รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557

2 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 ของสาน กหอสม ดกลาง (ประสานม ตร) เน อหาครอบคล มเร องการประช มคณะกรรมการ 5ส การตรวจ ประเม น 5ส การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม สร ปผลการประเม น โครงการและป ญหา อ ปสรรค ตลอดจนข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ใน ป งบประมาณต อไป คณะกรรมการโครงการก จกรรม 5ส ก นยายน 2557

3 สารบ ญ เร อง หน า บ นท กขออน ม ต โครงการก จกรรม 5ส... 1 คาส งแต งต งคณะกรรมการโครงการก จกรรม 5ส... 5 ประกาศเร อง นโยบายการด าเน นก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ... 7 ส ญล กษณ และคาขว ญโครงการก จกรรม 5ส... 8 สร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ ประจ าป งบประมาณ การประช มคณะกรรมการ 5ส... 8 การตรวจประเม น 5ส... 9 การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม สร ปผลการประเม นโครงการ ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายงานการประช ม: คร งท 1-4/ ภาคผนวก ข ก จกรรมการตรวจ 5ส ข1 กาหนดพ นท /ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท ข2 มาตรฐานกลาง ข3 การแบ งสายตรวจประเม น ข4 แบบตรวจประเม น ภาคผนวก ค ก จกรรม Big Cleaning Day ค1 ก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ค1.1 อน ม ต โครงการ ก าหนดการ ค1.2 สร ปผลการดาเน นงาน ค2 ก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ค2.1 อน ม ต โครงการ ก าหนดการ ค2.2 สร ปผลการดาเน นงาน ค3 แบบการประเม นก จกรรม Big Cleaning Day

4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ภาคผนวก (ต อ) ภาคผนวก ง บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม ง1 บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ง2 บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ภาคผนวก จ: แบบประเม นผลการจ ดก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ ภาคผนวก ฉ: ภาพก จกรรม

5

6 2

7 3

8 ต วช ว ด ผลผล ต/ผลล พธ ต วช ว ด ค าเป าหมาย ระยะเวลา (ป งบประมาณ) ผลผล ต พ นท ดาเน นการตาม เกณฑ มาตรฐาน 5ส ผลล พธ สภาพแวดล อมเอ อต อ การทางาน/การให บร การ ร อยละของพ นท ได ร บ การประเม นในระด บ ผ าน ระด บความพ งพอใจ ของบ คลากร ในการเข าร วมก จกรรม ร อยละ 90 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 พ งพอใจ ระด บ มากกว าหร อ เท าก บ ปานกลาง การประเม นผลโครงการ ประเม นผลเม อส นส ดโครงการ โดยใช 1. ผลคะแนนการตรวจพ นท 2. แบบสอบถามว ดความพ งพอใจของบ คลากรในการเข าร วมก จกรรม 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. บ คลากรสามารถใช ก จกรรม 5ส มาปร บปร งค ณภาพการทางานและสภาพแวดล อมได อย าง ต อเน อง 2. ผ ใช บร การได ร บบร การท สะดวก รวดเร วข น การรายงานผล รายงานผลการดาเน นงานตามแบบรายงานท สาน กหอสม ดกลางกาหนด. 4

9 5

10 6

11 7

12 8 ส ญล กษณ และคาขว ญโครงการก จกรรม 5ส สร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป งบประมาณ 2557 การจ ดก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป งบประมาณ 2557 สร ปได ด งน 1. การประช มคณะกรรมการ 5ส 2. การตรวจประเม น 5ส 3. การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day 4. สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม 5. สร ปผลการประเม นโครงการ 6. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส 1. การประช มคณะกรรมการ 5ส ในการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 ม การจ ดประช มคณะกรรมการ โครงการก จกรรม 5ส ท งหมด 4 คร ง ได แก คร งท 1-4/2557 โดยแต ละคร งได ม การทาสร ปการประช ม รายละเอ ยดด งในภาคผนวก ก

13 2. การตรวจประเม น 5ส การตรวจประเม น 5ส สาหร บป งบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ ได ร วมก นกาหนดพ นท / ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท (ด รายละเอ ยดในภาคผนวก ข1) และว ธ การตรวจประเม นโดย ปร บปร งจากของเด ม ส วนมาตรฐานกลางน น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาให ใช ของเด ม (ด รายละเอ ยดใน ภาคผนวก ข2) แต สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสมของแต ละงาน รายละเอ ยดสาค ญม ด งน 2.1 กาหนดการตรวจประเม น คณะกรรมการฯ ได กาหนดให ม การประเม น 3 คร ง ได แก เด อนก มภาพ นธ เด อนพฤษภาคม และเด อนส งหาคม 2557 โดยในการตรวจประเม นแต ละคร ง ได ประชาส มพ นธ ให บ คลากรทราบเพ ยงช วงเด อน โดยไม แจ งว นท ให ทราบล วงหน า เพ อให เห นสภาพความเป นจร ง (ยกเว นการตรวจประเม นคร งท 1 ท ม การแจ ง ช วงส ปดาห ให ทราบ) 2.2 ว ธ การตรวจประเม น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาต ดการตรวจประเม นภายในพ นท ออก เหล อเพ ยงการตรวจ ประเม นโดยคณะกรรมการฯ เท าน น ท งน งานใดต องการคงการตรวจประเม นภายในพ นท ไว ก สามารถทาได แต คณะกรรมการไม ได นามาค ดคะแนน สาหร บการตรวจประเม นโดยคณะกรรมการฯ น น ในการตรวจประเม นคร งท 1 คณะกรรมการฯ ท กคนได เด นตรวจประเม นแต ละพ นท ไปพร อมๆ ก น เช นเด ยวก บท เคยปฏ บ ต ก นมา แต การ ตรวจประเม นคร งท 2 และ 3 น น คณะกรรมการฯ ได แบ งสายการตรวจออกเป น 3 สายๆ ละ 3-4 คน โดยใน การตรวจท ง 2 คร งน ม การสล บคณะกรรมการฯ ในแต ละสายเพ อสล บพ นท ในการตรวจประเม น การตรวจ ท ง 3 สาย ได แก สายท 1 : ตรวจประเม นงานบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ ห องประช มช น 7 และช น 8 สายท 2 : ตรวจประเม นงานบร การทร พยากรสารสนเทศ สายท 3 : ตรวจประเม นงานวารสาร งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานเทคโนโลย การศ กษา และโถงช น 1 ลานน าเง น ในการตรวจประเม นน น คณะกรรมการฯ ในแต ละสายจะวางแผนและกาหนดช วงเวลา ตรวจประเม น (ต องเสร จส นภายในระยะเวลาการตรวจประเม นท ได กาหนดไว ) ได ตามความเหมาะสม/ความ เห นชอบของสมาช กในสาย จากน นประธานจะน ดประช มคณะกรรมการฯ ท กสายเพ อสร ปผลการตรวจ ประเม น (รายละเอ ยดของการแบ งสายตรวจ ด ได ในภาคผนวก ข3) 2.3 ประเด นท ม งเน นในการตรวจประเม น ความสะดวกและช ดเจนของกระบวนการทางาน พ จารณาว าบ คลากรทราบแนวทางการทางานท งหมดในภาพรวมของงานท ส งก ด หร อไม ม ความเข าใจและการทราบข นตอนการทางานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากน อยเพ ยงใด งานน นๆ ม ข นตอน/ค ม อการปฏ บ ต งานเพ อความเป นมาตรฐานในการปฏ บ ต งานหร อไม ม ระบบการส งต องาน/การ ให บร การเม อม การเปล ยนเคาน เตอร บร การหร อเม อผ ร บผ ดชอบหล กไม อย หร อไม ความสะอาดและสะดวกของพ นท ทางาน โดยเน นพ นท ส วนรวมและพ นท บร การ 9

