ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558"

Transcription

1 ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2558 โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร พฤษภาคม เด อนพฤษภาคม 2558 ศ กร ท 1 - ป.1 ป.6 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษาเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสาร 1 2 มอบต วและเอกสารลงทะเบ ยน ม.1 ม.5 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน และการแก ร, มผ ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสารมอบต ว และเอกสารลงทะเบ ยน 31 - ประกาศรายช อน กเร ยน ป การศ กษา 2558 จ นทร ท 4 - หย ดตามประกาศคณะร ฐมนตร อ งคารท 5 - หย ดว นฉ ตรมงคล พ ธท 6 - งานพ ฒนาหล กส ตร พฤห สบด ท 7 ศ กร ท 8 - สหกรณ ทดลองฯ จ าหน ายอ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน จ นทร ท 11 - ศ กร ท 15 - ส มมนาอาจารย และข าราชการ พ ธท 13 - หย ดว นพ ชมงคล อาท ตย ท 17 - ก จกรรม "I Can Do" จ นทร ท 18 - อ งคารท 19 - ป.1 ร บมอบต ว - ปฐมน เทศอาจารย ใหม พ ธท 20 - ศ กร ท 22 - ป.2 ม.6 ร บมอบต ว ศ กร ท 22 - อาท ตย ท 24 - ม.3 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท 4 เสาร ท 23 - จ นทร ท 25 - ม.2 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท 4 อ งคารท 26 - ประช มผ ปกครองน กเร ยน ป.1 เวลา น. พ ธท 27 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน.../ม ถ นายน 2558

2 ม ถ นายน เด อนม ถ นายน 2558 จ นทร ท 1 - หย ดว นว สาขบ ชา อา จ อ พ พฤ ศ ส อ งคารท 2 - ว นเป ดเร ยนภาคต น ป การศ กษา พฤห สบด ท 4 - ม.4 สม คร นศท ม.5 - ม.6 (นศท. ป 2 - ป 3) รายงานต ว เสาร ท 6 - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น อาท ตย ท 7 - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น (เช า) พ ธท 10 - ก จกรรม "ร บน องน อย ป.1" เสาร ท 13 - เร มก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น พฤห สบด ท 18 - พ ธ ไหว คร เสาร ท 20 - ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ตรวจส ขภาพน กเร ยน พ ธท 24 - ประชาส มพ นธ ก ฬาส พฤห สบด ท 25 - นศท. ปฐมน เทศและเร มเร ยน ศ กร ท 26 - ว นส ดท ายของการเสนอขออน ม ต โครงการเพ อส วนรวม ภาคต น - มอบเก ยรต บ ตรม ธยมศ กษา (เช า) - มอบเก ยรต บ ตรประถมศ กษา (บ าย) 2 กรกฎาคม เด อนกรกฎาคม 2558 เสาร ท 4 - ทอดผ าป าการศ กษา อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 20 - ศ กร ท 24 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคต น คร งท พฤห สบด ท 23 - พ ธ ไหว คร น กศ กษาว ชาทหาร (ช วงเช า) จ นทร ท 27 - พ ธท 29 - ม.1 โครงการค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร คร งท จ นทร ท 27 - พ ธท 29 และ - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน จ นทร ท 3 (ส.ค.) พ ธท 29 - ก จกรรมว นภาษาไทยแห งชาต พฤห สบด ท 30 - หย ดว นอาสาฬหบ ชา พฤห สบด ท 30 - ศ กร ท 31 และ - ส มมนาเจ าหน าท เสาร ท 1 (ส.ค.) ศ กร ท 31 - หย ดว นเข าพรรษา.../กรกฎาคม 2558 (ต อ)

