โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE"

Transcription

1 โปรแกรมบร หารคล งยา DRUG PROFILE ป ยพจน นาคพ น Piyapot Nakpin สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร ป การศ กษา 2555

2 ช อเร องสารน พนธ โปรแกรมบร หารคล งยา น กศ กษา ป ยพจน นาคพ น รห สน กศ กษา ปร ญญา ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ป การศ กษา 2555 อาจารย ท ปร กษา ผศ.ดร.หม ดอาม น หม นหล น บทค ดย อ การศ กษาในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาแนวทางประย กต และความสามารถของ เทคโนโลย RFID ให เป นประโยชน ต อการจ ดการคล งยาเพ มข น โดยการศ กษาคร งน ได ใช ข อม ล ปฐมภ ม ในการเก บรวบรวมข อม ล และว เคราะห ผลการศ กษา ทาการเปร ยบเท ยบแต ละข นตอน กระบวนการบร หารคล งยาของต วอย างคล น กท ปฏ บ ต งานในป จจ บ น และระบบใหม ท ช อว า RFID_DRUG ท ได มาจากการร เร มข นเพ อทดสอบสมมต ฐาน ผลการศ กษาแล วค นพบว า กระบวนการท หน วยงานคล น กต วอย างย งคงปฏ บ ต งานด วย ระบบ Manual จ งทาให เก ดป ญหาในการปฏ บ ต งานอ นเก ดจากก จกรรมท แตกต างไม ม ความ เช อมโยงก น เพราะฟ งก ช นการทางานท แตกต างก น ไม สามารถตอบสนองความต องการแก คล น กได อย างม ประส ทธ ภาพ จากการทดลองสมมต ฐานคร งน ทาให ม ประส ทธ ภาพของการลด เวลาในกระบวนการบร หารคล งยาจากการปฏ บ ต งานเด มของระบบ Manual I

3 ก ตต กรรมประกาศ รายงานการศ กษาในฉบ บน ไม สามารถสาเร จเร ยบร อยได ด วยด หากไม ม ผ ให คาปร กษา และให ความช วยเหล อ ผ เข ยนขอกราบขอบพระค ณคณะอาจารย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหา นครท กท านท ท มเทให คาปร กษา และให ความร ท สามารถน าไปใช ในช ว ตการทางานซ งช วยให การต ดส นใจ แก ป ญหาได ด ย งข น ขอกราบขอบพระค ณ ผศ.ดร.หม ดอาม น หม นหล น อาจารย ท ปร กษาท สละเวลาให คาปร กษา และแนะน าอย างใกล ช ดตลอดเวลาของการทารายงานฉบ บน ขอขอบค ณ บร ษ ท พลาโตน ก ซอฟต แวร ท ให ความร และข อม ลต างๆในการจ ดทา รายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเองฉบ บน และขอขอบค ณ ค ณส ล ดดา พงศ ร ตนามาน ท ม ส วน สน บสน นให รายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเองฉบ บน แล วเสร จได ด วยด เหน อส งอ นใดขอ กราบขอบพระค ณ ค ณแม และ ค ณพ อ รวมถ งพ สาว พ ชาย ผ ซ งเป นแรงใจ และให กาล งใจกระ ท งการทารายงานฉบ บน สาเร จล ล วงได ด วยด ป ยพจน นาคพ น II

4 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... I บทค ดย อภาษาอ งกฤษ.. II ก ตต กรรมประกาศ....III สารบ ญ....IV-VI สารบ ญตาราง..VII สารบ ญร ป.. VIII-IX บทท 1 บทน า ความเป นมา และ ความสาค ญของโครงงาน ว ตถ ประสงค ของโครงงาน โครงสร างของระบบ ขอบเขตของโครงงาน,, ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ระยะเวลาการดาเน นงาน.3 บทท 2 ทฤษฏ และหล กการท เก ยวข อง ความหมายของคล น ก ความหมายของงานคล งส นค า (Warehousing) ทฤษฏ การจ ดการส นค าคงคล ง (Inventory) RFID Technology Introduction ข นตอนการทางานระหว าง RFID Tags และเคร องอ าน (Reader) องค ประกอบในระบบ RFID คล นพาหะในระบบ RFID แนวโน มการขยายต วของโลก RFID โอกาสของประเทศไทยเพ อสร างข ดความสามารถ แนวโน มการเปล ยนแปลงจากบาร โค ดส (RFID) การพ ฒนาเทคโนโลย FRID ของไทย การส งเสร มเทคโนโลย ด านเคร องอ านและเคร องปลายทาง ความปลอดภ ยท ใช ใน RFID ความเป นมาของก จการ 21 III

5 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน องค ประกอบของระบบ ฮาร ดแวร ประกอบด วย ซอฟท แวร โครงสร างการทางานของระบบ การว เคราะห ระบบ ข นตอนการดาเน นงานของระบบงาน การออกแบบระบบ การออกแบบคอนแท กไดอะแกรม การออกแบบแผนภาพการไหลของข อม ล อธ บายค ณล กษณะของการประมวลผล ER Diagram Mapping Entity Relationship Diagram Database Schema 41 บทท 4 การทดลอง กล าวน า ความต องการพ นฐานในการพ ฒนา ผลการพ ฒนาระบบ การเร มใช งานโปรแกรม ระบบบร หารคล งยา ด วย RFID การร บยาเข าระบบ การเบ กร บยา การเช คยาหมดอาย การด รายงานการ บยา การด รายงานการเบ กยา รายงาน.47 IV

6 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 5 สร ปผล 5.1 สร ปผลโครงงาน ป ญหาและแนวทางแก ไข ข อเสนอแนะ เอกสารอ างอ ง..53 ภาคผนวก ภาคผนวก ก..54 V

7 สารบ ญตาราง ตารางท หน า ตารางท 1.1 การดาเน นงานโครงงาน..3 ตารางท 2.1 ย านความถ ต างๆของระบบ RFID และการใช งาน..14 ตารางท 2.2 การเปร ยบเท ยบ Auto ID..16 ตารางท 2.3 เปร ยบเท ยบระบบ Barcode ก บระบบ RFID..18 ตารางท 3.1 เปร ยบเท ยบล กษณะการทางานระบบเก าและใหม..26 ตารางท 3.2 ค ณล กษณะของการประมวลผลเพ มข อม ลยา..35 ตารางท 3.3 ค ณล กษณะของการประมวลผลแก ไขข อม ลยา 35 ตารางท 3.4 ค ณล กษณะของการประมวลผลเพ มประเภทยา..35 ตารางท 3.5 ค ณล กษณะของการประมวลผลแก ไขประเภทยา 36 ตารางท 3.6 ค ณล กษณะของการประมวลผลเพ มเจ าหน าท คล งยา.36 ตารางท 3.7 ค ณล กษณะของการประมวลผลแก ไขเจ าหน าท คล งยา...36 ตารางท 3.8 ค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบเจ าหน าท คล งยา 37 ตารางท 3.9 ค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบยา..37 ตารางท 3.10 ค ณล กษณะของการประมวลผลบ นท กการร บยา..37 ตารางท 3.11 ค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบเจ าหน าท คล งยา.38 ตารางท 3.12 ค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบยา 38 ตารางท 3.13 ค ณล กษณะของการประมวลผลบ นท กการเบ กยา.38 ตารางท 3.14 ค ณล กษณะของการประมวลผล Report ร บยา..39 ตารางท 3.15 ค ณล กษณะของการประมวลผล Report เบ กยา 39 ตารางท 3.16 ค ณล กษณะของการประมวลผล Report ยาคงเหล อ.39 ตารางท 3.17 ค ณล กษณะของการประมวลผล Report ยาหมดอาย 39 ตารางท 3.18 ข อม ลยา(b_drug) 41 ตารางท 3.19 ข อม ลประเภทยา(t_drug) 42 ตารางท 4.5 การเปร ยบเท ยบด านกระบวนการการของการบร หารคล งยาแบเด ม..50 VI

8 สารบ ญร ป ร ปท หน า ร ปท 1.1 แสดงโครงสร างของระบบใหม...2 ร ปท 2.1 แสดงการจาแนกชน ดส นค าคงคล งโดย ABC เทคน ค ร ปท 2.2 แสดงภาพการทางานรวมของระบบ RFID.. 8 ร ปท 2.3 แสดง RFID แท กในร ปแบบต างๆ....9 ร ปท 2.4 โครงสร างภายในของแท กท บ นท กข อม ล...10 ร ปท 2.5 แสดงบล อกไดอะแกรมของ Passsive Tag 11 ร ปท 2.6 แสดงต วอย าง Active Tag ท ม แบตเตอร 11 ร ปท 2.7 แสดงโครงสร างภายในเคร องอ าน..12 ร ปท 2.8 แสดงต งย างเคร องอ านแบบต างๆ..12 ร ปท 2.9 แสดงความถ ย านท ระบบ RFID ถ กใช งาน.13 ร ปท 2.10 ความถ มาตรฐานก บ RFID Tags แบบต างๆ..14 ร ปท 2.11 Label หร อ RFID Tag..17 ร ปท 2.12 พ ฒนาต นแบบเคร องอ าน RFID ความถ MHz.19 ร ปท 2.13 Mutual Symmetrical Authentication..20 ร ปท 2.14 แสดงโครงสร างของก จการ 22 ร ปท 3.1 โครงสร างระบบซอฟท แวร บนเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล...25 ร ปท 3.2 แสดงข นตอนของระบบคล งส นค า..27 ร ปท 3.3 Context Diagram ของระบบบร หารจ ดการคล งยา..28 ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 จ ดการข อม ลพ นฐาน.29 ร ปท 3.5 Date Flow Diagram Level 1 Process 2 ร บยา..29 ร ปท 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 เบ กยา 30 ร ปท 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 รายงาน.30 ร ปท 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 1 จ ดการข อม ลพ นฐาน. 31 ร ปท 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 ร บยา.32 ร ปท 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 เบ กยา.33 ร ปท 3.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 4 รายงาน 34 VII

9 สารบ ญร ป (ต อ) ร ปท หน า ร ปท 3.12 ER Diagram. 40 ร ปท 4.1 แสดงหน าแรกก อนเข าโปรแกรม ร ปท 4.2 แสดงต วอย างการร บยา..45 ร ปท 4.3 แสดงต งอย างการเบ กยา. 46 ร ปท 4.4 แสดงต งอย างทารายงานเช คยาหมดอาย...46 ร ปท 4.5 การด รายงานการร บยา 47 ร ปท 4.6 การด รายงานการเบ กยา..47 VIII

10 บทท 1 บทน า ป จจ บ นน ระบบจ ดการฐานข อม ลของคอมพ วเตอร และระบบเคร อข าย ม บทบาทใน ช ว ตประจ าว นมากข น เพ อตอบสนองต อเจ าธ รก จท ใช ระบบงานด วยการท างานโดยว ธ การจด บ นท กลงบนกระดาษ ซ งการท างานด งกล าวท าให ม ปร มาณกระดาษเพ มมากข น อาจก อให เก ด ป ญหาหลายด าน เช น ข อม ลส ญหาย เก ดความย งยากในการค นหาข อม ล และ การจ ดเก บ เอกสารจากป ญหาท เก ดข นการด แลระบบจ ดการข อม ลให ม ประส ทธ ภาพมากท ส ดจ งเป นส งท จ าเป นอย างย ง จากเหต ผลท ได กล าวมาข างต น จ งได ม การพ ฒนาระบบข นมาเพ อลดป ญหาต างๆนานา ให ก บเจ าของธ รก จ เพ มความสะดวกสบายและเพ อให การด าเน นงานของระบบม ประส ทธ ภาพ มากย งข น 1.1 ความเป นมา และ ความสาค ญของโครงงาน แม ว าในช วงน จะเป นเศรษฐก จถดถอยและอาจท าให การซ อหาอะไรจะต องค ดหน าค ดหล ง อย บ างแต เช อว าท กคนเคยได เข าไปเด นจ บจ ายซ อของตามห างสรรพส นค าต างๆในขณะท น าส น ค าไปย งเคาร เตอร เพ อช าระเง น ก จะค นเคยก บภาพท พน กงานก าล งใช อ ปกรณ บางอย าง ตรวจสอบแถบรห สส นค าหร อท เร ยกว าบาร โค ด บนต วส นค าเพ ออ านข อม ลบางอย างออกมา เน องด วยการด าเน นงานป จจ บ น ได ม การน าเทคโนโลย ต าง ๆ ได เข าไปม บทบาทส าค ญในการ เปล ยนแปลงกระบวนการในการบร หารจ ดการขององค กร ซ งการระบ ด วยคล นว ทย หร อ RFID ใช ส าหร บการระบ บ คคล ส ตว หร อส งของ เพ อใช ในการตรวจสอบ ต ดตาม ควบค ม และบร หาร จ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถลดก จกรรมท ไม เก ดค ณค าเก ดข น เพ มประส ทธ ภาพใน การควบค มและม ค าใช จ ายลดลงท งทางตรงหร อทางอ อม ด งน น จ งเสนอระบบเทคโนโลย RFID สามารถพ ฒนาระบบคล งยาให ม การจ ดการเร อง คล งยาท ด ข น ตอบสนองความต องการท งผ ปฏ บ ต งาน และหน วยงานได รวดเร ว ถ กต อง แม นย า ทดแทนจากการท างานท ต องกรอกข อม ลสารสนเทศท เก ดข น เพ อประโยชน ในการ ต ดส นใจได ง ายข น ลด lead time ลดโอกาสความคลาดเคล อนในการ check in - check out หร อการเบ ก - จ ายของยาในคล งยา [1] 1