14 เกณฑ การประเม น ใช มาตรประมาณค า 3 ระด บ ได แก ไม ผ าน ควรปร บปร ง และผ าน โดยในส วนของผลการ ประเม นท ไม ผ าน หร อควรปร บปร งน น จะแจ งเหต ผลให ผ ร บการประเม นทราบเพ อเป นข อม ลในการนาไป ปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนา 2.5 สร ปผลการตรวจประเม น 5ส ในการตรวจประเม นแต ละคร งน น ได พ จารณาห วข อต างๆ ตามมาตรฐานของแต ละงาน โดยให ค าคะแนน 3 ค า ได แก 3 ค อ ผ าน 2 ค อ ควรปร บปร ง และ 1 ค อไม ผ าน จากการตรวจประเม น 3 คร ง พบว าท กงานผ านมาตรฐานการประเม นท งด านบ คคลและด าน พ นท อย โดยคณะกรรมการฯ ได ให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแก ไขในการตรวจประเม นแต ละคร งเพ อให แต ละงานได นาไปปร บปร งแก ไข รายละเอ ยดด งตาราง ตารางสร ปผลการตรวจประเม น 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 บ คคล พ นท งาน 1. งานบร การทร พยากร สารสนเทศ คร งท 1 คร งท 2 คร งท งานเทคโนโลย การศ กษา งานวารสาร สาน กงานผ อานวยการ งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารจ ดการ ทร พยากรสารสนเทศ เฉล ย รวม แปล ผล 2.99 ผ าน 3.00 ผ าน 3.00 ผ าน 2.99 ผ าน 3.00 ผ าน 2.99 ผ าน คร งท 1 คร งท 2 คร งท เฉล ย รวม แปล ผล 2.95 ผ าน 2.97 ผ าน 3.00 ผ าน 2.98 ผ าน 3.00 ผ าน 3.00 ผ าน ข อเสนอแนะของแต ละงานจากการตรวจประเม นท ง 3 คร ง ม ด งน 1. งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด นท พบ: ม การจ ดกายภาพ / ม มแสดงหน งส อใหม ๆ อย เสมอ เช น ช น 6 หร อ ม ม ASEAN ข อควรปร บปร ง: 1) แจก นปล กต นไม ท ใส น า ควรเต มเกล อหร อทรายอะเบจเพ อป องก นย งมาไข > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น สาหร บช น 2 น น ได ดาเน นการอย แล ว

15 11 2) เจ าหน าท ประจาช นแต ละช นควรด แลการทาความสะอาดในบร เวณต างๆ เป นประจา สม าเสมอ หร อท กว นตามความเหมาะสม เช น คอมพ วเตอร สาหร บ ส บค น OPAC หร อคอมพ วเตอร ท ให บร การสาหร บผ ใช ช นหน งส อและช นวาง ค ม อโสตท ศน ฯ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น 3) Handy Drive หร อของอ นๆ ท น ส ตล มไว ท เคาน เตอร บร การ SALI ควรนาส ง บร การตอบคาถาม ช น 2 ท กว น ไม วางท งไว ท เคาน เตอร ฯ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: น ยร ตน ดาเน นการแล ว 4) ไม ควรนาอาหาร ขนม มาร บประทานท เคาน เตอร บร การ เพราะนอกจากจะไม เหมาะสมเพราะอย ในพ นท บร การแล ว ย งทาให อ ปกรณ ทางานสกปรกหร ออาจทา หกเลอะเทอะได > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: คณะกรรมการแต ละช น 5) ห องไฟช น 2 และช น 6 ม ส งของท ไม เก ยวข องวางอย ควรจะนาออกให หมดเพ อให สอดคล องก บแนวทางการปฏ บ ต ของห องไฟท กช นว าไม ควรม ส งของใดใดวางอย เพ อความปลอดภ ย >ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น 6) ห องศ กษาค นคว าท ม อ ปกรณ ชาร ด จะต องแจ งผ เก ยวข องเพ อซ อมแซม : ยางของ ประต ห อง 606 หล ด และท จ บประต ห อง 403 แต ย งไม แจ งผ เก ยวข องให ร บทราบ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการประจาช น ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1) ช นลานน าเง น 1.1) ต นไม ตรงประต ทางเข า-ออก ไม งาม ควรหาต นไม มาเปล ยนใหม โดยเล อก ต นไม ท ด แลง าย ก งก านไม แผ กว าง > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงาน ผ เก ยวข อง: อ มพรได ดาเน นการนาต นไม ออกแล ว ส วนเร องการจ ดหาต นไม ใหม ได แจ ง ค ณเช ดชาต พ กพ นให ร บทราบเพ อดาเน นการต อไปแล ว 1.2) แผ นอะคล ล กป ายตรงเสาทางออกท ต ดปฏ ท นการศ กษา ม รอยการทา ข อความท ไม ส ภาพ ซ งเห นเป นรอบลบ แต ลบออกไม หมด เห นควรว าหาก ไม สามารถลบออกได ควรเปล ยนแผ นอะคล ล กใหม > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ ประสานงานผ เก ยวข อง: อ มพรได ดาเน นการให แม บ านข ดออกแล ว แต ข ดไม ออก จ งได ย ายด านไปไว ด านบนแทน 1.3) แม บ านม กจะวางไม กวาดไว ระหว างต น ทรรศการใหญ และต ATM ซ งเป น ภาพท ไม น ามอง ควรแจ งแม บ านให นาไปเก บรวมก บท ต กขยะและไม กวาด ใหญ ท วางอย ข างต ก > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: อ มพรได ดาเน นการนาต นไม ออกแล ว 1.4) ควรย ายกล องแสดงความค ดเห นส เข ยวท ต ดผน งอย ตรงแผงสว ชไฟตรงประต ทางเข าเน องจากไม โดดเด น ท าให ผ ใช ไม เห น ควรจะย ายไปต ดไว ใกล ก บ บอร ดประชาส มพ นธ ของน ส ตแทน > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงาน ผ เก ยวข อง : อ มพรดาเน นการแจ งค ณส รศ กด ธรรมธร เพ อทาการเปล ยนตาแหน ง แล วแต ย งไม ได ดาเน นการ

