Quick and Tip. Advanced Scorecard Cockpit

Size: px
Start display at page:

Download "Quick and Tip. Advanced Scorecard Cockpit"

Transcription

1 1 Quick and Tip Advanced Scorecard Cockpit 1. การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรมและการกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม (หน า 2) 2. การบ นท กและนำเข าข อม ล ท ศทางองค กร ประกอบด วย บ นท กว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร และจ ดทำแผนท ย ทธศาสตร (หน า 6) 3. สร าง ม มมอง ย ทธศาสตร เป าประสงค (หน า10) 4. จ ดทำรายละเอ ยดต วช ว ด (หน า12) 5. การกำหนดน ำหน กและเกณฑ ความสำเร จ (หน า 13) 6. การต งค าว กฤต และค ายอมร บ(หน า 14) 7. การเล อกใช ส ตรการคำนวณ (หน า 15) 8. การจ ดการต วช ว ด (ค ดลอก ย าย และเร ยงลำด บ) (16) 9. จ ดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ (18) 10. การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ และการแปลงแฟ มข อม ล (20) 11. การนำเสนอข อม ลผ านทาง เวป และ PowerPoint (25) 12. การนำฐานข อม ล ไปใช ในเคร อง อ น ๆ (28)

2 2 1 การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรมและการกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรม 1. เล อกว ธ ใช เล อกเมน ลงทะเบ ยนโปรแกรม 2. เคร องจะแจ ง Hardware ID ให โดยอ ตโนม ต ให ผ ใช กำหนด User Name โดยพ มพ ช อผ ใช งานหร อหน วยงาน แล วแจ งทางผ จ ด ท ง Hardware ID และ User Name เพ อขอร บ Serial No ต อไป ด งต วอย าง ในท น ค อ C0DD04BD-EA72A3EF-ADC5F441

3 3 3. นำหมายเลขท ได ใส ลงในช อง Serial No 4. กด ลงทะเบ ยนถ า serial No ถ กต อง ข อความส แดง Standard version จะหายไป หล งจากน น คล ก ป ด

4 4 การกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม (Login และ Password) 1. เล อกเมน เคร องม อ ผ ใช งาน 2. กำหนดรห สผ ใช หร อ Login และ รห สผ าน หร อ Password พร อมท งช อ ผ ใช เพ อกำหนดส ทธ ในการใช งานโปรแกรม แทนรห สเด มท ต ดมาก บโปรแกรม ค อ Demo ซ งผ ใช ต องพ มพ รห สผ าน ซ ำอ กคร ง เพ อย นย นขณะท พ มพ รห สผ านจะไม แสดง แต รห สผ ใช จะแสดง ในท น เป นการเปล ยนจากรห ส Demo เป น gc และเปล ยน Passwordใหม

5 5 3. ออกจากโปรแกรม และเข าส โปรแกรมใหม อ กคร ง พร อมท ง ใส รห สผ ใช และรห สผ านใหม

6 6 2 การบ นท กและนำเข าข อม ล ท ศทางองค กร การเร มต นโครงการหร องาน 1. คล กเมน สร าง 2. พ มพ ช อโครงการหร องาน 3. กำหนดหร อต งป งบประมาณ และหร อ ป การศ กษา

7 7 บ นท กว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร 1. คล กเมน ว ส ยท ศน,พ นธก จ, เป าประสงค และย ทธศาสตร 2. พ มพ ข อความท ต องการ 3. ในกรณ ท ได จ ดพ มพ ว ส ยท ศน,พ นธก จ, เป าประสงค และย ทธศาสตร ไว ในโปรแกรม เว ร ด ก สามารถ ใช คำส ง Copy และ Paste มาท โปรแกรมน ได เลย

8 8 จ ดทำแผนท ย ทธศาสตร 1. คล กเมน แผนท ย ทธศาสตร 2. เล อกเมน การสร างว ตถ แล ว วาดว ตถ พร อมท งเล อกร ปทรงว ตถ ท ต องการ

9 9 3. ปร บแก ข อความโดย Double click ท ว ตถแล วแก ไขข อความ 4. เล อกเส นเช อมต อว ตถ

