การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)"

Transcription

1 การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ข อม ลท ใช เป นต วอย างท สมม ต ข น)

2 ห วข อ หน า การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนน การสร ปคะแนนสอบกลางภาค การรวมคะแนนและค านวณสถ ต สร ป การก าหนดระด บคะแนน การสร ปจ านวนระด บคะแนนและการกรอกคะแนน บทสร ป 46

3 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 1 1. การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนน การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนนในท น จะเร มจากการท าส าเนาแฟ มข อม ล การค ดลอกข อม ลและการจ ดร ปแบบแฟ มข อม ลให เหมาะสมส าหร บการท าคะแนน การจ ดเตร ยม ด งกล าวให ด าเน นการตามข นตอนต อไปน 1.1 เป ดแฟ มข อม ลท ได จากส าน กทะเบ ยนฯ (เป นแฟ มประเภท Excel ในท น สมม ต ว า แฟ มน ช อ 0955st _01) แฟ มด งกล าวม ล กษณะด งต อไปน

4 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา สร างส าเนาแฟ มข อม ลไว อ กหน งช ดด วยการคล กซ ายท ป ม Office > บ นท กแฟ ม เป น จากน นระบ ช อแฟ มในท อย ท ต องการ (ในต วอย างน ให ช อเป น st338_146) 1.3 เป ดแฟ มใหม (ช อ st338_146) แล วคล กซ ายท ม มบนด านซ ายส ดของตารางเพ อ เล อกแผ นงานท งแผ นของแฟ มใหม

5 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กขวาท พ นท ว าง ค ดลอก เพ อค ดลอกแผ นงานป จจ บ นไปไว ท แผ นงานใหม 1.5 เป ดแผ นงานใหม โดยการคล กซ ายท ม มล างด านซ าย แผ นงานท 2 (Sheet2) ซ ง โดยอ ตโนม ต โปรแกรมจะสร างแผ นงานข นมา 3 แผ นงาน

6 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปรากฏแผ นงานใหม ให วางแผ นงานท ก าล งจะค ดลอกลงบนแผ นงานใหม น โดย การคล กขวาท เซลล A1 วาง 1.7 ต งช อแผ นงานใหม โดยการคล กขวาท Sheet2 เปล ยนช อ จากน นต งช อแผ นงาน ใหม ตามท ต องการ ในท น จะใช ช อว า midterm เพ อใช ส าหร บท าคะแนนสอบกลางภาค

7 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต ดสดมภ ท ไม ต องการใช โดยการคล กซ ายท ห วสดมภ ท ต องการต ดออก ตามด วย การคล กขวาบร เวณท เล อก ลบ 1.9 ต ดแถวท ไม ต องการใช โดยการคล กซ ายท ห วแถวท ต องการต ดออก ตามด วยการ คล กขวาบร เวณท เล อก ลบ

8 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต งช อสดมภ ใหม ตามท ต องการ เช น Midterm(70) เพ อใช กรอกคะแนนสอบ กลางภาคท ม คะแนนเต ม 70 คะแนน 1.11 กรอกคะแนนสอบกลางภาคในสดมภ ด งกล าว ท งน อาจม สดมภ อ นๆ ท แทน คะแนนทดสอบย อยอ นๆ ด วยก ได

9 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 7 2. การสร ปคะแนนสอบกลางภาค การสร ปคะแนนสอบกลางภาคในท น จะท าการจ ดเร ยงคะแนนจากคะแนนส งส ดไปต าส ด ท าการค านวณคะแนนเฉล ย และค าสถ ต อ นๆ เพ อประกอบการประกาศผลคะแนนสอบ 2.1 การจ ดเร ยงคะแนนจากคะแนนส งส ดไปต าส ดให คล กซ ายท ม มบนซ ายของแผ นงาน เพ อเล อกข อม ลท งแผ น จากน นคล กซ ายท ข อม ล เร ยงล าด บ 2.2 จากน นจะปรากฏกล องข อความเพ อให ระบ เง อนไขต างๆ ในการเร ยงล าด บด งน

10 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ให ระบ ต วแปรท ใช เป นหล กในการจ ดเร ยง ในท น ระบ ว าจะจ ดเร ยงตาม ค าของคอล มน D ซ งเป นค าของต วแปร Midterm(70) ผ ใช สามารถเปล ยนได หากต องการ จ ดเร ยงตามต วแปรอ น โดยคล กซ ายท ร มขวาส ดของช องด งกล าวเพ อเล อกให จ ดเร ยงล าด บตาม ค าของต วแปรท ต องการ 2.4 จากน นให เล อกล กษณะการจ ดเร ยงจากน อยท ส ดไปหามากท ส ด หร อจากมากท ส ด ไปหาน อยท ส ด ในท น เล อก มากท ส ดไปหาน อยท ส ด แล วคล กตกลง

