การจ ดท วร ท ศนศ กษาไคเซ นหน างานภายใน บร ษ ทส ำหร บคนร นใหม

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดท วร ท ศนศ กษาไคเซ นหน างานภายใน บร ษ ทส ำหร บคนร นใหม"

Transcription

1 ช วประว ต คนบ าไคเซ น 1 ค ณทาดะฮ สะ ฟ จ เสะ บร ษ ท โคง จ ำก ด การจ ดท วร ท ศนศ กษาไคเซ นหน างานภายใน บร ษ ทส ำหร บคนร นใหม เขาร บหน าท เป นว ศวกร ในกล มผ เช ยวชาญไคเซ นท ถ กเร ยกว า คนบ าไคเซ น น น ม เร องท คาดไม ถ งก ค อ ใน กล มคนเหล าน น ม คนท ไม ถน ดในการอธ บายหร อการสอนไคเซ นอย เป นจ ำนวนมาก แต ไม ใช ค ณฟ จ เสะ ในขณะท ท ำไคเซ นอย างบ าระห ำ (ช วงท ท ำเยอะ ๆ ได เป นเจ าของสถ ต 1 ป ส ง 200 เร อง จนได เง นรางว ลมาซ อบ านและรถยนต ได เลยท เด ยว) ก ได สร างความเข าใจให ก บ คนร นใหม ในย คน ว า ท ำไมไคเซ นจ งส ำค ญ อ กด วย เม อเจ าหน าท ส ำน กส งเสร มอย างค ณช โระยามะได เห น ด งน น จ งได วางแผนจ ด ท วร - ท ศนศ กษาไคเซ นภายในบร ษ ท โดยรวม กล มพน กงานร นใหม มาท หน างานเพ อศ กษา ด การไคเซ นจร งของค ณฟ จ เสะ แน นอนไคเซ น ก ทำ ในระหว างทำ งาน เด อนพฤศจ กายนซ งเป นเด อน ทำ แล วก ทำ ให งานทำ ได ค ณภาพ ท กว นศ กร เวลา 1 ช วโมงในช วงบ าย เร วข น ง ายข น จะเร มการ ท วร ท ศนศ กษาไคเซ นภายใน บร ษ ท โดยกล มเป าหมาย ค อ พน กงานร นใหม ท ม อาย งานไม เก น 5 ป ของแต ละฝ าย 8 Creative & Idea ค ณทาดะฮ สะ ฟ จ เสะ คนบ าไคเซ น บร ษ ท โคง จำ ก ด ผล ต-จำ หน ายเหล กม วน เหล กร ด เหล กหล อสำ หร บแม พ มพ ต วถ งรถ เหล กหล อสำ หร บอ ตสาหกรรม งานโยธา แท งเหล กกล าเพ องานหล อต อเน อง เคร องส งลม เมท ลไฟเบอร คาร บอนเซราม ก เป นต น และก จการท เก ยวข องก บส งแวดล อม

2 ม คนท กางเกงและรองเท าเลอะเทอะใช ไหมล ะ งานของพวกเรานะ อ นตราย-ลำ บาก-สกปรก ก เลยค ดว าอยากไคเซ นให สามารถทำ ได อย าง ปลอดภ ย - :ง ายดาย-รวดเร ว-ถ กต อง จ ดเร มต นของการ ท วร ท ศนศ กษาไคเซ นภายในบร ษ ท น ะเหรอ? เพราะการด จากของ จร งแล วท ำความเข าใจว า น ล ะ ค อไคเซ น ว ธ น น น บเป น ว ธ ท ลงม อท ำได ท นท ท เร วท ส ด คนร นใหม ใน ย คน อาจถ กมองว าเป นพวก เย นชาแต พอให ด ของจร งท หน างาน ก ม ใจท ำไคเซ นเพ ม ข นมาท ละน อย ค ณช โระยามะ กล าวด วยความภ ม ใจ หล งจากกล าวท กทาย ระว งความปลอดภ ยด วย! ก จะเร มการท วร ท ศนศ กษาโดยใช เวลาประมาณ 1 ช วโมง จากการ เด นชมรอบ ๆ ก ได เห น ต วอย าง ไคเซ นของค ณฟ จ เสะ ถ ง 14 เร อง จะขอนำ ท กคนเข าส การท วร ท ศนศ กษาไคเซ น ละนะ! การให คนร นใหม ศ กษา ไคเซ นจากหน างานเป น ว ธ ท ลงม อทำ ได ท นท ค ณช โระยามะ สำ น กส งเสร มไคเซ น Vol.5 No.54 March

