โครงงานสหก จศ กษาด เด น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Size: px
Start display at page:

Download "โครงงานสหก จศ กษาด เด น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย"

Transcription

1 โครงงานสหก จศ กษาด เด น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช อโครงงาน/งานประจา ข นตอนการประกอบว ตถ ด บโปรด กส เฮล ออส คร นร ม 2.5 (Component Part Product Helios Clean rooms) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ มหาว ทยาล ยศร ปท ม ช อน กศ กษา นาย อาพล บ ญมา นางสาว อน ส ทธ ด ษฐ ณ เม อง ปฏ บ ต งานสหก จศ กษา ณ บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล (ประเทศไทย)จาก ด ปฏ บ ต งานตาแหน ง Graphic design แผนก Training Job Supervisor 1. ค ณป ญญา พ มพข นธ Training Manager 2. ค ณส ทธ ล กษณ ไตยส ทธ Senior Supervisor 3. ค ณส พ ตรา ผด งน ก Senior Supervisor อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ส พล พรหมมาพ นธ อาพล บ ญมา อน ส ทธ ด ษฐ ณ เม อง สถานประกอบการ บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล (ประเทศไทย) จาก ด (Western Digital (Thailand) Company Limited) ท อย 140 หม ท 2 น คมอ ตสาหกรรมบางปะอ น ตาบลคลองจ ก อาเภอบางปะอ น จ งหว ด พระนครศร อย ธยา ข อม ลบร ษ ท บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล (ประเทศไทย) จ าก ด เป นหน งในผ บ กเบ กและผ น าการออกแบบการผล ตจ าหน าย ฮาร ดด สก ไดร ท ม ประส ทธ ภาพและค ณภาพส ง ซ งเป นอ ปกรณ ท ใช บ นท กข อม ลระบบด จ ตอล บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล คอร ปอเรช น ก อต งข นคร งแรกเพ อท าธ รก จสารก งต วน าเม อป 2513 จากน นในป 2524 ได เร มท าธ รก จ เก ยวก บฮาร ดด สก ไดร ฟ โดยทาการออกแบบและผล ตวงจรควบค มการท างานของฮาร ดด สก ไดร ฟ จากน นได เข าส ธ รก จการออกแบบและผล ตฮาร ดด สก ไดร ฟ อย างเต มต วเม อป 2531 บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล ในประเทศไทย ได เร มเป ดด าเน นการผล ตฮาร ดด สก ไดร ฟ เม อต นป 2545 ท น คมอ ตสาหกรรม นวนคร จ งหว ดปท มธาน และผล ตห ว บ นท กและอ านข อม ลเม อกลางป 2546 ท น คมอ ตสาหกรรมบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา โดยม พน กงานใน ประเทศไทยประมาณ 40, 000 คน