16 2) ช น 1 : โถงด านใน 2.1) ม มท วางกล องบร จาค ซ งวางอย ในบร เวณโซนร บประทานอาหาร ควรแจ ง ผ ท เก ยวข องดาเน นการเพ อตรวจสอบว ากล องใดย งคงใช และกล องใดไม ใช จากน นให จ ดการส งค นเจ าของ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: ประธาน / ปณ สรา 3) ช น 2 3.1) กรณ ต องการโน ต/ฝากข อความในช วงเวลาส นๆ เพ อแจ งข าวสาค ญก บ บรรณาร กษ ท โต ะบร การตอบคาถาม เพ อความสวยงามควรทาเป น แบบฟอร มแทนการเข ยนใส กระดาษโน ต อ กท งควรใช ปากกาล กล นแทน ปากกาเมจ กเพ อป องก นป ญหาการเลอะเล อนหากโดนน า > ผ ดาเน นการ ปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง : อ มพรดาเน นการแล ว 3.2) เคาน เตอร ย มค น ซ งเป นเคาน เตอร ส วนรวม ไม ควรม ของใช ส วนต ววางไว / ควรด แลเร องความสะอาดให ท วถ ง จากการตรวจพบ คอมพ วเตอร ตะแกรง วางแบบฟอร ม ม ฝ นสะสม / ตะกร าใส ทะเบ ยนบ ตร ควรจ ดเร ยงให เป น ระเบ ยบเพ อความสวยงามและสะดวกในการหย บใช / เศษกระดาษท ไม ใช แล ว ควรจ ดเก บให เป นระเบ ยบหร อนาไปกาจ ด > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ ประสานงานผ เก ยวข อง : สามารถประสานงานเจ าหน าท ประจาเคาน เตอร 4) ช น 4 ควรด แลปากกาท นามาให บร การ ณ เคร อง OPAC ให สามารถเข ยนได อย เสมอ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง : สามารถ 5) ช น 5 5.1) ท เคาน เตอร เจ าหน าท ควรจ ดส งของให เป นระเบ ยบ แยกเก บให ช ดเจน / ช อผ เคร องคอมพ วเตอร ย งคงเป นนายยมนา ปร อาราม ย งคงอย ท งๆ ท ลาออกไปแล ว 5.2) บอร ด 5ส ประจาช น ไม อ พเดท ช อนายยมนา ปร อาราม ย งคงอย ท งๆ ท ลาออกไป 5.3) กระต กน าร อนท ให บร การในห องศ กษาค นคว าของอาจารย ควรนาออก เพราะอาจารย ไม ค อยได ใช งาน ประกอบก บเพ อป องก นป ญหาในกรณ ท อาจารย อาจจะต องการใช แล วเส ยบท งไว โดยไม ม ใครเข าไปตรวจสอบ ซ งอาจจะเก ดอ นตรายได >ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข องของช น 5 : สนธ ช ย 6) ช น 6 6.1) ท เคร อง OPAC ควรเต มแผ นพ บและกระดาษโน ตเพ อพร อมให บร การอย เสมอ รวมถ งด แลทาความสะอาดอย างสม าเสมอ 6.2) เคาน เตอร เจ าหน าท ม การวางของสะสมจานวนมากเก นไป ควรจ ดวางให พอเหมาะ รวมถ งเจ าหน าท ของช นน ม โต ะส วนต วท งในเคาน เตอร และ ม มเจ าหน าท ท ช น 2 ควรจะม การย บรวมให เหล อคนละโต ะ อ กท งควรด แล เร องความสะอาดอย างสม าเสมอ 12

17 13 6.3) ภายในห องไฟ ย งคงม ของท ไม เก ยวข องวางอย ซ งได แจ งไว ในการตรวจ ประเม นคร งท 1 แล ว แต ไม ได ม การแก ไขแต อย างใด > ดาเน นการปร บปร ง/ ประสานงานผ เก ยวข องของช น 6 : ประธาน / ส รช ย ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1) ช น 2 : ป ายช อ ณ เคาน เตอร บร การ ควรจะตรงก บบ คลากรท น งให บร การ 2) ช น 4 : หน งส อส นเล อนท รอดาเน นการส งกล มงานว เคราะห ฯ เพ อพ มพ ส นใหม ควรม ป ายบอกสถานะการปฏ บ ต งานให ช ดเจน (ในกรณ ถ าทาเป นประจาควรม ป ายถาวร) และควรด แลปากกาท นามาให บร การ ณ เคร อง OPAC ให ใช งานได สม าเสมอ 3) ช น 5 : ห องศ กษาค นคว าอาจารย ควรม ป ายแจ งอาจารย เร องการนาหน งส อท ไม ได ย มมาใช ห อง 4) ช น6 : เคาน เตอร เจ าหน าท ม การวางส งของท ไม เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานมาก เก นไป เช น รองเท า 3 ค ขวดน าด มท ใช แล ว ควรนาส งของส วนต วมาจ ดเก บท พ นท โต ะทางาน ช น 2 (เพราะบ คลากร ท ม โต ะ/ม พ นท เก บของประจาท ช น 2) 2. งานบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด น: 1) ม การรวมต วก นทา 5ส อย างต อเน องท กส ปดาห 2) ข นตอนการส งมอบงานม ความช ดเจน ข อควรปร บปร ง: ห องซ อม : ควรด แลเร องความสะอาดอย างสม าเสมอ โดยเฉพาะฝ น / เก บอ ปกรณ เข าท ให เร ยบร อยหล งเล กงานท กคร ง / ส งของท ใช แล วควรท ง หร อจ ดเก บให เป นระเบ ยบ หากต องการนามาใช ประโยชน อย างอ น เช น ขวดน าพลาสต ก ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: - ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1) ห องซ อม: ควรจ ดเก บอ ปกรณ การซ อมของบ คลากรแต ละคนให เข าท ก อนกล บบ าน รวมถ งท งขยะและเก บแก วกาแฟให เร ยบร อย 2) ขวดน าพลาสต กท ด มหมดแล ว ควรเก บท งให เร ยบร อย

