สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป"

Transcription

1 สารบ ญ สารจากประธานกรรมการ 2 สร ปผลการด ำเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป 3 ข อม ลท วไป 4 ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 โครงสร างรายได 7 รายการระหว างก น 7 ป จจ ยความเส ยง 8 โครงสร างการถ อห น 9 โครงสร างการจ ดการ 10 คณะกรรมการบร ษ ท 17 คณะกรรมการบร หาร 19 ฐานะการเง นและผลการด ำเน นงาน 20 ข อม ลกรรมการ ผ บร หารและผ ม อ ำนาจควบค มของบร ษ ท 21 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 25 รายงานผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 27 Contents Message from Chairman 2 Three Years Performance Summary 3 General Information 5 Nature of Business 6 Revenue Structure 7 Related Party Transaction 7 Risk Factors 8 Shareholding Structure 9 The Management Structure 10 Board of Directors 17 Board of Executive Directors 19 Financial Position and the Result of Operation 20 Directors and Executive Information 23 Report of Audit Committee 26 Report of Independent Auditor 56

2 สารจากประธานกรรมการ Message from Chairman เร ยน ท านผ ถ อห น เม อส นส ดป บ ญช 2556 ในว นท 30 ก นยายน 2556 บร ษ ทฯม ผลก ำไรส ทธ 84,816, บาท โดยม ผลก ำไร ในการด ำเน นการ 10,191, บาท แต ได ร บร ค าส นไหม ทดแทนจากประก นภ ยเป นรายได ในรอบป บ ญช น อ กจ ำนวนเง น 74,625, บาท จ งท ำให บร ษ ทม ผลก ำไรส ทธ ตามจ ำนวน ด งกล าวข างต น คณะกรรมการบร ษ ทฯได ประช มในว นท 29 พฤศจ กายน 2556 เห นว าบร ษ ทฯม สถานะการเง นเพ ยงพอท จะจ ายผลตอบแทนให ก บผ ถ อห นได จ งม มต จ ายเง นป นผลใน อ ตราห นละ 1.75 บาท โดยก ำหนดจ ายเง นป นผลในว นท 27 ก มภาพ นธ 2557 ผมขอขอบค ณผ ถ อห น ล กค า และพน กงานท กคนท ให การสน บสน นและให ความร วมม อด วยด และถ อโอกาสน อ ำนวย พรป ใหม มาย งท กท านด วย To Shareholders At the end of the accounting year of 2013 on September 30, 2013, the company achieves the profit of 84,816, Baht which has earned the operating profit of 10,191, Baht, but has received additional 74,625, Baht from the insurance compensation as the result of the flood in The Board of Directors of the company, considering the company s favorable financial condition, made a decision in the meeting on November 29, 2013 to pay the annual dividend of 1.75 Baht per share to the shareholders. The dividend will be paid on February 27, I would like to thank our shareholders, our customers, and our employees for their support and cooperation and to take this opportunity to wish all of you a Happy New Year. (นายปองพล อด เรกสาร) ประธานกรรมการ (Mr.Pongpol Adireksarn) Chairman 2

3 สร ปผลการด าเน นงานเปร ยบเท ยบ 3 ป Three Years Performance Summary ส นทร พย รวม Total Assets หน ส นรวม Total Liabilities ส วนของผ ถ อห น Shareholder s Equity รายได จากการขาย Sales Revenues รายได รวม Total Revenues ก าไร (ขาดท น) ส ทธ Net Profit (Loss) อ ตราก าไร (ขาดท น) ส ทธ ต อรายได รวม (ร อยละ) Net Profit Margin (%) อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น (ร อยละ) Return on Shareholder s Equity (%) อ ตราผลตอบแทนจากส นทร พย รวม (ร อยละ) Return on Total Assets (%) ก าไร (ขาดท น) ส ทธ ต อห น (บาท) Earning (Loss) per Share (Baht) เง นป นผลต อห น (บาท) Dividend per Share (Baht) ม ลค าตามบ ญช ต อห น (บาท) Book Value per Share (Baht) , , , , หน วย : ล านบาท (Million Baht) 2555* , , , , ** * ป 2555 ไม ได ด ำเน นงานตามปกต Year 2012 : Not operation normally. ** คณะกรรมการบร ษ ท เสนอจ ายป นผล ห นละ 1.75 บาท ต อท ประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ ำป 2556 The Board of Director will propose for approve to dividend payment at 1.75 Baht/share to the 2013 Annual General Shareholders Meeting. 3

