ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก ในประเทศไทย (VGT)

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก ในประเทศไทย (VGT)"

Transcription

1 ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก ในประเทศไทย (VGT) จ นทร เพ ญ ลาภจ ตร ผ อานวยการกล มระบบเคร อข ายและคอมพ วเตอร ศ นย สารสนเทศ กรมพ ฒนาท ด น

2 ห วข อการบรรยาย Overview การเร ยกใช งานระบบบร หารจ ดการ โครงการปล กหญ าแฝก สาหร บเจ าหน าท (ฟ งก ช น นาเข า/ปร บปร งตาแหน ง ค นเพ อแก ไข) สาหร บประชาชนท วไป การรายงานผล รายงานผลในร ปแบบ GIS รายงานผลในร ปแบบ MIS 2

3 ระบบการบร หารการจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท (Executive information System EIS ด านการพ ฒนาท ด น) ศ นย สารสนเทศ ได นาระบบเทคโนโลย ทางด านการจ ดการ ข อม ลเช งพ นท มาใช งานการบร หารจ ดการก จกรรมต าง ๆ โดยระบบ ด งกล าว จะเป นการผสมผสานเทคโนโลย ท งในร ปแบบของระบบ สารสนเทศภ ม ศาสตร และการบร หารจ ดการฐานข อม ล ตลอดจนการ พ ฒนาโปรแกรมประย กต ท ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศภ ม ศาสตร ทางานร ปแบบของ Web Application ในแต ละโปรแกรมผ ใช งาน สามารถเข าถ ง เร ยกด และส บค นข อม ล ผ านทางช องทาง Internet Tablet หร อ Smart Phone ได ม องค ประกอบ 3 ส วนหล ก 3

4 ส วนท 1 ระบบฐานข อม ล ประกอบด วยข อม ลเช งพ นท และข อม ล อธ บาย โดยจะม ข อม ลอย ด วยก นอย 2 ล กษณะ ข อม ลในร ปแบบของ Static Map เป นข อม ลท ไม ม การ เปล ยนแปลง จะถ กนามาจ ดทาให อย ในร ปแบบของ Tile Image (Map Cache) ซ งไม สามารถแก ไขได แต ม ประโยชน ในด านการ แสดงภาพ โดยสามารถแสดงภาพได อย างรวดเร ว ข อม ลท นามาจ ดทา เป น Map Cache ข อม ลในร ปแบบของ Dynamic ข อม ลด งกล าวจะเป นข อม ล ท ม การเปล ยนแปลงได เช น ข อม ลงานโครงการ, ข อม ลการใช ประโยชน ท ด น เป นต น ซ งข อม ลด งกล าว ผ ใช งานสามารถทาการ แก ไข เพ มเต ม ปร บปร งได 4

5 ส วนท 2 ระบบซอฟต แวร ด านภ ม สารสนเทศ ประกอบด วย ซอฟต แวร ท ใช ในการบร หารจ ดการข อม ลภ ม สารสนเทศ ม อย ด วยก น 2 ประเภท ได แก 2.1 ซอฟต แวร จ ดการและบร การข อม ลภ ม สารสนเทศผ านระบบ เคร อข าย (GIS Server) ใช ในการบร หาร จ ดการ และ เผยแพร ข อม ลผ านระบบเคร อข ายของกรมพ ฒนาท ด น ซ ง สามารถให บร การได ท งในร ปแบบของ Intranet และ Internet 2.2 ซอฟต แวร จ ดการการปร บปร งข อม ลภ ม สารสนเทศ (GIS Editor) ใช งานบนเคร องคอมพ วเตอร Desktop สาหร บการ ปร บปร งฐานข อม ลภ ม สารสนเทศ ให ม ความเป นป จจ บ น ตลอดจนการว เคราะห ข อม ลในร ปแบบของการซ อนท บ 5

6 ส วนท 3 การพ ฒนาโปรแกรมประย กต ระบบการบร หารจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท (Executive Information System - EIS ด านการพ ฒนาท ด น) ม การแสดงผล ข อม ลท งในล กษณะเป นระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ค อแสดงในร ปของ แผนท และระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร ให บร การข อม ลผ านทาง เว บไซต โดยรองร บการแสดงผลผ าน Internet Explorer 8 (IE8) หร อ Mozilla Firefox หร อ Google Chrome 6