11 1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน เพ อศ กษาแนวทางประย กต และความสามารถของเทคโนโลย ประโยชน ต อการจ ดการคล งยาเพ มข น เพ อสร างต นแบบระบบบร หารคล งยาโดยเทคโนโลย RFID เพ อให การเบ กจ ายยา และ การเช ค stock ยาเป นไปอย างรวดเร ว RFID ให เป น 1.3 โครงสร างของระบบ WARD 6 WARD 7A WARD 7B WARD 8 WARD 10 ห องยา คล งยา ร ปท 1.1 แสดงโครงสร างของระบบใหม 1.4 ขอบเขตของโครงงาน 1 สามารถเช คยาหมดอาย เพ อท าให ผ ใช งานสามารถร ได ว ายาต วไหนจะหมดอาย ก อนก จะ ได บร หารยาได ถ กต อง 2 สามารถตรวจสถานะยอดส นค าในสต อก เพ อให ร ว ายาต วไหนใกล จะหมด และสะดวก ก บผ ใช ไม ต องมาน งน บยาเป นการประหย ดเวลา 3 สามารถ เพ มยาเข าในระบบโดยไม ต องใช คนมาน งน บเม ดยา และค ย ข อม ลเพราะระบบ เพ มยาเข าไปเองอ ตโนม ต 4 สามารถ จ ายยาและต ด Stock ได เองโดยไม ต องค ย ข อม ลท าให สะดวกและรวดเร วต อผ มาเบ กและคนจ ายยา 5 สามารถแสดงรายงานสร ปการเคล อนท ของยา โดยระบบสามารถแยกได ว าว นไหนจ าย ยาอะไรไปเป นจ านวนเท าไหร 2

12 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1 เพ อให องค กร หร อผ ต องการน าระบบบร หารคล งยาด วย RFID ไปใช ได ตระหน กถ ง ป จจ ยหลายอย าง ท ม ผลต อความส าเร จของเทคโนโลย น 2 เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการคล งยา 3 เพ อม ต นท นค าใช จ ายในการด าเน นงานน อยลง 4 เพ อช วยลดความผ ดพลาด และตอบสนองการปฏ บ ต งานได มากข น 5 เพ อระบบท พ ฒนาข นจะเพ มประส ทธ ภาพในการด าเน นงานบร หารจ ดการคล งยา และ เป นประโยชน ต อหน วยงานท เก ยวข องท งทางตรง หร อทางอ อม 1.6 ระยะเวลาการดาเน นงาน ตารางท 1.1 ตารางการด าเน นงานโครงงาน 1 ลาด บ ระยะเวลาในการดาเน นงาน ข นตอนการทางาน ท ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1 การศ กษาและเก บข อม ล 2 การว เคราะห ระบบงาน 3 การออกแบบระบบงาน 4 การพ ฒนาระบบงาน 5 การทดสอบระบบงาน 6 การต ดต งและทดลองใช งาน ระบบจร ง 7 จ ดท าเอกสาร 3

13 บทท 2 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง การศ กษาความเป นไปได ของการน าระบบบร หารคล งยาโดยเทคโนโลย ได ท าการศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องด งต อไปน RFID ผ ศ กษา 2.1 ความหมายของคล น ก คล น ก หมายถ ง สถานพยาบาลท เป นของเอกชนและสถานพยาบาลท ไม ร บผ ป วยไว ค าง ค น จะม แพทย เป นท งเจ าของและแพทย ประจ าคล น กด วย ซ งจะให บร การร กษาผ ป วยท มารอร บ การร กษาโดยท ผ ป วนน นม อาการเจ บป วยท ไม หน กมากและผ ป วยไม ได นอนพ กร กษาค างท คล น ก อาจแบ งได เป น 2 ประเภท ค อ คล น กท ร กษาโรคท วไปและคล น กเฉพาะทาง เช น ตา ห คอ จม ก ปาก กระด ก เป นต น ท งน การร กษาก จะแตกต างก นข นอย แต ละคล น กน น ๆ [2] องค ประกอบของระบบคล น ก ผ ป วยจะเข ามาร บการร กษาหร อตรวจโรคเม อมาถ งก แจ งช อ-นามสก ลท หน วยข อม ลผ ป วย จากน นก ท าการส งข อม ลประว ต ของผ ป วยท งช อ-นามสก ล ประว ต การเข ามาร กษา ประว ต อาการแพ ยา เป นต น ให ก บหน วยบร การตรวจโรค/ร กษาโรค ในหน วยบร การตรวจโรค/ร กษา โรคจะท าการสอบถามอาการป วยต าง ๆ ของผ ป วยตรวจอาการและร กษาโรคให ผ ป วย เม อเสร จ แล วจะท าการด งน 1) จะท าการบ นท กข อม ลอาการป วยยาร กษาโรคและอ น ๆ ท จ าเป นแล ว เก บไปไว ท หน วย ข อม ลประว ต ผ ป วย 2) จะท าการจ ายยาให ก บผ ป วยและตรวจสอบจ านวนยาหร อจดบ นท ก จ านวนยาท จ ายไปก อน 3) จะท าการบ นท กรายได ท ได ร บจากการร กษาโรค เพ อท าบ ญช รายร บใน ส วนของคล งยาจากท ท าการจดบ นท กจ านวนยาท จ ายออกไปแล วจะมาท าการค านวณจ านวนยา ท เหล ออย เพ อหาจ านวนยาท ใกล จะหมดภายในคล งเพ อจะส งซ อยาต อไป จากน นจะท าการส ง ข อม ลภายในคล งยาให ก บหน วยบ ญช ในหน วยบ ญช จะท าบ ญช รายจ ายยาต อว น เพ อท จะใช หา ต วยาท ถ กใช มากท ส ดหร อเพ อท จะท าสถ ต ยาท จ ายออกมากท ส ด เป นต น ภายในคล น กน นจะต องม ระบบการจ ดการคล น กท ด และม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มความ สะดวกสบายในการให บร การแก ผ ป วยจ งม ความค ดว าจะน าคอมพ วเตอร เข ามาช วยในการ จ ดระบบการบร หารให ม ความเหมาะสม ม ความเป นระเบ ยบมากข นและเพ มประส ทธ ภาพใน การจ ดการข อม ลท ด งน นฐานข อม ลจะต องม ความเหมาะสมและความถ กต องเป นส าค ญ 4

14 2.2 ความหมายของงานคล งส นค า (Warehousing) เป นกระบวนการในการร บ การจ ดเก บ การหย บ การจ ดส งส นค าให ผ ร บเพ อก จกรรม การขาย เป าหมายหล กในการบร หารด าเน นธ รก จในส วนท เก ยวข องก บคล งส นค า ก เพ อให เก ด การด าเน นงานเป นระบบให ค มก บการลงท น การควบค มค ณภาพของการเก บ การหย บส นค า การป องก น ลดการส ญเส ยจากการด าเน นงาน การใช ประโยชน เต มท จากพ นท คล ง ม บทบาท ส าค ญในการท าให ล กค าพอใจ เพราะราคาในการด าเน นการต าส ดก จะส งผลให การจ ดการ คล งส นค าเป นจ ดเช อแรกระหว างคล งส นค าและผ บร โภคเป นเวลานาน ระบบคล งส นค าได พ ฒนาจากการเป นส วนท เก ยวข องส ารองมาเป นส วนท ม ความส าค ญท ส ดในระบบ LOGISTICS คล งส นค าเก บผลผล ตท งหมด การกระจายส นค าน นก จะถ กส งส นค าคงคล งออกเม อม ความ ต องการจากล กค า หน าท หล กของการจ ดการคล งส นค าม 4 ข นตอน ค อ ร บ, เก บ, ส ง และน าไปใช ล กษณะและความส าค ญของการคล งส นค า โดยคล งส นค าเคยให เป นท เก บส นค าคงคล งระหว าง รอการขนส ง ม ส นค าคงคล ง 2 ชน ดในระบบ ค อ 1. ว ตถ ด บ, ส วนประกอบ และช นส วนต าง ๆ 2. ส นค าส าเร จร ป หร ออาจจะม ส นค าระหว างผล ตคงคล งด วยถ งแม ว าในหลายบร ษ ท ส นค าระหว างผล ตจะเป นส ดส วนอ นน อยน ด ถ าเท ยบก บการลงท นท งหมดเก ยวก บส นค าคงคล ง งานคล งส นค าเป นกระบวนการในการร บ การจ ดเก บ การหย บ การจ ดส งส นค าให ผ ร บ เพ อก จกรรมการขาย เป าหมายหล กในการบร หารด าเน นธ รก จเพ อให เก ดการด าเน นงานเป น ระบบให ค มก บการลงท น การควบค มค ณภาพของการเก บ การหย บส นค า การป องก น ลดการ ส ญเส ยจากการท างาน เหต ผลแรกในการเก บส นค าก เน องจากก จการไม สามารถคาดการณ ถ งความต องการ ของล กค าได ถ กต อง และไม แน นอนก บเร องเวลาของผ ค าส ง หร อผ ค าปล ก แต การเก บส นค าคง คล งมากเก นไปน นสามารถตอบสนองความต องการของล กค าท ไม ได คาดหมายได ท นท วงท และ ย งท าให ผ ผล ตน นตอบสนองค าส งของค าส งของล กค าได เม อส นค ามาถ งช ากว าก าหนด 2.3 ทฤษฎ การจ ดการส นค าคงคล ง ( Inventory Management) และการจ าแนกความส าค ญของ ส นคงคล งแบบ ABC พ ภพ ลล ตาภรณ [4] ได ต พ มพ เก ยวก บการจ ดการส นค าคงคล งไว ว า การควบค มส นค า คงคล งเป นงานท ท าข นเพ อให ค าใช จ ายท เก ดข นจากการจ ดให ม ส นค าคงคล งต าท ส ด แต อย างไร ก ตามบร ษ ทม กจะม ส นค าคงคล งมากมายหลายชน ด ถ าเราให ความสนใจควบค มของเหล าน ท งหมดในคล งอย างใกล ช ดก ท าให ส นเปล องค าใช จ ายและเส ยเวลามาก ส นค าบางชน ดถ งแม ว า จะม ปร มาณการซ อขายมาก แต ถ าราคาต ามากๆ การให ความสนใจอย างใกล ช ดในการควบค ม ส นค าคงคล งชน ดน ก จะค มก บส วนท ประหย ดได แต ส นค าบางอย างถ งแม จะม ปร มาณการซ อขาย 5