4 ข อม ลท วไป บร ษ ท ท ท แอล อ ตสาหกรรม จ าก ด (มหาชน) ประกอบก จการอ ตสาหกรรมส งทอ โรงงานป นด าย ทอผ า ย อมและแต งส ำเร จ ส ำหร บส นค าเส น ด ายและผ าผ น ท ท ำจากใยเท ยม (เส นใยส งเคราะห 2 ชน ดค อ เทโทรอน(Tetoron) ผสมก บเรยอน(Rayon)) ซ งในทางการตลาด เร ยกว าเป นผ ผล ตเส นด าย T/R และ ผ า T/R เด มช อบร ษ ท ไทยเทย น จ ำก ด จดทะเบ ยนเม อ 11 ม นาคม 2508 เป นน ต บ คคลตามกฎหมายว าด วยบร ษ ทมหาชนจ ำก ด เม อ 22 ก มภาพ นธ 2537 ทะเบ ยนเลขท (เด มเลขท บมจ.310) ป จจ บ นบร ษ ทม ท นจดทะเบ ยน 150 ล านบาท เป นห นสาม ญ ช ำระเต มม ลค าแล ว จ ำนวน 15 ล านห น ม ลค าห นละ 10 บาท ส าน กงานใหญ ต งอย เลขท 1168/47 อาคารล มพ น ทาวเวอร ช นท 18 ถนนพระราม 4 แขวงท งมหาเมฆ เขตสาทร กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร Webside : www. ttlindustries.com โรงงานท 1 ต งอย เลขท 175 ซอยว ภาวด ร งส ต 80 แขวงสนามบ น เขตดอนเม อง กร งเทพฯ โทรศ พท , โทรสาร ท ำการผล ตเส นด าย ทอผ า ย อม และแต งส ำเร จเส นด ายและผ าผ น ส บเน องจากท เก ดมหาอ ทกภ ยเม อปลายเด อนต ลาคม ป 2554 ท ำให อาคาร โรงงาน เคร องจ กรต างๆท ใช ในการผล ตส วนใหญ ได ร บเส ยหาย ด ง น น ตลอดป 2555 โรงงานจ งอย ในระหว างการฟ นฟ ไม สามารถท ำการผล ตได ตามปกต และในเด อนธ นวาคม 2555 โรงงานได ร บการฟ นฟ เสร จแล ว แต คง สายงานการผล ตเพ ยงฝ ายย อมและแต งส ำเร จเส นด ายและผ าผ น และบางส วนของฝ ายทอผ าเท าน น โรงงานท 2 ต งอย เลขท 740 ถนนเล ยบคลองร งส ต (เด ม เลขท 126/1 ถนนร งส ตนครนายก) ำบลประชาธ ป ตย ต อ ำเภอธ ญบ ร จ งหว ดปท มธาน ท ำการผล ตเส นด ายเพ ยงอย างเด ยว เพ อส งเป นว ตถ ด บให ก บโรงงานท 1 และจ ำหน ายบางส วนในประเทศและส งออกต างประเทศ เน องจากได ร บความเส ยหายจากมหาอ ทกภ ยเม อเด อนต ลาคม ป 2554 บร ษ ทได ป ดโรงงานต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555 โดยไม เป ดท ำการ ผล ตอ กต อไปเน องจากเคร องจ กรได ร บความเส ยหายท งหมด และการจะด ำเน นงานต อไปจะต องใช เง นท นจ ำนวนมากซ งบร ษ ทพ จารณาเห นว าจะไม ค มก บแนว โน มของธ รก จในอนาคต บร ษ ทม การลงท นในน ต บ คคลต งแต ร อยละ 10 ข นไปของจ านวนห นท จ าหน ายได แล วของน ต บ คคลน น ค อ บร ษ ทได เข าลงท นถ อห นร อยละ 15 โดยไม ได ม ส วนในการบร หารงาน ในบร ษ ท สยาม ไอ ลอจอสต ก (ประเทศไทย) จ ำก ด ซ งประกอบธ รก จขนส งส นค าทางเร อ (ท นจดทะเบ ยน 15 ล านบาท เป น ห นสาม ญจ ำนวนท งส น 150,000 ห น ห นละ 100 บาท) ส ำน กงานใหญ ต งอย เลขท 54 อาคารหะร นธร ช น 5 ถนนสาทรเหน อ แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพฯ โทรศ พท โทรสาร บ คคลอ างอ งอ น ๆ นายทะเบ ยนห นของบร ษ ท บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด เลขท 62 อาคารตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ถนนร ชดาภ เษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กร งเทพฯ โทร โทรสาร ผ สอบบ ญช นายโสภณ เพ มศ ร ว ลลภ ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 3182 นางสาวก งกาญจน อ ศวร งสฤษฎ ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 4496 และ นางสาวพ มพ ใจ มาน ตขจรก ต ผ สอบบ ญช ฯ เลขท 4521 จากบร ษ ท ส ำน กงานเอ นส ท แอนด ย ง ต งอย เลขท 193/136-7 อาคารเลคร ชดาคอมเพล กซ ช น 33 ถนนร ชดาภ เษกต ดใหม กร งเทพมหานคร โทร โทรสาร โดยผ สอบบ ญช ด งกล าวคนใดคนหน งเป นผ ท ำการตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการเง นของบร ษ ทได และในกรณ ท ผ สอบบ ญช คนใดคน หน งด งกล าวไม สามารถปฏ บ ต งานได ให ส ำน กงานเอ นส ท แอนด ย ง จ ดหาผ สอบบ ญช อ นของส ำน กงานฯ ท ำหน าท ตรวจสอบและแสดงความเห นต องบการ เง นของบร ษ ทแทน ท ปร กษากฎหมาย บร ษ ทม ได ม การแต งต งหร อว าจ างบ คคลหร อส ำน กงานใดเป นท ปร กษากฎหมายประจ ำ 4

5 General Information operates for spinning, weaving, dyeing and finishing of yarns and fabrics made of synthetic threads (Tetoron and Rayon) which can be referred to as T/R yarns and T/R fabrics manufacturer. Formerly known as Thai Teijin Co., Ltd., the company was established on March 11th, 1965, and transformed into a juristic person under the law on public company limited on February 22nd, 1994, registration number is (previously : PCL. 310). At Present, The company has a registered capital of 150 Million Baht, which is divided into 15 million shares of fully paid ordinary shares of 10 Baht each. Head Office is located at 1168/47 Lumpini Tower, 18th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok Tel: , Fax: website: Factory 1 is located at 175, Soi Vibhavadi-Rangsit 80, Khwang Sanambin, Khet Don Muang, Bangkok Tel: , and Fax: Produces of yarn, fabrics, dyeing and finishes of yarns and fabrics. Due to great flood at the end of October 2011 the machinery used to produce was most damage. So in year 2012 the factory on during recovery that can not produce normally. At December 2012 the factory has been revived already but the production only from dyeing and finishing (of yarns and fabrics) department and some part of weaving department only. Factory 2 is located at 740 Lieab Klong Rangsit Road (previously 126/1 Rangsit Nakhonnayok Road), Prachatipat, Thanyaburi, Patumthani. Produces of yarn to delivery as raw materials for factory I, and some of yarn sell in markets and exported to foreign countries. Due to flood crisis in 2011, the factory has been closed since February 1, 2012 and will not be operated further since all machineries were damaged and the re-operate of this factory requires the large amount of investment which is not worth to invest in the further. The company holds 15% shares of Siam I Logistic (Thailand) Co., Ltd. with no involvement in their administration. They is shipping business with a registered capital of 15 Million Baht (as 150,000 ordinary shares of 100 Baht each). Head office is located at 54 Harinthorn Building, 5th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, Tel: and Fax: OTHER REFERENCES Registrar : Thailand Securities Depository Co., Ltd. No. 62, The Stock Exchange of Thailand Bldg., Ratchadapisek Rd., Klongtoey, Bangkok Tel Fax Auditor : Mr. Sophon Permsirivallop Certified Public Accountant No and Miss GingKarn Atsawarangsalit Certified Public Accountant No and Miss Pimjai Manitkajohnkit Certified Public Accountant No Ernst & Young Office Limited, 193/136-7, 33rd Flr., Lake Rajada Office Complex, New Rajadapisek Road, Bangkok. Tel Fax Any one of the said auditors can review and opinion on the financial statements of the company. In the case where any one of the said auditors is unable to perform their duties, Ernst and Young office limited is to assign other auditors of theirs to review and opinion on the financial statements of the company as replacements. Legal Consultants : The company has not appointed or employ any individual or office as permanent legal consultant. 5

