รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 จ ดทาโดย คณะกรรมการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก นยายน 2557

2 คานา รายงานฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 ของสาน กหอสม ดกลาง (ประสานม ตร) เน อหาครอบคล มเร องการประช มคณะกรรมการ 5ส การตรวจ ประเม น 5ส การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม สร ปผลการประเม น โครงการและป ญหา อ ปสรรค ตลอดจนข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ใน ป งบประมาณต อไป คณะกรรมการโครงการก จกรรม 5ส ก นยายน 2557

3 สารบ ญ เร อง หน า บ นท กขออน ม ต โครงการก จกรรม 5ส... 1 คาส งแต งต งคณะกรรมการโครงการก จกรรม 5ส... 5 ประกาศเร อง นโยบายการด าเน นก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ... 7 ส ญล กษณ และคาขว ญโครงการก จกรรม 5ส... 8 สร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ ประจ าป งบประมาณ การประช มคณะกรรมการ 5ส... 8 การตรวจประเม น 5ส... 9 การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม สร ปผลการประเม นโครงการ ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ภาคผนวก ภาคผนวก ก รายงานการประช ม: คร งท 1-4/ ภาคผนวก ข ก จกรรมการตรวจ 5ส ข1 กาหนดพ นท /ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท ข2 มาตรฐานกลาง ข3 การแบ งสายตรวจประเม น ข4 แบบตรวจประเม น ภาคผนวก ค ก จกรรม Big Cleaning Day ค1 ก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ค1.1 อน ม ต โครงการ ก าหนดการ ค1.2 สร ปผลการดาเน นงาน ค2 ก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ค2.1 อน ม ต โครงการ ก าหนดการ ค2.2 สร ปผลการดาเน นงาน ค3 แบบการประเม นก จกรรม Big Cleaning Day

4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ภาคผนวก (ต อ) ภาคผนวก ง บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม ง1 บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ง2 บ นท กการเบ กจ ายการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day คร งท ภาคผนวก จ: แบบประเม นผลการจ ดก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ ภาคผนวก ฉ: ภาพก จกรรม

5

6 2

7 3

8 ต วช ว ด ผลผล ต/ผลล พธ ต วช ว ด ค าเป าหมาย ระยะเวลา (ป งบประมาณ) ผลผล ต พ นท ดาเน นการตาม เกณฑ มาตรฐาน 5ส ผลล พธ สภาพแวดล อมเอ อต อ การทางาน/การให บร การ ร อยละของพ นท ได ร บ การประเม นในระด บ ผ าน ระด บความพ งพอใจ ของบ คลากร ในการเข าร วมก จกรรม ร อยละ 90 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 พ งพอใจ ระด บ มากกว าหร อ เท าก บ ปานกลาง การประเม นผลโครงการ ประเม นผลเม อส นส ดโครงการ โดยใช 1. ผลคะแนนการตรวจพ นท 2. แบบสอบถามว ดความพ งพอใจของบ คลากรในการเข าร วมก จกรรม 1 ต ลาคม ก นยายน 2557 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. บ คลากรสามารถใช ก จกรรม 5ส มาปร บปร งค ณภาพการทางานและสภาพแวดล อมได อย าง ต อเน อง 2. ผ ใช บร การได ร บบร การท สะดวก รวดเร วข น การรายงานผล รายงานผลการดาเน นงานตามแบบรายงานท สาน กหอสม ดกลางกาหนด. 4

9 5

10 6

11 7

12 8 ส ญล กษณ และคาขว ญโครงการก จกรรม 5ส สร ปผลการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป งบประมาณ 2557 การจ ดก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป งบประมาณ 2557 สร ปได ด งน 1. การประช มคณะกรรมการ 5ส 2. การตรวจประเม น 5ส 3. การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day 4. สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม 5. สร ปผลการประเม นโครงการ 6. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส 1. การประช มคณะกรรมการ 5ส ในการดาเน นงานโครงการก จกรรม 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 ม การจ ดประช มคณะกรรมการ โครงการก จกรรม 5ส ท งหมด 4 คร ง ได แก คร งท 1-4/2557 โดยแต ละคร งได ม การทาสร ปการประช ม รายละเอ ยดด งในภาคผนวก ก

13 2. การตรวจประเม น 5ส การตรวจประเม น 5ส สาหร บป งบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ ได ร วมก นกาหนดพ นท / ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท (ด รายละเอ ยดในภาคผนวก ข1) และว ธ การตรวจประเม นโดย ปร บปร งจากของเด ม ส วนมาตรฐานกลางน น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาให ใช ของเด ม (ด รายละเอ ยดใน ภาคผนวก ข2) แต สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสมของแต ละงาน รายละเอ ยดสาค ญม ด งน 2.1 กาหนดการตรวจประเม น คณะกรรมการฯ ได กาหนดให ม การประเม น 3 คร ง ได แก เด อนก มภาพ นธ เด อนพฤษภาคม และเด อนส งหาคม 2557 โดยในการตรวจประเม นแต ละคร ง ได ประชาส มพ นธ ให บ คลากรทราบเพ ยงช วงเด อน โดยไม แจ งว นท ให ทราบล วงหน า เพ อให เห นสภาพความเป นจร ง (ยกเว นการตรวจประเม นคร งท 1 ท ม การแจ ง ช วงส ปดาห ให ทราบ) 2.2 ว ธ การตรวจประเม น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาต ดการตรวจประเม นภายในพ นท ออก เหล อเพ ยงการตรวจ ประเม นโดยคณะกรรมการฯ เท าน น ท งน งานใดต องการคงการตรวจประเม นภายในพ นท ไว ก สามารถทาได แต คณะกรรมการไม ได นามาค ดคะแนน สาหร บการตรวจประเม นโดยคณะกรรมการฯ น น ในการตรวจประเม นคร งท 1 คณะกรรมการฯ ท กคนได เด นตรวจประเม นแต ละพ นท ไปพร อมๆ ก น เช นเด ยวก บท เคยปฏ บ ต ก นมา แต การ ตรวจประเม นคร งท 2 และ 3 น น คณะกรรมการฯ ได แบ งสายการตรวจออกเป น 3 สายๆ ละ 3-4 คน โดยใน การตรวจท ง 2 คร งน ม การสล บคณะกรรมการฯ ในแต ละสายเพ อสล บพ นท ในการตรวจประเม น การตรวจ ท ง 3 สาย ได แก สายท 1 : ตรวจประเม นงานบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ ห องประช มช น 7 และช น 8 สายท 2 : ตรวจประเม นงานบร การทร พยากรสารสนเทศ สายท 3 : ตรวจประเม นงานวารสาร งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานเทคโนโลย การศ กษา และโถงช น 1 ลานน าเง น ในการตรวจประเม นน น คณะกรรมการฯ ในแต ละสายจะวางแผนและกาหนดช วงเวลา ตรวจประเม น (ต องเสร จส นภายในระยะเวลาการตรวจประเม นท ได กาหนดไว ) ได ตามความเหมาะสม/ความ เห นชอบของสมาช กในสาย จากน นประธานจะน ดประช มคณะกรรมการฯ ท กสายเพ อสร ปผลการตรวจ ประเม น (รายละเอ ยดของการแบ งสายตรวจ ด ได ในภาคผนวก ข3) 2.3 ประเด นท ม งเน นในการตรวจประเม น ความสะดวกและช ดเจนของกระบวนการทางาน พ จารณาว าบ คลากรทราบแนวทางการทางานท งหมดในภาพรวมของงานท ส งก ด หร อไม ม ความเข าใจและการทราบข นตอนการทางานในหน าท ท ร บผ ดชอบมากน อยเพ ยงใด งานน นๆ ม ข นตอน/ค ม อการปฏ บ ต งานเพ อความเป นมาตรฐานในการปฏ บ ต งานหร อไม ม ระบบการส งต องาน/การ ให บร การเม อม การเปล ยนเคาน เตอร บร การหร อเม อผ ร บผ ดชอบหล กไม อย หร อไม ความสะอาดและสะดวกของพ นท ทางาน โดยเน นพ นท ส วนรวมและพ นท บร การ 9

