เจาะล ก 30 ค ณล กษณะเด น. Scorecard - Cockpit. Software

Size: px
Start display at page:

Download "เจาะล ก 30 ค ณล กษณะเด น. Scorecard - Cockpit. Software"

Transcription

1 1 เจาะล ก 30 ค ณล กษณะเด น Scorecard - Cockpit Software

2 2 Scorecard - Cockpit ทำอะไรได บ าง 1. บ นท กป งบประมาณ และหร อ ป การศ กษา ได อ ตโนม ต พร อมท งแสดงว นท ผ านมา และว นส นส ด

3 3 2. สร างแผนผ งองค กร (Organize Chart) 3. บ นท ก ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และย ทธศาสตร ม ค ณสมบ ต คล าย MS Word

4 4 5. สร างแผนท ย ทธศาสตร ได สะดวกและง าย ด วยคำส งท ไม ย งยากซ บซ อน 6. สร างม ต ม มมอง ได ง าย และย ดหย น ท ง โครงสร างตามม มมอง BSC และท ไม ใช BSC

5 7. สร างผ งม มมองโดยอ ตโนม ต เพ อให สะดวกต อ 5

6 6 8. สะดวกในการจ ดการต วช ว ด และ องค ประกอบ การว ดผล เช น เคล อนย าย ปร บเปล ยนช อ ค ดลอก เพ มเต ม และลบ

7 7 9. ม การจ ดการระบบการ การว ดผลงาน ท เน น Performance พร อมท งส ตรท จำเป นให เล อก มากกว า 7 ส ตร ท งการคำนวณ ค าปกต และค าผกผ น

8 8 10. ม ระบบการเต อนภ ย เม อผลงานตกต ำ และเสนอแนะว ธ การแก ป ญหา

9 9 11. สามารถบ นท ก สาระสำค ญ แผนงาน โครงการ ก จกรรม และงบประมาณ ภายใต ต วช ว ดน น ๆ ได พร อมท ง Gantt Chart

10 แสดงความส มพ นธ ระหว าง ผลงาน งบประมาณ และระยะเวลา 13. แสดงผลรายงาน ผ านทาง ระบบม เตอร หร อ Cockpit โดยไม จำก ด KPI

11 แสดงผลระด บคะแนนแต ละ KPI พร อมท ง นำเสนอรายงาน ผลการปฎ บ ต ราชการ และ SAR CARD

12 แสดงสถานะผลงานท คล ายห องควบค ม การบ น ทำให ด ง าย น าสนใจม ท งสถานะผลงาน แต ละม มมองและภาพรวมของหน วยงาน 16. กำหนดเง อนไขการเล อกด รายงานได ตามความต องการ เช น เล อกด ตาม เด อนท รายงาน คะแนนท ได และผ ด แลต วช ว ด

13 13

14 ม ระบบรายงานสามารถแปลงไฟล ให อย ในร ปของ WORD ได เพ อนำไป แก ไข หร อเพ มเต มรายละเอ ยด จ ดทำร ปเล ม ต อไปได ระบบรายงานของโปรแกรม

15 15 ระบบรายงานตามร ปแบบ word 18. ใช ได ท กองค กร เพราะโครงสร าง การทำงาน ม ความย ดหย น ไม ย ดต ดก บ งานในหน วยงานใดหน วยงานหน ง 19. ทำงานได ต งแต ระบบปฎ บ ต งาน windows 98 Ram 128 M โดยไม ต องปร บเปล ยน Hardware แต windows ต องไม ม Error และ Virus

16 ม ส ตรการคำนวณ อ ตราส วน แสดงผลร ปแบบ 1:XXX เช น 1: ม ส ตร การคำนวณ อ ตราส วน ต อจำนวนท กำหนด (ผ ใช สามารถกำหนดค าต วค ณได ) เช น อ ตราส วนต อ 1000 หร อ 10,000 หร อ อ ตราส วนท คำนวนแบบพ เศษ ด งด วอย างต อไปน