6 ล กษณะการประกอบธ รก จ Nature Of Business บร ษ ทเป นผ ประกอบก จการอ ตสาหกรรมส งทอ ผล ตส นค า 2 ชน ด 1) เส นด าย ท ท ำจากใยเท ยมเทโทรอน(โพล เอสเตอร ) ผสมก บ เรยอน 2) ผ าผ น ซ งทอจากเส นด ายตาม 1) เป นท งผ าด บท ย งไม ได ย อมส และแต งส ำเร จใดๆ และผ าผ นส ำเร จร ปท ย อมส และแต งส ำเร จ เร ยบร อยแล ว ส นค าเส นด าย ของบร ษ ท ผล ตจากใยเท ยมซ งเป นใยส งเคราะห (Synthetic Fiber) 2 ชน ดหล กค อ โพล เอสเตอร (Polyester) หร อ ท เร ยกช อทางการค าว า เทโทรอน (Tetoron) ผสมก บ เรยอน (Rayon) ในอ ตราส วน เทโทรอน 65 % ผสมก บ เรยอน 35 % ท งน อาจม การน ำเอา เส นใยธรรมชาต (Natural Fiber) เช น ฝ าย (Cotton) ล น น (Linen) หร อขนแกะ (Wool) เข าผสมในส นค าเส นด ายบางรายการด วย นอกจากน บร ษ ทย งได ผล ตเส นด ายชน ดพ เศษส ำหร บน ำไปทอเป น ผ าเบาะน งรถยนต (Car seat) อ กจ ำนวนหน ง ในป 2556 ส นค าเส นด ายม ส ดส วนรายได ร อยละ 3.10 ของรายได รวมของบร ษ ท ส นค าผ าผ น ท บร ษ ทผล ตออกจ ำหน าย เป นผ าท ทอจากเส นด ายท ท ำจากใยเท ยม ข างต น ผ าม ขนาดหน ากว างประมาณ 58 น ว ใช ส ำหร บต ดเย บกางเกง ช ดเคร องแบบ ช ดสากล ซ งเร ยกว า Suiting Fabric ไม ใช ผ าท ใช ต ดเย บเส อซ งเร ยกว า Shirting Fabric ในป 2556 ส นค าผ าม ส ดส วนรายได ร อยละ ของรายได รวมของบร ษ ท The company is a textile manufacturer. Their two main products ; 1) Yarn (produced of Tetoron mixed with Rayon) 2) Fabric, produced from own produced yarn. It was gray cloth which was not dyed and finished, and already dyed and finished cloth. The company s yarn produced from two kinds of synthetic fiber, which are Polyester (called in a commercial name as Tetoron) and Rayon, at ratio of 65% Tetoron and 35% Rayon. This may mixed natural fibers such as cotton, linen or wool in yarn products to make more different products. Besides, the company also produces yarn for making car seat. Yarn products in year 2013 has 3.10 % of total revenue of the company. The company s fabric, which made from synthetic yarn as above mentioned, which is about 58 inches width for making trousers, uniforms and suits. There are called Suiting Fabric, which are not Shirting Fabric Fabric produces in year 2013 has % of total revenue of the company. 6

7 โครงสร างรายได Revenue structure รายการ เส นด าย (ขายในประเทศ) Yarn (Domestic Sales) ผ าผ น (ขายในประเทศ) Fabric (Domestic Sales) เส นด าย (ส งออก) Yarn (Export Sales) ผ าผ น (ส งออก) Fabric (Export Sales) รวม (TOTAL) หน วย : ล านบาท (Million Baht) ป 2554 (2011) ป 2555 (2012) ป 2556 (2013) ม ลค า Amount % ม ลค า Amount % ม ลค า Amount % , หมายเหต รอบป บ ญช ท 46 ป 2555 โรงงานของบร ษ ทไม ได ท ำการผล ตเน องจากอย ในระหว างการฟ นฟ ความเส ยหายจากน ำท วม รายได ในรอบป บ ญช 2555 ส วน หน งได จากการจ ำหน ายเส นด ายและผ าท ไม ได ร บความเส ยหายจากน ำท วม ก บอ กส วนหน งได จากการจ ำหน ายผ าท โรงงานซ อผ าด บจากภายนอกมาท ำการย อมเอง โดยเคร องย อมท ได ร บการซ อมแซมแล ว รอบป บ ญช ท 47 ป 2556 โรงงานของบร ษ ทได ร บการฟ นฟ เสร จแล ว แต คงสายงานการผล ตเพ ยงฝ ายย อมและแต งส ำเร จ และบางส วนของฝ ายทอผ าเท าน น Remark : The Company s the 46th Fiscal Year at 2012 the factory cannot produce due to the factory during recovery from damage from flood. So, revenue stated in this Fiscal Year come from sales of yarn and fabric which is not damaged by flooding and sales of fabrics which the factory has outsourced to dyeing by our self-repaired dyeing machines. The Company s the 47th Fiscal Year at 2013 due to the factory has been revived already, but the production only from dyeing and finishing department and some of weaving department only. รายการระหว างก น Related Party Transaction ในระหว างป 2556 บร ษ ทม รายการธ รก จก บบร ษ ทท เก ยวข องก น ( เก ยวข องก นโดยม กรรมการและ/หร อผ ถ อห นและการบร หาร ร วมก น) รายการธ รก จด งกล าวเป นไปตามเง อนไขทางการค าและเกณฑ ตามท ตกลงก น ซ งเป นไปตามปกต ทางธ รก จ (รายละเอ ยดปรากฏตามหมายเหต 7 ของงบการเง น) During the year 2013, the Company has transactions with related companies (related by common directors and / or shareholders and management together). Such transactions according to commercial terms and bases agreed upon which is normally business. (Detail : see notes Number 7 of Financial Statement) 7

8 ป จจ ยความเส ยง Risk Factors ป จจ ยหล กซ งม น ยส ำค ญท ส งผลกระทบโดยตรงต อการด ำเน นงานของบร ษ ท ค อ ราคาน ำม น ท ส งผลต อราคาว ตถ ด บหล ก (เส นใย ส งเคราะห โพล เอสเตอร และ เรยอน รวมถ งส เคม ภ ณฑ ท ใช ในการย อมเส นด ายและผ า) และราคาของพล งงาน (ค าไฟฟ า ค าน ำม นเตา) ท ใช ใน กระบวนการผล ตส นค า และค าเง นบาทท แข งค าข นเม อเปร ยบเท ยบก บดอลล าร สหร ฐฯ จะม ผลกระทบต อการด ำเน นงานของบร ษ ท เน องจาก รายได จากการขายส นค าของบร ษ ทส วนหน งมาจากการส งออกส นค าโดยร บช ำระเง นเป นเง นดอลล าร สหร ฐ บร ษ ทม การบรรเทาผลกระทบจากป จจ ยเส ยงด งกล าว โดยในการซ อว ตถ ด บบร ษ ทจะท ำส ญญาล วงหน าคราวละ 3 เด อน ท ำให สามารถวางแผนการบร หารต นท นได และป จจ บ นบร ษ ทด ำเน นการต าง ๆ เพ อลดต นท นและค าใช จ าย เช นการปร บเปล ยนเวลาการท ำงานของ โรงงานในบางโอกาสให สอดคล องก บช วงเวลาท ค าไฟฟ าม การค ดค ำนวนอ ตราการเร ยกเก บให น อยท ส ด ค อเปล ยนจากเวลา น. เป น น. นอกจากน บร ษ ทได ใช แก สแทนน ำม นเตา ใช มาตรการต าง ๆ ในการประหย ดพล งงาน รวมถ งขยายตลาดต างประเทศ และพยายามเพ มล กค าในประเทศให มากข น พ ฒนาค ณภาพส นค าเพ อเพ มม ลค าให ก บผล ตภ ณฑ ของบร ษ ท โดยในรอบป ท ผ านมาม ITOCHU CORPORATION ประเทศญ ป น ผ ร วมท นรายใหญ ของบร ษ ท (ป จจ บ นบร ษ ท ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED ฮ องกง ซ งเป นบร ษ ทล กของ ITOCHU CORPORATION เป นผ ถ อห นแทน) ซ งม เคร อข ายอย ท วโลก ให การสน บสน นในการจ ดการข อม ล การพ ฒนา ค ณภาพส นค า ความเส ยงในด านเทคโนโลย ย งไม เป นน ยท ส ำค ญมากต อการด ำเน นงานของบร ษ ท เน องจากเทคโนโลย ของอ ตสาหกรรมส งทอ โดยเฉพาะอย างย ง ก จการป นด าย ทอผ า ย อมและแต งส ำเร จ แม ม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา แต ก ไม รวดเร ว ส วนการตลาด บร ษ ทก ย ง ได ร บการสน บสน นข อม ลจากบร ษ ท ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED อย อย างสม ำเสมอ The major risk factors affecting the overall operation of the company is oil prices, which directly affects the costs of raw materials used in production (such as polyester fiber and rayon, dyestuff and chemical used in dyeing of yarn and fabrics) and energy costs (electricity and bunker oil). And the strong Thai Baht currency as opposed to the weak U.S. dollar also has an unavoidable effect on operation of the company, because some revenue of the company comes from export which payment is made in U.S. dollars. In order to cope with the aforementioned risk factors, every three months, the company makes contract with key suppliers to agree on fixed prices of raw materials for that period. This arranges was helps the company manages costs more efficiently. In the meantime, the factory reduce costs such as modifying the operating time of the factory to reflect the power supply is calculate the rate charged to a minimum by changed from 8.00 am pm to 7.00 am pm. In addition, the company uses gas replacing bunker oil and implementing energy-saving measures, as well as, using raw materials available in Thailand instead of import. The company is also expanding business to new customers in new markets, product development to add value to products. In this fiscal year, ITOCHU CORPORATION Japan, a former major shareholder of the company with a worldwide network of affiliated companies (their shares currently hold by ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED, Hong Kong, which is one of their affiliated companies) provides the company with great support in information management, product development Risk factors related to technological and marketing advancement, if any, are not significant. This is because, even though textile technologies change all the time, the transition process is not too drastic. In terms of marketing activities, ITOCHU TEXTILE PROMINENT (ASIA) LIMITED is alway support and assistance. 8

