รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาร หน วยงาน ประเภท เร อง ผ แต ง คณะว ศวกรรมศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาสามจ งหว ด 1. ดร.จงร ก พลาศ ย ชายแดนภาคใต ผ านกลไกการพ ฒนา คณะศ ลปศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย บทความว จ ย 1. การศ กษาสภาพการด าเน นการ ป ญหา และความต องการความช วยเหล อจาก 1. ดร.จงร ก พลาศ ย ร ฐบาลของธ รก จอ ตสาหกรรมในจ งหว ดนราธ วาส บทความว จ ย 1. การเร ยนร ของผ แสดงหน งตะล งเพ อการด ารงอย ของหน งตะล งในส งคม 1. อรท ย พรมเทพ ท นสม ย 1. การประย กต ใช ต นท นฐานก จกรรมในการค านวณต นท นการผล ตน กศ กษา 1. บงกช อน งคพ นธ คณะว ทยาการจ ดการ 2. ร ปแบบงบกระแสเง นสดว ธ ทางอ อม 2. ว ภา ว งศ ร ก ล บทความว จ ย 1. ท ศนคต ของน กศ กษาว ทยาล ยเทคน คนราธ วาส มหาว ทยาล ยนราธ วาสราช 1. ซ ใบดะห หะย มะ นคร นทร ต อนโยบายข บข ปลอดภ ยเป ดไฟใส หมวกขณะข บข รถจ กรยานยนต แมก อล อสง มากะ รอเย าะ เจ ะน 1. เย ยมชม มหาว ทยาล ยในร ฐแคล ฟอร เน ย ประเทศสหร ฐอเมร กา 1. ว ภา ว งศ ร ก ล บทความว จ ย 1. ร ปแบบการเร ยนร ของน กศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช พ 1. ธรรมศ กด โทนไทย คร รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาน

2 คณะพยาบาลศาสตร 1.การเสร มสร างความสมานฉ นท ในส งคม : บทบาทของพยาบาลว ชาช พในจ งหว ด 1. กร ณา แดงส วรรณ ชายแดนภาคใต บทความว จ ย 1. สมรรถนะทางว ฒนธรรมของน กศ กษาพยาบาล ในพ นท 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต 2. ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อพฤต กรรมการตรวจเต านมด วยตนเองของสตร ท มาร บ บร การในคล น กว ยทองของโรงพยาบาลในสามจ งหว ดชายแดนภาคใต 3. ป ญหาและความต องการบร การให การปร กษาของน กศ กษาคณะพยาบาล ศาสตร 4. ผลการปฏ บ ต การแบบม ส วนร วมเพ อพ ฒนาศ นย เด กเล กน าอย : กรณ ศ กษา ศ นย เด กเล กน าอย โรงเร ยนเทศบาล 1 อ.เม อง จ.นราธ วาส 5. ผลของการใช ร ปแบบการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญต อความร และ การพ ฒนาผ เร ยนในรายว ชาพยาธ สร รว ทยาส าหร บน กศ กษาพยาบาล 1. ศ ร พ นธ ศ ร พ นธ ดาร น โต ะกาน ม สล นท โต ะกาน 2. ดาร น โต ะกาน บ ญย ง ทองค ปต ประด งพร ท มมาลา 3. ม สล นท โต ะกาน 4. เพ ญประภา เบญจ วรรณ อ ชฌา ส วรรณกาญจน 5.พ ชราวด ทองเน อง คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ย นราธ วาสราชนคร นทร 1. เย ยมชม มหาว ทยาล ยในร ฐแคล ฟอร เน ย ประเทศสหร ฐอเมร กา 1. ศ ร พ นธ ศ ร พ นธ บทความว จ ย 1. ผลของการส งเสร มกวาวเคร อขาวในอาหารร วมก บ PMSG และ HCG ต อ 1. จ กรพ นธ ชาสมบ ต อ ตราการเป นส ดและอ ตราการผสมต ดในแพะสาวพ นธ พ นเม องไทย 1. เกษตรเท ยวออสเตรเล ย 1. ซาร นา ส อแม รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาน

3 สถาบ นอ สลามและอาหร บศ กษา ว ทยาล ยการอาช พตากใบ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย 1. ว สด มวลเบาท ใช ในงานอ ตสาหกรรมก อสร าง 2. การซ อขายแบบผ อนส ง : บทบ ญญ ต และหล กปฏ บ ต ตามกฎหมายอ สลาม บทความว จ ย 1. การออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเป ดป ดของโหลดทางไฟฟ า 2. วงจรก าเน ดส ญญาณไพล อตโทนเพ อใช สาธ ตการซ งโครไนซ ของส ญญาณ 1. น ตย รด ดอเล าะ 2. อาน ส พ ฒนปร ชาวงศ 1. สมภพ ผด งพ นธ 2. สมภพ ผด งพ นธ บทความว จ ย 1. การฝ กอบรมเกษตรหล กส ตรว ชาช พเกษตรกรรมระยะส นต อส มฤทธ ผลใน การปฏ บ ต ตามหล กเกษตรอ นทร ย 2. การสร างเคร องต าข าวซ อมม อ 1. จ านงค จ ลเอ ยด 2.ประม นทร หะยะม น 1. ป ยอ นทร ย ฟ นฟ สภาพด น 1. บ ญชา ร ตน ท บทความว จ ย 1. ศ กษาการเจร ญเต บโตและผลผล ตอ อยค นน า 2 พ นธ 1. ทว บ ญภ รมย 2. โรคกบนาจากฟาร มเล ยงในพ นท ภาคใต ของประเทศไทย 2. ส รเสน ศร ร กานนท รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาน

