The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility."

Transcription

1

2

3 The best way to keep something bad from happening is to see it ahead of time... and you can't see it if you refuse to face the possibility. ว ธ ท ด ท ส ดในการหย ดย งเร องเลวร ายไม ให เก ดข นค อการเล งเห นม นล วงหน า แต ค ณจะไม เห น หากไม ยอมเผช ญหน าก บความเป นไปได William S. Burroughs น กเข ยนชาวอเมร ก นผ ปล กจ ตว ญญาณอเมร ก นชนในช วงหล งสงครามโลกคร งท 2

4 CONTENTS สารบ ญ 6 The Subject Insight Less or More? 20 8 Creative Resource Featured Book/ Documentary/ Book/ Magazine Creative Entrepreneur สำรวจธ รก จย านถนนข าวสาร Matter พลาสต กทดแทนจากพ ช การปร บต วเพ อโลก Classic Item Volkswagen Kombi Creative City Sunset in Detroit 22 flickr.com/photos/rochephoto 12 Cover Story Lost Situation: หลงทางท ามกลางความเป นจร ง The Creative ดร.พ นธ อาจ ช ยร ตน : มองอนาคตเพ อกำหนดป จจ บ น 28 flickr.com/photos/kambe Creative Will buycott บรรณาธ การอำนวยการ l อภ ส ทธ ไล ส ตร ไกล ท ปร กษา l ชมพ น ท ว รก ตต, พ ช ต ว ร งคบ ตร, วราภรณ วศ นส งวร, จร นทร ท พย ล ยะวณ ช บรรณาธ การบร หาร l ศ ภมาศ พะห โล ผ ช วยบรรณาธ การ l พ ชร นทร พ ฒนาบ ญไพบ ลย กองบรรณาธ การ l ศ ร อร หร มปราณ, มนฑ ณ ยงว ก ล, เลอชาต ธรรมธ รเสถ ยร, กร ยา บ ลยะลา, ป ยวรรณ กล นศร ส ข, ศ ภาศ ย วงศ ก ลพ ศาล, น นท นร พาน ชก ล เลขากองบรรณาธ การ l กมลกานต โกศลกาญจน บรรณาธ การศ ลปกรรม l พจน องค ทว เก ยรต, พ ชราภรณ เตชะเล ศไพศาล, อค ร ฐ สะอ สมาช กส มพ นธ l ป ยะพร สว สด ส งห ประสานงานกองบรรณาธ การ l ณ ฏฐน ช ต ณมานะศ ร จ ดทำโดย l ศ นย สร างสรรค งานออกแบบ (TCDC) ช น 24 อาคารเอ มโพเร ยมทาวเวอร 622 ส ข มว ท 24 แขวงคลองต น เขตคลองเตย กร งเทพมหานคร โทร แฟกซ ต ดต อลงโฆษณาได ท พ มพ ท l บร ษ ท ท โฟร พร นต ง จำก ด โทร แฟกซ จำนวน 50,000 เล ม น ตยสารฉบ บน ใช หม กพ มพ จากน ำม นถ วเหล องท ไม เป นอ นตรายต อส ขภาพ ท งย งเป นม ตรต อส งแวดล อม และใช กระดาษร ไซเค ล ซ งเป นผลผล ตของผ ประกอบการไทย จ ดทำภายใต โครงการ Creative Thailand สร างเศรษฐก จไทยด วยความค ดสร างสรรค โดยศ นย สร างสรรค งานออกแบบ สำน กงานบร หารและพ ฒนาองค ความร (องค การมหาชน) ซ งม เป าหมาย ในการเผยแพร ความร เก ยวก บเศรษฐก จสร างสรรค (Creative Economy) และผล กด นการใช ความค ดสร างสรรค ในการข บเคล อนเศรษฐก จไทย ถ ายภาพปก l อ ครว นท ไกรฤกษ ท กคร งท ผมถ ายภาพ ผมมองส งรอบต วด วยความร ส ก ท จะสรรสร างข นมาใหม ผลงาน: facebook.com/k.temboon 34 อน ญาตให ใช ได ตามส ญญาอน ญาตคร เอท ฟคอมมอนส แสดงท มา-ไม ใช เพ อการค า-อน ญาตแบบเด ยวก น 3.0 ประเทศไทย

5 EDITOR'S NOTE บทบรรณาธ การ ประภาคารก บต นหน ความพยายามท จะกอบก สถานการณ เศรษฐก จท ล มเหลว หร อสภาวะความต งเคร ยดทางการเม องน น กลายเป นโจทย ใหม ท หายใจรดต นคอประเทศมหาอำานาจและประเทศกำาล งพ ฒนาก นถ วนหน า เพราะเม อโมเดลเศรษฐก จท เคยใช ได ผลเส อมมนต ลง ระบบการเง นการธนาคารอย ในภาวะท สภาพคล องต งต ว และความต องการม ส วนร วมของประชาชน กลายเป นพล งในการส อสารก บร ฐและส งคมโลก สถานการณ ท ว าน ราวก บเป นสารเร งปฏ ก ร ยาให ร ฐบาลในประเทศ ต างๆ สร างแผนท เด นทางใหม ๆ ท จะข บเคล อนประเทศและพลเม องให เด นทางถ งฝ งแห งความส ขร วมก นของส งคม ช วง 2-3 เด อนท ผ านมา สหร ฐอเมร กาและจ นต างเป ดพ มพ เข ยวแห งการปฏ ร ปประเทศท งม ต ทางเศรษฐก จและ ส งคม โดยเฉพาะจ นท เร ยกช วงเวลาแห งการปฏ ร ปน ว า Great Transition โดยช วงเวลาการเปล ยนผ านอ นย งใหญ น จ นม งปฏ ร ปท งการเง น การคล งและภาษ สว สด การส งคม ไปจนถ งค าแรงและการกระจายรายได นอกจากน น ย ง ม การวางแผนขยายเม องขนาดเล ก เพ อด งด ดให แรงงานในภาคชนบทไม ละท งท อย ท ทำาก นเด มมาแออ ดในเม องใหญ ท งหมดน โดยหว งผลให เศรษฐก จภายในประเทศแข งแรง แทนท จะพ งพาแต การส งออกและการลงท นซ งขยายต วอย าง ไม หย ดย งตลอดสามทศวรรษท ผ านมา เช นเด ยวก บประเทศมหาอำานาจ ท วาโรชา (Varosha) จ ดท องเท ยวเล กๆ ร มชายฝ งในประเทศไซปร สกำาล งด นรน แสวงหาเส นทางการกล บมาส ความร งเร องอ กคร ง หล งจากท คร งหน งในย ค 70 วาโรชาเคยเป นจ ดหมายปลายทาง ของน กท องเท ยว มหาเศรษฐ และน กแสดงระด บฮอลล ว ดท ต างม บ านพ กตากอากาศท น ไม ต างไปจากความน ยม บนชายฝ งเฟรนช ร เว ยรา (French Riviera) ของฝร งเศส แต วาโรชาก ฉายแสงได ไม นาน เพราะเม อป 1974 กองท พ กร ซได ทำาการร ฐประหารโค นล มอำานาจร ฐบาลไซปร ส โดยม จ ดม งหมายเพ อควบรวมไซปร สให เป นส วนหน งของกร ซ ต อจากน นเพ ยง 5 ว น กองท พต รก ก ได เคล อนพลมาย งไซปร สเพ ออ างส ทธ ในการปกป องพ นท แข งก บกร ซ พร อมส ง ทหารน บหม นเข ามาและประกาศให เป นเขตหวงห าม ทำาให ประชาชนหวาดกล วและพาก นอพยพหน โดยเฉพาะใน วาโรชาม ผ คนกว า 35,000 คนท ละท งบ านเร อนจนกลายเป นเม องร าง และความทร ดโทรมก ครอบงำาเม องแห งน มา ยาวนานจนป 2003 จ งม การผ อนปรนให ผ คนเร มเข าไปในเม องอ กคร ง เม อภาพความรกร างได ปรากฏเท ยบเค ยงก บ อด ตอ นงดงาม ทำาให เก ดแรงกระต นท จะปล กเม องท หล บใหลให ต นข นอ กคร ง ป จจ บ น จ งเก ดแคมเปญ The Famagusta Ecocity project โดยวาเซ ย มาร ค เดส (Vasia Markides) ศ ลป นน วยอร กท เช ญชวนให ผ คนได กล บมาด ความงาม ของเวโรชาอ กคร ง และแนวค ดเล กๆ น ก ได ร บการตอบร บเป นอย างด จากท งร ฐบาลไซปร สและต รก รวมถ งคนกลาง อย างสหประชาชาต ด วย ไม ง ายเลยท ในท กๆ หน วยของส งคมโลกจะต องด นรนหาหนทางอย ร วมก บอนาคต บ างก อาจเป นทางล ดเพราะ ม แสนยาน ภาพเต มเป ยม บ างก อาจต องเร มจากการก ซากปร กห กพ ง ขอเพ ยงแต ผ คนในส งคมไม ต ดหล มก บความ สำาเร จเก าๆ มองข ามส ญญาณแห งความเปล ยนแปลง หร อจมปล กก บความส ญเส ย การเด นทางไปข างหน าแม จะไม ราบเร ยบ และการอ านแผนท เส นทางใหม จะไม ง ายดายเหม อนก บต นหนท ช าชองเส นทางเร อในท องทะเล แต หากเห น แสงไฟร บๆ จากยอดประภาคาร ก จงกระช บโอกาสในกำาม อไว ให แน น ต งสต ให ม นคง เพ อท จะไม ต องลอยเคว งคว าง กลางทะเลอ กต อไป อภ ส ทธ ไล ส ตร ไกล บรรณาธ การอำานวยการ ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 5