7 องค ประกอบของระบบ (Project Overview) 7

8 ระบบการบร หารการจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท Click to edit Master title style (Executive information System EIS ด านการพ ฒนาท ด น ระบบบร หารและต ดตาม โครงการปล กหญ าแฝก ระบบตรวจสอบการใช ประโยชน แปลงท ด น ระบบนาเสนอช ดด น ระบบเต อนภ ยธรรมชาต ระบบบ นท กตาแหน ง เก ดเหต ผ านโทรศ พท ม อถ อ ระบบบร หารจ ดการข อม ล เกษตรอ นทร ย ลดใช สารเคม ทางการเกษตร/เกษตร อ นทร ย ระบบบร หารจ ดการข อม ล โรงงานผล ตป ยอ นทร ย Internet ระบบจ ดการ ผ ใช งาน Intranet ผ ด แลระบบ ระบบบร หารต ดตามศ นย ถ ายทอด และเทคโนโลย การพ ฒนาท ด นและ แปลงสาธ ตจ ดเร ยนร การพ ฒนาท ด น ประจาตาบล ระบบบร หารและต ดตามโครงการ ปล กหญ าแฝก ระบบตรวจสอบการใช ประโยชน แปลงท ด น ระบบนาเสนอช ดด น ระบบเต อนภ ยธรรมชาต ระบบบ นท กตาแหน ง เก ดเหต ผ านโทรศ พท ม อถ อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลเกษตร อ นทร ย ลดใช สารเคม ทางการเกษตร/ เกษตรอ นทร ย ระบบบร หารจ ดการข อม ล โรงงานผล ตป ยอ นทร ย ระบบรายงาน

9 ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก Vetiver Grass Tracking : VGT ระบบบร หารและต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก (Vetiver Grass Tracking) เป นระบบหน งท อย ภายใต ระบบการบร หารจ ดการการ ต ดส นใจเช งพ นท EIS ด านการพ ฒนาท ด น ท กรมพ ฒนาท ด น พ ฒนาข น โดยระบบฯ ด งกล าวน จะแสดงข อม ลแผนท จากข อม ล ภาพถ ายออร โธส ของ กรมพ ฒนาท ด น และสามารถแสดงข อม ลแผนท ภายนอกท ให บร การ ได แก ArcGIS Online, Bing Maps และ Google Maps และรองร บการแสดงผลผ าน Internet Explorer 8 (IE8) ข นไป หร อ Mozilla Firefox หร อ Google Chrome 9

10 องค ประกอบของระบบบร หารต ดตามโครงการปล กหญ าแฝก VGT

11 การเร ยกใช งานระบบบร หารจ ดการ โครงการปล กหญ าแฝก สาหร บเจ าหน าท สาหร บประชาชนท วไป 11

12 การเร ยกใช งานสาหร บเจ าหน าท สามารถเข าส ระบบได โดย 1. เข าท เว บไซต กรมพ ฒนาท ด น > ท ห วข อ ระบบการ บร หารจ ดการการต ดส นใจเช งพ นท EIS - ด านการพ ฒนาท ด น ตรงกลางหน าจอ ให คล กเล อก ระบบบร หารและต ดตาม โครงการปล กหญ าแฝก (Vetiver Grass Tracking) 2. เข าใช งานได โดยตรงให พ มพ URL ค อ > ท ห วข อ เฉพาะเจ าหน าท 12

13 ปรากฏหน าจอ ให ผ ใช กรอก ช อ ผ ใช งาน และ รห สผ าน จากน น กดป ม ล อกอ น เพ อเข าส ระบบ เม อเข าส ระบบเร ยบร อยแล วจะ ปรากฏหน าจอเมน ให คล กเล อก ระบบบร หารและต ดตามโครงการ ปล กหญ าแฝก สาหร บเจ าหน าท 13

14 การบ นท กข อม ล (นาเข าข อม ล) ม 3 ว ธ 1. น าเข าต าแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจากไฟล Excel 2. เพ มตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจากตาแหน งป จจ บ น (Tablet Smart Phone) 3. น าเข า/ปร บปร งตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝก 3.1 จากการก าหนดจ ดบนแผนท 3.2 จากการกรอกค าพ ก ดเพ อกาหนดจ ด (GPS) 14

