ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน"

Transcription

1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด บท 2/2556 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพม.10

2 สารบ ญ เร อง หน า 1. การสร างข อม ลผ ใช ของโรงเร ยน 1 2. การจ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ สารบรรณกลางโรงเร ยน 6 3. การกาหนดเลขหน งส อส งของโรงเร ยน 9 4. การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อสาหร บโรงเร ยน การร บ-ส งหน งส อของโรงเร ยน - การเข าใช งานด วยบทบาทสารบรรณกลางของโรงเร ยน 15 - การเข าใช งานด วยบทบาทเจ าหน าท หร อผ ปฏ บ ต 19 - การบ นท กร บหน งส อภายนอก การออกเลขหน งส อท นท การสอบถามหน งส อราชการ การเร ยกทะเบ ยนหน งส อส ง การออกเลขคาส งท นท การด ประว ต ค าส งท ออกปปแล ว แผนการขอก นเลข ต วอย างการเสนอหน งส อในระด บเขตพ นท การศ กษา 40 - การสร างหน งส อสาหร บสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 41 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ อ านวยการกล ม 45 - การเข าใช งานด วยบทบาทรองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 47 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 50 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ ต งเร องหร อสารบรรณกลาง 52

3 1 การสร างข อม ลผ ใช ของโรงเร ยน 1. เข าเว บปซต ให เล อกท เมน LOGIN เพ อเข าส ระบบด งร ป 2. Login เข าระบบด วยผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน ท ทางส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปด กาหนดให โดยระบบปด กาหนดร ปแบบของการกาหนดรห สการเข าใช งานปว ด งน ID ผ ใช = เลขประจาต วประชน 13 หล ก รห สผ าน = 3 ต วแรกของช อภาษาอ งกฤษ + 3 ต วแรกของนามสก ลภาษาอ งกฤษ + ว นเก ด + เด อนเก ด ยกต วอย างเช น ท กษพร งามขา (Taksaporn Ngamkhum) เก ดว นท 16 พฤษภาคม 2527 รห สผ านจะเป น taknga1605

4 3. เม อเข าระบบปด แล วให ปปท เมน User Profile เพ อเพ มบ คลากรของโรงเร ยนในระบบ และให ก าหนด บทบาทหน าท เป น ผ ใช งานท วปป 2 4. ระบบจะเข ามาหน าทะเบ ยนบ คคล ให ท าการกรอกข อม ลให ครบถ วน โดยเฉพาะข อม ลท ม * เป น ข อม ลท จ าเป นต องกรอก ปม อน ญาตให เว นว างปว เม อกรอกครบแล วให คล กท ป ม หร อ คล กท ป ม เม อต องการการบ นท กข อม ล คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล บนหน าจอ รายละเอ ยดการบ นท ก * ประเภทบ คคล ต องระบ ประเภทบ คคลเล อก Option ปทย หร อ ต างชาต เลขหน งส อเด นทาง ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ต างชาต ต องระบ เลขหน งส อ เด นทาง * เลขประจาต วประชาชน ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ปทย ต องระบ เป นต วเลข13 หล ก

5 3 เลขประจาต วผ เส ยภาษ ต องระบ เป นต วเลขปม ก น 13 หล ก * เพศ ต องระบ เพศ เล อก Option ชาย หร อหญ ง คานาหน าช อ เล อกรายการคานาหน าช อ * ช อ ต องระบ ช อของบ คลากร * ช อสก ล ต องระบ สก ลของบ คลากร * ช อ (อ งกฤษ) ต องระบ ช อภาษาอ งกฤษของบ คลากร * ช อสก ล (อ งกฤษ ต องระบ ช อสก ลอ งกฤษของบ คลากร * ว นท เก ด ต องระบ ว นท เก ดของบ คลากร (ต วอย าง 1 ม.ค ให ระบ 01/10/2496) * สถานภาพ ต องระบ สถานภาพ เล อก โสด สมรส หย า หร อหม าย ศาสนา เล อกรายการศาสนา * ประเภทบ คลากร เล อกประเภทบ คลากร สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร ระบ สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร เล อก Option ตนเอง ค สมรส หร อปม เบ ก ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ ระบ ว นท ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ (กรณ เล กจ าง หร อ พ นอาย ราชการ) ท องท ท บรรจ คร งแรก จ งหว ด เล อกจ งหว ดท บรรจ คร งแรกจาก List รายการจ งหว ด อาเภอ/เขต เล อกอาเภอ/เขตท บรรจ คร งแรกจาก List รายการอาเภอ * ว นท บรรจ ต องระบ ว นท บรรจ ของบ คลากร ใช ร ปแบบเด ยวก บการกรอก ว นเก ด * ว นท เกษ ยณอาย ราชการ โปรแกรมจะคานวนให จากการระบ ค าว นท เก ด หน วยงานต นส งก ด * หน วยงานต นส งก ด เล อกรายช อโรงเร ยนท ส งก ด ป จจ บ นปฏ บ ต หน าท * หน วยงาน ให เล อกหน วยงานปฏ บ ต เป นรายช อโรงเร ยนท ส งก ด * ตาแหน ง เล อกตาแหน งของบ คลากร จาก List รายการ เลขท ตาแหน ง ระบ เลขท ตาแหน ง * เง นเด อน ต องระบ เง นเด อนของบ คลากร เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ ระบ เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ เง นค าตอบแทน ระบ เง นค าตอบแทนของบ คลากร

