การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

Size: px
Start display at page:

Download "การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)"

Transcription

1 การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ข อม ลท ใช เป นต วอย างท สมม ต ข น)

2 ห วข อ หน า การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนน การสร ปคะแนนสอบกลางภาค การรวมคะแนนและค านวณสถ ต สร ป การก าหนดระด บคะแนน การสร ปจ านวนระด บคะแนนและการกรอกคะแนน บทสร ป 46

3 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 1 1. การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนน การจ ดเตร ยมแฟ มข อม ลส าหร บการท าคะแนนในท น จะเร มจากการท าส าเนาแฟ มข อม ล การค ดลอกข อม ลและการจ ดร ปแบบแฟ มข อม ลให เหมาะสมส าหร บการท าคะแนน การจ ดเตร ยม ด งกล าวให ด าเน นการตามข นตอนต อไปน 1.1 เป ดแฟ มข อม ลท ได จากส าน กทะเบ ยนฯ (เป นแฟ มประเภท Excel ในท น สมม ต ว า แฟ มน ช อ 0955st _01) แฟ มด งกล าวม ล กษณะด งต อไปน

4 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา สร างส าเนาแฟ มข อม ลไว อ กหน งช ดด วยการคล กซ ายท ป ม Office > บ นท กแฟ ม เป น จากน นระบ ช อแฟ มในท อย ท ต องการ (ในต วอย างน ให ช อเป น st338_146) 1.3 เป ดแฟ มใหม (ช อ st338_146) แล วคล กซ ายท ม มบนด านซ ายส ดของตารางเพ อ เล อกแผ นงานท งแผ นของแฟ มใหม

5 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กขวาท พ นท ว าง ค ดลอก เพ อค ดลอกแผ นงานป จจ บ นไปไว ท แผ นงานใหม 1.5 เป ดแผ นงานใหม โดยการคล กซ ายท ม มล างด านซ าย แผ นงานท 2 (Sheet2) ซ ง โดยอ ตโนม ต โปรแกรมจะสร างแผ นงานข นมา 3 แผ นงาน

6 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปรากฏแผ นงานใหม ให วางแผ นงานท ก าล งจะค ดลอกลงบนแผ นงานใหม น โดย การคล กขวาท เซลล A1 วาง 1.7 ต งช อแผ นงานใหม โดยการคล กขวาท Sheet2 เปล ยนช อ จากน นต งช อแผ นงาน ใหม ตามท ต องการ ในท น จะใช ช อว า midterm เพ อใช ส าหร บท าคะแนนสอบกลางภาค

7 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต ดสดมภ ท ไม ต องการใช โดยการคล กซ ายท ห วสดมภ ท ต องการต ดออก ตามด วย การคล กขวาบร เวณท เล อก ลบ 1.9 ต ดแถวท ไม ต องการใช โดยการคล กซ ายท ห วแถวท ต องการต ดออก ตามด วยการ คล กขวาบร เวณท เล อก ลบ

8 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต งช อสดมภ ใหม ตามท ต องการ เช น Midterm(70) เพ อใช กรอกคะแนนสอบ กลางภาคท ม คะแนนเต ม 70 คะแนน 1.11 กรอกคะแนนสอบกลางภาคในสดมภ ด งกล าว ท งน อาจม สดมภ อ นๆ ท แทน คะแนนทดสอบย อยอ นๆ ด วยก ได

9 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 7 2. การสร ปคะแนนสอบกลางภาค การสร ปคะแนนสอบกลางภาคในท น จะท าการจ ดเร ยงคะแนนจากคะแนนส งส ดไปต าส ด ท าการค านวณคะแนนเฉล ย และค าสถ ต อ นๆ เพ อประกอบการประกาศผลคะแนนสอบ 2.1 การจ ดเร ยงคะแนนจากคะแนนส งส ดไปต าส ดให คล กซ ายท ม มบนซ ายของแผ นงาน เพ อเล อกข อม ลท งแผ น จากน นคล กซ ายท ข อม ล เร ยงล าด บ 2.2 จากน นจะปรากฏกล องข อความเพ อให ระบ เง อนไขต างๆ ในการเร ยงล าด บด งน