18 3. งานวารสาร ตรวจประเม นคร งท 1 ข อควรปร บปร ง: ห องเก บวารสารล วงเวลา ม กล นอ บ จ งต องม การเป ดประต ท งไว เพ อระบายกล น ควรต องหาว ธ แก ไขป ญหาต อไป ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: - ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: งานเทคโนโลย สารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 ข อควรปร บปร ง: - ตรวจประเม นคร งท 2 จ ดเด น: ม การจ ดทาป ายช อบ คลากรใหม วางท โต ะทางานอย างเหมาะสม ข อควรปร บปร ง: ควรด แลความสะอาดเร องฝ นอย างสม าเสมอ โดยเฉพาะพ นท ท ใช วางคอมพ วเตอร สารอง ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: - 5. งานเทคโนโลย การศ กษา ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด น: ม การจ ดกายภาพ/ม มชมภาพยนตร ใหม ๆ อย เสมอ ข อควรปร บปร ง: 1. ควรด แลการทาความสะอาดบร เวณท ให บร การอย างสม าเสมอ เช น ห องม ลต ม เด ย ห องประช มศ. ดร. ส ดใจ เหล าส นทร 2. อ ปกรณ หร อส งของใดใดท ไม ใช หร อชาร ด ควรเก บท งหร อจาหน ายออก เช น ฉากหวาย ท ชาร ดแล ว

19 15 ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1. ในห องเก บอ ปกรณ ควรปร บปร งป ายช อผ ร บผ ดชอบและช ออ ปกรณ เพราะ ท ใช อย ม สภาพเก า 2. ขาโต ะร บแขก ณ ม มชมโทรท ศน UBC ชาร ดควรดาเน นการซ อมก อนจะนา ออกให บร การ 3. ปล กไฟบร เวณผน ง ตรงม มโซฟาส ม วง ควรย ายโซฟามาบ งสายไฟในจ ดด งกล าว เพ อความปลอดภ ยและความสวยงาม 4. ห องควบค มเส ยงในห องประช มส ดใจ ย งคงม กองเก าอ เก าและชาร ดวางอย ท งท เคยได แจ งเพ อปร บปร งต งแต การตรวจประเม นในท กๆคร ง ควรดาเน น การพ จารณาจาหน ายออก หร อส งซ อม ท งน รวมถ งเก าอ ท รวมก นอย ท ห อง ช น 8 ด วย 5. ม านในห องประช มหลวงสว สด สารศาสตรพ ทธ ชาร ด ร วงลงมา ควรดาเน น การซ อมแซม 6. ห องเก บของ ช น 8 ย งคงม กองเอกสารเก าและของใช เก าของงานประก นค ณภาพ วางอย ต งแต การตรวจประเม นในท กๆ คร ง โดยไม ม ปร บย าย ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1. ในห องเก บอ ปกรณ : ควรปร บปร งป ายช อเพราะท ใช อย ม สภาพเก า และไม ตรงก บ อ ปกรณ ท วางอย 2. ในห องเก บอ ปกรณ : ส งใดท ไม ใช เช น เก าอ 3 ต ว ควรนาออกเพ อจะได ไม ก ดขวาง การหย บอ ปกรณ ท ช น 3. ห องประช มช น 8 : 3.1) ควรให แม บ านด แลทาความสะอาดพรมอย างสม าเสมอ เพราะม ฝ นจานวนมาก 3.2) เก าอ ท ม โต ะพ บได บางต วไม สามารถพ บได หร อชาร ด ควรด แลแก ไข 3.3) สายไฟท ย งไม ใช ควรจ ดเก บให เร ยบร อย 4. ห องอเนกประสงค และห องคร ว ช น 8 : ควรทาระเบ ยบแจ งผ จ ดเล ยงในการด แลความ เร ยบร อยของห องหล งการจ ดเล ยง เช น เก บขยะ หร อของท ไม ได ใช ออกไป 5. ห องควบค มแอร หน าห องน าชาย ช น 8 : พบขยะ เช น ขวดน า แก ว ท งไว จานวน พอควร ควรแจ งแม บ านให ด แลความสะอาดอย างสม าเสมอและท วถ ง

20 16 6. สาน กงานผ อานวยการ ตรวจประเม นคร งท 1 ข อควรปร บปร ง: 1. เอกสารการทางานบนโต ะของบ คลากรแต ละคน ควรม การจ ดแยก หร อใส แฟ ม ให เป นส ดส วนเพ อทาให ด เป นระเบ ยบ ค นหา และหย บใช ได ง าย 2. ควรหาท จ ดเก บส งของ/ว สด ท วางอย ตรงบ นไดด านหล ง ให เร ยบร อย ไม ควรวาง กองไว ในบร เวณด งกล าว เพราะก ดขวางประต หน ไฟ และมองด ไม สวยงามเม อ ออกจากล ฟต 3. ในห องคร วม กดา ควรแจ งให แม บ านเช ดทาความสะอาดอย างสม าเสมอ และ อ ปกรณ ท ไม ได ใช ประโยชน หร อชาร ด ควรส งซ อมหร อเก บท ง กรณ อาหารท ร บประทานไม หมด ควรจ ดเก บให เป นท เร ยบร อย ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1. ย งคงม การจ ดวางส งของ/ว สด ไว ตรงบ นไดด านหล ง ต งแต การตรวจประเม นคร งท 1 โดยไม ม ปร บย าย 2. หน าห องน าชาย-หญ งภายในห องคร วม กดา ซ งม เก าอ วางซ อนเก บอย จานวนหน ง ควรนาฉากมาก นเพ อบ งตา เพ อความสวยงาม 3. ควรด แลเร องการทาความสะอาดพ นท ทางาน ห องประช ม 710 และ 702 อย างสม าเสมอ ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1. ด านข างห องประช ม 710 ตรงบ นได : ย งคงม การจ ดวางส งของ/ว สด ไว ตรงบ นได ด านหล ง ต งแต การตรวจประเม นคร งท 1 โดยไม ม ปร บย าย 2. ห องคร วม กดา : จาน/แก ว ท ไม ได เก บเข าต ควรม ผ าคล มก นฝ น 3. ห องประช ม 702 : ควรด แลเร องการทาความสะอาดพ นท ทางานอย างสม าเสมอ เพราะพบว าพรมท พ นห องม ฝ นพอสมควร 4. ห องพ สด : ควรม การจ ดของให เป นระเบ ยบ และนาของท ไม ใช ออก