15 1 นาเข าตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจาก Excel ไฟล 27 พ.ค

16 2 เพ มตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝกจากตาแหน งป จจ บ น 27 พ.ค

17 3 นาเข า/ปร บปร งตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝก เจ าหน าท เล อกเมน นาเข า/ปร บปร งตาแหน งโครงการปล กหญ าแฝก เพ อกาหนดตาแหน งในการบ นท กข อม ล 27 พ.ค

18 ผ ใช กรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบถ วนตามแบบฟอร มท กาหนด (ช องท ม ดอกจ นส แดง * ต องกรอก ข อม ลให ครบ) จากน นกดป ม บ นท ก และสามารถแนบภาพถ ายจ ดท ปล กหญ าแฝกและว ด โอได 18

19 4 การค นหาข อม ลการปล กหญ าแฝก เพ อแก ไข เจ าหน าท เล อกเมน ค นหาโครงการปล กหญ าแฝก เพ อกาหนดตาแหน งในการบ นท กข อม ล กรอกเง อนไข สาหร บการค นหา 19

20 จะปรากฏผลการค นหา ด งภาพ สามารถคล กท รายการเพ อด จ ดปล ก รายละเอ ยด และ สามารถแก ไขได 27 พ.ค

21 27 พ.ค

22 Download ค ม อฉบ บย อ 22

23 การเร ยกใช งานสาหร บประชาชนท วไป ม เมน การใช งาน 2 เมน ประกอบด วย สอบถามข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก รายงานข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก 23

24 11. คล กเล อกเมน สอบถาม ข อม ลโครงการปล กหญ า แฝก ระบบจะแสดง หน าต าง เง อนไขการ ค นหา 24

25 2 1. เม อระบ เง อนไขการค นหา เร ยบร อยแล ว ระบบจะแสดง ผลล พธ ตามเง อนไขท ระบ หมายเหต ประชาชนไม บ นท ก/ แก ไขข อม ลได 25

26 3 แสดงข อม ลร ปแบบแผนท ได 5 ประเภท ค อ 3.1 แผนท ฐาน 3.2 แผนท ภาพถ ายทางอากาศ 3.3 แผนท Arcgisonline 3.4 แผนท Bing maps 3.5 แผนท Google maps 26

27 ประเภทของแผนท สามารถเล อกได จากน แผนท ฐาน 27

28 แผนท ภาพถ ายทางอากาศ 27 พ.ค

29 แผนท Arcgisonline 29

30 แผนท Bing maps 30

31 แผนท Google maps 27 พ.ค

32 คล กในรายการเพ อแสดงจ ดพร อมร ปถ าย 27 พ.ค

33 การรายงานผล รายงานผลใน ร ปแบบ GIS รายงานผลใน ร ปแบบ MIS 33

34 1 การรายงานผลในร ปแบบ GIS คล กเล อกท เมน รายงานข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก กาหนดเง อนไขท ต องการสร ปรายงาน โดยสามารถระบ เง อนไข ระด บของเขต ได หลายประเภท เช นระด บ ภาค จ งหว ด อาเภอ ตาบล สาน กงานพ ฒนาท ด น จากน น กาหนดช วงว นท ปล ก ระบบจะแสดงผลล พธ ตามเง อนไขท กาหนด และสามารถแสดงในร ปแบบกราฟได 27 พ.ค

35 แสดงผลบนแผนท Online 27 พ.ค

36 27 พ.ค

37 27 พ.ค

38 2 การรายงานผลในร ปแบบ MIS ใช สาหร บต ดตามและตรวจสอบการบ นท กข อม ลการปล กหญ าแฝก เข าส ระบบโดยคล กเล อก ท เมน ข อม ลการต ดตามการปล กหญ าแฝก ในหน าแรกเว บไซต กรม 38

39 ระบบข อม ลการต ดตามการปล กหญ าแฝก ประกอบด วย 2 ห วข อหล ก สร ปข อม ลตามโครงการปล กหญ าแฝก ตรวจสอบการบ นท กข อม ล 39