11 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ผลล พธ ท ได จะเป นการจ ดเร ยงข อม ลตามคะแนนสอบกลางภาค (ต วแปร Midterm(70)) จากคะแนนส งส ดไปต าส ด 2.6 ต อไปจะท าการค านวณคะแนนเฉล ยและสถ ต อ นๆ ท เก ยวข องประกอบการสร ปผล ให คล กซ ายท ม มบนด านซ าย tab ขวาส ด ค าส งเพ มเต ม ด งน

12 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท Add-in ไป เล อก Analysis ToolPak (และ Analysis ToolPak VBA) จากกล องข อความท ปรากฏข นมา แล วคล กซ ายเล อก ตกลง

13 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา หล งจากต ดต งโปรแกรมเสร จ คล กซ ายท ข อม ล Data Analysis (อย ม มบน ด านขวาส ด) 2.10 เล อก Descriptive Statistics จากกล องข อความท ปรากฏข นมา แล วคล กซ าย เล อก OK

14 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ล กศรแดงในช องบนส ดท เว นว างไว (หล งค าว า Input Range) เพ อ ก าหนดต าแหน งท อย ของข อม ลท ต องการค านวณค าสถ ต 2.12 คล กซ ายค างไว ลากท วบร เวณข อม ลคะแนนสอบกลางภาค (ต วแปร Midterm (70)) เม อตรวจสอบว าม เส นประล อมรอบท วบร เวณข อม ลท กต วแล ว คล กซ ายท ล กศรแดงเพ อ กล บไปย งกล องข อความเด ม

15 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การจ ดกล ม (Grouped By) ระบ ว าจ ดตามสดมภ (Column) ถ กต องแล ว ต อไปให คล กซ ายเล อก Labels in First Row เน องจากการระบ บร เวณของข อม ลน นได รวมส วนท เป น ป ายช อต วแปรท อย ในแถวแรกด วย จากน นคล กซ ายเล อก Summary statistics แล วคล กซ าย เล อก OK 2.14 จากน นจะได สถ ต พรรณนาของคะแนนสอบกลางภาค เช น คะแนนเฉล ยส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน คะแนนต าส ดและคะแนนส งส ด จ านวนผ เข าสอบท งหมด เป นต น

16 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 14 ผ เข าสอบม จ านวนท งส น 86 คน คะแนนต าส ดค อ 0 คะแนน (ไม ได เข าสอบ) และ คะแนนส งส ดค อ 50 คะแนน คะแนนสอบโดยเฉล ยค อ คะแนน ม ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 8.8 คะแนน ให ส งเกตว าม ธยฐานของคะแนนสอบไม ต างจากคะแนนเฉล ยเท าใดน ก แสดงว า ข อม ลคะแนนสอบน ไม เบ มากน ก (ส งเกตจากค าความเบ Skewness ก ได ) ต อไปจะพ จารณาว าม ผ สอบได คะแนนในช วงต างๆ ต อไปน เป นจ านวนก คน คะแนน จ านวนคน ไม เก น10 คะแนน xx มากกว า 10 แต ไม เก น 20 คะแนน xx มากกว า 20 แต ไม เก น 30 คะแนน xx มากกว า 30 แต ไม เก น 40 คะแนน xx มากกว า 40 แต ไม เก น 50 คะแนน xx มากกว า 50 คะแนน xx (หมายเหต ในท น ทราบแล วว าไม ม ใครได คะแนนเก น 50 คะแนน) 2.15 ให ป อนข อม ลในสดมภ ใดสดมภ หน ง (สมม ต ว าช อ Bin) ในแผ นงานข อม ล (ในท น ช อ midterm) โดยข อม ลท ป อนน ค อขอบเขตบนของแต ละช นตามท ต องการ ในท น ค อ 10, 20, 30, 40, 50, และ 70

17 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ข อม ล Data Analysis Histogram แล วคล กซ ายท OK 2.17 คล กซ ายท ล กศรแดงในช องบนส ดท เว นว างไว (หล งค าว า Input Range) เพ อ ก าหนดต าแหน งท อย ของข อม ลท ต องการ (แบบเด ยวก บข นตอนท 2.11) เม อกล บมาท กล อง ข อความน อ ก ให คล กซ ายท ล กศรแดงหล งค าว า Bin Range เพ อระบ ขอบเขตบนของแต ละช น