10 10 3 สร าง ม มมอง ย ทธศาสตร เป าประสงค รายละเอ ยดและว ธ การ ตามหน งส อ Scorecard Cockpit หน า Tip 1. เราไม สามารถสร างม ต ซ อนม ต โดยการใช คำส งสร างได แต ถ าต องการซ อนก นก สามารถ ใช คำส ง copy หร อ Cut ได แต จะส งผลกระทบต อคะแนนทำให คะแนนคลาดเคล อนได ม เตอร จะไม สอดคล อง ก บความเป นจร งในการนำเสนอสถานะผลงานเพราะจะนำม มมอง ภายในมา แสดงด วย

11 11 2. การสร าง ม มมอง ย ทธศาสตร เป าประสงค ไม จำเป นต องพ มพ ท กคร งเสมอไป อาจจะใช การ COPY ก ได เพ อการประหย ดเวลา โดยคล กท โครงสร าง กดป ม Ctrl ค าง แล ว ลากไปย งตำแหน ง ท ต องการ ก จะได โครงสร างน น พร อมท งรายละเอ ยด ท อย ภายใต โครงสร างน น ๆ 3. หน วยราชการส วนใหญ ม ต วช ว ดมากและม โครงสร างม ต ต าง ๆ ซ บซ อนมาก ทำให การเป ดหา ต วช ว ดทำได ช า ท านสามารถใช ไอคอนต อไปน ช วยในการจ ดเก บ และเป ดได อย างรวดเร ว

12 12 4 จ ดทำรายละเอ ยดต วช ว ด รายละเอ ยดและว ธ การ ตามหน งส อ Scorecard Cockpit หน า กล าวโดยสร ปได ด งน 1. คล ก ต วช ว ดท ต องการ กดเม าส ป มขวา > เล อก รายละเอ ยดต วช ว ด เพ อ เข าส การจ ดทำรายละเอ ยดต วช ว ด 2. นอกจากการใช เม าส ป มขวา เพ อเล อกรายละเอ ยดต วช ว ด ผ ใช สามารถ ใช ไอคอน

13 13 5 การกำหนดน ำหน กและเกณฑ ความสำเร จ 1. ส วนราชการต องเป นผ กำหนดน ำหน กต วช ว ดก อน แล วจ งบ นท ก น ำหน ก ของต วช ว ด ท กต ว ไม จำเป นต อง 100 เสมอ เป นเท าไรก ได ข นอย ก บ ส วนราชการ 2. เกณฑ ความสำเร จ หร อ ระด บคะแนน ผ ใช สามารถแบ งก ระด บก ได ข นอย ก บ การใช งาน ผ ใช สามารถปร บ จำนวนเกณฑ และใส ข อม ลคะแนน ในแต ละระด บ กรณ ต ง 3 ระด บ กรณ ต ง 5 ระด บ 3 ในกรณ การคำนวณแบบผกผ น ค อ ถ าผลงานเก ดข นมากคะแนนย งน อย แถบม เตอร จะถ กสล บส จากเด มส เข ยวอย ทางด านขวา จะไปอย ทางด านซ าย ส วนส แดงอย ด านขวา แทน ผ ใช จะต องม การสล บ เปล ยน คะแนนในแต ละระด บคะแนน ด วย ถ าไม ม การสล บหร อจ ดเร ยงค าคะแนนใหม จะทำให กราฟ ผ ดเพ ยนไป ด งร ป

14 14 6 การต งค าว กฤต และค ายอมร บ ค าว กฤต เป นค าท ยอมร บได ต ำท ส ดหร อยอมร บไม ได ส วนมากกำหนดต องส มพ นธ ก บข อม ลย อนหล ง ค ายอมร บ เป นค าท ยอมร บว าผลงานน นเป นไปตามเป าหมาย ส วนมากจะส มพ นธ ก บเป าหมายและเพ อให เก ดความท าทาย ม กจะกำหนดท ระด บคะแนนไว ท ระด บ 3 เพราะถ าส วนราชการทำผลงานได มากกว าระด บคะแนนท ส งกว า 3 ถ อว าทำงานได บรรล เป าหมายและทำงานท ส งกว าเป าหมายหร อท าทายได สำเร จ นอกจากน ส วนราชการ อาจจะกำหนดค าว กฤต และค า แตกต างไปจากน ได ท งน ข นอย ก บเหต ผล แต ส ง สำค ญ ค อ กระบวนการ กำหนด ค าว กฤต และค าความพ งพอใจ ต องกำหนดจากการม ส วนร วมท กฝ าย และต องกำหนด ให แน นอน ต งแต เร มป งบประมาณ หร อป การศ กษา