6 4 หมายเหต ข อควรระว งในการกรอกข อม ลบ คลากร ในการเล อก เป นช อโรงเร ยนท ส งก ดท ง 2 ช อง และให เล อก 5. เม อกรอกข อม ลบ คลเร ยบร อยแล วให คล กป ม เพ อออกจากโปรแกรมระบบจะถามย นย น ว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก 6. ให เข าปปในส วนของการบร หารจ ดการผ ใช งานของหน วยงานท เมน User Account เพ อลงทะเบ ยน ผ ใช งาน ท าการก าหนด Username, Password และ ก าหนดข อม ลพ นฐานต างๆของผ ใช งาน เพ อบร การจ ดการข อม ลผ ใช งาน ซ งประกอบปปด วย เพ มผ ใช แก ปขข อม ลผ ใช Disable/Enable ผ ใช 7. ลงทะเบ ยนผ ใช งานเป น โดยการก าหนดรห สผ ใช และรห สผ าน ให ก บผ ใช ใหม เพ อให สามารถเข า ใช งาน Portal ปด ให เล อก ช อ และทาการเล อกเจ าหน าท ท ลงทะเบ ยน user profile ปว

7 5 8. เม อเล อกช อเพ อลงทะเบ ยนแล ว ระบบจะแสดงข อม ลส วนต ว ข อม ลสมาช กท ระบ รห สผ ใช และ รห สผ าน และในส วนของบทบาทผ ใช งาน E-Office ให เล อกเป นผ ใช งานท วไป ด งร ป จากน นคล กป ม บ นท กเพ อลงทะเบ ยน 9. คล กลงทะเบ ยนผ ใช งาน 10. หากบ คลากรท ลงทะเบ ยนเป นผ อ านวยการโรงเร ยนให เล อก บทบาทบร หาร เป นผ อ านวยการส าน ก เพ อให การกาหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชาในส วนของ Organize Structure ให ถ กต องต อปป

8 6 การจ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ สารบรรณกลาง ของโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login เข าระบบด วย ผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน จากน นให เข าปปท เมน Organize Structure 2. ระบบจะเข าส หน ากาหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชา ให คล กท สามเหล ยมเล ก จะแสดงโครงสร าง สายบ งค บบ ญชาของโรงเร ยนด งภาพ 3. ให คล กท ป ม เพ อจ ดการเจ าหน าท ของโรงเร ยนให ม บทบาทเป น สารบรรณกลางของโรงเร ยน

9 7 4. ระบบจะเข ามาท หน ากาหนดโครงสร างสายบ งค บบ งชา ให คล กท เพ อค นหาเจ าหน าท 5. จากต วอย างเล อกนางนกเล ก ทร พย เจร ญ เม อเล อกแล ว คล ก ตกลงตามภาพ 6. เล อกบทบาทให ก บเจ าหน าท เป น สารบรรณกลาง แล วคล กป ม บ นท ก ด งภาพ 7. เม อเจ าหน าท ในบทบาทสารบรรณกลาง Login เข ามาใช งานในระบบ หากม รายการท รอ ดาเน นการจะแสดงพร อมระบ บทบาท สารบรรณกลางปว ด วย ด งภาพ

10 8. หากต องการยกเล กหร อเปล ยนปลงเจ าหน าท ในบทบาทสารบรรณกลางให เข าปปดาเน นการตาม ข นตอนในข อ 1-5 จากน น ให เอา Checkbox ในช องสารบรรณกลางออกแล วกดบ นท ก 8

11 9 การกาหนดเลขหน งส อส งของโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login เข าระบบด วยผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน 2. คล กเล อก เมน บร การข อม ลพ นฐานงานสารบรรณ ตามลาด บภาพด านล าง 3. แล วคล กท ตารางรห สร ปแบบหน งส อ 4. หากย งปม ม การกาหนดรห สร ปแบบหน งส อ ระบบจะแจ งว าปม พบข อม ล ให คล กป ม OK 5. ระบบจะเข ามาท หน าตารางรห สร ปแบบหน งส อ

12 6. ให คล กท เพ อเพ มเลขประจ าต วส วนราชการ จะม Popup ข นมาให พ มพ เลขหน งส อของ หน วยงาน เช น ท ศธ / และระบ ว น ก าหนดว นเร มต น และว นส นส ด เสร จแล วท าการ บ นท ก ตามข นตอนด งต งอย างด านล าง ระบบจะทาการบ นท กเลขประจาต วส วนราชการ เม อเร ยบร อยแล วให คล กท ระบบ จะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก

13 11 การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อ สาหร บโรงเร ยน ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บสร างหน งส อของหน วยงาน เพ อท าการออกเลขของหน วยงานหร อออกเลข ของหน วยงานสารบรรณกลางและทาการส งปปย งหน วยงานท เก ยวข องต อปป การสร างหน งส อ 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าหน าท เพ อต งเร องเสนอต อผ บ งค บบ ญชา 2. คล กเล อกโปรแกรมบ นท กต งเร อง ตามลาด บภาพด านล าง

14 12 3. แสดงหน าจอ บ นท กต งเร อง ด งภาพ รายละเอ ยดการบ นท กด งน เลขท หน งส อ โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ลงว นท โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ *ประเภทของหน งส อ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการประเภทของหน งส อ *ช นความเร ว คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความเร ว *ช นความล บ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความล บ *เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - *เร ยน เสนอผ บ งค บบ ญชา คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ *จาก โปรแกรมแสดงช อผ ต งเร องตามข อม ลผ ใช งาน สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร ใน Tab หน งส อนาส ง แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ - คล กป ม เพ อแสดงหน าจอสแกนเอกสาร ด งภาพ(เคร องท ใช งานโปรแกรมน ต องต ออย ก บ เคร อง Scanner และ ต ดต งโปรแกรม ScanPicCompActiveX exe ก อนการใช งาน)