10 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ให ระบ ต วแปรท ใช เป นหล กในการจ ดเร ยง ในท น ระบ ว าจะจ ดเร ยงตาม ค าของคอล มน D ซ งเป นค าของต วแปร Midterm(70) ผ ใช สามารถเปล ยนได หากต องการ จ ดเร ยงตามต วแปรอ น โดยคล กซ ายท ร มขวาส ดของช องด งกล าวเพ อเล อกให จ ดเร ยงล าด บตาม ค าของต วแปรท ต องการ 2.4 จากน นให เล อกล กษณะการจ ดเร ยงจากน อยท ส ดไปหามากท ส ด หร อจากมากท ส ด ไปหาน อยท ส ด ในท น เล อก มากท ส ดไปหาน อยท ส ด แล วคล กตกลง

11 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ผลล พธ ท ได จะเป นการจ ดเร ยงข อม ลตามคะแนนสอบกลางภาค (ต วแปร Midterm(70)) จากคะแนนส งส ดไปต าส ด 2.6 ต อไปจะท าการค านวณคะแนนเฉล ยและสถ ต อ นๆ ท เก ยวข องประกอบการสร ปผล ให คล กซ ายท ม มบนด านซ าย tab ขวาส ด ค าส งเพ มเต ม ด งน

12 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท Add-in ไป เล อก Analysis ToolPak (และ Analysis ToolPak VBA) จากกล องข อความท ปรากฏข นมา แล วคล กซ ายเล อก ตกลง

13 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา หล งจากต ดต งโปรแกรมเสร จ คล กซ ายท ข อม ล Data Analysis (อย ม มบน ด านขวาส ด) 2.10 เล อก Descriptive Statistics จากกล องข อความท ปรากฏข นมา แล วคล กซ าย เล อก OK

14 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ล กศรแดงในช องบนส ดท เว นว างไว (หล งค าว า Input Range) เพ อ ก าหนดต าแหน งท อย ของข อม ลท ต องการค านวณค าสถ ต 2.12 คล กซ ายค างไว ลากท วบร เวณข อม ลคะแนนสอบกลางภาค (ต วแปร Midterm (70)) เม อตรวจสอบว าม เส นประล อมรอบท วบร เวณข อม ลท กต วแล ว คล กซ ายท ล กศรแดงเพ อ กล บไปย งกล องข อความเด ม

15 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การจ ดกล ม (Grouped By) ระบ ว าจ ดตามสดมภ (Column) ถ กต องแล ว ต อไปให คล กซ ายเล อก Labels in First Row เน องจากการระบ บร เวณของข อม ลน นได รวมส วนท เป น ป ายช อต วแปรท อย ในแถวแรกด วย จากน นคล กซ ายเล อก Summary statistics แล วคล กซ าย เล อก OK 2.14 จากน นจะได สถ ต พรรณนาของคะแนนสอบกลางภาค เช น คะแนนเฉล ยส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน คะแนนต าส ดและคะแนนส งส ด จ านวนผ เข าสอบท งหมด เป นต น

16 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 14 ผ เข าสอบม จ านวนท งส น 86 คน คะแนนต าส ดค อ 0 คะแนน (ไม ได เข าสอบ) และ คะแนนส งส ดค อ 50 คะแนน คะแนนสอบโดยเฉล ยค อ คะแนน ม ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน 8.8 คะแนน ให ส งเกตว าม ธยฐานของคะแนนสอบไม ต างจากคะแนนเฉล ยเท าใดน ก แสดงว า ข อม ลคะแนนสอบน ไม เบ มากน ก (ส งเกตจากค าความเบ Skewness ก ได ) ต อไปจะพ จารณาว าม ผ สอบได คะแนนในช วงต างๆ ต อไปน เป นจ านวนก คน คะแนน จ านวนคน ไม เก น10 คะแนน xx มากกว า 10 แต ไม เก น 20 คะแนน xx มากกว า 20 แต ไม เก น 30 คะแนน xx มากกว า 30 แต ไม เก น 40 คะแนน xx มากกว า 40 แต ไม เก น 50 คะแนน xx มากกว า 50 คะแนน xx (หมายเหต ในท น ทราบแล วว าไม ม ใครได คะแนนเก น 50 คะแนน) 2.15 ให ป อนข อม ลในสดมภ ใดสดมภ หน ง (สมม ต ว าช อ Bin) ในแผ นงานข อม ล (ในท น ช อ midterm) โดยข อม ลท ป อนน ค อขอบเขตบนของแต ละช นตามท ต องการ ในท น ค อ 10, 20, 30, 40, 50, และ 70