14 เกณฑ การประเม น ใช มาตรประมาณค า 3 ระด บ ได แก ไม ผ าน ควรปร บปร ง และผ าน โดยในส วนของผลการ ประเม นท ไม ผ าน หร อควรปร บปร งน น จะแจ งเหต ผลให ผ ร บการประเม นทราบเพ อเป นข อม ลในการนาไป ปร บปร งแก ไขหร อพ ฒนา 2.5 สร ปผลการตรวจประเม น 5ส ในการตรวจประเม นแต ละคร งน น ได พ จารณาห วข อต างๆ ตามมาตรฐานของแต ละงาน โดยให ค าคะแนน 3 ค า ได แก 3 ค อ ผ าน 2 ค อ ควรปร บปร ง และ 1 ค อไม ผ าน จากการตรวจประเม น 3 คร ง พบว าท กงานผ านมาตรฐานการประเม นท งด านบ คคลและด าน พ นท อย โดยคณะกรรมการฯ ได ให ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งแก ไขในการตรวจประเม นแต ละคร งเพ อให แต ละงานได นาไปปร บปร งแก ไข รายละเอ ยดด งตาราง ตารางสร ปผลการตรวจประเม น 5ส ประจาป งบประมาณ 2557 บ คคล พ นท งาน 1. งานบร การทร พยากร สารสนเทศ คร งท 1 คร งท 2 คร งท งานเทคโนโลย การศ กษา งานวารสาร สาน กงานผ อานวยการ งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร หารจ ดการ ทร พยากรสารสนเทศ เฉล ย รวม แปล ผล 2.99 ผ าน 3.00 ผ าน 3.00 ผ าน 2.99 ผ าน 3.00 ผ าน 2.99 ผ าน คร งท 1 คร งท 2 คร งท เฉล ย รวม แปล ผล 2.95 ผ าน 2.97 ผ าน 3.00 ผ าน 2.98 ผ าน 3.00 ผ าน 3.00 ผ าน ข อเสนอแนะของแต ละงานจากการตรวจประเม นท ง 3 คร ง ม ด งน 1. งานบร การทร พยากรสารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด นท พบ: ม การจ ดกายภาพ / ม มแสดงหน งส อใหม ๆ อย เสมอ เช น ช น 6 หร อ ม ม ASEAN ข อควรปร บปร ง: 1) แจก นปล กต นไม ท ใส น า ควรเต มเกล อหร อทรายอะเบจเพ อป องก นย งมาไข > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น สาหร บช น 2 น น ได ดาเน นการอย แล ว

15 11 2) เจ าหน าท ประจาช นแต ละช นควรด แลการทาความสะอาดในบร เวณต างๆ เป นประจา สม าเสมอ หร อท กว นตามความเหมาะสม เช น คอมพ วเตอร สาหร บ ส บค น OPAC หร อคอมพ วเตอร ท ให บร การสาหร บผ ใช ช นหน งส อและช นวาง ค ม อโสตท ศน ฯ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น 3) Handy Drive หร อของอ นๆ ท น ส ตล มไว ท เคาน เตอร บร การ SALI ควรนาส ง บร การตอบคาถาม ช น 2 ท กว น ไม วางท งไว ท เคาน เตอร ฯ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: น ยร ตน ดาเน นการแล ว 4) ไม ควรนาอาหาร ขนม มาร บประทานท เคาน เตอร บร การ เพราะนอกจากจะไม เหมาะสมเพราะอย ในพ นท บร การแล ว ย งทาให อ ปกรณ ทางานสกปรกหร ออาจทา หกเลอะเทอะได > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: คณะกรรมการแต ละช น 5) ห องไฟช น 2 และช น 6 ม ส งของท ไม เก ยวข องวางอย ควรจะนาออกให หมดเพ อให สอดคล องก บแนวทางการปฏ บ ต ของห องไฟท กช นว าไม ควรม ส งของใดใดวางอย เพ อความปลอดภ ย >ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการแต ละช น 6) ห องศ กษาค นคว าท ม อ ปกรณ ชาร ด จะต องแจ งผ เก ยวข องเพ อซ อมแซม : ยางของ ประต ห อง 606 หล ด และท จ บประต ห อง 403 แต ย งไม แจ งผ เก ยวข องให ร บทราบ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง:คณะกรรมการประจาช น ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1) ช นลานน าเง น 1.1) ต นไม ตรงประต ทางเข า-ออก ไม งาม ควรหาต นไม มาเปล ยนใหม โดยเล อก ต นไม ท ด แลง าย ก งก านไม แผ กว าง > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงาน ผ เก ยวข อง: อ มพรได ดาเน นการนาต นไม ออกแล ว ส วนเร องการจ ดหาต นไม ใหม ได แจ ง ค ณเช ดชาต พ กพ นให ร บทราบเพ อดาเน นการต อไปแล ว 1.2) แผ นอะคล ล กป ายตรงเสาทางออกท ต ดปฏ ท นการศ กษา ม รอยการทา ข อความท ไม ส ภาพ ซ งเห นเป นรอบลบ แต ลบออกไม หมด เห นควรว าหาก ไม สามารถลบออกได ควรเปล ยนแผ นอะคล ล กใหม > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ ประสานงานผ เก ยวข อง: อ มพรได ดาเน นการให แม บ านข ดออกแล ว แต ข ดไม ออก จ งได ย ายด านไปไว ด านบนแทน 1.3) แม บ านม กจะวางไม กวาดไว ระหว างต น ทรรศการใหญ และต ATM ซ งเป น ภาพท ไม น ามอง ควรแจ งแม บ านให นาไปเก บรวมก บท ต กขยะและไม กวาด ใหญ ท วางอย ข างต ก > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: อ มพรได ดาเน นการนาต นไม ออกแล ว 1.4) ควรย ายกล องแสดงความค ดเห นส เข ยวท ต ดผน งอย ตรงแผงสว ชไฟตรงประต ทางเข าเน องจากไม โดดเด น ท าให ผ ใช ไม เห น ควรจะย ายไปต ดไว ใกล ก บ บอร ดประชาส มพ นธ ของน ส ตแทน > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงาน ผ เก ยวข อง : อ มพรดาเน นการแจ งค ณส รศ กด ธรรมธร เพ อทาการเปล ยนตาแหน ง แล วแต ย งไม ได ดาเน นการ

