ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

Size: px
Start display at page:

Download "ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557"

Transcription

1 1 ปฏ ท นปฏ บ ต งานว ชาการ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 (ปฏ ท นน อาจม การเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม ตรวจสอบได จากเวบไซต โรงเร ยน พฤษภาคม ว นท 1 ว นแรงงานแห งชาต (Nation Labor Day) ว นท 5 ว นฉ ตรมงคล (Substitution for Cornation Day /5 May ) ว นท 9 ว นพ ชมงคล (Royal Ploughing Day) ว นท 13 ว นว สาขบ ชา (Visakha Bucha Day) 6 -คร ลงเวลาปฏ บ ต ราชการ -ประช มโรงเร ยน คร ท กคน กล มบร หาร -กล มสาระการเร ยนร ร บตารางสอนและเอกสารอ นๆ กล มสาระการเร ยนร -ประช มกล มสาระการเร ยนร -คร ท ปร กษาร บ-ตารางสอนประจ าห องเร ยน 7 อบรม เทคน คการใช โฮมเธ ยร เตอร และห องสม ดม ช ว ต เพ อการเร ยนการสอน โครงการพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ก จกรรมส งเสร มบ คลากรส คร ม ออาช พ

2 2 8 ปฐมน เทศน กเร ยนช น ม.1 และ ม.4 กล มบร หารงานบ คคล ก จกรรมค ายพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม 12 คาบท 1 -น กเร ยนพบคร ท ปร กษา คร ท ปร กษา คาบท 2 เร ยนตามปกต -รายว ชาพ นฐาน แจ งมาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด การว ดประเม นผล -รายว ชาเพ มเต ม แจ งผลการเร ยนร การว ดประเม นผล คร ผ สอน ก จกรรมว นว สาขบ ชา กล มสาระส งคมศ กษา รายการท ว ส ห องเร ยน กล มบร หารงานบ คคล 14 คาบท 8 ก จกรรมช มน ม -น กเร ยนร บใบสม ครช มน ม -น กเร ยนสม ครและส งใบสม ครก บคร ท ปร กษาช มน ม ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน คร ท ปร กษาช มน ม รายการท ว ส ห องเร ยน ก จกรรม -ส ปดาห ว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ ฒนาผ เร ยน 16 แจกใบสม ครเร ยนเสร มพ เศษว นเสาร ส งรายช อคร ท เข าร วมโครงการสอนเสร มว นเสาร ห วหน า ร บสม ครเร ยนเสร มพ เศษว นเสาร 20 แจกแฟ มสะสมงาน (ปพ.6) คร โสภา/คร จ รา งานแนะแนว 23 -กล มสาระการเร ยนร ตรวจสอบตารางสอน -แจ งข อม ลท ต องการแก ไขท คร อน ศรา กล มสาระการเร ยนร 23 คร ท ปร กษาส งใบรายช อน กเร ยนท แก ไขถ กต องแล วท คร ท ปร กษา

3 3 26 -ประกาศผลสอบแก ต ว คร งท 1 ภาคเร ยนท 2/2556 -น กเร ยนย นค าร องสอบแก ต วคร งท 2 ภาคเร ยนท 2/2556 คร ท ปร กษา น กเร ยนสอบแก ต ว คร งท 2 ภาคเร ยนท 2/2556 คร ผ สอน รายการท ว ส ห องเร ยน เร องแฟ มสะสมงาน งานประก นค ณภาพ... พ ธ ประจ าหม ล กเส อ/เนตรนาร /ย วกาชาด ห วหน าล กเส อ 30 -ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร -ส งแผนการจ ดการเร ยนร /โครงการสอน ห วหน า คร ผ สอน

4 4 ม ถ นายน ส งผลสอบแก ต ว คร งท 2 ภาคเร ยนท 2/2556 คร ผ สอน ว ดผล 2-6 รายการท ว ส ห องเร ยน ศ ลปะ ส ปดาห ว ชาการ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 7 เร มเร ยนเสร มพ เศษว นเสาร (รวม 10 คร ง) 9 แจ งรายว ชาและเวลาสอบกลางภาคเร ยนท 1/2557 ห วหน า 9 การแสดงตนเป นพ ทธมามกะ กล มสาระส งคมศ กษา คร ท ปร กษา 9-13 รายการท ว ส ห องเร ยน งานห องสม ด 12 พ ธ ไหว คร กล มบร หารงานบ คคล รายการท ว ส ห องเร ยน เร องการสอบ/การฝนรห ส ว ดผล ส งต นฉบ บข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2557 ท ว ดผล และรวบรวมส งว ชาการ คร ผ สอน/ว ดผล โรเน ยวข อสอบ