9 โครงสร างการถ อห น Shareholding Structure รายช อและส ดส วนการถ อห นของผ ถ อห นรายใหญ 10 รายแรก (ข อม ล ณ ว นส นรอบป บ ญช บร ษ ท 30 ก นยายน 2556 จาก บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด ซ งเป นนายทะเบ ยนห น) List of 10 major shareholders and the shareholding (Data as end of the company s fiscal year September 30, 2013 from Thailand Securities Depository Co.,Ltd. who was company s registrar) จ านวนห น / (Shares) % 1) บร ษ ท ไทย ท ซ จ ำก ด / Thai T.C. Co., Ltd. 3,800, ) Itochu Textil Prominent (Asia) Limited 3,750, ) บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จ ำก ด เพ อผ ฝาก 2,652, Thailand Securities Depository Co.,Ltd. for Depositors 4) บร ษ ท ศร ค ร เอนเตอร ไพร ส จ ำก ด / Sri Kiri Enterprise Co., Ltd. 508, ) บร ษ ท ศร พ น อง จ ำก ด / Sri Brother Co., Ltd. 496, ) นายก รต พาน ชช วะ / Mr.Kerati Panichewa 480, ) นายเดช บ ญ-หลง / Mr.Dej Boon-Long 436, ) นายธ ระพร ศร เฟ องฟ ง / Mr.Thiraporn Srifuengfung 246, ) นายว ระพล อด เรกสาร / Mr.Veerapol Adireksarn 242, ) นายสมเก ยรต ป ฐพาณ ชย โชต / Mr.Somkiert Patthapanitchort 211, นโยบายการจ ายเง นป นผล บร ษ ทก ำหนดนโยบาย ให ม การจ ายเง นป นผลในอ ตราไม น อยกว า ร อยละ 50 ของก ำไรส ทธ จากการด ำเน นงานปกต หล งจากห กภาษ เง นได น ต บ คคลแล ว ในระยะ 3 ป ท ผ านมา ได ม การพ จารณาจ ายเง นป นผลให ก บผ ถ อห น ด งน - รอบป บ ญช บร ษ ท ป 2554 จ ายเง นป นผล 2.75 บาท/ห น (ร อยละ ของก ำไรส ทธ ฯ 65.5 ล านบาท) - รอบป บ ญช บร ษ ท ป 2555 จ ายเง นป นผล 2.75 บาท/ห น (ก ำไรส ทธ ล านบาท ซ งเป นก ำไรอ นม ได เก ดจากการด ำเน นงาน ปกต ท ขาดท น ล านบาท หากแต ได ร บการชดเชยค าส นไหมจากประก นภ ย 665 ล านบาท) - รอบป บ ญช บร ษ ท ป 2556 เสนอจ ายป นผล 1.75 บาท/ห น (จากก ำไรส ทธ 84.8 ล านบาท ซ งเป นก ำไรอ นม ได เก ดจากการด ำเน น งานปกต ท ม ก ำไรส ทธ 10.2 ล านบาท หากแต ได ร บร ค าส นไหมทดแทนจากประก นภ ยเป นรายได ในรอบป น อ ก 74.6 ล านบาท) DIVIDEND PAYMENT POLICY The company has policy on payment of dividend at the rate is not less than 50% of net profit from normal operation and after deducted Corporate Tax. In 3 years ago the company has arrange the payment of dividend to shareholders as follows. - Fiscal year 2011 has paid of dividend 2.75 Baht per share (62.98% of net profit 65.5 Million Baht). - Fiscal year 2012 has paid of dividend 2.75 Baht per share (net profit Million Baht which is not the result of normal operation of the company which loss Million Baht but the company received 665 Million Baht compensation from insurance). - Fiscal year 2013 proposed payment of dividend 1.75 Baht per share (net profit 84.8 Million Baht which is not the result of normal operation of the company which net profit 10.2 Million Baht but the company recognition revenue from compensation from insurance 74.6 Million Baht in this year) 9

10 โครงสร างการจ ดการ The Management Structure คณะกรรมการตรวจสอบ Board of Audit Committee คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors คณะกรรมการบร หาร Board of Executive Directors กรรมการผ จ ดการ Managing Director ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ Assistant to Managing Director กรรมการบร หาร (การขาย) Executive Director (Sale) กรรมการบร หาร (การบร หาร) Executive Director (Administration) กรรมการบร หาร (การผล ต) Executive Director (Production) ผ จ ดการโรงงาน Factory Manager ส ำน กงานใหญ Head Office โรงงาน 1 Factory 1 โรงงาน 2 Factory 2 ฝ ายบ ญช และ IT Accounting Department & IT ฝ ายธ รการ General Affairs Department ฝ ายขาย Sales Department ฝ ายทอผ า Weaving Department ฝ ายย อมและแต งส ำเร จ Dyeing and Finishing Department ฝ ายผล ตภ ณฑ ใหม New Product Department ฝ ายธ รการ Gerneral Affairs Department ฝ ายพ สด และขนส ง Store & Delivery Department ฝ ายก ำล งและซ อมบ ำร ง Power and Maintenance Department (ป ดโรงงานต งแต 1 ก มภาพ นธ 2555) (Factory closed since February 1, 2012) 10