15 น อย ค ดเป นจ านวนแค 5 10 % ของจ านวนส นค าท งหมด แต ม ลค าของส นค าอาจจะส งถ ง 80% ของม ลค าท งหมด ด งน น การควบค มส นค าคงคล งควรจะพ จารณาถ งความเหมาะสมของชน ดส นค าคงคล ง ด วย ทางท ด ท ส ดจ งควรจะจ าแนกประเภทส นค าคงคล งออกเป นชน ดท ม ความส าค ญมาก และท ม ความส าค ญรองลงไป ว ธ การจ าแนกชน ดส นค าคงคล งท ร จ กก นท วไปค อ ว ธ ABC ซ งเป น เทคน คท ม หล กการจ าแนกส นค าคงคล งตามจ านวนเง นของส นค าคงคล งท หม นเว ยนในคล งใน รอบป ความหมายของการจ าแนกส นค าคงคล งตามระบบ ABC จะแบ งส นค าคงคล งออกเป น 3 ชน ด ค อ ชน ด A เป นจ านวนเง นท หม นเว ยนในคล งในรอบป ม ม ลค าส งส ด ชน ด B ม ม ลค าส งปานกลาง ชน ด C ม ม ลค าต าท ส ด เหต ผลท จ าแนกชน ดส นค าคงคล งในล กษณะน ค อ การจ าแนกเพ อก าหนดความส าค ญมากน อย ของส นค าคงคล ง ถ าเข ยนเป นกราฟระหว างค าใช จ ายและจ านวนชน ดส นค าคงคล งจะได ด งร ปท 2.1 เปอร เซ นต สะสมของรายการส นค าคงคล ง ร ปท 2.1 แสดงการจ าแนกชน ดส นค าคงคล งโดย ABC เทคน ค ซ งเร ยกว า Pareto Curve ในร ปแสดงว าม ส นค าคงคล งประมาณ 5 % ของจ านวนหน วย ท งหมดท ม ม ลค าส งถ ง 80 % ของม ลค าส นค าคงคล งท งหมด จ งถ อว าม ความส าค ญมาก จ งจ ด ให กล มส นค าคงคล งหล งชน ดน อย ในประเภท A ส วนท เหล อม ความส าค ญน อยลงไปก จะจ ดแบ ง ให เป นประเภท B และ C ตามล าด บ 6

16 การน าระบบ ABC เทคน คไปใช ในเร องเก ยวก บส นค าคงคล ง แนวความค ดในการน าเอาระบบ ABC เทคน คไปใช ในเร องเก ยวก บส นค าคงคล ง พอจะ แยกออกเป นห วข อ ได ด งน ค อ ระด บการควบค ม ประเภท A ต องม การควบค มปร มาณและการส งส นค าอย างใกล ช ดเข มงวด การส งและ การขายส นค าจะต องม การบ นท กรายการให เป นไปอย างสมบ รณ และถ กต อง ม ผ ควบค มและ ตรวจสอบอย เสมอ ประเภท B ม การควบค มตามปกต กล าวค อม การตรวจสอบส นค าคงคล งเป นระยะๆ เช น ท ก 3 เด อน เป นต น บ นท กและศ กษาด ว าม การเปล ยนแปลงมากน อยเพ ยงไร ประเภท C การควบค มไม ต องเข มงวดเป นไปอย างง ายๆ ไม จ าเป นจะต องม การจ ด บ นท กรายการแต ควรม การตรวจน บเป นคร งแรก ส นค าในกล มน ควรม ของจ านวนมากและส งซ อ คร งละมากๆ เพ อป องก นการขาดแคลน ระด บการส งการ ประเภท A ขนาดของการส งซ อและจ ดส งซ อ จะว เคราะห โดยใช ส ตร EOQ และต องม การตรวจสอบอย เสมอ(ใน 1 รอบของการส งซ อ ท าการตรวจสอบประมาณ 4 คร ง) เพ อร กษา ประเภท B โดยท วไปขนาดของการส งซ อและจ ดส งซ อ จะว เคราะห โดยใช ส ตร EOQ ม การตรวจสอบท กงวด 3 4 เด อน หร อ เม อเก ดม การเปล ยนแปลงอย างมาก ประเภท C ส งซ อส นค าคร งละมากๆ โดยไม จ าเป นต องค านวณหา EOQ หร อจ ดส งซ อ จะส งซ อส นค าเพ อไว ขายเป นจ านวนมาก 2.4 RFID Technology : RFID = Radio Frequency Identification (ระบบการช เฉพาะ ด วยคล นความถ ว ทย ) [3] RFID เป นเทคโนโลย ใหม ท ก าล งม บทบาทและความส าค ญเพ มข นอย างรวดเร ว การ ประย กต เทคโนโลย RFID ม ร ปแบบหลากหลายด วยจ ดประสงค ท แตกต างก น แต อย บน เป าหมายหล กเด ยวก น น นค อการใช คล นความถ ว ทย RFID เพ อการระบ บ งช ค นหา ว ตถ ท ต ด ป าย RFID แทนการระบ ด วยว ธ การเด ม ๆ ท ม อย ซ งว ธ น จะช วยอ านวยความสะดวกและเพ ม ประส ทธ ภาพได ด กว า ส งผลถ งการสร างข ดความสามารถในการแข งข นทางธ รก จได โดยจ ดเด นของระบบ RFID อย ท การอ านข อม ลจากแท ก (Tag) ได หลาย ๆ แท กแบบไร ส มผ ส (Contactless) และสามารถท จะอ านค าได แม ในสภาพท ท ศนว ส ยไม ด ทนต อความเป ยก ช น แรงส นสะเท อน การกระทบกระแทก และสามารถอ านค าได ด วยความเร วส ง โดยข อม ลจะถ ก เก บในไมโครช ปท อย ในแท ก 7

17 2.4.1 Introduction RFID เป นค าย อมาจาก Radio Frequency Identification หร อเทคโนโลย การช เฉพาะ ด วยคล นว ทย RFID เร มพ ฒนามาต งแต ป 1980 เพ อว ตถ ประสงค ในการใช งานท ระบบบาร โค ด ท าไม ได RFID เป นระบบต ดตามโดยอาศ ยคล นว ทย ในการระบ หร อค นหาว ตถ ซ งจะม การต ด บาร โค ดหร อช ปไว บนว ตถ น น ๆ ช ปด งกล าวจะส งคล นว ทย ออกมาท าให ทราบว าส นค าหร อว ตถ น น ๆ อย ท ใดและม การเก บข อม ลไว ในเคร อข ายสามารถตรวจสอบได ระบบ RFID จะม องค ประกอบหล กอย 2 ส วน โดยส วนแรกค อ ทรานสปอนเดอร หร อ แท ก (Transponder / Tag) ท ใช ต ดก บว ตถ ต าง ๆ ท ต องการ โดยแท กจะบ นท กข อม ลเก ยวก บ ว ตถ ช นน น ๆ ไว ส วนท สองค อ เคร องส าหร บอ านหร อเข ยนข อม ลภายในแท กด วยคล นความถ ว ทย (Interrogator / Reader) โดยการท างานน นเคร องอ านจะท าหน าท จ ายก าล งงานในร ปคล น ความถ ว ทย ให ก บต วบ ตรย งผลให วงจรอ เล กทรอน คส ภายในสามารถส งข อม ลจ าเพาะท แสดงถ ง Identity กล บมาประมวลผลท ต วอ านได ด งร ปท ข นตอนการทางานระหว าง RFID tags และเคร องอ าน (Reader) ต วเคร องอ านจะท าการส งส ญญาณว ทย อย างต อเน อง หร อเป นจ งหวะและรอคอย ส ญญาณตอบจากต ว RFID tag - เม อ RFID tag ได ร บส ญญาณคล นว ทย ท ส งมาจากเคร องอ านในระด บท เพ ยงพอ ก จะ ท าเหน ยวน าเพ อสร างพล งงานป อนให RFID tag ท างาน โดย tag จะสร างส ญญาณนาฬ กาเพ อ กระต นให วงจรภาคด จ ท ลใน tag ท างาน - ข อม ลท ถ กมอด เลตจ าถ กส งไปย งขดลวดท ท าหน าท เป นสายอากาศ เพ อส งไปย ง เคร องอ าน (Reader) - เคร องอ านจะสามารถตรวจจ บส ญญาณการเปล ยนแปลงของแอมปล จ ด (Envelope Detector) และใช พ ก ด เทกเตอร (Peak Detector) ในการแปลงส ญญาณท มอด เลตแล วจาก tag - เคร องอ านจะถอดรห สข อม ลและส งไปย งคอมพ วเตอร ผ านทางพอร ตอน กรมต อไป ร ปท 2.2 แสดงภาพการท างานรวมของระบบ RFID 8

18 2.4.3 องค ประกอบในระบบ RFID ม 2 ส วนหล ก ค อ 1. ทรานสปอนเดอร หร อแท ก (Transponder / Tag) มาจากค าว าท รานสม ตเตอร (Transmitter) ผสมก บค าว าเรสปอนเดอร (Responder) โดยโครงสร างภายใน ของแท กจะประกอบด วย 2 ส วนใหญ ๆ ได แก ขดลวดขนาดเล กซ งท าหน าท เป นสายอากาศ (Antenna) และไมโครช ป (Microchip) ซ งขดลวดขนาดเล กท ท าหน าท เป นสายอากาศน นจะใช ส าหร บส งส ญญาณคล นความถ ว ทย และสร างพล งงานป อนให ส วนของไมโครช ป (Microchip) ท ท าหน าท เก บข อม ลต าง ๆ ของว ตถ น น ๆ โดยท วไปต วแท กอาจจะอย ในร ปแบบท เป นได ท ง กระดาษ แผ นฟ ล ม พลาสต กท ม ขนาดและร ปร างแตกต างก นออกไป ท งน ข นอย ก บว สด ท จะน า แท กไปต ด และม ได หลายร ปแบบ เช น ขนาดเท าบ ตรเครด ต เหร ยญ กระด ม ฉลากส นค า แคปซ ล ด งร ปท 2.3 ไมโครช ปท อย ในแท กน น จะม หน วยความจ าซ งอาจเป นแบบอ านได อย างเด ยว (ROM) หร อท งอ านท งเข ยน (RAM) ท งน ข นอย ก บความต องการในการใช งาน โดยปกต หน วยความจ า แบบอ านได อย างเด ยว (ROM) จะใช เก บข อม ลเก ยวก บการร กษาความปลอดภ ย เช น ข อม ลของ บ คคลท ม ส ทธ ผ านเข าออกในบร เวณท ม การควบค มหร อระบบปฎ บ ต การ ในขระท หน วยความจ า แบบท ง อ านและเข ยน (RAM) จะใช เก บข อม ลช วคราวในระหว างท แท ก และต วอ านข อม ลท า การต ดต อส อสารก น ร ปท 2.3 แสดง RFID แท กในร ปแบบต าง ๆ 9

19 1. แทกส (Tages) ม ช อเร ยกเป นทางการว า Transponder, Transmitter & Responder เป น ฉลากท ผน กต ดก บว ตถ ใช บ นท กข อม ลเก ยวก บว ตถ ช นน น โครงสร างภายในแทกส ประกอบด วย ช ป และขดลวด ด งร ปท 2.4 ร ปท 2.4 โครงสร างภายในของแท กท บ นท กข อม ล จากร ปท 2.4 ด านซ ายเป นเคร องร บส งมาตรฐานแบบใช ขดลวดเหน ยวน า ต ดต ง สายอากาศส าหร บขยายความแรงส ญญาณ ร ปขวาเป นเคร องร บส ญญาณท ใช คล นความถ ไมโครเวฟต ดต งสายอากาศแบบไดโพดซ งท าหน าท เหม อนเสาอากาศท คอยร บ-ส งส ญญาณ แทกส ม 2 ชน ดใหญ ๆ ค อ ร ปท 2.5 Passive RFID Tags แทกส ชน ดน ไม จ าเป นต องร บแหล งจ ายไฟใด ๆ เพราะม วงจรก าเน ดไฟฟ าเหน ยวน าขนาดเล กเป นแหล งจ ายไฟในต วอย แล ว ระยะการส อสารข อม ลท ท า ได ส งส ด 1.5 เมตร ม หน วยความจ าขนาดเล ก (ท วไปประมาณ บ ต) ม ขนาดเล ก และ น าหน กเบา ราคาต อหน วยต า ไอซ ของแท กชน ดพาสซ ฟท ม การผล ตออกมา จะม ท งขนาดและ ร ปร างเป นแท งหร อแผ นขนาดเล กจนแทบไม สามารถมองเห นได ไปจนถ งขนาดใหญ สะด ดตา ซ ง ต างก ม ความเหมาะสมก บชน ดงานท แตกต างก น - ส วนโครงสร างภายในท เป นไอซ ของแท กน นก จะประกอบด วย 3 ส วนหล ก ๆ ได แก ส วนควบค มการท างานของภาคร บ - ส งส ญญาณว ทย (Analog Front-End) ส วนควบค มภาค ลอจ ก (Digital Control Unit) ส วนของหน วยความจ า (Memory) ซ งอาจจะเป นแบบ ROM หร อ EEPROM 10