3 ท วร ท ศนศ กษาไคเซ น 1 เคร องม อตรวจสอบความยาวแท งเหล กบ ลเล ตแบบด ป บร ป บ แท งเหล กน จะถ กต ดให ม ขนาด142 มม. และ 138 มม. ตามท กำ หนดไว หร อไม น น ต องม กระบวนการตรวจสอบ แท งเหล กบ ลเล ต (billet) เหล กหร อแท งเหล กท ทำ ข น ตามขนาดท เหมาะก บการร ด หร อหล อ เป นต น ใช ม อหย บข นมาว ดขนาดด วยสายว ด ท ละแท ง แต ละแท งหน กประมาณ 4 ก โลกร ม บางคร งต องว ดท งหมดเป น 1,000 แท ง ก ม พวกค ณย งหน มคงไม เป นอะไรแต สำ หร บคนม อาย ขนาดพวกเรา ม นเป นงานหน กอย นะ ก เลยค ดว าน าจะม ว ธ ท สามารถทำ ได ง ายข น ก เลยประด ษฐ เคร องม อตรวจสอบน ข นมา โดย 1 ค อ 142 มม. 2 ค อ 138 มม. 10 Creative & Idea

4 (138 mm) (142 mm) ข นแรก วางแท งเหล กไว ทางฝ ง ขวาแล วสไลด ไปตามท ศทาง ของล กศรตามร ป ผ าน 1 (142 mm) ถ าหย ดท 2 (138 mm) แค น ก ไม ต องใช สายว ดๆ ท ละแท ง ก สามารถร ได ว าแท งไหนผ าน หร อไม ผ าน อย าว ด ให ต ดส นเอา สำ หร บสายตาคนแก อย างพวกเราถ อ เป นเร องด Vol.5 No.54 March

5 ผล ตภ ณฑ ท วร ท ศนศ กษาไคเซ น 2 ม งเน นไคเซ นเคร องต ดแท งเหล ก 1 ปลอกคล มก นเศษเหล กแบบเคล อนท เม อใบม ดท ำงาน ปลอกคล มก จะเคล อนท ตามไปด วย จ งสามารถคล มช องว างได ด วย เคร องต ดแท งเหล ก เอาเคร องต ดแท งเหล กของโรงงานตะว นออกมาไว ท น เพราะว าม นเป นของร นเก า ก คงพ ด ไม ได ว าม นใช การได ด เพ อให ม นใช งานได ง ายข นก เลยท ำไคเซ นตรงน นตรงน เพ มน ดหน อย 1 ปลอกคล มก นเศษเหล กแบบเคล อนท ใบม ดเคล อนต วต ดแท งเหล ก เป นเร องปกต ท จะ ต องม เศษละอองเหล กออกมา จร ง ๆ ก ม ปลอกคล มก นฝ นอย แต ว าจะม ช องว าง ร เก ดข นเวลาใบม ด เคล อนต ว ตรงน นท ำให ฝ นละอองต าง ๆ ตกลงมา จ งได ต ดต งปลอกคล มแบบเคล อนท ให เคล อนต ว ไปพร อมก บการท ำงานของใบม ดเลย เพ ยงเท าน ก ไม ท ำให ฝ นละอองกระเด นตกไปตามช องว างอ ก 2 ใช แผ นอะคร ล กป องก นประกายไฟ เวลาต ดแท งเหล กจะต องด สภาพของม นไปด วย โดยท ำงานอย หน าแผ นป องก นไฟ ประกายไฟท เก ดข นขณะต ดแท งเหล กน น ตาข ายเหล กสามารถ ก นเอาไว ได ก จร ง แต ก ย งเป นอ นตรายจากเปลวไฟได อย ด จ งได เปล ยนจากตาข ายเหล กเป นแผ น อะคร ล กโปร งแสง 12 Creative & Idea ม ดต ด ถ กต ดอย ด านใน ทางออก ผล ตภ ณฑ ท ถ ก ต ดแล ว 2 ใช แผ นอะคร ล กป องก นประกายไฟ เปล ยนแผ นป องก นจากตาข ายเหล กเป น แผ นอะคร ล ก ประกายไฟท กระเด นออกมาถ า เป นแผ นอะคร ล กจะป องก นได ท งหมด