15 15 7 การเล อกใช ส ตรและการคำนวณ ผ ใช สามารถเล อกส ตรการคำนวณท มาพร อมก บโปรแกรมได จำนวน 8 ส ตร ม บางส ตรท ม ล กษณะเฉพาะ ด งน 1 ส ตรระด บความสำเร จร อยละเฉล ยถ วงน ำหน ก ในส ตรน ผ ใช ไม สามารถกรอกต วเลข ผลการดำเน นงาน ได เพราะผลน นเก ดจากการหาค าเฉล ยคะแนนจากส ตรร อยละหร อ ส ตรระด บความสำเร จ ท เป นต วช ว ดย อย ๆ ภายใต ต วช ว ดท เป น ระด บความสำเร จ ร อยละเฉล ยถ วงน ำหน ก 2 ส ตรระด บความสำเร จ ในส ตรน ผ ใช ไม ควร กรอกต วเลขท ม ทศน ยมได เพราะผลงานเป น ล กษณะ Milestones โปรแกรมจะส งข อม ลเข าส ม เตอร ตาม ผลงานท เป นจำนวนเต ม ในระด บ ท ส งข น ทำให คลาดเคล อนจากความเป นจร ง 3 ส ตรร อยละ กรณ ท ผ ใช ไม ม ข อม ล เป าหมายและผลการดำเน นการ ม แต ต วเลข ท เป น เปอร เซ น เช น 60 % หร อ ร อยละ 60 ผ ใช ต องเล อก ส ตร จำนวน เพ อการคำนวณระด บคะแนน แทน 4 การประมวลผล เม อผ ใช กรอก/บ นท กข อม ลแต ละต วช ว ดเสร จเร ยบร อยแล ว ให ประมวลผลรวมต วช ว ด ท กต ว โดยการกดไอคอนเพ อประมวลสร ปรวมคะแนนหน วยงาน

16 16 8 การจ ดการต วช ว ด 1. การค ดลอกต วช ว ด (copy ) ผ ใช สามารถ ค ดลอกต วช ว ด ท งจากเมน โดยเล อก ต วช ว ด ท ต องการ และกดเม าส ป มขวา นอกจากน ย งสามารถค ดลอกด วยการกดป ม Ctrl แป นพ มพ ค างไว แล ว Drag ต วช ว ด 2. การย ายหร อต ดต วช ว ด (Cut) ผ ใช สามารถ ย ายต วช ว ดโดยเล อก ต วช ว ด ท ต องการ และ กดเม าส ป มขวาและเล อกรายการต ด และวางในโครงสร างท ต องการ หร อใช การ Drag และ Drop เม าส นอกจากน ย งสามารถย ายต วช ว ดด วยการ ย ายโดยDrag และ Drop จากผ งม มมอง

17 17 3. การลบต วช ว ด (Delete) ผ ใช สามารถลบต วช ว ดได จากเมน เพ ยงอย างเด ยว ไม สามารถ ใช ป ม Delete บนแป นพ มพ ได เม อผ ใช ได ลบต วช ว ดหล ก จะทำให ต วช ว ดย อย ๆ ท อย ภายใต ต วช ว ดหล กจะถ กลบไปด วย เม อ ต วช ว ดได ถ กลบ ไปแล วผ ใช ไม สามารถใช คำส ง Undo ได ด งน นโปรแกรมจ งม คำส ง ให ผ ใช ย นย น การลบต วช ว ด อ กคร ง 4. การแก ไขต วช ว ด ผ ใช สามารถลบต วช ว ดได จากเมนโดยกดเม าส ป มขวา แล วทำการ แก ไขช อ ต วช ว ดได และสามารถแก ไขโดยตรง จากต วช ว ดก ได ในกรณ ถ าแก ไขโดยตรง ด วยการ นำข อความ อ น มา วาง อาจจะม การ Error ได แต ถ าแก ไขจากเมน สามารถทำได แก ไขโดยตรง แก ไขจากเมน