20 ร ปท 2.5 แสดงบล อกไดอะแกรมของ Passive Tag ร ปท 2.6 Active RFID Tags : แท กส ชน ดน จะใช แหล งจ ายไฟจากแบตเตอร ขนาดเล ก ม หน วยความจ าภายในขนาดใหญ ได ถ ง 1 เมกะไบต ม ระยะการส อสารข อม ลท ท าได ส งส ดถ ง 6 เมตร แม ว าแท กส ชน ดน จะม ข อด อย หลายข อแต ก ม ข อเส ยด วยเหม อนก น เช น ม ราคาต อหน วย แพง ม ขนาดค อนข างใหญ และม ระยะเวลาในการท างานท จ าก ด นอกจากการแบ งจากชน ดท ว า มาแล วแท กส ก ย งถ กแบ งประเภทจากร ปแบบในการใช งานได เป น 3 แบบค อ 1. แบบท สามารถถ กอ านและเข ยนข อม ลได อย างอ สระ (Read-Write) 2. แบบเข ยนได เพ ยงคร งเด ยวเท าน นแต อ านได อย างอ สระ (Write-Once-Read-Many หร อ WORM) 3. แบบอ านได เพ ยงอย างเด ยว (Read-Only) ด วย ร ปท 2.6 แสดงร ปต วอย าง Active Tag ท ม แบตเตอร Lithium 2 ก อนอย ภายนอก 2. เคร องอ าน (Reader) ม ช อเร ยกเป นทางการว า Transceiver, Transmitter & Receiver หน าท ของเคร องอ าน ค อ การเช อมต อเพ ออ านข อม ลจากแทกส ต วเคร องอ านจะท า การส งส ญญาณว ทย อย างต อเน องหร อเป นจ งหวะ และรอคอยส ญญาณตอบจากต ว RFID tag โดยหน าท ของเคร องอ าน ค อ การเช อมต อเพ อเข ยนหร ออ านข อม ลลงในแท กด วยส ญญาณ ความถ ว ทย ในเคร องอ านจะประกอบด วย เสาอากาศท ท าจากขดลวดทองแดงเพ อใช ร บส ง 11

21 ส ญญาณภาคร บและภาคส งส ญญาณว ทย และวงจรควบค มการอ าน - เข ยนข อม ล จ าพวก ไมโครคอนโทรลเลอร และส วนของการต ดต อก บคอมพ วเตอร ด งร ปท 2.8 ร ปท 2.7 แสดงโครงสร างภายในเคร องอ านส วนประกอบหล ก ด งน - ภาคร บและส งส ญญาณว ทย - ภาคสร างส ญญาณพาหะ - ขดลวดท ท าหน าท เป นสายอากาศ - วงจรจ นส ญญาณ - หน วยประมวลผลข อม ล และภาคต ดต อก บคอมพ วเตอร ร ปท 2.7 แสดงโครงสร างภายในเคร องอ าน โดยท วไปหน วยประมวลผลข อม ลท อย ภายในเคร องอ านม กใช เป นไมโครคอนโทรลเลอร ซ งอ ลกอร ท มท อย ภายในโปรแกรมจะท าหน าท ถอดรห สข อม ล (Decoding) ท ได ร บ และท า หน าท ต ดต อก บคอมพ วเตอร โดยล กษณะ ขนาด และร ปร างของเคร องอ านจะแตกต างก นไป ตามประเภทของการใช งาน เช น แบบม อถ อขนาดเล ก หร อแบบต ดผน ง จนไปถ งขนาดใหญ เท า ประต (Gate Size) เป นต น ร ปท 2.8 แสดงต วอย างเคร องอ านแบบต าง ๆ คล นพาหะในระบบ RFID ในร ปท 2.9 แสดงความถ ย านท ระบบ RFID ถ กใช งานในระบบ RFID จะอย ในย าน ความถ ISM (Industrial-Scientific-Medical) ซ งเป นย านความถ ท ก าหนดในการใช งานในเช ง 12

22 อ ตสาหกรรม ว ทยาศาสตร และการแพทย สามารถใช งานได โดยไม ตรงก บย านความถ ท ใช งาน ในการส อสารโดยท วไป โดยม 3 ย านความถ ใช งาน ค อ ส าหร บคล นพาหะท ใช ก นในระบบ RFID อาจแบ งออกได เป น 3 ย านหล ก ๆ ได แก - ย านความถ ต า (Low Frequency : LH) ต ากว า 150 KHz - ย านความถ ส ง (High Frequency : HF) MHz - ย านความถ ส งย ง (Ultra High Frequency : UHF) 433/868/915 MHz ร ปท 2.9 แสดงความถ ย านท ระบบ RFID ถ กใช งาน ในแง การใช งาน 2 ย านความถ แรกจะเหมาะส าหร บใช ก บงานท ม ระยะการส อสารข อม ล ในระยะใกล (LH ระยะอ านประมาณ ซม. และ HF ระยะอ านประมาณ 1 เมตร) เช น การ ตรวจสอบผ านเข าออกพ นท การตรวจหาและเก บประว ต ในส ตว ส วนย านความถ ส งย งจะถ กใช ก บงานท ม ระยะการส อสารข อม ลในระยะไกล (UHF ระยะ อ านประมาณ 1-10 เมตร) เช น ระบบเก บค าบร การทางด วน ซ งในป จจ บ นระบบ RFID ก าล งถ ก ว จ ย และพ ฒนาในย านความถ ไมโครเวฟท ความถ 2.4 GHz และความถ 5.8 GHz เพ อใช งานท ต องการอ านในระยะไกลกว า 10 เมตร ความถ ของคล นพาหะท ใช ในการส อสารข อม ล ในป จจ บ นได ม การรวมกล มระหว างแต ละประเทศ เพ อท าการก าหนดมาตรฐานความถ ของพาหะของระบบ RFID โดยม 3 กล มใหญ ๆ ค อ กล มประเทศในย โรปและแอฟร กา (Region 1), กล มประเทศอเมร กาเหน อและอเมร กาใต (Region 2) และส ดท ายค อกล มประเทศตะว นออก ไกลและออสเตรเล ย (Region 3) ซ งแต ละกล มประเทศจะก าหนดแนวทางในการเล อกใช ความถ ต าง ๆ ให แก บรรดาประเทศสมาช ก อย างไรก ตาม ความถ ของคล นพาหะท น ยมใช งานในย านความถ ต า ค อ 125 KHz ย าน ความถ ปานกลาง ค อ MHz และย านความถ ส งก ค อ 2.45 GHz ด งท แสดงไว ในร ปท

23 ร ปท 2.10 ความถ มาตรฐานก บ RFID tags แบบต าง ๆ โดยท วไปจะม การออกกฎหมายเก ยวก บระเบ ยบการใช งานย านความถ ต าง ๆ รวมถ ง ก าล งส งของระบบ RFID ด งตารางท 2.1 ย านความถ กลาง MHz ความถ มาตรฐานท ใช งาน ท วไปค อ MHz ย านความถ ส ง MHz GHz ความถ มาตรฐานท ใช งานท วไปค อ 2.45 GHz ตารางท 2.1 ย านความถ ต าง ๆ ของระบบ RFID และการใช งาน ย านความถ ค ณล กษณะ การใช งาน ย านความถ ต า khz ความถ มาตรฐานท ใช งาน ท วไปค อ 125 kh181818z - ระยะการร บส งข อม ลใกล -ต นท นไม ส ง- ความเร ว ในการอ านข อม ลต า-ความถ ในย านน เป นท แพร - Access Control - ปศ ส ตว -ระบบคง คล ง-รถยนต หลายท วโลก - ระยะการร บส งข อม ลปานกลาง-ราคาม แนวโน ม ถ กลงในอนาคต-ความเร วในการอ านข อม ล ปานกลาง-ความถ ในย านน เป นท แพร หลาย ท วโลก - ระยะการร บส งข อม ลไกล (10 เมตร) - ความเร วในการอ านข อม ลส ง-ราคาแพง - Access Control - สมาร ตการ ด - รถไฟ-ระบบเก บ ค า ผ านทาง 14

24 2.4.5 แนวโน มการขยายต วของโลก ป จจ บ น RFID ได กลายเป นแนวโน มทางเทคโนโลย ของโลก ซ งจะถ กปร บใช ในเช ง พาณ ชย จากการศ กษาของ Venture Development Corp. (VDC) พบว าในป 2000 ตลาด อ ตสาหกรรม RFID ในโลกม ม ลค า 663 ล านเหร ยญสหร ฐในป 2002 ม ม ลค าตลาดเพ มข นเป น ล านเหร ยญ และคาดว าจะม การขยายต วของตลาดอย างต อเน องถ งป ละประมาณ 25 % โดยในป 2006 คาดว าจะม ม ลค าตลาดอย ท 3,600 ล านเหร ยญในป 2006 เช นก น ท งย ง คาดการณ ม ลค าตลาดจะส งถ ง 11,700 ล านเหร ยญสหร ฐในป 2011 ในขณะท Sereon Research แห งสว ตเซอร แลนด ท านายว าในป 2008 ส นค าท ก ๆ 20 ช น จะม อย 1 ช นต ดป าย RFID - อ นด บ 1 : กล มขนส ง (Transportation) จะเป นธ รก จท ม การใช อาร เอฟไอด ส งส ด โดย ข อม ลเพ มเต มจากบร ษ ทเวนเดอร ด เวลลอปเม นท ฟ นด ได คาดการณ ว าในป 2005 จะม ม ลค า การใช อาร เอฟไอด ในกล มขนส งส งถ ง 443 ล านดอลลาร สหร ฐ จากม ลค าตลาดรวม ล าน ดอลลาร สหร ฐ - อ นด บ 2 : การใช งานด านระบบการเข าออก (Security / Access Control) โดย คาดการณ ว าในป 2005 น จะม ม ลค าตลาด ล านดอลลาร สหร ฐ - อ นด บ 3 : การบร หารจ ดการห วงโซ อ ปทาน (Supply Chain Management) คาดการณ ว าในป 2005 น จะม ม ลค าตลาด ล านดอลลาร สหร ฐ - อ นด บ 4 : การบร หารจ ดการส นทร พย (Asset Management) คาดการณ ว าในป 2005 น จะม ม ลค าตลาด 173 ล านดอลลาร สหร ฐ RFID โอกาสของประเทศไทยเพ อสร างข ดความสามารถในการแข งข นของ โลก ป จจ บ น RFID เร มม บทบาทส าค ญในภาคเศรษฐก จท กภาค ท งเกษตรกรรม อ ตสาหกรรม และพาณ ชยกรรมรวมถ งการค าระหว างประเทศ เน องจากผ ผล ตส นค า ผ ขาย ผ ให บร การขนส งและหน วยงานของร ฐบาลในหลายประเทศได ตระหน กถ งประโยชน ของ RFID ใน การเพ มประส ทธ ภาพ และลดต นท นการผล ตและการขนส ง โดยม การใช งาน RFID หลาย ร ปแบบหลายจ ดประสงค ในภาคอ ตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมส งออก ม การใช งาน RFID ในระบบบร หาร จ ดการฟาร มปศ ส ตว และระบบตรวจสอบย อนกล บในสายโซ การผล ตอาหาร (Food Traceability System) ผ ส งออกส นค าเกษตรกรรม และอาหารของไทยม ความจ าเป นต องพ ฒนาระบบน เพ อให เป นไปตามมาตรฐานท ประเทศค ค าก าหนด ซ งประเทศค ค าท ส าค ญของไทยได ออก กฎหมายว าด วยความปลอดภ ยอาหารและการตรวจสอบย อนกล บ และเร มบ งค บใช แล ว เช น ใน อ ตสาหกรรมก งเพ อการส งออก 15