16 2) ช น 1 : โถงด านใน 2.1) ม มท วางกล องบร จาค ซ งวางอย ในบร เวณโซนร บประทานอาหาร ควรแจ ง ผ ท เก ยวข องดาเน นการเพ อตรวจสอบว ากล องใดย งคงใช และกล องใดไม ใช จากน นให จ ดการส งค นเจ าของ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง: ประธาน / ปณ สรา 3) ช น 2 3.1) กรณ ต องการโน ต/ฝากข อความในช วงเวลาส นๆ เพ อแจ งข าวสาค ญก บ บรรณาร กษ ท โต ะบร การตอบคาถาม เพ อความสวยงามควรทาเป น แบบฟอร มแทนการเข ยนใส กระดาษโน ต อ กท งควรใช ปากกาล กล นแทน ปากกาเมจ กเพ อป องก นป ญหาการเลอะเล อนหากโดนน า > ผ ดาเน นการ ปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง : อ มพรดาเน นการแล ว 3.2) เคาน เตอร ย มค น ซ งเป นเคาน เตอร ส วนรวม ไม ควรม ของใช ส วนต ววางไว / ควรด แลเร องความสะอาดให ท วถ ง จากการตรวจพบ คอมพ วเตอร ตะแกรง วางแบบฟอร ม ม ฝ นสะสม / ตะกร าใส ทะเบ ยนบ ตร ควรจ ดเร ยงให เป น ระเบ ยบเพ อความสวยงามและสะดวกในการหย บใช / เศษกระดาษท ไม ใช แล ว ควรจ ดเก บให เป นระเบ ยบหร อนาไปกาจ ด > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ ประสานงานผ เก ยวข อง : สามารถประสานงานเจ าหน าท ประจาเคาน เตอร 4) ช น 4 ควรด แลปากกาท นามาให บร การ ณ เคร อง OPAC ให สามารถเข ยนได อย เสมอ > ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข อง : สามารถ 5) ช น 5 5.1) ท เคาน เตอร เจ าหน าท ควรจ ดส งของให เป นระเบ ยบ แยกเก บให ช ดเจน / ช อผ เคร องคอมพ วเตอร ย งคงเป นนายยมนา ปร อาราม ย งคงอย ท งๆ ท ลาออกไปแล ว 5.2) บอร ด 5ส ประจาช น ไม อ พเดท ช อนายยมนา ปร อาราม ย งคงอย ท งๆ ท ลาออกไป 5.3) กระต กน าร อนท ให บร การในห องศ กษาค นคว าของอาจารย ควรนาออก เพราะอาจารย ไม ค อยได ใช งาน ประกอบก บเพ อป องก นป ญหาในกรณ ท อาจารย อาจจะต องการใช แล วเส ยบท งไว โดยไม ม ใครเข าไปตรวจสอบ ซ งอาจจะเก ดอ นตรายได >ผ ดาเน นการปร บปร ง/ประสานงานผ เก ยวข องของช น 5 : สนธ ช ย 6) ช น 6 6.1) ท เคร อง OPAC ควรเต มแผ นพ บและกระดาษโน ตเพ อพร อมให บร การอย เสมอ รวมถ งด แลทาความสะอาดอย างสม าเสมอ 6.2) เคาน เตอร เจ าหน าท ม การวางของสะสมจานวนมากเก นไป ควรจ ดวางให พอเหมาะ รวมถ งเจ าหน าท ของช นน ม โต ะส วนต วท งในเคาน เตอร และ ม มเจ าหน าท ท ช น 2 ควรจะม การย บรวมให เหล อคนละโต ะ อ กท งควรด แล เร องความสะอาดอย างสม าเสมอ 12

17 13 6.3) ภายในห องไฟ ย งคงม ของท ไม เก ยวข องวางอย ซ งได แจ งไว ในการตรวจ ประเม นคร งท 1 แล ว แต ไม ได ม การแก ไขแต อย างใด > ดาเน นการปร บปร ง/ ประสานงานผ เก ยวข องของช น 6 : ประธาน / ส รช ย ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1) ช น 2 : ป ายช อ ณ เคาน เตอร บร การ ควรจะตรงก บบ คลากรท น งให บร การ 2) ช น 4 : หน งส อส นเล อนท รอดาเน นการส งกล มงานว เคราะห ฯ เพ อพ มพ ส นใหม ควรม ป ายบอกสถานะการปฏ บ ต งานให ช ดเจน (ในกรณ ถ าทาเป นประจาควรม ป ายถาวร) และควรด แลปากกาท นามาให บร การ ณ เคร อง OPAC ให ใช งานได สม าเสมอ 3) ช น 5 : ห องศ กษาค นคว าอาจารย ควรม ป ายแจ งอาจารย เร องการนาหน งส อท ไม ได ย มมาใช ห อง 4) ช น6 : เคาน เตอร เจ าหน าท ม การวางส งของท ไม เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานมาก เก นไป เช น รองเท า 3 ค ขวดน าด มท ใช แล ว ควรนาส งของส วนต วมาจ ดเก บท พ นท โต ะทางาน ช น 2 (เพราะบ คลากร ท ม โต ะ/ม พ นท เก บของประจาท ช น 2) 2. งานบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด น: 1) ม การรวมต วก นทา 5ส อย างต อเน องท กส ปดาห 2) ข นตอนการส งมอบงานม ความช ดเจน ข อควรปร บปร ง: ห องซ อม : ควรด แลเร องความสะอาดอย างสม าเสมอ โดยเฉพาะฝ น / เก บอ ปกรณ เข าท ให เร ยบร อยหล งเล กงานท กคร ง / ส งของท ใช แล วควรท ง หร อจ ดเก บให เป นระเบ ยบ หากต องการนามาใช ประโยชน อย างอ น เช น ขวดน าพลาสต ก ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: - ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1) ห องซ อม: ควรจ ดเก บอ ปกรณ การซ อมของบ คลากรแต ละคนให เข าท ก อนกล บบ าน รวมถ งท งขยะและเก บแก วกาแฟให เร ยบร อย 2) ขวดน าพลาสต กท ด มหมดแล ว ควรเก บท งให เร ยบร อย

