าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

Size: px
Start display at page:

Download "าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต"

Transcription

1 P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร ยนร เพ อให การต ดต อด าน การส อสาร การประสานงาน ระหว างส าน กงานก บสถานศ กษา ม ประส ทธ ภาพย งข น ส งผลต อ การบร หารจ ดการศ กษา ค ณล กษณะของโปรแกรม 1. ร บ-ส งเอกสาร เช น หน งส อราชการ เอกสารอ นๆ และร ปภาพ ซ งอย ในร ปแบบของ ไฟล ข อม ล (File) 2. แนบไฟล ข อม ล (File) ได คร งละไม เก น 1.4 MB 3. ร บ-ส งเอกสาร ระหว างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ก บ สถานศ กษา และหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง โดยม การก าหนดส ทธ ในการเข าใช งานระบบ โดยผ ด แลระบบ 4. ร บ-ส งเอกสาร ระหว างสถานศ กษาก บสถานศ กษา และระหว างหน วยงานภายในส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 5. ผ ส งสามารถตรวจสอบการตอบร บได ท นท 6. สามารถโอนหน งส อ หร อไฟล ข อม ล (File) ได ท นท 7. โปรแกรมจะก าหนด แสดงว น เวลา การส งหน งส อให อ ตโนม ต 1 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

2 P a g e 2 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (ระด บผ ใช ท วไป) 1. ผ ใช เป ดโปรแกรมInternet Explorer 2. พ มพ ท อย เว บไซต 3. แสดงหน าจอการเข าส ระบบ e-office ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 2 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

3 P a g e 3 4. ก อนท จะเข าใช ระบบ e-office ผ ใช ต องท าการป อนข อม ล2 ส วน ค อ ช อผ ใช ระบบ และ รห สผ าน ข อก าหนด และว ธ การป อนข อม ล 4.1 ช อผ ใช ระบบ: ซ งต องเป นต วอ กษรภาษาอ งกฤษหร อต วเลขเท าน น ในส วนของ โรงเร ยน ก าหนดเป นเลขท ศธ. ของโรงเร ยน เช น 04041XXX 4.2 รห สผ าน : 4.3 คล กป ม เข าส ระบบ หร อ กดป มEnter ท แป นพ มพ ด งแสดงในภาพด านล าง 5. ปรากฏหน าต าง ย นด ต อนร บ... ตามด วยช อโรงเร ยนของผ ใช ระบบ 3 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

4 P a g e 4 หน าต างของผ ใช แบ งเป นหมวดต างๆ ด งน - การร บหน งส อ - การส งหน งส อ - การตรวจสอบหน งส อร บประจ าว น - ออกจากระบบ ซ งโปรแกรมได แบ งหมวดต างๆ ออกเป นเมน ย อยจ านวน 6 เมน ด วยก น เพ อความสะดวกในการใช งาน ค อ 1. แสดงหน งส อร บใหม 2. แสดงหน งส อร บท งหมด 3. แสดงหน งส อส ง 4. จ ดส งหน งส อราชการ 5. ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น 6. ออกจากระบบ 6. ว ธ การใช เมน ต างๆ ม ด งน 6.1 เมน แสดงหน งส อร บใหม เม อม ผ ส งส งหน งส อมาให หร อผ ใช ต องการตรวจสอบว าม หน งส อใหม มาหร อไม ผ ใช สามารถ คล กท เมน แสดงหน งส อร บใหม เพ อเข าไปด หน งส อฉบ บน นจะปรากฏหน าต างประกอบด วย ล าด บ, เร อง, ลงว นท และผ ส ง ถ าผ ใช ไม ต องการอ านหน งส อฉบ บน ก คล กป ม ลบ แต ถ าต องการอ านหน งส อก ให คล กท ป ม แสดง ด งแสดงในภาพด านล าง 4 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

5 P a g e 5 คล กเพ อ ต องการลบ คล กเพ อต องการเป ดอ านหน งส อ 1. ต องการเป ดไฟล ข อม ลให คล กเมาส ท ไฟล ท แนบมา (ด งแสดงในภาพด านล าง) จะ ปรากฏหน าต าง File download ถ าต องการเป ดไฟล ก คล กป ม Open หร อ ต องการบ นท กไฟล ก คล ก ป ม Save หร อต องการยกเล กก คล กป ม Cancle ด งแสดงในภาพด านล าง 1 หน าต าง File download 5 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

6 P a g e 6 2. ถ าผ ใช อ านแล วม ข อค ดเห นอะไรหร อว าต องการตอบหน งส อฉบ บน กล บไปย งผ ส ง สามารถกรอกรายละเอ ยดในช องแสดงความค ดเห น (comment) ได (ด งแสดงในภาพด านล าง) ผ ใช ท าการลงเลขทะเบ ยนร บ 4. คล กป ม ร บทราบหน งส อฉบ บน 4 ภาพแสดง การร บหน งส อใหม เร ยบร อยแล ว 6 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