11 คณะกรรมการบร ษ ท (BOARD OF DIRECTORS) ตามข อบ งค บของบร ษ ท ม จ ำนวนไม เก น 24 คน (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 ม 21 คน ประกอบด วยกรรมการบร ษ ท 14 คน และกรรมการอ สระ 7 คน) เป นผ ก ำหนดแนวนโยบายการด ำเน นก จการของบร ษ ท ก บม อ ำนาจและ หน าท จ ดการบร ษ ท ให เป นไปตามว ตถ ประสงค ข อบ งค บ และมต ของท ประช มผ ถ อห น ซ งคณะกรรมการบร ษ ท อาจมอบหมายให กรรมการคน หน ง หร อหลายคนหร อบ คคลอ นใดปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งแทนคณะกรรมการบร ษ ทได ส ำหร บการค ดเล อกกรรมการอ สระ คณะกรรมการบร ษ ทจะเป นผ พ จารณาค ณสมบ ต ตามหล กเกณท ท ำน กงานคณะกรรมการก ำก บ ส หล กทร พย และตลาดหล กทร พย ก ำหนดไว และ กรรมการอ สระท ง 7 คน ไม ได ม ความส มพ นธ ทางธ รก จหร อการให บร การทางว ชาช พต อบร ษ ท แต อย างใด บร ษ ทจ ดให ม การประช มคณะกรรมการบร ษ ท ท ก 3 เด อน (ป ละ 4 คร ง) เว นแต ม วาระจ ำเป นก จะเร ยกประช มเพ มเต มเป นกรณ พ เศษ โดยก ำหนดว นเวลาประช มไว ล วงหน าในแต ละป ในรอบป บ ญช 2556 (1 ต ลาคม ก นยายน 2556) ม การประช มคณะกรรมการบร ษ ท รวม 5 คร ง ซ งในการประช มแต ละคร งม กรรมการเข าร วมครบองค ประช ม ด งน รายช อกรรมการ จ ำนวนคร ง การประช ม หมายเหต 1 นายปองพล อด เรกสาร 4 2 นายก รต พาน ชช วะ 5 3 นายฮ เดะซ ก โกโตะ 2 กรรมการเข าใหม เม อว นท 22 เมษายน 2556 แทนนายฮ โรยะ น ช คาวะ 4 นายโชคด บ ญหลง 5 5 นายเล ยง โรจนศ ร วงศ 5 6 นายโมโตนาร ช ม ส 1 กรรมการเข าใหม เม อว นท 3 ม ถ นายน 2556 แทนนายม ทซ ร อ ม โน 7 นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง 5 ถ งแก กรรม เม อว นท 19 ก นยายน นางสาวฝนทอง บ ญ-หลง 4 กรรมการเข าใหม เม อว นท 30 มกราคม นายชาต ชาย พาน ชช วะ 5 10 นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง 2 11 นายพศ อด เรกสาร 3 12 นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง 4 13 นายเคอ ตะ อ ช อ 3 14 นายมนช ย ส ทธ ญาวณ ชย 4 15 นายธเนศ พาน ชช วะ 4 16 นายวรพ ฒน อรรถย กต 3 17 นางพนอ ปร กส วรรณ 5 18 นายไกรว ช ต ต นต เมธ 5 19 นายวาน ช ตร พ ทธร ตน 5 20 นายช ยย ทธ เตชะท ศนส นทร 4 21 นางมารด ส นท ดเวช 4 คณะกรรมการบร หาร (BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS) ตามข อบ งค บของบร ษ ท ม จ ำนวน 9 คน (ณ ว นท 30 ก นยายน 2556 ม 9 คน ประกอบด วย ประธานกรรมการบร หาร รองประธานกรรมการบร หาร กรรมการผ จ ดการ และกรรมการบร หาร) โดยท ประช ม ผ ถ อห นในการประช มสาม ญประจ ำป เป นผ เล อกต งจากผ เป นกรรมการบร ษ ท เพ อท ำหน าท และม อ ำนาจบร หารก จการท งปวงของบร ษ ท (รายช อและต าแหน งของกรรมการและกรรมการบร หาร ปรากฎตามข อม ลกรรมการ) 11

12 อ านาจในการลงนามผ กพ นบร ษ ท ค อกรรมการจ ำนวน 2 คนลงลายม อช อร วมก นและประท บตราส ำค ญของบร ษ ท ซ งหน งส อร บรอง ฉบ บล าส ด (ณ ว นท 11 ธ นวาคม 2556) ออกโดยกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ระบ ไว ด งน นายปองพล อด เรกสาร หร อ นาย เล ยง โรจนศ ร วงศ หร อ นายก รต พาน ชช วะ หร อ นายโชคด บ ญ-หลง ลงลายม อช อร วมก บ นายฮ เดะซ ก โกโตะ หร อนายโมโตนาร ช ม ส รวม เป นสองคน และประท บตราส ำค ญของบร ษ ท เลขาน การบร ษ ท (COMPANY SECRETARY): นายส รว ทย ช วธนาส นทร ได ร บแต งต งเป นเลขาน การบร ษ ท โดยท ประช มกรรมการ บร ษ ทเม อว นท 23 ม ถ นายน 2551 ตามหล กเกณฑ ของพระราชบ ญญ ต หล กทร พย และตลาดหล กทร พย (ฉบ บท 4) พ.ศ คณะกรรมการตรวจสอบ (BOARD OF AUDIT COMMITTEE) เป นกรรมการอ สระ ซ งม ได เป นเจ าหน าท ผ บร หาร หร อผ ม ส วนได เส ย ใด ๆ ก บบร ษ ท ได ร บการพ จารณาและเห นชอบแต งต งโดยคณะกรรมการบร ษ ท ม อ ำนาจและหน าท ในการก ำก บด แลการด ำเน นงานของบร ษ ท ให ได มาตรฐานและเป นไปในแนวทางท ถ กต องและเพ ยงพอ ตามหล กเกณฑ ท ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยก ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ ม จ ำนวน 3 คน ประกอบด วย (1) นางพนอ ปร กส วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายไกรว ช ต ต นต เมธ กรรมการตรวจสอบ (3) นายวาน ช ตร พ ทธร ตน กรรมการตรวจสอบ นางพนอ ปร กส วรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป นผ ม ความร และประสบการณ ในการสอบทานงบการเง นของบร ษ ท บร ษ ทไม ได ม การแต งต งคณะกรรมการก ำหนดค าตอบแทนและสรรหากรรมการและผ บร หาร โดยท งน องค กรส งส ดของโครงสร างการ จ ดการ ค อ คณะกรรมการบร ษ ท (BOARD OF DIRECTORS) จะได ร บการก ำหนดจ ำนวนและเสนอช อและเล อกต งใหม ท งคณะ โดยท ประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ ำป ในเด อนมกราคมของท กป ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก ำหนดไว ในข อบ งค บของบร ษ ท และพระราชบ ญญ ต บร ษ ท มหาชน พ.ศ กล าวค อ ผ ถ อห นจะม คะแนนเส ยงเท าก บจ ำนวนห นท ถ อ ค ณด วยจ ำนวนกรรมการท จะเล อกต ง โดยสามารถใช คะแนนท ตน ม อย ท งหมด เล อกต งบ คคลเด ยวหร อแบ งคะแนนให แก ผ ใด มากน อยเพ ยงใดก ได ซ งบ คคลท ได ร บคะแนนรวมส งส ดตามล ำด บลงมา จะเป นผ ได ร บเล อกต งเป นกรรมการบร ษ ท เท าก บจ ำนวนกรรมการบร ษ ทซ งท ประช มผ ถ อห นก ำหนด ส วนกรรมการบร หาร (EXECUTIVE DIRECTOR) จะได ร บการแต งต งจากผ ท เป นกรรมการบร ษ ท ม จ ำนวน 9 คน โดยท ประช มผ ถ อห นในการประช มสาม ญประจ ำป ในคราวเด ยวก บท เล อกต ง คณะกรรมการบร ษ ทด งกล าวแล ว ค าตอบแทนกรรมการและผ บร หาร ในรอบบ ญช ป 2556 ระหว าง 1 ต ลาคม ก นยายน 2556 บร ษ ทได จ ายค าตอบแทน ส ำหร บกรรมการและผ บร หาร ด งน (1) จ ายเบ ยประช มและบ ำเหน จ แก กรรมการบร ษ ทและกรรมการอ สระ รวม 12 คน ด งน 1. นางพนอ ปร กส วรรณ 85,000 บาท 2. นายไกรว ช ต ต นต เมธ 75,000 บาท 3. นายวาน ช ตร พ ทธร ตน 75,000 บาท 4. นายวรพ ฒน อรรถย กต 30,000 บาท 5. นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง 30,000 บาท 6. นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง 50,000 บาท 7. นายพศ อด เรกสาร 50,000 บาท 8. นายช ยย ทธ เตชะท ศนะส นทร 50,000 บาท 9. นายฮ โรยะ น ช คาวะ 30,000 บาท 10. นางมารด ส นท ดเวช 50,000 บาท 11. นายธเนศ พาน ชช วะ 50,000 บาท 12. นายเคอ ตะ อ ช อ 40,000 บาท 12