18 3. งานวารสาร ตรวจประเม นคร งท 1 ข อควรปร บปร ง: ห องเก บวารสารล วงเวลา ม กล นอ บ จ งต องม การเป ดประต ท งไว เพ อระบายกล น ควรต องหาว ธ แก ไขป ญหาต อไป ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: - ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: งานเทคโนโลย สารสนเทศ ตรวจประเม นคร งท 1 ข อควรปร บปร ง: - ตรวจประเม นคร งท 2 จ ดเด น: ม การจ ดทาป ายช อบ คลากรใหม วางท โต ะทางานอย างเหมาะสม ข อควรปร บปร ง: ควรด แลความสะอาดเร องฝ นอย างสม าเสมอ โดยเฉพาะพ นท ท ใช วางคอมพ วเตอร สารอง ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: - 5. งานเทคโนโลย การศ กษา ตรวจประเม นคร งท 1 จ ดเด น: ม การจ ดกายภาพ/ม มชมภาพยนตร ใหม ๆ อย เสมอ ข อควรปร บปร ง: 1. ควรด แลการทาความสะอาดบร เวณท ให บร การอย างสม าเสมอ เช น ห องม ลต ม เด ย ห องประช มศ. ดร. ส ดใจ เหล าส นทร 2. อ ปกรณ หร อส งของใดใดท ไม ใช หร อชาร ด ควรเก บท งหร อจาหน ายออก เช น ฉากหวาย ท ชาร ดแล ว

19 15 ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1. ในห องเก บอ ปกรณ ควรปร บปร งป ายช อผ ร บผ ดชอบและช ออ ปกรณ เพราะ ท ใช อย ม สภาพเก า 2. ขาโต ะร บแขก ณ ม มชมโทรท ศน UBC ชาร ดควรดาเน นการซ อมก อนจะนา ออกให บร การ 3. ปล กไฟบร เวณผน ง ตรงม มโซฟาส ม วง ควรย ายโซฟามาบ งสายไฟในจ ดด งกล าว เพ อความปลอดภ ยและความสวยงาม 4. ห องควบค มเส ยงในห องประช มส ดใจ ย งคงม กองเก าอ เก าและชาร ดวางอย ท งท เคยได แจ งเพ อปร บปร งต งแต การตรวจประเม นในท กๆคร ง ควรดาเน น การพ จารณาจาหน ายออก หร อส งซ อม ท งน รวมถ งเก าอ ท รวมก นอย ท ห อง ช น 8 ด วย 5. ม านในห องประช มหลวงสว สด สารศาสตรพ ทธ ชาร ด ร วงลงมา ควรดาเน น การซ อมแซม 6. ห องเก บของ ช น 8 ย งคงม กองเอกสารเก าและของใช เก าของงานประก นค ณภาพ วางอย ต งแต การตรวจประเม นในท กๆ คร ง โดยไม ม ปร บย าย ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1. ในห องเก บอ ปกรณ : ควรปร บปร งป ายช อเพราะท ใช อย ม สภาพเก า และไม ตรงก บ อ ปกรณ ท วางอย 2. ในห องเก บอ ปกรณ : ส งใดท ไม ใช เช น เก าอ 3 ต ว ควรนาออกเพ อจะได ไม ก ดขวาง การหย บอ ปกรณ ท ช น 3. ห องประช มช น 8 : 3.1) ควรให แม บ านด แลทาความสะอาดพรมอย างสม าเสมอ เพราะม ฝ นจานวนมาก 3.2) เก าอ ท ม โต ะพ บได บางต วไม สามารถพ บได หร อชาร ด ควรด แลแก ไข 3.3) สายไฟท ย งไม ใช ควรจ ดเก บให เร ยบร อย 4. ห องอเนกประสงค และห องคร ว ช น 8 : ควรทาระเบ ยบแจ งผ จ ดเล ยงในการด แลความ เร ยบร อยของห องหล งการจ ดเล ยง เช น เก บขยะ หร อของท ไม ได ใช ออกไป 5. ห องควบค มแอร หน าห องน าชาย ช น 8 : พบขยะ เช น ขวดน า แก ว ท งไว จานวน พอควร ควรแจ งแม บ านให ด แลความสะอาดอย างสม าเสมอและท วถ ง

20 16 6. สาน กงานผ อานวยการ ตรวจประเม นคร งท 1 ข อควรปร บปร ง: 1. เอกสารการทางานบนโต ะของบ คลากรแต ละคน ควรม การจ ดแยก หร อใส แฟ ม ให เป นส ดส วนเพ อทาให ด เป นระเบ ยบ ค นหา และหย บใช ได ง าย 2. ควรหาท จ ดเก บส งของ/ว สด ท วางอย ตรงบ นไดด านหล ง ให เร ยบร อย ไม ควรวาง กองไว ในบร เวณด งกล าว เพราะก ดขวางประต หน ไฟ และมองด ไม สวยงามเม อ ออกจากล ฟต 3. ในห องคร วม กดา ควรแจ งให แม บ านเช ดทาความสะอาดอย างสม าเสมอ และ อ ปกรณ ท ไม ได ใช ประโยชน หร อชาร ด ควรส งซ อมหร อเก บท ง กรณ อาหารท ร บประทานไม หมด ควรจ ดเก บให เป นท เร ยบร อย ตรวจประเม นคร งท 2 ข อควรปร บปร ง: 1. ย งคงม การจ ดวางส งของ/ว สด ไว ตรงบ นไดด านหล ง ต งแต การตรวจประเม นคร งท 1 โดยไม ม ปร บย าย 2. หน าห องน าชาย-หญ งภายในห องคร วม กดา ซ งม เก าอ วางซ อนเก บอย จานวนหน ง ควรนาฉากมาก นเพ อบ งตา เพ อความสวยงาม 3. ควรด แลเร องการทาความสะอาดพ นท ทางาน ห องประช ม 710 และ 702 อย างสม าเสมอ ตรวจประเม นคร งท 3 ข อควรปร บปร ง: 1. ด านข างห องประช ม 710 ตรงบ นได : ย งคงม การจ ดวางส งของ/ว สด ไว ตรงบ นได ด านหล ง ต งแต การตรวจประเม นคร งท 1 โดยไม ม ปร บย าย 2. ห องคร วม กดา : จาน/แก ว ท ไม ได เก บเข าต ควรม ผ าคล มก นฝ น 3. ห องประช ม 702 : ควรด แลเร องการทาความสะอาดพ นท ทางานอย างสม าเสมอ เพราะพบว าพรมท พ นห องม ฝ นพอสมควร 4. ห องพ สด : ควรม การจ ดของให เป นระเบ ยบ และนาของท ไม ใช ออก