17 สามารถสร างความถ สะสม ผ ใช สามารถ กำหนดการกรอกข อม ลเป นช วงเวลาได (รายเด อน รายส ปดาห รายไตรมาส จำนวนคร ง ) ด งเช น จำนวนผ มาร บบร การ ในแต ละเด อน หร อ แต ละส ปดาห โดยม ว ธ การด งน เล อกส ตรความถ สะสม (การคำนวณคล ายก บการคำนวณร อยละ ) และกำหนด เป าหมายท งป สำหร บผลงานท เก ดข น ผ ใช ไม สามารถกรอกข อม ลได ต องกรอกข อม ล ผ านตาราง โดยคล กท ไอคอนตารางการกรอกข อม ล ด งร ป คล ก ตารางการกรอกข อม ล คล กท เมน เพ มข อม ลใหม เพ อกำหนด เรคอร ด เป นรายเด อน พร อมท งระบ ลำด บและเด อน ผลงานท เก ดข น และกด ไอคอน บ นท ก ด งร ป

18 18 เม อบ นท กเสร จแล ว ผลรวม ผลงานท ทำได จะอย ด านล าง ถ าหากต องการ ด เวลาท บ นท กข อม ล ให กดป ม refresh โปรแกรม จะแสดง ว นเวลาท สร างให โดยอ ตโนม ต หล งจากน น คล กป ม ป ด โปรแกรมจะนำค าท ได ไปไว ในช อง ผลงานท เก ดข น ผ ใช สามารถ ใช การคำนวนในว ธ การเด ยวก นในน ได ในส ตร จำนวน

19 19 นอกจากน ในระหว างท ผ ใช กรอกข อม ลความถ สะสมน น สามารถ ด แนวโน ม ผลงานในแต ละ ช วงเวลาได โดยคล คท แถบ กราฟ และ เม อเล อนไปแต ละจ ดหร อแต ละเด อน จะปรากฎข อม ล น น ๆ

20 20

21 21 23 สามารถ แสดงส ญญล กษณ ท แสดงผลงานในรอบป ท ผ านมา 1 ป (Mark Up) บนม เตอร เพ อให ม การส อสาร ผลงานได ช ดเจนและม ความหมาย และสะดวกในการกำหนด เป าหมาย มากข น ซ ง ส ญญล กษณ จะปรากฎเองโดยอ ตโนม ต เม อผ ใช กรอกข อม ลย อนหล ง 1 ป และ กดป มบ นท ก ข อม ลย อนหล ง ส ญญล กษณ บนม เตอร แสดงข อม ลผลงาน ป ท ผ านมา 24.สามารถบ นท กม เตอร เป นร ปภาพได 5 ชน ด ค อ.BMP,.JPG,.JPEG,.WMF,.PNG จากเด มท เคยบ นท กได เพ ยง.BPM เพ ยงอย างเด ยว (ผ ใช สามารถบ นท กร ปภาพได โดยการคล ก เม าส ป มขวา ท ม เตอร แล ว บ นท กตาม ร ปแบบท ต องการ)

22 22 25 สามารถ กำหนดข อม ลแหล งอ างอ งท ต วช ว ดสามารถกำหนดเป น Hyperlink เช น โดยจะม ป มกดสำหร บ link ไปย งข อม ลด งกล าว ท งน เป นเพราะ ม บางหน วยงาน ได ม การอ างอ งผลงาน ผ านระบบ อ นทราเน ต จำเป นต องม การเช อมโยง แหล งข อม ลด งกล าว 26. สามารถ พ มพ หน าบ นท กข อม ลรายละเอ ยดต วช ว ด เพ อพ มพ หน ารายละเอ ยด ต วช ว ดได ท งหน า พร อมม เตอร และกราฟ คำส งในการพ มพ น เหมาะสำหร บการพ มพ แจก คณะกรรมการ ในการพ จารณาต วช ว ด เพ อกำหนดเป าหมาย ค ายอมร บ ค าว กฤตให ม เหต ม ผล ย ดตาม หล กการ มากกว าท จะกำหนดตามจ ตสำน ก

