Progressive Network Consult Co.,Ltd.

Size: px
Start display at page:

Download "Progressive Network Consult Co.,Ltd."

Transcription

1 Management Information System School (Mis-School) ว นท 12 มกราคม 2553 เร อง: เสนอระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการโรงเร ยน แบบครบวงจรMis-School เร ยน: ทานผ บร หารสถานศ กษา ส งท สงมาดวย: เอกสารขอม ลรายละเอ ยดโปรแกรม และหน งส อตอบร บใหเขาน าเสนอรายละเอ ยด เร ยนทานผ อ านวยการ และผ บร หารโรงเร ยนท เก ยวของตองานประก นค ณภาพของโรงเร ยนดานระบบ สารสนเทศ ในการสน บสน นดานการบร หารจ ดการโรงเร ยน เน องดวยในป จจ บ นการประก นค ณภาพภายใน และ ภายนอก ถ กก าหนดเป นต วบทกฏหมายท ท กโรงเร ยนตองปฏ บ ต ตามอยางหล กเล ยงไมได จากการตรวจสอบของผ ประเม นภายนอก สมศ. ทางท มงานบร ษ ทโปรเกรส เน ตเว รค คอนซ ลท จ าก ด (อ.ชวน รร.จร สพ ชากรอาช วศ กษา) จ งขอเสนอโปรแกรมบร หารจ ดการดานสารสนเทศ Mis-School ซ งต วโปรแกรมฯ เก ดจากความตองการของ ผ บร หารโรงเร ยนท ตองการสารสนเทศมาสน บสน นในการแกไขป ญหา อยางท นทวงท ตามกระบวนการ PDCA โปรแกรมบร หารจ ดการโรงเร ยน Mis-School ม จ ดเดนด งน 1. ม ครบท กระบบงานในโรงเร ยน โดยลดคน ลดงาน ลดกระดาษ แกป ญหาไดท นทวงท เชน 1.1. การจ ดหล กส ตร แผนการสอน จ ดตารางสอน งานทะเบ ยน งานคร ผ สอน งานปกครองร ดบ ตร งาน หองสม ด งานเช คผลการเร ยนของน กเร ยนและผ ปกครอง, รายงานตางๆ และจ ดพ มพ ลงใบ รบ. รายงาน SARประจ าป สมศ.ตามตนส งก ดตางๆ, แกป ญหานร.ตกออก, เรงร ดนร.ท ม หน คางช าระ, สงSMSให ผ ปกครอง, ร ดบ ตรเช คผลการเร ยนท งในรร.และอ นเตอร เน ต 2. เป นระบบท นร.เป นผ ช าระคาเชา และม เง นเขาโรงเร ยน (รร.เก บนร.ป ละ200บ. ช าระคาเชาป ละ100บ.) 3. ด แลแกไขใหอยางนอย 5 ป ข นไปโดยไมม คาใชจายเพ มเต ม (ระบ ไวในส ญญา) 4. เม อตนส งก ด รายงาน สมศ. ตางๆ ม การเปล ยนแปลง ทานจะไดร บการอ พเดทแกไขโดยไมม คาใชจายใดๆ ท งน ไดแนบเอกสารรายละเอ ยดโปรแกรมงานท กงานในโรงเร ยน และเอกสารตอบร บมาพรอมแลว เร ยนมาเพ อพ จารณาใชบร การ ชวนณภ ค เตชะทว ก ล รอง ผอ.รร.จร สพ ชากรอาช วศ กษา ผ จ ดการ บ.โปรเกรส เน ตเวอร ค คอนซ ลท จก. &MSN: Fax: Website:

2 Management Information System School (Mis-School Manual Process) ผ งระบบงานสารสนเทศ Mis-School System Flow เร ม งานจ ดหล กส ตร งานบร หารหองสม ด งานบ คลากร งานส บคนขอม ลหองสม ด งานจ ดตารางสอน/สอบ งานร บสม คร งานการเง นร บสม คร งานปกครอง งานร ดบ ตร งานบ นท กรายคาบ งานบ นท กจ ตพ ส ย งานออกรห สน กเร ยน/น กศ กษา งานลงทะเบ ยนรายหอง งานเกรดคร ผ สอนใหคะแนน น าเขาระบบบ ญช ผ ตรวจสอบฯ งานอน ม ต ผลการเร ยน ฝายว ชาการ -> ผอ. งานเร ยนซอมเสร ม งานตรวจสอบผลการเร ยน โดยน กเร ยน/น กศ กษา งานจ ดพ มพ ใบ ร.บ. จบ Fax:

3

4 ระบบงานว ชาการ 1. การล อคอ นเขาโปรแกรมระบบงานว ชาการ 2. งานจ ดหล กส ตร แผนการสอน 3. งานกาหนดคาบเร ยน /จ ดตารางสอน 4. งานจ ดหองเร ยน/หองสอบ 5. งานจ ดกจกรรมการเร ยนการสอน 6. งานจ ดอาจารย ท ปร กษาประจ าหองเร ยน 7. งานส ารวจ โอนผลการเร ยนของน กเร ยน 8. งานตรวจสอบสอบรายช อผ หมดส ทธ สอบ 9. รายงานใบเช ครายช อรายคาบ/รายหองเร ยน 10. รายงานส ารวจว ชาเร ยนซ ารายบ คคล 11. แสดงผลคร ผ สอนมา-ไมมา /จ ดคร สอนแทน ระบบงานร บสม ครเร ยน 1. การล อคอ นเขาโปรแกรมระบบงานร บสม คร 2. งานร บสม คร คนหา แกไขขอม ลน กเร ยนใหม 3. การบ นท กขอม ลพ นฐานประว ต /ครอบคร ว/ท อย น กเร ยนใหม 4. การเปล ยนโปรแกรมการเร ยน หล งการร บสม คร 5. การร บ-ถอนหล กฐานการสม ครเร ยน 6. รายงานยอดร บสม ครน กเร ยน/น กศ กษาใหม 7. รายงานยอดร บสม ครแยกตามสถานศ กษาเด ม ส งพ มพ รายโรง 8. รายงานการตรวจสอบส งพ มพ หล กฐานการร บสม ครน กเร ยนใหม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการโรงเร ยนอาช วศ กษา (MIS-SCHOOL) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SCHOOL ระบบงานทะเบ ยนว ดผล 1. การล อคอ นเขาโปรแกรมระบบงานทะเบ ยนว ดผล 2. การจ ดการน กเร ยนเขาส หองเร ยน 3. การอน ม ต ออกรห ส และการใหรห สน กเร ยน 4. การคนหาตรวจสอบแกไข ขอม ลทะเบ ยนประว ต น กเร ยน 5. บ นท ก-ยกเล กสภาพน กเร ยน ขาดการต ดตอ ลาออก