21 3. การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day สาหร บโครงการก จกรรม 5ส ในป งบประมาณ 2557 น สาน กหอสม ดกลางได จ ดก จกรรม Big Cleaning Day ข น 2 คร ง ค อ 18 ม นาคม 2557 และ 2 กรกฎาคม 2557 โดยพ นท ท ดาเน นการ ค อ พ นท ช น 5 และ 6 ผลการดาเน นงานในภาพรวมของการจ ดแต ละคร งม ด งน การดาเน นงานก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 1/2557 ในว นท 18 ม นาคม 2557 เวลา น น. ณ พ นท ช น 5 บ คลากรเข าร วมก จกรรม 5ส ท งหมด 67 คน ค ดเป นร อยละ ของบ คลากรท ต องเข าร วม ก จกรรม ท งหมด 72 คน ได ร บแบบประเม นกล บค นจานวน 57 ช ด ค ดเป นร อยละ ของจานวนแบบ ประเม นท แจกไปท งหมด บ คลากรประเม นผลการเข าร วมโดยรวมอย ในระด บมาก ( X = 4.21) เม อพ จารณา แต ละข อ พบว า ท กข อได ร บการประเม นในระด บมาก โดยข อท ได ร บการประเม นอย ในอ นด บส งส ด ค อ ประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมก จกรรม ( X = 4.40) รายละเอ ยดด ในภาคผนวก ค1.2 สาหร บความค ดเห นอ นๆ ท ม ผ แสดงความเห นมากท ส ด (ความถ = 2) ค อ งานท ทาน นควรอย ภายในขอบเขตท กาหนดไว ค อ ทาความสะอาดช นและหน งส อ ด งเฉพาะหน งส อท ชาร ดมากๆ ออกมาซ อม และด งหน งส อผ ดหมวดออกมาเพ อน ากล บช นท ถ กต อง แต เม อลงม อปฏ บ ต จร ง ม การด งหน งส อส นเล อน และ หน งส อท ม เลขหม ผ ดออกมาด วย รวมถ งหน งส อท ชาร ดก ไม ได พ จารณาว าชาร ดมากจร งๆ ทาให จานวนหน งส อ ท ต องส งต องานพ ฒนาทร พยากรฯ ม จานวนมากเก นความจ าเป น รวมถ งต องเส ยเวลาในการพ จารณาใหม เพ อ ลดการส นเปล องเวลาและทร พยากรในการซ อม รายละเอ ยดด ในภาคผนวก ค การดาเน นงานก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 2/2557 ในว นท 2 กรกฎาคม 2557 เวลา น น. ณ พ นท ช น 6 สาน กหอสม ดกลาง บ คลากรเข าร วมก จกรรม 5ส ท งหมด 69 คน ค ดเป นร อยละ ของบ คลากรท ต องเข าร วม ก จกรรม ท งหมด 71 คน ได ร บแบบประเม นกล บค นจานวน 62 ช ด ค ดเป นร อยละ ของจานวนแบบ ประเม นท แจกไปท งหมด บ คลากรประเม นผลการเข าร วมโดยรวมอย ในระด บมาก ( X = 4.27) เม อพ จารณา แต ละข อ พบว า ท กข อได ร บการประเม นในระด บมาก โดยข อท ได ร บการประเม นอย ในอ นด บส งส ด ค อ ประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมก จกรรม ( X = 4.34) รายละเอ ยดด ในภาคผนวก ค2.2 สาหร บความค ดเห นอ นๆ ท ม ผ แสดงความเห นมากท ส ด (ความถ = 4) ค อ บ คลากรท กคนควร จะต องม ส วนร วมในการท าก จกรรม งานจะได เสร จตามเวลา รวมถ งบ คลากรท ม ช อเข าร วม หากไม ม ภารก จ เร งด วนท ต องออกไปประช มข างนอก ควรเข าร วมก จกรรมตามเวลาท ได กาหนดไว เพราะนอกจากงานจะ ไม เสร จตามเวลาแล ว ย งทาให บ คลากรท มาร วมก จกรรมต องร บภาระงานเพ มอ กด วย รายละเอ ยดด ใน ภาคผนวก ค2.2

22 4. สร ปค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม ในป งบประมาณ 2557 โครงการก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลางได ร บงบประมาณในการจ ด ก จกรรม จานวนท งส น 20,000 บาท โดยได จ ดสรรให ก บทางหอสม ด มศว องคร กษ จานวน 5,600 บาท* คงเหล องบประมาณในการจ ดก จกรรมโครงการก จกรรม 5ส ของสาน กหอสม ดกลาง ฝ งประสานม ตร จานวน 14,400 บาท จากงบประมาณด งกล าว สาน กหอสม ดกลางได ใช จ ายในการจ ดก จกรรมต างๆ รวมจานวน 11,570 บาท คงเหล อ 2,830 บาท รายละเอ ยดตามตาราง ก จกรรมโครงการ 5ส งบประมาณ รายจ ายจร ง คงเหล อ ค าอาหารกลางว น 90บาท/80คน 14, จานวน 2 คร งๆ ละ 7, บาท 1) Big Cleaning Day คร งท 1 5, ) Big Cleaning Day คร งท 2 6, , รวมท งส น 14, , , *จากงบประมาณท หอสม ด มศว องคร กษ ได ร บ 5,600 บาท ได ใช จ ายจร ง 1,890 บาท คงเหล อ 3,710 บาท 5. สร ปผลการประเม นโครงการ ผลการประเม นโครงการบรรล ตามต วช ว ดท ได ก าหนดไว ม ด งน 5.1 ต วช ว ด: ร อยละของพ นท ได ร บการประเม นอย ในระด บผ าน ค าเป าหมาย: ร อยละ 90 ผลการประเม น: ท กพ นท ได ร บผลคะแนนการตรวจพ นท ในระด บผ าน รายละเอ ยดด จากสร ปผลการตรวจประเม น 5ส หน า ต วช ว ด: ระด บความพ งพอใจของบ คลากรในการเข าร วมก จกรรม ค าเป าหมาย: X 2.00 ผลการประเม น: บ คลากรประเม นผลการเข าร วมโดยรวมอย ในระด บปานกลาง ( X = 2.32) รายละเอ ยดตามข อม ลต อไปน จากจานวนแบบประเม นท แจกบ คลากรของสาน กหอสม ดกลางท งหมด 71 ช ด ได ร บแบบประเม น กล บค นจานวน 61 ช ด ค ดเป นร อยละ ของจ านวนแบบประเม นท แจกไปท งหมด บ คลากรประเม นผล การเข าร วมโดยรวมอย ในระด บปานกลาง ( X = 2.32) เม อพ จารณารายก จกรรม พบว า การจ ดก จกรรม Big Cleaning Day ได ร บการประเม นในระด บมาก ( X =2.36) โดยข อท ได ร บการประเม นอย ในอ นด บส งส ด ม 1 ข อ ค อ ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป ( X = 2.29) รายละเอ ยดตามตาราง