21 3. การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สาหร บโครงการก จกรรม 5ส ในป งบประมาณ 2557 น สาน กหอสม ดกลางได จ ดก จกรรม Big Cleaning Day ข น 2 คร ง ค อ 18 ม นาคม 2557 และ 2 กรกฎาคม 2557 โดยพ นท ท ดาเน นการ ค อ พ นท ช น 5 และ 6 ผลการดาเน นงานในภาพรวมของการจ ดแต ละคร งม ด งน การดาเน นงานก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 1/2557 ในว นท 18 ม นาคม 2557 เวลา น น. ณ พ นท ช น 5 บ คลากรเข าร วมก จกรรม 5ส ท งหมด 67 คน ค ดเป นร อยละ ของบ คลากรท ต องเข าร วม ก จกรรม ท งหมด 72 คน ได ร บแบบประเม นกล บค นจานวน 57 ช ด ค ดเป นร อยละ ของจานวนแบบ ประเม นท แจกไปท งหมด บ คลากรประเม นผลการเข าร วมโดยรวมอย ในระด บมาก ( X = 4.21) เม อพ จารณา แต ละข อ พบว า ท กข อได ร บการประเม นในระด บมาก โดยข อท ได ร บการประเม นอย ในอ นด บส งส ด ค อ ประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมก จกรรม ( X = 4.40) รายละเอ ยดด ในภาคผนวก ค1.2 สาหร บความค ดเห นอ นๆ ท ม ผ แสดงความเห นมากท ส ด (ความถ = 2) ค อ งานท ทาน นควรอย ภายในขอบเขตท กาหนดไว ค อ ทาความสะอาดช นและหน งส อ ด งเฉพาะหน งส อท ชาร ดมากๆ ออกมาซ อม และด งหน งส อผ ดหมวดออกมาเพ อน ากล บช นท ถ กต อง แต เม อลงม อปฏ บ ต จร ง ม การด งหน งส อส นเล อน และ หน งส อท ม เลขหม ผ ดออกมาด วย รวมถ งหน งส อท ชาร ดก ไม ได พ จารณาว าชาร ดมากจร งๆ ทาให จานวนหน งส อ ท ต องส งต องานพ ฒนาทร พยากรฯ ม จานวนมากเก นความจ าเป น รวมถ งต องเส ยเวลาในการพ จารณาใหม เพ อ ลดการส นเปล องเวลาและทร พยากรในการซ อม รายละเอ ยดด ในภาคผนวก ค การดาเน นงานก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 2/2557 ในว นท 2 กรกฎาคม 2557 เวลา น น. ณ พ นท ช น 6 สาน กหอสม ดกลาง บ คลากรเข าร วมก จกรรม 5ส ท งหมด 69 คน ค ดเป นร อยละ ของบ คลากรท ต องเข าร วม ก จกรรม ท งหมด 71 คน ได ร บแบบประเม นกล บค นจานวน 62 ช ด ค ดเป นร อยละ ของจานวนแบบ ประเม นท แจกไปท งหมด บ คลากรประเม นผลการเข าร วมโดยรวมอย ในระด บมาก ( X = 4.27) เม อพ จารณา แต ละข อ พบว า ท กข อได ร บการประเม นในระด บมาก โดยข อท ได ร บการประเม นอย ในอ นด บส งส ด ค อ ประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมก จกรรม ( X = 4.34) รายละเอ ยดด ในภาคผนวก ค2.2 สาหร บความค ดเห นอ นๆ ท ม ผ แสดงความเห นมากท ส ด (ความถ = 4) ค อ บ คลากรท กคนควร จะต องม ส วนร วมในการท าก จกรรม งานจะได เสร จตามเวลา รวมถ งบ คลากรท ม ช อเข าร วม หากไม ม ภารก จ เร งด วนท ต องออกไปประช มข างนอก ควรเข าร วมก จกรรมตามเวลาท ได กาหนดไว เพราะนอกจากงานจะ ไม เสร จตามเวลาแล ว ย งทาให บ คลากรท มาร วมก จกรรมต องร บภาระงานเพ มอ กด วย รายละเอ ยดด ใน ภาคผนวก ค2.2

22 4. สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม ในป งบประมาณ 2557 โครงการก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลางได ร บงบประมาณในการจ ด ก จกรรม จานวนท งส น 20,000 บาท โดยได จ ดสรรให ก บทางหอสม ด มศว องคร กษ จานวน 5,600 บาท* คงเหล องบประมาณในการจ ดก จกรรมโครงการก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลาง ฝ งประสานม ตร จานวน 14,400 บาท จากงบประมาณด งกล าว สาน กหอสม ดกลางได ใช จ ายในการจ ดก จกรรมต างๆ รวมจานวน 11,570 บาท คงเหล อ 2,830 บาท รายละเอ ยดตามตาราง ก จกรรมโครงการ 5ส งบประมาณ รายจ ายจร ง คงเหล อ ค าอาหารกลางว น 90บาท/80คน 14, จานวน 2 คร งๆ ละ 7, บาท 1) Big Cleaning Day คร งท 1 5, ) Big Cleaning Day คร งท 2 6, , รวมท งส น 14, , , *จากงบประมาณท หอสม ด มศว องคร กษ ได ร บ 5,600 บาท ได ใช จ ายจร ง 1,890 บาท คงเหล อ 3,710 บาท 5. สร ปผลการประเม นโครงการ ผลการประเม นโครงการบรรล ตามต วช ว ดท ได ก าหนดไว ม ด งน 5.1 ต วช ว ด: ร อยละของพ นท ได ร บการประเม นอย ในระด บผ าน ค าเป าหมาย: ร อยละ 90 ผลการประเม น: ท กพ นท ได ร บผลคะแนนการตรวจพ นท ในระด บผ าน รายละเอ ยดด จากสร ปผลการตรวจประเม น 5ส หน า ต วช ว ด: ระด บความพ งพอใจของบ คลากรในการเข าร วมก จกรรม ค าเป าหมาย: X 2.00 ผลการประเม น: บ คลากรประเม นผลการเข าร วมโดยรวมอย ในระด บปานกลาง ( X = 2.32) รายละเอ ยดตามข อม ลต อไปน จากจานวนแบบประเม นท แจกบ คลากรของสาน กหอสม ดกลางท งหมด 71 ช ด ได ร บแบบประเม น กล บค นจานวน 61 ช ด ค ดเป นร อยละ ของจ านวนแบบประเม นท แจกไปท งหมด บ คลากรประเม นผล การเข าร วมโดยรวมอย ในระด บปานกลาง ( X = 2.32) เม อพ จารณารายก จกรรม พบว า การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day ได ร บการประเม นในระด บมาก ( X =2.36) โดยข อท ได ร บการประเม นอย ในอ นด บส งส ด ม 1 ข อ ค อ ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป ( X = 2.29) รายละเอ ยดตามตาราง