3 กรกฎาคม เด อนกรกฎาคม 2558 (ต อ)... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร ล เช เดอ ลองเปร อา จ อ พ พฤ ศ ส น กเร ยนฝร งเศสมาไทย ม.1 ม.3 ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร อ บ ยามา (ฮ โกไทย) น กเร ยนญ ป นมาไทย โครงการสานส มพ นธ ทางช างเผ อก คร งท ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร จ สเซนไฮสก ล น กเร ยนญ ป นมาไทย...งด... - พ ธ ไหว คร ดนตร และนาฏศ ลป 3 ส งหาคม เด อนส งหาคม 2558 เสาร ท 1 - นศท. เร ยนชดเชยเน องในว นหย ดอาสาฬหบ ชา (30 กรกฎาคม 2558) อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 7 - ว นก ฬาส ส มพ นธ 1 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น ป.1 - ม เสาร ท 8 - โบว ล งสาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท อาท ตย ท 9 - เสาร ท 15 - ก จกรรมโครงการแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - โตเก ยวเทค น กเร ยนญ ป นมาไทย อ งคารท 11 - ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ - ดนตร ในสวน คร งท 22 พ ธท 12 - หย ดว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ศ กร ท 14 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าช นส งสม ดรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - โครงการท นตกรรมป องก นและเคล อบฟล ออไรด ป.3 - ป.4 - พ ธ มอบประกาศน ยบ ตรหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน และเก ยรต บ ตรน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2557 เสาร ท 15 - การบรรยายพ เศษเพ อล ก ศ ษย ระด บประถมศ กษา (เช า) - การบรรยายพ เศษเพ อล ก ศ ษย ระด บม ธยมศ กษา (บ าย) อ งคารท 18 ศ กร ท 21 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ป.1, ป.3, ป.5.../ส งหาคม 2558 (ต อ)

4 เด อนส งหาคม 2558 (ต อ) พฤห สบด ท 20 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม.6 อ งคารท 25 พ ธท 26 - ก จกรรมว นว ทยาศาสตร อ งคารท 25 - ศ กร ท 28 - ส ปดาห สนทนาศ ษย - ล ก ป.2, ป.4, ป.6 พฤห สบด ท 27 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร เซโตดะ (ม ธยมศ กษา) น กเร ยนญ ป นมาไทย 4 ก นยายน เด อนก นยายน 2558 อ งคารท 1 ศ กร ท 4 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม.1 ม.3 อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 3 - ส ปดาห สนทนาศ ษย ล ก ม ศ กร ท 4 - ม.1 ม.6 อาจารย ผ สอน ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบให อาจารย ประจ าช น ว นพ ฒนาและปล กต นไม มก จ นทร ท 7 ศ กร ท 11 - อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการเพ อส วนรวม ภาคต น เสนออาจารย ใหญ เพ อขออน ม ต ผลการประเม น เสาร ท 12 - สาธ ตเกษตรชาร ต คอนเส ร ต คร งท 15 พ ธท 16 - พ ธ กต ญ ตา คารวะ เสาร ท 19 - อาท ตย ท 20 - ว นส ดท ายการเร ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคต น - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย จ นทร ท 21 ศ กร ท 25 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคต น คร งท 2 ศ กร ท 25 - ป.1 ม.6 ว นส ดท ายของการเร ยนภาคต น เสาร ท 26 - งานเกษ ยณอาย ราชการ จ นทร ท 28 พ ธท 30 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน - ป.1 ป.6 สอบแก ไขผลการเร ยน - ม.4 ย นค าร องขอเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตามแผนการเร ยน จ นทร ท 28 - ศ กร ท 2 (ต.ค.) - โครงการเตร ยมความพร อม และส งน กเร ยนเข าร วมแข งข น โครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร (ประถมศ กษา).../ ต ลาคม 2558