23 19 สาหร บความค ดเห นต างๆ ท ม ต อแต ละก จกรรมน น รายละเอ ยดตามตาราง 5.2 และ 5.3 ซ งสร ปได ด งน 5.1 การตรวจประเม น 5ส : การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวน มากท ส ด ค อ เห นว าด มาก เหมาะสมมาก ทาให เห นสภาพจร งท เป นธรรมชาต (ความถ =4 จากผ แสดงความ ค ดเห นท งหมด 9 คน) ความถ ในการตรวจประเม น : 3 คร ง/ป พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวนมาก ท ส ด ค อ 2 คร ง/ป ให เหม อนก บรอบการส ง KPI (ความถ =5 จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 8 คน) แนวการตรวจประเม น เช น การด ท ความสะอาด ค ม อ/แนวปฏ บ ต งาน การส งต อ/ ความต อเน องของงาน พบว า จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 6 คน แต ละคนต างม ความค ดเห นท ต างก นไป 5.2 การทาก จกรรม Big Cleaning Day : ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวนมากท ส ด ค อ ควรจ ด 1 คร ง/ป (ความถ =5 จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 9 คน) การค ดเล อกพ นท และการจ ดวางกาล งคนลงในจ ดต างๆ พบว า ความค ดเห นท ม ผ เสนอจานวนมากท ส ด ค อ เหมาะสมด แต ควรจะช วยก นทางานให ล ล วงพร อมก น ไม ใช เม องานในส วนของ ตนเองเสร จแล วก ไป / บ คลากรจานวนหน งด เหม อนไม ค อยม หน าท ส งเกตจากการน งเฉยๆ ในว นดาเน นงาน (ความถ =2 จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 4 คน) แนวปฏ บ ต เช น การส งหน งส อชาร ดเพ อซ อม หน งส อจาหน ายออก พบว า จากผ แสดงความค ดเห นท งหมด 5 คน แต ละคนต างม ความค ดเห นท ต างก นไป

24 20 ตาราง 5.1 ผลการประเม นความพ งพอใจและความต องการต อการจ ดก จกรรม 5ส ก จกรรม ผลการประเม น X SD แปลผล 1. การตรวจประเม น 5ส 1.1 การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า ปานกลาง 1.2 ความถ ในการตรวจประเม น : 3 คร ง/ป ปานกลาง 1.3 แนวการตรวจประเม น เช น การด ท ความสะอาด ค ม อ/แนวปฏ บ ต งาน การส งต อ/ความต อเน องของงาน ปานกลาง รวม ปานกลาง 2. การทาก จกรรม Big Cleaning Day 2.1 ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป มาก 2.2 ความค ดเห น การค ดเล อกพ นท และการจ ดวางกาล งคนลงในจ ดต างๆ ปานกลาง แนวปฏ บ ต เช น การส งหน งส อชาร ดเพ อซ อม หน งส อจาหน ายออก ปานกลาง รวม มาก... รวมท งหมด ปานกลาง... ตาราง 5.2 ความค ดเห นต อการจ ดก จกรรม 5ส ห วข อ ความถ 1. การตรวจประเม น 5ส 1.1 การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 9 คน) 1) ด มาก เหมาะสมมาก ทาให เห นสภาพจร งท เป นธรรมชาต 4 2) ทาให เก ดความเคร ยดเน องจากการตรวจภายในแต ละพ นท ต องพ ฒนา ต องม การตรวจ 2 อย างสม าเสมอ ซ งหากทาต อเม อรอการตรวจจากกรรมการช ดใหญ ก จะส งผลให เก ดความเคร ยด / ทาให ผ ถ กประเม นเก ดความก งวล อาจจะแจ งให ช ดเจนถ งขอบเขตในภาพรวม เช น จะตรวจภายใน ส ปดาห ใด 3) เข าใจได ถ งจ ดประสงค ท ต องการให บ คลากรตระหน กถ งการทาความสะอาดและด แล 1 ความเร ยบร อยอย างสม าเสมอ 4) ควรแจ งเวลาล วงหน าท ช ดเจน ซ งจะท าให ได ร บความร วมม อเต มท 1

25 21 ตาราง 5.2 ความค ดเห นต อการจ ดก จกรรม 5ส (ต อ) ห วข อ ความถ 1. การตรวจประเม น 5ส 1.1 การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นตรวจล วงหน า (ต อ) 5) การไม แจ งล วงหน า ด านหน งเป นความค ดท ด แต อ กด านหน ง เห นว าท กคนม ภาระหน าท ท 1 ค อนข างย ง จ งคงจะไม ด น กท จะต องคอยด แลทาความสะอาดเพ อรอร บการตรวจตลอดเวลา หาก กรรมการมาตรวจในระหว างท พ นท กาล งไม สะอาดก จะท าให ผลการประเม นไม ตรงความจร ง ด งน น หากจะใช ว ธ การตรวจแบบไม บอกล วงหน า กรรมการควรจะเด นตรวจตลอดในช วงน นเพ อเก บข อม ล ให มากกว าน อย าล มว า 5ส เป นเคร องม อพ นฐานของงานค ณภาพ การได ร บความร วมม อจาก บ คลากรเป นส งสาค ญท ส ด 6) เห นด วย เพราะท กคร งท ม ก จกรรม 5ส ด เหม อนเราทาได เพ ยง 4ส เม อม การตรวจประเม น 1 จ งจะดาเน นการทา ถ าไม ม การตรวจประเม น ก ไม ทา ม นไม ม ส ท 5 ค อ สร างน ส ย 1.2 ความถ ในการตรวจประเม น : 3 คร ง/ป (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 8 คน) 1) 2 คร ง/ป ให เหม อนก บรอบการส ง KPI 5 2) เหมาะสมด แล ว 2 3) ควรให คณะกรรมการต วแทนแต ละพ นท ม บทบาทตรวจพ นท อย างสม าเสมอท กเด อน 1 4) ควรจ ด 4 คร ง/ป แนวการตรวจประเม น เช น การด ท ความสะอาด ค ม อ/แนวปฏ บ ต งาน การส งต อ/ความต อเน อง ของงาน (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 6 คน) 1) เป นส งท จาเป นอย างมากเพราะหลายๆ งานย งม การส งต องานท ไม ช ดเจน ส วนการตรวจด 1 ความสะอาดและแนวปฏ บ ต งานก เป นส งท ด 2) เป นการทบทวนกระบวนงานประจาว นไปในต วด วย 1 3) เห นด วย ในเร องค ม อ/แนวปฏ บ ต งานท ควรจะท าต อไป โดยต องม การปร บปร งให เป น 1 ป จจ บ นเพ อให สอดคล องก บระบบห องสม ดใหม 4) คณะกรรมการควรจะส งผลประเม นให แต ละงานย อยด วย 1 5) เป นเร องท ย งต องพ ฒนาและให ความร เพราะการทา 5ส น น ต องม งไปส การให บร การท ม 1 ค ณภาพ 6) การแบ งพ นท ร บผ ดชอบของแต ละงานไม ม ความย ต ธรรม 1