15 13 4. คล กป ม เพ อแสดงหน าจอแนบปฟล เอกสาร คล ก เร ยกด เล อกปฟล ท ต องการแนบ แล วคล ก ตกลง เม อเล อกปฟล เร ยบร อยแล วให กด ตกลง ตารางปฟล หน งส อนาส งจะแสดงเอกสารท แนบเร ยบร อยแล ว

16 5. ช อง จ งเร ยนมาเพ อโปรด จะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสาร แบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และเห นควรแจ งโรงเร ยน ให เล อกตามภาพด านล างน เม อคล กท จะม ป อบอ บให เล อก ค าส ง: ลงนามถ ง คล กท Tab หน วยงานท ต องการส งหน งส อ แล วคล ก ตกลง 7. เม อเล อกหน วยงานท ต องการส งเร ยบร อยแล ว ในช อง *เสนอผ บร หาร ให เล อก เพ อเสนอ ผ อ านวยการโรงเร ยน คล ก ตกลง จากน นระบบจะให ท าการย นย นอ กคร ง ให เล อก OK และระบบ จะแจ งเลขท หน งส อส งภายใน เร องจะถ กเสนอปปย งผ อานวยการโรงเร ยนต อปป

17 15 การร บหน งส อ ของโรงร ยน-เข าระบบ ในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต คล กท เมน เข าระบบ แล ว Login ด วย User ในบทบาทสารบรรณกลางโรงเร ยน 2. ใส รห สผ ใช และรห สผ าน คล กลงช อเข าใช งาน จากต วอย าง สารบรรณกลาง โรงเร ยน ค อ อ.นกเล ก 3. เม อเข าส ระบบแล ว ระบบจะแสดงข อม ลผ ใช ให ตรวจสอบ รายการท ต องด าเน นการ > ระบบ สารบรรณ > รอลงทะเบ ยนร บ(สารบรรณกลาง) ทาการคล กเพ อเข าด รายละเอ ยดหน งส อ จากภาพม รายการท รอลงทะเบ ยนร บอย 1 รายการ เม อคล กเข ามาจะเห นรายละเอ ยดหน งส อท ปด ร บ ในหน าลงทะเบ ยนร บหน งส อ ให คล กเล อกรายการ หน งส อ และคล กลงทะเบ ยนร บตามลาด บ

18 16 คาอธ บายความหมายเพ มเต ม เม อต องการการส งหน งส อฉบ บน ต อปปหน วยงานอ น เม อต องการส งเร องค นหน วยงานท ส งมา เม อต องการเก บหน งส อเร องน ใส กล องล นช กปม ม การดาเน นการใดๆ เม อต องการลงทะเบ ยนร บหน งส อตามปกต เม อต องการลงร บหน งส อและมอบหน งส อให บ คคลท ท เก ยวข องต อ 4. ระบบจะแสดงสถานการณ ลงทะเบ ยนร บเร ยบร อยแล ว ให คล ก OK 5. จากน นให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก ให กดตรวจสอบงานค างดาเน นการเพ อตรวจสอบงานท ปด ดาเน นการแล ว 6. เม อลงทะเบ ยนร บหน งส อแล ว จะม รายการเพ มเข ามาในรายการรอด าเน นการ ให คล กท รายการ รอดาเน นการ (สารบรรณกลาง) 7. เม อคล กเข ามาเห นรายละเอ ยดหน งส อท รอด าเน นการ ให เล อกหน งส อท ร บเพ อมอบหน งส อให บ คคล กล มท เก ยวข องต อปป

19 8. ระบบจะเข ามาท หน าหน งส อร บใหม ให ตรวจสอบข อม ลให ครบถ วน และมอบบ คคลท ร บผ ดชอบ โดยเล อกท และกด เพ อเล อกบ คคลท ต องการมอบ 17 เล อกบ คคลท ต องการมอบ แล วคล กตกลง และเม อตรวจสอบข อม ลถ กต องแล วให คล ก ตกลง

20 หมายเหต : ถ าต องการมอบหน งส อถ งผ อ านวยการโรงเร ยนโดยตรง ให เล อกท เสนอผ บร หาร ตามข นตอนด งภาพ ระบบจะถามย นย นการส งหน งส ออ กคร ง ถ าถ กต องแล ว ให คล ก OK และจะแสดงสถานะว าระบบ มอบหน งส อด งกล าวเร ยบร อยแล ว คล ก OK เป นอ นจบข นตอนการร บหน งส อจากสารบรรณกลางของ โรงเร ยน 10. ระบบจะกล บมาหน าท เร องรอด าเน นการ จะเห นว าปม ม หน งส อฉบ บด งกล าวรอด าเน นการ ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมา หน าแรก ให กด ตรวจสอบงานค างดาเน นการ เพ อตรวจสอบรายการท รอดาเน นการอ น

21 19 ข นตอนการร บจากสารบรรณกลางของโรงเร ยน และการต งเร องถ งผ อานวยการโรงเร ยน 1. Login เข าระบบด วย User ในบทบาทเจ าหน าท หร อผ ปฏ บ ต แล วตรวจสอบ รายการท ต อง ดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอดาเน นการ(จนท/ขรก.สพฐ.) ท าการคล กเพ อเข าด รายละเอ ยด หน งส อ 2. คล กเร องท ต องการดาเน นการจะเห นรายละเอ ยดของหน งส อ 3. ระบบจะเข ามาท หน าหน งส อร บใหม ซ งจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อ เจ าหน าท สามารถ ดาวน โหลดหน งส อเพ อเสนอผ อานวยการโรงเร ยนปด ในข นตอนน ปด ในข นตอนน