7 P a g e 7 เมน แสดงหน งส อร บใหม ถ าผ ใช คล กป ม ร บทราบหน งส อฉบ บน แล ว ผ ใช ไม สามารถลบ หน งส อฉบ บน ได จะลบได ก ต อเม อผ ใช คล กเล อกเมน แสดงหน งส อร บท งหมดแต ถ าผ ใช ย งไม คล กป ม ร บทราบหน งส อฉบ บน จะม ป มให ผ ใช คล กเพ อท าการลบหน งส อฉบ บน การค นหาข อม ล ผ ใช สามารถค นหาข อม ลตามช อเร อง หร อเลขท หน งส อ หร อว นท ส ง โดยการคล กท ห วข อท ต องการค นหา แล วป อนค าท ต องการค นหา เช น ต องการค นหาตามว นท ส ง ก คล กท ว นท ส ง แล วป อน ว นท ท ต องการค นหาเช น 25 ม นาคม 2554 จากน นคล กป ม ค นหา จะปรากฏหน าต างแสดงผลของ การค นหาด งภาพด านล าง ผลการค นหา จากว นท ส ง 7 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

8 P a g e เมน แสดงหน งส อร บท งหมด ในส วนของเมน แสดงหน งส อร บท งหมดจะแสดงหน งส อท ผ ใช ได ร บหน งส อไว ท งหมด 6.3 เมน จ ดส งหน งส อราชการ เม อผ ใช ต องการส งหน งส อราชการ สามารถคล กท เมน จ ดส งหน งส อราชการ จะปรากฏ หน าต างจ ดส งหน งส อราชการ ด งแสดงในภาพด านล าง 8 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

9 P a g e 9 ในส วนน จะปรากฏหน าต างร ปแบบของการส งหน งส อ ผ ใช ก าหนด ระด บความเร งด วน ระด บช นความล บ กรอกรายละเอ ยด เลขหน งส อส ง เร อง และ เร องโดยย อ แล วคล กเมาส เพ อ เล อกกล ม/โรงเร ยน ท ต องการส งหน งส อ (กรณ ส งหน งส อราชการจากโรงเร ยนถ งเขตพ นท การศ กษา ให ส งถ ง <เล อก> สารบรรณกลาง ) จากน นคล กป ม ส งข อม ล แต ถ าผ ใช ต องการแก ไขข อม ลก คล กป ม ล างค าข อม ล แล วกล บไปป อนข อม ลใหม อ กคร ง กรอก รายละเอ ยด ข อม ล กรณ ส งเขตพ นท การศ กษาเล อก สารบรรณกลาง คล กเพ อต องการส ง ข อม ล คล กเพ อต องการ ล างค าข อม ลการส ง 9 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

10 P a g e 10 เม อผ ใช ป อนข อม ลเสร จแล ว ก คล กป ม ส งข อม ล จะปรากฏหน าต าง เพ มไฟล ข อม ล และ รายงานและออกจากระบบ คล กท ป ม เพ มไฟล ข อม ล จะปรากฏหน าต างให ผ ใช ป อนรายละเอ ยดในการเพ มไฟล ข อม ล ด งแสดงในภาพด านล าง หมายเหต ไฟล ท ผ ใช ต องการส งต องม ขนาดความจ ไม เก น1.4 MB เม อป อนข อม ลเสร จแล วก คล กป ม ส งข อม ล จะปรากฏหน าต างรายงานการส งไฟล ข อม ล ถ าต องการเพ มไฟล ข อม ลก คล กป ม เพ มไฟล ข อม ล ถ าไม ต องการเพ มไฟล ข อม ลก คล กป ม รายงาน และออกจากระบบ ด งแสดงในภาพด านล าง 10 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

11 P a g e 11 คล กเม อต องการเพ ม ไฟล ข อม ล คล กเพ อต องการรายงาน และออกจากระบบ กรณ ท ผ ใช คล กป ม รายงานและออกจากระบบ จะแสดงหน าต างรายละเอ ยดการส งหน งส อ ช อไฟล ข อม ลท แนบก บหน งส อ ถ าผ ใช ไม ต องการส งก คล กท ป ม ลบหน งส อฉบ บน ด งแสดงในภาพ ด านล าง 11 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

12 P a g e เมน แสดงหน งส อส ง ส วนเมน แสดงหน งส อส ง ใช เม อผ ใช ต องการตรวจสอบว าได ส งหน งส อ เร องใดบ าง และ ได ส งถ งใครบ าง คล กเพ อเป ดอ าน รายละเอ ยดในการส ง เม อผ ใช ต องการทราบรายละเอ ยด ก สามารถคล กท ป ม แสดง ท อย ท ายหน งส อน นๆ จะปรากฏหน าต างรายละเอ ยดหน งส อท ได ส งแล ว ถ าผ ใช ต องการลบก คล กป ม ลบหน งส อฉบ บน ด งแสดงในภาพด านล าง คล กเพ อต องการลบ 12 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