18 18 9 การจ ดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณ 1. การจ ดทำแผนงานโครงการก จกรรม ซ งต องระบ ว นเวลาการเร มต นและส นส ด โครงการ และก จกรรม ตามความเป นจร ง ถ ากำหนดไม สอดคล องความเป นจร ง กราฟ อาจจะไม แสดงผล เช น การกำหนด ว นเร มต น และส นส ด โครงการ เพ ยง 1-2 ว น แต ถ ากำหนดได ถ กต อง ตรงความเป นจร งในการปฎ บ ต งาน Gantt Chart ก จะข น เช น ความก าวหน าโครงการ เวลาตลอดโครงการ ความก าวหน าก จกรรม เวลาการดำเน นก จกรรม

19 19 2. กรณ การค ดงบประมาณ โครงการหร อก จกรรม ถ าหากโครงการน น ๆ ไม ม ก จกรรม ผ ใช สามารถ กรอกต วเลข งบประมาณท ได เบ กจ ายไปได เลย เคร องจะคำนวณยอดเง นคงเหล อ ให โครงการน น ม ก จกรรม ย อย ๆ ผ ใช ต องกำหนดรายละเอ ยดงบประมาณในก จกรรม น นให เสร จ เคร อง จะ คำนวณ ให โดยนำงบประมาณท ได เบ กจ ายในแต ละก จกรรมมาหาผลรวมก น แต ผ ใช ไม สามารถ ใส ยอดเบ กจ าย จากโครงการน นได โดยตรง โดยไม ผ านก จกรรมย อย ๆ การคำนวณงบประมาณ ในกรณ ท ม ก จกรรม ย อย ต องกดป มบ นท ก 2 คร ง ท ละคร ง คร งแรกเป นการ หาผลรวม ของ ยอดเบ กจ ายท งหมด คร งท 2 เป นการนำ ผลรวม ไปห กก บงบประมาณ ของโครงการท ได ร บท งหมด กดบ นท กคร งท 1 ได ผลล พท กดบ นท กคร งท 2 ได ผลล พท

20 20 10 การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ และ การแปลงแฟ มข อม ล การพ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ ผ ใช พ มพ ข อม ลท ปรากฏออกทางเคร องพ มพ ได ท งในส วนของม ต ม มมอง และรายงาน ร ปแบบต าง ๆ รวมท งม เตอร โดยผ านไอคอนร ป เคร องพ มพ ท ปรากฎแต ถ าเป นร นทดลอง ใช งานโปรแกรมไม สามารถ พ มพ รายงานออกทางเคร องพ มพ ได ไอคอนร ปเคร องพ มพ จะปรากฎเป นเงาจาง ผ ใช สามารถใช คำส ง ด งน 1. การพ มพ โครงสร าง โดย คล ก ท ไอคอนเคร องพ มพ เคร องจะนำเข าส ต วอย างก อนพ มพ หร อ Print Preview โดยจ บภาพหน าจอ 2. ส งพ มพ จากคำส งบนหน าจอ จากคำส งพ มพ

21 21 ในส วนของการพ มพ ผ งม มมอง และ ผลการปฎ บ ต งาน ก ใช หล กการพ มพ เช นเด ยวก น การแปลงแฟ มข อม ล โปรแกรมย งเป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ แปลงแฟ มข อม ลไปในร ปแบบอ น ๆ ได อ ก ค อ HTML XML EXCEL และ TEXT เพ อสะดวกในการจ ดร ปแบบ หร อนำข อม ลไปใช งานอ น ๆ ก อนท จะพ มพ ออกทางเคร องพ มพ ซ งจะม ความย ดหย นมากกว า การพ มพ ข อม ลท ปรากฏออกทางเคร องพ มพ โดยตรง ข นตอนในการแปลงแฟ ม ข อม ล ม ด งน 1. เล อกไอคอน ส งออก > เล อกแฟ มข อม ลท ต องการ เช น ในกรณ ต องการแปลงผลงานออกเป น Excel ก เล อก Excel 2. โปรแกรมจะให ผ ใช ต งช อ และ เล อก Folder ท ต องการบ นท กข อม ล

22 22 3. เม อบ นท กเสร จ โปรแกรมอย ใน Folder ท ผ ใช กำหนด หล งจากน นก สามารถเป ดโปรแกรม เพ อใช งานได ต อไป ในกรณ แฟ มข อม ลท เป น Excel ข อม ลต วเลขต าง ๆ ท ถ กส งออกมาเป นข อความ ไม สามารถนำมาคำนวณได ผ ใช ต องแปลงข อความเหล าน นให เป นต วเลขก อน เพ อนำไปใช ในการคำนวณต อไป โดยคล กท ส ญญล กษณ ท ม มซ ายด านบนจะปรากฎเมน เล อก แปลงเป นต วเลข หล งจากน น โปรแกรม Excel จะแปลง ข อความ เป นต วเลขให ผ ใช สามารถระบายหลาย ๆ Cell แล วแปลงข อความในคร งเด ยวก นก ได เพ อสะดวกและ ประหย ด เวลา แต ต องเป น Cell ท ต ดก นเท าน น