4 ว ทยาล ยเทคน คนราธ วาส 1. การออกแบบวงจรตรวจสอบสถานะการเป ดป ดของโหลดทางไฟฟ า 2. วงจรก าเน ดส ญญาณไพล อตโทนเพ อใช สาธ ตการซ งโครไนซ ของส ญญาณ 3. เร อกอและจ าลอง ธ รก จท สร างรายได จากภ ม ป ญญาชาวบ าน 4. ธ รก จเคร อข าย : พ ฒนาการขายตรงท ก าวไกล 5. ส านวนไทยพ ฒนาความสามารถในการใช ภาษาส อสาร บทความว จ ย 1. การศ กษาก าล งอ ดคอนกร ตโดยใช ห นฝ นเป นส วนผสมแทนทรายหยาบ กรณ ศ กษา ห นฝ นโรงโม ห น นราธ วาสโรงโม ห น 2. ส มประส ทธ ก าล งอ ดของคอนกร ตตามล กษณะการบ ม งานถนนผ วจราจรแบบ คอนกร ต 3. ผลกระทบของก าล งอ ดคอนกร ตในระยะเวลาก อต วช วงส ดท าย 4. ผลกระทบของอ ณหภ ม น าผสมคอนกร ตต อการร บก าล งอ ดของคอนกร ต 5. กรณ ศ กษาป ญหาความล าช าในท ศนคต ของผ ร บเหมาก บโครงการก อสร างอาคาร ในเขตอ าเภอเม อง จ งหว ดนราธ วาส 6.ขนาดของมวลรวมหยาบท ม ผลต อก าล งอ ดของคอนกร ต 7. การสร างช ดสาธ ตการท างานกระป กเก ยร รถยนต 8. การสร างเคร องส ข าวกล อง 1. เท ยนธรรมส องสว างท ามกลางไฟใต 2. ก อล อโปะบาเซาะ 1. กฤษกร ไชยยาว 2. ธนก ล ส บวงศ 3. วาสนา มะเจะแน 4. อาบ ดะ บร พ นธ 5. สหไทย ไชยพ นธ 1. ธ ระ เทพพรหม 2. ปร ชา สะแลแม 3. อารง มะเซ ง 4. อ มพรรณด ย โซ ะ 5. เสกสรร ต ง 6. ม ฮ าม ด ซ ย 7. ส บพงศ จ นทรเด ม 8. ส รส ทธ ช อวงศ 1. สหไทย ไชยพ นธ 2. สหไทย ไชยพ นธ รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาน

5 บ คคลภายนอก บทความว จ ย * วารสารป ท 1 - ฉบ บท 1 เด อนมกราคม เมษายน ฉบ บท 2 เด อนพฤษภาคม ส งหาคม ฉบ บท 3 เด อนก นยายน ธ นวาคม 2552 * วารสารป ท 2 - ฉบ บท 1 เด อนมกราคม เมษายน สถานภาพและท ศทางการว จ ยทางการพยาบาล : ม มมองจากประสบการณ 2. ป ญหาและความต องการด านอนาม ยเจร ญพ นธ เพ อป องก นโรคต ดต อทาง เพศส มพ นธ ในกล มหญ งอาช พพ เศษ : กรณ ศ กษา จ งหว ดนราธ วาส 3. งานว จ ยเร องป ญหาการลาออกกลางค นของเยาวชนท ร บท นการศ กษาของ ม ลน ธ ศ ภน ม ตแห งประเทศไทย จ งหว ดสงขลา 4.การว เคราะห จ ดค มท นและการวางแผนก าไรธ รก จการท องเท ยวต างประเทศ : กรณ ศ กษา ช ดส นค าการท องเท ยวประเทศมาเลเซ ย บร ษ ท ซ นน ท วร จ าก ด จ งหว ดสงขลา 5. การจ ดการความร ในการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ยพยาบาลบรมราช ชนน ยะลา 6. การพ ฒนาว ธ ปฏ บ ต การเจาะเล อดส งเพาะเช อ หอผ ป วยเด ก 1 โรงพยาบาล สงขลานคร นทร 1. ประณ ต ส งว ฒนา 2. จ นทรา พรหมน อย ประณ ต ส งว ฒนา เนตรนภา พรหมเทพ อาร ย อ องสว าง 3. ณ ฏฐณ ชา พรรณร ตน กร สไนย หว งร งส มาก ล มณฑนา พ พ ฒน เพ ญ 4. ธ ญส ร สง างาม 5. ปร ยน ช ช ยกองเก ยรต วราภรณ ศ วด ารงพงศ มย ร ย ปาโล ะ 6. จ ต ร ตน มากม งจวน ส นาฏ ค ณอาร ว ชร ย แสงมณ รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาน

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555

แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 สถานศ กษามาตรฐานรางว ลพระราชทาน 3 สม ย ในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2543, 2548, และ พ.ศ. 2552) แผนปฏ บ ต ก า ร ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย บ ร ร มย อาช วศ กษาจ งหว ดบ ร ร มย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว ทยาล ยเทคน คป กธงช ย สถานศ กษารางว ลพระราชทาน ป การศ กษา 2556 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของว

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information