- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร"

Transcription

1 - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 หร อท เร ยกก นโดยท วไปส น ๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรม ประมวลผลค าท ได ร บความน ยม และน ามาใช ในการท างานในเร องของการสร างจดหมาย การจ ดท ารายงาน การ บ นท กข อม ล และการสร างตารางข อม ล นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการก บเอกสารพ เศษในร ปแบบ อ น ๆ เช น เว บเพจ โบช วร และสร างเอกสารแบบ HTML หร อ XML ส าหร บข นเว บด วยความสามารถรอบต ว ใช งานง ายประกอบก บม เคร องม ออ านวยความสะดวกในการจ ดร ปแบบ เอกสารมากมายจ งท าให ไมโครซอฟต เว ร ด เป นโปรแกรมประจ าส าน กงาน และประจ าบ านไปโดยปร ยาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถบอกค ณล กษณะการท างานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได 2. น กเร ยนสามารถใช งานพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ด งต อไปน ได 2.1 การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ส วนประกอบของเมน บนโปรแกรม Microsoft Word การป อนข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word ส ญล กษณ ต าง ๆ ในการแสดงการข นบรรท ดใหม การก าหนดย อหน า และการเว นวรรคข อความ 2.5 การบ นท กข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word การป ดเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word การสร างเอกสารใหม ในโปรแกรม Microsoft Word การเป ดเอกสารเก าเพ อการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การแทรกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การเล อนต าแหน งต าง ๆ ของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word ว ธ การเล อกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การลบข อความในโปรแกรม Microsoft Word การย ายข อความในโปรแกรม Microsoft Word การค ดลอกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2003

2 สาระการเร ยนร 1. ค ณล กษณะการท างานของโปรแกรม Microsoft Word การใช งานพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ส วนประกอบของเมน บนโปรแกรม Microsoft Word การป อนข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word ส ญล กษณ ต าง ๆ ในการแสดงการข นบรรท ดใหม การก าหนดย อหน า และการเว นวรรคข อความ 2.5 การบ นท กข อม ลในโปรแกรม Microsoft Word การป ดเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word การสร างเอกสารใหม ในโปรแกรม Microsoft Word การเป ดเอกสารเก าเพ อการใช งานโปรแกรม Microsoft Word การแทรกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การเล อนต าแหน งต าง ๆ ของเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word ว ธ การเล อกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การลบข อความในโปรแกรม Microsoft Word การย ายข อความในโปรแกรม Microsoft Word การค ดลอกข อความในโปรแกรม Microsoft Word การออกจากโปรแกรม Microsoft Word ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ด วยการช แจง จ ดประสงค รายว ชา มาตรฐานรายว ชา ค าอธ บายรายว ชา เกณฑ การว ดและประเม นผล และการใช หน งส อ เกณฑ การว ดและประเม นผล 1. เวลาเร ยน การแต งกาย และความประพฤต 20% 2. การส บค นและรายงานกล ม (ส งส ปดาห 18) 20% 3. เก บสะสมระหว างเร ยน 50% 4. การท าแบบฝ กห ดท ายบท 10% ข นสอน 2. พ ดถ งความส าค ญของโปรแกรม Microsoft Word 2003 และท าแบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 1 หน า 6 3. อธ บายและสาธ ต การใช งานข นพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ผ านจอโปรเจคเตอร โดยให น กเร ยนฟ งและปฏ บ ต ตาม 4. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 1 5. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการเด นส งเกต ให ค าช แนะ และตรวจสอบความก าวหน าใบงานท 1

3 ท าแบบทดสอบหล งเร ยน หน วยท 1 หน า หน าในสม ด ส งท ายช วโมง และเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยน หล งเร ยน 7. ตรวจและให คะแนนใบงานท 1 8. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษจากเร องท เร ยน 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 1. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปความร 2. คร สร ปงานก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 1 ของน กเร ยนเป นรายบ คคล ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. ตรวจใบงานและประเม นตามสภาพจร ง 2. ส งเกตพฤต กรรมการปฏ บ ต งานรายบ คคลด านค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค 3. การท าแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน

4 - 4 - ภาคผนวก ใบงาน ท 1 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ท าการพ มพ ข อความ คอมพ วเตอร ค ออะไร คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทท ส าค ญย งต อส งคมของมน ษย เราในป จจ บ น แทบท กวงการล วนน า คอมพ วเตอร เข าไปเก ยวข องก บการใช งาน จนกล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นป จจ ยท ส าค ญอย างย งต อการด าเน นช ว ต และการท างานในช ว ตประจ าว น ฉะน นการเร ยนร เพ อท าความร จ กก บคอมพ วเตอร จ งถ อเป นส งท ม ความจ าเป นเป น อย างย ง 3. ท าการบ นท กแฟ มข อม ลช อ EX01 ก าหนดนามสก ลค อ DOC 4. ท าการป ดไฟล เอกสารและป ดโปรแกรม 5. เข าใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 อ กคร ง จากน นเป ดแฟ มข อม ลช อ TEST1. DOC 6. ท าการแก ไขข อม ลโดยการแทรกข อความเพ มเต ม ความหมายของคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บ ราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ให ความหมายของคอมพ วเตอร ไว ว า "เคร องอ เล กทรอน กส แบบอ ตโนม ต ท าหน าท เหม อนสมองกล ใช ส าหร บแก ป ญหาต างๆ ท ง ายและซ บซ อนโดยว ธ ทางคณ ตศาสตร 7. จากข อท 6 เม อแก ไขเร ยบร อยแล วให ท าการ บ นท กแฟ มข อม ลหล งจากท าการแก ไขแล วโดยใช ช อแฟ มข อม ลเด ม 8. ท าการป ดไฟล เอกสารและออกจากโปรแกรม 9. บ นท กไฟล EX01 ส งงานเข า Folder Thippawan Wordpro

5 - 5 - บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

6 - 6 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 2 เวลา ว นศ กร ท 29 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 หร อท เร ยกก นโดยท วไปส น ๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรม ประมวลผลค าท ได ร บความน ยม และน ามาใช ในการท างานในเร องของการสร างจดหมาย การจ ดท ารายงาน การ บ นท กข อม ล และการสร างตารางข อม ล นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการก บเอกสารพ เศษในร ปแบบ อ น ๆ เช น เว บเพจ โบช วร และสร างเอกสารแบบ HTML หร อ XML ส าหร บข นเว บด วยความสามารถรอบต ว ใช งานง ายประกอบก บม เคร องม ออ านวยความสะดวกในการจ ดร ปแบบ เอกสารมากมายจ งท าให ไมโครซอฟต เว ร ด เป นโปรแกรมประจ าส าน กงาน และประจ าบ านไปโดยปร ยาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถบอกส วนประกอบของแถบเคร องม อต าง ๆ ได สาระการเร ยนร 1. ส วนประกอบของแถบเคร องม อต าง ๆ ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ตรวจเช ครายช อน กเร ยน และคนท ขาดให ถามเหต ผลจากเพ อน 2. คร และน กเร ยนร วมก นทบทวนการสอนในส ปดาห ก อน (เช น การเร ยกใช งาน โปรแกรม Microsoft Word 2003 ม ข นตอนอย างไร, ส วนประกอบของเมน บนโปรแกรมม อะไรบ าง) ข นสอน 3. คร บอกจ ดประสงค การเร ยน และท าแบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 2 ในสม ด 4. อธ บายและสาธ ต การใช งานข นพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ผ านจอโปรเจคเตอร โดยให น กเร ยน ฟ งและปฏ บ ต ตาม เป นล าด บข นตอน 4. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 2 5. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการเด นส งเกต ให ค าช แนะ และตรวจสอบความก าวหน าของใบงานท 2 6. ท าแบบทดสอบหล งเร ยน หน วยท 2 และแบบฝ กห ด ในสม ด และส งท ายช วโมง 7. ตรวจและให คะแนนใบงานท 2 8. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษในเร องท เร ยน มา 5 ค าในสม ด

7 ข นสร ป 9. คร สร ปเน อหาส าค ญ โดยเป ดโอกาสให ผ เร ยนได ม ส วนร วมในการเร ยน-การสอนโดยการ ถาม-ตอบ ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรชไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง การตอบค าถามปากเปล า พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. จากก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 2

8 - 8 - ภาคผนวก ใบงาน ท 2 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนบอกช อและหน าท ของเคร องม อต อไปน ป ม ช อป มและหน าท

9 บ นท กไฟล EX02 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro

10 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

11 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 3 เวลา ว นศ กร ท 5 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 หร อท เร ยกก นโดยท วไปส น ๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรม ประมวลผลค าท ได ร บความน ยม และน ามาใช ในการท างานในเร องของการสร างจดหมาย การจ ดท ารายงาน การ บ นท กข อม ล และการสร างตารางข อม ล นอกจากน นย งม ความสามารถในการจ ดการก บเอกสารพ เศษในร ปแบบ อ น ๆ เช น เว บเพจ โบช วร และสร างเอกสารแบบ HTML หร อ XML ส าหร บข นเว บด วยความสามารถรอบต ว ใช งานง ายประกอบก บม เคร องม ออ านวยความสะดวกในการจ ดร ปแบบ เอกสารมากมายจ งท าให ไมโครซอฟต เว ร ด เป นโปรแกรมประจ าส าน กงาน และประจ าบ านไปโดยปร ยาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ ได 2. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงหร อซ อนป มบนแถบเคร องม อได 3. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การย อและขยายเอกสารได 4. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงเอกสารในร ปแบบต าง ๆ ได 5. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงเอกสารในร ปแบบพ เศษอ น ๆ ได 6. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงร ปขนาดย อได 7. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การแสดงต วอย างก อนพ มพ ได 8. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การซ อนหร อแสดงไม บรรท ดได 9. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การเปล ยนหน วยว ดบนไม บรรท ดได สาระการเร ยนร 1. การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ 2. การแสดงหร อซ อนป มบนแถบเคร องม อ 3. การย อและขยายเอกสาร 4. การแสดงเอกสารในร ปแบบต าง ๆ 5. การแสดงเอกสารในร ปแบบพ เศษอ น ๆ 6. การแสดงร ปขนาดย อ 7. การแสดงต วอย างก อนพ มพ 8. การซ อนหร อแสดงไม บรรท ด 9. การเปล ยนหน วยว ดบนไม บรรท ด