23 23 การแปลงแฟ มข อม ลออกทาง Ms Word โปรแกรม ได ม คำส งพ เศษ สำหร บการพ มพ รายงาน ต วช ว ดเช งปร มาณ ออกมาในร ปของ Word เพ อสะดวก ในการ ทำรายงาน เพ อจ ดส ง ก.พ.ร. ต อไป โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกเมน ต วช ว ดเช งปร มาณ ในแถบเมน หล ก การรายงาน จะปรากฎ แบบฟอร มการรายงาน 2. เล อกไอคอน Ms Word เพ อแปลงแฟ มข อม ล หล งจากน นโปรแกรมจะถามเง อนไข การส งออกหร อ แปลงแฟ มข อม ล ให กด OK ถ าต องการพ มพ ท กหน า

24 24 3. โปรแกรมจะให ผ ใช ต งช อ และ เล อก Folder ท ต องการบ นท ก 4. เม อบ นท กเสร จแล ว ผ ใช สามารถเร ยกโปรแกรมข นมาใช งานเหม อนโปรแกรม Word

25 25 11 การรายงานข อม ลผ านทางเวป และ PowerPoint โปรแกรมได เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถ รายงานผลการปฎ บ ต งาน ผ านทางเวป เพ อเผยแพร ผลงาน ซ งม 2 ล กษณะใหญ ค อ การรายงานเอกสาร และนำเสนอม เตอร ม ว ธ การด งน การรายงานเอกสาร เป นการนำเสนอรายละเอ ยดผลการปฎ บ ต งาน ท งค าน ำหน ก คะแนน เกณฑ และผลงาน ผ ใช สามารถทำได โดยการใช คำส ง ส งออก หร อ แปลงแฟ มข อม ล ให อย ในร ป HTML หร อ XML เม อใช คำส งด งกล าว ข อม ลท ปรากฎในหน าจอ จะถ กบ นท กเป น แฟ ม Html เพ อนำไป Upload ใน เวปไซต ของผ ใช ต อไป

26 26 ในส วนของการนำเสนอม เตอร ผ านทางเวป ผ ใช ต องบ นท กม เตอร เป นร ปภาพ.BPM ก อน หล งจากน นก ทำการ Upload เข าส เวปไซต ของผ ใช ต อไป โดยม ว ธ การบ นท กด งน 1. จากTAb โครงสร าง เล อกต วช ว ดท ต องการ > คล กเม าส ป มขวา > เล อกแสดงสถานะผลงาน จะปรากฏ ร ปม เตอร 2. คล กเม าส ป มขวาท ร ปม เตอร เล อก บ นท กร ปภาพ หล งจากน นจะปรากฎเมน ให ผ ใช กำหนด ช อ และเล อก folder ท ต องการบ นท ก

27 27 3. เม อม เตอร ได ถ กบ นท ก จะม นามสก ลเป น BMP ผ ใช สามารถ แฟ มข อม ลไปปร บแต ง ย อ ขยาย เพ อ ประย กต ใช งาน ในด านต าง ๆ ได ไม ว าจะเป นการ Upload เข าส เวปไซต หร อ การแทรกร ปภาพใน Power point เป นต น เพ อเผยแพร ผลงาน กรณ นำเข าส เวป กรณ นำเข าส โปรแกรม Powerpoint