พ กการเร ยนฯ 6. การร บโอนรายว ชา ยายสาขาว ชา หร อส นส ดหล กส ตร 7. การอน ม ต ออกใบ รบ.1 เม อน กเร ยนจบการศ กษา-โยกยาย 8. การยายหองเร ยนของน กเร ยน หล งการลงทะเบ ยนเร ยน 9. การจ ดการยายสาขาว ชา หร อรอบท เร ยน 10. การจ ดการขอม ล การจ ดหองสอบ 11. การจ ดน กเร ยนลงทะเบ ยนเร ยนปกต 12. การจ ดน กเร ยนลงทะเบ ยนเร ยนสมทบ 13. การจ ดน กเร ยนลงทะเบ ยนเร ยน เร ยนซ า 14. การยกเล ก น กเร ยนลงทะเบ ยนเร ยนซ า 15. การบ นท กแกไขผลการเร ยน รายว ชา 16. การบ นท กแกไขผลการเร ยน รายบ คคล 17. การส ารวจว ชาเร ยน ผลการเร ยน 18. การออกเอกสาร/ใบแจงเกรด-ใบแจงผลการเร ยน 19. การออกเอกสาร/ระเบ ยนผลการเร ยน (รบ.1) 20. ออกเอกสาร/รายงานผลการเร ยนผ จบหล กส ตร (รบ.2) 21. ออกเอกสาร/รายงานการออกประกาศน ยบ ตร 22. ออกเอกสาร/แบบร บระเบ ยนผลการเร ยน (รบ.1) 23. ออกเอกสาร/แบบรายงานค ณล กษณะพ เศษ 24. ออกเอกสาร/จบการศ กษา/ท อย น กศ กษาท จบการศ กษา 25. ออกเอกสาร/ใบร บรองตางๆ การศ กษา-ความประพฤต 26. ออกเอกสาร/พ มพ ใบประกาศน ยบ ตร 27. ออกเอกสาร/บ ญช รายช อผ ขอตรวจสอบว ฒ 28. ออกเอกสาร/พ มพ หนาซองจดหมายท อย น กเร ยน-น กศ กษา 29. รายงาน/บ ญช รายช อ น กเร ยน/น กศ กษา ประจ าหองเร ยน 30. รายงาน/แบบส ารวจ และจ ดพ มพ รายงาน ท อย ผ ปกครอง 31. รายงาน/แบบส ารวจ และจ ดพ มพ ขอม ลน กเร ยน/น กศ กษา 32. รายงาน/รายช อ นร./นศ. ท พนสภาพประจ าเด อน 33. รายงาน/รายช อ นร./นศ. ท ได ม.ส., I 34. รายงาน/รายช อ นร./นศ. ท หมดส ทธ สอบ 35. รายงาน/สร ปยอด นร./นศ. ท งหมดประจ าป การศ กษา 36. รายงาน/SAR สมศ.ตารางท 1 จ านวนนร.-หองเร ยน 37. การประมวลผลส นเทอม 38. การประมวลผลส นป การศ กษา ระบบงานน กเร ยนเช คผลการเร ยน-คะแนนความประพฤต 1. ผลการเร ยนรายว ชา, รายภาคเร ยน, เกรดเฉล ย ว ชาท ได มผ. 2. ตรวจสอบคะแนนความประพฤต คงเหล อ/ธนาคารความด 3. สถ ต การมาเร ยน ขาด ลา มาสาย กล บกอน 4. ขอม ลการคางช าระ 1 Progressive Network Consultant Co.,Ltd. Tel