5 จ ดท าข อสอบ คร ผ สอน 25 ก จกรรมว นส นทรภ ภาษาไทย รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ ว นส นทรภ ภาษาไทย 26 ม.ย. ว นส นทรภ 27 ตรวจความเร ยบร อยการจ ดท าข อสอบท กรายว ชา ห วหน า 30 ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า 30-4 ก.ค. สอบกลางภาคเร ยนท 1/ น กศ กษาว ชาทหาร เป ดเร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

6 6 กรกฎาคม ว นท 11 ว นอาสาฬหบ ชา (Asarnha Bucha Day) ว นท 14 หย ดชดเชยว นเข าพรรษา ว นท 12 (Buddhist Lent Day) รายการท ว ส ห องเร ยน -ส ปดาห ว ชาการ ส งคมศ กษาฯ ส งคมศ กษา 8-20 ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก บเจ าของภาษา ณ โรงเร ยน Kingsbridge Community College ประเทศอ งกฤษ ภาษาต างประเทศ 10 ส งแผ นด สก คะแนนก อนสอบกลางภาคและผลการสอบ กลางภาค ระด บม.1-6 (คะแนน ช องท 1-2) คร ประจ าว ชา/ว ดผล 18 คร ท ปร กษาร บเอกสารแจ งผลการสอบกลางภาค คร งท 1 และแจ งให ผ ปกครองทราบ คร ท ปร กษา รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา งานเทคโนโลย ฯ รายการท ว ส ห องเร ยน -งานว นสถาปนาโรงเร ยน -งานเทศน มหาชาต 25 งานว นสถาปนาโรงเร ยน กล มบร หาร 26 ก.ค งานเทศน มหาชาต กล มบร หาร 28-1 ส.ค. รายการท ว ส ห องเร ยน ภาษาไทย 29 ส.ค. ส ปดาห ว ชาการ ว นภาษาไทยแห งชาต 31 ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า

7 7 ส งหาคม ว นท 12 ว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ (H.M. The Queen s Brithday) 4-8 รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ การงานอาช พฯ การงานอาช พฯ 11 ก จกรรมเทอดพระเก ยรต /เฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ กล มบร หาร งบประมาณ แจ งรายว ชาและเวลาสอบปลายภาคเร ยนท 1/2557 ห วหน า รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ งานส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต กล มบร หาร งบประมาณ ว ทยาศาสตร 22 ส งรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ คร ผ สอน 26 ประกาศรายช อน กเร ยนท ไม ม ส ทธ สอบ น กเร ยนย นค าร องขอม ส ทธ สอบก บคร ผ สอน คร ผ สอนรวบส ง ว นท 29 ส งหาคม 2557 คร ผ สอน รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ ภาษาต างประเทศ ภาษาต างประเทศ ส งต นฉบ บข อสอบปลายภาคเร ยนท 1/2557 ท ว ดผล และรวบรวมส งว ชาการ คร ผ สอน/ว ดผล 25 ส งอ ตราก าล ง ภาคเร ยนท 2/2557 ห วหน า

8 25-6 ก.ย. โรเน ยวข อสอบ จ ดท าข อสอบ คร ผ สอน 29 ส งผลการประเม นก จกรรมช มน ม ห วหน าช มน ม ห วหน า ตรวจสอบการจ ดท าข อสอบ ห วหน า ส งบ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า 8

9 9 ก นยายน รายการท ว ส ห องเร ยน ส ปดาห ว ชาการ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร 9-16 สอบปลายภาคเร ยนท 1/2557 ค าส งโรงเร ยน 16 คร ท ปร กษาส งสร ปผลการประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห คร ท ปร กษา ส งสร ปผลการประเม นแฟ มสะสมงาน (ปพ.6) งานแนะแนว 20 -ส งแผ นด สก ผลการสอบ ระด บม.1-6 ท คร ประจ าว ชา/ว ดผล 23 -ประกาศผลการสอบน กเร ยน ระด บ ม.1 6 ไม ผ าน น กเร ยนระด บ ม.1-6 ย นค าร อง และสอบแก ต วคร งท 1 คร ประจ าว ชา 30 ส งผลการสอบแก ต วน กเร ยน ระด บ ม.1-6 คร งท 1/2557 ศ กษาด งานประเทศในกล มอาเซ ยน +3 ค าส งโรงเร ยน