6 THE SUBJECT ค ดรอบด าน TREND อวสานบ ลบอร ด กำาเน ดป ายโฆษณาไฮเปอร เร ยล ความก าวหน าทางเทคโนโลย ทำาให การพ มพ ป ายโฆษณาส แจ มช ดขนาดมห มา เพ อสร างภาพจำาและความตระหน กในต วส นค ากลายเป นเร องง ายและเห นได ดาษด น คร เอท ฟเอเจนซ วาย แอนด เคน (Wieden+Kennedy) จ งท าทายผ บร โภคชาวจ นด วยป ายโฆษณารองเท าก ฬาไนก ร นใหม ฟร ฟลายน ต (Free Flyknit) โดยนำาเอาจ ดแข งของส นค าท ผล ตข นจากเส นใยพ เศษมาเป นก มม ก และมอบหมายให ผ เช ยวชาญโรยต วลงถ กทอเส นด ายขนาดใหญ ลงบนภาพฝ าเท า เปล อยเปล า จนได ร ปทรงรองเท าท โอบกระช บฝ าเท าของผ สวมใส เพ อสะท อน เทคโนโลย พ เศษของผล ตภ ณฑ ท ให ความร ส กเหม อนผ วหน งช นท สอง ระยะเวลา 10 ว นท ท มงานค อยๆ สร างสรรค ป ายโฆษณาใจกลางเซ ยงไฮ น สามารถเร ยก ความสนใจของผ ท พบเห นได อย างด และย งกระชากความสนใจของผ บร โภคข เบ อ ในว นน ได อย หม ด metalocus.es EVENT โอล มป ก ฤด หนาว 2014 มหกรรมก ฬาเพ อมน ษยชาต (?) ด เหม อนว าสถานการณ การป ดก น ของร สเซ ยคงจะใช ไม ได ผลก บโลกว นน เพราะ หล งเก ดข าวการออกกฎหมายจำาก ดส ทธ มน ษยชนห ามเผยแพร โฆษณาชวนเช อของชาว ร กร วมเพศในประเทศ โดยผ ท ฝ าฝ นอาจได ร บโทษถ งข นถ กจ บก ม ก ทำาให กล มองค กรส ทธ มน ษยชนออกมาเร ยกร องให นานาชาต ร วมก นบอยคอตมหกรรมก ฬาโอล มป กฤด หนาวท จ ดท เม องโซช เป นการตอบโต ไม ว าจะเป นการจ ดต งเฟซบ กแฟนเพจ Boycott Sochi 2014 ท ม ผ เข าร วมแล วเก อบสองหม นคน หร อการออกแบบ Google Doodle ร บมหกรรมการ แข งข นด วยการนำาส ร งจากกล มบ คคลท ม ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) พร อมข อความ กฎบ ตรโอล มป กท เน นย าว า การเล นก ฬาถ อเป นส ทธ ของมน ษยชนและท กคนต องม โอกาสเล นก ฬาโดยไม เล อกการปฏ บ ต ใดๆ นอกจากน ประธานาธ บด บาร ก โอบามา และ ผ นำาชาต ย โรปหลายคนย งต ดส นใจไม เข าร วมพ ธ เป ด ความย อนแย งของการพยายามก ดก น ท ามกลางบรรยากาศของมหกรรมก ฬาเพ อมวลมน ษยชาต จ งกลายเป นโจทย ยากท ร ฐบาล ร สเซ ยต องพยายามก สถานการณ ไม เช นน นก จะย งกลายเป นการแสดงให เห นถ งความ อ อนไหวและการปกป องต วเองท มากเก นไปของประเทศ flickr.com/photos/marcofieber google.com 6 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

7 INDUSTRY โซน ขายท งธ รก จพ ซ VAIO โซน ต ดส นใจหย ดวางแผนและพ ฒนาผล ตภ ณฑ ท งหมดท เก ยวข องก บธ รก จคอมพ วเตอร ส วนบ คคล พร อมก บขายก จการ VAIO ให แก กล มท นญ ป น Japan Industrial Partners (JIP) เม อก มภาพ นธ ท ผ านมา เน องจากส วนแบ งการตลาดท ลดลงอย างต อเน องเหล อ เพ ยงร อยละ 8 ในช วง 6 เด อนท ผ านมา ในขณะท ส วนแบ ง ตลาดคอมพ วเตอร ท กประเภทท วโลกเหล อเพ ยงร อยละ 1.9 น กว เคราะห มองการล มสลายของ VAIO ท เคยประสบ ความสำาเร จจากการจำาหน ายโน ตบ กจอส มผ สระบบ ปฏ บ ต การว นโดวส 8 จนได ครองตำาแหน งผ จำาหน าย รายใหญ อ นด บ 2 ของตลาดภายในเวลาเพ ยง 9 เด อน และม ส วนแบ งตลาดรวมมากกว าร อยละ 17 ว าเก ดจาก การผ กต วเองไว ก บตลาดผ บร โภคท วไป (consumer market) มากเก นไป ในขณะท เอชพ เดลล และเลอโนโว เล อกเจาะตลาดองค กร (institutional market) ท ง ระด บเล ก กลาง ใหญ ทำาให เม อเก ดการเปล ยนแปลง ในตลาดผ บร โภคท วไปท ม ความผ นผวนและคาดเดา ยาก บร ษ ทเหล าน จ งไม ได ร บแรงส นสะเท อนมากน ก ส วนแอปเป ลก ย งพยายามเข าถ งตลาดการศ กษาเพ อ สร างความย งย นให องค กร เน องจากส นค าท เคยทำาเง น มหาศาลอย างไอพ อดซ งซบเซาลงอย างมากในว นน ก เน องมาจากการผ กต ดตลาดผ บร โภคท วไปอย างเด ยว เช นก น sony.co.uk ปฏ ว ต ก ญชา LATEST NEWS บ ทคอยน ในท ส ดบ ทคอยน (Bitcoin) หร อ เง นตราเสม อน (virtual currency) ในโลกด จ ตอลซ งสร างข นโดยผ ใช นามแฝงว า ซาโตช นากาโมโต (Satoshi Nakamoto) ในป 2009 ก ได ร บความน ยมและเร มม การนำา มาใช อย างแพร หลายมากข น เน องจากสก ลเง นท ไม ได ออกโดย ธนาคารกลางน สามารถส งผ านก นได โดยตรง ไม ต องเส ยค าธรรมเน ยมให สถาบ นการเง น การทำาธ รกรรมออนไลน ด วยบ ทคอยน จ งม ต นท นต า โดยเม อเร วๆ น ในลอนดอน แซม เอล ค อกส (Samuel Cox) ได ออกแบบบ ทแท ก (BitTag) หร อป ายราคาอ จฉร ยะสำาหร บร านค า ท ร บชำาระด วยบ ทคอยน ซ งจะแสดงราคาส นค าแบบเร ยลไทม อ นเน องมาจากผ นผวนของ สก ลเง นน ในขณะท มอนทร ออลในแคนาดาก ได ม การเป ดให บร การต เอท เอ มบ ทคอยน ต แรก ซ งบร ษ ท Vx5 Technologies ผ พ ฒนาม แผนว า ภายในป น จะเป ดให บร การเพ มในหลายเม อง อาท เบร ต ด ไบ มะน ลา ด บรอฟน ก และการาก ส DID YOU KNOW? โฮเซ ม ฮ กา (Jose Mujica) ประธานาธ บด อ ร กว ยถ กเสนอช อเข าช งรางว ลโนเบล สาขาส นต ภาพในป 2014 จากการผล กด นให การซ อขายและบร โภคก ญชาเป นเร องถ กกฎหมายในอ ร กว ยเป นประเทศแรก ของโลกภายในเมษายน 2014 ม ฮ กาเช อว าก ญชาเป นพ ชท จะเป นเคร องม อนำามาซ งส นต ภาพและความ เข าใจท แท จร ง เขาได ร บการเสนอช อจาก Drugs Peace Institute กล มองค กรเอกชนจากเนเธอร แลนด องค กรท ย นย นว าก ญชาเป นส ญล กษณ แห งโลกใหม และเป นความท าทายระหว างผ เสพก ญชาก บส งคม ข อห ามเก า โดยต องการทำาความเข าใจบทบาทใหม ร วมก นว าก ญชาน นเป นพ ชเศรษฐก จท เป นประโยชน ทางการแพทย โดยมกราคมท ผ านมา Uruguay s National Federation ก ได เร มเป ดคอร สอบรมการ เก บเก ยวก ญชาและเข ามาเป นหน วยงานของร ฐท ร บผ ดชอบการจ ดจำาหน ายและการบร โภคของคนใน ประเทศ ท มา: บทความ Sochi 2014: Vladimir Luxuria arrested for holding 'Gay is OK' banner (17 ก มภาพ นธ 2014) จาก theguardian.com บทความ อวสานพ ซ โซน VAIO บอกอะไรโลก? (15 ก มภาพ นธ 2014) จาก manager.co.th บทความ โอล มป ก2014 เป ดฉากว นน (7 ก มภาพ นธ 2014) จาก komchadluek.net บทความ โฮเซ ม ฮ กา ประธานาธ บด อ ร กว ยถ กเสนอช อช งโนเบลส นต ภาพ จากผลงานช นเอก ร บรอง ก ญชา (7 ก มภาพ นธ 2014) จาก manager.co.th ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 7 mybitcoinsworld.com flickr.com/photos/plantasyflores

8 CREATIVE RESOURCE ว ตถ ด บทางความค ด เร อง: เลอชาต ธรรมธ รเสถ ยร และ กร ยา บ ลยะลา FEATURED BOOK The Lean Startup โดย Eric Ries " ด เหม อนส งท เราทำาไม น าจะม อะไรผ ดพลาดได เลย เราม ท มท เต มเป ยม ด วยพล งสร างสรรค ของคนร นใหม เราใช เทคโนโลย ท นสม ยท ส ดเท าท จะ เป นไปได ส นค าของเรายอดเย ยม ม ไอเด ยท แตกต าง และถ กท ถ กเวลา แต แล วม นกล บไม เป นไปตามท คาดไว ท กอย างพ งทลายลงอย างไม น าเช อ ภายในระยะเวลาไม นานหล งจากน น เม อความต งใจท งหมดท ม กล บ กลายเป นศ นย บทความเบ องหล งความสำาเร จตามน ตยสาร หน งส อ หร อ แม กระท งภาพยนตร จำานวนน บไม ถ วนท พร าบอกว าความสำาเร จเป นเร อง ท เป นไปได เสมอตราบใดท ม ความพยายามน น ก คงจะเป นเร องหลอกลวง หร อแค ม บางอย างท พวกเขาไม ได เล าให เราฟ ง " อ ร ค ไรส ผ เข ยนหน งส อเล มน เล าถ งประสบการณ อ นแสนเจ บปวด ช วงหน งของช ว ต เม อก าวเข าส การเป นผ ประกอบการหน าใหม ราว ส บป ก อน เขาพบว าแม ต วเองจะทำาตามส งท ก ร ธ รก จแนะนำาไว อย าง หมดส นแล ว แต ส งท ก ร เหล าน นไม ได เข ยนไว ค อระหว างทางของการเร มต น ธ รก จ เราจะพบก บรายละเอ ยดท ต องต ดส นใจมากมาย บางคร งก เป น เร องน าเบ อเก นกว าจะเล าให ใครฟ ง และแน นอนว าม เง อนไขท อาจคาดไม ถ ง รออย เต มไปหมด ส งท น ากล วท ส ดสำาหร บการเร มต นค อความล มเหลวท รออย เบ องหน า แต ถ ากล วก บความล มเหลวมากเก นไป การเร มต นก อาจ จะไม เก ดข น คาถาทางธ รก จท ย งคงเป นจร งเสมอค อย งม ความเส ยงส ง เท าไหร ย งม ผลตอบแทนส งเท าน น ด งน นส งท ท กคนมองหาค อโมเดลท จะช วยจำาก ดความเส ยงท ยากเก นคาดเดา การศ กษาว จ ยหลากหลาย ร ปแบบจ งถ กใช เพ อเป นข อม ลในการวางแผนและกำาหนดอนาคต ซ งลำาพ ง การม แผนท ด น น ย งไม อาจการ นต ความสำาเร จได เน องจากป จจ ยต างๆ ในโลกท กว นน เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว ว นหน งแผนอาจกลายเป น เพ ยงเร องของการมองจากอด ต แต การปร บต วท เหมาะสมต างหากท จะ ทำาให รอดพ นจากสถานการณ ป จจ บ น กระบวนการสร าง-ว ดผล-เร ยนร ของ The Lean Startup จ งเป น แนวค ดในการสร างว ฒนธรรมใหม ของธ รก จท จะทำาให ผ ประกอบการ พร อมร บก บสภาพความผ นแปรไม ว าจะเก ดอะไรข นก ตามได โดยอาศ ย ช ดข อม ลท สำาค ญท ส ดน นค อความต องการของล กค า หลายคนย งเช อว า ธ รก จส วนใหญ ต องมอบส งท ด ท ส ดให แก ล กค าเท าน น แต The Lean Startup กล บให ลองพ จารณาทางเล อกด วยการทดลองก บล กค า แล วนำา ฟ ดแบ กกล บมาแก ไขอย างรวดเร ว ว นน ธ รก จจ งอาจไม ม เวลาท ทำาว จ ย เป นป ๆ ก อนออกผล ตภ ณฑ ใหม เพราะเม อถ งเวลาน น ล กค าคงต องการ ส งอ นไปแล ว ประเด นสำาค ญค อการสร างกระบวนการท จะได มาและการ ประเม นฟ ดแบ ก ซ งต องเป นไปตามแนวค ดทางว ทยาศาสตร ไม ใช ด วย อารมณ จงเร ยนร ฟ ดแบ กเหล าน น ตอบสนองม นอย างถ กต องรวดเร ว ไม ว าจะยกเล ก ปร บเปล ยน หร อสานต อส งท ทำาอย ก ตาม ไรส กล นแนวค ดท งหมดจากประสบการณ เป นงานเข ยนอ านสน ก ท งย งได เน อหาสาระท นำาไปอ างอ งได ด วย โดยแบ งเน อหาเป น 3 ช วง ช วงแรกเป นการปร บว ส ยท ศน ในการมองว ธ การจ ดการธ รก จใหม อย าง ย งย น ช วงต อมาเป นการเร ยนร ว ฏจ กรของ The Lean Startup อย างจร งจ ง และช วงส ดท ายเป นการเป ดเผยเทคน คท จะช วยให กระบวนการต างๆ น น สามารถทำาได อย างรวดเร วย งข น รวมถ งหล กการนำาไปประย กต ใช ใน หลากหลายร ปแบบ แม กระท งก บองค กรขนาดใหญ 8 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