25 การเปร ยบเท ยบ AUTO - ID ท ใช อย ในป จจ บ น ตารางท 2.2 เปร ยบเท ยบค ณสมบ ต ด านต าง ๆ ของเทคโนโลย Auto-ID แต ละประเภท ข อพ จารณา Barcode ORC Voice Recogntion Fingerprint smartcard RFID จ านวนข อม ลท k k สามารถ จ ดเก บได (ไบต ) ความ ต า ต า ส ง ส ง ส งมาก ส งมาก หนาแน นของ ข อม ลท บ นท ก ต อพ นท เคร องอ าน เท ยงตรง เท ยงตรง แพง แพง เท ยงตรง เท ยงตรง มน ษย อ าน ได จ าก ด อ านได ง าย ง าย ยากมาก ไม ม ทางท า ไม ม ทางท า รห สได หร อไม มาก ได ได ผลกระทบจาก ม ผลต อการ ม ผลต อการ - - อาจม ไม ม ผล คราบหร อ อ านมาก อ านมาก ผลกระทบ ความสกปรก หากเลอะบน ผลกระทบจาก การอ านผ ด ด านหร อผ ด ม ม อาย การใช งาน การฉ กขาด หร อ เส อมสภาพ ม ลค าของการ อ าน งบประมาณ ด าเน นการ การล กลอบ ปลอมแปลง ความเร วใน การอ านข อม ล ระยะทางส งส ด ระหว างเคร อง อ านก บแผ น เคร องล กข าย ต วเก บข อม ล ม บ าง เล กน อย จ าก ดอาย การใช งาน ม บ าง เล กน อย จ าก ดอาย การใช งาน หน าส มผ ส - - ต องวางให ถ กท ศทาง ตามข วของ หน าส มผ ส - - ข นก บสภาพ หน าส มผ ส ต า ปานกลาง ส งมาก ส งมาก ต า ต า ไม ม ผล ไม ม ผล ปานกลาง ต า ไม ม ไม ม ปานกลาง ไม ม ท าได ง าย ท าได ง าย กระท าได เช นแอบ บ นท กเส ยงลงเทป แล วน ามาเป ดซ า ช า ประมาณ ช า ประมาณ ช ามาก ประมาณ 5 4 ว นาท 43 ว นาท ว นาท 0 50 เซนต เมตร น อยกว า 1 เซนต เมตร (เป นการแส กน) ไม ม ทาง ไม ม ทาง ไม ม ทาง ช ามาก ประมาณ 5 10 ว นาท 0 50 เซนต เมตร ต องส มผ ส โดยตรง ช า ประมาณ 4 ว นาท ต องส มผ ส โดยตรง เร วมาก ประมาณ 0.5 ว นาท 0 5 เมตร โดยใช คล น ความถ ว ทย ย าน ไมโครเวฟ 16

26 2.4.7 แนวโน มการเปล ยนแปลงจากบาร โค ดส (Radio Frequency Identification) เทคโนโลย ไร สายก าล งแผ อ ทธ พลไปท กวงการ ไม เว นแม แต การด าเน นงานของ ห องสม ดด วยอ ปกรณ ท เร ยกว า Radio Frequency Identification (RFID) เทคโนโลย ไร สายท ใช คล นความถ ว ทย ในการระบ ล กษณะเฉพาะของว ตถ แต ละช น โดยการต ดป ายฉลากด วยแผ น อ เล กทรอน กส (Tags) ท ม การลงโปรแกรมควบค มท ระบ อย างเฉพาะเจาะจง โดยต ดไปก บว ตถ ท ต องการตรวจสอบระบ ถ งข อม ลของว ตถ น น ๆ กล าวค อ แนวค ดในการท างานน นเช นเด ยวก บ บาร โค ด ด งตารางท 2.2 เปร ยบเท ยบระบบ Barcode ก บระบบ RFID Wadham (2003) กล าวว า RFID น นสร างข นจากส วนประกอบพ นฐาน 3 ส วนด วยก น ค อ Label, Reader และ Antenna โดย พ นศ กด (2546) ได อธ บายส วนประกอบโดยละเอ ยด ด งน 1. Label หร อ RFID Tag ค อ แผงวงจรว ทย ขนาดเล กบรรจ ข อม ลความจ า (Memory chip) บนแผ นกระดาษขนาด 2 ตารางน วคล ายสต กเกอร สามารถลอกออกและต ดไว ท ต วหน งส อหร อว สด ต าง ๆ ได ซ งภายในบรรจ ช พขนาดเล ก (Microchip) สามารถเข ยนและลบ ข อม ลได RFID Tag น นม อย 2 ชน ดค อ 1.1 Active RFID Tag เป น Tag ท สามารถสร างความถ และกระจายส ญญาณส ต วร บส ญญาณได เอง เพราะม แบตเตอร เป นแหล งพล งงานต ดอย 1.2 Passive RFID Tag โครงสร างเหม อน Active RFID Tag แต ไม ม พล งงาน ในต วเอง การส งข อม ลท บรรจ อย บน Tag ไปส เคร องอ าน ท าได โดยเคร องอ านจะส งคล นว ทย ความถ ท ก าหนดไว ไปย ง Tag เม อคล นกระทบ Tag จะท าให เก ดการเหน ยวน าไฟฟ าข นบน Tag ซ งอ ปกรณ อ เล กทรอน กส จะใช ก าล งไฟฟ าเป นแหล งพล งงาน เพ อสร างความถ ว ทย พร อมก บ ผสมข อม ลท ม อย ส งกล บไปส เคร องอ าน ด งร ปท 2.11 ร ปท 2.11 Label หร อ RFID Tag 2. Reader เคร องอ านส ญญาณจะสร างความถ ส ญญาณว ทย ข นแล วส งไปย งสายอากาศ โดยความถ น จะต องม ขนาดเท าก บท Tag สามารถตอบสนองได โดยอาศ ยทฤษฏ การเหน ยวน า ไฟฟ า เม อตกกระทบก บต ว Tag จะท าให เก ดพล งงานไฟฟ าข นภายในคล นว ทย ท ส งจากต วอ าน 17

27 มาย ง Tag จะท าหน าท เหม อนต วกลางส งพล งงานไฟฟ าให Tag ใช เท าน นไม ได ท าหน าท อ าน ข อม ลเม อ Tag ได ร บพล งงานมาแล ว Silicon chip จะใช พล งงานน เพ ออ านข อม ลท เข ยนอย ใน ต วช ปจากน นจะส งข อม ลผ านคล นสะท อนความถ ขนาดเท าก นกล บไปย งเคร องอ านเพ อท าการ ถอดรห ส และจ ดร ปแบบข อม ลให อย ในร ปท คอมพ วเตอร เข าใจ และน าไปประมวลผลต อไป 3. Antenna จะเช อมต อก บ Reader เพ อส งคล นว ทย ท ก าเน ดจากต ว Reader ไปย ง Tag เพ อกระต นให Tag ส งข อม ลกล บมาให ต ว Reader ขนาดของ Antenna ข นอย ก บระยะทาง ในการส งข อม ล ตารางท 2.3 เปร ยบเท ยบระบบ Barcode ก บระบบ RFID Barcode - ใช แสงเลเซอร ในการอ าน - ต องต ดแผ นบาร โค ดในต าแหน งท อ าน ง าย - ขณะอ านแสงเลเซอร ต องตกกระทบพอด และ ต องส มผ สโดยตรงก บว ตถ - อ านได อย างเด ยว (Read only) - ไม สามารถเป นระบบร กษาความ ปลอดภ ยใน ต วได ต องใช ร วมก บระบบร กษาความ ปลอดภ ย - ความถ กต องแม นย าอย ท อ ตรา เพ ยง 1 ใน 107 หร อ 10,000,000 ต วอ กษร - เวลาในการอ านข อม ลประมาณ 2 ว นาท โดย อ านได ท ละช น - เส อมค ณภาพได ง าย RFID - ใช ส ญญาณความถ ว ทย ในการถอดรห ส - ต ดไว ต าแหน งใดก ได - สามารถอ านผ านว ตถ ได - อ านและลบเพ อเข ยนข อม ลใหม ได (Read/Write) - เป นระบบร กษาความปลอดภ ยด วย - ความถ กต องแม นย ามากกว าบาร โค ด - เวลาในการอ านข อม ลประมาณ 800 ms. สามารถ อ านได ท ละหลาย ๆ ช น - คงทนต อสภาพแวดล อม ท งอ ณหภ ม และ สนาม แม เหล ก 18

28 2.4.8 การพ ฒนาเทคโนโลย RF-ID ของไทย พ.ศ TIDI/NECTEC พ ฒนาและออกแบบไมโครช ป RF-ID ซ งถ อว าเป น ไมโคร ช ป RF-ID ต วแรกของประเทศไทย พ.ศ TIDI/NECTEC พ ฒนาต นแบบเคร องอ าน RF-ID ความถ MHz เพ อ ใช งานก บช ป RF-ID ท ออกแบบพร อมก บซอฟต แวร ใช งาน ด งร ปท 2.12 ร ปท 2.12 พ ฒนาต นแบบเคร องอ าน RF-ID ความถ MHz พ.ศ TIDI/NECTEC ช วยสน บสน นค ณมานพ ธรรมส ร อน นต ในการก อต งบร ษ ท Silicon Craft Technology (www.sic.co.th) ซ งเป นบร ษ ทแรกท ท าธ รก จทางด านการออกแบบ วงจรรวม ซ งทางบร ษ ทได ท ท าการออกแบบและพ ฒนาไมโครช ปทางด าน RF-ID หลายร นใน ย านความถ ต า และความถ ส ง พ.ศ TIDI/NECTEC พ ฒนาเคร องอ าน RF-ID ย านความถ ต า ส าหร บ ประย กต ใช งานด าน Animal Id. และทางด าน Access Control การส งเสร มเทคโนโลย ด านเคร องอ าน และเคร องปลายทาง (Reader and Terminal) 1. เคร องอ านความถ ต า ส าหร บอ านบ ตรประจ าต วบ คคลเพ อควบค มการเข าออก สถานท ซ งได ถ ายทอดเทคโนโลย ให บร ษ ท ไอ อ เทคโนโลย จ าก ด น าไปผล ตและจ าหน าย โดยได ทดลองใช ในงานน ทรรศการว ทยาศาสตร ฯ ท ศ นย แสดงส นค าอ มแพค เม องทองธาน เม อ เด อน ต ลาคม นอกจากการว จ ย และพ ฒนาเพ อสน บสน นภาคธ รก จและเนคเทคย งได ให การ สน บสน นภาคส งคมด วย โดย TIDI และ ASTEC (ศ นย ว จ ย และพ ฒนาเทคโนโลย ส งอ านวย 19

29 ความสะดวกส าหร บคนพ การ) ได ร วมม อก บสมาคมคนตาบอดแห งประเทศไทยพ ฒนาระบบ ฉลากยาอ เล กทรอน กส หร อ ฉลากยาพ ดได (Talking Drug Label) ซ งประกอบด วยฉลากไร สาย (RF-ID Label) และเคร องอ านท บ นท กและเล นเส ยงพ ดได ซ งต องอาศ ยการปร บเทคโนโลย ให เหมาะสมก บความต องการของผ ใช เฉพาะกล ม ความปลอดภ ยท ใช ใน RFID แบ งออกได เป น 2 ระบบ ได แก 1. Mutual Symmetrical Authentication ระบบน จะใช หล กการของ มาตรฐาน ISO โดยท งเคร องอ านและ Tag จะตรวจสอบรห สล บของแต ละฝ ายในขณะท ท าการส อสารระหว างก น ข นตอนการท างานของระบบน ค อ เคร องอ าน และ Tag จะม รห สล บท ตรงก นท ง 2 ฝ าย ซ งสามารถป องก นการอ าน- เข ยนข อม ลโดยอ ปกรณ ภายนอกจะม รห สล บไม ตรงก นก บเคร อง อ าน และTag ในระบบ โดยรห สล บจะไม ถ กส งผ านส ญญาณว ทย เพ อป องก นการด กรห สล บทาง คล นว ทย ในกรณ ท ต องการเปล ยนรห สน นจะต องท าการเปล ยนท ต วเคร องอ าน และ Tag ให ตรงก นท งสองฝ ง ด งร ปท 2.13 ร ปท 2.13 Mutual Symmetrical Authentication 2. Authentication Using Derived Key ข อด อยของระบบ Mutual Sysmmetrical Authentication ท เห นได ช ดก ค อ Tag ในระบบท กต วจะต องใช รห สล บเหม อนก น ท งหมด ในกรณ ท การใช งานของเราจ าเป นต องใช Tag เป นจ านวนมาก เช น ระบบต วของ รถไฟฟ าใต ด น อาจจะท าให เก ดการร วไหลของรห สล บได Authentication Using Derived Key โดยเร มจากการท างานท ต วเคร องอ าน ตรวจสอบ serial number ของ Tag จากน นเคร องอ านจะท าการค านวณรห สท ได ร บจาก Tag โดยใช ก ญแจ หล กค านวณก บรห สของ Tag และท าการตรวจสอบว า Tag ต วน เป นต วท ถ กต องหร อไม ก ญแจ หล กท เก บอย ในเคร องอ านจะอย ในร ปของ chip หร อ Contact Smart Card ซ งไม สามารถอ าน ได โดยผ ใช ท ไม ได ร บอน ญาต ท าให การร กษาความปลอดภ ยของข อม ลในระบบส งกว า Mutual Symmetrical Authentication 20

