การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional

Size: px
Start display at page:

Download "การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional"

Transcription

1 สารบ ญ การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional...2 Introduction to Adobe Acrobat 6.0 Professional...3 การใช งาน Adobe Acrobat 6.0 Professional...4 การสร าง File PDF...6 การท างานก บ Bookmark...8 การท างานก บ Link ใน PDF File...10 การท าสารบ ญ...12 การ Scan เอกสารเพ อสร าง File PDF...13

2 การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional ความต องการของระบบ สามารถต ดต งได บน Microsoft Windows 2000 ท ใช Service Pack 2 ข นไป หร อ Microsoft Windows XP ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office ก อนท จะต ดต ง Adobe Acrobat 6.0 Professional ต องใช Serial Number ในการต ดต ง ข นตอนการต ดต งโปรแกรม Copy Serial Number / Double Click ท File Setup.exe จะม ข นตอนการต ดต งโปรแกรมแสดงข นมา / Click ป ม Next / Next / Next Click ป ม Accept ป อน User Name / ป อน Organization / น า Serial Number ท Copy ไว มา Paste / Next เล อกต ดต งแบบ Typical / Next / Next / Install Click ป ม Finish เพ อส นส ดการต ดต งโปรแกรม จะได Shortcut ส าหร บเป ดโปรแกรมท Desktop เป ดโปรแกรมท Desktop ข นมาท างาน / Click ป ม Later เพ อเร มต นท างาน การปร บแต งโปรแกรม Microsoft Office หล งจากต ดต ง Adobe Acrobat 6.0 แล ว โปรแกรม Microsoft Word เป ด Microsoft Word ข นมาคร งแรก จะม หน าจอ Security Warning แสดงข นมา ให Always trust macros from this sources Click ป ม Enable Macros จะม PDFMaker 6.0 Toolbar แสดงข นมา ย าย PDFMaker 6.0 Toolbar ไปไว บรรท ดเด ยวก นก บ Toolbar ท ม อย โปรแกรม Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint เป ดโปรแกรมข นมาคร งแรก จะม PDFMaker 6.0 Toolbar แสดงข นมา ย าย PDFMaker 6.0 Toolbar ไปไว บรรท ดเด ยวก นก บ Toolbar ท ม อย

3 Introduction to Adobe Acrobat 6.0 Professional ล กษณะของ Adobe PDF File Adobe Portable Document Format (PDF) ค อร ปแบบ File เอกสารสากล ซ งจะคงต วอ กษร, ร ปแบบงาน, ส, ภาพกราฟ กท งหมดของเอกสารต นฉบ บ และ File ม ขนาดเล ก และพ มพ ได เหม อนต นฉบ บ Adobe PDF จะคง Layout ของเอกสารได อย างถ กต อง โดยไม ข นอย ก บ Version เอกสาร PDF สามารถเก บได หลายภาษาในหน าเด ยวก น เอกสาร PDF จะม การเว นขอบกระดาษ และการข นหน าใหม ท ถ กต อง เม อส งพ มพ เอกสาร PDF สามารถใส Password เพ อป องก นการแก ไข และส งพ มพ เอกสาร PDF สามารถขยายด หน าเอกสาร และสามารถก าหนด Link / Bookmark ให ก บข อม ลได จะช วยให ผ ใช งานเข าถ งข อม ลได รวดเร ว ความแตกต างของโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 6.0 สามารถเป ด File PDF ข นมาอ านได อย างเด ยว Adobe Acrobat 6.0 Professional / Standard ล กษณะของการสร าง File Adobe PDF ส าหร บสร าง / แก ไข File PDF สร างจากโปรแกรม Microsoft Word / Excel / PowerPoint โดยใช PDFMaker ใช ค าส ง Print ในแต ละโปรแกรม เพ อสร าง File PDF Create PDF File ในโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional / Standard Scan เอกสาร และสร างเป น File PDF ในโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional / Standard ใช โปรแกรม Acrobat Distiller 6.0 สร าง File PDF จาก File ท สร างมาจากโปรแกรม PageMaker ใช ค าส ง Create PDF from Web Page เพ อแปลงหน า Web Page ให เป น File PDF การใช งาน หน าต าง How To เม อเป ดโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional / Standard ข นมาท างาน จะม หน าต าง How To แสดงข นมาทางขวาม อ ต องการป ดการแสดง How To ให Click ป ม Hide ต องการแสดง How To ให Click ป ม How To ท Toolbar ไม ต องการให แสดง How To เม อเป ดโปรแกรม ให ท Show How To Window at Startup ในหน าจอ How To