26 22 ตาราง 5.2 ความค ดเห นต อการจ ดก จกรรม 5ส (ต อ) ห วข อ ความถ 2. การทาก จกรรม Big Cleaning Day 2.1 ความถ ในการจ ดก จกรรม : 2 คร ง/ป (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 9 คน) ความค ดเห น... 1) ควรจ ด 1 คร ง/ป ) เหมาะสมด / ทาให ความสะอาดด ข น แต จะหน กและเป นภาระก บคณะกรรมการท ต อง 2 เตร ยมงานถ ง 2 คร ง 3) ควรจ ด 3 คร ง/ป 1 4) ควรจ ดท กเด อน การค ดเล อกพ นท และการจ ดวางกาล งคนลงในจ ดต างๆ (ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 4 คน) 1) เหมาะสมด แต ควรจะช วยก นทางานให ล ล วงพร อมก น ไม ใช เม องานในส วนของตนเอง 2 เสร จแล วก ไป / บ คลากรจานวนหน งไม ค อยม หน าท ส งเกตจากการน งเฉยๆ ในว นดาเน นงาน 2) ท กคร งท ม การจ ด ควรม การจ ดก าล งคนเพ อทาความสะอาดบร เวณรอบอาคารด วย 1 3) ควรปร บปร งให เหมาะสมมากข น แนวปฏ บ ต เช น การส งหน งส อชาร ดเพ อซ อม หน งส อจาหน ายออก (ม ผ แสดงความค ดเห นจ านวน 5 คน) 1) ก อนลงม อทา Big Cleaning ในแต ละคร ง ควรม การเน นย าขอบเขตของงานว าจะต องทา 1 อะไรบ าง ต องทาแค ไหน อย างไร จะเห นจากการดาเน นการคร งท 1 ท ม หน งส อส งซ อม/จาหน าย ออกจานวนมาก จนมาถ งการดาเน นการคร งท 2 ท ม การบอกว ตถ ประสงค ท ช ดเจนข น ทาให ม หน งส อส งห องซ อม/จ าหน ายออกลดลง 2) หน งส อชาร ดท ส งซ อม ควรจะชาร ดมากจร งๆ เช น ปกขาด กระดาษหล ด ฉ ก / หน งส อท เล อกเพ อจาหน ายออก ควรจะเก า กระดาษเหล อง และม ค ณสมบ ต ท ควรจาหน ายออกจร งๆ 3) ควรพ จารณาแยกหน งส อท ควรซ อมในแต ละประเภทของการชาร ดมากหร อน อย 1 4) ไม ควรม ข นตอนน ควรให เจ าหน าท แต ละช นเป นผ ทาหน าท ตรวจสอบและด งหน งส อเด อนละคร ง 1 5) แนวปฏ บ ต ด งกล าว ไม ใช เร องของการจ ด Big Cleaning Day 1 1 ตาราง 5.3 ความค ดเห นอ นๆ ม ผ แสดงความค ดเห นจานวน 1 คน ด งน ความค ดเห น ความถ การแต งต งกรรมการควรปร บเปล ยนให บ คลากรในงานท ย งไม เคยเป นกรรมการ 5ส เข ามา 1 ดาเน นการบ าง เพราะบ คลากรหลายคนย งม ท ศนคต ในแง ลบก บก จกรรมน

27 6. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะสาหร บการด าเน นงานโครงการก จกรรม 5ส คณะกรรมการฯ ม ข อเสนอแนะจากป ญหาและอ ปสรรคท พบในการดาเน นงานด งน 6.1 ว ธ การตรวจประเม นแบบไม แจ งว นล วงหน า : คณะกรรมการฯ เห นว าการตรวจประเม นแบบ ไม แจ งว นล วงหน าทาให เห นสภาพความเป นจร ง โดยในการตรวจประเม นคร งท 1 ประธานได ใช ว ธ การตรวจ ประเม นแบบไม แจ งว นล วงหน าท งบ คลากรในพ นท และคณะกรรมการฯ ท าให คณะกรรมการฯ ท ส งก ดงาน บร การทร พยากรสารสนเทศบร หารจ ดการการท างานได ลาบาก เน องจากงานบร การม การกาหนดตารางการ ทางานและให บร การท เคาน เตอร บร การท ช ดเจน ด วยเหต น ในการตรวจประเม นคร งท 2 และ 3 จ งได ม การใช ว ธ การแบ งสายในการตรวจประเม นซ งนอกจากจะช วยให ง ายต อการบร หารจ ดการเวลาของคณะกรรมการฯ ท ส งก ดงานบร การทร พยากรสารสนเทศแล ว ย งการทาการตรวจประเม นดาเน นไปอย างรวดเร ว คล องต ว รวมถ ง การสล บสายตรวจในการตรวจแต ละคร งย งเป นการหม นเว ยนและสร างม มมองใหม ให คณะกรรมการฯ ในการ ตรวจพ นท อ กด วย ท งน ในการพ จารณาเล อกใช ว ธ การตรวจประเม นน น ข นอย ก บความเหมาะสมและด ลยพ น จ ของคณะกรรมการแต ละช ด 6.2 การพ จารณาแก ไขตามข อเสนอแนะ : ข อเสนอแนะบางอย างท คณะกรรมการฯ ได เสนอแนะไป ไม ได ร บการพ จารณาหร อดาเน นการแก ไขปร บปร งหร อแจ งความค บหน า ด งน นจ งขอให ผ เก ยวข องช วยต ดตาม และพ จารณาดาเน นการปร บปร งแก ไข 6.3 มาตรฐานกลาง : มาตรฐานกลางท กาหนดไว ในการดาเน นงานตรวจประเม น 5ส (ภาคผนวก ข2) ก บแนวทางการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการฯ ไม สอดคล องก น เน องจากคณะกรรมการฯ พ จารณาท ความ เหมาะสมของพ นท และการใช งานจร ง จ งไม ได นามาตรฐานกลางมาเป นเกณฑ ในการพ จารณา ด งน นในการ ดาเน นโครงการ 5ส คร งต อไป อาจพ จารณาปร บแก ไขตามด ลยพ น จและตามความเหมาะสมต อไป 23