10 10 ต ลาคม ว นท 23 ว นป ยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) น กเร ยน ม.1 ห องเร ยนพ เศษ ICT ศ กษาด งานด าน ICT ณ ประเทศส งคโปร งานห องเร ยนพ เศษ ICT น กเร ยน ม.2 - ม.6 ห องเร ยนพ เศษ ICT ศ กษาด งานด าน ICT ณ ประเทศ... งานห องเร ยนพ เศษ ICT 7-10 จ ดตารางสอนภาคเร ยนท 2/2557 ค าส งโรงเร ยน 10 ส ง-บ นท กการประช มกล มสาระการเร ยนร ห วหน า -การส งเกตการสอน/น เทศ -สม ดบ นท กการสอนแทน -สร ปรายงานการไปประช ม/อบรม/ส มมนา -สร ปผลการแข งข น -เอกสาร ปพ.5 -สร ปผลการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ ป งบประมาณ ป ดภาคเร ยนท 1/2557

11 11 ปฏ ท นปฏ บ ต งานก จกรรมท ว ส ห องเร ยน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ส ปดาห ท ว น เด อน ป ผ ปฏ บ ต /ผ ร บผ ดชอบจ ดท ารายการท ว ส ห องเร ยน หมายเหต พ.ค กล มบร หารงานบ คคล/ก จการน กเร ยน พ.ค ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พ.ค /งานประก นค ณภาพ/งานแนะแนว แฟ มสะสมงาน ม.ย กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ พ ธ ไหว คร ม.ย งานห องสม ด ม.ย / ม.ย กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย/ว นส นทรภ 26 ม.ย ม.ย. 4 ก.ค สอบกลางภาคเร ยนท 1/ ก.ค กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ว นอาสาฬหบ ชา ว นเข าพรรษา ก.ค กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ก.ค งานเทศน มหาชาต /ว นสถาปนาโรงเร ยน/งานเทคโนฯ 28 ก.ค ก.ค. 1 ส.ค กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย/ว นภาษาไทยแห งชาต 29 ก.ค ส.ค กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส.ค กล มบร หารงบประมาณ 12 ส.ค ส.ค กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร /ว นว ทยาศาสตร 18 ส.ค ส.ค กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ก.ย กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก.ย สอบปลายภาคเร ยนท 1/ ก.ย สอบแก ต วคร งท 1/2557

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย

โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย โครงการ พ ฒนา ICT ส กระบวนการจ ดการเร ยนร เพ อความเป นเล ศ สนองกลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2555 2558

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยนครราชส มา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ

ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ ค ม อ การบร หารงานว ชาการ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนนวม นทราช ท ศ ม ชฌ ม จ งหว ดนครสวรรค ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครสวรรค เขต 1 1 ค าน า ค ม อ การบร หารงานว ชาการ เป นเอกสารท เข ยนจากการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

DEVELOPMENT PLAN) โรงเร ยนค าเข อนแก วชน ปถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษายโสธร เขต

DEVELOPMENT PLAN) โรงเร ยนค าเข อนแก วชน ปถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษายโสธร เขต แผนพ ฒนาตนเอง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา : ID Plans (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) โรงเร ยนค าเข อนแก วชน ปถ มภ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษายโสธร เขต 1 ส วนท 1 : ข อม ลท วไป เลขประจ าต วประชาชน 3-3504-00647-96-8

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

และเพ อความ ณ โอกาสน โทร./โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๑๐๙๕

และเพ อความ ณ โอกาสน โทร./โทรสาร ๐-๗๔๓๒-๑๐๙๕ ท รง ๐๓๐๕.๔/ว ๐๙๑ ศ นย ข าวสารตลาดแรงงานจ งหว ดสงขลา ศาลากลางจ งหว ดสงขลาหล งเก า (ช น ๑) ถ.ราชด าเน น อ.เม อง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ ๑๓ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ขอความร วมม อประชาส มพ นธ ข าวต าแหน งงานว าง เร ยน

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information