28 28 12 การนำฐานข อม ลไปใช ในเคร องอ น ๆ ในกรณ ท หน วยงานได ร บ Software หลาย license จำเป นต องม การแลกเปล ยน หร อ ปร บปร งฐาน ด วยก น จำเป นท ต องม การจ ดการฐาน ข อม ล ซ งฐานข อม ลท ใช ในโปรแกรม Scorecard cockpit ค อ SCOCKPIT.FDB อย ใน folder F:\Program Files\Scorecardcockpit ส งท สำค ญ ผ ใช ต องม การสำรองฐาน ข อม ลท กคร งท จะม การเปล ยนแปลง หร อจ ดกระทำใด เก ยวก บฐานข อม ล ไม ว าจะเป นการ ค ดลอก หร อปร บปร ง และควรจะสำรองฐานข อม ลท กคร งท ม การ ปร บปร งข อม ล นอกจากน การค ดฐานข อม ลอ น มาใช ในเคร องของผ ใช เอง เพ อปร บปร งข อม ล จำเป นต อง ทราบรห สผ ใช หร อรห สผ าน ของเจ าของฐานข อม ลก อน เพ อให สามารถเข าส โปรแกรมได หล งจากน นค อยเปล ยน เป นรห สผ ใช และรห สผ านของผ ใช เอง

29 29 13 ส ตรพ เศษ สำหร บโรงพยาบาล 1. ส ตรการคำนวณ อ ตราส วน แสดงผลร ปแบบ 1:XXX เช น 1: ส ตรการคำนวณ อ ตราส วน ต อจำนวนท กำหนด (ผ ใช สามารถกำหนดค าต วค ณได ) เช น อ ตราส วนต อ 1000 หร อ 10,000 หร อ อ ตราส วนท คำนวนแบบพ เศษ ด งด วอย างต อไปน

30 30 14 การบ นท กข อม ลแบบสะสม ผ ใช สามารถ กำหนดการกรอกข อม ลเป นช วงเวลาได (รายเด อน รายส ปดาห รายไตรมาส จำนวนคร ง ) ด งเช น จำนวนผ มาร บบร การ ในแต ละเด อน หร อ แต ละส ปดาห โดยโดยคล กท ไอคอนตารางการกรอกข อม ล ด งร ป คล ก ตารางการกรอกข อม ล คล กเม าส ป มขวา เพ อกำหนด เรคอร ด เป นรายเด อน พร อมท งระบ ลำด บและเด อน ผลงานท เก ดข น

31 31 เม อบ นท กเสร จแล ว ผลรวม ผลงานท ทำได จะอย ด านล าง ถ าหากต องการ ด เวลาท บ นท กข อม ล ให กดป ม refresh โปรแกรม จะแสดง ว นเวลาท สร างให โดยอ ตโนม ต หล งจากน น คล กป ม ป ด โปรแกรมจะนำค าท ได ไปไว ในช อง ผลงานท เก ดข น ผ ใช สามารถ ใช การคำนวนในว ธ การเด ยวก นในน ได ในส ตร จำนวน

32 32 คล กท ป ม บ นท ก เพ อประมวลผลคะแนน ซ งคะแนนท ได จะอย ในร ป ร อยละ และ ระด บคะแนนด งร ป นอกจากน ในระหว างท ผ ใช กรอกข อม ลความถ สะสมน น สามารถ ด แนวโน ม ผลงานในแต ละ ช วงเวลาได โดยคล คท แถบ กราฟ และ เม อเล อนไปแต ละจ ดหร อแต ละเด อน จะปรากฎข อม ล น น ๆ

33 33

34 34 15 การแสดงม เตอร แบบ Full Screen ม เตอร สามารถแสดงเป นแบบ FullScreen โดยไม ม เมน แสดงออกมาให เป นท รำคาญ สำหร บผ ใช ซ งสะดวกในการอภ ปรายผลงาน ผ ใช สามารถ ใช คำส งน ได โดยการคล คป ม สถานะ ผลงานเต มจอ หล งจากท ผ ใช ได เล อก ต วช ว ดท ต องการ แสดงสถานะเร ยบร อยแล ว และถ าต องการให แสดงเป นปกต เหม อนภาพท 1 ท านสามารถคล คป ม สถานะ ผลงานเต มจอ อ กคร ง เพ อค นสถานะของจอภาพ ให เป นปกต

35 35 16 แผนงานโครงการ และก จกรรม ม การจ ดทำเพ มต วช ว ดท แผนงาน/โครงการ สามารถบ นท กข อม ลได 500 ต วอ กษร เพ อ พ จารณา เป น ข อม ลประกอบการต ดส น เก ยวก บ โครงการก จกรรม การรายงานความก าวหน าของโครงการเพ มการสร ปผลการบร หารงบประมาณ ในด านต าง ๆ เป นภาพรวมท กต วช ว ด ได แก งบประมาณท ได ร บ เบ กจ าย ผ กพ น และคงเหล อ