5 5 ต ลาคม เด อนต ลาคม 2558 พฤห สบด ท 1 - พ ฒนาหล กส ตร อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 2 - ประช มรวมอาจารย ท งโรงเร ยน เสาร ท 3 - อาท ตย ท 4 - แรลล การก ศล OKUS คร งท จ นทร ท 5 - ม.6 ว นเป ดเร ยนภาคปลาย ป การศ กษา งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยนให อาจารย ประจ าช น ม.1 ม.6 และงานทะเบ ยนและประมวลผล อ งคารท 6 - ม.1 - ม.6 ประกาศผลสอบภาคต นและแจ งก าหนดการสอบแก ไขผลการเร ยน พ ธท 7 พฤห สบด ท 8 - ม.1 ม.5 สอบแก ไขผลการเร ยนตามตารางสอบและแก เง อนไข ร, มผ ศ กร ท 9 - ป.1 ม.6 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยนและ แก เง อนไข ร, มผ ให อาจารย ประจ าช น จ นทร ท 12 - ป.1 - ม.5 ว นเป ดเร ยนภาคปลาย ป การศ กษา 2558 พ ธท 14 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยนให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 16 - ม.6 งานทะเบ ยนและประมวลผลส ง GPA, PR 5 ภาค ให งานบร การ จ ตว ทยาและแนะแนว เสาร ท 17 - เร มก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย พฤห สบด ท 22 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าช นส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - ว นส ดท ายของการเสนออน ม ต โครงการเพ อส วนรวม ภาคปลาย ศ กร ท 23 - หย ดว นป ยมหาราช - ม.2 ก จกรรมว นป ยมหาราช จ นทร ท 26 - ศ กร ท 30 - หย ดตามประกาศมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เน องใน ว นงานพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร (ต ดตามประกาศมหาว ทยาล ยอ กคร ง) พฤห สบด ท 29 - อาท ตย ท 1 - ม.6 สอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พและ (พฤศจ กายน) ว ชาการ (PAT) คร งท 1 - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร โตเก ยวเทค ไฮสก ล น กเร ยนไทย (ม ธยมศ กษาตอนปลาย) ไปญ ป น - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร อ บ ยามา น กเร ยนไทย (ม ธยมศ กษาตอนต น) ไปญ ป น.../ ต ลาคม 2558 (ต อ)

6 เด อนต ลาคม 2558 (ต อ)... - ประกาศผลการเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตามแผนการเร ยน ของน กเร ยน ม ค ดเล อกน กเร ยนโครงการแลกเปล ยนว ฒนธรรมและการศ กษา... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - เซโตดะ น กเร ยนไทยไปญ ป น 6 พฤศจ กายน เด อนพฤศจ กายน 2558 ศ กร ท 6 - ป.5 และ ป.6 โครงการท นตกรรมป องก นและเคล อบฟล ออไรด อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 9 - ท าบ ญประจ าป พฤห สบด ท 12 - ว นส ดท ายของการเร ยน นศท เสาร ท 14 - งานประจ าป ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 งานบร การจ ตว ทยาและแนะแนว และ งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย อบรมว ธ ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม ให แก น กเร ยน พฤห สบด ท 19 - นศท.ช นป ท 1-3 (ชาย - หญ ง) สอบภาคปฏ บ ต เสาร ท 28 - นศท. ช นป ท 3 (ชาย - หญ ง) สอบภาคทฤษฎ ท วประเทศ... - ก จกรรมแลกเปล ยนว ฒนธรรมและการศ กษา โรงเร ยนพ น อง ไทย - ส งค โปร สาธ ตเกษตร Tanjong Katong ร นท 8 น กเร ยนส งคโปร มาไทย ธ นวาคม เด อนธ นวาคม 2558 พ ธท 2 - ศ กร ท 4 - ป.5 ค ายพ กแรม อา จ อ พ พฤ ศ ส ศ กร ท 4 - ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เสาร ท 5 - ว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จ นทร ท 7 - หย ดชดเชยเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พฤห สบด ท 10 - หย ดว นร ฐธรรมน ญ จ นทร ท 14 - ศ กร ท 18 - ป.1 - ม.6 ประเม นผลการเร ยนภาคปลาย คร งท จ นทร ท 21 - พฤห สบด ท 24 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา บ นท กผลการเร ยน.../ ธ นวาคม 2558 (ต อ)