6 ท ศทางในตอนน ท ศทางเด ม ท อ 3เปล ยนท ศทางของท อด ดฝ น เปล ยนท ศทางของท อด ดฝ นจากด านข าง ไปไว ด านบน ให ด ดข นไปได เฉพะฝ นเบาส วน เศษท หน กก ให ตกลงไปด านล างแล วค อยเก บ รวบรวมจากตรงน น 5 ต ดต ง สตอปเปอร แท งเหล กทรงกระบอก กล ง ไปมา น วอาจถ กหน บ ม อ นตราย! ต ดต ง สตอปเปอร เพ อป องก น การกล ง 4 ท ำช องท ง เศษเหล กไว ด านทางเด น ช องท งเศษ เหล กท ม ขนาดใหญ ท ตกลงมาด าน ล าง ท ำให อย ตรงทางเด น ท ำให ท ำงาน ได ง ายข น 3 เปล ยนท ศทางของท อด ดฝ น ฝ นละอองจะถ กท อด ดออกไปทางด านข าง จ งม กตกลง มาท ด านล าง ท ำให ลงมากองรวมก นอย ท ด านล างขอบท อท ำให ประส ทธ ภาพในการด ดต ำลง จ งได เปล ยนให เป นการด ดฝ นข นด านบน ฝ นละอองท ม น ำหน กเบาจะถ กด ดข นด านบนอย างง ายดาย ส วน ท ม น ำหน กมากก จะตกลงมาท ด านล าง 4 ท ำช องท งเศษเหล กไว ด านทางเด น เศษละอองเหล กท ม น ำหน กมากเคร องด ดฝ นไม สามารถด ดข นไปได ตกลงมาด านล าง ก จะเก บ รวบรวมกล บค น แต ทางท จะเข าไปเก บน นแคบ ท ำให ท ำงานได ยาก จ งได ท ำช องท งเศษเหล กเอาไว ด านทางเด น 5 ต ดต งสตอปเปอร เคยเก ดเหต การณ แท งเหล กกล งมาหน บน วม อ จ งต ดต งสตอปเปอร ไว ท โต ะปฏ บ ต งาน เพ อป องก นไม ให แท งเหล กกล งมาใส ม อได Vol.5 No.54 March

7 ร ปบนขวา เป นท วางกระบวยท ใช ต กว ตถ ด บมาว เคราะห ก อนหน าน ได วางนอนก บพ น เลยทำ ท ต งกระบวย วาง ในแนวต งทำ ให หย บได ง ายและเป นการทำ 5 ส ท ด ด วย ร ปบนขวา เป นท ต งเคร องว ดอ ณหภ ม เตา เคร องน ก เปล ยนจากวางนอนก บพ นเป นท วางแนวต ง ทำ ให สามารป องก นความเส ยหายตรงส วนท วงกลมใน ร ปได ด วย ด านซ ายเป นท ต งถ งด บเพล ง เวลาฉ กเฉ นข นมา ถ าอย ในกล อง ม นหย บใช ยากไม ใช เหรอ? ท วร ท ศนศ กษาไคเซ น 3 ปลอดภ ย ง ายดาย รวดเร ว ถ กต อง มากข น ท ต งกระบวย ท ต งเคร องว ดอ ณหภ ม ค ณภาพ ของไคเซ น ก เพราะม ปร มาณ มาก ไคเซ นท แสน ฉลาด ของ คนบ าไคเซ น น นก เก ดจาก การทำ ไคเซ น ธรรมดา เป นจำ นวน มาก เช นก น ท ต งถ งด บเพล ง 14 Creative & Idea