40 1 สร ปข อม ลตามโครงการ ปล กหญ าแฝก ประกอบไปด วย 3 ห วข อย อย ได แก 1.1 สร ปข อม ลแบบหลายเง อนไข 1.2 สร ปข อม ลจาแนกตามหน วยงานหล ก/จ งหว ด 1.3 แสดงรายละเอ ยดการปล กหญ าแฝก

41 เล อกเง อนไขเพ อแสดงข อม ล กาหนด ว นท เร มปล ก และ ถ งว นท ต องการทราบ > ระบ ข อม ล จ งหว ด ท ต องการค นหา > ระบ ข อม ล หน วยงานหล ก จากน น กด แสดงข อม ล จะปรากฏตารางสร ปข อม ลโครงการปล กหญ าแฝกตามเง อนไขท กาหนดไว ทางด านขวาม อ ผ ใช สามารถ Export ข อม ลเป นไฟล Excel โดยคล กท Icon 41

42 คล กท ส ญล กษณ จะปรากฏภาพแผนท พร อมจ ดท ปล กภาพรวม แผนท ฐาน 42

43 2 ตรวจสอบการบ นท กข อม ล ประกอบไปด วย 2 ห วข อย อย ได แก 2.1 ตรวจสอบการบ นท กข อม ลของหน วยงานต างๆ 2.2 เร ยกด ข อม ลจาแนกตามหน วยงานท บ นท ก

44 เมน ตรวจสอบการบ นท กข อม ลของหน วยงาน ต าง ๆ ให ระบ ช วงว นท ต องการค นหา > กดป ม แสดงข อม ล จะปรากฏตารางการบ นท กข อม ล ของแต ละหน วยงาน ผ ใช สามารถ Export ข อม ล เป นไฟล Excel ได 44

45 ค ม อใช งานโปรแกรมข อม ลการต ดตามการปล กหญ าแฝก (รายงานท งแบบ MIS และ GIS) 45

46 ความร วมม อก บหน วยงานภายนอก 26 หน วยงาน 1. กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป าและพ นธ พ ช 2. กรมป าไม 3. กรมทางหลวง 4. กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 5. กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 6. กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ 7. กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม 8. สาน กงานคณะกรรมการศ กษาข นพ นฐาน 9. กองท พบก 10. หน วยบ ญชาการทหารพ ฒนา 11. กองบ ญชาการตารวจตระเวนชายแดน 12. บร ษ ท ปตท. จาก ด (มหาชน) 13. สถาบ นว จ ยและพ ฒนาท ส ง 14. กปร. 15. กรมปศ ส ตว 16. กรมว ชาการเกษตร 17. กรมชลประทาน 18. กรมส งเสร มการเกษตร 19. สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา 20. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาเขาห นซ อนฯ 21. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาพ ก ลทองฯ 22. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาห วยทรายฯ 23. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ าวค งกระเบนฯ 24. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาภ พานฯ 25. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาห วยฮ องไคร ฯ 26. ศ นย อานวยการและประสานการพ ฒนา พ นท ล มน าปากพน งฯ ศ นย สารสนเทศ ได ก าหนด Username และ Password สาหร บเข าส ระบบ ม จานวน 84 Account 46

47 ต ดต อสอบถาม สอบถามเร อง Username Password ป ญหาส ทธ การบ นท กข อม ล กล มระบบเคร อข ายและคอมพ วเตอร ศสท. โทร ต อ สอบถามเร องการดาเน นงานและสถ ต ข อม ลโครงการปล กหญ าแฝก สาน กว จ ยและพ ฒนาการจ ดการท ด น โทร ต อ 5113 สอบถามว ธ การบ นท กและปร บปร งข อม ล กล มฐานข อม ลสารสนเทศ ศสท. โทร ต อ

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ

DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ DocnFlow 2.0 ความสามารถ/ค ณสมบ ต ท น าสนใจ ก มภาพ นธ 2556 บร ษ ท เอ นท เอ น โล ช น โพรไวเดอร จ าก ด DocnFlow ซอฟต แวร เพ อการจ ดการเอกสาร และข อม ลอ เล กทรอน กส DocnFlow เวอร ช น 2.0 จะประกอบไปด วยค ณสมบ

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information