4 การใช งาน Adobe Acrobat 6.0 Professional ส วนประกอบของหน าจอ การท างานก บ Navigation Pane การแสดง Navigation Pane Click ท ห วข อ Tab ท ต องการ บร เวณทางด านซ ายของหน าจอ ได แก Bookmarks Click ป ม Navigation Pane ท ด านล างซ ายของหน าจอ กด Function Key F6 การป ดการแสดง Navigation Pane Click ป ม Close ท หน าจอ Navigation Pane Click ป ม Navigation Pane ท ด านล างซ ายของหน าจอ กด Function Key F6 การปร บความกว าง น า Mouse ช ท เส นแบ งพ นท และปร บความกว างตามต องการ

5 การแสดงเอกสารในหน าจอ การเล อนด หน าเอกสาร ใช Hand Tool / Scroll Bar ในการเล อนด เอกสาร ใช ป มในการเปล ยนหน าท แถบเคร องม อด านล าง (ป มส เข ยว จะเป นการเคล อนท กล บไปต าแหน งก อนหน าท จะเปล ยนต าแหน ง) Click ท ช องแสดงเลขหน า และพ มพ เลขหน าท ต องการจะไป ใช Tab Pages ท Navigation Pane การก าหนดการแสดงข อม ลในการเล อนด เอกสาร Single Page ใช Hand Tool จะเล อนด ได 1 หน า / ใช Scroll Bar เล อนด ได ปกต Continuous ใช Hand Tool เล อนด ได หลายหน าต อเน องก น Continuous - Facing แสดง 2 แถว และใช Hand Tool เล อนด ได หลายหน าต อเน องก น Facing แสดง 2 แถว และใช Hand Tool เล อนด ได ภายในหน าท ท างานอย การก าหนดขนาดของเอกสารในการแสดง ใช Zoom in Tool ใช Actual Size ใช Fit Page ใช Fit Width ใช Zoom out / Zoom in ก าหนด % การแสดงเอกสาร Fit Visible แสดงเอกสารโดยไม แสดงขอบของเอกสาร การหม นเอกสาร Rotate Clockwise Rotate Counterclockwise หม นเอกสารตามเข มนาฬ กา หม นเอกสารทวนเข มนาฬ กา

6 การสร าง File PDF สร างจากโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมท สามารถสร างได ค อ Microsoft Word / Excel / PowerPoint ว ธ ท 1 ส งพ มพ เป น Adobe PDF File ท างานท โปรแกรมท ต องการ / เป ด File ท ต องการข นมาท างาน เล อกค าส ง File / Print ก าหนดร น Printer เป น Adobe PDF / OK ก าหนดช อ File / ก าหนด Folder ท ต องการ / Save โปรแกรมจะเร มสร าง File PDF เม อเร ยบร อยแล ว จะเป ดโปรแกรม Acrobat และ แสดงข อม ลข นมา ว ธ ท 2 ใช PDFMaker Toolbar ท างานท โปรแกรมท ต องการ / เป ด File ท ต องการข นมาท างาน Click ป ม Convert ท ต องการ ท PDFMaker Toolbar Convert to Adobe PDF Convert to Adobe PDF and Convert to Adobe PDF and Send for Review แปลงเป น PDF File สร าง File PDF และส ง (Microsoft Outlook) สร าง File PDF และส ง ให ตรวจสอบ โปรแกรม Microsoft Word สามรถ Convert ได ท ง 2 ว ธ โปรแกรม Microsoft Excel ควรใช ว ธ ส งพ มพ และก าหนดเป น Adobe PDF จะด กว า ควรก าหนดข อม ลให พอด หน า โดยใช Print Preview ควรยกเล กการต เส น Gridline โดยใช ค าส ง Page Setup ก าหนด Header / Footer / ล กษณะหน ากระดาษแนวต ง / แนวนอน ให เหมาะสม โปรแกรม Microsoft PowerPoint ควรใช PDFMaker Toolbar จะด กว า โดยจะน า Title ของแต ละ Slide ไปสร างเป น Bookmark ให สร างจาก Desktop จะเหมาะสมก บ File ท สร างจาก Microsoft Word Click ขวาท ช อ File ท ต องการ และเล อกค าส ง Convert to Adobe PDF ก าหนดช อ File และก าหนด Folder ตามต องการ Click ป ม Save เพ อเร ม Convert