2 หน าท ร บผ ดชอบ / ล กษณะงานท ปฏ บ ต งาน ได ร บมอบหมายในการพ ฒนาส อ เพ อใช อ านวยความสะดวกในการฝ กอบรม รวมถ งน าเสนอส อการเร ยน การสอนในแนวทางใหม จะเห นได ว าการน าเสนอในร ปแบบเก าเป นการน าเสนอแบบ PowerPoint ซ งด แล วเข าใจ ยากและอาจท าให พน กงานเก ดความเบ อหน าย ด แล วไม น าสนใจ เพราะเป นเพ ยงแค ภาพประกอบท ไม ม การ เคล อนไหว จ งได จ ดทาส อการเร ยนการสอนในร ปแบบเอน เมช นข นมา เพ อน ามาเป นส อการสอนท ด แล วเข าใจง าย มากข นกว าการท าแบบ PowerPoint เน องจากส อเอน เมช นเป นการน าเสนอส อท เป นล กษณะภาพเคล อนไหวท ม ส ส นท น าสนใจ ซ งทาให น าด และน าสนใจ และส อการสอนในร ปแบบเอน เมช น จะเหมาะสมส าหร บพน กงานฝ าย การผล ตเพราะสามารถแสดงกระบวนการ หร อข นตอนการท างานต างๆ เป นภาพเคล อไหว โดยเฉพาะพน กงานท เร มงานใหม จ าเป นจะต องผ านการฝ กอบรมเพ อให ม ความร และเข าใจข นตอนการท างานก อนลงม อปฏ บ ต งานจร ง ซ งจะช วยให พน กงานใหม เข าใจข นตอนหร อกระบวนการท างานได เร วมากข น และสามารถปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ได อย างถ กต องม ประส ทธ ภาพ โครงงานม ผลตอบแทนท เป นต วเง นหร อไม เป นต วเง น โดยสามารถเพ มศ กยภาพต อสถานประกอบการได โครงงานม ผลตอบแทนท ไม เป นต วเง นโดยสามารถเพ มศ กยภาพต อสถานประกอบการได 1. พน กงานจะได ร บการฝ กอบรมอย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น 2. พน กงานได ร บความร เก ยวก บข นตอนการประกอบ ว ตถ ด บ Product Helios Clean room 2.5 ได อย าง ถ กต อง 3. เป นส อการเร ยนการสอนท ท นสม ย น าสนใจ และเข าใจง าย 4. ช วยลดข อผ ดพลาดจากการทางานมากย งข น เพราะพน กงานสามารถเร ยนร จากส อซ าได หลายๆ รอบ จนกว าจะเก ดความเข าใจอย างถ กต อง 5. ช วยลดภาระการสอนของผ ฝ กอบรม (Trainer) ทาให ผ ฝ กอบรมม เวลาในการไปวางแผนพ ฒนาหล กส ตร การฝ กอบรม หร อพ ฒนางานด านอ นๆ ให ก บบร ษ ทได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. พน กงานโดยเฉพาะพน กงานใหม สามารถเร ยนร ข นตอนการปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง รวดเร ว ทาให สามารถลงม อปฏ บ ต งานจร งในสายการผล ตได เร วข น โครงงานม ผลตอบแทนท เป นต วเง น ค อ 1. ช วยลดข อผ ดพลาดและของเส ยจากการปฏ บ ต งานของพน กงานสายการผล ต เน องจากก อนลงม อปฏ บ ต ได ร บการฝ กอบรมท เข าใจกระบวนการทางานอย างละเอ ยดและถ กต อง 2. ช วยลดค าใช จ ายในเร องของการใช กระดาษในการจ ดเก บข อม ล

3 การดาเน นงานม ความถ กต อง ม ระเบ ยบแบบแผน และทาให น กศ กษาม โอกาสได ใช ว ชาความร /ท กษะตาท ได เร ยน มา ในการพ ฒนาส อการเร ยนร แบบม ลต ม เด ยโดยม การน าเสนอในร ปแบบของส อการเร ยนการสอนใน ร ปแบบแอน เมช น เพ อให เก ดความน าสนใจในการเร ยนร โดยจากเด มน นม การนาเสนอในร ปแบบของส อต างๆ อาท PowerPoint เป นต น ซ งส อด งกล าวอาจย งไม ด งด ดความสนใจเท าท ควรท าให ผ เร ยนไม ได ร บทราบข อม ลอย างเต มท โดยว ตถ ประสงค ของโครงงานน นม ด งต อไปน 1. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการฝ กอบรมมากย งข น 2. พน กงานได เข าใจข นตอนการประกอบ ว ตถ ด บ Product Helios Clean room เพ อให พน กงานเก ดความสนใจในส อท นาเสนอและปฏ บ ต ตามได อย างถ กต อง 4. เพ อลดปร มาณงานเส ยท เก ดจากข นตอนการผล ตให น อยลง โดยม ข นตอนการทางานด งน ในส วนของหน าแรก จะเป นการบอกรายละเอ ยดเก ยวก บประว ต ความเป นมาของบร ษ ท และแสดงภาพ บรรยากาศโดยรอบๆ บร ษ ทของแต ละต กให ชม และม ป มเมน เพ อล งค ไปย งหน าอ นๆ

