STRUCTURE OF GDP BY SECTORS in 2013 (current prices) Agriculture, forestry, fishing and mining 3,2%

Size: px
Start display at page:

Download "STRUCTURE OF GDP BY SECTORS in 2013 (current prices) Agriculture, forestry, fishing and mining 3,2%"

Transcription

1 สาธารณร ฐเช ก ข อม ลท วไป พ นท ประชากร ก าล งแรงงาน เม องหลวง ภาษา สก ลเงน 78,864 ตารางก โลเมตร 10.5 ล านคน 5.3 ล านคน ปราก (ประชากร 1.25 คน) เช ก โคร นาเช ก (CZK) สถาณการณ เศรษฐก จป จจ บ น Financial intermediation, business and real estate services, public administration and others 25,6% STRUCTURE OF GDP BY SECTORS in 2013 (current prices) Agriculture, forestry, fishing and mining 3,2% Manufacturing, construction, electricity, gas and water supply 51,2% Trade, hotels and restaurants, transport, communications 20,0% Source: Czech Statistical Office, Aug

2 ข อม ลเศรษฐก จมหภาคพ นฐาน Indicators E GDP (%) GDP, current prices (bil.eur) GDP per capita (EUR) 12,400 14,800 13,500 14,300 14,800 14,830 14,100 13,900 Interest rate (Czech National Bank) Average inflation rate (%) Registered rate of unemployment (%) Industrial growth (%) n.a. 8.5 n.a. Average monthly gross wages (CZK) Exchange rates CZK/USD (av.) Exchange rates CZK/EUR (av.) 21,692 23,542 23,353 23,858 24,433 25,100 25,600 26, Source: Ministry of Finance, Czech Statistical Office, January 2014 อ ตราการเต บโตของเศรษฐก จเช กชะลอต วอย ท ร อยละ 2.5 ในป 2551 จากผลกระทบของว กฤต เศรษฐก จโลก ในช วงไตรมาสท 3 และ 4 ของ โดยป 2552 เป นป ท เศรษฐก จเช กด งลงถ งจ ดต าส ดในประว ต ศาสตร ท GDP ร อย ละ 4.1 ภาวะถดถอยทางเศรษฐก จน เก ดข นในช วงระยะเวลาส นๆ เพ ยง 2 ไตรมาส แต ร นแรงและรวดเร วจนน า ประหลาดใจ ผลกระทบจากความต องการต างประเทศท ลดลงเป นเหต ให รายได ของบร ษ ทเช กลดลง และท าให บร ษ ทจ าเป นต อง ลดการลงท นและปลดพน กงานออก ประเทศเยอรม น ซ งเป นค ค าส าค ญก บสาธารณร ฐเช ก และ เคยเป นผ น าใน วงจรเศรษฐก จเช ก ต างก ก าล งประสบก บก บภาวะถดถอยทางเศรษฐก จเช นเด ยวก น โดยเศรษฐก จ เช กได ร บประโยชน จากนโยบายทางการเง นก บต างประเทศ โดยเฉพาะเง นป นผลท ได จากการค าช นส วนรถยนต ก บ เยอรม น, ฝร งเศส, สโลวาเก ย และประเทศอ นๆ ล วนแต ม ส วนช วยพ ฒนาผลผล ตทางอ ตสาหกรรมของเช กอย าง มาก เป นท น าส งเกตว าภาวะถดถอยทางเศรษฐก จน นจะเก ดข นทางด านฝ งตะว นตกของประเทศ และการฟ นฟ ทาง เศรษฐก จน นก เก ดข นทางฝ งตะว นตกเช นเด ยวก น ในป 2553 เศรษฐก จเช กม อ ตราการเต บโตถ งร อยละ 2.5 จากการเพ มข นของความต องการจากต างประเทศ โดย อ ตสาหกรรมเช ก โดยเฉพาะยานยนต และอ เล กทรอน กส ม อ ตราการเต บโตอย ท ร อยละ 10.5 ซ งเช กได ร บ ผลประโยชน ทางเศรษฐก จจากประเทศเยอรม นท ม การเต บโตทางเศรษฐก จส งถ งร อยละ 3.6 และเศรษฐก จโดยรวม ของสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศท ม อ ตราการเต บโตไปในท ศทางท ด ข นถ งร อยละ 1.8 ในป 2553 อย างไรก ตาม ถ งแม ภาคอ ตสาหกรรมจะม การเต บโตอย างมาก แต การเต บโตของภาคการผล ตน นย งคงม อ ตราท ต าอย เท ยบเท า ก บก อนท จะเก ดว กฤตการณ เศรษฐก จ ความต องการของผ บร โภคในประเทศย งอย ในภาวะภายใต ความกดด น จาก อ ตราการว างงานส ง ซ งตรงข ามก บ อ ตราการเต บโตของค าจ างท ย งตกต า 2