30 มาตรฐานสากลของระบบ RFID มาตรฐานระบบ RFID ซ งถ กก าหนดโดยองค กรก าหนดมาตรฐานสากลน นจะม การ ก าหนดโดย 2 องค กร ได แก ISO (International Standard Organization) และ IEC (International Commission) โดยโครงสร างของการก าหนดมาตรฐาน ISO ของระบบ RFID ต วอย างของมาตรฐานสากลท ใช งานในระบบ RFID ได แก มาตรฐานส าหร บงาน Logistics - ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC มาตรฐานส าหร บงานปศ ส ตว - ISO/IEC ISO/IEC มาตรฐานส าหร บ Contact Less Smart Card - ISO/IEC ISO/IEC Proximity Card Type A and Type B 2.5 ความเป นมาของก จการ พงษ แพทย โพล คล น กม ด วยก นท งหมด 2 สาขา ค อพงษ แพทย โพล คล น ก 1 และ พงษ แพทย โพล คล น ก 2 โดยในการทดลองคร งได ใช พงษ แพทโพล คล น ก 1 พงษ แพทย โพล คล น ก เป นศ นย บร การย อยของโรงพยาบาลเม องสม ทรป เจ าฯ โดยเจ าของเป นคนเด ยวก น ก อต งเม อ ประมาณเด อน ม.ย. พ.ศ.2522 เป นคล น ก 2 ค หาม พน กงาน 11 คน, แพทย 3 ท าน โดยม อาย ร แพทย 1 ท าน ส ต แพทย 1 ท าน ท นตแพทย 1 ท าน (ในต กอาคารพาณ ชย เด ยวท งหมด 4 ช น) ท อย 83/16 ม.7 ต.ส าโรงกลาง อ. พระประแดง จ.สม ทรปราการ สถานท บร การทางการแพทย อย ด านล างของต กพาณ ชย ด งท กล าวมาม ห องตรวจ ห อง ร กษาอาการเบ องต นอ ก 3 ห อง ห องท นตกรรม แบ งได ด งน 1. ห องฉ ดยา - ท าแผล 2. ห องพ กผ ป วยรอด อาการละเอ ยด 3. ห องตรวจอ ลตราซาวด พร อมตรวจส ขภาพทารกในครรภ 4. ห องท นตกรรม ผ จ ดการก จการ หร อเจ าของก จการ ม บ คลากรท ช วยบร การทางแพทย ท งหมด 11 คน โดยต องผ านการฝ กงานจากการเร ยนผ ช วยพยาบาล 1-2 ป ทางโรงพยาบาลมา หร อจบระด บ ม ธยมศ กษาตอนต นมาเบ องต น แบ งได ด งน 1. เจ าหน าท จ ดยาประจ าเคาน เตอร และบร การล กค าเบ องต น 21

31 2. เจ าหน าท กรอก-เร ยกระเบ ยนคนไข 3. เจ าหน าท ช วยท าการปฐมพยาบาลเบ องต น 4. เจ าหน าท จ ดเตร ยมอ ปกรณ ทางการแพทย 5. เจ าหน าท ช วยฉ ดยา-ท าแผล 6. เจ าหน าท ตรวจอ ลตราซาวด แก คนไข ท ตรวจส ขภาพในครรภ 7. เจ าหน าท จ ดการสต อคยาท งหมดของก จการ 8. แม บ าน ซ งได ก าหนดค าแรงให เป นว น/ว น และช วงเวลาท เร งด วน (ล กค าหนาแน นเย น-ด ก) เช น เจ าหน าท จ ดยาประจ าเคาน เตอร และบร การล กค าเบ องต นน นได ช วงเวลาท เร งด วนฯ 350 บาท และว นละไม เก น 500 บาท/ว น เป นต น โดยสามารถแสดงโครงสร างของก จการ ด งร ปท 2.14 ร ปท 2.14 แสดงโครงสร างของก จการ ก จการม การบร การต าง ๆ ด งน - ร บฝากครรภ ตรวจการต งครรภ - ร บปร กษาวางแผนครอบคร ว ฉ ดยาค มก าเน ด - ตรวจหามะเร งปากมดล ก ตรวจไขม นในเล อด ว ดความด นโลห ต ตรวจน าตาลในเล อด 22

32 - ฉ ดว คซ นเด ก บาดทะย ก พ ษส น ขบ า - ร บตรวจส ขภาพประจ าป ฯ - ถอนฟ น, อ ดฟ น,ข ดห นป น 23

33 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน ส าหร บว ธ ด าเน นงานในการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งยาด วยเทคโนโลย ผ พ ฒนาระบบม ว ธ ด าเน นงานด งต อไปน RFID 3.1 องค ประกอบของระบบ ฮาร ดแวร ประกอบด วย 1. คอมพ วเตอร ส วนบ คคล ใช ส าหร บเป นเคร องแม ข ายท เก บข อม ลเคร องแม ข าย ซ งจะท าการลงโปรแกรมเพ อใช การจ ดการข อม ลส นค าท คอมพ วเตอร ส วนบ คคลเคร องท เป น Server หร อ เคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลเคร องอ น ซอฟท แวร เป นส วนท ได ท าการพ ฒนาข นมาด วยภาษา VB.Net เพ อใช จ ดการก บ ข อม ลของระบบโดยโปรแกรมท จ ดท าข นประกอบด วย 1. ส วนซอฟท แวร ท พ ฒนาข นส าหร บเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ในส วนน สามารถต ดต งท เด ยวก บฐานข อม ลเคร องแม ข าย หร อ เคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลเคร องอ นได เช นก น ซ งจะใช ส าหร บส นค า ขายส นค า ก าหนดข อม ลส นค า รวมถ งก าหนดส ทธ ผ ใช งานโดย ระบบปฏ บ ต การท ใช ในการทดลองระบบงานน ค อว นโดว เอ กซ พ และใช ซอฟท แวร ในการสร าง รายงานข อม ลต างๆด วยโปรแกรมคร สต ลร พอร ท 3.2 โครงสร างการทางานของระบบ โครงสร างการท างานของระบบประกอบไปด วยส วนท ใช งานซอฟท แวร บนเคร อง คอมพ วเตอร ส วนบ คคลท ใช ในการจ ดการก บฐานข อม ลเคร องแม ข าย หร อ เคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลเคร องอ นได เม อผ ใช งานต องการท ารายการข อม ลส นค าต างๆ เช น ต องการเพ ม ปร บปร ง และ ลบรายการข อม ลต างๆผ านทางซอฟท แวร ซอฟท แวร จะน ารายการเหล าน ไป จ ดการร บข อม ลในฐานข อม ลเคร องแม ข ายผ านทางดาต าเบสเมเนจเมนต ซ สเต ม หร อ ด บ เอ ม เอส (DBMS) ซ งด บ เอ มเอส ค อ โปรแกรมท ท าหน าท เป นต งกลางในการน าช ดค าส งมาจ ดการ ก บฐานข อม ล แสดงด งร ปท

34 Application DBMS 3.3 การว เคราะห ระบบ Database Server ร ปท 3.1 โครงสร างระบบซอฟท แวร บนเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ก บฐานข อม ลเคร องแม ข าย จากการศ กษาระบบงาน คล งยา พบว าล กษณะข อม ลท ม อย น นม ปร มาณมากและการ จ ดเก บข อม ลม ความซ บซ อนไม สะดวกต อการน ามาใช งาน โดยข อม ลท งหมดใช ว ธ การบ นท กลง กระดาษ ซ งยากต อการค นหา และ ยากต อการเปล ยนแปลงแก ไขข อม ล การค นหาข อม ลต างๆ ม ความย งยากและล าช า การเร ยกด รายงานข อม ลเด ม เช น ข อม ลราคายา ข อม ลยาหมดอาย ข อม ลการร บยา ข อม ลการจ ายยา ท าให ล าช ามาก เพราะข อม ลอย ในกระดาษและม การซ าซ อน ก นอย และว ธ การจ ดเก บข อม ลอย ในกระดาษ ท าให เก ดการช าร ดและส ญหายง าย 25

35 ในการศ กษาระบบงานป จจ บ น ผ พ ฒนาระบบได ท าการรวบรวมข อม ลในการท างานและ รายละเอ ยดข นตอนการท างาน โดยว ธ การเร ยนร ในระบบงานของ คล งยา และ ว ธ การส มภาษณ โดยตรงจากเจ าหน าท คล งยา เพ อให เก ดความเข าใจในระบบและความต องการของระบบได ด ย งข น การว เคราะห ข อม ลและองค ประกอบท เก ยวก บการพ ฒนาระบบ คล งยา ท ได จ ดท าข นมา น ได น าเอาเทคโนโลย คอมพ วเตอร และ RFID เข ามาใช ในการพ ฒนาระบบเพ ออ านวยความ สะดวกในการใช งานของเจ าหน าท ในคล งยาสามารถบร หารจ ดการก บข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการายงานและการส บค นข อม ลในคล งยาตรงก บความต องการในการใช งานมากข น จากป ญหาต างๆ ท เก ดข นน นผ พ ฒนาได ออกแบบและพ ฒนาระบบเพ อแก ป ญหาด งกล าวด ง ตารางท 3.1 ตารางท 3.1 ตารางเปร ยบเท ยบล กษณะการท างานระหว างระบบงานเด มและระบบใหม ระบบงานเด ม ระบบการร บยาเข า Stock 1.เม อม ต วแทนมาส งยา เจ าหน าท คล งยาต อง แกะกล องน บยา ว าในกล องน นม ยาเท าไหร 2.เม อน บยาเสร จเจ าหน าท คล งยาจะท าการค ย ข อม ลยาเข าระบบค ย รายละเอ ยดท งหมด ระบบส นค าคงคล ง 1.ในการน บยาหมดอาย เจ าหน าท คล งยาต อง มาน งน บยาท ละรายการว าต วไหนจะหมดอาย เม อไหน ซ งยามาหลายพ นรายการจะใช เวลานานมาก ระบบงานใหม ระบบการร บยาเข า Stock 1.ต วแทนเข นยาผ านเข าประต ของคล งยา ระบบก จะท าการตรวจข อม ลผ าน RFID แล ว บ นท กข อม ลยาท งหมดลงในระบบ 2. เจ าหน าท คล งยาน งด หน าจอว ายาท เข ามา ถ กต องหร อไม ระบบส นค าคงคล ง 1.ในการเช คยาหมดอาย เจ าหน าท คล งยา สามารถเล อกด ช วงเวลาได ว าต องการด ยาช วง ไหน เช น ยาท จะหมดในอ ก 3 เด อน 6 เด อน เป นต อน 2.เม อต องการด รายงานการจ ายยา หร อ ร บยา เจ าหน าท คล งยาต องมาน งน บเม ดยาท ละต วว า จ ายใครไปเท าไหร หร อ ร บยาอะไรมาเท าไหร บ าง 2.เม อต องการด รายงานการร บยา จ ายยา เจ าหน าท คล งยาสามารถเล อกว นท ท จะด รายงานได 26