36 36 17 การแสดงผลและจ ดกล มต วช ว ด สามารถเร ยกด ต วช ว ดได ท กต ว นอกเหน อจากท กำหนด ในกราฟแท ง พร อมท งเพ ม ความสามารถ ในการ จ ดกล ม โดยคล กเม าส ท สร ปสถานะผลงาน และคล กท แถบ แสดงต วช ว ด ท งหมด จะปรากฎต วช ว ดท งหมด ด งร ป

37 37 การจ ดกล มต วช ว ด โดยเล อกคอล มภ ท ต องการจ ดกล ม แล ว Drag ไปไว ท บาร ส ฟ า ท เข ยนว า Drag colum header hear to group by that colim และถ าต องการ คอล มภ อ น ๆ ไป ต อ ก ทำได โดยว ธ เด ยวก น หล งจากน นก เป ดรายละเอ ยด ข อม ล ในกรณ ท ต องการให อย ในสถานะเด ม ก อนท จะทำการ Drag ผ ใช สามารถ ลากคอล มภ กล บมา ท เด มได เลย

38 38 18 การสำรองข อม ล การสำรองข อม ล โดยคล กเมน หล ก เคร องม อ เพ อให สามารถสำรอง แฟ มข อม ล Scockpit.fdb ซ งเป นแฟ มท เก บงานของผ ใช ท งหมด ซ งผ ใช สามารถ กำหนด ท เก บและ ต งช อไฟล ท ต องการสำรองเองได โปรแกรมจะถาม ท อย ปลายทางท จะเก บข อม ล ให ผ ใช ดำเน นการตามข นตอน แต ท งน ต องไม ม การเปล ยนช อแฟ ม Scockpit.fdb ในกรณ ต องการแฟ มข อม ลด งกล าวกล บมาใช สามารถทำการค ดลอกไปไว ท C:\program files \scorecardcockpit โดยแทนท แฟ มเด ม

39 39 19 การ UPDATE Version สำรองข อม ลเด ม และทดสอบการ upgrade ท งน เพ อ สำรองข อม ลม ให ส ญหาย เพราะถ าใช เวอร ช นน แล ว ไม สามารถกล บไปใช ฐานข อม ล (Scockpit.fdb) ท สร างโดยเวอร ช นก อนหน าน ได 1. copy folder c:\program files\ scorecardcockpit ไปไว ใน path ใหม ท ต องการ เพ อทดสอบการ upgrade และการสำรองข อม ล ในท น จะยกต วอย างการ copy ไปไว ท desktop

40 40 2. Unzip แฟ ม Upgrade.zip ท ได จากการ download ภายในประกอบไปด วย แฟ มข อม ล จำนวน 4-5 แฟ ม แล วแต เวอร ช น ด งร ป 3. copy แฟ มข อม ลท ง 4 แฟ ม ไปไว ใน ลงในfolder scorecardcockpit ตาม paht ในข อ 1 โดยแทน ท แฟ มข อม ลเด มท กแฟ ม

41 3. ด บเบ ลคล กท คำส ง Personalupg.exe เพ อทำการ upgrade โปรแกรม 41

42 42 4. ด บเบ ลคล กคำส ง scockpit.exe เพ อทดลองใช งานโปรแกรม 5. เม อเข าส โปรแกรม กำหนด เด อนหร อระยะเวลาท ต องการบ นท ก ท เมน ช อเร อง ทางด าน ซ ายม อ เพ อ เล อกช วงเวลา ท ต องการประมวลผล แล ว คล กไอคอนบ นท ก

43 43 5. ใช คำส ง เพ อประมวลผลรวมท กต วช ว ด 6. ทดลองใช โปรแกรม ตามค ณล กษณะท ได ระบ ไว จนเป นท น าพอใจ เม อทดลองจนเป นท น าพอใจ แล ว ผ ใช ต ดส นใจว าจะใช เวอร ช น ท Download แน นอนแล ว ก ถ งข นตอน การ upgrade จร ง ซ งม ว ธ การ คล ายก บการทดสอบ upgrade เพ ยงแต copy แฟ มข อม ล ท ง 4 ไปวาง (paste) ท c:\program files \scorecardcockpit หล งจากน น ส ง Personalupg.exe เพ อทำการ upgrade โปรแกรม และเข าส โปรแกรม 20 เร องอ น ๆ ท ควรจำ คำส ง undo ในหน าม ต ม มมอง โดยสามารถ ยกเล ก การ ต ด, ค ดลอก โครงสร างของ ต วช ว ด คร งล าส ดได แต ในกรณ ท ท าน Delete ไม สามารถใช คำส ง undo ได