28 ภาคผนวก

29 ภาคผนวก ก รายงานการประช ม : คร งท 1-4/2557

30 26 รายงานการประช ม คณะกรรมการดาเน นโครงการก จกรรม 5ส คร งท 1/2557 ว นพ ธท 5 ก มภาพ นธ 2557 ณ ห อง 306 ช น 3 อาคารสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ... ผ เข าร วมประช ม 1. นางม ณฑนา เจร ญแพทย บรรณาร กษ ชานาญการพ เศษ ประธาน 2. นางสาวก ญญาดา (อ ษน ย ) ง มกระโทก บรรณาร กษ 3. นางจงกล พ กพ น บรรณาร กษ 4. นางสาวปณ สรา แก วมณ น กว ชาการเง นและบ ญช 5. นางประภ สสร อ วนวงษ ผ ปฏ บ ต งานห องสม ด 6. นางสาวน ยร ตน เร องวช ราร ตน ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 7. นายสนธ ช ย คามณ จ นทร ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 8. นายสามารถ พ กพญา ผ ปฏ บ ต งานห องสม ด 9. นายส นต เกษมพ นธ ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 10.นายส รช ย หาบ านแท น ผ ปฏ บ ต งานบร หาร 11. นางสาวอ มพร ขาวบาง บรรณาร กษ เลขาน การ เป ดประช มเวลา น. วาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ - วาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช ม คร งท 5/2556 ท ประช มได พ จารณาร บรองรายงานการประช มคร งท 5/2556 เม อว นพฤห สบด ท 12 ธ นวาคม 2556 ม มต ร บรองรายงานการประช มโดยไม ม การแก ไข วาระท 3 เร องส บเน อง วาระท 3.1 พ นท ดาเน นการก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 1 ตามท ได กาหนดให พ นท ช น 5 เป นพ นท ในการดาเน นก จกรรม Big Cleaning Day คร งท 1 น น ประธานได แจ งว าหล งจากได สอบถามค ณส ประภา ส ทอง ซ งเป นประธานการด แลแม บ านในการทาความ สะอาดอาคารแล ว สร ปได ว า ในการดาเน นก จกรรมคร งน ไม ต องรวมพ นท ระเบ ยงโดยรอบอาคาร เน องจากได รวมอย ในงานของบร ษ ทท าความสะอาดอย แล ว สาหร บรายละเอ ยดเก ยวก บการแบ งพ นท และกล มคนท ร บผ ดชอบน น ประธานจะพ ดค ยก บ ค ณสนธ ช ย คามณ จ นทร ซ งเป นต วแทนของงานบร การ ช น 5 และค ณสามารถ พ กพญา และจะแจ งให ทราบ

31 ในการประช มคร งต อไป ท งน ในส วนของอาหารกลางว นน น ประธานได มอบหมายให ค ณจงกล พ กพ น และ ค ณปณ สรา แก วมณ เป นผ ด แล มต ท ประช ม ร บทราบ วาระท 3.2 การจ ดสรรงบประมาณในการดาเน นโครงการก จกรรม 5ส ประธานสร ปเร องการสรรจ ดงบประมาณในการดาเน นโครงการก จกรรม 5ส ของท งท สาน ก- หอสม ดกลางและหอสม ด มศว องคร กษ ด งน งบประมาณท ได ท งหมด 20,000 บาท แบ งออกเป น 3 ส วน ได แก 1. ค าใช จ ายในการจ ดก จกรรม Big Cleaning Day : ค าอาหารกลางว น ม อละไม เก น 90 บาท (อาหาร 80 บาท ผลไม 10 บาท) 1.1 สาน กหอสม ดกลาง 80 คน จานวน 2 คร งๆ ละ 7,200 บาท รวมเป น 14,400 บาท 1.2 หอสม ด มศว องคร กษ 23 คน จานวน 2 คร งๆ ละ 2,070 บาท รวมเป น 4,140 บาท 2. ค าจ ดประช มคณะกรรมการดาเน นโครงการฯ : ค าอาหารว าง/เคร องด ม จานวน 2 คร ง คร งละไม เก น 20 บาท เฉพาะท หอสม ด มศว องคร กษ 23 คน รวมเป น 920 บาท (ส วนของท สาน ก- หอสม ดกลาง เน องจากงบประมาณไม พอ จ งจะใช งบในส วนค าขายกระดาษแทน) 3. ค าว สด 540 บาท มต ท ประช ม ร บทราบ วาระท 4 เร องเสนอพ จารณา วาระท 4.1 เกณฑ การตรวจประเม น 5ส คณะกรรมการฯ ได ร วมก นกาหนดพ นท /ผ ร บผ ดชอบและผ ตรวจสอบประจาพ นท และเกณฑ การ ตรวจประเม น 5 โดยปร บปร งจากของเด ม (รายละเอ ยดจากเอกสารแนบ 1 และ 2) ส วนมาตรฐานกลางน น คณะกรรมการฯ ได พ จารณาให ใช ของเด ม (เอกสารแนบ 3) แต สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม ของแต ละงาน มต ท ประช ม เห นชอบ วาระท 4.2 กาหนดว นตรวจประเม น 5ส คร งท 1 ประธานได กาหนดช วงว นตรวจประเม น 5ส คร งท 1 ค อ ช วงประมาณ ก มภาพ นธ 2557 ท งน ประธานจะแจ งไม แจ งว นท เวลา หร อพ นท ท จะตรวจให คณะกรรมการฯ ทราบล วงหน า ขอให คณะกรรมการฯ แจ งให งานของตนทราบเพ ยงว าจะม การตรวจประเม น 5ส ในเด อนก มภาพ นธ เท าน น มต เห นชอบ วาระท 5 เร องอ นๆ - ป ดประช มเวลา น. ประช มคร งต อไป ว นจ นทร ท 3 ม นาคม 2557 เวลา น. ห อง 306 (นางสาวอ มพร ขาวบาง) บรรณาร กษ ผ จดรายงานการประช ม 27

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556

รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 รายงานสร ปผลการดาเน นงาน 5ส (Big Cleaning Day) คร งท 1 ป การศ กษา 2556 แผนกงานห องสม ด ฝ ายว ทยบร การ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน คำนำ การด าเน นงานก จกรรม 5ส ถ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information