36 3.3.1 ข นตอนการด าเน นงานของระบบงาน ประกอบด วย ระบบคล งส นค า 1.เจ าหน าท คล งยาตรวจสอบยาคงคล ง 2.เจ าหน าท คล งยาส งซ อยา 3.เจ าท คล งยาบ นท กรายการยาเข าระบบ 4.เจ าท คล งยาเก บยาข นช น 5.เจ าท คล งยาตรวจสอบสร ปยอดรายการร บยา จ ายยา ณ ว นป จจ บ นและรายการย อนหล งท เคร องแม ข าย ร ปท 3.2 แสดงข นตอนของระบบคล งส นค า 3.4 การออกแบบระบบ เม อท าการว เคราะห ข อม ลของระบบเสร จส นได น าข อม ลท ว เคราะห มาท าการออกแบบ ระบบ โดยการแบ งการออกแบบระบบออกเป นข นตอนรายการ ด งน การออกแบบคอนแท กไดอะแกรม (Context Diagram) ค อ ผ งแสดงข อม ลท เข าส ระบบ ข อม ลท ออกจากระบบ และ ข อม ลท เก ยวข องก บระบบภายนอก ข นตอนน ส าค ญมากท งน เพราะจะท าให ทราบขอบเขตของระบบด งร ปท

37 ร ปท 3.3 Context Diagram ของระบบบร การจ ดการคล งยา การออกแบบแผนภาพการไหลของข อม ล (Data Flow Diagram Level 0) ค อผ งการ แสดงการไหลของข อม ลของระบบในระด บต างๆ ด งร ปท

38 ร ปท 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Process 1 จ ดการข อม ลพ นฐาน ร ปท 3.5 Data Flow Diagram Level 1 Process 2 ร บยา 29

39 ร ปท 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Process 3 เบ กยา ร ปท 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Process 4 รายงาน 30

40 ร ปท 3.8 Data Flow Diagram Level 2 Process 1 จ ดการข อม ลพ นฐาน 31

41 ร ปท 3.9 Data Flow Diagram Level 2 Process 2 ร บยา 32

42 ร ปท 3.10 Data Flow Diagram Level 2 Process 3 เบ กยา 33

43 ร ปท 3.11 Data Flow Diagram Level 2 Process 4 รายงาน 34

44 อธ บายค ณล กษณะของการประมวลผล (Process Descripton) ตารางท 3.2 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลเพ มข อม ลยา Process Specification Number : 1.1 Process Name : เพ มข อม ลยา Description : เป นกระบวนการเพ มยาเข าในระบบ Input data flows : ข อม ลยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลประเภทยา From Data Store D2 ข อม ลประเภทยา ข อม ลยาล าส ด From Data Store D1 ข อม ลยา Output data flows : ข อม ลยาใหม Data Store D1 ข อม ลยา ตารางท 3.3 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลแก ไขข อม ลยา Process Specification Number : 1.2 Process Name : แก ไขข อม ลยา Description : เป นกระบวนการแก ไขยาท ม อย แล วในระบบ Input data flows : แก ไขข อม ลยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลยา From Data Store D1 ข อม ลยา Output data flows : ข อม ลยาแก ไขแล ว Data Store D1 ข อม ลยา ตารางท 3.4 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลเพ มประเภทยา Process Specification Number : 1.3 Process Name : เพ มประเภทยา Description : เป นกระบวนการเพ มประเภทยาในระบบ Input data flows : ข อม ลประเภทยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลประเภทยาล าส ด From Data Store D2 ข อม ลประเภทยา Output data flows : ข อม ลประเภทยาใหม Data Store D2 ข อม ลประเภทยา 35

45 ตารางท 3.5 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลแก ไขประเภทยา Process Specification Number : 1.4 Process Name : แก ไขประเภทยา Description : เป นกระบวนการแก ไขประเภทยาท ม อย แล วในระบบ Input data flows : แก ไขประเภทยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลประเภทยา From Data Store D2 ข อม ลประเภทยา Output data flows : ข อม ลประเภทยาแก ไขแล ว Data Store D2 ข อม ลประเภทยา ตารางท 3.6 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลเพ มเจ าหน าท คล งยา Process Specification Number : 1.5 Process Name : เพ มเจ าหน าท คล งยา Description : เป นกระบวนการเพ มเจ าหน าท คล งยาในระบบ Input data flows : ข อม ลเจ าหน าท ยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา เจ าหน าท คล งยา Output data flows ข อม ลเจ าหน าท คล งยาล าส ด From Data Store D3 ข อม ล : ข อม ลเจ าหน าท คล งยาใหม Data Store D3 ข อม ลเจ าหน าท คล งยา ตารางท 3.7 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลแก ไขเจ าหน าท คล งยา Process Specification Number : 1.6 Process Name : แก ไขเจ าหน าท คล งยา Description : เป นกระบวนการแก ไขเจ าท คล งยาท ม ในระบบ Input data flows : ข อม ลแก ไขเจ าหน าท คล งยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลเจ าหน าท คล งยา From Data Store D3 ข อม ลเจ าหน าท คล ง ยา Output data flows ยา : ข อม ลเจ าหน าท คล งยาแก ไขแล ว Data Store D3 ข อม ลเจ าหน าท คล ง 36

46 ตารางท 3.8 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบเจ าท คล งยา Process Specification Number : 2.1 Process Name : ตรวจสอบเจ าท คล งยา Description : เป นกระบวนการตรวจสอบเจ าท คล งยาในระบบ Input data flows : ร บยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลเจ าหน าท คล งยา From Data Store D3 เจ าหน าท คล งยา Output data flows : ข อม ลร บยาเข าคล ง To Process 2.2 ตรวจสอบยา ตารางท 3.9 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบยา Process Specification Number : 2.2 Process Name : ตรวจสอบยา Description : เป นกระบวนการตรวจสอบยาในระบบ Input data flows : ข อม ลร บยาเข าคล ง From Process 2.1 ตรวจสอบเจ าหน าท คล งยา ข อม ลยา From Data Store D1 ข อม ลยา ข อม ลประเภทยา From Data Store D2 ประเภทยา Output data flows : ข อม ลตรวจสอบยา To Process 2.3 บ นท กการร บยา ตารางท 3.10 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลบ นท กการร บยา Process Specification Number : 2.3 Process Name : บ นท กการร บยา Description : เป นกระบวนการบ นท กการร บยาในระบบ Input data flows : ข อม ลตรวจสอบยา From Process 2.2 ตรวจสอบยา ข อม ลคล งยาล าส ด From Data Store D4 คล งยา Output data flows : ข อม ลคล งยา Data Store D4 คล งยา 37

47 ตารางท 3.11 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบเจ าหน าท คล งยา Process Specification Number : 3.1 Process Name : ตรวจสอบเจ าหน าท คล งยา Description : เป นกระบวนการตรวจสอบเจ าหน าท คล งยาในระบบ Input data flows : เบ กยา From External Entity เจ าหน าท คล งยา ข อม ลเจ าหน าท คล งยา From Data Store D3 เจ าหน าท คล งยา Output data flows : ข อม ลเบ กยา To Process 3.2 ตรวจสอบยา ตารางท 3.12 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลตรวจสอบยา Process Specification Number : 3.2 Process Name : ตรวจสอบยา Description : เป นกระบวนการตรวจสอบยาในระบบ Input data flows : ข อม ลเบ กยา From Process 3.1 ตรวจสอบเจ าหน าท คล งยา ข อม ลยา From Data Store D1 ข อม ลยา ข อม ลประเภทยา From Data Store D2 ประเภทยา Output data flows : ข อม ลตรวจสอบยา To Process 3.3 บ นท กการเบ กยา ตารางท 3.13 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลบ นท กการเบ กยา Process Specification Number : 3.3 Process Name : บ นท กการเบ กยา Description : เป นกระบวนการบ นท กการเบ กยาในระบบ Input data flows : ข อม ลตรวจสอบยา From Process 3.2 ตรวจสอบยา ข อม ลคล งยาล าส ด From Data Store D4 คล งยา Output data flows : ข อม ลคล งยา Data Store D4 คล งยา 38

48 ตารางท 3.14 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลReport ร บยา Process Specification Number : 4.1 Process Name : Report ร บยา Description : เป นกระบวนการออกReport ร บยาจากระบบ Input data flows : ข อม ลร บยา From Store D4 คล งยา Output data flows : Report ร บยา To External Entity เจ าหน าท คล งยา ตารางท 3.15 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลReport เบ กยา Process Specification Number : 4.2 Process Name : Report เบ กยา Description : เป นกระบวนการออกReport เบ กยาจากระบบ Input data flows : ข อม ลเบ กยา From Store D4 คล งยา Output data flows : Report เบ กยา To External Entity เจ าหน าท คล งยา ตารางท 3.16 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลReport ยาคงเหล อ Process Specification Number : 4.3 Process Name : Report ยาคงเหล อ Description : เป นกระบวนการออกReport ยาคงเหล อจากระบบ Input data flows : ข อม ลยาคงเหล อ From Store D4 คล งยา Output data flows : Report ยาคงเหล อ To External Entity เจ าหน าท คล งยา ตารางท 3.17 ตารางค ณล กษณะของการประมวลผลReport ยาหมดอาย Process Specification Number : 4.4 Process Name : Report ยาหมดอาย Description : เป นกระบวนการออกReport ยาหมดอาย จากระบบ Input data flows : ข อม ลยาหมดอาย From Store D4 คล งยา Output data flows : Report ยาหมดอาย To External Entity เจ าหน าท คล งยา 39

49 3.6 ER Diagram ร ปท 3.12 ER Diagram 3.7 Mapping Entity Relationship Diagram B_drug Drug_id drug_code drug_name g_name group_name mfg_name package onhan unit date_action time_action mfg_date exp_date drug_active employee_id price T_drug id drug_code qty Date_action Drug_active Employee_id Price B_employee Employee_id Employee_firstname Employee_lastname Employee_number Employee_login Employee_password Employee_active 40

50 3.8 Database Schema ตารางท 3.18 ข อม ลยา (b_drug) ล าด บ แอททร บ ว ความหมาย ชน ดขนาด Key ข อก าหนด 1 Drug_id ล าด บ Text(255) PK Not Null 2 Drug_code รห สยา Text(255) Not Null 3 Drug_name ช อยา Text(255) Not Null 4 G_name ช อการค า Text(255) Not Null 5 Group_name ช อกล มยา Text(255) Not Null 6 Mfg_name ช อบร ษ ทยา Text(255) Not Null 7 Package บรรจ ใน Text(255) Not Null 8 Onhan จ านวนคงเหล อ Number Not Null 9 Unit หน วย Text(255) Not Null 10 Date_action ว นท ท า Text(255) Not Null 11 Time_action เวลาท ท า Date/Time Not Null 12 Mfg_date ว นท ผล ต Text(255) Not Null 13 Exp_date ว นท หมดอาย Text(255) Not Null 14 Drug_active สถานะยา Text(255) Not Null 15 Employee_id รห สพน กงาน Text(255) Not Null 16 Price ราคา Text(255) Not Null 41

51 ตารางท 3.19 ข อม ลประเภทยา(t_drug) ล าด บ แอททร บ ว ความหมาย ชน ดขนาด Key ข อก าหนด 1 Id ล าด บ AutoNuber PK Not Null 2 Drug_code รห สยา Text(255) FK Not Null 3 Qty จ านวน Text(255) Not Null 4 Date_action ว นท ท า Text(255) FK Not Null 5 Drug_status สถานะ Text(255) Not Null 6 Drug_active สถานะยา Text(255) FK Not Null 7 Employee_id รห สพน กงาน Text(255) FK Not Null 8 price ราคา Text(255) FK Not Null ตารางท 3.20 ข อม ลเจ าหน าท (b_employee) ล าด บ แอททร บ ว ความหมาย ชน ด Key ข อก าหนด ขนาด 1 Employee_id รห ส จนท Text(255) PK Not Null 2 Employee_firstname ช อ Text(255) Not Null 3 Employee_lastname สก ล Text(255) Not Null 4 Employee_number ล าด บ Text(255) Not Null 5 Employee_login ช อเข าใช Text(255) Not Null 6 Employee_password รห สผ าน Text(255) Not Null 7 Employee_active สถานะ Text(255) Not Null 42