12 ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ข นน าเข าส บทเร ยนด วยการทบทวนการสอนในส ปดาห ก อน โดยคร ยกต วอย าง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 และให น กเร ยนตอบปากเปล า ข นสอน 2. บอกจ ดประสงค การเร ยน และแจ งห วข อการสอนของว นน 3. อธ บายและสาธ ต การใช งานข นพ นฐานหล กของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ผ านจอโปรเจคเตอร โดยให น กเร ยน ฟ งและปฏ บ ต ตาม 4. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 3 5. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการส งเกต และตรวจสอบความค บหน าของใบงานท 3 6. ท าแบบทดสอบหล งเร ยน หน วยท 2 ส งท ายช วโมง และเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยนและหล งเร ยน 7. ตรวจและให คะแนนใบงานท 3 8. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษในเร องท เร ยน มา 5 ค าในสม ด ข นสร ป 9. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปบทเร ยน และสร ปผลการท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 3 เป นรายบ คคล 10. ทดสอบเก บคะแนน 10 คะแนน เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Word 2003 เบ องต น (โดยการประเม นจาก ผลงานใบงานท เท าก บ 5 คะแนน และสอบข อเข ยนหน วยท 1-2 เท าก บ 5 คะแนน) ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง 2. ผลของการท าแบบฝ กห ดก อนเร ยน และหล งเร ยน 3. จากใบงานท 3 4. การสอบประเม นผลการเร ยน หน วยท 1-2

13 ภาคผนวก ใบงาน ท 3 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนเข ยนข นตอนการใช งานเคร องม อพ นฐานท จ าเป น ด งต อไปน การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ การแสดงหร อซ อนป มบนแถบเคร องม อ การย อและขยายเอกสาร การแสดงเอกสารในร ปแบบต าง ๆ การแสดงเอกสารในร ปแบบพ เศษอ น ๆ การแสดงร ปขนาดย อ การแสดงต วอย างก อนพ มพ การซ อนหร อแสดงไม บรรท ด การเปล ยนหน วยว ดบนไม บรรท ด 2. บ นท กไฟล EX03 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro

14 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

15 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 4 เวลา ว นศ กร ท 12 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ ก อนท จะน าเอกสารออกมาเผยแพร การจ ดแต งเอกสารเพ อให เอกสารเป นท น าสนใจน นม ความส าค ญอย าง ย ง โดยการจ ดตกแต งเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2003 ม เทคน คและเคร องม อต าง ๆ มากมายในการท จะ ท าให การตกแต งเอกสารเป นไปอย างรวดเร ว และเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถปฏ บ ต การจ ดท าเอกสารด วยการเน นข อความให ก บเอกสารได 2. น กเร ยนสามารถท าการการเปล ยนส ให ก บข อความในเอกสารได 3. น กเร ยนสามารถท าการปร บเปล ยนขนาดและร ปแบบให ก บต วอ กษรได 4. น กเร ยนสามารถท าการใส ส ญล กษณ ให ก บเอกสารได 5. น กเร ยนสามารถท าการต เส นกรอบและแรเงาได สาระการเร ยนร 1. การเน นข อความให ก บเอกสาร 2. การเปล ยนส ให ก บข อความในเอกสาร 3. การปร บเปล ยนขนาดและร ปแบบให ก บต วอ กษร 4. การใส ส ญล กษณ ให ก บเอกสาร 5. การต เส นกรอบและแรเงา ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ตรวจสอบรายช อน กเร ยน 2. เข าส บทเร ยนด วยการบอกคะแนนสอบ สร ปผลการสอบโดยรวม 3. แสดงต วอย างข อความท จอคอมพ วเตอร ของคร ฉายผ านจอโปรเจคเตอร แล วถามน กเร ยนว าน กเร ยนเห น ข อความท แสดงอย แล วร ส กอย างไร (น กเร ยนตอบว า ไม สวย ไม ม อะไรสะด ดตา ไม ม อะไรโดดเด น ไม น าสนใจ) และแสดงต วอย างข อความท จ ดแต งเร ยบร อยแล ว ถามน กเร ยนอ กว า ข อความท แสดงต วอย าง 2 แบบน แตกต างก น ไหม แตกต างก นอย างไร