9 CREATIVE RESOURCE ว ตถ ด บทางความค ด DOCUMENTARY BOOK MAGAZINE Enron: The Smartest Guys in the Room กำาก บโดย Alex Gibney คงไม ม ข าวไหนในแวดวงธ รก จช วงปลายป 2001จะช อกโลกไปกว าการท บร ษ ทย กษ ใหญ ด าน ไฟฟ า ก าซธรรมชาต กระดาษ และการคมนาคม ขนส งของโลกอย างเอ นรอนถ กฟ องล มละลาย ท งๆ ท ก อนหน าน นในป 2000 สถานการณ ต างก น ราวหน าม อเป นหล งม อ เพราะบร ษ ทแห งน เคยม รายได มากถ ง 111 พ นล านเหร ยญสหร ฐฯ จน น ตยสารฟอร จ นจ ดอ นด บให เป นบร ษ ทสร างสรรค ท ด ท ส ดในสหร ฐอเมร กา 6 ป ซ อน ก อนท ราคาห น จะด งลงเหล อเพ ยง 0.01 เหร ยญสหร ฐฯ ต อห น อเล กซ ก บน ย ผ กำาก บภาพยนตร เล อกนำาเสนอ การล มสลายทางการเง นคร งใหญ ท ส งผลกระทบ เป นล กโซ ท งต อเม องฮ สต น ซ งเป นท ต งของ สำาน กงานใหญ รวมถ งการจ างงานในบร ษ ทท พน กงานมากถ ง 21,000 คนต องตกงาน โดยม เป าหมายเพ อกระต นเต อนผ ชมและส งคมให ระว ง ไม ให ประว ต ศาสตร ซ ารอย รวมท งท งคำ าถามเร อง การล มสลายของบร ษ ทให ค ดต อเช นเด ยวก บ คำาขว ญของบร ษ ท ท ให พน กงานร จ กต งคำ าถามว า ทำาไม ก บเร องต างๆ ท พบเห น The Great LIFE Photographers โดย The Editors of LIFE LIFE อาจตกเป นเหย อหน งของการเปล ยนแปลง ทางส งคม เม อตลาดเร มไม ตอบร บก บส อส งพ มพ และเทคโนโลย ท เข ามาเปล ยนพฤต กรรมการ อ านของผ คนมากข นท กขณะ น ตยสารจ งต อง ประกาศย ต การผล ตในร ปแบบส อส งพ มพ น บ ต งแต ว นท 20 เมษายน 2007 เป นต นมา แต การ ท LIFE ดำารงตำาแหน งน ตยสารภาพข าวระด บโลก ได อย างยอดเย ยมมากว าช วศตวรรษ จะเป นส ง ท สร างค ณค าให LIFE คงอย ตลอดไป ภาพท ก ภาพย งคงอย เพ อให คนร นหล งได ศ กษาต อไปใน ร ปแบบการให บร การออนไลน ท กคร งท ได ด ภาพ ของ LIFE ค ณจะร ส กราวก บว าม ช ว ตจร งคอย บอกเล าความเป นไปท เก ดข นภายใต ภาพท หย ดน งน น เพ อทำาความร จ กก บภาพคลาสส ก ของ LIFE ให มากข น หน งส อเล มน รวบรวมภาพ จากช างภาพฝ ม อด ท ส ดของ LIFE พร อมนำาเสนอ เร องราวท อย เบ องหล งภาพถ ายเหล าน น MacFormat บรรณาธ การ Christopher Phin ไม เพ ยงร ปล กษณ ท เร ยบง ายหร อระบบการใช งานท ตอบโจทย ท ทำาให แอปเป ลม แฟนคล บน บล านจาก ท วโลก เพราะแม กระท งระบบการออกแบบบร การ ก ได ร บการค ดมาอย างแยบยล ท งเคาน เตอร ในร านจำาหน ายท เร ยกว า Genius Bar ซ งม ไว สำาหร บซ อมความส มพ นธ โดยเน นการให คำ าแนะนำา หร อความช วยเหล อแก ผ ใช บร การมากกว าใช เป นท ซ อมส นค า ร านแอปเป ลจ งถ กวางให เป น สถานท สร างประสบการณ ท ด ของล กค ามากกว า สถานท ขายส นค าท วไป และแม แต น ตยสาร MacFormat ก ย งเก ดข นเพ อตอบสนองแฟนๆ และผ ใช แมคอ นทอชในอ งกฤษ ด วยเน อหาหล ก เก ยวก บข าวคราวความเคล อนไหวของแอปเป ล ท งงานอ เวนต การเป ดต วส นค า ไปจนถ งการร ว ว ผล ตภ ณฑ ใหม และต งแต ป 2012 เป นต นมา น ตยสารย งเพ มความพ เศษด วยการแนบแผ นซ ด โปรแกรม ซอฟต แวร หร อเกมใหม ให ผ อ าน สำาหร บการใช งานท เต มร ปแบบย งข น ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 9

10 MATTER ว สด ต นค ด พลาสต กทดแทนจากพ ช...การปร บต วเพ อโลก เร อง: ชมพ น ท ว รก ตต และ ป ยวรรณ กล นศร ส ข การค นพบว ธ การผล ตพลาสต กช วงหล งศตวรรษท 19 ถ อเป นปรากฏการณ สำาค ญท เปล ยนหน าของโลกว สด ไปส การใช งานในอ ตสาหกรรมท ไม ส นส ด จากการค นพบว ธ การผล ตเบค ไลต (Bakelite)* มาจนถ งพลาสต กส งเคราะห อ กหลายชน ดท แตกต างก นในด านค ณสมบ ต การใช งาน แต เม อถ งศตวรรษน พลาสต กกล บกลายเป นป ญหาเม อน าม นด บและก าซธรรมชาต ท เป นว ตถ ด บ ต งต นใกล จะหมดลง นอกจากน ย งส งผลกระทบด านส งแวดล อมเพราะต อง อาศ ยระยะเวลาในการย อยสลายยาวนาน และย งทำาให ด นเส อมค ณภาพ หากนำาไปเผาทำาลายก จะก อมลพ ษและสารปนเป อนทางอากาศ ด วยเหต น น กว ทยาศาสตร จ งได ศ กษาค นคว าและผล ตพลาสต กชน ดใหม ท เร ยกว า พลาสต กช วภาพ (bioplastic) หร อ พลาสต กช วภาพท ย อยสลายได (biodegradable plastic) ข นมาทดแทน พลาสต กช วภาพน ผล ตข นจากว สด ธรรมชาต เช น เซลล โลส (cellulose) เคซ น (casein) หร อโปรต นจากนม แป ง (starch) น าตาลและโปรต นจาก ถ ว (soy protein) โดยแป งและน าตาลเป นว ตถ ด บธรรมชาต ท น ยมนำามา ผล ตพลาสต กช วภาพมากท ส ดเพราะหาได ง ายจากพ ชหลายชน ด เช น ข าวโพด ข าวสาล อ อย ม นฝร ง ม นเทศ และม นสำาปะหล ง ท งย งม ปร มาณ มากและราคาถ ก สำาหร บประเทศไทย กำาล งอย ในข นตอนการพ ฒนาการ ผล ตสารต งต นของพลาสต กช วภาพ โดยสำาน กงานนว ตกรรมแห งชาต กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นผ ร บผ ดชอบโครงการพ ฒนา อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของประเทศไทย ซ งอย ในระยะท 2 ( ) โดยสน บสน นให ใช ม นสำาปะหล งเป นว ตถ ด บหล กเพ อเพ มม ลค า ผลผล ตทางการเกษตรท ม อย ให มากท ส ด ป จจ บ นม การนำ าพลาสต กช วภาพ มาใช ประโยชน ในหลายอ ตสาหกรรม อาท ด านว สด ทางการแพทย เช น ผ วหน งเท ยม ไหมละลาย และแผ นดามกระด กชน ดฝ งอย ในร างกายท สามารถย อยสลายเองได ด านบรรจ ภ ณฑ เพ อการบร โภค เช น สารเคล อบ กระดาษสำาหร บห ออาหาร หร อแก วน าชน ดใช แล วท ง ถ งสำาหร บใส ของ ฟ ล มถนอมอาหาร และโฟมเม ดก นกระแทก ด านการเกษตร น ยมนำามา ผล ตเป นแผ นฟ ล มสำาหร บคล มด นป องก นการเต บโตของว ชพ ชและร กษา ความช นในด น รวมท งถ งหร อกระถางสำาหร บเพาะต นกล า นอกจากน เม อ พลาสต กช วภาพย อยสลายหมดแล วจะกลายเป นคาร บอนไดออกไซด และ น า ซ งพ ชสามารถนำาไปใช ในการเจร ญเต บโตและดำารงช ว ตได ต อไป ท งน หากผ ประกอบการไทยต องการทดสอบค ณสมบ ต การสลายต ว ของพลาสต กช วภาพ (biodegradable test) และขอใบร บรองมาตรฐาน สามารถต ดต อขอร บบร การได ท ศ นย เทคโนโลย โลหะและว สด แห งชาต (เอ มเทค) อ ทยานว ทยาศาสตร ซ งให บร การห องปฏ บ ต การทดสอบการ ย อยสลายทางช วภาพของพลาสต กเป นแห งแรกของไทย โดยได ร บการ ร บรองมาตรฐาน ISO และ ASTM D533 สามารถทดสอบค ณสมบ ต ของเม ดพลาสต กช วภาพ เพ อย นย นความสามารถการย อยสลายทาง ช วภาพก อนนำาไปผล ตเป นถ งหร อผล ตภ ณฑ ต างๆ รวมถ งภาวะเป นพ ษ หล งการย อยสลาย *น กเคม ชาวเบลเย ยม ล โอ เฮช. เบเคอร แลนด (Leo H. Baekeland) ค นพบว ธ การผล ตเบค ไลต พลาสต กส งเคราะห ชน ดแรกของโลกจากสารอ นทร ย โมเลก ลเล กท ทำาปฏ ก ร ยาระหว างฟอร ม ลด ไฮด และฟ นอลจนกลายเป นพลาสต กแข ง ทนความร อนได ด ข นร ปทรงต างๆ ได ตามแม พ มพ โดยใช ความร อน และม ราคาไม ส งมากน ก ท มา: พจนาน กรมว สด ศาสตร และเทคโนโลย (MTEC Materials Science and Technology Dictionary) biology.ipst.ac.th, mtec.or.th, nia.or.th BIOFIBER MC# BIODEGRADABLE FILM MC# ฉนวนความร อนท ผล ตโดยการอ ดร ดว สด PLA (Polylactide) เส นใยส งเคราะห จาก ฟ ล มท ย อยสลายและกลายเป นป ยได ตามธรรมชาต ได มาตรฐาน ASTM D ข าวโพดท สามารถปล กทดแทนใหม ได ท งย งย อยสลายเป นป ยในระบบอ ตสาหกรรม ผล ตจากว สด ธรรมชาต ท ปล กทดแทนใหม ได ม ความอ อนต วและความแข งแรงส ง ตามมาตรฐาน ASTM D6400 ใช งานได ภายใต อ ณหภ ม ต งแต -20 ถ ง 90 องศา สามารถนำาไปเคล อบบนผ วว สด ต างๆ เช น แผ นกระดาษหร อกระดาษแข ง โดยได เซลเซ ยส ม ค ณสมบ ต ก นไฟท ระด บ 1 เม อต ดไฟจะด บเองได ตามธรรมชาต และม ร บการร บรองจากคณะกรรมการอาหารและยาแห งสหร ฐอเมร กาให ส มผ สก บ ระด บการปล อยเขม าคว นต าระหว างการเผาไหม สามารถป องก นการเจร ญเต บโต อาหารได เหมาะสำาหร บใช ผล ตถ งจ ายตลาด แผ นฟ ล มคล มด น ใช ในการเตร ยม ของจ ล นทร ย เหมาะสำาหร บใช เป นว สด ฉนวนในงานก อสร าง อาหาร หร อบรรจ ภ ณฑ สำาหร บช นส วนอ เล กทรอน กส *ขอด ต วอย างว สด ได ท ห องสม ดว สด เพ อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok ศ นย สร างสรรค งานออกแบบ (TCDC) 10 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