7 สร างจากโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional ท างานในโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional Click ป ม Create PDF ท Toolbar / เล อก From File เล อก File ท ต องการ / Open เม อ Convert File เร ยบร อยแล ว ต อง Click ป ม Save เพ อ Save File ในข นตอนการเล อก File เพ อ Convert สามารถเล อกได หลายๆ File พร อมก น แต เม อ Convert เร ยบร อยแล ว ต อง Save File ท งหมด ท ละ File การสร าง PDF File โดยน าหลายๆ File มารวมก นเป น 1 File ว ธ ท 1 สร างจาก Desktop Click ขวาท ช อ File ท ต องการ และเล อกค าส ง Combine in Adobe Acrobat จะเป ดโปรแกรม Acrobat และแสดงหน าจอ Create PDF from Multiple Documents Click ป ม Browse และเล อก File ท ต องการ และ Click ป ม Add น า File คนละโปรแกรมมารวมก นได.doc,.xls,.ppt,.pdf ก าหนดล าด บของ File ท ต องการ Click ท ช อ File ท ต องการ และ Click ป ม Move UP / Move Down เพ อเปล ยนต าแหน ง ลบ File ท ไม ต องการ Click ท ช อ File ท ต องการ และ Click ป ม Remove เพ อลบ File เร ยบร อยแล ว OK เพ อเร มสร าง File PDF เม อ Convert File เร ยบร อยแล ว ต อง Click ป ม Save เพ อ Save File ว ธ ท 2 ท างานในโปรแกรม Acrobat ท างานในโปรแกรม Acrobat Click ป ม Create PDF ท Toolbar / เล อก From Multiple Files จะแสดงหน าจอ Create PDF from Multiple Documents Click ป ม Browse และเล อก File ท ต องการ และ Click ป ม Add ก าหนดล าด บ File ท ต องการ เร ยบร อยแล ว OK เพ อเร มสร าง File PDF เม อ Convert File เร ยบร อยแล ว ต อง Click ป ม Save เพ อ Save File

8 การท างานก บ Bookmark การสร าง Bookmark สามารถสร าง Bookmark เป นภาษาไทยได ว ธ ท 1 ให โปรแกรมสร างให อ ตโนม ต ท างานท โปรแกรม Acrobat / แสดง Tab Bookmark Click ท ป ม Options ในส วน Tab Bookmark เล อก New Bookmarks from Structure เล อกส วนท ต องการน ามาสร าง Bookmark (เล อก Underline) / OK จะได Bookmark ข นมา เป นล กษณะของห วข อหล ก จะต องเปล ยนข อความให เป นข อความท ต องการ ว ธ ท 2 ก าหนดต าแหน งของเอกสารให เป น Bookmark เล อนต าแหน งการแสดงเอกสารให ท ต องการ อย บร เวณด านบน Click ท ป ม Options ในส วน Tab Bookmark เล อก New Bookmark จะได ข อความ Untitled แสดงข นมา พ มพ ข อความท ต องการ และ น า Mouse Click บร เวณพ นท ว าง เพ อส นส ดข นตอน ว ธ ท 3 การก าหนดข อความท ต องการให เป น Bookmark Click ป ม Select Text ท Toolbar และน า Mouse มาก าหนดช วงข อความท ต องการ น า Mouse ช บร เวณข อความท ก าหนด และ Click Mouse ป มขวาม อ เล อกค าส ง Add Bookmark เร ยบร อยแล ว Click ป ม Hand Tool ว ธ ท 4 การก าหนดร ปภาพท ต องการให เป น Bookmark Click ป ม Select Image ท Toolbar น า Mouse ช บร เวณร ปภาพท ต องการ และ Click Mouse ป มขวาม อ เล อกค าส ง Add Bookmark / แก ไขข อความตามต องการ เร ยบร อยแล ว Click ป ม Hand Tool