3 ในป 2554 เศรษฐก จเช กม อ ตราการเต บโตอย ท ร อยละ 1.8 แต ย งคงชะลอต วอย างต อเน อง เป นเหต มาจากการ ลดลงของการบร โภคในคร วเร อนและการใช จ ายของภาคร ฐ การค าต างประเทศเป นเพ ยงป จจ ยเด ยวท ข บเคล อน การเต บโตของเศรษฐก จเช ก (จากการส งออกเป นหล ก) ในป 2555 GDP ของเช กด งลงร อยละ 1.2 และในป 2556 จะด งลงอย างต อเน องถ งร อยละ 1.5 อ นเน องมาจาก ความต องการในประเทศท ลดลง โดยเฉพาะการลงท นท ลดลง ท งทางด านโครงสร าง, เคร องจ กรและพาหนะการ เด นทาง นอกจากน ย งม สาเหต มาจากการใช จ ายภาคคร วเร อนท ลดลงร อยละ 3.5 ในป 2555 ซ งจะย งคงลดลง ต อเน องจนถ งป 2556 โดยม เหต ผลมาจากการปร บข นของอ ตราภาษ ม ลค าเพ มในป (อ ตราข นต า ส าหร บอาหาร, หน งส อ และอ นๆ เพ มข นจากร อยละ 10 เป นร อยละ 15 และอ ตราข นส งอย ท ร อยละ 21) น กว เคราะห ให ความเห นว า นโยบายภาษ ป จจ บ นของร ฐบาลส งผลกระทบด านลบแก ความเช อม นของผ บร โภคและ ภาคธ รก จ เม อผ บร โภคม รายได ลดลง จ งพยายามลดค าใช จ ายและชะลอการซ อส นค าประเภทคงทน ท งภาคการ ผล ตย งคงได ร บผลกระทบจากความต องการท ลดลงของสหภาพย โรปและคร วเร อน ความไม ม นใจอ นเก ดจาก ว กฤตการณ เศรษฐก จย โรปม ความเก ยวข องก นอย างล กซ งก บสภาพเศรษฐก จเช กและประเทศสมาช กสหภาพย โรป และความไม ม นใจจากนโยบายภายในประเทศและภาษ ย งเป นสาเหต ส าค ญท น ามาส ท ศนคต เช งลบและพฤต กรรม ท เป นส ญญานเต อนจากผ บร โภค ในป 2556 เศรษฐก จเช กตกอย ในภาวะถดถอยท ยาวนาน โดย GDP ด งลงอย างต อเน อง แต จากประเม นการณ ล าส ดของกระทรวงการคล ง เศรษฐก จเช กม แนวโน มจะกล บมาเต บโตอ กคร งในป 2557 ซ งคาดว า GDP จะเต บโต ถ งร อยละ 1.4 ในขณะท อ ตราการว างงานย งคงท ท ร อยละ 7 ส าหร บด ลการค าของสาธารณร ฐเช ก เช นเด ยวก นก บป 2556 ท เช กม ด ลการค าเก นด ล (เป นป ท 9 ต ดต อก น) โดย เช กม ด ลการค าเก นด ลส งส ดก บประเทศเพ อนบ าน เช น เยอรม น (+13,853 พ นล านดอลลาร ) และสโลวาเก ย (+ 6,014 พ นล านดอลลาร ) โดยในป 2556 เช กม ยอดส งออกเพ มข นร อยละ 3เช นเด ยวก บยอดน าเข าท เพ มข นร อยละ 1.7 ผลกระทบด านลบน นเก ดจากการขาดด ลการค าก บจ น (แม จะลดลงแล วโดยส ดส วน 1 ใน 5 ในป 2555 และ ร อยละ 3.3 ในป 2556) และการขาดด ลการค าก บร สเซ ยและอาเซอร ไบจานซ งเก ดจากความจ าเป นท จะต องน าเข า น าม นและก าซธรรมชาต จากประเทศด งกล าว ในขณะเด ยวก นได ม การน าเข าส นค าประเภทเทคโนโลย และส นค าก ง ส าเร จร ปจากบร ษ ทผ ผล ตในญ ป น ส วนสาเหต ท ม การขาดด ลการค าส งก บเกาหล น นเก ดจากม การการลงท นต ง โรงงานผล ตรถฮ นไดในสาธารณร ฐเช ก และการขาดด ลก บโปแลนด น น เก ดจากการน าเข าทร พยากรน าม น, แร พล งงาน ถ านห น เหล กและช นส วนยานยนต ส าหร บประเทศไทยน น เช กม การขาดด ลการค าส งเน องจากอ ตราการ น าเข าท ส งข นของส นค าซ บซ อนและส นค าก งส าเร จร ป โดยบร ษ ทต างชาต เพ อน าไปใช ในกระบวนการผล ตใน สาธารณร ฐเช ก และอ ตราการส งออกของส นค าจากเช กไปไทยย งคงต าอย (แต ม การเต บโตข นเร อยๆ) ต งแต ป 2551 เช กขาดด ลการค าก บไทยเป นม ลค ารวมกว า 1 พ นล านดอลลาร และในป 2556 ประเทศไทยอย ในอ นด บ 7 3

4 ของประเทศท เช กขาดด ลการค าด วยมากท ส ดจากม ลค ารวมท งหมด การขาดด ลการค าส งเป นล กษณะท เห นได ท วไปในการค าระหว างไทยและเช ก โดยแนวโน มเช งบวกเร มปรากฏให เห นในป 2554 ท การขาดด ลการค าระหว าง 2 ประเทศเร มลดลง รายงานการขาดด ลการค าของสาธารณร ฐเช กป 2556 No. Country Trade Deficit (in mil. USD) Growth China ,3% 2. Korea ,1% 3. Russia ,1% 4. Japan ,0% 5. Azerbaidjan ,1 % 6. Poland ,1% 7. Thailand ,9% Source: Czech Statistical Office, 2014 ต งแต ป 2555 อ ตราการว างงานในสาธาณร ฐเช กเพ มข นร อยละ 7.5 และย งคงส งข นต อเน องไปจนถ งป 2557 ซ ง สาเหต ส าค ญมาจากนโยบายจ าก ดงบประมาณท งภาคร ฐและเอกชน เม อพ จารณาโครงสร างการจ างงานของ เศรษฐก จเช กในป 2554 จะเห นว าร อยละ 35.7 ของแรงงานจะอย ในภาคอ ตสาหกรรม,, ร อยละ 60.3 ในภาค ธ รก จบร การ และร อยละ 4.0 ในภาคเกษตรกรรมและเหม องแร. โครงสร างการจ างงานในเศรษฐก จเช ก Agriculture 4,0% Industry 35,7% Services 60,3% Source: Czech Statistical Office, 2013 จากแผนภ ม จะเห นได ว าแรงงานภาคอ ตสาหกรรมและก อสร างม ส ดส วนส งส ดในสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศ ซ ง สามารถสะท อนให เห นถ งพ นหล งทางอ ตสาหกรรมท ยาวนานและการขยายต วของภาคอ ตสาหกรรมในหลายป ท ผ านมา ในทางกล บก น การจ างงานในภาคอ ตสาหกรรมช นตต ยภ ม (บร การ) โดยเฉล ยในสาธารณร ฐเช กอย ต ากว า 4