44 44 ส ญญล กษณ ท แสดงผลงานในรอบป ท ผ านมา 1 ป (Mark Up) บนม เตอร เพ อให ม การส อสาร ผลงานได ช ดเจนและม ความหมาย และสะดวกในการกำหนดเป าหมาย มากข น ซ ง ส ญญล กษณ จะปรากฎเองโดยอ ตโนม ต เม อผ ใช กรอกข อม ลย อนหล ง 1 ป และ กดป มบ นท ก ข อม ลย อนหล ง ส ญญล กษณ บนม เตอร แสดงข อม ลผลงาน ป ท ผ านมา ม เตอร สามารถเป นร ปภาพได 5 ชน ด ค อ.BMP,.JPG,.JPEG,.WMF,.PNG จากเด มท เคยบ นท กได เพ ยง.BPM เพ ยงอย างเด ยว (ผ ใช สามารถบ นท กร ปภาพได โดยการคล ก เม าส ป มขวา ท ม เตอร แล ว บ นท กตาม ร ปแบบท ต องการ)

45 45 การกำหนดข อม ลแหล งอ างอ งท ต วช ว ดสามารถกำหนดเป น Hyperlink เช น โดยจะม ป มกดสำหร บ link ไปย งข อม ลด งกล าว ท งน เป นเพราะ ม บางหน วยงาน ได ม การอ างอ งผลงาน ผ านระบบ อ นทราเน ต จำเป นต องม การเช อมโยง แหล งข อม ลด งกล าว สามารถ พ มพ หน าบ นท กข อม ลรายละเอ ยดต วช ว ด เพ อพ มพ หน ารายละเอ ยด ต วช ว ดได ท งหน า พร อมม เตอร และกราฟ คำส งในการพ มพ น เหมาะสำหร บการพ มพ แจกคณะกรรมการ ในการพ จารณาต วช ว ด เพ อกำหนดเป าหมาย ค ายอมร บ ค าว กฤตให ม เหต ม ผล ย ดตาม หล กการ มากกว าท จะกำหนดตามจ ตสำน ก

46 46 21 KPI Template ผ ใช สามารถกำหนดรายละเอ ยด ของต วช ในรายละเอ ยดต วช ว ด โดยคล กทท TAB คำอธ บาย ว ดหร อ KPI Template ได โดยการบ นท ก ข อม ลท ได บ นท ก จะถ กแสดงออกมาในร ปรายงาน โดยผ ใช ต องออกจาก รายละเอ ยดต วช ว ด แล วคล กไปท เมน KPI Template ด านซ ายม อ จะปรากฏรายงาน

47 47

48 48 22 รายงานสถ ต เคร องช ว ดระด บค ณภาพ รายงานน เป นการนำเสนอข อม ลท ได บ นท กเป นรายเด อนท ได ทำ การสะสม (รายละเอ ยดในข อ 14 ) ผ ใช สามารถเล อกส ตรได ว า ผลงานท เก ดข นจะนำค าใดมาใช ผลบวกรวม ค าเฉล ย ค าน อยท ส ด ค ามากท ส ด จำนวนน บ หร อ ไม คำนวณ

49 49 ข อม ลแต ละเด อนจะ ถ กนำมาหา ผลรวม (Sum) และหาค าเฉล ยในท ายตาราง หล งจาก ท ได บ นท กแล ว การเข าไปเร ยกใช งานรายงาน น โดยการคล ก ท เมน รายงานสถ ต เคร องช ว ดระด บค ณ ภาพ แล วเล อก KPI ท ต องการ

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ค ม อแผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ค าเต อน

ค ม อแผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ค าเต อน 1 ค ม อแผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม รห สว ชา 2201-2404 ว ชา การใช โปรแกรมตารางงาน ค าเต อน สงวนล ขส ทธ ตามกฏหมาย หากผ สอนม ความจ

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555

คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงาน ก.พ. ม นาคม 2555 คำน ำ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. 2551 วางหล กการปฏ บ ต ราชการว า ต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพและความค มค า โดยมาตรา 76 กาหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information