16 คร สร ปค าตอบของน กเร ยน แล วพ ดเช อมโยงเข าส การจ ดแต งข อความเอกสาร ให ด น าสนใจ โดดเด น แตกต าง สวยงาม สะด ดตา ข นสอน 5. คร ช แจงเน อหาการสอนของว นน (ระหว างท สอนคร ควรบล อกการใช อ นเตอร เน ตเพ อป องก นน กเร ยนเล น) - การเน นข อความ - การเปล ยนส ข อความ - การปร บเปล ยนขนาดและร ปแบบให ก บต วอ กษร - การใส ส ญล กษณ ให ก บเอกสาร - การต เส นกรอบและแรเงา 6. ให น กเร ยนเป ดหน งส อท าแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 3 เร องการจ ดแต งเอกสาร หน า ให น กเร ยนเป ดโปรแกรม Microsoft Word ข นมา แล วพ มพ ข อความตามคร คอมพ วเตอร ค ออะไร คอมพ วเตอร ค อเคร องจ กรกลด านอ เล กทรอน กส ท สามารถ ท างานได ตามล าด บค าส งท ได จ ดวางไว ล วงหน าสามารถ ประมวลผลข อม ลได จ านวนมาก ได อย างรวดเร วม ความแม นย าเท ยงตรงส ง 8. คร อธ บาย และสาธ ตการจ ดแต งเอกสารเป นข นตอน แล วให น กเร ยนปฏ บ ต ตามการสาธ ต คร เด นด น กเร ยนเป น ระยะ และพยามใช ค าถามกระต นระหว างท สาธ ต (น กเร ยนเห นเคร องม อ...ไหม ท าตามได ไหม ใครท าไม ได ให ยกม อบอก คร จะเด นไปด ) 9. ให น กเร ยน ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานเร องการจ ดแต งเอกสาร (ด ท ภาคผนวก) 10. บ นท กไฟล เอกสารช อ EX04 ใน Folder ช อของน กเร ยน 11. ให น กเร ยนเข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษ ท ได เร ยนมา 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 12. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปสาระส าค ญของการจ ดแต งเอกสาร บนโปรแกรม Microsoft Word โดยใช เคร องม อและว ธ การต าง ๆ ท ได เร ยนมา ท าได ง าย สะดวก รวดเร ว สวยงาม สร างความโดดเด น แตกต างให ก บ เอกสาร ซ งสามารถน าไปประย กต ใช ในการท าข อความโฆษณาประชาส มพ นธ ใบปล ว การพ มพ ปกรายงาน หร อ เอกสารอ น ๆ 13. สร ปคะแนนก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานเร องการจ ดแต งเอกสารเป นรายบ คคล และยกต วอย างผลงาน ของน กเร ยนท ได ท าสวยงามมา 3 คน และเป ดให เพ อนด คร พ ดยกย องชมเชยและให เพ อนในห องปรบม อให ก าล งใจ

17 ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง 2. จากใบงานท 4

18 ภาคผนวก ใบงาน ท 4 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง การจ ดแต งเอกสาร ให น กเร ยนจ ดแต งเอกสารตามต วอย าง และบ นท กไฟล EX04 ส ง Folder Thippawan wordpro ความร กก บน าเปล า วามร กก เหม อนก บน าเปล า ถ งจะไม ม รสชาต แต ก ขาดไม ได วามร กก เหม อนก บน าเปล า ท าให เราม ช ว ตอย ได วามร กก เหม อนก บน าเปล า บางคร งเราก ต องการมากแต บางคร งม นก น าเบ อ วามร กก เหม อนก บน าเปล า ม นท าให เราร ส กสดช นและม ก าล งใจจะท าอะไรต อ วามร กก เหม อนก บน าเปล า ม นอาจจะด เหม อนไม ม อะไร แต ม นกล บม อ ทธ พลต อช ว ตเรามาก ความร กก เหม อนน าเปล า น อยไปก กระหาย มากไปก เอ ยน ความร กก เหม อนก บน าเปล า ย งห างเห นม นนาเท าไร ย งกระหายม นมากเท าน น ใครจะ ข ดขวาง ความร ก คงจะไม ส าเร จอย างท ค ด ใครจะ ต ดใจ จากความร ก คงจะท าไม ได เช นก น หร อใครท ค ดจะ ล ม ความร กล ะก ไม ม ทาง เหม อนก บน าเปล า ค ณล มน าเปล าได หร อ อย าเข าใจว า ความร กค อน าหวาน หร อน าอ ดลมซ า ๆ ม นจะเป นเพ ยงแค น าเปล าเท าน น ถ าม นเป นร กแท แม น าเปล า จะซาบซ า ไม เท ยบเท าน าหวาน หร อน าอ ดลม แม น าเปล าจะไร น าตาลซ งเป นต วกระต นให เก ดพล ง แต น าเปล า ม นแทบไม ม ผลข างเค ยงเลย ม นร กษาค ณค าเอาไว ได ด กว าน าใด ๆ น าเปล า เจอก บเกล อ ม นก จะละลายเกล อ เหม อนก บร กแท คนท ค ณร กจร ง ๆ เม อค ณเจอก บความท กข เขาก จะพยายามร บความท กข จากค ณไว ให มากท ส ด

