- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1

Size: px
Start display at page:

Download "- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1"

Transcription

1 - 1 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 1 เร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word ท าการพ มพ ข อความ คอมพ วเตอร ค ออะไร คอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทท ส าค ญย งต อส งคมของมน ษย เราในป จจ บ น แทบท กวงการล วนน า คอมพ วเตอร เข าไปเก ยวข องก บการใช งาน จนกล าวได ว าคอมพ วเตอร เป นป จจ ยท ส าค ญอย างย งต อการด าเน นช ว ต และการท างานในช ว ตประจ าว น ฉะน นการเร ยนร เพ อท าความร จ กก บคอมพ วเตอร จ งถ อเป นส งท ม ความจ าเป นเป น อย างย ง 3. ท าการบ นท กแฟ มข อม ลช อ EX01 ก าหนดนามสก ลค อ DOC 4. ท าการป ดไฟล เอกสารและป ดโปรแกรม 5. เข าใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2003 อ กคร ง จากน นเป ดแฟ มข อม ลช อ TEST1. DOC 6. ท าการแก ไขข อม ลโดยการแทรกข อความเพ มเต ม ความหมายของคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร มาจากภาษาละต นว า Computare ซ งหมายถ ง การน บ หร อ การค านวณ พจนาน กรม ฉบ บ ราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ให ความหมายของคอมพ วเตอร ไว ว า "เคร องอ เล กทรอน กส แบบอ ตโนม ต ท าหน าท เหม อนสมองกล ใช ส าหร บแก ป ญหาต างๆ ท ง ายและซ บซ อนโดยว ธ ทางคณ ตศาสตร 7. จากข อท 6 เม อแก ไขเร ยบร อยแล วให ท าการ บ นท กแฟ มข อม ลหล งจากท าการแก ไขแล วโดยใช ช อแฟ มข อม ลเด ม 8. ท าการป ดไฟล เอกสารและออกจากโปรแกรม 9. บ นท กไฟล EX01 ส งงานเข า Folder Thippawan Wordpro

2 - 2 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 2 เวลา ว นศ กร ท 29 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 2 เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนบอกช อและหน าท ของเคร องม อต อไปน ป ม ช อป มและหน าท

3 บ นท กไฟล EX02 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro

4 - 4 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 3 เวลา ว นศ กร ท 5 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 3 เร อง เคร องม อพ นฐานของโปรแกรม Microsoft word 2003 แนวทางการปฏ บ ต : 1. ก าหนดให น กเร ยนเข ยนข นตอนการใช งานเคร องม อพ นฐานท จ าเป น ด งต อไปน การแสดงหร อซ อนแถบเคร องม อ การแสดงหร อซ อนป มบนแถบเคร องม อ การย อและขยายเอกสาร การแสดงเอกสารในร ปแบบต าง ๆ การแสดงเอกสารในร ปแบบพ เศษอ น ๆ การแสดงร ปขนาดย อ การแสดงต วอย างก อนพ มพ การซ อนหร อแสดงไม บรรท ด การเปล ยนหน วยว ดบนไม บรรท ด 2. บ นท กไฟล EX03 และส งเข า Folder Thippawan Wordpro