13 (2) จ ายค าตอบแทนให ก บกรรมการบร หาร 9 คน และผ บร หาร 1 คน ซ งม ได ร บเบ ยประช มตาม (1) รวม 10 คน เป นเง นเด อน ภาษ เง นได ของเง นเด อนท ได ร บและค าเช าบ าน (เฉพาะกรรมการบร หารญ ป น 2 ท าน) รวมเป นจ ำนวนเง น 13,207, บาท (3) บร ษ ทไม ได ม การจ ายค าตอบแทนอ น แก กรรมการบร ษ ท กรรมการอ สระ กรรมการบร หารและผ บร หาร เว นแต ค าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 3 คนรวมเป นเง น 85,000 บาท ตามท ได ร บความความเห นชอบจากท ประช มผ ถ อห นอย แล ว การด แลเร องการใช ข อม ลภายใน การพ จารณาใด ๆ ในส วนท เป นข อม ลส ำค ญหร อม ผลต อการซ อขายหล กทร พย ของบร ษ ท จะกระท ำในการประช มคณะกรรมการบร ษ ท เท าน น ไม ม การเป ดเผยต อ ผ บร หาร พน กงาน หร อผ อ นใดท งส น จนกว าจะได แจ งต อทางตลาดหล กทร พย แล ว การควบค มภายใน พน กงานระด บห วหน าฝ าย (HEAD DEPARTMENT) ของสายงานต าง ๆ ท งด านการผล ต การบร หาร การขาย ซ งเป นพน กงาน ผ บ งค บบ ญชาส งส ด ม หน าท และความร บผ ดชอบด แลก ำก บและควบค มงานภายในฝ ายของตนโดยตรง ม ก ำหนดการประช มร วมของห วหน าฝ าย ต าง ๆ ท แน นอนเด อนละคร ง รวมถ งคณะกรรมการตรวจสอบ (BOARD OF AUDIT COMMITTEE) ซ งม การหาร อ แลกเปล ยนความค ดเห น ในระเบ ยบปฏ บ ต ข อบ งค บ ข อกฎหมาย การด ำเน นงาน และรายงานการเง น ก บบร ษ ทอย เป นประจ ำ บร ษ ทจ งเห นว าข อปฏ บ ต และมาตรการด งกล าว ม ความเพ ยงพอและถ กต องในระด บหน งส ำหร บการควบค มภายใน การก าก บด แลก จการ โดยการตรวจสอบและก ำก บด แลก จการโดยคณะกรรมการตรวจสอบซ งจะม การประช มร วมก บฝ ายบร หารท ก 3 เด อน 13

14 BOARD OF DIRECTORS By the Article of Association of Company, which have not more than 24 persons (as at 30 September 2013 there are 21 persons (14 directors and 7 independent directors), determines business policy and have authority and duty to manage the company complying with objective, regulation and resolution from the shareholders meeting. The Board of Directors may authorize director(s) or other person(s) to have duty any responsibility for them. Independent directors are selected by the Board of Directors who are qualified as per the criteria prescribed by the Office of the Securities and Exchange Commission. The seven independent directors have no any business relations with or provides professional services to the company in any way. The Company held the Board of Directors meeting every three months or four times per year, if any the urgent agendas for which additional meetings may be convened. The meetings are pre-scheduled for the whole year. A total of five Times Board of Directors meetings were held in the period of 2013 fiscal year (October 1st, 2012 to September 30th, 2013). Director attendance details are as follows. Name Meeting s time Remark 1. Mr. Pongpol Adireksarn 4 2. Mr. Kerati Panichewa 5 3. Mr. Hidetsugu Goto 2 New Director since April 22,2013 Replaced Mr. Hiroya Nishikawa 4. Mr. Chokedee Boon-Long 5 5. Mr. Liang Rojanasiriwongse 5 6. Mr. Motonari Shimizu 1 New Director since June 3, 2013 Replaced Mr. Mitsuru Umino 7. Mr. Chaikiri Srifuengfung 5 Passed away on September 19, Miss. Fontong Boon Long 4 New Director since January 30, Mr. Chartchai Panichewa Mr. Boonsong Srifuengfung Mr. Pos Adireksarn Mr. Chainarong Srifuengfung Mr. Keita Ishii Mr. Monchai Sitthiyavanich Mr. Tanet Phanichewa Mr. Voraphat Artthayukti Mrs. Panor Prigsuwan Mr. Kraivijit Tantimedh Mr. Vanit Tribuddhratana Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn Mrs. Maradee Santadvach 4 14