5 ค าเฉล ยของสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศ โดยเฉพาะในส วนของธ รก จบร การด านส ขภาพ, ส งคม และการศ กษา ซ ง สามารถด การเปร ยบเท ยบได จากแผนภ ม ด านล าง โครงสร างการจ างงานในสหภาพย โรป Agriculture 5,2% Industry 26,1% Services 68,7%,k Source: Czech Statistical Office, 2013 ระบบการปกครอง การล มสลายของการปกครองระบบเผด จการในย โรปกลางและย โรปตะว นออกน ามาซ งอ สรภาพแก เช กโกสโลวา เก ย กว า 50 ป ในระบบเผด จการ การเล อกต งคร งแรกเก ดข นในป 2533 น าไปส การปกครองโดยร ฐบาลในระบอบ ประชาธ ปไตย ประเทศได เร มต นพ ฒนาระบบเศรษฐก จแบบตลาด หล งจากการเล อกต งในป 2535 การข ฟ ดแย ง ทางผลประโยชน ด านการเม องและเศรษฐก จระหว างสหพ นธ น าไปส การเจรจาข อตกลงใหม ระหว างสาธารณร ฐเช ก และสโลว ก อย างไรก ตามความล มเหลวในการเจรจาหาข อย ต ส าหร บอนาคตของสหพ นธ น าไปส การส นส ดความ เป นสาธารณร ฐระหว างท ง 2 ประเทศ และในว นท 1 มกราคม พ.ศ เช กโกสโลวาเก ยได แยกออกจากก นเป น อ สระกลายเป นสาธารณร ฐเช กและประเทศสโลวาเก ย สาธารณร ฐเช กม ระบบการปกครองแบบประชาธ ปไตย โดยแบ งแยกอ านาจทางกฎหมาย การบร หาร และการศาล ออกจากก น ในระบบร ฐสภา 2 คณะ คณะแรกประกอบด วยคณะผ แทนราษฎรจ านวน 200 คน ซ งถ กค ดเล อกข น ด ารงต าแหน งเป นระยะเวลา 4 ป ส าหร บการเล อกต งท วไปคร งต อไป คาดว าจะถ กจ ดข นในป 2557 อย างไรก ตาม ม การคาดว าจะม การเล อกต งล วงหน าในฤด ใบไม ร วงของป 2556 ถ งแม จะม การลาออกของนายกร ฐมนตร เช กและ ไม ม แถลงการณ จากคณะผ แทนราษฎรในป 2556 เพ อช แจงในเร องคณะร ฐมนตร ท จะถ กแต งต งโดยประธานาธ บด ก ตาม ส วนคณะอ กคณะจะประกอบด วยคณะว ฒ สภาจ านวน 81 คน ด ารงต าแหน งเป นระยะเวลา 6 ป และใน ระบบการเล อกต งน 1 ใน 3 ของสมาช กว ฒ สภาจะต องถ กเล อกต งใหม ท กๆ 2 ป ประธานาธ บด ของสาธารณร ฐเช กจะถ กแต งต ข ง นด ารงต าแหน งเป นระยะเวลา 5 ป โดยร ฐสภา อย างไรก ตาม จาก การเปล ยนแปลงระบบกฎหมาย น าไปส การเล อกต งประธานาธ บด โดยตรง โดยประธานาธ บด คนแรกของ สาธารณร ฐเช กค อ นายวาคลาฟ ฮาเวล (Mr. Vaclav Havel) ด ารงต าแหน งในป และคนท 2 ค อ นาย 5

6 วาคลาฟ เคลาส (Mr. Vaclav Klaus) ด ารงต าแหน งป ตามล าด บ และประธานาธ บด คนป จจ บ นค อ นายม ลอส เซมาน (Mr. Milos Zeman) ซ งถ กแต งต งข นจากการเล อกต งโดยตรงในป 2556 และในป 2557 ประธานาธ บด ม ลอส เซมาน (Mr. Milos Zeman) ของสาธารณร ฐเช ก ได แต งต งนายโบช สลาฟ โซบอทกา (Mr. Bohuslav Sobotka) ห วหน าพรรคโซเช ยล เดโมแครต หร อซ เอสเอสด เป นนายกร ฐมนตร คนใหม หล งการเล อกต ง ท วไป เม อเด อนต ลาคมป 2556 โดยนายโบช สลาฟได สาบานตนเข าร บต าแหน ง นายกร ฐมนตร คนท 11 ของ สาธารณร ฐเช ก ความส มพ นธ ระหว างประเทศ สาธารณร ฐเช กเป นสมาช ก EU, WTO, OECD, IMF และ IBRD และในองค กรอ นๆ เช น (UNCTAD การประช ม สหประชาชาต ว าด วยการค าและการพ ฒนา, UNECE คณะกรรมการทางด านเศรษฐก จสหภาพย โรป, ITC ส าน กงานการค าระหว างประเทศ). สาธารณร ฐเช กย งเป นสมาช กสถาบ นประก นการลงท นพห ภาค (MIGA) ภายใต การควบค มของธนาคารโลกและ กองท นการเง นระหว างประเทศ (IMF) นอกจากน ย งม การเซ นข อตกลงระหว างประเทศทว ภาค ในการสน บสน นและ ค มครองการลงท นต างประเทศ จนถ งป จจ บ นสาธารณร ฐเช กม การเซ นสนธ ส ญญาสน บสน นและค มครองการลงท น ต างประเทศก บ 77 ประเทศ รวมท งประเทศไทยด วย (เซ นในป 2538) นอกจากน สาธารณร ฐเช กย งเซ นสนธ ส ญญา ป องก นภาษ ซ าซ อนก บ 72 ประเทศ รวมท งประเทศไทยด วยเช นก น (เซ นในป 2538) ในเด อนม นาคม พ.ศ ไทยและสาธารณร ฐเช กได ม การเซ นข อตกลงการค าระหว างประเทศร วมก น และได ระง บไปเม อว นท 30 ม นาคม พ.ศ เน องจากการเข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรปของสาธารณร ฐเช กในว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ในป จจ บ นข อตกลงความร วมม อทางเศรษฐก จด งกล าว ก าล งอย ในข นตอนการจ ดท า (อ างอ งจากข อก าหนดการเข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรปของสาธารณร ฐเช ก) ต งแต เด อนม นาคม พ.ศ สาธารณร ฐเช กได เข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรปอย างเป นทางการ ซ งกฎและ ข อก าหนดทางภาษ ของสหภาพย โรปได ถ กน ามาปร บใช เช นก น ในการเป นสมาช กเคร อสหภาพย โรป สาธารณร ฐ เช กจ าเป รต องใช นโยบายการค าท ก าหนดโดยสหภาพ เช น ประเด นทางการค าต างๆ รวมไปถ งความร วมม อ ก บองค กรการค าระหว างประเทศ จะถ อว าสหภาพย โรปค อต วแทนเพ ยงหน งเด ยว และข อตกลงทางการค าโดย คณะกรรมาธ การสหภาพย โรป ถ อเป นกระบอกเส ยงเด ยวของสมาช กสหภาพท ง 28 ประเทศ 6