5 - 5 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 4 เวลา ว นศ กร ท 12 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 4 ให น กเร ยนจ ดแต งเอกสารตามต วอย าง และบ นท กไฟล EX04 ส ง Folder Thippawan wordpro ความร กก บน าเปล า วามร กก เหม อนก บน าเปล า ถ งจะไม ม รสชาต แต ก ขาดไม ได วามร กก เหม อนก บน าเปล า ท าให เราม ช ว ตอย ได วามร กก เหม อนก บน าเปล า บางคร งเราก ต องการมากแต บางคร งม นก น าเบ อ วามร กก เหม อนก บน าเปล า ม นท าให เราร ส กสดช นและม ก าล งใจจะท าอะไรต อ วามร กก เหม อนก บน าเปล า ม นอาจจะด เหม อนไม ม อะไร แต ม นกล บม อ ทธ พลต อช ว ตเรามาก ความร กก เหม อนน าเปล า น อยไปก กระหาย มากไปก เอ ยน ความร กก เหม อนก บน าเปล า ย งห างเห นม นนาเท าไร ย งกระหายม นมากเท าน น ใครจะ ข ดขวาง ความร ก คงจะไม ส าเร จอย างท ค ด ใครจะ ต ดใจ จากความร ก คงจะท าไม ได เช นก น หร อใครท ค ดจะ ล ม ความร กล ะก ไม ม ทาง เหม อนก บน าเปล า ค ณล มน าเปล าได หร อ อย าเข าใจว า ความร กค อน าหวาน หร อน าอ ดลมซ า ๆ ม นจะเป นเพ ยงแค น าเปล าเท าน น ถ าม นเป นร กแท แม น าเปล า จะซาบซ า ไม เท ยบเท าน าหวาน หร อน าอ ดลม แม น าเปล าจะไร น าตาลซ งเป นต วกระต นให เก ดพล ง แต น าเปล า ม นแทบไม ม ผลข างเค ยงเลย ม นร กษาค ณค าเอาไว ได ด กว าน าใด ๆ น าเปล า เจอก บเกล อ ม นก จะละลายเกล อ เหม อนก บร กแท คนท ค ณร กจร ง ๆ เม อค ณเจอก บความท กข เขาก จะพยายามร บความท กข จากค ณไว ให มากท ส ด

6 - 6 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดแต งเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 5 เวลา ว นศ กร ท 18 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 เร อง การจ ดแต งเอกสาร 1. ให น กเร ยนหาเร องท น กเร ยนชอบและสนใจ (ส ตว เล ยง สถานท ท องเท ยว ประว ต บ คคลส าค ญ) มาพ มพ จ ดแต ง เอกสารเป นร ปแบบคอล มน 2. บ นท กไฟล EX05 ส ง Folder Thippawan wordpro ท 5

7 - 7 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การท างานเก ยวก บตาราง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 6 เวลา ว นศ กร ท 12 พฤศจ กายน 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 6 เร อง การท างานเก ยวก บตาราง 1. ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 4 คน ออกแบบใบส งซ อ ของร านเพ อนชายบ ต ค โดยม ข อความด งน - เส อเช ตชายส ขาว Size S จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 190 บาท - เส อเช ตชายส ขาว Size M จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 210 บาท - เส อเช ตชายส ขาว Size L จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 230 บาท - เส อเช ตชายส ขาว Size XL จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 250 บาท - กางเกงชายส ด า Size S จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 190 บาท - กางเกงชายส ด า Size M จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 210 บาท - กางเกงชายส ด า Size L จ านวน 150 ต ว ราคาต วละ 230 บาท - กางเกงชายส ด า Size XL จ านวน 100 ต ว ราคาต วละ 250 บาท 2. เข ยนสร ปความร ข นตอนการสร างตาราง 3. น าเสนอข อม ล 4. บ นท กไฟล EX06 ส ง Folder Thippawan wordpro

8 - 8 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การท างานเก ยวก บตาราง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 7 เวลา ว นศ กร ท 3 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 เร อง การท างานเก ยวก บตาราง 1. ให น กเร ยนสร างตารางด งต อไปน ท 7 รายการ งบหน ารายจ ายตามแผนงาน/ งาน/ โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2549 แหล งค าใช จ าย งปม. บกศ. เง น อ ดหน น รวม หมาย เหต สนอง นโยบาย กรมฯ ข อ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหา เอดส 1. โครงการอบรมน กเร ยน น กเร ยน 3, ,600 - แกนน าด านการป องก นโรคเอดส 2. โครงการจ ดท าส อเพ อการรณรงค 2, ,000 - และป องก นเอดส รวม - 5,600-5,600 ธรรมน ญ สถานศ กษ า 2. เข ยนสร ปความร ข นตอนการสร างตาราง 3. บ นท กไฟล EX06 ส ง Folder Thippawan wordpro