23 19 สาหร บความค ดเห นต างๆ ท ม ต อแต ละก จกรรมน น รายละเอ ยดตามตาราง 5.2 และ 5.3 ซ งสร ปได ด งน 5.1 การตรวจประเม น 5ส : การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวน มากท ส ด ค อ เห นว าด มาก เหมาะสมมาก ทาให เห นสภาพจร งท เป นธรรมชาต (ความถ =4 จากผ แสดงความ ค ดเห นท งหมด 9 คน) ความถ ในการตรวจประเม น : 3 คร ง/ป พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวนมาก ท ส ด ค อ 2 คร ง/ป ให เหม อนก บรอบการส ง KPI (ความถ =5 จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 8 คน) แนวการตรวจประเม น เช น การด ท ความสะอาด ค ม อ/แนวปฏ บ ต งาน การส งต อ/ ความต อเน องของงาน พบว า จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 6 คน แต ละคนต างม ความค ดเห นท ต างก นไป 5.2 การทาก จกรรม Big Cleaning Day : ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวนมากท ส ด ค อ ควรจ ด 1 คร ง/ป (ความถ =5 จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 9 คน) การค ดเล อกพ นท และการจ ดวางกาล งคนลงในจ ดต างๆ พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวนมากท ส ด ค อ เหมาะสมด แต ควรจะช วยก นทางานให ล ล วงพร อมก น ไม ใช เม องานในส วนของ ตนเองเสร จแล วก ไป / บ คลากรจานวนหน งด เหม อนไม ค อยม หน าท ส งเกตจากการน งเฉยๆ ในว นดาเน นงาน (ความถ =2 จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 4 คน) แนวปฏ บ ต เช น การส งหน งส อชาร ดเพ อซ อม หน งส อจาหน ายออก พบว า จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 5 คน แต ละคนต างม ความค ดเห นท ต างก นไป

24 20 ตาราง 5.1 ผลการประเม นความพ งพอใจและความต องการต อการจ ดก จกรรม 5ส ก จกรรม ผลการประเม น X SD แปลผล 1. การตรวจประเม น 5ส 1.1 การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า ปานกลาง 1.2 ความถ ในการตรวจประเม น : 3 คร ง/ป ปานกลาง 1.3 แนวการตรวจประเม น เช น การด ท ความสะอาด ค ม อ/แนวปฏ บ ต งาน การส งต อ/ความต อเน องของงาน ปานกลาง รวม ปานกลาง 2. การทาก จกรรม Big Cleaning Day 2.1 ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป มาก 2.2 ความค ดเห น การค ดเล อกพ นท และการจ ดวางกาล งคนลงในจ ดต างๆ ปานกลาง แนวปฏ บ ต เช น การส งหน งส อชาร ดเพ อซ อม หน งส อจาหน ายออก ปานกลาง รวม มาก... รวมท งหมด ปานกลาง... ตาราง 5.2 ความค ดเห นต อการจ ดก จกรรม 5ส ห วข อ ความถ 1. การตรวจประเม น 5ส 1.1 การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 9 คน) 1) ด มาก เหมาะสมมาก ทาให เห นสภาพจร งท เป นธรรมชาต 4 2) ทาให เก ดความเคร ยดเน องจากการตรวจภายในแต ละพ นท ต องพ ฒนา ต องม การตรวจ 2 อย างสม าเสมอ ซ งหากทาต อเม อรอการตรวจจากกรรมการช ดใหญ ก จะส งผลให เก ดความเคร ยด / ทาให ผ ถ กประเม นเก ดความก งวล อาจจะแจ งให ช ดเจนถ งขอบเขตในภาพรวม เช น จะตรวจภายใน ส ปดาห ใด 3) เข าใจได ถ งจ ดประสงค ท ต องการให บ คลากรตระหน กถ งการทาความสะอาดและด แล 1 ความเร ยบร อยอย างสม าเสมอ 4) ควรแจ งเวลาล วงหน าท ช ดเจน ซ งจะท าให ได ร บความร วมม อเต มท 1

25 21 ตาราง 5.2 ความค ดเห นต อการจ ดก จกรรม 5ส (ต อ) ห วข อ ความถ 1. การตรวจประเม น 5ส 1.1 การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า (ต อ) 5) การไม แจ งล วงหน า ด านหน งเป นความค ดท ด แต อ กด านหน ง เห นว าท กคนม ภาระหน าท ท 1 ค อนข างย ง จ งคงจะไม ด น กท จะต องคอยด แลทาความสะอาดเพ อรอร บการตรวจตลอดเวลา หาก กรรมการมาตรวจในระหว างท พ นท กาล งไม สะอาดก จะท าให ผลการประเม นไม ตรงความจร ง ด งน น หากจะใช ว ธ การตรวจแบบไม บอกล วงหน า กรรมการควรจะเด นตรวจตลอดในช วงน นเพ อเก บข อม ล ให มากกว าน อย าล มว า 5ส เป นเคร องม อพ นฐานของงานค ณภาพ การได ร บความร วมม อจาก บ คลากรเป นส งสาค ญท ส ด 6) เห นด วย เพราะท กคร งท ม ก จกรรม 5ส ด เหม อนเราทาได เพ ยง 4ส เม อม การตรวจประเม น 1 จ งจะดาเน นการทา ถ าไม ม การตรวจประเม น ก ไม ทา ม นไม ม ส ท 5 ค อ สร างน ส ย 1.2 ความถ ในการตรวจประเม น : 3 คร ง/ป (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 8 คน) 1) 2 คร ง/ป ให เหม อนก บรอบการส ง KPI 5 2) เหมาะสมด แล ว 2 3) ควรให คณะกรรมการต วแทนแต ละพ นท ม บทบาทตรวจพ นท อย างสม าเสมอท กเด อน 1 4) ควรจ ด 4 คร ง/ป แนวการตรวจประเม น เช น การด ท ความสะอาด ค ม อ/แนวปฏ บ ต งาน การส งต อ/ความต อเน อง ของงาน (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 6 คน) 1) เป นส งท จาเป นอย างมากเพราะหลายๆ งานย งม การส งต องานท ไม ช ดเจน ส วนการตรวจด 1 ความสะอาดและแนวปฏ บ ต งานก เป นส งท ด 2) เป นการทบทวนกระบวนงานประจาว นไปในต วด วย 1 3) เห นด วย ในเร องค ม อ/แนวปฏ บ ต งานท ควรจะท าต อไป โดยต องม การปร บปร งให เป น 1 ป จจ บ นเพ อให สอดคล องก บระบบห องสม ดใหม 4) คณะกรรมการควรจะส งผลประเม นให แต ละงานย อยด วย 1 5) เป นเร องท ย งต องพ ฒนาและให ความร เพราะการทา 5ส น น ต องม งไปส การให บร การท ม 1 ค ณภาพ 6) การแบ งพ นท ร บผ ดชอบของแต ละงานไม ม ความย ต ธรรม 1