22 4. เจ าหน าท ท ปด ร บเร อง ท าการ ต งเร อง เสนอต อผ อ านวยการโรงเร ยนต อปป ถ าค นเร อง เร องจะกล บปปท สารบรรณกลางของโรงเร ยน ถ าย ต เร อง เร องน นจะถ กเก บท นท หร อย ต เร องน นท นท ระบบจะเข ามาท หน า บ นท กสร างหน งส อ ให ตรวจสอบรายละเอ ยดให ถ กต อง ในส วนของจ งเร ยนมาเพ อโปรด ให เล อกเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสารแบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และอน ญาต ให เล อกตามภาพด านล างน

23 21 6. หากม รายละเอ ยดเพ มเต มให ระบ ปปในช อง หมายเหต เพ มเต ม แล วคล ก ตกลง 7. ระบบจะถามย นย นการเสนอหน งส ออ กคร ง ถ าถ กต องแล ว ให คล ก OK และจะแสดงสถานะว าระบบ ปด บ นท กข อม ลเร ยบร อยแล วหร อมแจ งเลขส ง ให คล ก OK 8. Login เข าระบบด วยบทบาทของผ อานวยการโรงเร ยน จะเห น รายการท ต องดาเน นการ > ระบบ สารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ(ผอ.รร) ให คล กท ต วเลขท แสดงจานวนรายการ ตามภาพ ระบบจะเข ามาท หน าเร องรอพ จารณา/รอเสนอส งการ ให คล กเร องท ต องการดาเน นการด รายละเอ ยด

24 22 9. ระบบจะเข ามาท หน าบ นท กสร างหน งส อ ให ตรวจสอบรายละเอ ยดของหน งส อด งกล าว 10. ผ อ านวยการโรงเร ยน Checkbox ส งการ หากต องการเพ มเต มรายละเอ ยดให พ มพ ในช อง หมายเหต เพ มเต ม ด งข นตอนและต วอย างตามภาพ และคล กท ตกลง 11. ระบบจะแจ งการอน ม ต ม ต หน งส อเร ยบร อย ให คล ก OK 12. หากปม ม เร องค างแล ว ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรม หร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก ให กด ตรวจสอบงานค างด าเน นการ จะเห นปด ว า รายการท ดาเน นการแล วจะหายปปเพราะม เร องปด ส งกล บปปย งเจ าหน าท ท ต งเร องแล ว

25 เม อ Login เข าระบบในบทบาทเจ าหน าท ท ต งเร อง จะเห นเร องท ผ อ านวยการโรงเร ยนพ จารณาแล ว ในรายการท ต องดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > เร องพ จารณาแล ว ให คล กท ต วเลขท แสดงจ านวน รายการเพ อเข าด รายละเอ ยด 14. ระบบจะเข ามาท หน าเร องท พ จารณาแล ว ให คล กท หน งส อส ฟ า เพ อด รายละเอ ยด 15. ระบบจะเข ามาท หน าด รายละเอ ยดหน งส อ ซ งจะแสดงรายละเอ ยดต างๆ รวมถ งการส งการของ ผ อานวยการโรงเร ยน

26 16. เจ าของเร องสามารถตรวจสอบความเคล อนปหวของหน งส อปด ด งภาพ 24

27 25 การบ นท กร บหน งส อภายนอก ของสาน กงานเขตพ นท ฯและโรงเร ยน ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บร บหน งส อจากหน วยงานภายนอก เพ อร บทราบและด าเน นการเก ยวก บรายการ หน งส อภายนอก สพฐ. ต อปป ซ งข นตอนการดาเน นการของโรงเร ยนและสาน กงานเขตพ นท จะเหม อนก น การร บหน งส อภายนอก 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทสารบรรณกลาง 2. คล กเข าระบบงานสารบรรณ ตามภาพด านล าง เข าตาม ข นตอน คล กท เมน ร บหน งส อใหม เพ อลงร บหน งส อท ส งมาจากภายนอก

28 4. แสดงหน าจอหน งส อร บใหม ให กรอกรายละเอ ยดหน งส อท ปด ร บจากภายนอกให ครบถ วน 26 รายละเอ ยดการบ นท ก - เลขท หน งส อ กรอกเลขท หน งส อตามหน งส อท ปด ร บมา - ลงว นท ป อนว นท ตามหน งส อท ปด ร บ - เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - เร ยน คล กป ม เพ อเล อกจากรายการให เล อกเป น ผอ.ส าน กงานเขต พ นท การศ กษา - จาก คล กป ม เพ อค นหาหน วยงานท ม ในระบบ ถ าปม ม ให คล กเพ ม หน วยงาน - สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร - หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร Tab หน งส อน าส ง ให แสกนหน งส อท ปด ร บและแนบเข าระบบเพ อให หน งส ออย ในระบบงาน สารบรรณ 5. คล ก เพ อการค นหาหน วยงาน ต วอย างหน งส อฉบ บน มาจาก ส าน กงานสาธารณส ข จ งหว ด พ ษณ โลก ให ทาการค นหาตามข นตอน 1-5 จะปด หน งส อตามท ค นหา

29 27 จะปรากฏภาพตามด านล าง 6. เม อกรอกข อม ลครบถ วนตามหน งส อท ปด ร บมาแล ว ให มอบเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ โดยเล อกท โดยการเล อกตามข นตอนตามภาพ ด งต วอย าง จะมอบหน งส อด งกล าวให กล มนโยบายและแผน ถ าจะมอบให บ คคลก คล กท เมน บ คคล เสร จแล ว คล กลงทะเบ ยนร บ