7 การรวมกล มประเทศ Visegrad Four (V4) ภ ม หล ง/ข อม ลของกล มประเทศ V4 - V4 เร มต นข นจากการลงนามความตกลงร วมก นของสามประเทศ เพ อพ ฒนาประเทศและสม ครเข าเป น สมาช กกล มสหภาพย โรป เม อว นท 15 ก มภาพ นธ พ.ศ และก อนจะขยายเป นส ประเทศครอบคล ม สาธารณร ฐเช ก โปแลนด สโลว ก และฮ งการ - จ านวนรวมประชากรกล มประเทศ V4 ม จ านวน 64 ล านคน ประกอบด วยโปแลนด 38.2 ล านคน สาธารณร ฐเช ก 10.5 ล านคน ฮ งการ 10 ล านคนและสโลว ก 5.4 ล านคน - อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จ หร อ GDP ม อ ตราไม ส งมากน ก ประมาณร อยละ -0.1 ถ ง 1.2 อย ในช วงฟ น ต วแต GDP per capita หร อ GDP ต อห ว ค อนข างส ง ประมาณ 12,375 18,579 ดอลลาร สหร ฐ - ม ปฏ ส มพ นธ ในล กษณะกล มก บประเทศนอกภ ม ภาค เช น ม การประช มระก บผ น ากล ม V4 ก บญ ป น แสดง ให เห นถ งศ กยภาพของกล มประเทศ V4 บทบาทและการก าหนดกลย ทธ ของไทยต อกล มประเทศ V4 ก าหนดบทบาทและกลย ทธ ต อกล ม V4 ตามแนวค ด From Hub of ASEAN to Gateway to Eastern Europe ด วยการท างานในล กษณะ 4 Embassies 1 Strategy - การด าเน นนโยบายในล กษณะเช อมโยงระหว าง กล มประเทศอาเซ ยน ก บ กล มประเทศ V4 จะส งผล ด /เป นประโยชน ย งกว าการด าเน นความส มพ นธ ความส มพ นธ ในล กษณะทว ภาค และจะท าให ต างอย ใน radar screen ของก นและก น - ไทยสามารถใช ประโยชน จากสภาพทางภ ม ร ฐศาสตร ท อย ในจ ดศ นย กลางของอาเซ ยน เช อมโยงต อไปย ง V4 และขยายส ย โรปตะว นตกต อไปได นอกจากน ไทยย งเช อมโยงไปย งจ นและอ นเด ยได เช นก น - ไทยสามารถเน นจ ดขายตามแนวค ด 3Cs ได แก Connectivity / Competitiveness / ASEAN Community - นโยบายส าค ญ ได แก การแลกเปล ยนการเย อนระด บส ง ความร วมม อทางด านเศรษฐก จ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว ชาการ การศ กษา ความม นคง และการใช soft diplomacy ต างๆของไทย 7

8 ภ ม ภาคต างๆในสาธารณร ฐเช ก ในว นท 1 มกราคม 2543 ม การบ ญญ ต ให สาธารณร ฐเช กประกอบไปด วย 14 ภ ม ภาค (พ นท เขตปกครองต วเอง) โดยพ นท เขตปกครองต วเองน นจะบร หารโดยระบบเทศบาล ข อม ลพ นฐานแต ละภ ม ภาค Region Regional capital Area (km2) Population Labour force Unemployment rate in 2010 (average rate%) Czech Republic Prague 78,868 10,2223,713, 5,380,138 7,0 Praha Prague 496 1,172, ,830 3,1 Central Bohemia South Bohemia Ceske Budejovice Prague 11,016 1,146, ,887 4,6 10, , ,687 5,7 Plzen Plzen 7, , ,477 4,8 Karlovy Vary Karlovy Vary 3, , ,764 10,5 Usti Usti nad Labem 5, , ,775 10,8 Liberec Liberec 3, , ,756 9,3 Hradec Kralove Hradec Kralove 4, , ,888 7,1 Pardubice Pardubice 4, , ,764 7,7 Vysocina Jihlava 6, , ,007 6,4 South Moravia Brno 7,065 1,130, ,817 8,1 Olomouc Olomouc 5, , ,551 7,7 Zlin Zlin 3, , ,563 7,4 Moravia - Silesia Ostrava 5,535 1,252, ,372 9,5 Source: Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs

9 จากข อม ลส าน กงานสถ ต แห งสาธารณร ฐเช ก ป 2555 ก าล งซ อในสาธารณร ฐเช ก อย ท ร อยละ 79 และร อยละ 15 โดยเฉล ยของประเทศในสหภาพย โรป 27 ประเทศและ 15 ประเทศตามล าด บ โครงสร างการคมนาคมขนส ง สาธารณร ฐเช กเป นประเทศท ไม ม ทางออกทางทะเล การขนส งต างประเทศจ งใช ท าเร อท แฮมเบ ร กและรอตเตอร ด ม เป นหล ก การคมนาคมทางบก สาธารณร ฐเช กถ อเป นประเทศท ม ระบบการขนส งพ ฒนามากท ส ดในภ ม ภาคย โรปกลางและย โรปตะว นออก ด วย ต าแหน งทางภ ม ศาสตร ท อย ตรงกลางของทว ปย โรปท าให เช กสามารถใช เส นทางขนส งเป นทางผ านไปย งประเทศ ต างๆได อย างสะดวก ท าให เช กสามารถยกระด บความส าค ญกลายเป นสมาช กตลาดเด ยวในสหภาพย โรป คลอบ คล มพ นท ของท งสมาช กเด มและสมาช กใหม จากประเทศทางฝ งย โรปกลางและย โรปตะว นออก จ ดอ อนท ส าค ญ ของการคมนาคมของสาธารณร ฐเช ก ค อ ทางหลวงและถนนท เต มไปด วยรถบรรท กเก นข ดจ าก ด Infrastructure density (km per 100 km2) Czech Republic Hungary Poland Slovakia Ireland Portugal Motorways Roads Railways Inland waterways Source: Ministry of Transport ข อม ลโครงสร างพ นฐานระบบคมนาคมขนส งของสาธารณร ฐเช ก Length of constructed railway tracks (km) Total Electric Road transport infrastructure (km) Total road and motorway network European road network, type E Motorways in operation Other roads Of which 1 st class roads nd class roads rd class roads Navigable waterways regularly used for transport (km) Total length Air transport infrastructure Total number of airports, of which: Public International Public Domestic Private International Private Domestic Source: Ministry of Transport 9