15 BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS By the Articles of Association of Company which have 9 persons (as at September 30, 2013 : 9 persons which include the president, vice president, managing director, and executive directors) were selected from the Board of Directors in the Annual General Shareholders meeting to have duty and authority in managing all the company activity. (The name and the position of directors and executive directors have shown in the Directors and Executives information.) AUTHORIZED SIGNATORY ON BEHALF OF THE COMPANY The director of two persons signed together and seal of the company. The latest certificate (As of December 11, 2013) which registered at the Department of Business Development, the Ministry of Commerce Mr. Pongpol Adireksarn, Mr. Liang Rojanasiriwongse or Mr. Kerati Panichewa or Mr. Chokedee Boon-Long signed with Mr. Hidetsugu Goto or Mr. Motonari Shimizu included two and seal of the company COMPANY SECRETARY : Mr. Suravit Shewtanasoontorn has appointed to be a company secretary by the Board of Directors meeting on June 23rd, 2008 under the Securities and Exchange Act (No.4) B.E BOARD OF AUDIT COMMITTEE Are the independent directors who has considered and appointed by the Board of Directors to oversee the operation of the company and ensure proper and sufficient compliance to the rules prescribed by the Stock Exchange of Thailand. The three members of the Audit Committee are as follows : 1. Mrs. Panor Prigsuwan Chairman of Audit Committee 2. Mr. Kraivijit Tantimedh Audit Committee Member 3. Mr. Vanit Tribuddhratana Audit Committee Member Mrs. Panor Prigsuwan, the Chairman of Audit Committee, is a qualified individual with experience in financial statements review. The company has not yet to appoint the Remuneration and the Selection Committee. The highest of the management structure was the Board of Directors, which all directors are nominated and elected at the annual general shareholders meeting in January of every year in accordance with the rules and the procedures prescribed by the Public Company Limited Act B.E where shareholders are entitled to the same number of votes as the number of shares held, multiplied by the number of directors to be elected. Shareholders can devote all of their votes to any one candidate or distribute them to any one or more candidates in any proportion as they wish. Candidates with the most number of votes will be elected as directors to fill the number of posts specified by the meeting of shareholders. For executive directors there were nine persons who are appointed from the directors at the annual general shareholders meeting at the same time as the above elections of the Board of Directors. 15

16 DIRECTOR AND MANAGEMENT S REMUNERATION For the fiscal year 2012 from October 1st, 2012 to September 30th, 2013, the company has paid remuneration to Directors and Executives as follows : (1) Meeting allowances to directors and independent directors total 12 persons : 1. Mrs. Panor Prigsuwan 85,000 Baht 2. Mr. Kraivijit Tantimedh 75,000 Bath 3. Mr. Vanit Tribuddhratana 75,000 Bath 4. Mr. Voraphat Artthayukti 30,000 Baht 5. Mr. Boonsong Srifuengfung 30,000 Baht 6. Mr. Chainarong Srifuengfung 50,000 Baht 7. Mr. Pos Adireksarn 50,000 Baht 8. Mr. Chaiyut Techatassanasoontorn 50,000 Baht 9. Mr. Hiroya Nishikawa 30,000 Baht 10. Mrs. Maradee Santadvech 50,000 Baht 11. Mr. Tanet Phanichewa 50,000 Baht 12. Mr. Keita Ishii 40,000 Bath (2) Remuneration to 9 executive directors and 1 executive (who are not entitled to receive meeting allowances under (1) in the form of monthly salary, income tax on the monthly salary and house rent (for two Japanese executive directors) for a total of 13,207, Baht (3) The company did not paid other remuneration to directors, independent directors, executive directors and the executive, exception the remuneration for three Audit committee members for a total of 85,000 Baht which prior approval by the shareholders meeting. MANAGEMENT OF INTERNAL INFORMATION Any consideration of the significant information which may resulted in the company share trading must be done in the company Board of Directors meeting only. It should not be revealed to the management, staff or other person before informing to the Stock Exchange of Thailand. INTERNAL CONTROL All Departments in the Company; production, administrative or sales, are operated under the supervision of Department Heads. Every Department Head is required to participate in a meeting held every month. The Audit Committee, in order to review any business performance and financial issues which arise and need corrective action. Under current circumstances, this is seemed as an appropriate and sufficient internal control for the company. GOOD CORPORATE GOVERNANCE The monitoring and supervision by the Company s Audit Committee, which will be meeting with executives every three months. 16

17 คณะกรรมการบร ษ ท Board of Directors 1. นายปองพล อด เรกสาร Mr. Pongpol Adireksarn 2. นายก รต พาน ชช วะ Mr. Kerati Panichewa 3. นายฮ เดะซ ก โกโตะ Mr. Hidetsugu Goto 4. นายโชคด บ ญ-หลง Mr. Chokedee Boon Long 5. นายเล ยง โรจนศ ร วงศ Mr. Liang Rojanasiriwongse 6. นายโมโตนาร ช ม ส Mr. Motonari Shimizu 7. นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง * Mr. Chaikiri Srifuengfung 8. นายชาต ชาย พาน ชช วะ Mr. Chartchai Panichewa 9. นางสาวฝนทอง บ ญ-หลง Miss. Fontong Boon Long 10. นายบ ญทรง ศร เฟ องฟ ง Mr. Boonsong Srifuengfung 11. นายพศ อด เรกสาร Mr. Pos Adireksarn 12. นายช ยณรงค ศร เฟ องฟ ง Mr. Chainarong Srifuengfung 13. นายเคอ ตะ อ ช อ Mr. Keita Ishii 14. นายมนช ย ส ทธ ญาวณ ชย Mr. Monchai Sitthiyavanich ช อ ต าแหน ง Name Position ประธานกรรมการบร ษ ท Chairman รองประธานกรรมการบร ษ ท Vice Chairman กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director กรรมการบร ษ ท Director ณ 30 ก นยายน 2556 As September 30,

18 15. นายธเนศ พาน ชช วะ Mr. Tanet Phanichewa 16. นายวรพ ฒน อรรถย กต Mr. Voraphat Artthayukti 17. นางพนอ ปร กส วรรณ Mrs. Panor Prigsuwan 18. นายไกรว ช ต ต นต เมธ Mr. Kraivijit Tantimedh 19. นายวาน ช ตร พ ทธร ตน Mr. Vanit Tribuddhratana 20. นายช ยย ทธ เตชะท ศนส นทร Mr.chaiyut Techatassanasoontorn 21. นางมารด ส นท ดเวช Mrs. Maradee Santadvech ช อ ต าแหน ง Name Position กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการอ สระ Independent Director ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman Of Audit Committee กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee กรรมการอ สระ Independent Director กรรมการอ สระ Independent Director * นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง ถ งแก กรรมเม อ 19 ก นยายน 2556 Mr. Chaikiri Srifuengfung passed away on September 19,

19 คณะกรรมการบร หาร Board of Executive Directors 1. นายปองพล อด เรกสาร Mr. Pongpol Adireksarn 2. นายก รต พาน ชช วะ Mr. Kerati Panichewa 3. นายโชคด บ ญ-หลง Mr. Chokedee Boon Long 4. นายฮ เดะซ ก โกโตะ Mr. Hidetsugu Goto 5. นายเล ยง โรจนศ ร วงศ Mr. Liang Rojanasiriwongse 6. นายโมโตนาร ช ม ส Mr. Motonari Shimizu 7. นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง * Mr. Chaikiri Srifuengfung 8. นายชาต ชาย พาน ชช วะ Mr. Chartchai Panichewa 9. นางสาวฝนทอง บ ญ-หลง Miss. Fontong Boon Long ช อ ต าแหน ง Name Position ณ 30 ก นยายน 2556 As September 30, 2013 ประธานกรรมการบร หาร President รองประธานกรรมการบร หาร Vice President กรรมการบร หาร และกรรมการผ จ ดการ Executive Director & Managing Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director กรรมการบร หาร Executive Director * นายช ยค ร ศร เฟ องฟ ง ถ งแก กรรมเม อ 19 ก นยายน 2556 Mr. Chaikiri Srifuengfung passed away on September 19,