11 CLASSIC ITEM คลาสส ก Volkswagen Kombi เร อง: ณ ฏฐน ช ต ณมานะศ ร การได น งรถคอมบ (Kombi) ส กคร งในช ว ตค อความฝ นของใครหลายคน เพราะรถต ทรงขนมป งแถวร นส ดคลาสส กของโฟล กสวาเกนร นน เป นรถยนต ร นท สองต อจากบ เท ล (Beetle) หร อรถเต า โดยเร มผล ตออกส ตลาดในป 1957 ซ งน บเป นรถร นแรกๆ ท ทำาให เก ดกระแสความน ยมในรถต และรถบรรท ก สม ยใหม ท ม ขนาดกะท ดร ด ท งย งครองตำาแหน งหน งในรถท ม อาย สายการผล ตยาวนานท ส ดในโลก ก อนจะจำาต องโบกม ออำาลาวงการ ท ามกลางความ เส ยดายของบรรดาสาวกท วโลก "Kombinationskraftwagen" ค อช อเต มในภาษา เยอรม นของคอมบ หมายถ ง ส วนผสมระหว างรถยนต โดยสารและรถบรรท กส นค า ด งน นความอเนก ประสงค ของรถร นคอมบ จ งเป นความต งใจของโฟล ก ต งแต เร มออกแบบ ด วยด ไซน เร ยบง ายท สามารถ ด ดแปลงตามการใช งานและง ายต อการซ อมบำาร ง พ นท ภายในกว างขวาง สามารถบรรจ ผ โดยสารได ถ ง 9 คน รวมถ งส มภาระท ม ขนาดใหญ อย างเคร องดนตร หร อกระดานโต คล นซ งม กจะบรรท กไว บนหล งคารถ ท งย งมาในราคาท สามารถจ บต องได (รถคอมบ ม อสอง ในสม ยน นสามารถซ อได ในราคาเพ ยง 200 เหร ยญ สหร ฐฯ) สอดร บก บช องว างในตลาดย คหล งสงครามโลก คร งท สอง ซ งผ บร โภคมองหาพาหนะขนส งราคาต า ท มากด วยประโยชน ใช สอยและแข งแรงทนทาน สำาหร บชาวอเมร กาเหน อและย โรป ภาพของคอมบ ค อพาหนะสำาหร บการเด นทางซ งสามารถเป นท นอน ค างค นได ในต ว และย งได ร บฉายาว า รถฮ ปป (Hippies van) ในช วงทศวรรษ 1960 ท ม การเคล อนไหว ของหน มสาวบ ปผาชนซ งร กในอ สระและช ว ตแบบเร ยบ ง าย แต สำาหร บชาวบราซ ลซ งเป นหน งในตลาดใหญ ของ คอมบ รถต ขนาดกะท ดร ดน ถ อเป นพาหนะพ นฐานค ใจ ผ ประกอบธ รก จขนาดเล กมาเป นเวลานาน เพราะ นอกจากจะเป นรถสำาหร บการท องเท ยวและครอบคร วแล ว ย งด ดแปลงเป นได ท งแผงขายของเคล อนท รถบรรท ก ส นค า รถโรงเร ยน รถพยาบาล หร อแม แต รถขนศพ โฟล กสวาเกนคอมบ ม อาย สายการผล ตยาวนานถ ง 56 ป โดยโรงงานของโฟล กในบราซ ลผล ตคอมบ ออก มากว า 1.5 ล านค นต งแต ป 1957 จากท งหมด 3.5 ล าน ค นท วโลก ในขณะท สายการผล ตในเยอรมน ซ งเป นต น กำาเน ดรถร นน หย ดการผล ตไปต งแต ป 1979 เพราะไม สามารถผล ตรถท ได มาตรฐานความปลอดภ ยของย โรปได เส นทางของรถต ร นคลาสส ก ส ญล กษณ แห งอ สระเสร การผจญภ ย และการปร บต วในท กสถานการณ เด นมา ถ งตอนอวสาน เม อบราซ ลประกาศบ งค บใช ข อบ งค บ ด านความปลอดภ ยใหม ท กำาหนดให รถท กร นต องต ด ต งถ งลมน รภ ยและเบรกเอบ เอส เป นอ ปกรณ มาตรฐาน ต งแต ว นท 1 มกราคม 2014 เป นต นไป แต เน องจาก บร ษ ทเห นว าการปฏ บ ต ตามข อบ งค บใหม จะทำาให ไม สามารถคงเอกล กษณ ของด ไซน เด มท พยายามร กษามา โดยตลอด จ งต ดส นใจหย ดสายการผล ตในเซา เปาโล ซ งเป นโรงงานแห งส ดท ายท ผล ตคอมบ มาต งแต ป 1957 อย างถาวรในว นท 20 ธ นวาคม 2013 แม ว าร ฐมนตร การคล งของบราซ ลจะประกาศว าอาจม การพ จารณา ให ข อยกเว นสำาหร บคอมบ ให สามารถดำาเน นการผล ต ต อไปได ก ตาม เพ อให ตอนอวสานของคอมบ ย งเป นประว ต ศาสตร ท น าจดจำา โฟล กจ งส งท ายด วยการเป ดต วรถร นส ดท าย ซ งผล ตออกมาเพ ยง 600 ค น และจำาหน ายในบราซ ล เท าน น โดยระบ หมายเลข บนแผงหน าป ด ส วนประกอบอ นๆ อย างไฟหน า กระทะล อ เก าอ ไว น ล และผ าม านภายในห องโดยสารได ร บการออกแบบ ให ล อไปก บส ท โทนฟ า-ขาวของต วเคร อง พร อมด วย ว ทย เอ มพ 3 และย เอสบ พอร ต ด วยราคาประมาณ 35,600 เหร ยญสหร ฐฯ ซ งส งกว าราคาปกต เก อบสองเท า ท มา: บทความ Brazil Says Goodbye to the Kombi - For Now (23 ธ นวาคม 2013) จาก theatlanticcities.com บทความ Bye Bye, VW Bus: The End of an Era in Brazil (6 ก นยายน 2013) จาก spiegel.de บทความ Kombi's last rites: Farewell to a travel icon (31 ธ นวาคม 2013) จาก cnn.com carscoops.com, telegraph.co.uk, ว ก พ เด ย ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 11

12 COVER STORY เร องจากปก หลงทางท ามกลางความเป นจร ง เร อง: ภาร ต เพ ญพาย พ เฮอร เบ ร ต สเปนเซอร (Herbert Spencer) ป ญญาชนชาวอ งกฤษ เคยแสดงข อค ดเห น ต อทฤษฎ ว ว ฒนาการของชาร ลส ดาร ว น (Charles Darwin) ไว ว า กลไกของการ ค ดเล อกโดยธรรมชาต (Natural Selection) เปร ยบได ก บการอธ บายถ ง การ อย รอดของผ เหมาะสม (Survival of the Fittest) คำากล าวน ด จะสอดร บก บ สถานการณ ป จจ บ น ซ งหลายคนคงน กถ งเม อเห นความเส อมถอยของอด ตประเทศ มหาอำานาจหร อบร ษ ทย กษ ใหญ ท ไม ม ว ว ฒนาการเท าท นความเปล ยนแปลงของส งคม เช นเด ยวก น บร ซ เฮนเดอร ส น (Bruce Henderson) ผ ก อต งบร ษ ทท ปร กษา บอสต น คอนซ ลต ง กร ป (Boston Consulting Group) ซ งได เปร ยบเปรยไว ว า ดาร ว นค อผ ให ความเข าใจต อการแข งข นได ด เส ยย งกว าน กเศรษฐศาสตร เพราะ ราวก บว าจะม เพ ยงผ ท สามารถปร บต วหร อปฏ ร ปตนเองได ท นกาลเท าน นท จะอย รอด ได ในความเป นจร ง ท ามกลางการแข งข นของระบบเศรษฐก จโลกท แสนหฤโหดน เม อโลกใบน เต มไปด วยผ คนมากหน าหลายตา หลากเช อชาต ซ าร ายย งม ความ ปรารถนาท แตกต างก นอย างส ดข ว ท งหมดจ งน าจะเป นเร องน าย นด และช นใจของ ระบบการผล ตโลกและระบบเศรษฐก จท เอ อต อการเช อมโยงและหลอมรวมของ ส งคมให เป ดกว างและถ ายเทว ฒนธรรมได อย างเบ งบาน แต เหต ใดการบาดเจ บ ล มตายของธ รก จท งใหญ และเล กจ งไม เคยว างเว น ขณะท ท ย นในตลาดการค าก ด จะ ไม ม ทางเหล อให ผ อ อนล า และความเหล อมล าย งเป นป ญหาไม ร จบของท กส งคม น น อาจเป นเพราะโลกไม ได แสนด อย างท ค ด และย งหม นเร วกว าท ควรจะเป น เม อ ต องเผช ญความเป นจร งเช นน ผ ท เพ กเฉยต อความเปล ยนแปลง ผ ท ละเลยส งละอ น พ นละน อยท กอปรก นข นเป นภาพใหญ จ งอาจตกอย ในความเคว งคว างท มองไม เห นฝ ง น ค อความเป นไปของเม อง ผล ตภ ณฑ ส ดคลาสส กของส งคม และนว ตกรรม การส อสารท คร งหน งผ คนเคยเป นสาวก ซ งต างกำาล งส มผ สรสชาต ของโอกาสท ส ญเส ยไปเม อโลกกำาล งเคล อนท 12 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