7 ธ นวาคม เด อนธ นวาคม 2558 (ต อ) อา จ อ พ พฤ ศ ส จ นทร ท 21 - พ ธท 6 (ม.ค.2559) - ฝ กซ อมและเตร ยมท มก ฬาสาธ ตสาม คค คร งท เสาร ท 26 - อาท ตย ท 27 - ม.6 สอบว ชาสาม ญ 9 ว ชา พฤห สบด ท 31 - หย ดว นส นป ม.4 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม ม.5 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม มกราคม เด อนมกราคม 2559 ศ กร ท 1 - หย ดว นข นป ใหม อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 7 - พ ธท 13 - ก ฬาสาธ ตสาม คค คร งท 40 "ก ลปพฤกษ เกมส " 1 2 อ งคารท 12 - ประกาศผลสอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท พฤห สบด ท 14 - ศ กร ท 15 - อาจารย ลาพ กผ อน ม.5 น กศ กษาว ชาทหาร (หญ ง) ช นป 2 ฝ กภาคสนาม จ นทร ท 18 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน 31 ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น พ ธท 20 - ก จกรรมว นป ใหม... - ม.6 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบปลายภาค ศ กร ท 22 - ป.1 - ม.6 อาจารย ประจ าช น ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง - ก จกรรมบ รณาการรวมโครงการ/ก จกรรมต างๆ เพ อเท ดพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ (งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน งานน เวศส มพ นธ โครงงาน ป.4, ป.5 น ทรรศการการงานพ นฐานอาช พ ตลาดน ดศ ลปะ ฯลฯ) - Thank You Party ม.1 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม เสาร ท 23 - งานค นส เหย าสาธ ตเกษตร เสาร ท 23 - อาท ตย ท 24 - แรลล สาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท 21 พ ธท 27 - พฤห สบด ท 28 - ป.1 ม.6 บ นท กคะแนนการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน... - ม.2 ลงทะเบ ยนว ชาสาระเพ มเต ม.../ มกราคม 2559 (ต อ)

8 เด อนมกราคม 2559(ต อ) ศ กร ท 29 อาท ตย ท 7 (ก.พ.) - งดการเร ยนการสอนเน องในส ปดาห ว นเกษตรแห งชาต (ต ดตามประกาศมหาว ทยาล ยอ กคร ง)... - มหกรรมม น ร กบ และร กบ ย วชนนานาชาต... - ม.6 น กศ กษาว ชาทหาร (ชาย) ช นป 3 ฝ กภาคสนาม 8 ก มภาพ นธ เด อนก มภาพ นธ 2559 จ นทร ท 1 - ศ กร ท 5 - ม.4 ค ายพ กแรม อา จ อ พ พฤ ศ ส อ งคารท 2 - ป.6 วางพวงมาลาว นสถาปนามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป.6 สอบ O - NET ม.3 สอบ O - NET ม.5 น กศ กษาว ชาทหาร (ชาย) ช นป 2 ฝ กภาคสนาม (งด)... - สาธ ตว ชาการ คร งท เสาร ท 6 - อาท ตย ท 7 - ม.6 สอบ O - NET จ นทร ท 8 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการประเม น การอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของ น กเร ยน ม.6 ให อาจารย ประจ าช น จ นทร ท 8 พฤห สบด ท 11 - ร บใบสม คร ป.1 จ นทร ท 8 - ศ กร ท 12 - ม.1 ม.5 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบปลายภาค - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของ ป.1 ม.5 ให อาจารย ประจ าช น พ ธท 10 - พ ธ เช ดช เก ยรต น กเร ยน (เช า) พฤห สบด ท 11 - ป.6 ประช มผ ปกครองแนะแนวการศ กษา (เช า) - ม.3 ประช มผ ปกครองแนะแนวการศ กษา (บ าย) ศ กร ท 12 - อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการเพ อส วนรวม ภาคปลาย เสนออาจารย ใหญ เพ อขออน ม ต ผลการประเม น เสาร ท 13 - ป.4 ค ายกลางว น จ นทร ท 15 พฤห สบด ท 18 - ม.3 เล อกแผนการเร ยน - ม.6 ประเม นผลการเร ยน ภาคปลาย คร งท 2.../ก มภาพ นธ 2559 (ต อ)