13 P a g e 13 โปรแกรมจะแสดงหน าต างย นย นการลบหน งส อ ถ าต องการลบก คล กป ม คล กเพ อย นย นการลบ หน งส อ 6.5 เมน ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น แสดงหน าจอของการค นหาหน งส อร บท งหมดแบ งเป น การค นหาตามเร อง, เลขท หน งส อ, ว นท ร บหน งส อ และแสดงท งหมด โดยผ ใช คล กท เมน ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น ในส วนของ หน าต างหล ก ด งแสดงในภาพด านล าง คล กเพ อเข าส หน าจอ ทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น ผ ใช ต องท าการกรอกข อม ลในส วนของการค นหาจากน นก คล กป ม ค นหา จะปรากฏผลล พธ ของการ ค นหาตามห วข อท ผ ใช ระบ ผ ใช สามารถส งพ มพ หน งส อได ด งแสดงภาพด านล าง 13 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

14 P a g e เมน ออกจากระบบ เม อผ ใช ไม ต องการใช งานระบบe-office ก ให ผ ใช คล กป มเมน ออกจากระบบ คล กเพ อออก จากระบบ 14 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

15 P a g e 15 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (ระด บสารบรรณกลาง) ส วนของผ ใช ระด บสารบรรณกลาง ม ความสามารถในการด าเน นการเพ มจากผ ใช ระด บผ ใช ท วไป ค อ ผ ใช ระด บสารบรรณกลาง สามารถท าการโอนหน งส อไปย งผ ร บอ นได โดยจะอย ในเมน แสดงหน งส อร บท งหมด ส วนเมน อ นๆ ม ว ธ การใช เหม อนก บระด บผ ใช ท วไป ท าการ login เข าส ระบบ โดยป อน ช อผ ใช ระบบ รห สผ าน แล วคล กป ม เข าส ระบบ จะปรากฏหน าต างย นด ต อนร บ ด งแสดงในภาพด านล าง 15 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

16 การด าเน นการ กรณ ร บจากกล ม/ หน วย ภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (เก บส าเนาเร อง) 1. คล ก แสดงหน งส อ ร บใหม P a g e คล ก แสดง เพ อเป ด เอกสาร 3. กรอกรายละเอ ยด comment 4. ลง เลขทะเบ ยนร บ 5. คล ก ร บทราบหน งส อฉบ บน 6. คล ก กล บท เมน หล ก 16 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

17 P a g e 17 การด าเน นการ กรณ ร บจากโรงเร ยน เพ อส งต อ กล ม/ หน วย ภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 1. คล ก แสดงหน งส อร บ ใหม 2. คล ก แสดง เพ อเป ด เอกสาร 3. กรอกรายละเอ ยด comment 4. ลง เลขทะเบ ยนร บ 5. คล ก ร บทราบหน งส อฉบ บน 6. คล ก กล บท เมน หล ก 17 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

18 P a g e คล ก แสดงหน งส อ ร บท งหมด 8. คล ก โอน 9. คล กเล อก กล มท ต องการ โอนไฟล 10. คล ก โอน ข อม ลหน งส อ 18 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

19 P a g e 19 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 (ระด บกล ม/ หน วย) ท าการ login เข าส ระบบ โดยป อน ช อผ ใช ระบบ รห สผ าน แล วคล กป ม เข าส ระบบ จะปรากฏหน าต างย นด ต อนร บ ด งแสดงในภาพด านล าง 19 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

20 P a g e 20 การจ ดส งหน งส อราชการ 1. คล ก จ ดส งหน งส อ ราชการ 2. กรอกรายละเอ ยด หน งส อท จ ดส ง 3. คล กเล อก โรงเร ยนท จะด าเน นการจ ดส ง 4. คล กเล อก สารบรรณ กลาง เพ อส งส าเนาเร อง 5. คล ก ส งข อม ล 5. คล ก เพ มไฟล ข อม ล 6. เม อเพ มไฟล ข อม ลแล ว คล ก รายงานและออก จากระบบ 20 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

21 P a g e 21 การร บหน งส อราชการ (โดยผ านสารบรรณกลาง) 1. คล ก แสดงหน งส อ ร บใหม 2. คล ก แสดง 3. คล ก ไฟล ข อม ล เพ อเล อก จ ดเก บ (Save) หร อเป ด (Open) 21 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

22 P a g e พ มพ รายละเอ ยด (comment) 5. ลง เลขทะเบ ยนร บ 6. คล ก ร บทราบหน งส อฉบ บน 22 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