17 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ข อม ล Data Analysis Histogram แล วคล กซ ายท OK 2.17 คล กซ ายท ล กศรแดงในช องบนส ดท เว นว างไว (หล งค าว า Input Range) เพ อ ก าหนดต าแหน งท อย ของข อม ลท ต องการ (แบบเด ยวก บข นตอนท 2.11) เม อกล บมาท กล อง ข อความน อ ก ให คล กซ ายท ล กศรแดงหล งค าว า Bin Range เพ อระบ ขอบเขตบนของแต ละช น

18 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อกล บมาท กล องข อความเด มอ ก ให คล ก Labels เน องจากระบ ขอบเขตข อม ลท รวมช อต วแปรไว จากน นให คล กซ ายเล อก Cumulative Percentage และ Chart Output แล ว คล กซ ายเล อก OK 2.19 ผลล พธ ท ได ในแผ นท างานใหม ค อ ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรม ในท น อาจต อง ท าการปร บฮ สโตแกรมให ม ขนาดท ใหญ ข นและม ความสวยงามมากข น

19 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 17 จากตารางแจกแจงความถ ข างต นสร ปได ว า (ฮ สโตแกรมท ปร บแก ไขแล วแสดงด งร ป ข างล าง) คะแนน จ านวนคน ไม เก น10 คะแนน 3 มากกว า 10 แต ไม เก น 20 คะแนน 14 มากกว า 20 แต ไม เก น 30 คะแนน 43 มากกว า 30 แต ไม เก น 40 คะแนน 22 มากกว า 40 แต ไม เก น 50 คะแนน 4

20 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การรวมคะแนนและค านวณสถ ต สร ป ข นตอนส ดท ายได แก การท าคะแนนรวมซ งหมายถ งการหาคะแนนรวมจากคะแนนส วน ต างๆ ของน กศ กษาแต ละคนโดยเท ยบให คะแนนเต มเป นร อยคะแนนเพ อความสะดวกในการ ก าหนดระด บคะแนน อน ง ในต วอย างท จะกล าวถ งต อไป คะแนนส วนต างๆ ได แก คะแนนสอบ กลางภาค คะแนนรายงาน คะแนนสอบปฏ บ ต การและคะแนนสอบปลายภาค หล งจากค านวณ คะแนนรวมแล วจะท าการหาค าสถ ต ต างๆ พ จารณาการแจกแจงของคะแนนรวมเพ อใช ในการ ต ดส นใจก าหนดระด บคะแนนต อไป 3.1 สมม ต ว าคะแนนส วนต างๆ ของน กศ กษาแต ละคนเป นด งข างล างน ถ าคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคค ดเป นร อยละ 80 ของท งหมด ส วน คะแนนรายงานค ดเป นร อยละ 10 และคะแนนสอบปฏ บ ต การค ดเป นร อยละ 10 ของท งหมด สมม ต ต อไปว าจะท าการรวมคะแนนสอบกลางภาครวมก บคะแนนสอบปลายภาคแล วหารด วย สองซ งจะได คะแนนเต ม 82.5 (คะแนนเก นมา 2.5 ก ไม เป นไร ถ อว าเป นคะแนนช วย) จากน นจ ง บวกเข าก บคะแนนรายงานและคะแนนสอบปฏ บ ต การ น นค อคะแนนรวม (เต ม 100 คะแนน) ของน กศ กษาแต ละคนค านวณจาก คะแนนรวม = (คะแนนสอบกลางภาค+คะแนนสอบปลาย ภาค)/2 + คะแนนรายงาน + คะแนนสอบปฏ บ ต การ หร อ Total(100) = ( Midterm(70)+Final(95) )/2 + Report(10) + Lab(10)