9 9 ก มภาพ นธ เด อนก มภาพ นธ 2559 (ต อ) ศ กร ท 19 - ม.6 ก จกรรมป จฉ มน เทศและก จกรรมอ าลา อา จ อ พ พฤ ศ ส เสาร ท 20 - ฟ ตบอลสาธ ตเกษตรส มพ นธ คร งท จ นทร ท 22 - หย ดว นมาฆบ ชา อ งคารท 23 - พ ธท 24 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชาบ นท กผลการเร ยน พฤห สบด ท 25 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยน ให อาจารย ประจ าช น ม.6 และงานทะเบ ยนและประมวลผล ศ กร ท 26 - ม.6 ประกาศผลการสอบภาคปลายและแจ งก าหนดการสอบแก ไข ผลการเร ยน - ประช มใหญ สาม ญประจ าป การศ กษา 2558 สมาคมผ ปกครองและคร ฯ และเล อกต งคณะกรรมการสมาคมฯ ช ดท 22 เสาร ท 27 - ว นประเม นผลก จกรรมโครงการส งเสร มความถน ดฯ ภาคปลาย - ลงทะเบ ยนโครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ และความสามารถพ เศษ ภาคฤด ร อน จ นทร ท 29 อ งคารท 1 (ม.ค.) - ม.6 สอบแก ไขผลการเร ยน จ นทร ท 29 ศ กร ท 4 (ม.ค.) - ป.1 ม.5 ประเม นผลการเร ยนภาคปลาย คร งท 2 - ม.4 และ ม.5 ย นค าร องขอเปล ยนแผนการเร ยน และเปล ยนว ชาเล อกตาม แผนการเร ยน ม นาคม เด อนม นาคม 2559 พ ธท 2 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส ให อาจารย ประจ าช น ม ม.6 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยน และการแก เง อนไข ร, มผ. ให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 4 - ป.1 - ม.5 ว นส ดท ายของการเร ยนภาคปลาย ม.6 ต ดส นผลการเร ยน คร งท เสาร ท 5 - อาท ตย ท 6 - ร บสม คร ป.1 เสาร ท 5 - อ งคารท 8 - ม.6 สอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท 2.../ม นาคม 2559 (ต อ)

10 10 ม นาคม เด อนม นาคม 2559 (ต อ) จ นทร ท 7 - ม.6 ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง อา จ อ พ พฤ ศ ส - ม.6 ประกาศผลการจบหล กส ตร จ นทร ท 7 อ งคารท 8 - ป.1 - ป.6 สอบแก ไขผลการเร ยน ม.6 ลงทะเบ ยนเพ อสอบแก ไขผลการเร ยน คร งท และแก เง อนไขผลการเร ยน จ นทร ท 7 - พฤห สบด ท 10 - ป.1 - ม.5 อาจารย ประจ าว ชาบ นท กผลการเร ยน อ งคารท 8 - พ ธท 9 - ม.6 สอบแก ไขผลการเร ยน คร งท 1 พฤห สบด ท 10 - ม.6 อาจารย ประจ าว ชา ส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยน คร งท 1 ให อาจารย ประจ าช น ศ กร ท 11 - ป.1 - ม.6 ว นส ดท าย งานท กฝ ายเสนอรายนามน กเร ยนท สมควร ได ร บเก ยรต บ ตรประเภทท 4 ให งานศ กษาเด ก - ม.6 ต ดส นผลการเร ยน คร งท 2 และพ จารณาเก ยรต บ ตร (บ าย) จ นทร ท 14 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน อ งคารท 15 - ค ดเล อกน กเร ยน ป.1 - ม.6 ประกาศผลการจบหล กส ตรเพ มเต ม พ ธท 16 - ม.4, ม.5 ประกาศผลการเปล ยนแผนการเร ยนและว ชาเล อกตาม แผนการเร ยน ศ กร ท 18 - ม.6 งานทะเบ ยนและประมวลผลส ง GPA, PR 6 ภาค ให งานบร การ จ ตว ทยาและแนะแนว - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบประกาศผลการเร ยน ให อาจารย ประจ าช น ม.1 - ม.5 และงานทะเบ ยนและประมวลผล - งานป ดกล องชอล ก จ นทร ท 21 - ม.1 ม.5 ประกาศผลการสอบและแจ งก าหนดการสอบแก ไขผลการเร ยน จ นทร ท 21 อ งคารท 22 - ตรวจส ขภาพอาจารย และเจ าหน าท พ ธท 23 พฤห สบด ท 24 - ม.1 ม.5 สอบแก ไขผลการเร ยนตามตารางสอบและแก เง อนไข ร, มผ.../ม นาคม 2559 (ต อ)