9 - 9 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 9 เวลา ว นศ กร ท 17 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 8 เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร 1. ให น กเร ยน แทรกร ปภาพส ตว ท ชอบโดยใช ค าส ง Insert Clip Art 2. อธ บายล กษณะ โดยหาข อม ลใน Internet (เช น ถ นท อย อาศ ย อาหารท ชอบ ช อภาษาอ งกฤษ) 3. บ นท กไฟล EX08 ส ง Folder Thippawan wordpro

10 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 10 เวลา ว นศ กร ท 24 ธ นวาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 9 เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต ด งน 1. จ ดหาต วอย างเอกสารท ม ภาพประกอบ 2. ท าเอกสารตามต วอย าง 3. จ ดท าปกหน งส อตามต วอย างท ก าหนดให โดยประย กต ใช ความร เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความ ในเอกสาร 4. น าเสนอผลงาน 5. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจากการท าก จกรรม) 6. บ นท กไฟล EX09 ส ง Folder Thippawan wordpro

11 ต วอย างการใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร (การออกแบบปกหน งส อ) ค ม อ Microsoft Office ใช โปรแกรม Word 2003 ให เต มความสามารถ! สร างและจ ดร ปแบบเอสารอย างม ออาช พ ใส ร ปภาพ แผนผ ง ตาราง ร ปคล ปอาร ต จ ดการเอกสารข นก าวหน า, ท าสารบ ญ, ท าด ชน, เช งอรรถ, (Footnote), Cross-reference, อธ บายร ป (Caption) ระบบอ ตโนม ต, มาโคร, ฟอร ม, ป อนข อม ลด วย เส ยงและลายม อ ตรวจสอบต วสะกด (Spell check) สร างจดหมายเว ยน (Mail merge) และใช

12 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การวาดภาพและอ กษรประด ษฐ จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 12 เวลา ว นศ กร ท 7 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 10 เร อง การใส ร ปภาพให ก บข อความในเอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. หาต วอย างผ งองค กรแบบต าง ๆ หร อส ญล กษณ 2. สร างและออกแบบผ งองค กรตามต วอย าง 3. ท าการออกแบบส ญล กษณ ตามต วอย าง 4. น าเสนอผลงาน 5. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจาการท าก จกรรม 6. บ นท กไฟล EX10 ส ง Folder Thippawan wordpro ต วอย างการออกแบบส ญล กษณ โดยใช Word Art

13 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การวาดภาพและอ กษรประด ษฐ จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 13 เวลา ว นศ กร ท 14 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 11 เร อง การวาดภาพและอ กษรประด ษฐ ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 7. หาต วอย างโบว ช วร ส นค า งานบ ญ งานท องเท ยว 8. ออกแบบโบว ช วร ตามต วอย าง 9. น าเสนอผลงาน 10. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจากการท าก จกรรม

14 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การจ ดการด านการพ มพ เอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 14 เวลา ว นศ กร ท 21 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 12 เร อง การจ ดการด านการพ มพ เอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. จ ดหาเน อเร องท น กเร ยนสนใจ 2. จ ดท าแผ นพ บ 1 แผ น 2 หน า 3 คอล มน 3. ก าหนดส งพ มพ หน าเอกสารให พอด ก บขนาดกระดาษ A4 4. น าเสนอผลงาน 5. บ นท กส งไฟล EX12 ส ง Folder Thippawan wordpro

15 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การรายงานและการอ างอ ง จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 15 เวลา ว นศ กร ท 28 มกราคม 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 13 เร อง การรายงานและการอ างอ ง ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. จ บค ก นหาต วอย างหน งส อราชการ เช น ค าส ง ประกาศ 2. จ ดพ มพ หน งส อราชการและใช เคร องม อเข ยนลายม อบน Writing Pad เป นลายเซ นต 3. Print น าเสนอผลงาน 4. เข ยนสร ปความร ท ได ร บจากการท าก จกรรม 5. บ นท กส งไฟล EX13 ส ง Folder Thippawan wordpro