18 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อกล บมาท กล องข อความเด มอ ก ให คล ก Labels เน องจากระบ ขอบเขตข อม ลท รวมช อต วแปรไว จากน นให คล กซ ายเล อก Cumulative Percentage และ Chart Output แล ว คล กซ ายเล อก OK 2.19 ผลล พธ ท ได ในแผ นท างานใหม ค อ ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรม ในท น อาจต อง ท าการปร บฮ สโตแกรมให ม ขนาดท ใหญ ข นและม ความสวยงามมากข น

19 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 17 จากตารางแจกแจงความถ ข างต นสร ปได ว า (ฮ สโตแกรมท ปร บแก ไขแล วแสดงด งร ป ข างล าง) คะแนน จ านวนคน ไม เก น10 คะแนน 3 มากกว า 10 แต ไม เก น 20 คะแนน 14 มากกว า 20 แต ไม เก น 30 คะแนน 43 มากกว า 30 แต ไม เก น 40 คะแนน 22 มากกว า 40 แต ไม เก น 50 คะแนน 4

20 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การรวมคะแนนและค านวณสถ ต สร ป ข นตอนส ดท ายได แก การท าคะแนนรวมซ งหมายถ งการหาคะแนนรวมจากคะแนนส วน ต างๆ ของน กศ กษาแต ละคนโดยเท ยบให คะแนนเต มเป นร อยคะแนนเพ อความสะดวกในการ ก าหนดระด บคะแนน อน ง ในต วอย างท จะกล าวถ งต อไป คะแนนส วนต างๆ ได แก คะแนนสอบ กลางภาค คะแนนรายงาน คะแนนสอบปฏ บ ต การและคะแนนสอบปลายภาค หล งจากค านวณ คะแนนรวมแล วจะท าการหาค าสถ ต ต างๆ พ จารณาการแจกแจงของคะแนนรวมเพ อใช ในการ ต ดส นใจก าหนดระด บคะแนนต อไป 3.1 สมม ต ว าคะแนนส วนต างๆ ของน กศ กษาแต ละคนเป นด งข างล างน ถ าคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคค ดเป นร อยละ 80 ของท งหมด ส วน คะแนนรายงานค ดเป นร อยละ 10 และคะแนนสอบปฏ บ ต การค ดเป นร อยละ 10 ของท งหมด สมม ต ต อไปว าจะท าการรวมคะแนนสอบกลางภาครวมก บคะแนนสอบปลายภาคแล วหารด วย สองซ งจะได คะแนนเต ม 82.5 (คะแนนเก นมา 2.5 ก ไม เป นไร ถ อว าเป นคะแนนช วย) จากน นจ ง บวกเข าก บคะแนนรายงานและคะแนนสอบปฏ บ ต การ น นค อคะแนนรวม (เต ม 100 คะแนน) ของน กศ กษาแต ละคนค านวณจาก คะแนนรวม = (คะแนนสอบกลางภาค+คะแนนสอบปลาย ภาค)/2 + คะแนนรายงาน + คะแนนสอบปฏ บ ต การ หร อ Total(100) = ( Midterm(70)+Final(95) )/2 + Report(10) + Lab(10)

21 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา สร างสดมภ ใหม (H) ช อ Total(100) จากน นคล กซ ายท เซลล H2 แล วพ มพ = (d2+g2)/2+e2+f2 ในช องว างด านบน (หล งเคร องหมายถ ก (ส แดง) ผ ด (ส เข ยว) และเท าก บ) เพ อส งให ค านวณคะแนนรวมของน กศ กษาคนท 1 ซ งข อม ลอย ในแถวท สอง แล วกด Enter 3.3 คล กซ ายท เซลล H2 จากน นวางเคอร เซอร ท ม มล างขวาของเซลล H2 เม อปรากฏ เคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว แล วลากลงมาย งบรรท ดอ นๆ เพ อท าการค ดลอกส ตรการ ค านวณคะแนนรวมน ไปย งเซลล ของน กศ กษาคนอ นๆ (อาจท าการค ดลอกโดยการคล กขวาท เซลล H2 ค ดลอก แล ววางย งเซลล อ นๆ ก ได )