4 หน าแนะนาว ตถ ด บของโปรด กส เฮล ออส เม อเร มต นจะม คาบรรยายแนะนาว ธ การใช งานของหน าแนะนาว ตถ ด บ เม อทาความเข าใจการใช งานเสร จ ส น ให คล กท ป มเข าส ระบบ ให นาเมาส ไปช ท หมายเลขบวกในภาพช นส วนแล วจะม การซ มภาพในแต ส วนของภาพอ ปกรณ พร อมม เส ยงบรรยายบอกช อของอ ปกรณ ของแต ละช น ด งภาพด านล าง

5 หน าข นตอนการประกอบช นส วนของ Product เม อคล กเล อกข นตอนการประกอบก จะแสดงภาพอ ปกรณ ท ต องใช ในข นตอนน นข นมา พร อมบอกช อ ช นส วนน นๆ ด งภาพด านล าง จากน นก จะแสดงภาพการเสม อนจร งโดยใช Animation เข ามาช วยให ได เห นภาพช ดเจนข น

6 หน า VDO การทางานจร ง คล กท ร โมทท ว เพ อเล อกชมข นตอนการท างานจร ง ในส วนของหน า VDO น จะเป นภาพการท างานจร งใน รายการผล ตพร อมท งเส ยงอธ บายการท างานแต ละข นตอนอย างละเอ ยด เพ อให พน กงานได เห นการท างานจร งๆ ก อนได ท จะได ปฏ บ ต งานจร ง หน าแกลอร เป นการแสดงภาพ Product ท เสร จแล วของแต ละข นตอน คล กท ร ปภาพด านบนท บอกถ งช นส วนท ใช ใน ข นตอนน นๆ และชมภาพท ประกอบเสร จแล ว

7 หน าน ทาข นมาเพ อย าความจ าของพน กงานท เข าร บการฝ กอบรมว าม ความเข าใจมากน อยเพ ยงได ทฤษฎ ท นามาใช ในโครงงาน ระบบม ลต ม เด ย (Multimedia) ม ลต ม เด ย ค อ การสาร างผลงานได หลายร ปแบบ หร อม ลต ม เด ยม ความหมายเก ยวก บว ชาการหลายแขนง เช น ว ชาการด านเส ยง สร างภาพเคล อนไหว และย งรวมถ งการต ดต อการสร างไฟล ว ด โอ โดยรวมระบบส อสารใน ร ปแบบต าง ๆ เข าด วยก น ม ลต ม เด ยจ งเป นอ กทางหน งท ส าค ญส าหร บระบบเว บม ลต ม เด ยหร อส อประสมเป น เทคโนโลย ท ท าให คอมพ วเตอร สามารถแสดงข อความ เส ยง ภาพ ซ งอาจเป นภาพน ง หร อภาพเคล อนไหวพร อม ๆ ก น เด มท น นการใช คอมพ วเตอร จ าก ดอย แต เพ ยงการค านวณต วเลขข อม ลต าง ๆ ต อมาก ได ขยายไปส การ ประมวลค า Word Processing ซ งค อการพ มพ เอกสารการรายงานจดหมายต าง ๆ ต อมาม ผ ค ดน าภาพมาเก บไว เป น ข อม ลเพ อภาพท เก บไว น น เช น น าภาพมาต ดต อ ขยาย ย อ เปล ยนสเกล เป นต นเม อน ามาผนวกก บงานประมวลค าก ทาให เก ดงานใหม ท เร ยกว า งานพ มพ โต ะ (Desktop Publishing) อ นเป นงานท ส าน กพ มพ ท งหลาท น ามาใช ม ฉะน น ก ไม สามารถแข งก บผ อ นได ร ปแบบของไฟล ภาพและไฟล ว ด โอ - ไฟล ภาพน ง ได แก ไฟล สก ล.gif,.jpg,.tif - ไฟล ภาพเคล อนไหว ได แก ไฟล สก ล.fla,.swf,.avi,.mov,.mpg - ไฟล เส ยงได แก ไฟล สก ล.wav,.mp3 Macromedia Flash Version 8 Macromedia Flash เป นโปรแกรมท สามารถตกแต งภาพเคล อนไหวและเส ยงรวมท ง Effect ต าง ๆ ได ด เย ยมเพราะเป นโปรแกรม Flash น นม ล กเล นมากมายท ด งด ดใจ และเราย งสามารถน าโปรแกรม Flash ไปใช ในการ สร างภาพกราฟฟ กส การนาเสนอข อม ลในร ปแบบของสไลด โชว เกมส และการสร างโปรแกรมท โต ตอบก บผ ใช ได ด วยค ณสมบ ต ท หลากหลายใช งานง ายและให ช นงานท ม ขนาดเล กไม เปล องพ นท ในการจ ดเก บ จ งท าให โปรแกรม Flash กลายเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมเป นอย างส ง