13 COVER STORY เร องจากปก REUTERS/Luke MacGregor London Calling เส ยงส ญญาณให ต ดส นใจ ช างน าแปลกใจเป นอย างย งท ท าอากาศยานลอนดอนฮ ทโธรว (London Heathrow Airport) ท เปร ยบเสม อนประต ส มหานครลอนดอนกล บเล ก ค บแคบ และไม ท นสม ยพอท จะเป นหน าเป นตาให แก เม องหลวงของอด ตเจ าอาณาน คม ซ งป จจ บ นย งคงต ดอ นด บ ท อปเท นสถานท ช อป ก น เท ยว ท ชาวโลกต างอยากไปเย อนส กคร งในช ว ต น กท องเท ยว หลายคนถ งก บเส ยอารมณ ต งแต ก าวเท าเข าอ งกฤษ ในร ว วบนโลกอ นเทอร เน ต ชาวอเมร ก น คนหน งกล าวว า ม นเป นประสบการณ ท แย มากๆ ในท กๆ คร งท มาถ ง หร อออกจาก สนามบ นฮ ทโธรว ท งๆ ท ลอนดอนควรจะม หน าม ตาเป นท ยอมร บในเวท สากล สนามบ น ฮ ทโธรว กล บทำาให มหานครแห งน เส ยช อได ท กคร ง ท าอากาศยานลอนดอนฮ ทโธรว เป นสนามบ นท พล กพล านเป นอ นด บสามของโลก รองร บผ โดยสารกว า 70 ล านคนต อป สนามบ นแห งน กำ าล งถ กใช แทบเต มศ กยภาพถ ง 98 เปอร เซ นต หากไม ม การขย บขยาย คงเป นเร องยากย งท อด ตประเทศมหาอำานาจจะม ศ กยภาพทางการแข งข นเพ อเป นศ นย กลางแห ง ภ ม ภาคย โรปในศตวรรษท 21 และผลเส ยต อระบบเศรษฐก จย อมตามมาอย างหล กเล ยงไม ได จากผลการศ กษาของกระทรวงคมนาคม ประเทศอ งกฤษพบว า หากภาคร ฐไม ทำาการ สร างลานบ นเพ มหร อสร างสนามบ นใหม อ งกฤษ จะส ญเส ยโอกาสจากการรองร บน กท องเท ยว และน กธ รก จถ ง 13 ล านคนในป 2030 นอกจากน บร ษ ทท ปร กษาอ อกซ ฟอร ด อ โคโนม กส (Oxford Economics) ย งได ประเม นว า ในป 2021 รายได ประชาชาต ของอ งกฤษจะลดลงถ ง 8.5 พ นล าน ปอนด ต อป เพราะความล าหล งของสนามบ น ฮ ทโธรว โดยภาคอ ตสาหกรรมการท องเท ยวจะ ส ญเส ยโอกาสทางเศรษฐก จค ดเป นม ลค า 3.6 พ นล านปอนด และเม ดเง นในภาคธ รก จด งกล าว ท ม ม ลค าราว 410 ล านปอนด จะกล บไปตกท ประเทศเพ อนบ านในทว ปย โรป ซ งม ศ กยภาพ ด กว าในการสร างความเช อมโยงก บประเทศใน กล มตลาดเก ดใหม (Emerging Market) โดย การเป ดเท ยวบ นตรง (Direct Flight) กว าหลายทศวรรษท ร ฐบาลอ งกฤษในแต ละ ย คสม ยได ต งคณะกรรมาธ การข นเพ อศ กษาว จ ย ถ งความเป นไปได ท จะเพ มศ กยภาพการคมนาคม ทางอากาศ แต กล บไม สามารถหาข อสร ปได เส ยท เม อช วงธ นวาคมป ท แล ว คณะกรรมาธ การช ดใหม ภายใต การนำาของ เซอร โฮเว ร ด เดว ส (Sir Howard Davies) เทคโนแครตร นใหญ ได เป ดเผยความ เป นไปได ท จะพ ฒนาสนามบ น ฮ ทโธรว และ แกตว ก (London Gatwick Airport) โดยร ฐบาล ควรใช กลย ทธ แบบค อยเป นค อยไป เร มต นด วย การขยายลานบ นเพ มในป 2030 และเพ มอ ก แห งหน งในป 2050 อย างไรก ตาม ไมเค ล โอเล ยร (Michael O Leary) ซ อ โอประจำาสายการบ น โลว คอสต ไรอ นแอร (Ryanair) ได ออกมาว จารณ ว า การพ ฒนาอย างเช องช าด งกล าวจะส งผลให การคมนาคมทางอากาศของอ งกฤษต องประสบ ป ญหาความล าช า ต ดข ด และผ ใช บร การต อง จ ายค าธรรมเน ยมในราคาส งกว าท ควรจะเป น ไปอ กหลายป ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 13

14 COVER STORY เร องจากปก โครงการสนามบ นลอนดอนบร เทเน ย testrad.co.uk อ กทางเล อกหน งซ งย งไม ได ถ กนำ ามาพ จารณา ในรายงานของเซอร เดว ส ได แก การสร างสนามบ น ใหม บร เวณปากแม น าเทมส (Thames Estuary) โครงการด งกล าวเคยถ กนำาเสนอมาแล วหลาย คร งหลายคราวตลอดช วง 40 ป ท ผ านมา แต เป น อ นต องล มพ บไปท กท ล าส ด ลอร ด ฟอสเตอร (Lord Foster) สถาปน กช อด งผ ก อต งฟอสเตอร แอนด พาร ทเนอร ส (Foster + Partners) ได ป ดฝ น แผนพ ฒนาด งกล าวใหม และนำ าเสนอให สนามบ น ลอนดอนบร เทเน ย (London Britannia Airport) ซ งเป นช อเร ยกโครงการการสร างสนามบ นใหม บร เวณปากแม น าเทมส เป นศ นย กลางโลจ สต กส ครบวงจร ท จะเช อมโยงก บระบบคมนาคมขนส ง ทางอากาศ ทางราง และทางน า เพ อทำาหน าท เป นแรงข บเคล อนสำาค ญ (Growth Engine) ของ อ งกฤษให กล บมาย งใหญ ทางเศรษฐก จได อ กคร ง แต ด วยเหต ท เมกะโปรเจ กต ด งกล าวต องใช เง น ลงท นก อสร างส งถ ง 6 หม นล านปอนด หร ออาจ บานปลายไปถ งกว า 1 แสนล านปอนด จ งทำาให หลายฝ ายออกมาว พากษ ว จารณ ถ งข นท บอร ส จอห นส น (Boris Johnson) ผ ว าราชการกร ง ลอนดอน ผ สน บสน นหล กของโครงการลอนดอน บร เทเน ยถ กเส ยดส อย างเผ ดร อนว าค ดการใหญ เก นไปเหม อนอดอล ฟ ฮ ตเลอร (Adolf Hitler) จะเห นได ว า การขยายลานบ นหร อสร าง สนามบ นใหม ในแต ละแห ง ณ กร งลอนดอนม ท งข อด และข อเส ย การถกเถ ยงให เห นป ญหา และทางออกเป นส งสำาค ญ แต ต องม การเร ง ต ดส นใจภายใต ข อจำาก ดทางข อม ลเพ อแข งข น ก บเวลา เพราะถ าไม ม การลงม อพ ฒนาอย างท น ท วงท ย อมส งผลให เก ดค าเส ยหายทางโอกาส และอาจทำาให อด ตประเทศจ กรวรรด น ยมต อง ตกกระป อง จนถ งข นไล ตามว ว ฒนาการของ ประเทศกำาล งพ ฒนาไม ท น ในขณะท ร ฐบาล เทคโนแครต น กว ชาการ และภาคส งคมย งคงตกลงเล อกก นไม ได ว าจะ แก ไขป ญหาการคมนาคมทางอากาศอย างไร แต กล บเป นท แน ช ดแล วว าภาคธ รก จพร อมแล วท จะ ห นไปใช บร การระบบโครงสร างพ นฐานของ ประเทศอ นแทน จากผลสำารวจความค ดเห นของ สายการบ นกว า 80 บร ษ ทเม อป 2012 พบว า มากกว าคร งของสายการบ นเหล าน ม แผนการ ท จะย ายฐานการบ นไปท ประเทศอ นในภ ม ภาค ย โรปท ม ความพร อมมากกว า หร อท ส ดแล ว ลอนดอน ศ นย กลางเศรษฐก จ โลก อาจจะเจอก บป ญหาใหญ ท จะทำ าให กลายเป น เม องท กำาล งจะก าวไม ท นโลก 14 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

