การต ดต งโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3.0 ส าหร บ Windows XP และ Windows 7

Size: px
Start display at page:

Download "การต ดต งโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3.0 ส าหร บ Windows XP และ Windows 7"

Transcription

1 การต ดต งโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3.0 ส าหร บ Windows XP และ Windows 7 โปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Version 3.0 ใช ต ดต งก บเคร องคอมพ วเตอร ท เช อมต อก บเคร องสแกนเนอร ท ม ต ดต งไดร ฟเวอร มาตรฐานแบบ TWAIN หล งจากต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารแล ว เคร องคอมพ วเตอร จะสามารถท า การสแกนเอกสารผ านระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ได โดยตรง ในร ปแบบการใช งานแบบ Web Application ข นตอนการต ดต งโปแกรม INFOMA : WEBSCAN Version เป ดใช งานโปรแกรมระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ด วยโปรแกรม Browser Internet Explorer 8 โดยป อน URL = การเข าใช ระบบงาน กดป ม ตกลง ป อนช อผ ใช งานในระบบ ป อนรห สผ าน เล อกป ฐานข อม ลระบบงานสารบรรณ Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 1

2 2. หล งจาก Login เข าใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส จะพบหน าหล กของระบบงานให กดเล อกท เมน ด านขวาม อห วข อ ต ดต งโปรแกรม 3. เมน รายการเคร องม อ จะแสดงรายละเอ ยดของโปรแกรมต าง ๆ ของระบบงาน ให กดป ม ต ดต ง ท ห วข อ โปรแกรม Webscan Professional.3.0 for XP,Vista,7 Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 2

3 กดป ม Run เร มข นตอนการต ดต งโปรแกรม กดป ม Install ค ดลอกโปรแกรมลงท C:\TEMP กร ณา รอการค ดลอกไฟล เสร จสมบ รณ กดป ม Next > ด าเน นการต อ เล อกชน ดการต ดต งแบบ Typical, กดป ม Next > กดป ม Install เร มการต ดต งโปรแกรม Webscan Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 3

4 กร ณารอ ก าล งอย ระหว างการต ดต ง ระบ ช อเคร องแม ข าย เมน IP Address Information IP Address : saraban.dwr.go.th กดป ม Finish เสร จข นตอนการต ดต งโปรแกรม Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 4

5 4. การเร ยกใช งานโปรแกรมสแกนเอกสาร INFOMA WEBSCAN Version 3 ผ านระบบงานสารบรรณ อ เล กทรอน กส หล งจากท าการ Login เข าใช งานระบบ แล ว เมน หน าหล ก ให กดป ม ลงร บเอกสาร หน าจอลงร บเอกสาร ให ป อนข อความในช องต วอ กษรส แดง ช องเลขท เอกสาร,ลงว นท,จาก,ถ ง และ เร อง จากน นกดป ม สร าง เพ อท าการสร างเอกสารใหม ในระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 5

6 กดป ม Scan เร มข นตอนสแกนเอกสารด วย โปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3 การกดป มสแกนเอกสารคร งแรก โปรแกรม Internet Explorer 8 จะแสดง Pop-up File Download ให กด Always ask before opening this type of file เพ อไม ให ม การแสดง Pop-up File Download ในท กคร งท กดป มสแกนเอกสาร กดป ม Open เพ อเร ยกใช งานโปรแกรม WEBSCAN หน าจอแสดงผลโปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Version 3.0 Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 6

7 โครงการจ ดหาพร อมต ดต งระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส 5. ก าหนดค าต วแปรในโปรแกรม INFOMA WEBSCAN Version 3 หล งจากเร ยกใช โปรแกรมสแกนเอกสาร ผ านระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในคร งแรกก อนการสแกนเอสารให ท าการก าหนดค าต วแปรด งน 5.1 ก าหนดช อเคร องหร อ IP Address ในช องว าง โดยให กดเล อกเป นช อ saraban.dwr.go.th 5.2 ก าหนดขนาดไฟล ภาพสแกน ไม ให ม ขนาดใหญ ( ป องก นการสแกนเอกสารภาพส ในระบบ ) กดป ม ALT + เมาส ป มขวาม อ ท ต าแหน ง LOGO INFOMA ม มบนขวาม อของหน าจอโปรแกรมสแกนเอกสาร จากน นระบ ขนาดไฟล สแกนท ต องการ ในช อง Enter Limit File Size in MB = 10 และกดป ม OK ( ในท น ต องการจ าก ดขนาดไฟล สแกน ไม ให ขนาดไฟล มากกว า 10 MB ) Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 7