11 ม นาคม เด อนม นาคม 2559 (ต อ) ศ กร ท 25 - งานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายส งแบบรายงานผลการเร ยน อา จ อ พ พฤ ศ ส ของน กเร ยนให อาจารย ประจ าช น ป.1 - ม ป.1 ม.5 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการสอบแก ไขผลการเร ยนและ แก เง อนไข ร, มผ ให อาจารย ประจ าช นและงานระบบคอมพ วเตอร และเคร อข าย ม.3 ม.5 จ ดกล มน กเร ยนตามแผนการเร ยน อาท ตย ท 27 - ประกาศผลการค ดเล อกน กเร ยน ป.1 อ งคารท 29 - ป.1 ม.5 ต ดส นผลการเร ยน คร งท 1 - ป.1 ป.6 พ จารณาเก ยรต บ ตรและท นการศ กษาด เด น พ ธท 30 - ป.1 ป.6 พ จารณาการจ ดช นเร ยน - ม.1 ม.5 พ จารณาเก ยรต บ ตรและท นการศ กษาด เด น.. - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - จ สเซ นไฮสค ล น กเร ยนไทยไปญ ป น... - โครงการเร ยนภาษาจ นแบบเข มและแลกเปล ยนว ฒนธรรมท Beijing Union University น กเร ยนไทยไปจ น... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร ล เช เดอ ลองเปร น กเร ยนไทยไปฝร งเศส 11 เมษายน เด อนเมษายน 2559 ศ กร ท 1 - ป.1 ม.5 ส งแบบรายงานผลการเร ยนให ผ ปกครอง (เช า) อา จ อ พ พฤ ศ ส - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษา และให เอกสารมอบต ว ม.1 ม.5 ประกาศผลการสอบปลายภาค การแก เง อนไข ร, มผ ม.1 ม.5 พ จารณาการจ ดช นเร ยน (บ าย) ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต น และแผนการเร ยน เข าเร ยนช น ม.4 ป การศ กษา 2559 และร บเอกสารมอบต วท ระด บช น ม จ นทร ท 4 - ม.1 ม.5 น กเร ยนลงทะเบ ยน และเร มโครงการสอนเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน.../เมษายน 2559 (ต อ)

12 เมษายน เด อนเมษายน 2559 (ต อ) จ นทร ท 4 ศ กร ท 15 - ช วงหย ดพ กผ อนประจ าป และท างานตามท ได ร บมอบหมาย ได แก อา จ อ พ พฤ ศ ส งานสอนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน งานพ ฒนาหล กส ตร 1 2 และแผนการจ ดการเร ยนร โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ และความสามารถพ เศษ ภาคฤด ร อน พ ธท 6 - หย ดว นจ กร ม.6 ร บ ปพ.1 : 4 ท ห องทะเบ ยนและประมวลผล อ งคารท 12 - ประกาศผลสอบความถน ดท วไป (GAT) และความถน ดทางว ชาช พ และว ชาการ (PAT) คร งท 2 พ ธท 13 - ศ กร ท 15 - หย ดว นสงกรานต จ นทร ท 18 - อาจารย ท กคนกล บมาปฏ บ ต งานเตร ยมการสอน ป การศ กษา ป.1 ม.5 ประเม นผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน จ นทร ท 18 - อ งคารท 19 - ปฐมน เทศอาจารย ใหม อ งคารท 19 - ม.1 ม.5 อาจารย ประจ าว ชาส งผลการแก ไขผลการเร ยน ให อาจารย ประจ าช น พ ธท 20 - ป.1 ม.5 ต ดส นผลการเร ยน คร งท 2 พฤห สบด ท 21 - ศ กร ท 22 - งานพ ฒนาหล กส ตร ศ กร ท 22 - ป.1 ป.6 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร มเพ อแก ไขผลการเร ยน - ป.6 ประกาศผลการจบระด บประถมศ กษาเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสาร มอบต วและเอกสารลงทะเบ ยน - ม.1 ม.5 ประกาศผลการเร ยนซ อมเสร ม เพ อแก ไขผลการเร ยน และการแก ร, มผ. - ม.3 ประกาศผลการจบระด บม ธยมศ กษาตอนต นเพ มเต ม น กเร ยนร บเอกสารมอบต ว และเอกสารลงทะเบ ยน - ประกาศรายช อน กเร ยน ป การศ กษา สหกรณ ทดลองฯ จ าหน ายอ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน - พ ธ ท าบ ญเน องในว นก อต งโรงเร ยนครบรอบป ท 45 อ งคารท 26 - พ ธท 27 - ป.1 ร บมอบต ว 12.../เมษายน 2559 (ต อ)