9 การแก ไข Bookmark การแก ไขข อความ Click ขวาท บรรท ดท ต องการ และเล อก Rename / แก ไขข อความตามต องการ การลบ Click ขวาท บรรท ดท ต องการ และเล อก Delete การเปล ยนล าด บ น า Mouse ช บรรท ดท ต องการ และกด Mouse ค างไว และลากไปปล อยท ต าแหน งท ต องการ โดยเล อนข นตรงๆ และด จากห วล กศรส แดง การท าให เป นห วข อย อย น า Mouse ช บรรท ดท ต องการ และกด Mouse ค างไว และลากไปปล อยท บรรท ดท ต องการ โดยปล อยท ส ญล กษณ ด านหน าของห วข อ การยกเล กให ลากไปปล อยท บร เวณกลางข อความของ Bookmark ด านบน

10 การท างานก บ Link ใน PDF File การสร าง Link จะใช ส าหร บการสร าง สารบ ญ / ก าหนดข อความ หร อร ปภาพให เป นจ ดเช อมโยงข อม ล การก าหนดข อความให เป น Link Click ป ม Select Text ท Toolbar และน า Mouse มาก าหนดช วงข อความท ต องการ น า Mouse ช บร เวณข อความท ก าหนด และ Click Mouse ป มขวาม อ เล อกค าส ง Create Link ก าหนดต าแหน งท ต องการจะเช อมโยง Open a page in this document Link หน าท ต องการ ใน File ท ก าล งท างานอย โดยระบ หน า / การแสดงเอกสาร Open a file Link ไปท File อ น โดย Click ป ม Browse / เล อก File Open a web page Link ไปท Web Page ท ต องการ โดยพ มพ Web Page ท ต องการ เร ยบร อยแล ว OK / จะได กรอบส เหล ยมล อมรอบข อความท เป น Link การก าหนดร ปภาพให เป น Link Click ป ม Select Image ท Toolbar น า Mouse Click ท ร ปภาพท ต องการ และ Click Mouse ป มขวาม อ เล อกค าส ง Create Link ก าหนดต าแหน งท ต องการจะเช อมโยง เร ยบร อยแล ว OK การก าหนดเฉพาะส วนของข อความ,ร ปภาพ,ตาราง ให เป น Link Click ท ป ม Advanced Editing ท Toolbar เพ อแสดงแถบเคร องม อ (Click ซ าเพ อป ดการแสดง) Click ป ม Link Tool ท Toolbar ก าหนดพ นท ท ต องการ ให เป น Link ก าหนดต าแหน งท ต องการจะเช อมโยง เร ยบร อยแล ว OK / จะได กรอบส เหล ยมล อมรอบพ นท ท เป น Link

11 การแก ไข Link Link ท เป นข อความ Click ท ป ม Advanced Editing ท Toolbar เพ อแสดงแถบเคร องม อ (Click ซ าเพ อป ดการแสดง) Click ป ม Select Object Tool (ล กศร) Double Click ท Link ท ต องการแก ไข (จะม กรอบส แดง แสดงข นมา) Click ท บรรท ดท เป นค าส งหล ก ท ส วน Action / Click ป ม Edit แก ไขรายละเอ ยด และ OK ต องการลบค าส ง เล อก Delete ต องการเพ มค าส งหล ก เล อกค าส งท ต องการท บรรท ด Select Action / Add / ก าหนดรายละเอ ยด Link ท เป นร ปภาพ Click ท ป ม Advanced Editing ท Toolbar เพ อแสดงแถบเคร องม อ (Click ซ าเพ อป ดการแสดง) Click ป ม Select Object Tool (ล กศร) Double Click ท Link ท ต องการแก ไข (จะม กรอบส แดง แสดงข นมา) Click ท บรรท ดท เป นค าส งหล ก ท ส วน Action / Click ป ม Edit แก ไขรายละเอ ยด และ OK การไม แสดงกรอบส เหล ยมล อมรอบข อความ / ส วนท เป น Link Click ท ป ม Advanced Editing ท Toolbar เพ อแสดงแถบเคร องม อ (Click ซ าเพ อป ดการแสดง) Click ป ม Select Object Tool (ล กศร) Double Click ท Link ท ต องการแก ไข (จะม กรอบส แดง แสดงข นมา) ท างานท หมวดค าส ง Appearance ในช อง Link Type ก าหนดเป น Invisible Rectangle / Close การลบ Link Click ท ป ม Advanced Editing ท Toolbar เพ อแสดงแถบเคร องม อ (Click ซ าเพ อป ดการแสดง) Click ป ม Select Object Tool (ล กศร) Click ท Link ท ต องการแก ไข (จะม กรอบส แดง แสดงข นมา) กด Delete ท Keyboard