8 5.3 หล งจากท าการก าหนดขนาดไฟล ตามท ต องการแล ว ขนาดไฟล จะแสดงอย ด านบน ต อท ายเวอร ช นของ โปรแกรม INFOMA WEBSCAN Professional ต งคาการเร ยกใช Driver Scanner แบบ Twain กดท เมน Scanner เล อกเมน Scanner Options.. เมน Select Source จะแสดง Twain Driver ของสแกนเนอร ร นท สามารถเร ยกใช งานผ าน โปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Version 3 ส าหร บสแกนเอกสาร กดเล อก Twain Sources ท ต องการและกดป ม OK Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 8

9 6. การสแกนเอกสารด วยโปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Professional 3.0 กดเล อกท Icon หร อเมน Scanner ท าการสแกนเอกสารจ ดเก บในระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส Scan New ส าหร บการสแกนเอกสารใหม Append Scanned Page ส าหร บสแกนเอกสารต อท ายเอกสารช ดเด ม Insert Scanned Page ส าหร บแทรกหน าเอกสารสแกนช ดเด ม Rescan Scanned Page ส าหร บสแกนเอกสารแทนท หน าท แสดงผลข อม ล ต วอย าง การสแกนเอกสาร ผ านไดร ฟเวอร Twain ของสแกนเนอร EPSON Perfection V33 ให เล อก Mode การสแกนเอกสารเป นแบบ Professional Mode Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 9

10 โครงการจ ดหาพร อมต ดต งระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส หน าจอการสแกนเอกสารแบบ Professional Mode การสแกนเอกสารผ าน Twain Driver โดยโปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Professional 3.0 ไม แนะน า ให สแกนเอกสารแบบ Color เพราะขนาดไฟล สแกนจะ ม ขนาดใหญ ด งน น การก าหนดค าในการสแกนเอกสาร แนะน าให ก าหนดค าด งน + Original Document Type Document Source Auto Exposure Type + Destination Image Type Resolution = Reflective = Document Table = Document = Black & White = 200 หร อ 300 dpi + Adjustments Threshold = 110 กดป ม Scan เร มสแกนเอกสาร แนะน าว ธ การสแกนเอกสาร ส าหร บเคร องสแกนเนอร ร น EPSON Perfection V33 1. เป ดฝาถ ายภาพสแกนเนอร วางเอกสารโดยคว าหน าเอกสารลงและช ดม มส ญล กษณ 2. ป ดฝาถ ายภาพสแกนเนอร 3. กดสแกนเอกสาร Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 10

11 ต วอย าง ภาพเอกสารสแกนด วยโปรแกรม INFOMA : WEBSCAN Professional 3.0 การบ นท กภาพเอกสารสแกน หล งจากสแกนเอกสารเสร จแล วให กดไอคอน หร อกดมน File Transfer หล งจาก Transfer ข อม ลภาพสแกนจากโปรแกรม INFOMA WEBSCAN แล ว จะย อนกล บมาท เมน หน าจอระบบงาน สารบรรณอ เล กทรอน กส ให กดป ม แนบเอกสาร เพ อบ นท กไฟล เอกสารจ ดจากเคร องล กข ายไปจ ดเก บท เคร องแม ข าย Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 11

12 หล งจากกดป ม แนบเอกสาร แล วจะม ข อความ แนบเอกสารเร ยบร อย ให กดป ม OK เสร จข นตอนสแกนเอกสารระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ส ญล กษณ ภาพเอกสารสแกนจะปรากฏท รายการเอกสารท สร างใหม พร อมก บเอกสารสแกน สามารถเป ดอ าน เอกสารสแกนได โดย Double Click ท ไอคอน เพ อเป ดอ านเอกสารสแกน กดป ม Open เพ อเป ดอ านเอกสารสแกน Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 12

13 7. การเป ดอ านเอกสารสแกนในระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ Windows 7 แนะน าให เป ดอ านไฟล ภาพสแกนด วยโปรแกรม Windows Photo Viewer ส าหร บ Windows XP แนะน าให เป ดอ านไฟล ภาพสแกนด วยโปรแกรม Windows Picture and Fax Viewer Copyright by Excel Link Co.,Ltd. All Right Reserved. หน า 13

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อแนะน าการ ต งค าการใช งาน Microsoft Internet Explorer

ค ม อแนะน าการ ต งค าการใช งาน Microsoft Internet Explorer ค ม อแนะน าการ ต งค าการใช งาน Microsoft Internet Explorer บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional

การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional สารบ ญ การต ดต งโปรแกรม Adobe Acrobat 6.0 Professional...2 Introduction to Adobe Acrobat 6.0 Professional...3 การใช งาน Adobe Acrobat 6.0 Professional...4 การสร าง File PDF...6 การท างานก บ Bookmark...8

More information

หน า ท าความร จ ก PDF

หน า ท าความร จ ก PDF สารบ ญ หน า ท าความร จ ก PDF File... 1 แนะน าโปรแกรม Adobe Acrobat Professional 7.0... 3 ส วนประกอบของโปรแกรม... 4 เคร องม อพ นฐานในการใช งาน... 5 การด และการแสดงเอกสาร... 7 การสร าง PDF File.... 8 การสร

More information

ค ม อการใช SCCC websales

ค ม อการใช SCCC websales ค ม อการใช SCCC websales ปร บปร งเอกสารเม อว นท 3 มกราคม 2557 สารบ ญ 1/3 การเข าส ระบบ websales 5 การใส รห สผ านเข าส ระบบ 6-8 อธ บายส ทธ การเข าใช งานของรห สผ ม อ าราจท ารายการ 9 การใส รห สผ านผ ม อ านาจท

More information

สารบ ญ หน า ระบบศ นย ข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส ของราชการ INFOCENTER ส าหร บผ ด แลระบบ INFOCENTER - TOC

สารบ ญ หน า ระบบศ นย ข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส ของราชการ INFOCENTER ส าหร บผ ด แลระบบ INFOCENTER - TOC สารบ ญ ข นตอนการต ดต งระบบ OIC Website. 1 1. การเตร ยมเคร องแม ข าย ส าหร บต ดต งระบบ OIC WEBSERVER... 1 2. การต งค า ภาษาไทย ส าหร บระบบปฏ บ ต การว นโดว. 2 3. การต ดต ง Internet Information Services (IIS)

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด)

โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) โครงการจ างเหมาจ ดอบรมพ ฒนาข ดสมรรถนะผ ใช งานระบบ บร หารย ทธศาสตร ขององค การภาคร ฐ (54 จ งหว ด) ค ม อการฝ กอบรมหล กส ตรการฝ กปฏ บ ต ผ ใช ระบบ (User) ระบบการจ ดทาแผนการปฏ บ ต การและการต ดตามความก าวหน า

More information

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5

ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน ค ม อการใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 5 ********************************** คาช แจง การใช บทเร

More information

ในป จจ บ นน การท างานด วยเคร องคอมพ วเตอร ม บทบาทมาก โดยเฉพาะการใช โปรแกรมประย กต ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ การต ดต งโปรแกรม Microsoft Office XP การเร ยกใช

ในป จจ บ นน การท างานด วยเคร องคอมพ วเตอร ม บทบาทมาก โดยเฉพาะการใช โปรแกรมประย กต ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ การต ดต งโปรแกรม Microsoft Office XP การเร ยกใช หน วยท 1 แนะน า Microsoft Office XP สาระส าค ญ ในป จจ บ นน การท างานด วยเคร องคอมพ วเตอร ม บทบาทมาก โดยเฉพาะการใช โปรแกรมประย กต ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ การต ดต งโปรแกรม Microsoft Office XP การเร ยกใช งานโปรแกรม

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 การเข ามาทางานโดยไม ได กาหนดช อบ ญช อ เมล (E-Mail Account) ค ณจะพบพ นท การทางานของ Outlook แบบว างๆ เร มจากหน าจอ Outlook Today (Outlook ว นน ) แสดงกาหนดการน

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ต าแหน ง เจ าพน กงานประมงปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาและส งเสร มอาช พการประมง ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน

More information

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003

ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 ค ม อการใช งาน E-Mail@ กองท นฯ โดยโปรแกรม Microsoft Outlook 2003 เร มต นเข าส Microsoft Outlook 2003 ร ปท 1 เร มคล ก Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Outlook 2003 1 การเข าโปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อการใช งาน. PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner

ค ม อการใช งาน. PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner ค ม อการใช งาน PL806/PL812/ PL1500 Business Document Scanner สารบ ญ บทน า... 3 ค าแนะน าในการใช ค ม อ... 3 ข อควรระว ง... 3 ระบบท แนะน า... 3 อ ปกรณ ในกล อง... 4 ส วนประกอบของเคร อง... 4 CHAPTER I. การต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information