8 เหต ผลท เล อกใช Macromedia Flash Version 8 เพราะโปรแกรมสามารถทาภาพเคล อนไหวได พร อมท งย งสามารถใช งานได ง ายและม ขนาดเล ก ซ งเหมาะ ก บการใช งานในด านอ นเทอร เน ต โดยในโครงงานคร งน ได น าโปรแกรม Macromedia Flash Version 8 มาใช ใน การสร างเกมส โดยจะทาในล กษณะเกมส ฝ กส น ขด วยระบบคอมพ วเตอร และนอกจากน ย งน ามาสร างเอน เมช นต าง ๆ เพ อเพ มล กเล นให ก บ เว บเพจได อย างน าสนใจ Macromedia Dreamweaver Version 8 Macromedia Dreamweaver Version 8 เป นโปรแกรมท น ามาช วยในการสร าง Web Page โดยม ว ตถ ประสงค เพ อในการสร างเว บไซต เป นเร องง ายเน องจากโปรแกรม Dreamweaver นอกจากจะสามารถสร างส วน เช อมประสานก บผ ใช งาน (interface) ได แล วย งสามารถแทรกโค ดค าส งเพ อควบค มการท างานหร อใส ล กเล นอ น ๆ ท น าสนใจให ก บเว บไซต เหต ผลท เล อกใช Macromedia Dreamweaver Version 8 ถ งแม ว าผ ท ไม ม พ นฐานการใช โปรแกรมน แต ก สามารถฝ กปฏ บ ต ได ซ งโปรแกรมน ม ความสะดวกและง าย ต อการทาหน าเว บ โดยไม ต องม พ นฐานการเข ยนภาษา HTML Adobe Photoshop CS3 Adobe Photoshop CS3 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถจ ดการและตกแต งภาพต าง ๆ ได เป นอย างด จ งน ยม ใช งานกราฟฟ กประเภทท เก ยวก บภาพเหม อนจร งต าง ๆ และย งเป นโปรแกรมท สามารถท างานร วมก บโปรแกรม อ น ๆ ได มากมายไม ว าจะเป นโปรแกรมของ Adobe เองหร อโปรแกรมอ นก ตาม นอกจากน Adobe Photoshop CS3 ย งเป นโปรแกรมท ม ความหลากหลายและครอบคล มการท างานประเภทต าง ๆ ได มากมายไม ว าจะเป นงานด วน พ มพ เว บไซต ม ลต ม เด ย หร อแม แต งานด านต ดต อภาพยนตร ก สามารถเข าไปม ส วนร วมในการทางานได เหต ผลท เล อกใช Adobe Photoshop CS3 เพราะโปรแกรมน เป นโปรแกรมต ดต อและตกแต งภาพ ท าให ภาพด สมจร งมากข น และโปรแกรมน ใช งานได ง ายไม ย งยาก ทาให ม ผ น ยมใช ก นอย างแพร หลาย และเหมาะสมอย างย งท จะนามาทางานด านม ลต ม เด ย Ulead Video Studio11 โปรแกรม Ulead Video Studio11 เป นโปรแกรมต ดต อว ด โอ สามารถน าภาพเคล อนไหวมาต ดต อใน โปรแกรม Ulead Video Studio11 ได โดยในโครงงานระบบเว บม ลต ม เด ยท น าเสนอข อม ลของการฝ กส น ขได น า โปรแกรม Ulead Video Studio11 มาช วยในการต ดต อว ด โอข นตอนการประกอบลายของเส อ และว ด โอการสาธ ต ว ธ การฝ ก เพ อทาให ระบบเว บม ลต ม เด ยม ความน าสนใจเพ มข น เหต ผลท เล อกใช Ulead Video Studio11 เน องจากคณะผ จ ดท าม พ นฐานโปรแกรม Ulead Video Studio11 และโปรแกรมย งสามารถท างานได ง าย ซ งผ ท ไม ม พ นฐานการใช โปรแกรมมาก อนก สามารถฝ กปฏ บ ต ได ง ายสามารถนาภาพเคล อนไหวมาต ดต อได ง าย