19 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

20 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 5 เวลา ว นศ กร ท 18 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ ก อนท จะน าเอกสารออกมาเผยแพร การจ ดแต งเอกสารเพ อให เอกสารเป นท น าสนใจน นม ความส าค ญอย าง ย ง โดยการจ ดตกแต งเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2003 ม เทคน คและเคร องม อต าง ๆ มากมายในการท จะ ท าให การตกแต งเอกสารเป นไปอย างรวดเร ว และเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถท าการก าหนดเส นขอบให ก บหน ากระดาษได 2. น กเร ยนสามารถท าการใส เลขล าด บและบ ลเลตได 3. น กเร ยนสามารถท าการก าหนดระยะขอบให ก บกระดาษได 4. น กเร ยนสามารถท าการต งค าเพ อก าหนดขนาดกระดาษได 5. น กเร ยนสามารถท าการแบ งคอล มน ในเอกสารได สาระการเร ยนร 1. การก าหนดเส นขอบให ก บหน ากระดาษ 2. ท าการใส เลขล าด บและบ ลเลต 3. การก าหนดระยะขอบให ก บกระดาษ 4. การต งค าเพ อก าหนดขนาดกระดาษ 5. การแบ งคอล มน ในเอกสาร ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ตรวจสอบรายช อน กเร ยน 2. เข าส บทเร ยนด วยการทบทวน การสอนการจ ดแต งเอกสารท เร ยนในส ปดาห ก อน โดยการถาม-ตอบ ข นสอน 3. บอกเน อหาการเร ยนของว นน 4. คร อธ บาย สาธ ต ตามเน อหาการเร ยนของว นน และให น กเร ยนปฏ บ ต ตามเป นข นตอน ระหว างอธ บายคร ควร เด นด น กเร ยนเป นระยะ 5. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 5 6. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการเด นด ส งเกตพฤต กรรมท แสดงออก และให ค าช แนะเป นรายบ คคล

21 ท าแบบทดสอบหล งเร ยนท ายบท หน วยท 3 และเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยนหล งเร ยน ส งสม ดท ายช วโมง 8. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษจากเร องท เร ยน 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 9. คร สร ปผลการท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 5 และให ค าแนะน า เป นรายบ คคล ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง การตอบค าถามปากเปล า พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. ผลของการท าแบบฝ กห ดก อนเร ยน และหล งเร ยน 3. จากใบงานท 5

22 ภาคผนวก ใบงาน ท 5 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง การจ ดแต งเอกสาร 1. ให น กเร ยนเล อกห วข อการท า Story Board เพ อประชาส มพ นธ โดยม ห วข อด งน - ประเพณ ลอยกระทง - อ าเภอของฉ น - จ งหว ดของฉ น 2. ฝ กการพ มพ เอกสารเป นร ปแบบคอล มน (แผ นพ บ) 3. บ นท กไฟล EX05 ส ง Folder Thippawan wordpro และส ง Story Board

23 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

24 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 6 เวลา ว นศ กร ท 18 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ ก อนท จะน าเอกสารออกมาเผยแพร การจ ดแต งเอกสารเพ อให เอกสารเป นท น าสนใจน นม ความส าค ญอย าง ย ง โดยการจ ดตกแต งเอกสารในโปรแกรม Microsoft Word 2003 ม เทคน คและเคร องม อต าง ๆ มากมายในการท จะ ท าให การตกแต งเอกสารเป นไปอย างรวดเร ว และเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถท าการก าหนดเส นขอบให ก บหน ากระดาษได 2. น กเร ยนสามารถท าการใส เลขล าด บและบ ลเลตได 3. น กเร ยนสามารถท าการก าหนดระยะขอบให ก บกระดาษได 4. น กเร ยนสามารถท าการต งค าเพ อก าหนดขนาดกระดาษได 5. น กเร ยนสามารถท าการแบ งคอล มน ในเอกสารได สาระการเร ยนร 1. การก าหนดเส นขอบให ก บหน ากระดาษ 2. ท าการใส เลขล าด บและบ ลเลต 3. การก าหนดระยะขอบให ก บกระดาษ 4. การต งค าเพ อก าหนดขนาดกระดาษ 5. การแบ งคอล มน ในเอกสาร ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. ตรวจสอบรายช อน กเร ยน 2. เข าส บทเร ยนด วยการทบทวน การสอนการจ ดแต งเอกสารท เร ยนในส ปดาห ก อน โดยการถาม-ตอบ ข นสอน 3. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 6 4. ประเม นผลระหว างเร ยน โดยการเด นด ส งเกตพฤต กรรมท แสดงออก และให ค าช แนะเป นรายบ คคล 5. ให น กเร ยนแบ งกล มเพ อร วมก นอภ ปรายสร ปประโยชน ของการจ ดแต งเอกสาร และส งต วแทนน าเสนอแผ นพ บ หน าช นเร ยน