12 การท าสารบ ญ การท า File แสดงสารบ ญ ใช Microsoft Word สร างสารบ ญ โดยให เลขหน าบวกเพ มอ ก 1 เพราะจะต องน า File สารบ ญไปแทรกท หน าแรก จะท าให ข อม ลเด มท เป นหน าท 1 จะเป นหน า 2 การแทรก File เพ มเข าไปใน File PDF ท ม ข อม ลอย แล ว ท างานท File ท ต องการ ในโปรแกรม Acrobat เล อกค าส ง Document ท Menu / เล อก Pages / Insert เล อก File ท ต องการน าไปแทรก / Select (ไม ใช File PDF ก ได ) ก าหนดให แสดงก อน หร อหล ง / ก าหนดหน าท ต องการ เร ยบร อยแล ว OK การใส เลขหน า ไม ควรใส เลขหน ามาจาก Microsoft Word เพ อเลขหน าในการแสดง ก บเลขหน าในการเล อก ใน โปรแกรม Acrobat จะได ตรงก น ท างานท File ท ต องการ ในโปรแกรม Acrobat เล อกค าส ง Document ท Menu / เล อก Add Headers & Footers เล อกท างานท ส วน Header หร อ Footer ก าหนดรายละเอ ยด การใส ว นท โดย เล อกร ปแบบ / Insert / ก าหนดต าแหน งโดยใช Align การใส เลขหน า โดย เล อกร ปแบบ / Insert / ก าหนดต าแหน งโดยใช Align การใส ข อความ พ มพ ข อความ / Insert / ก าหนดต าแหน งโดยใช Align ก าหนด Font / Size ตามต องการ ต องการลบ Click ส วนท ต องการ / Remove สามารถก าหนดเป นช วงของหน าท ต องการได ท ส วน Page Range เร ยบร อยแล ว Preview / OK

13 การ Scan เอกสารเพ อสร าง File PDF การสร าง File PDF ต ดต ง Driver และเป ด Scanner ให พร อมท างาน เป ดโปรแกรม Adobe Acrobat Click ป ม Create PDF ท Toolbar / เล อก From Scanner ก าหนดรายละเอ ยด ก าหนดท บรรท ด Device ให เป นร น Scanner ท ก าล งท างานอย ก าหนดท บรรท ด Compatible with ให เป น Acrobat 5.0 and later Click ป ม Scan เล อกล กษณะของส ของเอกสารท จะ Scan ภาพส เล อก Color picture เอกสารข อความ ส ขาว-ด า ให Click ท Adjust the quality of the scanned picture ก าหนด Resolution (DPI) = 300 ก าหนด Picture type เป น Black and white picture or text ก าหนด Brightness ให เหมาะสม (ประมาณ 30) เร ยบร อยแล ว OK Click ป ม Preview เพ อด ภาพต วอย างท จะ Scan ปร บขนาดความกว างของเอกสารท จะ Scan Click ป ม Scan เพ อเร ม Scan เอกสาร Click ป ม Next เพ อ Scan เอกสารแผ นต อไป เปล ยนเอกสาร และ ก าหนดรายละเอ ยด / Preview / Scan เม อ Scan เอกสารครบตามต องการแล ว ให Click ป ม Done เพ อจบข นตอน จะได File PDF แสดงข นมา / Save File การหม นเอกสารเฉพาะบางหน า ท างานท โปรแกรม Acrobat / จะก าหนดหล งจาก Scan เอกสาร Click ท างานท Tab Pages / ปร บความกว างให เหมาะสม Click ขวาท หน าเอกสารท ต องการ / เล อก Rotate Pages ก าหนดท ศทางท จะหม นเอกสารท บรรท ด Direction ก าหนดจ านวนหน าเอกสารท ต องการ Selection จะม ผลเฉพาะหน าท ก าล งท างานอย Pages / ก าหนดช วงหน าเอกสาร จะเป นการก าหนดหลายๆหน า เร ยบร อยแล ว OK

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม หล กส ตรน เหมาะส าหร บผ ท ต องการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ทราบถ งเทคน คต างๆซ ง ม ความจ าเป นในช ว ต การท างานป จจ บ น ด งน นผ ท ม ความร และสามารถใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information