20 ฐานะการเง นและผลการด าเน นงาน Financial Position and the Result of Operation ผลประกอบการในรอบป บ ญช น บร ษ ทม รายได รวมท งส น ล านบาท เป นรายได จากการด ำเน นงาน ล านบาท และค าส นไหม ทดแทนจากการประก นภ ยส ทธ ล านบาท ซ งรายได จากการด ำเน นงานส งกว าป ท แล ว ล านบาท ( ป ท แล ว : ล านบาท ) โดย เพ มข นจากรายได จากการขายต างประเทศ ล านบาท จากการขายในประเทศ ล านบาท และรายได อ นเพ มข น ล านบาท ใน ขณะท ม ค าใช จ ายรวมท งส น ล านบาท ส งกว าป ท แล ว ล านบาท ( ป ท แล ว : ล านบาท ) ซ งประกอบด วยต นท นขายส งกว าป ท แล ว ล านบาท อ นเป นผลจากยอดขายท เพ มข นจากป ก อน จากการท บร ษ ทซ อมแซมเคร องจ กรเสร จสมบ รณ และสามารถท ำการผล ตส นค า ออกจ ำหน ายได แล ว ค าใช จ ายในการขายและบร หารลดลงจากป ท แล ว ล านบาท เน องจากในรอบป บ ญช น บร ษ ทได บ นท กค าใช จ ายของฝ าย โรงงานท งจ ำนวนรวมเป นต นท นผล ตส นค า ในขณะท รอบป บ ญช ก อนค าใช จ ายของฝ ายโรงงานได ถ กบ นท กรวมอย ในค าใช จ ายในการบร หาร เน องจาก โรงงานอย ในระหว างซ อมแซมเคร องจ กรท เส ยหายและไม สามารถผล ตส นค าได การด ำเน นงานในรอบป บ ญช น จ งม ผลก ำไรส ทธ ส ำหร บงวด ล านบาท ( ป ท แล ว : ก ำไรส ทธ ล านบาท ) ซ งเป นก ำไรอ นม ได เก ดจากผลการด ำเน นงานปกต ของบร ษ ทท งจ ำนวน แต ได ร บการชดใช ค า ส นไหมทดแทนจากประก นภ ย ล านบาทตามท กล าวรวมอย ด วย หร อก ำไรส ทธ ต อห น 5.65 บาท ( ป ท แล ว : ก ำไรส ทธ ต อห น บาท ) โดยส นรอบป บ ญช บร ษ ท ว นท 30 ก นยายน 2556 บร ษ ทม พน กงานม ท งส น 336 คน ส ำน กงานใหญ ประกอบด วยฝ ายขาย ฝ ายบ ญช และฝ ายธ รการ ม พน กงาน 22 คน โรงงานท 1 ประกอบด วยพน กงาน 314 คน โรงงานท 2 (ป ดต งแต ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555) จ ำนวนพน กงานลดลง 18 คน เม อเท ยบก บป 2555 จากการเกษ ยณอาย และลาออก ท งน บร ษ ทไม ม การจ างทดแทนเพ มเต ม และบร ษ ท ม ได ม การปร บลดคนงานหร อ เล กจ างพน กงานก อนเกษ ยณอาย แต อย างใดท งส น The company s business performance showed the total revenues of million baht from operation million baht and compensation from insurance million baht which higher than last year million baht (last year: million baht). By revenue increased from export sales million baht, domestic sales million baht and other income increased by million baht, while expenses totaled million baht higher than last year million baht. (last year: million baht), which sales cost higher than last year million baht resulted of increased sales from last year and the repairs machine finished, so the company can produce product to sell. The selling and administrative expenses decreased from last year by million baht because of in the fiscal year the company recorded expense of the factory all the whole amount to the cost of production while the last fiscal year the expense of the factory has been recorded in the cost of administration because of last year the factory was in recovered and was not produce. So, the company s performance in this fiscal year showed a result have net profit was million baht, (last year net profit million baht) which is not the result of normal operation of the whole amount, but got compensation from the insurance million baht included as mentioned or the net profit per share 5.65 baht (last year: the net profit per share baht) On September 30, 2013, the Company have employee 336 persons. Head Office: Sales, Accounting and Administrative Department, employee total 22 persons. Factory 1: Total employee 314 persons. Factory 2: (closed since February 1, 2012). The number of employee decreased 18 persons compared with year 2012 by retirement and resignation, the Company did not have employment replace, reduction the employee or lay off before retirement in any way. 20

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER

สารบ ญ CONTENTS ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER CONTENTS สารบ ญ ANNUAL REPORT 2014 CREATIVE CONTENT PROVIDER 11 Message from Chairman of the Board & Executive Chairman 11 12 19 20 24 26 30 34 44 57 60 63 67 68 70 71 สารจากประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบร

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น รายงานประจำาป 2557 เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น สารบ ญ 010 จ ดเด นทางการเง น 013 ข อม ลท วไป ของบร ษ ท 014 สารจากคณะกรรมการ 018 รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ 022 รายงานของ คณะกรรมการสรรหา 023 รายงานของ คณะกรรมการ

More information

รายงานประจำป 2555/2556

รายงานประจำป 2555/2556 รายงานประจำป 2555/2556 (ป บ ญช ส นส ดว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) ANNUAL REPORT 2012/2013 (Fiscal year ended February 20, 2013) 50% of global GDP will be in Asia by 2050 Asian urbanization THB 2 trillion logistic

More information

Driving a sustainable future

Driving a sustainable future Driving a sustainable future TRANSPORT FERTILIZER & WAREHOUSE ENERGY COAL LOGISTICS รายงานประจำ ป 2557 (1 ต ลาคม - 31 ธ นวาคม 2557) ว ส ยท ศน ของ TTA ภายในป 2563 TTA จะก าวข นมา เป นกล มบร ษ ท เพ อการลงท

More information

รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน)

รายงานประจาป 2556 บร ษ ท โซลาร ตรอน จาก ด (มหาชน) สารบ ญ หน า สารจากประธานกรรมการและประธานเจ าหน าท บร หาร 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 5 2. ล กษณะการประกอบธ รก จ 6 3. ป จจ ยความเส ยง 14 4. ข อม ลท วไปของบร ษ ท 16 5. ผ

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร Human Resource Management การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร (Recruitment And Selection) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหาใน บทและส งค าตอบทาง

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 561) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จาก ด (มหาชน) Advanced Info Service Public Company Limited (ADVANC) สารบ ญ หน า ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1.

More information

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555

ก ตต กรรมประกาศ หากงานว จ ยน ม ข อบกพร องประการใด คณะผ ว จ ยขอน อมร บไว แต เพ ยงผ เด ยว คณะผ ว จ ย ม นาคม 2555 ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จลงได ด วยความร วมม อเป นอย างด ย งจากหลายฝ าย ผ ว จ ยขอ กราบขอบพระค ณท านผ ตรวจการแผ นด น (ศาสตราจารย ดร.ศร ราชา เจร ญพาน ช) ศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร. อ ท มพร จามรมาน

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information