30 28 ระบบจะตอบย นย นการมอบหน งส อ ให คล ก OK จะส งหน งส อปปให กล มนโยบายและแผนต อปป หมายเหต กรณ โรงเร ยนสามารถเล อกมอบปปย งบ คคลท เก ยวข องปด เลย ปม จ าเป นต องมอบผ านกล ม เหม อนของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา

31 29 การออกเลขหน งส อท นท ว ตถ ประสงค เมน น ใช เพ อการออกเลขท หน งส อเร งด วน และการออกเลขท นท ผ ม ส ทธ เข าถ งโปรแกรมน ค อ เจ าหน าท ท ปด ร บบทบาท สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง การออกเลขท นท 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน ตามภาพ 2. คล กท เมน ออกเลขท นท 3. ระบบจะเข ามาท หน าออกเลขท นท ให เล อก เพ อเล อกหน วยงานปลายทางท ต องการส งหน งส อ และให คล กเล อกท หน ารายช อโรงเร ยนท ต องการ ด งต วอย างและข นตอนตามภาพ

32 30 4. ถ าม เอกสารแนบ ให ทาการแนบเอกสาร โดยคล กตามข นตอน 1 3 จะปด ปฟล เอกสารแนบตามภาพ

33 5. ถ าต องการอธ บายเก ยวก บเร องท แนบ ให พ มพ ข อความเพ มเต มในส วนของสาระส าค ญ เสร จแล วท า การบ นท ก และคล กตกลง เง อนปขในการออกเลขหน งส อส งให เล อกท ออกเลขเด ยวก น กรณ ท ต องการส งเร องปปท กโรงเร ยน เม อเร ยบร อยแล วให คล กป ม ออกเลขหน งส อส ง ระบบจะแสดงสถานะ ออกเลขหน งส อเร ยบร อยแล ว ให คล ก ตกลง หร อ OK

34 7. ระบบจะแสดงรายละเอ ยดการส งหน งส อ ถ าต องการแนบเอกสารเพ มเต มให คล กท Checkbox ท แนบเอกสารฉบ บเด ยวก น (ข นตอนน แบบเอกสารท ลงนามแล วพร อมส ง) แล วคล กป ม แนบเอกสาร/ ลบเอกสาร เร ยบร อยแล วคล กส งหน งส อ ระบบจะเต อนว า ค ณปด แนบเอกสารท ต องจ ดส งเร ยบร อยหร อย ง คล ก ตกลง จะแจ งส งหน งส อ เร ยบร อยแล ว คล กท ตกลง อ กคร ง

35 33 การใช สอบถามหน งส อราชการ ว ตถ ประสงค สอบถามหน งส อ เป นเมน ท ช วยในการส บค นหน งส อราชการ 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต ปปท เมน E-OFFICE แล ว เล อกเมน บร การส บค นหน งส อราชการ แล วคล กท สอบถามหน งส อราชการตามข อ 2 2. ระบบจะเข ามาท หน าสอบถามหน งส อ ให ระบ เง อนปขว นท ท ต องการส บค นตามข อ 1 เสร จแล ว คล กท ป ม ค นหา ตามข อ 2 ระบบจะแสดงรายละเอ ยดตามเง อนปขท ก าหนด ให คล กท หน งส อ ส แดงเพ อด รายละเอ ยด 3. เม อคล กท Tab ความเคล อนไหว จะแสดงรายการความเคล อนปหวของหน งส อ

36 34 การเร ยกทะเบ ยนหน งส อส ง ว ตถ ประสงค เพ อตรวจสอบข อม ลสม ดทะเบ ยนหน งส อของหน วยงานต างๆ รายงานสม ดทะเบ ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต ปปท เมน E-OFFICE แล ว เล อกเมน บร การส บค นหน งส อราชการ แล วคล กท รายงานสม ดทะเบ ยน ด งภาพ 2. ระบบจะเข ามาท หน ารายงานสม ดทะเบ ยน ให ระบ เง อนปขรายงานตามรายละเอ ยดด งน - สม ดทะเบ ยน ให เล อกจากรายการท แสดง กรณ ให เล อก เล อกทะเบ ยนหน งส อร บ / ส ง - จากว นท ระบ ว นท ว น/เด อน/ป พ.ศ. ท ต องการค น - ถ งว นท ว นท ว น/เด อน/ป พ.ศ. - บ คคล คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ - หน วยงาน คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ การแสดงผล สามารถเล อกปด 2 ล กษณะค อ.PDF และ Excel

37 3. เม อระบ เง อนปขครบถ วนแล วให กด พ มพ เพ อเร ยกด รายงาน สาหร บรายงานทะเบ ยนหน งส อร บ / ทะเบ ยนหน งส อส ง สามารถเร ยกด การแสดงผลในบทบาทหน าท ของ สารบรรณกลาง 35

38 36 การออกเลขคาส งท นท ว ตถ ประสงค เพ อการออกเลขค าส ง บ นท กการจ ดเก บค าส ง ค นหา ส บค น ค าส ง ผ ม ส ทธ เข าถ งโปรแกรมน ค อ เจ าหน าท ท ปด ร บบทบาท สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง การออกเลขคาส งท นท 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน งานสารบรรณ > บร การออกเลขหน งส อราชการคาส ง > ท ออกเลขคาส งท นท ตามลาด บด งภาพ 2. ระบบจะเข ามาท หน าออกเลขคาส งท นท ให กรอกช อเร อง และแนบเอกสารคาส งท ร างปว ตามข อ 2 และใส สาระสาค ญในคาส ง หมายเหต (ถ าม ) เสร จแล วคล ก บ นท ก