9 Control VR Control VR เป นโปรแกรมสร างภาพให ว ตถ หม นได 360 องศา โดยในโครงงานระบบเว บม ลต ม เด ยท นาเสนอข อม ลน าเสนออ ปกรณ ได น ามาช วยในการสร างภาพหม นให สามารถมองได รอบต วว ตถ อ กท งข นตอนใน หารทางานโปรแกรม Control VR ไม ย งยากและใช เวลาในการสร างงานแต ละช นได อย างรวดเร ว เหต ผลท เล อกใช Control VR เพราะทางานได ง าย และย งทางานร วมก บโปรแกรม Flash ได อ กด วย Pano2VR เป นโปรแกรมทาภาพม มกว าง 360 องศา เพ อให การด ภาพได ท กม มมองของสถานท ท ได แสดงผลบนระบบ เว บม ลต ม เด ยการฝ กส น ขเบ องต น เหต ผลท เล อกใช Pano2VR เป นโปรแกรมท สามารถใช งานได ง าย การใช โปรแกรมไม ม ความซ บซ อน การทาภาพพาโนรามา น ท าให ผ เข า ชมระบบเว บม ลต ม เด ยการฝ กส น ขเบ องต นได เห นม มมองต างๆ ท ได น าเสนอบนเว บเพจเห นภาพท กม มกว างของ สถานท และสามารถเล อกด เฉพาะม มท ต องการได ความพ งพอใจของสถานประกอบการต อโครงงาน จากการประเม นการปฏ บ ต งานสหก จศ กษาพน กงานท ปร กษาและสถานประกอบการม ความพ งพอใจต อ น กศ กษาและโครงงานท น กศ กษาปฏ บ ต ด งน ผลสาเร จของงาน (%) ความร ความสามารถ (%) ความร บผ ดชอบต อหน าท (%) ค ณล กษณะส วนบ คคล (%) ร ป 1 ผลการปฏ บ ต งานสหก จศ กษา