15 REUTERS GRAPHICS KODAK FILES FOR BANKRUPTCY Eastman Kodak Co, a 130-year-old photographic film pioneer, has filed for bankruptcy protection. It said it had also obtained a $950 million, 18-month credit facility from Citigroup to keep it going SHARE PRICE HISTORY WEEKLY CLOSE IN US$ Launches Colorburst 100 instant camera $ Employs 128,000 worldwide $ Plans to cut worldwide workforce by 10% $ Begins costcutting years 1987 Enters filmless photography market 1990 Announces Photo CD system Revenue: $9.7 bln Profit: $1.1 bln Sources: Eastman Kodak Co., Thomson Reuters, news reports 1991 Launches Professional Digital Camera System $42.88 $40.62 $ Contemporary font streamlined within the existing logo 2006 Logo gets a more contemporary look Revenue: $15 bln Profit: $1.3 bln Feb. 14, 1997 $ Announces cuts of 12,000 to 15,000 jobs worldwide $25.30 $24.38 Revenue: $14.3 bln Loss: $1.3 bln Jan. 19 Files for Chapter 11 bankruptcy protection 2009 Ends Kodachrome line $6.87 Jan. 18 $0.55 Revenue: $7.2 bln Loss: $687 mln Graphic Story Size Artist KODAK-SHARES/ KODAK- 15 x 9.5 cm Wen Foo Date Reporter Research Code 19 / 01 / 12 J. Stempel W. Foo ECO Kodak ราชาวงการถ ายภาพ ท ตกขบวนการปฏ ร ป Copyright Reuters All rights reserved. คงไม เป นการโอ อวดจนเก นไป หากจะกล าวว ามวลมน ษยชาต จะไม ม ว นได ร บชมภาพประว ต ศาสตร อ น ย งใหญ ในช วงเวลาท น ล อาร มสตรอง (Neil Armstrong) มน ษย คนแรกได เหย ยบดวงจ นทร หร อการท จะม โอกาส ได ร บชมภาพยนตร ค ณภาพระด บรางว ลออสการ สาขาภาพยนตร ยอดเย ยมกว า 80 เร องก คงเป นไปได ยากย ง หากไม ม ฟ ล มโกด ก Kodak Moment ได กลายเป นวล ต ดห ท ผ คน ท วไปเร ยกการเก บภาพความทรงจำาไว ให เหน อ กาลเวลาด วยการถ ายร ป ความป อปป ลาร ของ กล องถ ายร ปและฟ ล มส โกด กอ นเป นต วแทน ความสำาเร จของนว ตกรรมแห งศตวรรษท 20 ท ท กครอบคร วจะต องม ใช ได ถ กถ ายทอดลงใน บทเพลงแห งย ค 70 ของพอล ไซมอน (Paul Simon) ท ม เน อหาท อนหน งร องว า Kodachrome, They give us those nice bright colors. They give us the greens of summers. Makes you think all the world's a sunny day, oh yeah! แต ก คงจะไม ใช เร องแปลกท เด กร นใหม ซ ง โตข นมาในย คของกล องด จ ท ลและสมาร ทโฟน จะไม ค นเคยก บแบรนด โกด กท เป นตำานานของ วงการถ ายภาพมายาวนานกว า 100 ป เม อโลก เข าส ย คด จ ท ลท การถ ายร ปเก ดข นได โดย ไม จำาเป นต องม การล างฟ ล ม ราชาแห งวงการ ถ ายภาพส ญชาต อเมร ก นอย างโกด ก ซ งในป 1976 เคยครองส วนแบ งตลาดกล องถ ายร ปถ ง ร อยละ 85 และตลาดฟ ล มร อยละ 90 ในประเทศ บ านเก ด รวมท งย งถ อเป นแบรนด ส นค าย งใหญ ท อปไฟว ของโลกจวบจนทศวรรษ 90 ก กล บ ประสบป ญหาขาดท นอย างหน กจนต องประกาศ ย ต บทบาทในการผล ตกล องโดยส นเช ง ภายหล ง จากการหล ดพ นจากภาวะล มละลายสดๆ ร อนๆ ในช วงส งหาคมป ท แล ว ความล มเหลวของโกด ก ไม ได เก ดข นเพราะ การพ ฒนาเทคโนโลย ไม ท น แต เก ดข นจากความ กล วท จะปฏ ร ปธ รก จให เท าท นกระแสความ เปล ยนแปลงของพฤต กรรมผ บร โภค แม ว าโกด ก จะถ อเป นแบรนด แรกๆ ท สามารถพ ฒนากล อง ด จ ท ลได ต งแต ป 1975 แต ผ บร หารของบร ษ ท กล บไม ผล กด นผล ตภ ณฑ ด งกล าว เพราะเกรงว า จะกระทบต อธ รก จฟ ล ม เม อกระแสโลกาภ ว ตน ได อำานวยความสะดวกให บร ษ ทข ามชาต ต างๆ สามารถแสวงหาผลประโยชน ทางธ รก จได จาก การเจาะตลาดแรงงานและตลาดการค าใน ประเทศกำาล งพ ฒนา โกด กก ได แต วาดฝ นว า บร ษ ทอาจอย รอดได ด วยการขายกล องฟ ล ม ราคาถ กให ผ บร โภคหน าใหม จากจ นแผ นด น ใหญ กลย ทธ ด งกล าวสร างผลกำาไรให บร ษ ทได เพ ยงช วคร ก อนท ชนช นกลางใหม กล มน จะม ว ว ฒนาการการจ บจ ายใช สอยแบบก าวกระโดด โดยห นไปน ยมกล องด จ ท ลอย างรวดเร วเช น เด ยวก บผ บร โภคในประเทศพ ฒนาแล ว เม อฟ ล มถ ายร ปไม ใช ส นค าสำ าหร บแมสมาร เก ต อ กต อไป การจ ดการส นทร พย ท ใช ในการผล ตฟ ล ม อย างเช นเคม ภ ณฑ ไม ให กลายเป นภาระก อหน ส น จ งเป นส งสำาค ญ ในขณะท โกด กเล อกแปลงสต อก สารเคม หลายพ นต วท ม อย ไปลงท นก บการพ ฒนา ผล ตภ ณฑ ยาและประสบภาวะล มเหลว ฟ จ ฟ ล ม ค แข งต วฉกาจของโกด กกล บรอดต ว เม อสามารถ ค นพบว าสารคอลลาเจนและแอนต -อ อกซ แดนต ท ใช ในการผล ตฟ ล มสามารถนำามาผล ตเคร อง ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 15

16 flickr.com/photos/adforce1 สำาอางได ฟ จ ฟ ล มจ งสามารถต งแบรนด เคร อง สำาอางแอสทาล ฟต (Astalift) ท วางจำาหน ายใน เอเช ยและย โรปได สำาเร จ ด อ โคโนม สต น ตยสารช นนำาของโลกได กล าวเปร ยบเท ยบว ว ฒนาการของอด ตบร ษ ท ย กษ ใหญ แห งวงการถ ายภาพท งสองแบบต ด ตลกร ายว า โกด กกล บทำาต วเหม อนบร ษ ทญ ป น ท ส งคมส วนใหญ มองว าต อต านความเปล ยนแปลง ในขณะท ฟ จ ฟ ล มประสบความสำาเร จในการ ทำาต วเหม อนบร ษ ทอเมร ก นท ม ความย ดหย น ทางธ รก จส ง แตกต างจากโกด กท เช อม นว า ความแข งแกร งของบร ษ ทตนอย ท แบรนด ส นค า โดยบร ษ ทจะสามารถอย รอดได โดยแผนการ ตลาดท เหมาะสมและการควบรวมก จการใน สาขาธ รก จอ น ฟ จ กล บเล อกใช กลย ทธ กระจาย ความเส ยงทางธ รก จท แตกต างออกไปด วยการ พ ฒนาความเช ยวชาญภายใน (In-House Expertise) เพ อนำาเทคโนโลย ด านการถ ายภาพ ท ตนเองม อย ไปพ ฒนาต อยอดให สามารถปร บใช ก บอ ตสาหกรรมในสาขาต างๆ ได ฟ จ ประสบความสำาเร จในการเปล ยนแปลง ว กฤตให เป นโอกาสเพ อการแตกไลน ทางธ รก จ เม อบร ษ ทค นพบว านาโนเทคโนโลย ท ใช ในการ ผสมสารเคม ลงบนแผ นฟ ล ม สามารถนำามาปร บ ใช ในอ ตสาหกรรมเคร องสำาอางได และไม ใช เพ ยงแค ธ รก จความงามเท าน น แต ฟ จ ย งได ม บทบาทเป นผ บ กเบ กนว ตกรรมให แก วงการแพทย จากการเร มต นพ ฒนาฟ ล มเอ กซเรย ในป 1936 และเป นผ ค ดค นการถ ายภาพเอ กซเรย ระบบ ด จ ท ลและระบบการว น จฉ ยโรค (Digital X-Ray Imaging and Diagnostic System) ในป 1983 ป จจ บ นธ รก จอ ปกรณ การถ ายภาพทางการแพทย (Medical-Imaging Equipment) ของฟ จ ได สร างผลกำาไรและกำาล งขยายต วอย างรวดเร ว จวบจนป จจ บ น ย งไม ม แบรนด โทรศ พท ม อถ อใด สามารถทำาลายสถ ต ยอดขายส งส ดของโนเก ย 1100 ท เป ดต วในป 2003 และม ฟ งก ช นการใช งาน จำาเป นครบถ วนเหมาะสมก บราคา จนประสบ ความสำาเร จเป นอย างย งในการเจาะตลาดใน ประเทศกำาล งพ ฒนาโดยเฉพาะจ นแผ นด นใหญ และไนจ เร ย ท ส งผลให โทรศ พท ม อถ อร นด งกล าว ม ยอดขายท วโลกรวมกว า 200 ล านเคร อง โนเก ยถ อเป นอด ตผ นำาด านเทคโนโลย และ ครองตำาแหน งผ ผล ตโทรศ พท ม อถ อรายใหญ ท ส ดของโลกจวบจนป 2012 อย างไรก ตาม เจ าพ อ แห งวงการม อถ อจากฟ นแลนด ก กล บต องเผช ญ ก บค แข งมาแรงอย างไอโฟน โดยส ญญาณของ ความตกต าเร มปรากฏให เห นในป 2008 เม อ ผลกำาไรของโนเก ยตกลงถ ง 30 เปอร เซ นต ใน ช วงไตรมาสท สาม ในขณะท ยอดขายไอโฟน กล บพ งทะยานส งข นมากกว า 300 เปอร เซ นต ความตกต าของโนเก ยไม ได เก ดข นจาก ความล าหล งในการพ ฒนาฟ งก ช นการใช งาน ใหม ๆ ของโทรศ พท ม อถ อให ม มากกว าการโทร เข า-ออก เพราะโนเก ยเป นแบรนด แรกๆ ท ประสบความสำาเร จพอต วในการขายเคร อง โทรศ พท ท ม ฟ งก ช นการเล นเกมและการถ ายร ป Nokia เจ าพ อม อถ อท เล อกพ นธม ตรผ ด หากย อนเวลาไปในช วงส บป ก อน และค ณต องเล อกซ อโทรศ พท ม อถ อส กเคร องหน ง ม ความเป นไปได ส งอย างย งท ค ณจะตกลงต ดส นใจซ อโนเก ยไม ร นใดก ร นหน ง เพราะแบรนด โทรศ พท ม อถ อด งกล าวม ให เล อกหลากร น หลายทรง และมากส ส น ต งแต ราคาเคร องละ ประมาณ 2,000 บาท ไปจนถ งราคาหล กหม นบาท แต ถ าหากเปร ยบเท ยบประสบการณ การใช งาน (User Experience) ระหว างโนเก ยก บสมาร ทโฟน จากค ายไอโฟนหร อซ มซ ง จะพบว าระบบปฏ บ ต การ (Operating System: OS) ค อสาเหต หล กท ทำาให ผ บร โภคเล อกท จะไม ใช โนเก ยอ กต อไป ในบทความร ว วสมาร ทโฟน โนเก ย เอ น8 ของเดอะ การ เด ยน หน งส อพ มพ ช นนำาของ อ งกฤษกล าวว า ระบบฮาร ดแวร ของโทรศ พท ม อถ อด งกล าวยอดเย ยมมาก ไม ว าจะเป นกล อง ท คมช ด หร อแบตเตอร ท สามารถใช งานได ยาวนานเต มว น อย างไรก ตาม ซอฟต แวร ท พ ฒนาโดยซ มเบ ยน (Symbian) กล บต ดอ นด บ ยอดแย ต วอย างเช น หากค ณจะเล อกส งอ เมล ค ณอาจเล อกคล กไอคอนบนหน าจอผ ด เพราะ ท งไอคอนของอ เมลและการส งข อความส น (SMS) ต างเป นร ปซองจดหมายท หน าตาคล ายก น จนแยกแทบไม ออก หากค ณต งเคร องโทรศ พท โนเก ย เอ น8 ใน แนวนอน ค ณจะสามารถพ มพ ข อความได ง ายๆ แต ถ าหากค ณต งเคร องในแนวต ง แป นค ย บอร ด ท ปรากฏข นบนหน าจอจะเป นแป นพ มพ ต วเลข และหลายคนคงหง ดหง ดอย พ กใหญ กว าจะหา ทางเปล ยนเป นแป นพ มพ ต วอ กษรได