22 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปล อยเมาส จะปรากฏคะแนนรวมของน กศ กษาแต ละคนท ได ท าการลากเมาส ไปในข นตอนท ท าการค านวณสถ ต สร ปของคะแนนรวมโดยใช ว ธ เด ยวก บข นตอนท ผลล พธ ท ได แสดงด งข างล าง (ส าหร บน กศ กษาท ถอน W ให เว นว างในช องคะแนนรวม ไม ควร ใส คะแนนรวมท เป นศ นย เพราะจะท าให การค านวณคะแนนเฉล ยไม ถ กต อง)

23 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ท าการป ดเศษคะแนนรวมให เป นจ านวนเต ม โดยการคล กท เซลล I2 แล วพ มพ =round(h2,0) 3.7 จากน นให คล กท เซลล I2 วางเคอร เซอร ท ม มล างขวาของเซลล I2 เม อปรากฏ เคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว แล วลากลงมาย งบรรท ดอ นๆ เพ อท าการค ดลอกการป ดเศษ น ไปย งเซลล ของน กศ กษาคนอ นๆ

24 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา จากน นค ดลอกสดมภ ของคะแนนท ป ดเศษมาไว ย งสดมภ เด ม Total(100) ผลล พธ ท ได ค อคะแนนรวมท ม การป ดเศษซ งจะน าไปใช ในการสร างตารางแจกแจงความถ เพ อก าหนด ระด บคะแนนต อไป 3.9 ก าหนด Bin ซ งเป นขอบเขตของข อม ลในแต ละช น ในท น เน องจากคะแนนต าส ดค อ 36 คะแนนและคะแนนส งส ดค อ 85 คะแนน ด งน นจะสร างขอบเขตต งแต 36,37,38,,85 ท า โดยการพ มพ เลข 36, 37, และ 38 ท ใดก ได ในแผ นงาน (อย าล มต งช อ Bin) คล กซ ายค างไว แล ว ลากท ต วเลขสามต ว

25 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา น าเมาส วางท ม มล างขวาของต วเลขต วส ดท าย เม อปรากฏเคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว ลากเมาส ลงมาเร อยๆ จนได ต วเลขครบตามท ต องการ (ต วส ดท ายค อ 85) 3.11 ท าการสร างฮ สโตแกรมของคะแนนรวมโดยใช ว ธ เด ยวก บข นตอนท ผลล พธ ท ได แสดงด งข างล าง

26 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรมพร อมก บสถ ต อ นๆ เช นคะแนนเฉล ย รวมท งเกณฑ ท ผ สอนก าหนดสามารถช วยในการต ดส นใจสร างเกณฑ ในการก าหนดระด บ คะแนนได ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรมท ปร บแต งแล ว แสดงได ด งน Bin Frequency More 0 ตารางแจกแจงความถ ของแต ละคะแนนเพ อใช ในการก าหนดระด บคะแนน

27 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การสร างป ายก าก บท ฮ สโตแกรม ให คล กซ ายหน งคร งท ฮ สโตแกรม จากน นคล กขวา ท ฮ สโตแกรม เพ มป ายช อข อม ล จะได ฮ สโตแกรมท เพ มป ายช อข อม ล ด งน ฮ สโตแกรมชน ดท แสดงความถ (จ านวนน กศ กษา)ก าก บท แท งแต ละแท ง

28 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา กรณ ท ต องการให ฮ สโตแกรมแสดงป ายช อข อม ลท คะแนน ให คล กซ ายหน งคร งท ฮ สโตแกรม จากน นคล กขวาท ฮ สโตแกรม จ ดร ปแบบป ายช อข อม ล จะปรากฏกล องข อความจ ดร ปแบบป ายช อข อม ลข นมา ท tab ป ายช อประกอบด วย เล อก ช อประเภท ป ด ด งน

29 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 27 จะได ฮ สโตแกรมท เปล ยนป ายช อข อม ล ด งน ฮ สโตแกรมชน ดท แสดงคะแนนก าก บท แท งแต ละแท ง