10 จ านวนผ โดยสารของแต ละสนามบ นป 2552 Airport Country No of passengers (arrivals + departures) (in mil) Munich Germany Vienna Austria Prague/Ruzyne Czech Republic Warsaw Poland 8.33 Budapest Hungary 8.08 Source: Eurostat, 2011 หากกล าวถ งการคมนาคมทางอากาศ จ ดอ อนท ส าค ญของสาธารณร ฐเช กค อ ไม ม เท ยวบ นตรงระหว างปรากและ กร งเทพมหานคร ท าให การขนส งส นค าประเภทของสดม ความย งยาก เช น ผลไม สด, ผ ก, กล วยไม และอ นๆ ข อม ลการขนส งส นค าในสาธารณร ฐเช ก Goods transport (mil. tonnes) By rail By road By inland waterways ,2 1,9 1,6 By air transport ,022 0,020 0,014 By oil pipeline transport ,1 11,9 9,8 Source: Ministry of Transport, 2011 ระยะทางจากเบอร โน, ปราก ถ งเม องต างๆในสาธารณร ฐเช กโดยรถยนต (ก โลเมตร) Brno Ceske Hradec Budejovice Kralove Karlovy Vary Liberec Ostrava Pilsen Praha Brno X Praha x Source: Volkswagen, Routenplanung ระยะทางท ส นท ส ดจากปรากและเม องหล กต างๆในย โรปโดยรถยนต (ก โลเมตร) Amsterdam Athen Barcelona Berlin Bern Bratislava Brüssel Budapest Copenhagen Dublin Helsinki Istanbul Lissabon London Madrid Marseilles Milan Munich Oslo Paris Rom Stockholm Wien Warszaw Source: Volkswagen, Routenplanung 10

11 การพ ฒนาเส นทางเช อมต อทางรถไฟจากสาธารณร ฐเช กไปย งเม องต างๆในย โรป ระบบภาษ ศ ลกากร การขนส งส นค าข ามพรมแดนสาธารณร ฐเช ก ต งแต ว นแรกท เข าเป นสมาช กสหภาพย โรป (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547) กรมศ ลกากรของเช กได ยกเล กการ ตรวจสอบการขนส งส นค าเข าพรมแดน เช น พรมแดนระหว างประเทศสมาช ก จากการท สาธารณร ฐเช กไม ได ม พรมแดนระหว างประเทศก บประเทศนอกสหภาพย โรป การขนส งส นค าข ามพรมแดนน นจะถ กตรวจสอบเพ อเก บ ภาษ ศ ลกากรท สนามบ นระหว างประเทศเท าน น อย างไรก ตามการตรวจสอบน จะถ กยกเว นหากการขนส งน นมา จากหร อก าล งจะไปสนามบ นภายในเขตแดนสหภาพย โรป และเน องจากเช กเป นสมาช กสนธ ส ญญาเชงเก น ท าให การเด นทางเข าหร อออกไปประเทศในสหภาพย โรปเป นไปโดยเสร การค าใดๆก ตามก บประเทศสมาช กสหภาพ ย โรป (รวมท งประเทศสมาช กใหม ) จะถ อเป นการค าภายในกล มประเทศสมาช ก ซ งปลอดจากการตรวจสอบทาง ศ ลกากรและได ร บการยกเว นค าธรรมเน ยมในการน าเข าและส งออกส นค า และส นค าสามารถขนส งได โดยเสร ระหว างพรมแดนประเทศสมาช กสหภาพย โรป 11

12 กฎหมายศ ลกากร ส นค าท กชน ดท น าเข าหร อส งออกไปย งประเทศท ไม ได เป นสมาช กสหภาพย โรป จะต องผ านพ ธ ทางศ ลกากร ซ งถ ก ก าหนดข นโดยกฎหมายศ ลกากรของสหภาพย โรป ภาษ ม ลค าเพ ม จากท กล าวไว เบ องต นว า กระบวนการศ ลกากรและค าธรรมเน ยมต างๆจากการน าเข าส นค าจะถ กยกเว นหากเป น การค าระหว างประเทศกล มสมาช ก อย างไรก ตาม กรณ น ไม รวมถ งภาษ ม ลค าเพ ม กฎหมายภาษ ม ลค าเพ มได ถ ก ก าหนดข นโดยกฎหมายของแต ละประเทศ ตามแนวทางของสหภาพย โรป และเป นแหล งรายได ท ส าค ญของ งบประมาณประเทศ ในทางทฤษฎ กฎโดยท วไปท เก ยวก บภาษ ม ลค าเพ ม ม ด งต อไปน ส าหร บการค าระหว างผ เส ย ภาษ ม ลค าเพ มซ งพ าน กหร อลงทะเบ ยนในประเทศสหภาพย โรป ผ ร บส นค าหร อผ ซ อส นค าจะเป นผ เส ย ภาษ ม ลค าเพ ม ตามกฎหมายและอ ตราของแต ละประเทศท ผ น นพ าน กหร อลงทะเบ ยนอย แต ท งผ ขายและผ ซ อ จ าเป นต องแสดงรายการซ อขายในบ ญช, การค นภาษ และอย างอ นท เก ยวข องเพ อให องค กรหร อเจ าหน าท ด าน การเง นตรวจสอบได เช นเด ยวก น ส นค าและบร การส วนใหญ ในสาธารณร ฐเช กจะต องเส ยภาษ ม ลค าเพ มในอ ตราร อยละ 21 ยกเว นส นค าประเภท อาหาร, ยา และอ นๆ ท จะเส ยในอ ตราร อยละ 15 ซ งอ ตราภาษ ม ลค าเพ มน ถ กบ ญญ ต ข นต งแต ว นท 1 มกราคม 2556 และเป นหน งในกระบวนการปฏ ร ประบบภาษ ของสาธารณร ฐเช ก (จากเม อก อนท อ ตราภาษ ม ลค าเพ มอย ท อ ตราร อยละ10) สหภาพย โรป นโยบายศ ลกากรร วมเพ ยงหน งเด ยว สหภาพย โรปก าหนดให ประเทศสมาช กท กประเทศใช นโยบายศ ลกากรเด ยวก น ซ งท าให เก ดเหต การณ ต างๆตามมา ยกต วอย างเช น ถ าส นค าไทยถ กขนส งมาท สาธารณร ฐเช กผ านทางท าเร อแฮมเบ ร ก ผ น าเข าเช กจะม 2 ทางเล อก ค อ เขาสามารถผ านพ ธ ศ ลกากรท แฮมเบ ร ก หร อส าน กศ ลกากรแฮมเบ ร กสามารถตราส นค าน าเข าน นให อย ใน สถานะส งผ าน และจะสามารถผ านเข าส ส าน กศ ลกากรสาธารณร ฐเช กได ท นท เช นเด ยวก นก บภาษ ส งออกท สามารถด าเน นการช าระได ท งท ส าน กศ ลกากรสาธารณร ฐเช ก หร อส าน กศ ลกากรใดๆก ได ท อย ในเคร อประเทศ สมาช ก 12