26 22 ตาราง 5.2 ความค ดเห นต อการจ ดก จกรรม 5ส (ต อ) ห วข อ ความถ 2. การทาก จกรรม Big Cleaning Day 2.1 ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 9 คน) ความค ดเห น... 1) ควรจ ด 1 คร ง/ป ) เหมาะสมด / ทาให ความสะอาดด ข น แต จะหน กและเป นภาระก บคณะกรรมการท ต อง 2 เตร ยมงานถ ง 2 คร ง 3) ควรจ ด 3 คร ง/ป 1 4) ควรจ ดท กเด อน การค ดเล อกพ นท และการจ ดวางกาล งคนลงในจ ดต างๆ (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 4 คน) 1) เหมาะสมด แต ควรจะช วยก นทางานให ล ล วงพร อมก น ไม ใช เม องานในส วนของตนเอง 2 เสร จแล วก ไป / บ คลากรจานวนหน งไม ค อยม หน าท ส งเกตจากการน งเฉยๆ ในว นดาเน นงาน 2) ท กคร งท ม การจ ด ควรม การจ ดก าล งคนเพ อทาความสะอาดบร เวณรอบอาคารด วย 1 3) ควรปร บปร งให เหมาะสมมากข น แนวปฏ บ ต เช น การส งหน งส อชาร ดเพ อซ อม หน งส อจาหน ายออก (ม ผ แสดงความค ดเห นจ านวน 5 คน) 1) ก อนลงม อทา Big Cleaning ในแต ละคร ง ควรม การเน นย าขอบเขตของงานว าจะต องทา 1 อะไรบ าง ต องทาแค ไหน อย างไร จะเห นจากการดาเน นการคร งท 1 ท ม หน งส อส งซ อม/จาหน าย ออกจานวนมาก จนมาถ งการดาเน นการคร งท 2 ท ม การบอกว ตถ ประสงค ท ช ดเจนข น ทาให ม หน งส อส งห องซ อม/จ าหน ายออกลดลง 2) หน งส อชาร ดท ส งซ อม ควรจะชาร ดมากจร งๆ เช น ปกขาด กระดาษหล ด ฉ ก / หน งส อท เล อกเพ อจาหน ายออก ควรจะเก า กระดาษเหล อง และม ค ณสมบ ต ท ควรจาหน ายออกจร งๆ 3) ควรพ จารณาแยกหน งส อท ควรซ อมในแต ละประเภทของการชาร ดมากหร อน อย 1 4) ไม ควรม ข นตอนน ควรให เจ าหน าท แต ละช นเป นผ ทาหน าท ตรวจสอบและด งหน งส อเด อนละคร ง 1 5) แนวปฏ บ ต ด งกล าว ไม ใช เร องของการจ ด Big Cleaning Day 1 1 ตาราง 5.3 ความค ดเห นอ นๆ ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 1 คน ด งน ความค ดเห น ความถ การแต งต งกรรมการควรปร บเปล ยนให บ คลากรในงานท ย งไม เคยเป นกรรมการ 5ส เข ามา 1 ดาเน นการบ าง เพราะบ คลากรหลายคนย งม ท ศนคต ในแง ลบก บก จกรรมน

27 6. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการด าเน นงานโครงการก จกรรม 5ส คณะกรรมการฯ ม ข อเสนอแนะจากป ญหาและอ ปสรรคท พบในการดาเน นงานด งน 6.1 ว ธ การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นล วงหน า : คณะกรรมการฯ เห นว าการตรวจประเม นแบบ ไม แจ งว นล วงหน าทาให เห นสภาพความเป นจร ง โดยในการตรวจประเม นคร งท 1 ประธานได ใช ว ธ การตรวจ ประเม นแบบไม แจ งว นล วงหน าท งบ คลากรในพ นท และคณะกรรมการฯ ท าให คณะกรรมการฯ ท ส งก ดงาน บร การทร พยากรสารสนเทศบร หารจ ดการการท างานได ลาบาก เน องจากงานบร การม การกาหนดตารางการ ทางานและให บร การท เคาน เตอร บร การท ช ดเจน ด วยเหต น ในการตรวจประเม นคร งท 2 และ 3 จ งได ม การใช ว ธ การแบ งสายในการตรวจประเม นซ งนอกจากจะช วยให ง ายต อการบร หารจ ดการเวลาของคณะกรรมการฯ ท ส งก ดงานบร การทร พยากรสารสนเทศแล ว ย งการทาการตรวจประเม นดาเน นไปอย างรวดเร ว คล องต ว รวมถ ง การสล บสายตรวจในการตรวจแต ละคร งย งเป นการหม นเว ยนและสร างม มมองใหม ให คณะกรรมการฯ ในการ ตรวจพ นท อ กด วย ท งน ในการพ จารณาเล อกใช ว ธ การตรวจประเม นน น ข นอย ก บความเหมาะสมและด ลยพ น จ ของคณะกรรมการแต ละช ด 6.2 การพ จารณาแก ไขตามข อเสนอแนะ : ข อเสนอแนะบางอย างท คณะกรรมการฯ ได เสนอแนะไป ไม ได ร บการพ จารณาหร อดาเน นการแก ไขปร บปร งหร อแจ งความค บหน า ด งน นจ งขอให ผ เก ยวข องช วยต ดตาม และพ จารณาดาเน นการปร บปร งแก ไข 6.3 มาตรฐานกลาง : มาตรฐานกลางท กาหนดไว ในการดาเน นงานตรวจประเม น 5ส (ภาคผนวก ข2) ก บแนวทางการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการฯ ไม สอดคล องก น เน องจากคณะกรรมการฯ พ จารณาท ความ เหมาะสมของพ นท และการใช งานจร ง จ งไม ได นามาตรฐานกลางมาเป นเกณฑ ในการพ จารณา ด งน นในการ ดาเน นโครงการ 5ส คร งต อไป อาจพ จารณาปร บแก ไขตามด ลยพ น จและตามความเหมาะสมต อไป 23