5 ระบบงานปกครอง-รดบ ตร ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการโรงเร ยนอาช วศ กษา (MIS-SCHOOL) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SCHOOL ระบบงานครผสอนประเม นผลการเร ยน ระบบงานศนย ว ทยบร การ 1. ล อคอ นเขาส ระบบงานปกครองร ดบ ตร 1. ล อคอ นเขาส ระบบงานคร ผ สอน 1. ต งคาระบบการย ม-ค น คาปร บ และว นเป ด -ป ดภาคเร ยน 2. การใหเวลาเร ยนอ ตโนม ต แก นร.ฝ กงาน-นศ.ว ชาทหาร 2. งานตรวจสอบรายว ชาท ตองสอน 2. กาหนดคา กระดาษ การพ มพ บาร โค ด และส นหน งส อ 3 การประมวลผลเวลามาเร ยนประจ าว น 3. งานตรวจสอบจ านวนน กเร ยนรายหองตามรายว ชา 3. บ นท กหน งส อขอม ลส งพ มพ เขาฐานขอม ลหองสม ด 4. การประมวลผลเวลากล บประจ าว น 4. ร บโอนรายช อน กเร ยนจากงานทะเบ ยนส คร ผ สอน 4. ร บโอนขอม ลสมาช กจากระบบ/บ นท กขอม ลสมาช กใหม 5. บ นท กเวลาเขาเร ยนรายคาบเร ยนประจ าว น 5. แบงชองรายละเอ ยดคะแนนและจ านวนคร งท ตองการเกบคะแนน 5. บ นท กเพ มเต ม/การแกไขหมวดหม หน งส อ 6. การต ดคะแนนความประพฤต ของน กเร ยน/น กศ กษา 6. เกณฑ การต ดเกรด 5 เกรด 8 เกรด 6. บ นท กการย ม-ค น หน งส อส อส งพ มพ ตางๆ 7. การใหคะแนนธนาคารความด 7. การบ นท กแกไขคะแนน 7. เปล ยนว นครบกาหนดสงค นหน งส อหองสม ด 8. บ นท กการลาก จ, ลาปวย การนอนหองพยาบาลของ นร./นศ. 8. รายงานใบแจกแจงความถ 8. รายงานผลงานบร หาร สถ ต ขอม ล จ านวนทะเบ ยนส งพ มพ 9. รายงานรายช อน กเร ยน/น กศ กษาในแตละหองเร ยน 9. รายงานใบประเม นผลการเร ยน 9. รายงานจ านวนส งพ มพ แบงตามประเภท หมวดหม 10. รายงานการมาเร ยน ไป-กล บของ ของน กเร ยน/น กศ กษา 10. งานอาจารย ท ปร กษาต ดตามการขาดเร ยนลดยอดตกออก 10. รายงานสถ ต การย มหน งส อในชวงว นเวลา 11. สถ ต การออกเอกสารรายงานแจงผ ปกครอง 11. งานอาจารย ท ปร กษาแกไขอ พเดทขอม ลผ ปกครอง 11. รายงานสถ ต คาปร บหน งส อเกนกาหนดสงค น 12. สถ ต รายงานมาเร ยนแบบรายว น ท กหองเร ยน 12. งานอาจารย ท ปร กษาพ มพ Label ท อย ผ ปกครอง 12. รายงานงานเทคน ค/ตรวจสอบส งพ มพ 13. สถ ต รายงานมาเร ยนแบบรายเด อน ของนร./นศ. ประจ าหองเร ยน 13. รายงานการเขาช นเร ยนรายว ชา 13. รายงานงานเทคน ค/พ มพ รายการ-ส นหน งส อ/บาร โค ด 14. สถ ต รายงานการเขาเร ยนรายบ คคล ของน กเร ยน/น กศ กษา 14. บ นท กความค ดเห นอาจารย ท ปร กษา 14. รายงานงานบร การ/สถ ต คาปร บหน งส อเกนกาหนดสง 15. ตรวจสอบขอม ลการขาดเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา 15. รายงานคะแนนเกบรายว ชา 15. รายงานการส บคน ขอม ลงานบร การ/บรรณาน กรม 16. พ มพ จดหมายแจงการขาดเร ยนของนร./นศ.แกผ ปกครอง 16. รายงานสถ ต การเขาเร ยนแบบรายเด อน 16. รายงานงานบร การ/รายช อสมาช กคางสง 17. แจงขาวประกาศประชาส มพ นธ ใหนร./นศ. ไดร บทราบ 17. รายความประพฤต คะแนนธนาคารความด 17. รายงานงานบร การ/ออกใบทวงหน งส อ 18. รายช อน กเร ยนท ผลการเร ยนไมผานการประเม น 18. ส บคนบรรณาน กรมส งพ มพ 19. รายงานใบเช คเวลาเขาเร ยน/สงรายช อผ หมดส ทธ สอบ 19. ส บคนส งพ มพ ประเภทหน งส อ 20. รายงานเวลาเร ยนน กเร ยนท หมดส ทธ สอบ 20. ส บคนส งพ มพ ประเภทดรรชน วารสาร 21. ส บคนส งพ มพ ประเภทกฤตภาค 22. ตรวจสอบสถานะภาพการย มของตนเอง 23. รายงานสถ ต การเขาใชหองสม ด Progressive Network Consultant Co.,Ltd. Tel