52 บทท 4 การทดลอง 4.1 กล าวน า ในบทท จะกล าวถ งว ธ การด าเน นโครงการ ผลการพ ฒนาและทดสอบระบบการจ ดการ เอกสารค ณภาพภายในคล งยา ซ งเป นข อม ลท ได มาจากการออกแบบและด าเน นการสร างโดยม ผลการด าเน นงานซ งแสดงเป นล าด บ ด งน 4.2 ความต องการพ นฐานในการพ ฒนา Hardware Specification ) CPU Intel Core 2 DUO CPU 3.06 GHz ) Ram 4 GB ) Hard Disk SSD 320 GB ) เคร องอ าน RFID ร น RC500D-USB ) RFID Tags ร น I-code SLI ชน ด passive แบบ Label Operation System ) Window XP Database Management System ) Microsoft SQL Server Programming Language ) VB.net Development Tools ) Visual Studio

53 4.3 ผลการพ ฒนาระบบ การเร มใช งานโปรแกรม ระบบบร หารคล งยา ด วย RFID การเร มใช งานโปรแกรมต องเตร ยมอ ปกรณ Hardware ท ต องใช ด งน 1. เคร องอ าน RFID ร น RC500D-USB 2. RFID Tags ร น I-code SLI ชน ด passive แบบ Label การต ออ ปกรณ Hardware น าเคร องอ าน RFID ร น RC500D-USB มาต อท ข ว USB ม ไฟส ญญาณ (แดง) ข นพร อมใช งาน และด บเบ ลคล กท RFID_DRUG ICON ด งร ปโปรแกรม ก จะเป ดมาด งร ปท 4.1 การเป ดใช งานโปรแกรม ร ปท 4.1 แสดงหน าแรกก อนเข าโปรแกรม 44

54 4.3.2 การร บยาเข าระบบ น ากล องยาท ม Tag ผ านเคร องอ าน ก จะแสดงข อม ลยา เช น - ช อทางการค า Gname - ช อสาม ญ Drug Name - กล มของยา Group name - โค ดช อยา Drug code - ช อผ ผล ตยา MFG. Name ร ปท 4.2 แสดงต วอย างการร บยา วาง Tag ลงไปย งเคร องอ าน รห สบ ตรและจ านวนยาคงเหล อจะข นมา ให ใส จ านวนท จะเบ ก แล วกดบ นท ก ด งร ปท

55 4.3.3 การเบ กร บยา เอากล องยาท ต องการเบ กว าไว ใกล เคร องอ านเม อเคร องได อ านข อม ลออกมาแล วจะม ช อ ยาปรากฎข นมา ถ าเป นยาท ต องการเบ กออกจากคล งยาสามารถท าการเบ กได โดยท าการป อน จ านวนยาท ต องการเบ ก แล วกดบ นท ก ร ปท 4.3 แสดงต วอย างการเบ กยา การเช คยาหมดอาย สามารถด ยาท จะหมดอาย ได ก อนล วงหน าซ งผ ใช สามารถเล อกด ยาท จะหมดอาย ได ล วงหน า 3 เด อน 6 เด อน และ 9 เด อน ด งร ปท

56 ร ปท 4.4 แสดงต วอย างทารายการเช คยาหมดอาย การด รายงานการร บยา สามารถเล อกว นท ท ต องการรายงานการร บยาได ด งร ปท 4.5 ร ปท 4.5 การด รายงานการร บยา การด รายงานการเบ กยา สามารถเล อกว นท ท ต องการรายงานการร บยาได ด งร ปท

57 ร ปท 4.6 การด รายงานการเบ กยา รายงาน (Report) เป นประส ทธ ผลท ส าค ญของระบบท กระบบควรสามารถท าได จะช วยให ผ ใช ต ดส นใจได ง ายข นในการบร หารคล งยา ภาพรวมของส นค าว ายากล มใดม มาก หร อน อยอย างไร ม ยาท ม การ เบ ก-เข าในสต อก ด งร ป - รายงานการเบ กจ ายยา ตารางท 4.1 แสดงต วอย างรายงานการเบ กจ ายยา - รายงานการร บยา ตารางท 4.2 แสดงต วอย างรายงานการร บยา 48

58 - รายงานยาคงเหล อในคล ง ตารางท 4.3 แสดงต วอย างรายงานยาคงเหล อในคล ง - รายงานยาหมดอาย ตารางท 4.4 แสดงต วอย างรายงานยาหมดอาย 49

59 ตารางท 4.5 การเปร ยบเท ยบด านกระบวนการของการบร หารด านคล งยาของระบบเด ม (ปฏ บ ต การอย ป จจ บ น) และระบบใหม (RFID_DRUG) กระบวนการ ระบบเด ม ระบบใหม ผลเปร ยบเท ยบ 1. ตรวจน บสถานะ ส นค าท งหมดใน สต อกว าส นค าใด : - การเบ ก-ร บ - ส นค าใช ได หร อ หมดอาย - สร ปส นค าแต ละ หน วย การค านวณน บด วย ม อและตรวจเช ค เป นเวลา 2 ชม. การปฏ บ ต งานใหม จะ บ นท ก-อ านข อม ล โดย RFID เข าส ระบบท ระยะ 4-5 cm. จ งท าให ประมาณได เวลาเฉล ย/หน วย : = 1.00 ว นาท ยา 100 รายการ จะได : ระบบใหม สามารถลดเวลา กระบวนการน เร วข น และ ตรวจสอบได เพ มเต มจาก ฐานข อม ลของระบบท ท างาน อ ตโนม ต ท าให ต ดตามสถานะ ยาในสต อก ได อย างต อเน อง = 1.00*100 หน วย จะได ท งหมด : = 100 นาท หาเป น ช วโมงจ งได : = 100/60 เป น รวบรวมข อม ลยา ท ม ท งหมดสต อก ม การบ นท กใหม บน แฟ มและไม เป น หมวดหม อย าง ช ดเจน ช วโมง ระบบสามารถเก บ ข อม ลเป นระบบอย าง อ สระแยกออกจาก ก นพร อมเพ ม-แก ไข ด วยต วเอง ระบบใหม ช วยการรวบรวม และค นหาส นค ายาเป นเร องท ง ายข น ลดข นตอนลง อาท เช น - ลอกใหม อ ก ณ ว นท เช ค สต อก - ค นหาจากเอกสารท เก บ หลากหลายในเวลาอ นจ าก ด - เช ครายช อยาในคล งยาว าม ส นค าใดท ต องซ อเพ ม หร อ เพ ยงพอก บความต องการ 50

60 ตารางท 4.5 (ต อ) กระบวนการ ระบบเด ม ระบบใหม ผลเปร ยบเท ยบ 3. การร บ-เบ กของ ส นค าในคล งยา ม คนร บผ ดชอบคล ง ยาหลายคนท หม นเว ยนก นไป โดยคนท หย บยา จาก stock ท าการ จดท กคร ง ระบบสามารถท า รายการเบ กส นค า ซ ง ม การบ นท กว น&เวลาท ท าการร บ-เบ กของ ส นค าจากคล งยา ณ ตอนน นอ ตโนม ต ระบบใหม น นเพ มความ แม นย ารวดเร วลดความ ผ ดพลาดและตรวจสอบได จากรายงานการเบ ก-จ ายยา ท อย ในระบบ ท าให ผ ปฏ บ ต งานคล องต ว 4. รายงานสร ป สถานะส นค ายาว าม แนวโน มเป นอย างไร ไม ม การท า กระบวนการน ระบบสามารถด ง ข อม ลจากฐานข อม ล น นมา list ให ด รายงานต าง ๆ ด งน - รายงานช อยาสาม ญ ท ม ท งหมดในระบบ - รายงานการเบ กจ าย ระบบใหม น ช วยให มองเห น ภาพรวมของส นค าว าม ชน ด กล มยาไหน ควรเตร ยม ส งซ อ หร อควรงดการเพ ม เข าไปในคล งยาฯ ของ ผ จ ดการ 51

61 บทท 5 สร ปผล การพ ฒนาโปรแกรมบร หารคล งยา ท ได พ ฒนาข นช วยในการจ ดการคล งยาให เป น ระบบ สามารถบร หารจ ดการคล งยา สามารถสร ปผลได ด งน 5.1 สร ปผลโครงงาน จากการท ได ค นคว าศ กษาเร องระบบ บร หารคล งยาโดยเทคโนโลย RFID ท าให ม ความเข าใจในเร องระบบฐานข อม ล การท างานในการจ ดเก บค นหาข อม ลม ความสะดวก และลด ความซ าซ อนมากข น ซ งการปฏ บ ต งานแบบเด มน นม ความย งยากซ บซ อนในการจ ดเก บข อม ล และค นหาข อม ลเป นอย างมาก การออกแบบได ด าเน นตามขอบเขตท ระบ ไว ไม ว าจะเป นการ จ ดเก บข อม ลส นค า ด งม ต อไปน ช อทางการค า, ช อยาสาม ญ, รห สส นค ากล มของยา, โค ดช อยา, ช อผ ผล ตยา, บรรจ ภ ณฑ, ปร มาณส นค า, ล กษณะนาม, รห สผ ร บผ ดชอบคล งยา, ว นท เบ ก-เข า ในคล งยา, เวลาท เบ ก-เข าในคล งยา, ว นท ผล ต, ว นท หมดอาย และคล งยา 5.2 ป ญหาและแนวทางแก ไข การออกแบบหน าจอ การออกแบบรายงานต างๆ ร ปแบบย งไม สวยงาม แนวทางแก ไข ค อ พ ฒนาการออกแบบหน าจอ การออกแบบรายงานต างๆ ให ม ร ปแบบสวยงามน าใช มาก กว าเด ม 5.3 ข อเสนอะแนะ โปรแกรมบร หารคล งยาน เป นเพ ยงระบบต นแบบเพ อทดลองใช งานภายใน หาก ต องการใช งานจร งต องพ ฒนาปร บปร งเพ มเต ม เพ อให การทางานของระบบม ประส ทธ ภาพ และ เก ดประโยชน ก บผ ใช มากท ส ด 52

62 เอกสารอ างอ ง [1] ทว ศ กด กออน นตก ล. เทคโนโลย RFID ก บผลกระทบต อประเทศไทย. ค นเม อ 18 ม ถ นายน 2553, จาก most.go.th/stvolunteer/.../ RFID/A_ReflexRFID.pdf, (2548) [2] ส ร พร เอกอ คคอ ทธ ก ล. ส มภาษณ. แพทย ประจ าคล น ก. คล น กบ านส ขภาพเด ก,(18 กรกฎาคม 2546). [3] ก ญจนา พ ฒนวรพ นธ RFID เทคโนโลย ท น าสนใจ ใน วารสาร INNOVATION ANDTECHNOLOGY, (ออนไลน ),(2548). [4] พ ภพ ลล ตาภรณ, ระบบการวางแผนและควบค มการผล ต(ฉบ บปร งปร ง), สมาคมส งเสร ม เทคโนโลย (ไทย-ญ ป น), พ.ศ

63 ภาคผนวก ก ข อม ลของเคร องอ าน RFID และ Tags ท ใช ในโครงงาน 54

64 55

65 56

66 57

67 58

68 59

69 60

70 61

71 62

72 63

73 64

74 65

75 66

76 67

77 68

78 69

79 70

80 71

81 ภาคผนวก ข การต ดต งโปรแกรม 72

82 ว ธ การลง VB 6.0 ใน Windown XP - ถ าลง VB6 ใน Windown XP สาหร บเคร องท ม ป ญหาในการลง จะต องไปแก ท Regedit ก อน โดยทาตามข นตอนท 1 9 ก อน - ถ าลงได ปกต ให ข ามไปทาตามข นตอนท 10 เป นต นไป 1. strat -> Run 2. เข าไปท Regidit 3. HKEY_LOCAL_MACHINE (อย ตรงด านซ าย) 4. SOFTWARE->MICROSOFT(อย ตรงด านซ าย) 5. WINDOWS NT(อย ตรงด านซ าย) 6. CURRENT VERSION(อย ตรงด านซ าย) 7. perlib 8. ด บเบ ลคล กท ExtCounterTestLevel (อย ตรงด านขวา) 9. เปล ยนค า 4 เป น 0 แล ว Ok 10. เอาแผ นโปรแกรมใส เข าไปท Visual Studio 6 แล วหาไฟล ท ช อว า setup 11. คล ก Next 12. เล อก I accept แล ว Next 73

83 แล ว Next 15. แล ว Next 16. ม นจะร สตาร ทเคร อง 17. ม นก จะร นโปรแกรม เพ อให ลงอ กรอบ 74

84 18. 75

85 76

86 77

87 78