25 ข นสร ป 6. คร สร ปบทเร ยน และก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 5 และ6 ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง การตอบค าถามปากเปล า พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. ผลของการท าแบบฝ กห ดก อนเร ยน และหล งเร ยน 3. จากใบงานท 5

26 ภาคผนวก ใบงาน ท 6 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง การจ ดแต งเอกสาร 1. ให น กเร ยนเล อกห วข อการท า Story Board เพ อประชาส มพ นธ (ซ งต องไม ซ าก บใบงานท 5) - อ าเภอของฉ น - จ งหว ดของฉ น - สถานท ท องเท ยวในจ งหว ดเช ยงรายท ฉ นชอบ 2. ฝ กการพ มพ เอกสารเป นร ปแบบคอล มน (แผ นพ บ) 3. บ นท กไฟล EX06 ส ง Folder Thippawan wordpro และส ง Story Board

27 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

28 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การท างานเก ยวก บตาราง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 7 เวลา ว นศ กร ท 3 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ การท างานเก ยวก บตาราง จะปรากฏในเอกสารแทบท กชน ด ซ งในโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได ม เคร องม อส าหร บการสร างตารางในหลาย ๆ ร ปแบบ และข นตอนต าง ๆ ในการจ ดการก บตารางจะช วยให ตารางม ความสวยงาม และท าให การน าเสนอข อม ลในตารางน นม ความช ดเจน และง ายต อการใช งานการท างานของตาราง เราสามารถท จะประย กต ข อม ลต าง ๆลงในตารางได ไม เฉพาะแค ข อความ ส ญล กษณ พ เศษ ร ปภาพ ก สามารถจ ดวาง ในตารางได และย งม การใช ตารางในการจ ดท าเอกสารต าง ๆ อ กมากมาย จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถท าการการสร างตารางได 2. น กเร ยนสามารถท าการกรอกข อม ลและเล อนต าแหน งเคอร เซอร ในตารางได 3. น กเร ยนสามารถท าการเล อกเซลล แถวหร อคอล มน ได 4. น กเร ยนสามารถท าการปร บขนาดของตารางได 5. น กเร ยนสามารถท าการเพ มแถวหร อคอล มน ให ก บตารางได 6. น กเร ยนสามารถท าการลบแถวหร อคอล มน ได 7. น กเร ยนสามารถท าการลบเซลล ได 8. น กเร ยนสามารถท าการรวมเซลล และแยกเซลล ได 9. น กเร ยนสามารถท าการตกแต งตารางได สาระการเร ยนร 1. การสร างตาราง 2. การกรอกข อม ลและเล อนต าแหน งเคอร เซอร ในตาราง 3. การเล อกเซลล แถวหร อคอล มน 4. การปร บขนาดของตาราง 5. การเพ มแถวหร อคอล มน ให ก บตาราง 6. การลบแถวหร อคอล มน 7. การลบเซลล 8. การรวมเซลล และแยกเซลล 9. การตกแต งตาราง

29 ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. เข าส บทเร ยนด วยการพ ดถ งความส าค ญของตาราง และเปร ยบเท ยบการท าตารางบนโปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม Microsoft Excel ยกต วอย างให น กเร ยนมองเห นความแตกต าง ข นสอน 2. บอกห วข อเน อหา และก าหนดการเร ยนของว นน และท าแบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 4 3. คร อธ บาย สาธ ตการท างานเก ยวก บตาราง โปรแกรม Microsoft Word และให น กเร ยนท าตามท ละข นตอน ระหว างสอนให เด นด น กเร ยนเป นระยะ เพ อแนะน าเป นรายบ คคล และประเม นพฤต กรรมของแต ละคน 4. ให ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 7 5. ท าแบบทดสอบหล งเร ยนท ายบทหน วยท 4 ส งท ายช วโมง และเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยนหล งเร ยน 6. ตรวจและให คะแนนใบงานท 7 7. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษจากเร องท เร ยน 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 8. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปบทเร ยน 9. ทดสอบเก บคะแนน 10 คะแนน เร องงานตกแต งทางด านเทคน ค (โดยการประเม นผลจากใบงานท เท าก บ 5 คะแนน และสอบข อเข ยนหน วยท 4-5 เท าก บ 5 คะแนน) ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. ผลของการท าแบบฝ กห ดก อนเร ยน และหล งเร ยน 3. จากใบงานท 7 4. การสอบประเม นผลการเร ยน หน วยท 4-5