39 37 ระบบจะแสดงสถานะบ นท กข อม ลเร ยบร อย ให คล ก ตกลง 3. ระบบจะม Pop-Up ข นมาแสดงรายละเอ ยดตามภาพดานล าง ให พ มพ ข อความ ท งน... และระบ ว นท ส ง จากน น คล กเลขออกคาส ง แล วคล กป ม ตกลง ระบบจะแสดงสถานะออกเลขคาส งเสร จสมบ รณ ให คล ก ตกลง หมายเหต : บางเคร องหร อบางโปรแกรม-ถ าบ นท ก ตามข อ 2 แล วปม ข น popup ด งภาพข างต น ให คล ก ออก จากหน าคาส งออกเลขท นท แล วให ปปทาการออกเลข คาส งท เมน ออกเลขท คาส ง 4. ระบบจะออกเลขท คาส งให ตามภาพ ถ าต องการแนบคาส งให คล กแนบเอกสารเพ อแนบค าส งฉบ บจร ง ท อน ม ต แล ว

40 38 การด ประว ต คาส งท ออกไปแล ว เมน ออกเลขคาส ง 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน งานสารบรรณ > บร การออกเลขหน งส อราชการคาส ง > ออกเลขท คาส ง 2. ระบบจะแสดงปรากฏลาด บค าส งท ออกแล ว พร อมท งรายละเอ ยดการออกเลขคาส ง 3. ถ าต องการแนบเอกสารเพ มเต มหร อลบเอกสารแนบ ให คล กท เพ อทาการเพ ม หร อลบเอกสาร แนบตามภาพด านล าง

41 39 แผนการขอก นเลข ว ตถ ประสงค เพ อใช ขอก นเลข การออกเลขหน งส อ การออกเลขท นท ผ ม ส ทธ เข าถ งโปรแกรมน ค อเจ าหน าท ท ปด ร บ บทบาท สารบรรณกล มและสารบรรณกลาง แผนการขอก นเลข 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าสารบรรณกล มหร อสารบรรณกลาง แล วปปท เมน E-OFFICE แล วเล อกเมน งานสารบรรณ > บร การออกเลขหน งส อราชการคาส ง > แผนการขอก นเลข 2. ระบบจะเข ามาท หน าแผนการขอก นเลข ให ระบ ว นท ขอก น และจานวนว นท ขอก นเลข และคล กท ป ม ขอก น ระบบจะแสดงสถานการณ บ นท กเลขทะเบ ยนตามว นท ขอ ให คล ก ตกลง 3. ระบบจะบ นท กว นท ขอก นเลข จ านวนท ขอก น และสถานการณ ก นเลข ในตารางแผนขอก นเลข หากต องการลบเลขท ขอก นให คล กท เพ อยกเล กการขอก นเลข

42 ต วอย างการสร างหน งส อ/เสนองาน/พ จารณาส งการ ในระด บเขตพ นท การศ กษา

43 41 การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อ สาหร บสาน กงานเขตพ นท ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บสร างหน งส อของหน วยงาน เพ อท าการออกเลขของหน วยงานหร อออกเลข ของหน วยงานสารบรรณกลางและทาการส งปปย งหน วยงานท เก ยวข องต อปป การสร างหน งส อ 8. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าหน าท เพ อต งเร องเสนอต อผ บ งค บบ ญชา 9. คล กเล อกโปรแกรมบ นท กต งเร อง ตามลาด บภาพด านล าง

44 แสดงหน าจอ บ นท กต งเร อง ด งภาพ รายละเอ ยดการบ นท กด งน เลขท หน งส อ โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ลงว นท โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ *ประเภทของหน งส อ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการประเภทของหน งส อ *ช นความเร ว คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความเร ว *ช นความล บ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความล บ *เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - *เร ยน เสนอผ บ งค บบ ญชา คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ *จาก โปรแกรมแสดงช อผ ต งเร องตามข อม ลผ ใช งาน สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร ใน Tab หน งส อนาส ง แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ - คล กป ม เพ อแสดงหน าจอสแกนเอกสาร ด งภาพ(เคร องท ใช งานโปรแกรมน ต องต ออย ก บ เคร อง Scanner และ ต ดต งโปรแกรม ScanPicCompActiveX exe ก อนการใช งาน)

45 คล กป ม เพ อแสดงหน าจอแนบปฟล เอกสาร คล ก เร ยกด เล อกปฟล ท ต องการแนบ แล วคล ก ตกลง เม อเล อกปฟล เร ยบร อยแล วให กด ตกลง ตารางปฟล หน งส อนาส งจะแสดงเอกสารท แนบเร ยบร อยแล ว

46 12. ช อง จ งเร ยนมาเพ อโปรด จะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสาร แบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และเห นควรแจ งโรงเร ยน ให เล อกตามภาพด านล างน เม อคล กเล อกสถานศ กษาแล ว จะม ป อบอ บให เล อก ค าส งลงนามถ ง คล กท Tab สถานศ กษา เพ อ เล อกส งให สถานศ กษา (โรงเร ยนในส งก ด ) แล วคล กเล อกโรงเร ยนท ต องการส งถ ง ถ าหากต องการส ง ให ก บโรงเร ยนในส งก ดท งหมด ให เล อกท สาน กงานเขตพ นท การศ กษาฯ เสร จแล ว คล ก ตกลง 14. เม อเล อกสถานศ กษาท ต องการส งเร ยบร อยแล ว ในช อง *เสนอผ บร หาร ให เล อก เพ อเสนอ ผ อานวยการกล ม คล ก ตกลง จากน นระบบจะให ท าการย นย นอ กคร ง ให เล อก OK และระบบจะแจ ง เลขท หน งส อส งภายใน