17 เม อค ณต องการท จะใช ระบบแผนท นำาทาง ไอคอนท ปรากฏบนหน าจอกล บม ต ง 12 ไอคอน ชาร ลส อาร เธอร (Charles Arthur) ผ เข ยนร ว ว โทรศ พท ม อถ อร นด งกล าวต งข อส งเกตง ายๆ ว า ถ าผมต องการท จะทำาอะไรส กอย างก บแผนท ม นจำาเป นหร อไม ท ผมจะต องว นวายใจในการ เล อกทำาอะไรส กอย างหน งจากต วเล อกถ ง 12 ข อ จร งๆ แล ว ผมคงแค ค ดถ งสองสามส งเท าน น ค อหน ง ม อถ อของผมจะสามารถแสดงให ผม เห นได หร อไม ว าตอนน ผมอย ท ไหน สองค อ แสดงให เห นสถานท อ นท ผมอยากไปได หร อไม หร อสาม แสดงว ธ การเด นทางไปท ต างๆ จากจ ด ท ผมอย ตอนน ได อย างไร อาจกล าวได ว า ความตกต าของโนเก ยม สาเหต หน งมาจากการต ดส นใจผ ดเล อกเป น พ นธม ตรก บซ มเบ ยน บร ษ ทผ พ ฒนาระบบ ปฏ บ ต การ ซ งน บต งแต ป 2010 ไม สามารถผล ต ซอฟต แวร ท น าใช งานและถ กจร ตผ บร โภคได ท ดเท ยมก บไอโอเอส (ios) ซ งเป นระบบปฏ บ ต การท ถ กพ ฒนาโดยแอปเป ลและใช เฉพาะก บ ไอโฟน และแอนดรอยด (Android) ระบบปฏ บ ต การท ป จจ บ นก เก ลเป นเจ าของ และถ กเล อกใช โดย สมาร ทโฟนอย างเช นซ มซ ง จากการล มล กคล กคลาน มาตลอดน บต งแต ผ บร โภคห นไปน ยมใช สมาร ทโฟน แบรนด อ นแทน ทำาให ล าส ดโนเก ยจำาต องต ดส นใจ ขายธ รก จการผล ตเคร องโทรศ พท ม อถ อม ลค า 5.44 พ นล านย โรให ก บบร ษ ทไมโครซอฟต COVER STORY เร องจากปก nokia.com การปร บบทบาททางธ รก จของโนเก ยย งคง เป นท น าจ บตามอง ในขณะท เคร องโทรศ พท ม อถ อ โนเก ยกำาล งจะกลายเป นเพ ยงอด ต เป นท น าสนใจ ว าต วบร ษ ทเองท ย งคงม ธ รก จอ นในอ ตสาหกรรม โทรคมนาคมจะสามารถกล บมาย งใหญ อ กคร ง ได หร อไม ท งน 3 ธ รก จหล กท เป นความหว งของ บร ษ ทได แก 1) Nokia Solution Networks (NSN) ธ รก จขายอ ปกรณ ซอฟต แวร และบร การแก ผ ประกอบการโทรคมนาคม ซ งป จจ บ นเป นแหล ง รายได หล กของบร ษ ท โดยค ดเป นร อยละ 90 ของ รายได ท งหมด 2) HERE ธ รก จแผนท นำ าทางสำาหร บ รถยนต (Navigation System) และ 3) Advanced Technology ซ งนอกจากจะทำาหน าท ทดลองและ พ ฒนานว ตกรรมใหม ๆ แล ว ย งสร างรายได จากการ เก บค าธรรมเน ยมส ทธ บ ตรหร อล ขส ทธ จากผ ผล ต เคร องโทรศ พท ม อถ อแบรนด ต างๆ โดยเฉพาะ ส ทธ บ ตรเทคโนโลย ข นพ นฐาน (Standard Essential Patents - SEPs) ท โทรศ พท ม อถ อท กเคร องจำ าเป น ต องใช ต วอย างเช น เทคโนโลย การถ ายโอนข อม ล แบบไร สาย (Wireless Data) และเทคโนโลย ระบบความปลอดภ ยและการเข ารห ส (Security and Encryption) เป นต น โดยท แม แต ค แข ง อย างไอโฟนหร อซ มซ งก จำาเป นจะต องเส ยค า ล ขส ทธ ด งกล าวให แก โนเก ย ส มพ นธภาพของกฎธรรมชาต ก บด มานด ของโลก หากความเส อมถอยน นเป นไปตามกฎ ธรรมชาต หร อเป นอน จจ งท ต องปลงให ตก ย งม การเปร ยบเปรยแบบอ นได หร อไม ท จะ กระต นให เก ดนว ตกรรมท จ บต องได หร อ การปฏ ร ปท เป นเน อเป นหน ง ซ งสร างผล กระทบเช งบวกและเป นประโยชน ต อผ คน ในส งคม และหากสมมต ฐานทางว ทยาศาสตร ได สร ปว า สป ช ส ท อย รอด ค อสป ช ส ท สามารถปร บต วเท าท น ต อสภาพแวดล อมทางธรรมชาต ท ผ นแปรได อย างเหมาะสม ด งน นแล ว ในม ต ของเศรษฐก จ ส งคม ผ อย รอดจากการแข งข นก คงจะเป นผ ท ม ศ กยภาพปร บต วได ฉ บไว เห นการณ ไกล และ ได ต ดส นใจท จะสร างว ว ฒนาการได เท าท น ความต องการของส งคมท หลากหลาย และ อ างอ งบนความปรารถนาของผ คนท เปล ยนแปลง ว ธ ค ดและว ธ การดำาเน นช ว ตไปในแต ละย คสม ย น นเอง ท มา: airlinequality.com บทความ Airport Commission publishes interim report จาก gov.uk บทความ Boris s plan to replace Heathrow with 65 Billion GBP Thames Estuary Airport are as grandiose as Hitler s, say leading architect (15 กรกฎาคม 2013) จาก dailymail.co.uk บทความ How Fujifilm survived: Sharper focus (18 มกราคม 2012) จาก economist.com บทความ Let the market decide where to build airport runways (17 ธ นวาคม 2013) จาก telegraph.co.uk บทความ London s airport: Flight paths for a cloudy future (30 ม นาคม 2013) จาก economist.com บทความ Nokia s cheap phone tops electronics chart (3 พฤษภาคม 2007) จาก reuters.com บทความ Nokia N8 review: like hardware? You ll love this. Like software? Ah (19 ต ลาคม 2010) จาก theguardian.com บทความ Nokia: the rise and fall of a mobile phone giant (3 ก นยายน 2013) จาก theguardian.com บทความ Reincarnation at Nokia: Planning the next bounce back (23 พฤศจ กายน 2013) จาก economist.com บทความ Survey: London Heathrow congestion pushing carriers abroad (2 พฤษภาคม 2012) จาก atwonline.com บทความ Thames Estuary Airport campaigners seize lifeline (17 ธ นวาคม 2013) จาก ft.com บทความ Thames Hub: An integrated vision for Britain จาก fosterandpartners.com บทความ The end of our Kodak moment (19 มกราคม 2012) จาก telegraph.co.uk บทความ The last Kodak moment? (14 มกราคม 2012) จาก economist.com บทความ The runway that won t go away (9 ม นาคม 2012) จาก economist.com ม นาคม 2557 l Creative Thailand l 17

18 COVER STORY เร องจากปก TCDC, 6TH FL, THE EMPORIUM SHOPPING COMPLEX, (CLOSED MONDAY) WHAT IS SERVICE DESIGN? MINI EXHIBITION 18 MARCH 29 JUNE 2014 Remark: For visitor who are non-member of the TCDC Resource Center. Please contact the info Guru counter in front of our library for the free tickets. น ทรรศการขนาดย อม 18 ม นาคม 29 ม ถ นายน :30 21:00 น. ห องสม ดเฉพาะด านการออกแบบ เข าชมฟร ห องสม ดเฉพาะด านการออกแบบ ศ นย สร างสรรค งานออกแบบ (TCDC) ช น 6 ด เอ มโพเร ยม ช อปป งคอมเพล กซ เวลาทำการ น. (ป ดว นจ นทร ) หมายเหต : ผ สนใจเข าชมน ทรรศการท ไม ได เป นสมาช ก ห องสม ดเฉพาะด านการออกแบบ โปรดต ดต อเคาน เตอร Info Guru ด านหน าห องสม ด เพ อร บบ ตรเข าชมโดยไม เส ยค าใช จ าย FREE ENTRY 18 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