13 โอกาสทางการลงท น ต งแต ป 2553 สาธารณร ฐเช กตกเป นจ ดสนใจอย างมากส าหร บน กลงท นจากต างประเทศ ท าให สาธารณร ฐเช ก กลายเป นประเทศหล งการเปล ยนแปลงท ประสบความส าเร จส งส ดในด านของการลงท นจากต างประเทศ จ ดเร มต น ของแรงจ งใจในการลงท นเก ดข นในป 2541 โดยเช กได ร บการกระต นจากปร มาณการลงท นมหาศาลจากการต ง ธ รก จใหม และการขยายธ รก จเด มในประเทศ ในป ล าส ด เช กได ร บความน ยมอย างมากในการลงท นท าธ รก จใหม ประเภทเทคโนโลย ระด บส ง จากภาวะทางการเม องและเศรษฐก จท ม นคง แรงงานท ม ค ณภาพ และต าแหน ง ภ ม ศาสตร ท อย ตรงกลางของย โรปท าให เช กกลายเป นประเทศท น าลงท นท ส ดประเทศหน ง นอกจากน สาธารณร ฐ เช กย งเป นท ต งของสาขาบร ษ ทต างประเทศมากกว า 1,500 บร ษ ทท วประเทศ ซ งบร ษ ทต างประเทศท ส าค ญท มา ลงท นในสาธารณร ฐเช กได แก ABB, BOSCH, CONTINENTAL, CELESTICA, DANONE, DENSO, EASTMAN, FORD, HONEYWELL, MATSUSHITA, NESTLE, PANASONIC, PHILIPS, PROCTER & GAMBLE, SIEMENS, PEUGEOT+TOYOTA+CITROEN, TYCO, VOLKSWAGEN, HYUNDAI. การลงท นจากต างประเทศในสาธารณร ฐเช ก แบ งแยกตามประเทศ Country mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD mil. USD Share Germany ,6% Netherlands ,2% Austria ,3% France ,3% United ,2% States Switzerland ,1% United ,3% Kingdom Japan ,5% Other ,5% Total ,0% Source: Czech National Bank,

14 Investments by sector aerospace 1% electronics and electrical engineering 5 % Software and IT 3% chemical, plastics 2% engineering, metalworking 6% real estates 12% other 32% communications 4% automotive 22% Renewable energy 7% Financial services 6% Source: Czechvinvest, 2013 จ ดเด นด านการลงท นท ส าค ญของสาธารณร ฐเช ก ประกอบไปด วย: การลงท นโดยตรงจากต างประเทศในท กภาคส วนและจากท กประเทศได ร บการสน บสน นโดยเท าเท ยมก น และไม ม ข อจ าก ดในเร องระด บการลงท นหร อความเป นเจ าของ ม ระบบโครงสร างพ นฐานท ด ม ต าแหน งทางภ ม ศาสตร ท โดดเด น อย ใจกลางของย โรป เป นแหล งจ ดหาทร พยากรและว ตถ ด บภายในประเทศท ม ค ณภาพส ง ม แรงงานค ณภาพและต นท นค าจ างท สามารถแข งข นได นโยบายด งด ดการลงท น การค าระหว างประเทศของสาธารณร ฐเช ก ส าหร บเศรษฐก จเช ก ม ล กษณะเป ดเสร ทางการค า โดยส ดส วนการส งออกของ GDP อย ท ร อยละ 68 14

15 การค าระหว างประเทศของสาธารณร ฐเช ก EXPORTS (in mil. USD) 77,985 95, , , , , , , ,860 IMPORTS (in mil. USD) 76,340 93, , , , , , , ,903 TRADE BALANCE (mil. USD) 1,645 1,713 4,293 4,234 7,920 6,420 10,775 15,884 17,957 TRADE TURNOVER (mil. USD) 154, , , , , , , , ,763 Source: Czech Statistical Office, EXPORTS (in mil. USD) IMPORTS (in mil. USD) เพ มเต ม: ต งแต ป 2548, สาธารณร ฐเช กเร มท จะม ด ลการค าเก นด ล จากการเข าร วมเป นสมาช กสหภาพย โรป สาธารณร ฐเช กได เข าส เขตการค าเสร ท ใหญ ท ส ดในโลก โดยการค าก บ ประเทศสหภาพย โรปท ง 27 ประเทศค ดเป นร อยละ 73 ของม ลค าการค ารวมในป 2556 และย งคงม แนวโน มเต บโต ข นเร อยๆ ในป 2556 การส งออกและน าเข าเช กม ท ศทางท ด ข น โดยม ยอดการส งออกและน าเข าเพ มข นร อยละ 3.2 (จาก 157 พ นล านดอลลาร ข นไปอย ท 162 พ นล านดอลลาร ) เช นเด ยวก บการน าเข าท เพ มข นร อยละ 2.1 (จาก 141 พ นล าน 15