47 45 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาท ผ อานวยการกล ม 1. เม อ Login เข าระบบด วยบทบาทของผ อานวยการกล ม จะเห น รายการท ต องดาเน นการ > ระบบ สารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ ให คล กท ต วเลขท แสดงจานวนรายการ ตามภาพ 2. เม อคล กรายการ รอพ จารณา/รอเสนอส งการ จะแสดงหน าจอด งภาพ โดยโปรแกรมค นหาข อม ล เร องรอพ จารณา/รอเสนอส งการท รอการพ จารณา โดยอ ตโนม ต 3. คล กเพ อด รายละเอ ยดหน งส อท ต องการปฏ บ ต โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อด งภาพ

48 4. เม อผ อานวยการกล มพ จารณาแล วเห นชอบตามหน งส อ ให เล อกเสนอผ บร หารในล าด บถ ดปปโดยคล ก ท เพ อเสนอเร องให ท าน รองผ อานวยการเขตพ นท การศ กษาลงนาม 46 ถ าผ อานวยการกล มม ความเห นเพ มเต มในหน งส อ ให พ มพ ลงใน หมายเหต เพ มเต ม แล วคล กท ป ม เสนอพ จารณา ระบบจะถามเพ อย นย นอ กคร งให คล ก OK จะปด เลขท ส งในระบบ ให คล ก ok เพ อย นย นการเสนอหน งส อ หมายเหต ถ าพ จารณาแล วเห นควรส งกล บปปแก ปขให คล กป ม ส งกล บแก ไข เร องจะกล บปปท คนต ง เร อง แต ถ าคล กท ป ม ย ต เร อง เร องน ก จะถ กย ต เร องปป 5. เม อเสนอเร องครบท กเร องแล ว ให กล บปปตรวจสอบงานค างดาเน นการจะพบว าปม ม งานรอดาเน นการ

49 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาท รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1. เม อ Login เข าระบบด วยบทบาทของรองผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา จะเห น รายการท ต อง ดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ ให คล กท ต วเลขท แสดงจ านวนรายการ เพ อเข าด เร องและเอกสารท รอด าเน นการ ตามภาพ เม อคล กรายการจะแสดงหน าจอ เร องรอพ จารณาส งการ ด งภาพ 3. คล กเพ อด รายละเอ ยดหน งส อท ต องการพ จารณา โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อด งภาพ

50 48 คล กท ป ม เสนอพ จาณา กรณ ต องการเสนอต อ ผ อานวยการเขตพ นท การศ กษาต อ ระบบจะถามย นย นอ กคร ง ให คล ก OK เพ อย นย น 4. กรณ รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ร กษาราชการแทน/ปฏ บ ต ราชการแทน ให Checkbox ท ร กษาราชการแทน/ปฏ บ ต ราชการ และ Checkbox ส งการ จากน นคล กป ม เสนอ พ จาณา ตามข นตอนด งภาพ ร ะ บ บ จ ะ ต อ บ ก า

51 ระบบจะแจ งการอน ม ต ม ต หน งส อเร ยบร อย ให คล ก OK เร องท เสนอมาจะจบท รองผ อ านวยการ สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เม อด าเน นการพ จารณาท กเร องแล ว จะปม ม รายการค างในรายการท ต องด าเน นการ หล งจากเร อง ปด ร บการอน ม ต แล ว เร องจะกล บปปท คนต งเร อง สารบรรณกล มของแต ละกล ม และสารบรรณกลาง ของแต ละกล ม เพ อรอการออกเลขหน งส อ/และส งหน งส อต อปป

52 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาท ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1. เม อ Login เข าระบบด วยบทบาทของรองผ อ านวยการเขตพ นท การศ กษา จะเห น รายการท ต อง ด าเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอเสนอ/พ จารณาส งการ(ผอ.สน.) ให คล กท ต วเลขท แสดง จานวนรายการ เพ อเข าด เร องและเอกสารท รอดาเน นการ ตามภาพ เม อคล กรายการจะแสดงหน าจอ เร องรอพ จารณาส งการ ด งภาพ ถ าเห นชอบให คล กด รายละเอ ยด หน งส อ ถ าปม เห นชอบให คล กย ต เร องปป 3. เม อคล กเพ อด รายละเอ ยดหน งส อท ต องการพ จารณา โปรแกรมจะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อท ต ง เร องเข ามา ให ตรวจสอบรายละเอ ยดต างๆก อนพ จารณาส งการ

53 4. เม อผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท พ จารณาแล ว เห นชอบตามหน งส อ ให Checkbox ส งการ แล ว คล ก ตกลง หากพ จาณาแล วเห นควรแก ปขให คล กป ม ส งกล บแก ไข เร องจะถ กต กล บมาย งผ ท ต งเร อง ให ทาการเสนอข นปปใหม หากต องการย ต เร องให คล กป ม ย ต เร อง 51 หากต องการเพ มเต มข อความให ใส ในช อง หมายเหต เพ มเต ม 5. ระบบจะแจ งการอน ม ต ม ต หน งส อเร ยบร อย ให คล ก OK หร อตกลง 6. เม อ คล ก ตกลง แล ว ระบบจะกล บมาท หน าเร องรอด าเน นการ ให คล ก ออกเม อตรวจสอบเร องท พ จารณาแล ว ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรกให กดตรวจสอบงานค างด าเน นการ เพ อตรวจสอบงานท ปด ดาเน นการแล ว

