดหว งไว

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน

รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน รายงานว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง สภาพป ญหาการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชาคณ ตศาสตร ท วไป สาน กว ชาศ กษาท วไป มหาว ทยาล ยศร ปท ม THE CURRENT INSTRUCTIONAL PRACTICES PROBLEMS OF GENERAL MATHEMATICS FACULTY

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน 1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน ช อเร องว จ ย ผลการสอนซ อมเสร ม เร อง โปรแกรม Excel สาหร บน กศ กษาท ม ผลการเร ยนอ อน ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ งหว ด เช ยงใหม ช อผ ว จ ย อาจารย จ ตตาร ตน ตะตารน

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน การท คร จะจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ผ เร ยนม ส วนร วมน น ก จกรรมน นจะต องม ล กษณะท ช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมอย าง active ค อช วยให ผ เร ยนร ส กม ความกระต อร อร นต นต ว ม ความจดจ

More information

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

More information

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช

2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท ได ร บการสอนโดยการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ช อว จ ย การศ กษาผลการใช ส อการสอนช ด Amazing Word ในการจาคาศ พท ภาษาอ งกฤษ ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ผ ทาว จ ย นางสาวบงกช บ ญเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎก าแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 5711110 การโปรแกรมคอมพ

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ งานว จ ย การจ ดท าโครงการว ชาช พ ช อโครงการ ศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการต ดส นใจเล อกเร ยนสาขาว ชาช พของ น กเร ยนระด บช นปวช.1 ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2552 ผ ร วมจ ดท าโครงการ

More information

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 การแก ไขพฤต กรรมการไม สนใจเร ยนในรายว ชาการใช โปรแกรมนาเสนอข อม ลด วยส อการ สอนของน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1/ 5สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ไทยบร หารธ รก จ นางสาวณ ฏญาพร ช

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

การเร ยนร แบบโครงการ

การเร ยนร แบบโครงการ 1 การเร ยนร แบบโครงการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พ ชร ผลโยธ น การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) ได ร บความสนใจจากคร ปฐมว ยมาอย าง ต อเน อง ม การกล าวขว ญก นอย างมากในแวดวงการศ กษาปฐมว ยของไทยและเม อพระราชบ

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information