16 ดอลลาร ข นไปอย ท 144 พ นล านดอลลาร ) จากสภาพเศรษฐก จของสหภาพย โรปท ม แนวโน มฟ นต วข น เม อ เปร ยบเท ยบก บป ก อนหน า ในป 2556 ม การรายงานประเทศท ม ยอดการค าเก นด ลส งส ดก บสาธารณร ฐเช ก 3 อ นด บได แก เยอรม น (ด ลการค า บวกม ลค า 13.9 พ นล านดอลลาร ), สโลวาเก ย (ด ลการค าบวกม ลค า 6 พ นล านดอลลาร ) และสหราชอาณาจ กร (ด ลการค าบวกม ลค า 5.1 พ นล านดอลลาร ) ซ งส วนใหญ เก ดจากการส งออกส นค าประเภทเคร องจ กร, ช นส วนยาน ยนต และอ ตสาหกรรม ส วนประเทศท เช กม ด ลการค าขาดด ลส งส ดในป 2556 ได แก จ น, เกาหล, ญ ป, ร สเซ ย, น อาเซอร ไบจาน, โปแลนด และประเทศไทย ซ งจ นน นถ อเป นประเทศท ม ด ลการค าขาดด ลส งส ดก บสาธารณร ฐเช ก โดยจ นส งออกส นค ามาท เช กเพ มมากข น ซ งส วนใหญ จะเป นส นค าประเภทเคร องจ กรทางว ศวกรรมและส นค าอ ปโภคบร โภค ส วนประเทศท ม ด ลการค าขาดด ลส งส ดเป นอ นด บ 2 ก บสาธารณร ฐเช กค อ เกาหล จากการเต บโตอย างรวดเร วของโรงงานฮ นได ในสาธารณร ฐเช ก (ส นค าน าเข าหล กค อ ช นส วนทางยานยนต ) และอ นด บ 3 ค อ ญ ป น ซ งส นค าน าเข าท ส าค ญค อ ส นค าประเภทเทคโนโลย โทรคมนาคม เคร องบ นท กเส ยง และอ ปกรณ จ าลอง ส วนการขาดด ลก บร สเซ ยและ อาเซอร ไบจานเก ดจากการน าเข าน าม นเช อเพล ง จากสภาวะการค าท ชะลอต วในป 2555 การค าต างประเทศของสาธารณร ฐเช กใน ป 2556 ม การฟ นต วและเต บโต มากข นโดยการพ ฒนาด ลการค าเป นไปในท ศทางท ด ข นม ม ลค าป ดท 18 พ นล านดอลลาร ซ งป จจ ยส าค ญท ส งผล กระทบต อด ลการค าป 2556 ค อ: - การฟ นต วของเศรษฐก จเช กในช วงคร งป หล งของป 2556 ความต องการภายในประเทศท เพ มข น ซ ง ส งเกตได จากการเต บโตของอ ตราการน าเข า 17 เด อนย อนหล ง โดยการอ ตราน าเข าเช กเร มเต บโต ต งแต เด อนกรกฎาคม การเต บโตของการส งออกเช ก เป นผลมาจากการฟ นต วของเศรษฐก จสหภาพย โรป โดยสหภาพย โรปม อ ตราการเต บโตทางเศรษฐก จอย ท ร อยละ 0.1 ในป 2556 และเยอรม นม อ ตราการเต บโตท ร อยละ 0.4 ใน ป เด ยวก น - หล งจากภาคอ ตสาหกรรมการผล ตท ลดลงร อยละ 1.2 ในป 2555 ซ งเป นผลมาจากความต องการหร อ อ ปสงห คร วเร อนและต างประเทศท ลดลง แต ในป 2556 ภาคอ ตสาหกรรมการผล ตม อ ตราการเต บโตอย ท ร อยละ การแทรกแซงอ ตราแลกเปล ยนโดยธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช ก เพ อควบค มค าเง นให อ อนค าลงและ ป องก น ภาวะเง นฝ ด โดยธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช ก ได แทรกแซงตลาดซ อขายค าเง น หร อโฟเล กซ (Forex) เม อว นท 7 พฤศจ กายน 2556 (โดยการขายเง นเช กคราวน และซ อเง นต างประเทศ) โดยม จ ดประสงค เพ อร กษาอ ตราแลกเปล ยนของเง นเช กคราวน ให อย ท เช กคราวน ต อ 1 ย โรในป โดยธนาคารแห งชาต สาธารณร ฐเช ก ไม ได แทรกแซงตลาดด งกล าวต งแต ป 2545 จากการแทรกแซง 16

17 ด งกล าวท าให ค าเง นเช กคราวน ต อย โรอ อนต วลงร อยละ 7 ซ งเป นผลด ต อผ ส งออก เพราะท าให ส นค า ส งออกของเช กราคาถ กลง ในขณะท ส นค าน าเข าและว ตถ ด บม ราคาส งข น โครงสร างเขตแดนการค าระหว างประเทศของสาธารณร ฐเช ก โครงสร างการน าเข าส นค าสาธารณร ฐเช กป 2556 No Country Description USD (mil.) %. 1 EU ,0 2 Asian Countries ,4 3 USA ,2 4 Africa 892 0,6 5 Other countries ,8 Total Source: Czech Statistical Office, 2014 Territory structure of Czech Import (%) 0,6 % 20,4 % 2,2 % 11,8 % EU-27 Asian Countries Africa USA Other countries 65,0 % Source: Czech Statistical Office,

18 โครงสร างการส งออกส นค าสาธารณร ฐเช กป 2556 No. Country Description USD (mil.) % 1 EU ,7 2 Asian Countries ,2 3 USA ,2 4 Africa ,0 5 Other countries ,9 Total Source: Czech Statistical Office, 2014 Territory structure of Czech Export (%) 5,2 % 1,0 % 2,2 % 10,9 % EU-27 Asian Countries Africa USA Other countries 80,7 % Source: Czech Statistical Office, 2014 โครงสร างส นค าพ นฐานในการค าระหว างประเทศสาธารณร ฐเช ก เคร องจ กร, อ ปกรณ ยานยนต และเคร องจ กรไฟฟ าเป นส วนประกอบท ส าค ญท ส ดของโครงสร างส นค าส งออก พ นฐานของสาธาณร ฐเช ก และส ดส วนการส งออกส นค าประเภทด งกล าวอย ท ร อยละ 54 ในป 2555 และในป ต อมา ด ลการค าส งส ดของเช กเก ดจากการส งออกรถยนต และช นส วนยานยนต ไปย งต างประเทศ 18