54 Login เข าใช งานระบบด วยบทบาทผ ต งเร อง/สารบรรณกลาง 1. กรณ Login เข าระบบในบทบาทสารบรรณกล ม หร อ คนต งเร อง จะเห นเร องท ผ อ านวยการเขต พ จารณาแล ว ในรายการท ต องดาเน นการ > ระบบสารบรรณ > เร องพ จารณาแล ว ให คล กท ต วเลขท แสดงจานวนรายการ เพ อออกเลขหน งส อ ด งภาพ กรณ Login เข าระบบในบทบาทสารบรรณกลาง จะเห นเร องท ผ อ านวยการเขตอน ม ต แล ว ใน รายการท ต องด าเน นการ > ระบบสารบรรณ > รอออกเลข/รอส งหน งส อ ให คล กท ต วเลขท แสดง จานวนรายการ เพ อออกเลขหน งส อ ด งภาพ 3. คล กท หากต องการด รายละเอ ยดและความเคล อนปหวหน งส อ ต งแต เร องท เสนอจนถ งการ อน ม ต

55 4. เม อคล กท Tab ความเคล อนไหว จะแสดงรายการความเคล อนปหวของหน งส อว าปปอย ท ใครเม อปหร จะเห นรายละเอ ยด ระยะเวลา ท หน งส อเด นทางปปตามโครงสร างการเสนอหน งส อ เม อตรวจสอบรายละเอ ยดแล ว ให คล กท เพ อออกเลขหน งส อส ง 6. เง อนปขในการออกเลขหน งส อส ง กรณ เล อกส งหลายหน วยงานในฉบ บเด ยวก น ให เล อก ใช เลข เด ยวก น และ ใช เลขต อจากสม ดทะเบ ยน กรณ ต องการส งถ งหลายหน วยงานแต ใช เลขหน งส อคนละ เลขให เล อก ใช เลขต างก น จากน นคล กท ป ม เพ อออกเลขหน งส อ

56 54 ระบบจะทาการเจ งสถานะว าปด ทาการออกเลขหน งส อท งหมดเร ยบร อยแล ว ให คล ก OK 7. จากน นระบบจะแสดงเลขท หน งส อท ปด ออกแล วด งภาพ 8. ให Check Box ท แนบเอกสารฉบ บเด ยวก น เพ อท าการแนบเอกสารให ท กหน วยงานท ส ง โดยให แนบเอกสารผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาลงนามเร ยบร อยแล ว ในข นตอนน แล วคล กท

57 55 9. ทาการเล อกปฟล เอกสารท ต องการแนบเพ มเต ม 10. เม อแนบเอกสารให คล กท ป ม ออก

58 กรณ ท ต องการเพ มเต มเอกสารให แก บางโรงเร ยนให คล กท ในช องของโรงเร ยนท ต องการแนบ เอกสารให แล วทาการแนบเอกสารตามข นตอนเหม อนในข อท เม อแนบเอกสารเร ยบร อยแล วให คล ก ท เพ อท าการส งหน งส อปปย งหน วยงาน ปลายทาง 13. ระบบจะแจ งสถานะว าปด ทาการส งหน งส อเร ยบร อยแล ว ให เล อก OK

59 เม อกล บมาตรวจสอบรายการ ท ปด ดาเน นการปป จะพบว าสถานะ ออกเลข/ส งหน งส อ จะหายปป 15. เม อคล กท เพ อด รายละเอ ยดหน งส อ สามารถเข าปปตรวจสอบความเคล อนปหวของหน งส อ ซ งจะแสดงลาด บการเสนอหน งส อ ต งแต ต นเร องปปจนถ งการอน ม ต และการส งหน งส อ 16. เม อส งงานเร ยบร อยแล ว หน งส อย งคงค างอย ในระบบ ต องท าการ ย ต เร อง เพ อป ดงานออกจาก กล องรอดาเน นการ

60 17. เม อตรวจสอบเร องท พ จารณาแล ว ให คล ก ระบบจะถามย นย นว าต องการออกจาก โปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรกให กดตรวจสอบงานค างด าเน นการ เพ อตรวจสอบงานท ปด ดาเน นการแล ว 58

61 59 จ ดทาโดย นางสาวท กษพร งามขา น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต10 เร ยบเร ยงจาก 1. ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส ง หน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ษณ โลก เขต 2 จ ดทาโดยท ม : - นายณฐกร ท อแก ว สพป.อ ดรธาน เขต 2 - นายพงศ พ ระ ทองแบบ สพป.พ ษณ โลก เขต.2 - นายณว ฒน จ นทเขต สพป.มหาสารคาม เขต 2 - นางพ ก ลทอง ส งข เง น สพป.พ ษณ โลก เขต 3 2. ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาช ยภ ม เขต 1

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ค ม อ การบร หารจ ดการ

ค ม อ การบร หารจ ดการ เอกสารท 6/2558 ค ม อ การบร หารจ ดการ ระบบข อม ลสารสนเทศ 2558 กล มงานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 2 โทร. 0-7425-8216 ต อ 15 เว บไซต http://www.skz2.go.th http://203.172.179.30/aoc_ska2

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ส าหร บศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ******************************************************************************* ว ตถ ประสงค - เพ อให การด าเน นงานจ ดการข

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ค ม อการปฏ บ ต งาน งานสารบรรณ และ การจ ดเก บเอกสาร ว นท...เด อน...2553 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสารน งานสารบรรณ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information