30 ภาคผนวก ใบงานท 7 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง การท างานเก ยวก บตาราง 1. ให น กเร ยนสร างตารางด งต อไปน รายการ งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2549 แหล งค าใช จ าย งปม. บกศ. เง น อ ดหน น รวม หมาย เหต สนอง นโยบาย กรมฯ ข อ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหา เอดส 1. โครงการอบรมน กเร ยน น กเร ยน 3, ,600 - แกนน าด านการป องก นโรคเอดส 2. โครงการจ ดท าส อเพ อการรณรงค 2, ,000 - และป องก นเอดส รวม - 5,600-5,600 ธรรมน ญ สถานศ กษ า 2. เข ยนสร ปความร ข นตอนการสร างตารางในสม ด 3. บ นท กไฟล EX06 ส ง Folder Thippawan wordpro

31 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

32 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 9 เวลา ว นศ กร ท 17 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ โดยส วนใหญ แล ว ร ปภาพถ อว าเป นส วนส าค ญอย างหน งในเอกสาร เป นอ กร ปแบบหน งของการส อ ความหมาย และด งด ดความสนใจของผ อ านได ด กว าเอกสารท ม แต ข อความเพ ยงอย างเด ยวเท าน น นอกจากน น ร ปภาพบางคร งอาจช วยให ผ อ านท าความเข าใจเอกสารได ด ย งข นด วย ไฟล ร ปภาพในแบบต าง ๆ ท Microsoft Word 2003 สามารถน ามาใช ได เช น Windows (.WMF), JPEG (.JPG), TIFF (.tif), Windows Bitmap (.BMP), PC Paintbrush (.PCX), GIF (.GIF) และอ น ๆ โดยท กนามสก ลท ได กล าวมาน สามารถท าการแทรกเข ามาใส ไว ในเอกสารของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1.น กเร ยนสามารถท าการแทรกร ปภาพลงในเอกสารได 2.น กเร ยนสามารถท าการแทรกร ปคล ปอาร ตลงในเอกสารด งว ธ ต อไปน ได 2.1 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยค าส ง Insert Clip Art 2.2 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยการใช Clip Organizer 3.น กเร ยนสามารถท าการจ ดการก บร ปภาพด งว ธ ต อไปน ได 3.1 การเปล ยนขนาดให ก บร ปภาพโดยการใช เม าส 3.2 การต ดหร อป ดบางส วนของร ปภาพ 3.3 การปร บหม นร ปภาพ 3.4 การปร บส ค าความต าง และความสว างของร ปภาพ 4.น กเร ยนสามารถจ ดการจ ดวางร ปภาพร วมก บข อความได 5.น กเร ยนสามารถท าการเคล อนย ายร ปภาพได 6.น กเร ยนสามารถท าการลบร ปภาพได สาระการเร ยนร 1. การแทรกร ปภาพลงในเอกสาร 2. การแทรกร ปคล ปอาร ตลงในเอกสาร 2.1 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยค าส ง Insert Clip Art 2.2 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยการใช Clip Organizer

33 การจ ดการก บร ปภาพ 3.1 การเปล ยนขนาดให ก บร ปภาพโดยการใช เม าส 3.2 การต ดหร อป ดบางส วนของร ปภาพ 3.3 การปร บหม นร ปภาพ 3.4 การปร บส ค าความต าง และความสว างของร ปภาพ 4. การจ ดวางร ปภาพร วมก บข อความ 5. การเคล อนย ายร ปภาพ 6. การลบร ปภาพ ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. เข าส บทเร ยน ด วยการบอกคะแนนสอบเป นรายบ คคล และแนะน าการเร ยนให คนท ได คะแนนน อยหร อไม ผ าน เกณฑ และให ก าล งใจน กเร ยนท กคน ข นสอน 2. บอกถ งเน อหาการสอน และแจ งก าหนดการเร ยนของว นน 3. ท าแบบทดสอบก อนเร ยน ในหน งส อ หน วยท 5 4. ฟ งคร อธ บาย สาธ ตการใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร โปรแกรม Microsoft Word และให น กเร ยนท าตาม เป นข นตอน ระหว างสอนให เด นด เป นระยะ เพ อแนะน าเป นรายบ คคล และประเม นพฤต กรรมของแต ละคน 5. ท าใบงานท 8 6. เข ยนศ พท ภาษาอ งกฤษจากเร องท เร ยน 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 7. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปศ พท ภาษาอ งกฤษ โดยให น กเร ยนพ ดคนละ 1 ค า 8. คร สร ปผลใบงานท 8 และแสดงต วอย างของน กเร ยนท ท าได ด 5 คน พ ดชมเชยและให ก าล งใจ ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรชไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง การตอบค าถามปากเปล า พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. ผลของการท าแบบฝ กห ดก อนเร ยน และหล งเร ยน 3. จากใบงานท 8