6 ระบบงานบคลากร 1. ล อคอ นเขาส ระบบงานบ คลากร 2. ระบบงานทะเบ ยนประว ต บ คลากร 3. การบรรจ แตงต งต าแหนงในการท างาน 4. บ นท กสภาพบ คลากร 5. บ นท กสภาพเวลาเขางาน-เล กงาน ดวยม อ 6. บ นท กสภาพเวลาเขางาน-เล กงาน โดยการร ดบ ตร 7. บ นท กสถานะการออกนอกบร เวณท างาน สวนต ว-ราชการ 8. บ นท กสภาพการลา 9. รายงานการปฏ บ ต งานประจ าว น (เวลามา-เวลากล บ) 10. รายงานการปฏ บ ต งานรายบ คคล (สามารถเล อกชวงว นได ) 11. รายงานการออกนอกโรงเร ยนในเวลาท างาน 12. รายงานสถ ต การปฏ บ ต งาน (สามารถเล อกชวงว นได) 13. บ นท กแจงขาวประกาศใหบ คลากรทราบ ระบบสารสนเทศ สถ ต ส าหร บผบร หาร 1. รายงานสถ ต ร บสม ครน กเร ยนใหม / สถ ต ดานการตลาด 2. รายงานสถ ต ตางๆ ของงานบ คลากร 3. รายงานสถ ต ดานงานทะเบ ยน-ว ดผล 4. รายงานสถ ต ดานงานว ชาการ 5. รายงานสถ ต ดานงานปกครอง 6 รายงานสถ ต ดานงานหองสม ด 7 รายงานสถ ต ดานต ดตามหน ส นน กเร ยน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการโรงเร ยนอาช วศ กษา (MIS-SCHOOL) MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SCHOOL ระบบงานสงออกขอมลใหภาคร ฐ 1. โปรแกรมเง นอ ดหน น SP48 - ปร บปร งขอม ลดานคร ผ สอน - โอนขอม ลรายช ออาจารย ท ปร กษาและรายช อน กเร ยน 2. โปรแกรม PSI - ปร บปร งขอม ลดานคร ผ สอน - โอนขอม ลรายช ออาจารย ท ปร กษาและรายช อน กเร ยน 3. โปรแกรม GPA50 - โอนขอม ลดานรายว ชา - โอนขอม ลดานน กเร ยน - โอนขอม ลดานผลการเร ยน รายงานการประก นคณภาพประจ าป SAR 1. ตารางอาย งานบ คลากรโดยเฉล ย 2. ตารางขอม ลจ านวนช วโมงการอบรมของบ คลากร 3. ตารางขอม ล น กเร ยน/น กศ กษา 4. ตารางขอม ลคร,น กเร ยน,สถ ต ตางๆ ตามสเปค สช. ฯลฯ ระบบงานการเง นน กเร ยน 1. ระบบงานการเง น. - ล อคอ นเขาโปรแกรมระบบงานการเง น - บ นท กแผนการร บเง นประจ าป การศ กษา - ต งคาล กหน ประจ าเทอมการศ กษา - ร บช าระเง น และท าการออกใบเสร จร บช าระเง น - ท าการป ดบ ญช ประจ าว นเพ อท าการออกรายงานการสงเง น - ออกเอกสารใบสงเง นประจ าว น - พ มพ รายงาน รายการประจ าว น - พ มพ รายงาน ร บ-จายเง นประจ าว น - รายงานล กหน คางช าระ (ตามรายช อล กหน ) - รายงานล กหน คางช าระ(ตามรายการคาใชจาย ) - ตรวจสอบยอดการร บเง นของเจาหนาท งานการเง นของแตละคน - ตรวจสอบการช าระเง นคาธรรมเน ย - ปร บปร งยอดล กหน - พ มพ ใบเสร จร บเง น(ยอนหล ง) - พ มพ ใบต งเบ ก - ว เคราะห การจายเง นของล กหน ระบบงานส ารองฐานขอมล - Backup Database - Remote Backup 3 Progressive Network Consultant Co.,Ltd. Tel