30 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การก าหนดระด บคะแนน การก าหนดระด บคะแนนหร อการแปลงจากคะแนนด บเป นระด บคะแนนหร อเกรดท าได หลายว ธ ด วยก น เช น การพ มพ ค าส ง IF หลายๆ ค าส งซ อนก น การใช กล องข อความของค าส ง IF แทนการพ มพ (เพ อป องก นการพ มพ ผ ดและการใส จ านวนวงเล บเป ดท ไม เท าก บจ านวน วงเล บป ด) และการใช ค าส ง VLOOKUP สมม ต ว าหล งจากพ จารณาตารางแจกแจงความถ ของคะแนนรวม และสถ ต อ นๆ ประกอบการต ดส นใจแล ว ก าหนดเกณฑ ในการก าหนดระด บคะแนนด งน คะแนน ระด บคะแนน ต งแต 80 คะแนนข นไป A 76 คะแนน ถ ง 79 คะแนน B+ (บวก) 71 คะแนน ถ ง 75 คะแนน B 63 คะแนน ถ ง 70 คะแนน C+ (บวก) 54 คะแนน ถ ง 62 คะแนน C 47 คะแนน ถ ง 53 คะแนน D+ (บวก) 41 คะแนน ถ ง 46 คะแนน D ต งแต 40 คะแนนลงมา F อาจพ มพ ค าส ง IF ไว ในไฟล ด วย Microsoft Word หร อ Microsoft Excel เพ อจะได ไม ม ข อผ ดพลาดในเร องจ านวนวงเล บเป ดและวงเล บป ด จากน นเม อม การใช ค าส งน อ กจะได ท าการ ค ดลอกมาใช ได ท นท ไม ต องพ มพ ใหม ค าส ง IF ท ต องพ มพ ในเซลล ของสดมภ ท แทนระด บ คะแนน ค อ =IF(H2>79, "A", IF(H2>75, "B+(บวก)", IF(H2>70, "B", IF(H2>62, "C+(บวก)", IF(H2>53, "C",IF(H2>46,"D+(บวก)",IF(H2>40, "D", "F") ) ) ) ) ) ) ให ส งเกตว า จ านวนวงเล บเป ดของค าส ง IF ม 7 วงเล บ ด งน นจ านวนวงเล บป ดท ท ายส ดของค าส งจะต องม 7 วงเล บด วย ส งเกตต อไปว า เซลล H2 ก ค อค าของต วแปร Total(100) (คะแนนรวมของน กศ กษาคนท 1) ท เราอ างอ งถ ง

31 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา พ มพ ค าส ง IF ข างต นในสดมภ ท แทนต วแปรระด บคะแนน (Grade1) ด งน 4.2 หล งพ มพ เสร จและเคาะแป น Enter จะปรากฏระด บคะแนนท สอดคล องก บคะแนน รวม (ต วแปร Total(100)) ของเซลล น น หร อของน กศ กษาคนแรก ในท น ค อ C+(บวก)

32 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท เซลล น น (ท ได ระด บคะแนน C+(บวก)) วางเมาส ท ม มล างขวาของเซลล เม อปรากฏเคร องหมายบวก ให ท าการค ดลอกโดยคล กซ ายค างไว แล วลากลงมาท บรรท ดต อๆ มาจนครบถ งน กศ กษาคนส ดท าย 4.4 เม อปล อยเมาส จะได ระด บคะแนนของน กศ กษาแต ละคน

33 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา นอกจากการพ มพ ค าส ง IF ซ อนก นแล ว สามารถใช การโต ตอบก บกล องข อความ โดย คล กซ ายท ส ตร แทรกฟ งก ช น 4.6 เม อปรากฏกล องข อความให เล อก ประเภทฟ งก ช นค อ แบบตรรกะ และช อฟ งก ช น ค อ IF แล วคล กซ ายท ตกลง หมายเหต สามารถคล กซ ายท ส ตร แบบตรรกะ(ร ปหน งส อส ม วง) IF ได เช นก น

34 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปรากฏกล องข อความให พ มพ H2>79 ในช อง Logical_test และใส ค า A ใน ช อง Value_if_true แล วคล กซ ายท ตกลง 4.8 หล งจากน นจะปรากฏค าส ง IF ท เซลล น น วางเคอร เซอร หล ง A ใส เคร องหมาย จ ลภาค (,) เพ อเตร ยมใช ค าส ง IF อ ก

35 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ส ตร แบบตรรกะ (ร ปหน งส อส ม วง) เล อกฟ งก ช น IF (แบบเด ยวก บ ข นตอนท ) จากน นเม อปรากฏกล องข อความให พ มพ H2>75 ในช อง Logical_test และใส ค า B+(บวก) ในช อง Value_if_true แล วคล กซ ายท ตกลง 4.10 ให ส งเกตว าจะม ค าส ง IF พร อมวงเล บเพ มข นมาในเซลล น น