34 ภาคผนวก ใบงานท 8 ว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลค า ว นท เวลา... ช อ-สก ล...ห อง...เลขท เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร 1. ให น กเร ยน แทรกร ปภาพส ตว ท ชอบมา 3 ชน ด โดยใช ค าส ง Insert Clip Art 2. อธ บายล กษณะของส ตว ด งกล าว โดยหาข อม ลใน Internet (เช น ถ นท อย อาศ ย อาหารท ชอบ การด ารงช ว ต การส บพ นธ ช อภาษาอ งกฤษ) 3. บ นท กไฟล EX08 ส ง Folder Thippawan wordpro

35 บ นท กหล งการสอน ผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ป ญหาและอ ปสรรค ข อเสนอแนะ (นางสาวท พย วรรณ ทาเช อ) คร ผ สอน (นายสมชาย เม องมา) ห วหน าแผนก (นางนภาพร สาธร) รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ

36 แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 10 เวลา ว นศ กร ท 24 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส าค ญ โดยส วนใหญ แล ว ร ปภาพถ อว าเป นส วนส าค ญอย างหน งในเอกสาร เป นอ กร ปแบบหน งของการส อ ความหมาย และด งด ดความสนใจของผ อ านได ด กว าเอกสารท ม แต ข อความเพ ยงอย างเด ยวเท าน น นอกจากน น ร ปภาพบางคร งอาจช วยให ผ อ านท าความเข าใจเอกสารได ด ย งข นด วย ไฟล ร ปภาพในแบบต าง ๆ ท Microsoft Word 2003 สามารถน ามาใช ได เช น Windows (.WMF), JPEG (.JPG), TIFF (.tif), Windows Bitmap (.BMP), PC Paintbrush (.PCX), GIF (.GIF) และอ น ๆ โดยท กนามสก ลท ได กล าวมาน สามารถท าการแทรกเข ามาใส ไว ในเอกสารของโปรแกรม Microsoft Word 2003 ได จ ดประสงค เช งพฤต กรรม 1. น กเร ยนสามารถท าการแทรกร ปภาพลงในเอกสารได 2. น กเร ยนสามารถท าการแทรกร ปคล ปอาร ตลงในเอกสารด งว ธ ต อไปน ได 2.1 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยค าส ง Insert Clip Art 2.2 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยการใช Clip Organizer 3. น กเร ยนสามารถท าการจ ดการก บร ปภาพด งว ธ ต อไปน ได 3.1 การเปล ยนขนาดให ก บร ปภาพโดยการใช เม าส 3.2 การต ดหร อป ดบางส วนของร ปภาพ 3.3 การปร บหม นร ปภาพ 3.4 การปร บส ค าความต าง และความสว างของร ปภาพ 4. น กเร ยนสามารถจ ดการจ ดวางร ปภาพร วมก บข อความได 5. น กเร ยนสามารถท าการเคล อนย ายร ปภาพได 6. น กเร ยนสามารถท าการลบร ปภาพได สาระการเร ยนร 1. การแทรกร ปภาพลงในเอกสาร 2. การแทรกร ปคล ปอาร ตลงในเอกสาร 2.3 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยค าส ง Insert Clip Art 2.4 การแทรกร ปคล ปอาร ต โดยการใช Clip Organizer

37 การจ ดการก บร ปภาพ 3.1 การเปล ยนขนาดให ก บร ปภาพโดยการใช เม าส 3.2 การต ดหร อป ดบางส วนของร ปภาพ 3.3 การปร บหม นร ปภาพ 3.4 การปร บส ค าความต าง และความสว างของร ปภาพ 4. การจ ดวางร ปภาพร วมก บข อความ 5. การเคล อนย ายร ปภาพ 6. การลบร ปภาพ ก จกรรมการเร ยนร ข นน า 1. เข าส บทเร ยนด วยการ ทบทวนการใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร การสอนในส ปดาห ก อน ข นสอน 2. ท าก จกรรมส งเสร มการเร ยนร ใบงานท 9 และเด นด ส งเกตพฤต กรรมระหว างท าก จกรรม 3. ท าแบบฝ กห ดหล งเร ยนท ายบท และเฉลยแบบทดสอบก อนเร ยนหล งเร ยน ส งท ายช วโมง 4. ตรวจใบงานท 9 5. เข ยนศ พท อ งกฤษจากเร องท เร ยน 5 ค า ในสม ด ข นสร ป 6. คร และน กเร ยนสร ปท ได จากการท าก จกรรม (อาจจะขออาสาสม คร หร อระบ เป นรายบ คคล) 7. คร สร ปใบงานท 9 ส อการเร ยน หน งส อเร ยนโปรแกรมประมวลผลค า (ศสอ) คอมพ วเตอร จอโปรเจคเตอร ไมโครโฟน แฟรช ไดร ฟ Internet ใบงาน ใบความร การว ดและประเม นผล 1. จากการส งเกตตามสภาพจร ง การตอบค าถามปากเปล า พฤต กรรมท แสดงออกค ณธรรมจร ยธรรม 2. ผลของการท าแบบทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน 3. จากใบงานท 9

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1

- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1 - 1 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 1 เร อง โปรแกรม Microsoft

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information