7 Student Information Progressive Network Consult Co.,Ltd. Management Information System School (Mis-School) Grade Information Fax:

8 Management Information System School (Mis-School) ขอม ลคะแนนความประพฤต น กเร ยนเป นผ ร ดบ ตรเช คดวยตนเอง ขอม ลการเขาช นเร ยนรายว ชาตามโครงสรางหล กส ตร (80/20) Fax:

9 Management Information System School (Mis-School) ขอม ลการจ ดหล กส ตร, แผนการสอน, คร ผ สอน, ตารางสอน Fax:

10 Management Information System School (Mis-School SMS) ระบบการสงขอความและประชาส มพ นธ ถ งโทรศ พท ผ ปกครองน กเร ยน โรงเร ยนของค ณม ระบบ SMS แลวหร อย ง??? ในป จจ บ นน ระบบด แลน กเร ยน-น กศ กษา ส าหร บโรงเร ยนน บวาเป นเร องท ส าค ญอยางย ง การต ดตอ ส อสารระหวาง โรงเร ยนและผ ปกครอง (การสงขอความไปย งม อถ อผ ปกครองน กเร ยน) การเขาถ งกล มเปาหมายได เร วท ส ด จะชวยแกไขป ญหาตางๆ ไดอยางท นเหต การณ รวดเร วมากย งข น โรงเร ยนท ม ระบบสารสนเทศท ด กวา ยอมไดเปร ยบกวา ในการด แลน กเร ยนและส อสารก บทางผ ปกครองของน กเร ยน-น กศ กษา ดวยความเขาใจในป ญหาและความตองการของผ ปกครองท เก ดข น ท งน กเร ยนท ออกจากบานมาแลวแตมา ไมถ งโรงเร ยน การแจงผลการเร ยน การแจงความประพฤต การแจงครบก าหนดการช าระเง น และการแจงขาวสาร งานก จกรรมตางๆ ของโรงเร ยนใหผ ปกครองไดร บทราบ ฯลฯ สารสนเทศตางๆ น จะสรางความประท บใจในการ ใหบร การท ด ของโรงเร ยนแกผ ปกครอง ในการใสใจด แลน กเร ยน-น กศ กษา ของโรงเร ยน ความสามารถของโปรแกรม SMS-MIS 1. สงขอความไปย งม อถ อผ ปกครอง (ช อนร.) ไมมารร.ว นน กร ณาต ดตอ อ.ท ปร กษา (โชว ม อถ อท ปร กษา) 1.1. ไมม การค ย ขอม ลเบอร โทรใดๆ เล อกจากฐานขอม ลประว ต น กเร ยน สงไดท ง ผ ปกครอง, พอ, แม 2. สามารถสงขอความประชาส มพ นธ ก จกรรมของโรงเร ยนได เชน พร งน โรงเร ยนหย ดเร ยน เป นตน 2.1. ไมม การค ย ขอม ลเบอร โทรใดๆ เล อกจากฐานขอม ล สงไดท ง น กเร ยน, พอ, แม, ผ ปกครอง 3. สามารถสงแจงเต อนการคางช าระคาเทอม แจงยอดคางช าระท งหมดแกผ ปกครอง รายบ คคลได 4. สามารถก าหนดผ สงขอความในโรงเร ยนเป นรายบ คคลได 5. สามารถสงเวลาไหนก ได เคร องไหนก ได (ท ตออ นเตอร เน ต และเช อมตอระบบMis-School ในเวลาเด ยวก น) 6. ก าหนดเบอร ผ ปกครองท ตองการสงท อย ในฐานขอม ล หร อเพ มเบอร ใหมท ตองการสงได 7. เล อกสงไดท งรายบ คคล รายหองเร ยน ระด บช น และท กระด บช น หร อท งโรงเร ยน สง นร.หร อ บ คลากรคร 8. ม รายงานการสงขอความ SMS (ท งเบอร ท สงถ งปลายทาง และเบอร ท ไมถ ง) 9. สงขอความ SMS แลวผ ร บขอความจะไดร บแบบท นท, ขอความท ไมถ งปลายทางจะไมม การเก บเง น 10. เม อม การพ ฒนาอ พเดทเพ มเต มใดๆ รร.เคร อขายจะไดใชฟร เชน การแจงผลการเร ยนไปย งม อถ อผ ปกครอง Fax: Website:

11 Management Information System School (Mis-School SMS) ระบบการสงขอความและประชาส มพ นธ ถ งโทรศ พท ผ ปกครองน กเร ยน ร ปภาพหนาจอโปรแกรมสงขอความถ งผ ปกครอง เม อน กเร ยนย งไมมาร ดบ ตรท โรงเร ยนตามเวลาท ก าหนด Fax: Website:

12 Management Information System School (Mis-School SMS) ระบบการสงขอความและประชาส มพ นธ ถ งผ ปกครองน กเร ยน ร ปภาพหนาจอโปรแกรมสงขอความถ งผ ปกครอง ในการประชาส มพ นธ ก จกรรมตางๆ ของโรงเร ยน Fax: Website:

13 Management Information System School (Mis-School SMS) ระบบการสงขอความและประชาส มพ นธ ถ งผ ปกครองน กเร ยน ร ปภาพหนาจอโปรแกรมสงขอความถ งผ ปกครอง รายงานผลการสงขอความถ งผ ปกครองหล งการสง Fax: Website:

14 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการโรงเร ยน Management Information System School (Mis-School) อ ตราคาเชาระบบ Mis-School รายป ตามจ านวนน กเร ยน (ข นต า 5 ป ) จ านวนนร.ข นต า นร.คนละ บาท/ป ช าระ บาท/ป รร.เก บ 100/เทอม เง นเขาโรงเร ยน/ป , ,000 40, , ,000 54, , ,000 80, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 ใบจองการเชาส นคาโปรแกรม Mis-School ช อสถานศ กษา... ว นท... จองระบบเชารายป (ข นต า 5 ป )จ านวนนร....คน จ านวนเง นท จองในงานออกบ ธ... บาท จากยอดจ านวนเต มม ลคา... บาท ตองการใหเขาไปต ดต งท โรงเร ยนภายในว นท... ช อผ ประสานงาน... เบอร ม อถ อ... * ขอสงวนส ทธ ราคาน เฉพาะในงานออกบ ธท จ.อ ดรธาน เทาน น ช อผ ช าระเง นจองส นคา... ช อผ ร บเง นจองส นคา /16 ถ.ประต ลอด ต.ในเม อง อ.เม อง จ.นครศร ธรรมราช

15 Management Information System School (Mis-School) แบบตอบร บการเขาน าเสนอโปรแกรม MIS-SCHOOL หากทานสนใจใหท มงานบร ษ ทฯ เขาท าการน าเสนอ Mis-School Program และตอบขอซ กถามใหก บ ท มงานของทาน กร ณากรอกแบบสอบถาม และสงแฟกซ กล บมาท หร อต ดตอกล บทางเมล or Mobile: ช อสถานศ กษา ว นท ย นด ใหเขาน าเสนอ.. สถานท (อาคาร/หอง)... เบอร โทรต ดตอผ ประสานงาน... แฟกซ... อ เมล... ช อผ ประสานงาน... ต าแหนง... ทานม แผนการใชระบบงาน Mis-School น เม อใด... จ านวนน กเร ยนท ง ปวช. ปวส.:.... จ านวนบ คลากรท งหมด...(เพ อค านวณจ านวนบ ตรและเคร องร ดบ ตร) จ านวนสาขาว ชาท เป ดสอน. ฐานขอม ลของทานเป นระบบใด... สถานศ กษาของทานม เคร องพ มพ บ ตรประจ าต วน กเร ยน และคณะคร เองหร อไม... สถานศ กษาทานใชระบบร ดบ ตรเช คเวลาเป นแบบใด... บาร โค ด...RFID กร ณาสงแบบสอบถามน กล บมาย ง ขอขอบค ณเป นอยางส ง Fax:

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน เอกสารประกอบการสอน รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน ว ทยาล ยสารพ ดชางพ ษณ โลก ส าน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 แนวค ดการจ ดประกวด การประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 น ไม ใช การประกวดเฉพาะต วส อเท าน น แต เป น การประกวดท งกระบวนการจ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information