16 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การประย กต ใช งานเอกสาร จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 16 เวลา ว นศ กร ท 4 ก มภาพ นธ 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 14 เร อง การประย กต ใช งานเอกสาร ให น กเร ยนน าความร ท ได ศ กษามาปฏ บ ต งานจากห วข อท ก าหนดให และให เข ยนข นตอนการท างานในสม ด และบ นท กส งไฟล EX14 ส ง Folder Thippawan wordpro 1. การท านามบ ตร 2. การออกแบบปกหน งส อ 3. แผ นพ บประชาส มพ นธ 4. ป ายสต กเกอร 5. ออกแบบเมน อาหาร 6. การ ดอวยพร 7. บ ลเง นสด 8. พ มพ ใบกฐ น ผ าป า

17 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง จดหมายเว ยน จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 17 เวลา ว นศ กร ท 11 ก มภาพ นธ 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 15 เร อง การจ ดการด านการพ มพ เอกสาร ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต โดยปฏ บ ต ตามข นตอนด งน 1. ให น กเร ยนสร างจดหมายเว ยน โดยให ม ช อ สก ล บ านเลขท อ าเภอ จ งหว ด และรห สไปรษณ ย เพ อ ส งให เพ อนจ านวน 5 คน ตามเน อหาด านล างน พร อมก บจ าหน าซอง ว ทยาล ยเทคน คลพบ ร อ.เม อง จ.ลพบ ร ว นท ป จจ บ น เร ยนค ณ สว สด เพ อนร ก เราค ดถ งเพ อนมาก จ งอยากให เพ อนมาหา เพราะว าอ กไม นานท งดอกทานตะว นท บ าน ของเราก จะบานแล ว ด สวยงามมากเราจ งอยากให เพ อนได มาเห นและท ใกล ๆ ก นน ย งม น าตกท น าท องเท ยวมากอ ก หลายท อ กด วย เราจ งชวนเพ อน มาค างท บ านเราก นนะ ส ดท ายน หว งว าเพ อน คงมางานเราแต โดยด ไม ต องให เราไปลากต วมานะ ร กและค ดถ งเพ อนเสมอม เส อมคลาย ช อตนเอง จ าหน าซองจดหมาย ช อและท อย ผ ส ง ช อและท อย ผ ร บ บ นท ก EX15 ส ง Folder Thippawan wordpro

18 ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า หน วยการเร ยนเร อง การท าเว บเพจด วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 18 เวลา ว นศ กร ท 18 ก มภาพ นธ 2554 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 16 เร อง การท าเว บเพจด วยโปรแกรม Microsoft Word ก าหนดให น กเร ยนท าการฝ กภาคปฏ บ ต ด งน 1.1 น กเร ยนแบ งกล มท างานออกเป น 5 กล มๆ ละเท าก น 1.2 จ ดหาข อม ลเพ อจ ดท าเป นเว บเพจโดยใช โปรแกรม Microsoft Word ออกแบบหน าเว บเพจแต ละหน าในกระดาษอย างน อย 5 หน า 1.4 ท าการจ ดท าเว บเพจตามท ออกแบบไว ในโปรแกรม Microsoft Word ท าสอบการร นเว บเพจ 1.6 แต ละกล มน าเสนอเว บเพจ 1.7 แต ละกล มสร ปความร และท กษะท ได ร บจากการท าก จกรรม 2. บ นท ก EX16 ส ง Folder Thippawan wordpro

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ช นประถมศ กษาป ท 5 จ ดท าโดย นายช นกฤต ต นสต ล สารบ ญ หน า ก าหนดการสอน หน วยท 1 เร อง มาร จ กก บโปรแกรมตารางงานก นเถอะ จ านวน 7 ช วโมง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information