36 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา วางเคอร เซอร ท หล ง B+(บวก) ใส เคร องหมายจ ลภาค (,) เพ อเตร ยมใช ค าส ง IF อ กหลายๆ คร ง จนครบเง อนไขตามท ก าหนดไว จากน นกดแป น Enter จะได ระด บคะแนนของ น กศ กษาคนแรก 4.12 ท าการค ดลอกการแปลงคะแนนให ก บน กศ กษาคนอ นๆ เช นเด ยวก บข นตอนท เม อค ดลอกเสร จแล วจะได ระด บคะแนนของน กศ กษาแต ละคนซ งควรจะสอดคล องก บ การใช ค าส ง IF แบบหลายคร งซ อนก นท ผ ใช พ มพ ค าส งเอง

37 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต อไปจะลองใช ค าส ง VLOOKUP ในการก าหนดระด บคะแนน ซ งม ข อระม ดระว ง ในการก าหนดขอบเขตของคะแนนด บท จะแปลงเป นระด บคะแนนด งน จากต วอย างท ผ านมา เกณฑ ในการก าหนดระด บคะแนนค อ คะแนน ระด บคะแนน ต งแต 80 คะแนนข นไป (80-100) A 76 คะแนน ถ ง 79 คะแนน (76-79) B+ (บวก) 71 คะแนน ถ ง 75 คะแนน (71-75) B 63 คะแนน ถ ง 70 คะแนน (63-70) 54 คะแนน ถ ง 62 คะแนน (54-62) C+ (บวก) C 47 คะแนน ถ ง 53 คะแนน (47-53) D+ (บวก) 41 คะแนน ถ ง 46 คะแนน (41-46) D ต งแต 40 คะแนนลงมา (0-40) F ซ งการใช ค าส ง IF ท ผ านมาน น เข ยนได ด งน =IF(H2>79, "A", IF(H2>75, "B+(บวก)", IF(H2>70, "B", IF(H2>62, "C+(บวก)", IF(H2>53, "C",IF(H2>46,"D+(บวก)",IF(H2>40, "D", "F") ) ) ) ) ) ) การใช ค าส ง VLOOKUP ให สร างตารางของการแปลงคะแนนด บเป นระด บคะแนนด งน ขอบเขต ระด บคะแนน 0 F 41 D 47 D+(บวก) 54 C 63 C+(บวก) 71 B 76 B+(บวก) 80 A มากกว าหร อเท าก บ 41 คะแนนได ระด บคะแนน D มากกว าหร อเท าก บ 47 คะแนน ได ระด บคะแนน D+ มากกว าหร อเท าก บ 54 คะแนนได ระด บคะแนน C มากกว าหร อเท าก บ 63 คะแนนได ระด บคะแนน C+ มากกว าหร อเท าก บ 71 คะแนนได ระด บคะแนน B มากกว าหร อ เท าก บ 76 คะแนนได ระด บคะแนน B+ มากกว าหร อเท าก บ 80 คะแนนได ระด บคะแนน A

38 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 36 สมม ต ว าสร างตารางการแปลงคะแนนไว ท L4 ถ ง M12 และก าหนด สดมภ Grade3 เพ อใช เก บต วแปรระด บคะแนน ด งน 4.14 ให พ มพ ค าส ง = VLOOKUP(H2,L4:M12,2) ในเซลล K2 ซ งหมายถ งการ พ จารณาว าคะแนน 70 (เซลล H2) เม อพ จารณาในตารางเท ยบคะแนน (L4:M12) แล วจะได ระด บคะแนนใด (ต วเลข 2 ท ายค าส งหมายถ งให น าระด บคะแนนในสดมภ ท 2 ของตารางมาใส )

39 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา หล งกดแป น Enter จะได ระด บคะแนน C+(บวก) ในเซลล K ก อนท าการค ดลอกค าส ง VLOOKUP ให ก บเซลล ของน กศ กษาคนอ น จะต องท า การล อคตารางให เป นตารางเท ยบคะแนนเด มโดยระบ ตารางด งน $L$4:$M$12 (หมายถ งการ ล อคท งแถวและสดมภ ) โดยแก ไขค าส ง VLOOKUP ของเซลล K2 เป น = VLOOKUP(H2,$L$4:$M$12,2) จากน นให ท าการค ดลอกโดยให ก บเซลล อ นๆ ตามปกต

40 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อท าการค ดลอกแล ว (เช นเด ยวก บข นตอนท ) จะได ระด บคะแนนของ น กศ กษาท กคนในสดมภ Grade3 ซ งสามารถเปร ยบเท ยบความถ กต องก บการก าหนดระด บ คะแนนโดยการใช ค าส ง IF ในสดมภ Grade1 และ Grade2 ได