23 P a g e 23 ผ งการร บ ส งเอกสาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยน โรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 23 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

24 P a g e 24 ท ปร กษา ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ผ อ านวยการกล ม/ หน วย คณะท างาน นายบ ญเสร ม อบอ น รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ช มพร เขต 1 นางพรพรรณ จ นทรอาภา ผ อ านวยการกล มอ านวยการ นายประส ทธ คงบ ญแก ว คร โรงเร ยนบ านดอนทราย นางมาล น ข นทะกะพ นธ น กจ ดการงานท วไปช านาญการ นางน นท นภ ส เก ยรต มาพรศ กด น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ พ ฒนาระบบโดย ศ นย พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยตาป นายเทพศ กด สมหว ง นางสาวน าท พย ตระก ลเมฆ 24 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

25 P a g e 25 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

26 P a g e 26 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ค ณล กษณะของโปรแกรม 1 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office (ระด บผ ใช ท วไป) 2 เมน แสดงหน งส อร บใหม 4 เมน แสดงหน งส อร บท งหมด 8 เมน จ ดส งหน งส อราชการ 8 เมน แสดงหน งส อส ง 12 เมน แสดงทะเบ ยนหน งส อร บประจ าว น 13 เมน ออกจากระบบ 14 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office (ระด บสารบรรณกลาง) 15 การด าเน นการกรณ ร บจากกล ม/หน วย 16 การด าเน นการกรณ ร บจากโรงเร ยน เพ อส งต อกล ม/หน วย 17 ว ธ การเข าส ระบบ E-Office (ระด บกล ม/หน วย) 19 การจ ดส งหน งส อราชการ 20 การร บหน งส อราชการ 21 ผ งการร บ-ส งเอกสาร ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

27 P a g e 27 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 เป นหน วยงานทางการศ กษาภายใต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาโรงเร ยนประถมศ กษาและ ขยายโอกาสในเขตพ นท การศ กษาอ าเภอเม องช มพร อ าเภอท าแซะ และอ าเภอปะท ว จ งหว ดช มพร จ านวน 128 โรงเร ยน การต ดต อส อสารท งภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โรงเร ยนในส งก ด โรงเร ยนนอกส งก ด และหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง ม ความส าค ญและจ าเป นอย างย งท ต องม การ ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) มาใช ในการบร หารงานตามนโยบายของร ฐบาล เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารงานส าน กงานให ม ความสะดวกรวดเร ว และประหย ดค าใช จ าย จ งได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ ระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 27 ค ม อระบบปฏ บ ต การ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา

ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 1 / 17 ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส ออ

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ค ม อ การบร หารจ ดการ

ค ม อ การบร หารจ ดการ เอกสารท 6/2558 ค ม อ การบร หารจ ดการ ระบบข อม ลสารสนเทศ 2558 กล มงานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 2 โทร. 0-7425-8216 ต อ 15 เว บไซต http://www.skz2.go.th http://203.172.179.30/aoc_ska2

More information

การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร

การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร นางสาวภรภ สสรณ ไตรพรชน ตว - ป อนช วงลาด บเลขทะเบ ยนท จ

More information

ค ม อการใช งาน DocSYS

ค ม อการใช งาน DocSYS ค ม อการใช งาน DocSYS โปรแกรมจ ดเก บเอกสารออนไลน Powered by GoodlyThink.com สารบ ญ 1. การใช งานคร งแรก 1 1.1 ล อกอ นเข าส ระบบ 2 1.2 บ นท กข อม ลแผนก 3 1.3 ก ำหนดกล มผ ใช งาน/ก ำหนดส ทธ การใช งาน 4 1.4

More information

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ กล มงานข อม ลพ นฐานการพ ฒนาชนบท ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนา ค าน า กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทย ในการบร หารการจ ดเก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4

ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv 1-3 V.4 ค ม อการใช งานโปรแกรม Suppbud ส วนขยาย เช อมโยง Suppinv - V.4 โดย กรมพลาธ การทหารเร อ จ ดท าโดย ศ นย บร หารข าวสารการพ สด พธ.ทร. พฤศจ กายน 555 ค าน า โปรแกรม Suppbud ส วนขยาย ( เช อมโยง Suppinv - V.4 )

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบบร หารงบประมาณและแผนงาน ส าหร บเจ าหน าท แผนงานโครงการ 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อผ านอ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล ใบความร 28 เร อง การจ ดการฐานข อม ล 1. ข อม ลเบ องต น ข อม ล (Data) หมายถ ง ข อเท จจร งเก ยวก บบ คคล ส งของ หร อเหต การณ ต างๆ โดยอย ในร ปของต วเลข (Number) เช น จ านวนราคา, ระยะทาง หร อ ปร มาณของส งต

More information