23 แสดงสถานะผลงานให สามารถเป นแบบ FullScreen โดยไม ม เมน แสดงออกมา ให เป น ท รำคาญ สำหร บผ ใช ซ งสะดวกในการอภ ปรายผลงาน ผ ใช สามารถ ใช คำส งน ได โดยการคล คป ม สถานะ ผลงานเต มจอ หล งจากท ผ ใช ได เล อก ต วช ว ดท ต องการ แสดงสถานะเร ยบร อยแล ว และถ าต องการให แสดงเป นปกต เหม อนภาพท 1 ท านสามารถคล คป ม สถานะ ผลงานเต มจอ อ กคร ง เพ อค นสถานะของจอภาพ ให เป นปกต

24 24 28.ม ต วช ว ดท แผนงาน/โครงการ สามารถบ นท กข อม ลได 500 ต วอ กษร เพ อ พ จารณา เป น ข อม ลประกอบการต ดส น เก ยวก บ โครงการก จกรรม 29 แสดงงบประมาณ ในด านต าง ๆ เป นภาพรวมท กต วช ว ด ได แก งบประมาณท ได ร บ เบ กจ าย ผ กพ น และคงเหล อ

25 สามารถเร ยกด ต วช ว ดได ท กต ว นอกเหน อจากท กำหนด ในกราฟแท ง พร อมท ง เพ มความสามารถในการจ ดกล ม ต วช ว ดได ด วยตนเองด งน

Quick and Tip. Advanced Scorecard Cockpit

Quick and Tip. Advanced Scorecard Cockpit 1 Quick and Tip Advanced Scorecard Cockpit 1. การลงทะเบ ยนการใช โปรแกรมและการกำหนดส ทธ การใช งานโปรแกรม (หน า 2) 2. การบ นท กและนำเข าข อม ล ท ศทางองค กร ประกอบด วย บ นท กว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

72 บาท ISBN 978-616-306-008-2 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ กรกฎาคม 2555

72 บาท ISBN 978-616-306-008-2 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ กรกฎาคม 2555 ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 4 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 72 บาท ISBN 978-616-306-008-2 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ กรกฎาคม 2555 ต ดต อส งซ อได ท สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร 45, 47 ซอยจร ญสน ทวงศ 40 ถนนจร ญสน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น สว สด คร บช วงน เร มการป ดเทอม หลายท านอาจใช เวลาในการการจ ดทำรายงาน หร อหน งส อ ว นน เลยเข ยนบทความเทคน คเก ยวก บการจ ดทำรายงานมานำเสนอก นคร บ ซ งบทความว นน จะประกอบด วยห วข

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ

สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ บ ทความท วไป < กองบรรณาธ การ สร ปผลการสำรวจ สถานภาพการม การใช ซอฟต แวร ท สน บสน นการดำเน นงาน (Back Office) ในหน วยงานของร ฐ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต (เนคเทค) โดยสำน กงานเลขาน

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ.

ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ค ม อดำเน นการ เร อง การทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการ ศ นย สรรหาและเล อกสรร สำน กงาน ก.พ. ISBN : 978-616-548-047-5 สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ พ.ศ. 2537 โดยสำน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน พ มพ คร

More information

โครงการตำราเร ยน ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555

โครงการตำราเร ยน ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555 โครงการตำราเร ยน สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555 ต ดต อส งซ อได ท สำน กพ มพ ฟ ส กส

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

Project Management. โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ. Trend

Project Management. โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ. Trend for Quality Project Management นายค ณภาพ โครงการ (project) ตามน ยามของ ISO 9000:2005 หมายถ ง กระบวนการท ม ความเฉพาะเจาะจงและประกอบด วยช ดของ ความร วมม อและการควบค มก จกรรม โดยม การกำหนดว นท เร มต นและว

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ

แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ แบบน าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยพณ ชยการเชต พน ภาคเร ยนท... ระด บ... ป การศ กษา... ช อโครงการ... ระยะเวลาท ด าเน นการ... สถานท ด าเน นการ... ประมาณการค าใช จ าย... ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1... ช น... 2...

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information