28 ภาคผนวก

29 ภาคผนวก ก รายงานการประช ม : คร งท 1-4/2557

30 26 รายงานการประช ม คณะกรรมการดาเน นโครงการก จกรรม 5ส คร งท 1/2557 ว นพ ธท 5 ก มภาพ นธ 2557 ณ ห อง 306 ช น 3 อาคารสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ... ผ เข าร วมประช ม 1. นางม ณฑนา เจร ญแพทย บรรณาร กษ ชานาญการพ เศษ ประธาน 2. นางสาวก ญญาดา (อ ษน ย ) ง มกระโทก บรรณาร กษ 3. นางจงกล พ กพ น บรรณาร กษ 4. นางสาวปณ สรา แก วมณ น กว ชาการเง นและบ ญช 5. นางประภ สสร อ วนวงษ ผ ปฏ บ ต งานห องสม ด 6. นางสาวน ยร ตน เร องวช ราร ตน ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 7. นายสนธ ช ย คามณ จ นทร ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 8. นายสามารถ พ กพญา ผ ปฏ บ ต งานห องสม ด 9. นายส นต เกษมพ นธ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 10.นายส รช ย หาบ านแท น ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 11. นางสาวอ มพร ขาวบาง บรรณาร กษ เลขาน การ เป ดประช มเวลา น. วาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ - วาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช ม คร งท 5/2556 ท ประช มได พ จารณาร บรองรายงานการประช มคร งท 5/2556 เม อว นพฤห สบด ท 12 ธ นวาคม 2556 ม มต ร บรองรายงานการประช มโดยไม ม การแก ไข วาระท 3 เร องส บเน อง วาระท 3.1 พ นท ดาเน นการก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 1 ตามท ได กาหนดให พ นท ช น 5 เป นพ นท ในการดาเน นก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 1 น น ประธานได แจ งว าหล งจากได สอบถามค ณส ประภา ส ทอง ซ งเป นประธานการด แลแม บ านในการทาความ สะอาดอาคารแล ว สร ปได ว า ในการดาเน นก จกรรมคร งน ไม ต องรวมพ นท ระเบ ยงโดยรอบอาคาร เน องจากได รวมอย ในงานของบร ษ ทท าความสะอาดอย แล ว สาหร บรายละเอ ยดเก ยวก บการแบ งพ นท และกล มคนท ร บผ ดชอบน น ประธานจะพ ดค ยก บ ค ณสนธ ช ย คามณ จ นทร ซ งเป นต วแทนของงานบร การ ช น 5 และค ณสามารถ พ กพญา และจะแจ งให ทราบ

31 ในการประช มคร งต อไป ท งน ในส วนของอาหารกลางว นน น ประธานได มอบหมายให ค ณจงกล พ กพ น และ ค ณปณ สรา แก วมณ เป นผ ด แล มต ท ประช ม ร บทราบ วาระท 3.2 การจ ดสรรงบประมาณในการดาเน นโครงการก จกรรม 5ส ประธานสร ปเร องการสรรจ ดงบประมาณในการดาเน นโครงการก จกรรม 5ส ของท งท สาน ก- หอสม ดกลางและหอสม ด มศว องคร กษ ด งน งบประมาณท ได ท งหมด 20,000 บาท แบ งออกเป น 3 ส วน ได แก 1. ค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day : ค าอาหารกลางว น ม อละไม เก น 90 บาท (อาหาร 80 บาท ผลไม 10 บาท) 1.1 สาน กหอสม ดกลาง 80 คน จานวน 2 คร งๆ ละ 7,200 บาท รวมเป น 14,400 บาท 1.2 หอสม ด มศว องคร กษ 23 คน จานวน 2 คร งๆ ละ 2,070 บาท รวมเป น 4,140 บาท 2. ค าจ ดประช มคณะกรรมการดาเน นโครงการฯ : ค าอาหารว าง/เคร องด ม จานวน 2 คร ง คร งละไม เก น 20 บาท เฉพาะท หอสม ด มศว องคร กษ 23 คน รวมเป น 920 บาท (ส วนของท สาน ก- หอสม ดกลาง เน องจากงบประมาณไม พอ จ งจะใช งบในส วนค าขายกระดาษแทน) 3. ค าว สด 540 บาท มต ท ประช ม ร บทราบ วาระท 4 เร องเสนอพ จารณา วาระท 4.1 เกณฑ การตรวจประเม น 5ส คณะกรรมการฯ ได ร วมก นกาหนดพ นท /ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท และเกณฑ การ ตรวจประเม น 5 โดยปร บปร งจากของเด ม (รายละเอ ยดจากเอกสารแนบ 1 และ 2) ส วนมาตรฐานกลางน น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาให ใช ของเด ม (เอกสารแนบ 3) แต สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม ของแต ละงาน มต ท ประช ม เห นชอบ วาระท 4.2 กาหนดว นตรวจประเม น 5ส คร งท 1 ประธานได กาหนดช วงว นตรวจประเม น 5ส คร งท 1 ค อ ช วงประมาณ ก มภาพ นธ 2557 ท งน ประธานจะแจ งไม แจ งว นท เวลา หร อพ นท ท จะตรวจให คณะกรรมการฯ ทราบล วงหน า ขอให คณะกรรมการฯ แจ งให งานของตนทราบเพ ยงว าจะม การตรวจประเม น 5ส ในเด อนก มภาพ นธ เท าน น มต เห นชอบ วาระท 5 เร องอ นๆ - ป ดประช มเวลา น. ประช มคร งต อไป ว นจ นทร ท 3 ม นาคม 2557 เวลา น. ห อง 306 (นางสาวอ มพร ขาวบาง) บรรณาร กษ ผ จดรายงานการประช ม 27

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ

Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ Annual Report 2013 เอกสารรายงานประจาป งบประมาณ 2556 หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ 1 Annual ว ส ยท ศน : Report 2013 ว ส ยท ศน : สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน น มหาว ทยาล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม

ล กษณะงาน/โครงการ ใหม โครงการ เตร ยมความพร อมเผช ญสถานการณ ภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต แผนงาน สร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม สนองกลย ทธ สพป.กจ.๑ ท ๒ ปล กฝ งค ณธรรมความสาน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา

ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ค ม อ การปฏ บ ต งาน โครงการโรงเร ยนส เข ยว เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ส าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ)

รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ www.vitheebuddha.com รายละเอ ยดแนวทางการศ กษาโครงการศ กษาและ พ ฒนาอ ตล กษณ โรงเร ยนว ถ พ ทธ ป ท ๙ (๒๙ ประการส ความเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ) เสนอต อ ส าน กงานพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ส าน

More information