13 13 เมษายน เด อนเมษายน 2559 (ต อ)... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข มควบค ก บพ ฒนาก ฬาและ อา จ อ พ พฤ ศ ส แลกเปล ยนว ฒนธรรมท Harrow House International College 1 2 น กเร ยนไทยไปอ งกฤษ ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - Tanjong Katong น กเร ยนไทย (ม ธยมต น) ไปประเทศส งคโปร โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข ม ณ Westlake High Schools, เม อง Auckland ประเทศน วซ แลนด ร นท 4 น กเร ยนไทยไปน วซ แลนด พฤห สบด ท 28 - ศ กร ท 29 - ส มมนาอาจารย และข าราชการ... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข ม และแลกเปล ยนว ฒนธรรมท Upper St. Clair High School เม อง Pittsburgh น กเร ยนไทย ไปสหร ฐอเมร กา... - ก จกรรมแลกเปล ยนน กเร ยนโครงการสาธ ตเกษตร - นอร ธเธ ร น โคโลราโด โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข มท University Schools ร นท 26 น กเร ยนไทยไปสหร ฐอเมร กา... - โครงการเร ยนภาษาญ ป นแบบเข ม Ishikawa Japanese Study Program ณ Ishikawa, Japan ร นท 2 น กเร ยนไทยไปญ ป น... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข มและแลกเปล ยนว ฒนธรรมท Australian Institute of Professional Education น กเร ยนไทย ไปออสเตรเล ย... - โครงการเร ยนภาษาอ งกฤษแบบเข ม ณ Cambridge Regional College, Cambridge, England ร นท 2 น กเร ยนไทยไปอ งกฤษ.../พฤษภาคม 2559

14 พฤษภาคม เด อนพฤษภาคม 2559 จ นทร ท 2 - พ ธท 4 - ป.2 ม.6 ร บมอบต ว อา จ อ พ พฤ ศ ส พฤห สบด ท 5 - หย ดว นฉ ตรมงคล พฤห สบด ท 5 - เสาร ท 7 - ก จกรรม I Can Do จ นทร ท 9 - หย ดว นพ ชมงคล อ งคารท 10 - ประช มผ ปกครองน กเร ยน ป.1 เวลา น พฤห สบด ท 12 - ประช มรวมอาจารย และเจ าหน าท ท งโรงเร ยน จ นทร ท 16 - ว นเป ดเร ยนภาคต น ป การศ กษา 2559 ศ กร ท 20 - หย ดว นว สาขบ ชา... - ม.1 ม.3 ค ายจร ยธรรมสาธ ตเกษตร 14 หมายเหต * แผนงานอาจปร บเปล ยนตามความเหมาะสม ซ งจะม การประกาศแจ งให ทราบ

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพ อประโยชน ของน กศ กษาโปรดใช ค ม อน กศ กษาเล มน เป นแนวปฏ บ ต จนกว าจะสำาเร จการศ กษา โดยใช ร วมก บระเบ ยบการสม ครฯ และค ม อหล กส ตรการศ กษา ปฏ ท นการศ กษา ป การศ กษา 2557 ภาคต น 4 16 พ.ค. 2557 17 ม.ย.

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานตามส ญญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข าท

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑

แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ 1 แบบแสดงผลงานของคร ด เด น ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ประจ าป ๒๕๕๓ นายมน ต น ลโมจน ต าแหน ง คร คศ.๑ โรงเร ยนเทศบาล ๑ (เอ งเส ยงสาม คค ) ส งก ดส าน กการศ กษาเทศบาลนครหาดใหญ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น

เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น เอกสารการประช ม คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย คร งท 3 / 2554 ว นอ งคารท 8 ก มภาพ นธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห องประช ม 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา [ก] รายช อคณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ดร.บ รพาท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information