8 เบ ร นเนอร ต วจ บล อคตะขอ ถ าไปจ บท ล อคตะขอโดยตรงน วอาจถ กหน บ เป นอ นตราย จ งต ดต งต วจ บเล ก ๆ เข าไป ทำ ให ปลอดภ ย ตรงน ถ าใช ตะขอหร อเครนมา เก ยวก จะสามารถขนย ายได เวลาปกต ก พ บเก บไว ด านล าง ทำ ให ไม เกะกะ ตะขอเก ยวแบบพ บเก บได โต ะทำ งานอ จฉร ยะ ช องเก บ ของเล ก ๆ น อย ๆ ท วางช นงาน แม แรง ต ดต งพวกส งเหล าน เข าไป ก จะกลายเป นโต ะทำ งาน อ จฉร ยะ! แท งเหล กบ ลเล ต การต ดแท งเหล กท เคล อนท อย ให ตรงได น น เป นเร องยาก ถ าต ดต งไกด ตามร ปจะทำ ให หน าต ดไม เอ ยง ไกด ไกด สำ หร บต ด Vol.5 No.54 March

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร

บทท 1 บทน า ขอบเขตของการว จ ย กล มน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4 จ านวน30-40 คนโรงเร ยนพระยามนธาต ราชศร พ จ ตร บทท 1 บทน า ความเป นมาของการว จ ย การน าเสนองาน เป นส งท จ าเป นส าหร บน กเร ยน น กศ กษา รวมไปถ งท ประกอบอาช พแล ว ในการ น าเสนองานน น ได ม ร ปแบบในการเสนองานมากมายไม ว าจะเป น การเสนองานด วยการอธ บาย

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint

เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

More information

ค ม อผ ใช สมาร ต ซ ร ส : C1640W การเตร ยมการ การทำงานพ นฐาน ป มควบค มฟ งก ช นกล อง เล น การใช เมน การเช อมต อกล อง ภาคผนวก. imagination at work

ค ม อผ ใช สมาร ต ซ ร ส : C1640W การเตร ยมการ การทำงานพ นฐาน ป มควบค มฟ งก ช นกล อง เล น การใช เมน การเช อมต อกล อง ภาคผนวก. imagination at work ค ม อผ ใช imagination at work GE กล องด จ ตอล สมาร ต ซ ร ส : C1640W การเตร ยมการ การทำงานพ นฐาน ป มควบค มฟ งก ช นกล อง เล น การใช เมน การเช อมต อกล อง ภาคผนวก TH คำเต อน อย าให แบตเตอร แพคของกล อง หร ออ

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7

สารบ ญ. เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 ค ม อ OpenCart 1 สารบ ญ เบ องต นเก ยวก บ Opencart... 3 การขายแบบ online และ offline... 6 การเข าใช งานระบบหล งร าน... 7 เร มต นปร บแต งข อม ลของร านค า... 9 การจ ดการก บหมวดหม ส นค า... 24 จ ดการก บส นค

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ

PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฐกร สงคราม 1 คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการ นำเสนอท ถ กนำมาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนำเสนอข

More information

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN

ค ม อบำร งปกต กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ค ม อบำร งปกต จ ดพ มพ และเผยแพร โดย : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ มพ คร งท 3 : ม นาคม 2555 จำนวน : 1,800 เล ม ISBN : ล ขส ทธ กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

More information

โปรแกรมโหราศาสตร 4ZSuriya

โปรแกรมโหราศาสตร 4ZSuriya [1] โปรแกรมโหราศาสตร 4ZSuriya 4ZSuriya (อ านว า Foresee Suriya) เป นโปรแกรมโหราศาสตร โดยใช ส ตรค านวณต าแหน งดาวใน ส ร ยจ กรวาลตามหล กว ทยาศาสตร จากน นจ งน าต าแหน งดาวท ค านวณได มาว เคราะห ต อตามหล ก

More information

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อการดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน พ มพ คร งท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ จำนวนพ มพ ผ จ ดพ มพ ข อม ล ๒๐,๐๐๐ เล ม สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต PktSoft Car Repair และอ ซ อมท วไป สงวนล ข ล ขส ทธ ตาม พ.ร.บ ล ขส ทธ เลขท 07440 พ.ศ. 2547 โดยบร ษ ท พ เคท ท ซอฟต จ าก ด ห ามลอกเล ยนไม ว าส วนใดส วนหน

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ

ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เทคน ค การวางแผนพ ฒนาบ คลากรตามแผนงานขององค กร (ภาคปฏ บ ต ) ข นท 3เด นไปหาหน วยงานท เก ยวข องก บแผนกลย ทธ เพ อปร กษาหาร อ เหม อนก บท ผมเคยบอกท านไว ในบทแรก ๆ ก อนหน าน แล วว า คนท ท ำงาน HR ในย คใหม น

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information