10 สาหร บความพ งพอใจของพน กงานท ปร กษาและสถานประกอบการท ม ต อการปฏ บ ต งานสหก จศ กษาของ น กศ กษาอย ในระด บมากท ส ดท กด าน ด งน 1. ด านความส าเร จของงานท งในส วนของปร มาณและค ณภาพงานท น กศ กษาได ท าตามโครงงานท งหมด โดยม ความพ งพอใจในปร มาณงานท ปฏ บ ต ส าเร จตามหน าท ท ได ร บมอบหมาย และสามารถท างานได ถ กต อง ครบถ วนสมบ รณ ม ความปราณ ตเร ยบร อย ม ความรอบคอบและทางานเสร จท นเวลาท กาหนด 2. ด านความร ความสามารถ ม ความพ งพอใจในระด บความร ความสามารถทางว ชาการของน กศ กษา ความสามารถในการเร ยนร และประย กต ว ชาการ ความร ความช านาญในการปฏ บ ต งาน การต ดส นใจ การจ ดการ และการวางแผน และท กษะการส อสาร 3. ด านความร บผ ดชอบต อหน าท ม ความพ งพอใจต อน กศ กษาโดยเห นว าเป นผ ม ความร บผ ดชอบและเป นผ ท ไว วางใจได ม ความอ ตสาหะในการท างาน สามารถเร มต นการท างานได ด วยตนเองและม ความสามารถในการ ตอบสนองต อการส งการ 4. ด านล กษณะส วนบ คคล ม ความพ งพอใจในบ คล กภาพและการวางต วอย างเหมาะสม อ อนน อมถ อมตน สามารถทางานเป นท มร วมก บผ อ นได ม มน ษยส มพ นธ ปฏ บ ต ตนอย ในระเบ ยบว น ย เส ยสละ และม น าใจ และโครงงานช วยท าให ลดความซ าซ อนในการท างาน และสามารถท างานได สะดวกรวดเร ว ถ กต องมาก ข น ถ าม พน กงานย งไม เข าใจส วนไหนก สามารถเป ดงานซ าๆ กล บไปกล บมาได ซ งจะส งผลต อประส ทธ ภาพการ ทางานประสานก นระหว างฝ ายฝ กอบรมท งผ ฝ กอบรมและพน กงานฝ ายการผล ตได เป นอย างด โครงงานม ความค ด สร างสรรค การออกแบบหน าจอสวยงามน าสนใจ และสามารถใช งานได ง าย สร างนว ตกรรมจากความค ดสร างสรรค ให ก บองค กรในระหว างสหก จศ กษาอย างเป นร ปธรรม เน องจากการท างานแบบเด มม ข อม ลท อย กระจ ดกระจายท าให เก ดป ญหาในเร องของการค นหา และ รวบรวมข อม ลท ต องการ ส อท น าเนอในป จจ บ นย งไม สามารถท าให เก ดความสนใจเท าท ควรต องใช พน กงานใน การอบรมเพ อให เก ดความพร อมในการถ ายทอดความร ส พน กงานฝ ายผล ต ซ งในการอบรมในแต ละคร งจะต องใช เวลาในการอบรมหลายว นเพ อให เก ดความเข าใจในงานอย างละเอ ยด ด งน นจ งได พ ฒนาส อการเร ยนการสอนท เป น ร ปแบบ Animation เป นการน าเสนอเพ อให พน กงานม ความเข าใจเร องราวเน อหาท ง ายข น รวมท งย งต องการท จะ ลดระยะเวลาในการสอนได มากข น พ ๆ Trainer สามารถเข าถ งพน กงานท เข าฝ กอบรมได มากข น ผลท ได ก ค อจะ ช วยลดความผ ดพลาดในการทางานได เป นอย างมาก และในอนาคตส อเอน เมช นจะเข ามาม บทบาทในการอบรมในบร ษ ทมากข นก เน องมาจากว าการตอบสนอง ของพน กงานท ได ร บการฝ กอบรมม ความสนใจในการท จะเร ยนร จากส อประเภทน มากกว าส อท ม อย ในป จจ บ น รวมถ งบร ษ ทย งได ร บประโยชน จากการลดค าใช จ ายเร องการใช กระดาษในการจ ดเก บข อม ลอ กด วย

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 เร อง การนาเสนองานด วยเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ (Presentation) หมายถ ง ว ธ การ หร อ เคร องม อถ ายทอดข อม ลข าวสารเพ อให ผ ร บการนาเสนอ เข าใจ เห นด วย คล

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002

ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ระบบการจ ดการร านอาหาร นายธ รพงศ ช ช น รห สน กศ กษา 4921237015 นายจ รร ฐ ศร โชค รห สน กศ กษา 4921239002 ปร ญญาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ(เทคโนโลย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ

สาขางานคอมพ วเตอร ธ รก จ ช อส งประด ษฐ /โครงการว ชาช พ : เว บไซต ขายเคสไอโฟน งบประมาณ : 1,500 บาท ช อผ ประด ษฐ : 1. น.ส.ร ตนาภรณ ช วยช 2. นายอภ ว ฒน งามโฉม บทค ดย อ : ในป จจ บ นม ส อชน ดใหม เก ดข นและเป นท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

ว าท ร อยตร หญ งศ ภ คชญา สมค ด พน กงานราชการ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ แผนการเร ยนร แบบม งเน นสมรรถนะ และบ รณาการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รายว ชาคอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช) จ ดทาโดย

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information