41 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การสร ปจ านวนระด บคะแนนและการกรอกคะแนน การสร ปจ านวนระด บคะแนนในข นตอนส ดท ายจะเป นการพ จารณาว าม น กศ กษาได ระด บคะแนนต างๆ เป นจ านวนก คน รวมท งผ ท ได ระด บคะแนน W (เพ กถอน) ด วย จากน นจะ ท าการค ดลอกสดมภ ระด บคะแนนท ได น ใส ในสดมภ ส าหร บการก าหนดระด บคะแนนในแฟ มท จะต องน าส งส าน กทะเบ ยนฯ 5.1 ข นตอนแรกได แก การแก ไขระด บคะแนน F ให เป น W ส าหร บน กศ กษาท เพ กถอน รายว ชา เน องจากในแฟ มท ส าน กทะเบ ยนจ ดเตร ยมมาให น นย งคงม รายช อน กศ กษาท เพ กถอน อย ด วย และส าน กทะเบ ยนฯ ได ระบ ระด บคะแนนเป น W ไว ในเซลล น น ในท น ม น กศ กษาสองคนท ท าการเพ กถอนรายว ชา (คะแนนสอบเป นศ นย ) ให ใส ระด บ คะแนน W ให สอดคล องก บแฟ มท ส าน กทะเบ ยนฯ ส งมาเพ อให กรอกระด บคะแนน จะใช Pivot Table ในการสร ปผล จ านวนน กศ กษาท ได ระด บคะแนนต างๆ ซ งม ว ธ การ ด าเน นงานตามข นตอนด งต อไปน

42 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายบร เวณท ต องการให แสดง PivotTable จากน นคล กซ ายท แทรก PivotTable 5.3 จะปรากฏกล องข อความให ระบ ขอบเขตข อม ลท ต องการใช (คล กซ ายท ล กศรแดง ม มขวาส ดของช องว าง ตาราง/ช วง) ในท น อาจเล อกเฉพาะต วแปร Grade1 เพ ยงต วเด ยวก ได

43 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายค างไว ลากเมาส ไปท วข อม ลของต วแปร Grade1 แล วคล กท ล กศรแดงอ ก คร งหน งเพ อให ด าเน นการต อไป 5.5 คล กซ ายเล อก ตกลง เพ อให ด าเน นการต อ

44 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา จะปรากฏกล องข อความด านขวาม อเพ อให ระบ ร ปแบบของ Pivot Table ด งน 5.7 คล กซ ายเล อก Grade1 ทางขวาม อด านบน ลากเมาส มาไว ท บร เวณท เข ยนว า ป าย ช อแถว เพราะต องการให แสดงรายการ (ระด บคะแนนต างๆ) ตามแนวแถว ถ าต องการให แสดง รายการตามแนวสดมภ ให คล กซ ายเล อก Grade1 ทางขวาม อด านบน ลากเมาส มาไว ท บร เวณท เข ยนว า ป ายช อคอล มน

45 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายเล อก Grade1 ทางขวาม อม อด านบนอ กคร งมาไว ท บร เวณท เข ยนว า ค า เพ อให แสดงการสร ปเก ยวก บต วแปร Grade1 ในท น โปรแกรมก าหนดให โดยปร ยายว าเป นการ น บ (Count) ของต วแปร Grade1 (ในกรณ ท ต องการให สร ปเป นอย างอ นโดยเฉพาะข อม ลเช ง ปร มาณให คล กซ ายท น บจ านวน ของ Grade1 การต งค าเขตข อม ล ข อม ล... เพ อเล อกเป น แบบอ น เช น ผลรวม หร อค าเฉล ยเป นต น) คล กซ ายท เคร องหมายกากบาท 5.9 ผลล พธ ท ได แสดงผลสร ปของจ านวนน กศ กษาจ าแนกตามระด บคะแนนต างๆ ด งน ให ระว งว าการเร ยงล าด บน น ไม เป นไปตามท ควรจะเป น เน องจาก B มาก อน B+(บวก), C มาก อน C+(บวก), และ D มาก อน D+(บวก) ด งน นจะต องกรอกผลสร ปอย างรอบคอบ

46 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ท าการค ดลอกสดมภ ระด บคะแนน สดมภ ใดสดมภ หน ง (เช นต วแปร Grade1) เพ อวางลงในสดมภ GRADE ของแฟ มท จะต องส งส าน กทะเบ ยนฯ 5.11 เม อเป ดแฟ มท จะต องส งส าน กทะเบ ยนฯ แล ว คล กท เซลล ท จะต องกรอกระด บ คะแนนของน กศ กษาคนแรก คล กขวาเซลล ท เล อก วางแบบพ เศษ