19 พบก บน ตยสาร Creative Thailand ท กส ปดาห แรกของเด อน ท TCDC กร งเทพฯ TCDC เช ยงใหม ร านหน งส อ ห องสม ด อาคารสำน กงาน และร านกาแฟใกล บ าน ในเขตกร งเทพฯ และ ปร มณฑล จ งหว ดเช ยงใหม ห วห น และ Mini TCDC 13 แห งท วประเทศ กร งเทพฯและปร มณฑล ร านหน งส อ Asia Books ร านนายอ นทร ค โนะค น ยะ C Book (CDC) แพร พ ทยา ศ กษ ตสยาม โกมล ร านกาแฟ / ร านอาหาร Chaho อาฟเตอร ย ดอยต ง คอฟฟ โอ บอง แปง ซ มทาม คอฟฟ บ านไร กาแฟ เอกม ย ทร คอฟฟ ร านกาแฟวาว Sweets Café ว ว คอฟฟ แมคคาเฟ Babushka ม ลล เครป ไล-บรา-ร คาเฟ ก.เอ ย ก.กาแฟ อะเดย อ นซ มเมอร ช สเค กเฮ าส คอฟฟ แอลล ย อ น เดอะ การ เด น ร มไม ไออ น ทาวน อ นทาวน บ านก ามป ทรอป คอล แกลเลอร ไอเบอร ร Take a Seat ร านก วยเต ยวเร อท งพญาไท ซ เฟ เฮ าส เบเกอร Greyhound (Shop and Café) ร านกาแฟบางร ก Acoustic Coffee I Love Coffee Design Caffé D Oro Pasaya Showroom (สยามพารากอน) โรงภาพยนตร / โรงละคร โรงภาพยนตร เฮาส เม องไทย ร ชดาล ย เธ ยเตอร ภ ทราวด เธ ยเตอร ห องสม ด ห องสม ดศศ นทร จ ฬาฯ ห องสม ดมารวย ศ นย หน งส อ สวทช. SCG Experience The Reading Room พ พ ธภ ณฑ / หอศ ลป ม วเซ ยม สยาม อ ทยานการเร ยนร (TK park) หอศ ลป กร งเทพฯ การ เด น แกลเลอร แอนด คาเฟ น มเบอร ว น แกลเลอร HOF Art Numthong Gallery โรงแรม หล บด โฮสเทล ส ลม โรงพยาบาล โรงพยาบาลศ ร ราช โรงพยาบาลป ยะเวท โรงพยาบาลกร งเทพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น สมาคม สมาคมธนาคารไทย สมาคมโฆษณาแห งประเทศไทย สมาคมอ ตสาหกรรมทอผ าไทย สมาคมหอการค าไทย สมาคมอ ตสาหกรรมเคร องน งห มไทย สมาคมสโมสรน กลงท น สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย สถาบ นบ นกะแฟช น สถาบ นราฟเฟ ลส สถาบ นออกแบบนานาชาต ชนาพ ฒน เช ยงใหม ร านนายอ นทร ร านเล า ACE! The Academy for education USA 94 Coffee ร านแฮ ปป ฮ ท คาเฟ เดอ น มมาน Kanom ร านมองบล งค หอมปากหอมคอ ก ชาช ก & โรต จ งเก ล Impresso Espresso Bar Minimal Luvv coffee Bar Gallery Seescape The Salad Concept Casa 2511 กาแฟโสด ร านสวนนม กาแฟวาว ท กสาขา ช อกโก คาเฟ Love at First Bite เว ยง จ ม ออน Fern Forest Café Just Kao Soi อ ฐภราดร ห วห น เพล นวาน ช บช วา ห วห น ทร คอฟฟ ห วห น ดอยต ง คอฟฟ ท เก ตเตอร เบเกอร แอนด คาเฟ อย เย น บ ลโคน สตาร บ คส หอนา กา วรบ ระ ร สอร ท แอนด สปา ห วห น ม นตรา ร สอร ท เลท ซ ห วห น กบาล ถมอ ร สอร ท บ านใกล ว ง บ านจ นทร ฉาย ภ ตตาคารม กร ณา ล น าฮ ท ร สอร ท The Rock บ านถ วเย น (ถนนแนบเคหาสน ) ร าน Rhythm & Book อ ท ยธาน Booktopia October Tea House Siam Celadon ดอยต ง คอฟฟ Book Re:public Little Cook Café มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ส ร ย นจ นทรา The meeting room art café Things Called Art หอศ ลปว ฒนธรรมเม องเช ยงใหม หอการค าจ งหว ดเช ยงใหม โรงแรมด ส ต ด ท เดอะเชด บรรทมสถาน บ านเส-ลา Yesterday The Village Hallo Bar บ านศ ลาดล Cotto Studio (น มมานฯ) 9w Boutique Hotel Good Coffee ไหม เบเกอร ด บเบ ลซ ค กก แอนด คอฟฟ บายน ต า Hub 53 Bed & Breakfast ร านกาแฟ เพนกว น เกตโต ล าปาง อาล มภางค เกสต เฮ าส แอนด มอร Egalite Bookshop น าน ร านกาแฟปากซอย Nan Coffee Bean ภ เก ต ร านหน ง (ส อ) ๒๕๒๑ The Oddy Apartment & Hotel เลย มาเลยเด เกสต เฮ าส บ านชานเค ยง โคราช Hug Station Resort ปาย ร านเล กเล ก ร าน all about coffee ปายหวานบ านนมสด นครปฐม Dip Choc Café กระบ A Little Handmade Shop หมายเหต : แสดงเพ ยงบางส วนของสถานท จ ดวางเท าน น สามารถด สถานท จ ดวางท งหมดได ท creativethailand.org หมดป ญหาหย บน ตยสารไม ท น สม ครสมาช กรายป โดยม ค าใช จ ายในการจ ดส ง 200 บาท (12 เล ม) และรอร บน ตยสารส งถ งบ าน (ถ ายเอกสารใบสม ครได ) หร อสม ครออนไลน ได ท tcdc.or.th/creative_thailand ข อม ลผ สม ครสมาช ก สมาช กใหม สมาช กเก า (ต องการต ออาย สมาช ก) ช อ นามสก ล เพศ ชาย โทรศ พท บ าน หญ ง อาย โทรศ พท ท ทำงานำ อ เมล โทรสาร โทรศ พท ม อถ อ อาช พ น กเร ยน น ส ต/น กศ กษา น กออกแบบ/คร เอท ฟ อาช พอ สระ ข าราชการ/ร ฐว สาหก จ คร /อาจารย พน กงานบร ษ ท ผ ประกอบการ อ นๆ โปรดระบ สาขา/อ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บอาช พของท าน โฆษณา สถาป ตยกรรม ท องเท ยว/โรงแรม/สายการบ น ห ตถกรรม/งานฝ ม อ อาหาร ค าปล ก/ค าส ง แฟช น ศ ลปะการแสดง วรรณกรรม/การพ มพ /ส อส งพ มพ การเง น/ธนาคาร การแพทย โทรคมนาคม ดนตร ภาพยนตร พ พ ธภ ณฑ /ห องแสดงงาน ท ศนศ ลป /การถ ายภาพ การออกแบบ โทรท ศน /ว ทย การกระจายเส ยง ซอฟต แวร /แอน เมช น/ว ด โอเกม อ นๆ โปรดระบ ท อย ในการจ ดส ง หม บ าน/บร ษ ท เลขท จ งหว ด ท อย ในการออกใบเสร จ หน วยงาน/แผนก ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต รห สไปรษณ ย เหม อนท อย ในการจ ดส ง หม บ าน/บร ษ ท หน วยงาน/แผนก เลขท ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จ งหว ด รห สไปรษณ ย ต องการสม ครสมาช กน ตยสาร Creative Thailand จำนวน 12 เล ม เร มต งแต ฉบ บเด อน โดยย นด เส ยค าใช จ ายในการจ ดส งเป นจำนวนเง น 200 บาท ว ธ การชำระเง น (ระยะเวลา 1 ป จำนวน 12 เล ม) เช คส งจ ายนาม ศ นย สร างสรรค งานออกแบบ พร อมใบสม ครสมาช ก โอนเง นเข าบ ญช ออมทร พย ธนาคารกร งเทพ สาขาสำน กงานใหญ ส ลม เลขท บ ญช ในนาม ศ นย สร างสรรค งานออกแบบ กร ณาแฟกซ ใบสม ครพร อมหล กฐานการโอนเง นมาท เบอร หร อส งไปรษณ ย มาท ศ นย สร างสรรค งานออกแบบ (Creative Thailand) 622 อาคารเอ มโพเร ยมทาวเวอร ช น 24 ถนนส ข มว ท 24 แขวงคลองต น เขตคลองเตย กร งเทพฯ หร อแนบไฟล ใบสม ครพร อมหล กฐานการโอนเง นมาท อ เมล สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท ต อ 122 สำหร บเจ าหน าท Creative Thailand 1. เลขท สมาช ก. 2. ว นท 3. เร มต งแต ฉบ บเด อน. สำหร บเจ าหน าท การเง น 1. เจ าหน าท การเง น. 2. ว นท 3. ว นท โอนเง น..

20 INSIGHT อ นไซต Less การป ดฉากของบอร เดอร ส (Borders) ธ รก จเคร อข ายร านหน งส อท ม จำานวนร าน มากกว า 1,000 แห งอาจเป นบทเร ยนให เข าใจถ งความล มเหลวอ นเน องมาจากการปร บต ว ไม ท นภ ม ท ศน ใหม แห งการบร โภค แต สำาหร บ บร ษ ท ซ นเทค เพาเวอร โฮลด งส จำาก ด (Suntech Power Holdings Co.,Ltd.) ผ ผล ตแผงพล งงานแสงอาท ตย รายใหญ ท ส ดของโลก กล บเป นม มมองอ กด านของการกระโจนส อนาคตอย างส ดต วท จบลง ด วยผลล พธ ท ไม ต างก น คร งหน งท ร านหน งส อบอร เดอร สขยายต วไปตามเม องต างๆ และส งผลกระทบต อร านหน งส อในท องถ นจนต อง ป ดต วลง ว าก นว า สาเหต ของความพ ายแพ น นมาจากความเช อม นของเจ าของร านหน งส อเหล าน นท เล อกใช ประสบการณ อ นโชกโชนมาคาดเดาพฤต กรรมล กค า แตกต างจากสองพ น อง หล ยส และทอม บอร เดอร ส (Louis and Tom Borders) ท ใช ระบบคอมพ วเตอร มาว เคราะห ยอดขายและส นค าคงคล ง ทำาให ร านแห งน ม หน งส อท ล กค าต องการเสมอแต ย งม ต นท นการส งหน งส อท ต า กำาไรท ได มาจ งแปรเปล ยนเป นการลงท นไปก บการสร าง บรรยากาศของร านท โปร งสบายและเพ ยบพร อมไปด วยบร การท สร างความประท บใจให ก บล กค า จนเวลาผ านไป 40 ป ด วยความเช อม นของท ม บร หารในการสวนกระแสตลาดหน งส อออนไลน บอร เดอร สจ งท มเง นไปท การเป ดสาขาท งร านหน งส อ และร านจำาหน ายซ ด มากกว าการท มท นพ ฒนาอ ปกรณ และช องทางการจำาหน ายหน งส อด จ ท ลท กำาล งมาแรง และแม ว าในเวลาน นค แข งอย างบาร นส แอนด โนเบ ล (Barnes & Noble) ได พ ฒนา น ก (Nook) อ ปกรณ อ านหน งส ออ เล กทรอน กส (E-Reader) ไล ตามค นเด ล (Kindle) ของแอมะซอน (Amazon.com) มาต ดๆ ก ตาม จ งเป นเหต ทำาให ร านหน งส อเก าแก แห งน ไม สามารถทรงต วอย ได และต องจากไปในป 2011 flickr.com/photos/boysworld 20 l Creative Thailand l ม นาคม 2557

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง

ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ( ๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ ถ ง 30 ก นยายน ๒๕๕๘ ) สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ าง ในรอบเด อนเมษายน ๒๕๕๘ ส าน กงานท ด นจ งหว ดเช ยงใหม วงเง ท ชม ๐๐๒๐.๑.๓/ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เร อง รายงานขออน ม ต จ างปร บปร งหล งคาห องสารบบฯสาขาส นทราย ปรากฏว า ม ผ สนใจย นซองสอบราคา จ านวน ๗ ราย ๑. ห างห นส วนจ าก ด ไอท ว วซ พพลาย เสนอราคา ๒๘๐,๐๐๐ ๒. ห างห

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail. Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.com 2 Outline ร จ กก บนกแอร (NokAir) ข นตอนการจองต วผ านเว

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2

โครงการนาโยนกล า เพ อบร หารความเส ยงในการผล ต ระยะท 2 1 โรงการนาโนกล า เพ อบร หารวามเส งในการผล ต ระะท 2 (ด าเน นงานภาใต โรงการเกษตรทางเล อกเพ อบร หารวามเส งการผล ต) เร อข ากล มผ ใช น าอ างเก บน าห วทรา ต.เข อนผาก อ.พร าว จ.เช งใหม 1. วามเป นมา เร อข ากล

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information