19 โดยภาพรวมการค าระหว างประเทศของเช กได ร บผลกระทบเช งลบจากการขาดด ลการค าจ านวนมากจากส นค า ประเภทแร พล งงานในป 2555 (-9.6 พ นล านดอลลาร ) ส วนอ นด บสองและอ นด บสามค อ ส นค าประเภทยาร กษา โรค และพลาสต ก ตามอ นด บ จากการท เศรษฐก จของเช กพ งพาการส งออกเป นหล ก โดยส ดส วนของการส งออกต อ GDP อย ท ร อยละ 68 ซ ง ได ร บผลกระทบจากการชะลอต วของเศรษฐก จโลกและสหภาพย โรป รวมถ งว ฤตการณ หน สหภาพย โรปท ส งส ดเป น ประว ต การณ โดยในป 2555, ม ลค าการส งออกของเช กลดลงร อยละ 3.8 ในขณะท ม ลค าการน าเข าลดลงร อยละ 7.4 อ ตสาหกรรมยานยนต ในสาธารณร ฐเช กถ อเป นห วใจส าค ญของเศรษฐก จประเทศ โดยค ดเป นส ดส วนร อยละ 10 ของม ลค า GDP รวมและร อยละ 17.3 ของม ลค าการส งออกรวม ในป 2555 อ ตสาหกรรมยานยนต ในสาธารณร ฐ เช ก ไม ได หมายถ งการผล ตยานยนต เพ ยงอย างเด ยว แต ย งรวมไปถ งการผล ตช นส วน ส วนประกอบ และอ ปกรณ ตกแต ง ซ งม การจ างงานในอ ตสาหกรรมน ถ ง 121,000 คน โดยในป 2555 ม ลค าอ ตสาหกรรมยานยนต ค ดเป น ร อยละ 24.9 ของอ ตสาหกรรมการผล ต และการผล ตยานยนต ม การเต บโตข นร อยละ 2.2 รายช อส นค าส งออกส งส ด 10 อ นด บ ITEMS CZECH EXPORTS Value in mil. USD Growth (% ) Share (% ) World ,5-3,8 100,0 100,0 100,0 1. Machinery ,9-4,3 19,9 20,1 20,0 2. Vehicles and access ,1-2,6 17,1 17,1 17,3 3. Electrical machinery ,2-7,2 17,5 17,3 16,7 4. Articles of iron and steel ,4-6,4 3,9 4,2 4,1 5. El.energy,coal, mineral oils ,6-2,3 3,7 3,8 3,8 6. Plastics ,6-2,7 3,4 3,3 3,4 7. Iron and steel ,1-11,1 3,0 3,3 3,1 8. Articles of rubber ,2-2,2 2,4 2,5 2,6 9. Furniture ,7-7,3 2,2 2,2 2,1 10.Optical, medical, photo app ,3 2,7 1,6 1,6 1,7 Source: Czech Statistical Office,

20 ITEMS รายช อส นค าน าเข าส งส ด 10 อ นด บ CZECH IMPORTS Value in mil. USD Growth (% ) Share (% ) World ,2-7,4 100,0 100,0 100,0 1. Machinery ,1-9,7 17,3 17,9 17,4 2. Electrical machinery ,5-10,5 18,1 16,1 15,5 3. Mineral fuels, oils etc ,5-3,6 9,6 10,7 11,1 4. Vehicles and access ,5-3,2 7,7 7,8 8,2 5. Plastics ,6-4,7 5,0 5,1 5,2 6. Iron and steel ,3-9,3 4,2 4,5 4,4 7. Articles of iron and steel ,6-12,7 2,8 2,9 2,8 8. Pharmaceutical products ,1-9,7 2,9 2,7 2,7 9. Optical, medical, photo app ,4-6,0 2,4 2,2 2,2 10. Rubber and articles ,3-14,6 1,9 2,1 2,0 Source: Czech Statistical Office, 2013 การค าระหว างประเทศไทยและสาธารณร ฐเช ก DEVELOPMENT OF THAI EXPORTS TO THE CZECH REPUBLIC DURING ) (in mil. USD) , , ,200.0 THAI EXPORTS TO CZECH (in mil. USD) Source: Ministry of Commerce, Thailand, 2014 น บต งแต ส าน กงานส งเสร มการค าระหว างประเทศ ประจ ากร งปราก สาธารณร ฐเช กก อต งข นในต นป 2533 การ ส งออกจากไทยไปสาธารณร ฐเช กเพ มข น 36 เท า โดยม อ ตราการเต บโตถ งร อยละ 3348 (ต งแต ป ) 20

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค ดร.ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การ สศช. หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) ร นท 4 12 พฤศจ กายน 2555 เวลา 13.00 16.00 น. อาคารจ ต ร สจามจ ร ประเด

More information

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ผ ช วยศาสตราจารย ดร. พ พ ฒน นนทนาธรณ และคณะ ๒๕๕๕ รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558 2561 กรมสว สด การและค มครองแรงงาน X hhtf yj กรมสว สด การและค มครองแรงงาน กสร. 3/2558 ส าน กพ ฒนามาตรฐานแรงงาน กล มงานนโยบายและแผนงาน ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai)

ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ. ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ร างรายงานฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาสถานการณ การผล ตและบร โภคไก ของประเทศไทย เสนอ ม ลน ธ ช วว ถ (Biothai) ภายใต แผนงานฐานทร พยากรอาหาร พ.ศ. 2550-2553 ม นาคม 2551 บทน า ไก จ ดว าเป นหน งในส ตว เศรษฐก จท

More information

Driving a sustainable future

Driving a sustainable future Driving a sustainable future TRANSPORT FERTILIZER & WAREHOUSE ENERGY COAL LOGISTICS รายงานประจำ ป 2557 (1 ต ลาคม - 31 ธ นวาคม 2557) ว ส ยท ศน ของ TTA ภายในป 2563 TTA จะก าวข นมา เป นกล มบร ษ ท เพ อการลงท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ 2550-2554

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) โครงการประเม นผลการพ ฒนาอ ตสาหกรรม เสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย บร ษ ท ไลคอน จาก ด บร ษ ทท ปร กษาไทยภายใต ศ นย ข อม ลท ปร กษาไทย กระทรวงการคล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information