47 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายเล อกวาง ค า (ไม เช นน นจะม ส ตรท ใช ค านวณตามมาด วยและท าให เก ด ข อผ ดพลาดเน องจากการอ างอ งของส ตรไม สอดคล องก บแผ นงานน ) แล วคล กซ ายเล อก ตกลง 5.13 จะได ระด บคะแนนปรากฏท สดมภ GRADE (รวมท งระด บคะแนน W ด วย) จากน นกรอกผลสร ปจ านวนน กศ กษาจ าแนกตามระด บคะแนนท ด านล างของแผ นท างาน พร อม ท จะน าส งส าน กทะเบ ยนฯต อไป

48 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา บทสร ป การใช โปรแกรมส าเร จร ปหร อคอมพ วเตอร ช วยในการก าหนดระด บคะแนนม ความ สะดวกรวดเร ว ให ความถ กต องส งถ าท าโดยความระม ดระว ง ควรม การตรวจสอบความเป น ไปได อ นๆ หร อตรวจทานก บต นฉบ บท เป นคะแนนด บอย างเข มงวด ข อผ ดพลาดในการกรอก ระด บคะแนนเท าท พบเห นอาจเก ดจาก 1. การเร ยงล าด บข อม ล ซ งจะต องก าหนดให จ ดเร ยงท กๆ สดมภ การจ ดเร ยงเพ ยง บางสดมภ (โดยบ งเอ ญ) จะท าให ข อม ลของน กศ กษาแต ละคนไม ถ กต อง 2. จ านวนน กศ กษาท ม การเพ มข น หร อลดลงหล งการเพ กถอนรายว ชา ถ าแฟ มข อม ล ฉบ บแรกท ได จากส าน กทะเบ ยนฯ ก อนการเพ ม-ถอน ต างจากหล งการเพ ม-ถอน จะ ท าให การค ดลอกคะแนนต างๆ เช น คะแนนการบ าน คะแนนสอบย อย คะแนนสอบ กลางภาค เป นต นไม สอดคล องก บแฟ มข อม ลท ได มาหล งจากท ม การเพ มถอน 3. ให ระว งว าส าหร บน กศ กษาท ถอนรายว ชา ไม ควรต ดข อม ลของน กศ กษาคนน น ออกไปในช วงท ท าคะแนนสอบกลางภาคหร อคะแนนสอบย อย หร อแม แต คะแนน สอบปลายภาค เพราะส าน กทะเบ ยนฯ ย งคงเก บข อม ลของน กศ กษาท ม การเพ ก ถอนไว และย งรวมไว ในกล มเด ยวก บน กศ กษาท จดทะเบ ยนล กษณะว ชาน น นอกจากน นย งได ระบ ระด บคะแนนเป น W ในช อง GRADE ไว ด วย ท าให การกรอก ระด บคะแนนต องคงระด บคะแนน W ส าหร บน กศ กษาท เพ กถอนล กษณะว ชาไว ใน แฟ มน นๆ หว งเป นอย างย งว า เอกสารน จะเป นประโยชน ก บอาจารย ท กๆ ท านท สนใจการใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อช วยในการพ ฒนาการเร ยนการสอน หากท านม ข อเสนอแนะอย างไร ขอได โปรดแจ งให ผ เข ยนทราบด วย เพ อให เอกสารน เป นว ทยาทานท ม ประโยชน อย างส งส ดก บ ผ ใช ท กระด บ รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน)

ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) 1 ค ม อการใช ระบบกรอกภาระงานบ คลากรคณะว ทยาศาสตร (สายผ สอน) ภาพท 1 ข นตอนการกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2 ข นตอนการใช งานระบบกรอกภาระงาน และประเม นผลการปฏ บ ต งานตนเอง บ คลากรสายผ สอน ม 8 ข นตอนด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เทคน คการตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ล. Error Detection and Correction

เทคน คการตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ล. Error Detection and Correction เทคน คการตรวจสอบความถ กต องของ ข อม ล Error Detection and Correction กล าวน า การร บส งข อม ลส งท เป นห วใจในการด าเน นการค อ ความถ กต องตรงก น ของข อม ล ซ งในว ธ การร บส งไม ว าจะเป นแบบแอนะล อกหร อแบบด

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information