21 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา สร างสดมภ ใหม (H) ช อ Total(100) จากน นคล กซ ายท เซลล H2 แล วพ มพ = (d2+g2)/2+e2+f2 ในช องว างด านบน (หล งเคร องหมายถ ก (ส แดง) ผ ด (ส เข ยว) และเท าก บ) เพ อส งให ค านวณคะแนนรวมของน กศ กษาคนท 1 ซ งข อม ลอย ในแถวท สอง แล วกด Enter 3.3 คล กซ ายท เซลล H2 จากน นวางเคอร เซอร ท ม มล างขวาของเซลล H2 เม อปรากฏ เคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว แล วลากลงมาย งบรรท ดอ นๆ เพ อท าการค ดลอกส ตรการ ค านวณคะแนนรวมน ไปย งเซลล ของน กศ กษาคนอ นๆ (อาจท าการค ดลอกโดยการคล กขวาท เซลล H2 ค ดลอก แล ววางย งเซลล อ นๆ ก ได )

22 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปล อยเมาส จะปรากฏคะแนนรวมของน กศ กษาแต ละคนท ได ท าการลากเมาส ไปในข นตอนท ท าการค านวณสถ ต สร ปของคะแนนรวมโดยใช ว ธ เด ยวก บข นตอนท ผลล พธ ท ได แสดงด งข างล าง (ส าหร บน กศ กษาท ถอน W ให เว นว างในช องคะแนนรวม ไม ควร ใส คะแนนรวมท เป นศ นย เพราะจะท าให การค านวณคะแนนเฉล ยไม ถ กต อง)

23 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ท าการป ดเศษคะแนนรวมให เป นจ านวนเต ม โดยการคล กท เซลล I2 แล วพ มพ =round(h2,0) 3.7 จากน นให คล กท เซลล I2 วางเคอร เซอร ท ม มล างขวาของเซลล I2 เม อปรากฏ เคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว แล วลากลงมาย งบรรท ดอ นๆ เพ อท าการค ดลอกการป ดเศษ น ไปย งเซลล ของน กศ กษาคนอ นๆ

24 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา จากน นค ดลอกสดมภ ของคะแนนท ป ดเศษมาไว ย งสดมภ เด ม Total(100) ผลล พธ ท ได ค อคะแนนรวมท ม การป ดเศษซ งจะน าไปใช ในการสร างตารางแจกแจงความถ เพ อก าหนด ระด บคะแนนต อไป 3.9 ก าหนด Bin ซ งเป นขอบเขตของข อม ลในแต ละช น ในท น เน องจากคะแนนต าส ดค อ 36 คะแนนและคะแนนส งส ดค อ 85 คะแนน ด งน นจะสร างขอบเขตต งแต 36,37,38,,85 ท า โดยการพ มพ เลข 36, 37, และ 38 ท ใดก ได ในแผ นงาน (อย าล มต งช อ Bin) คล กซ ายค างไว แล ว ลากท ต วเลขสามต ว

25 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา น าเมาส วางท ม มล างขวาของต วเลขต วส ดท าย เม อปรากฏเคร องหมายบวกให คล กซ ายค างไว ลากเมาส ลงมาเร อยๆ จนได ต วเลขครบตามท ต องการ (ต วส ดท ายค อ 85) 3.11 ท าการสร างฮ สโตแกรมของคะแนนรวมโดยใช ว ธ เด ยวก บข นตอนท ผลล พธ ท ได แสดงด งข างล าง

26 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรมพร อมก บสถ ต อ นๆ เช นคะแนนเฉล ย รวมท งเกณฑ ท ผ สอนก าหนดสามารถช วยในการต ดส นใจสร างเกณฑ ในการก าหนดระด บ คะแนนได ตารางแจกแจงความถ และฮ สโตแกรมท ปร บแต งแล ว แสดงได ด งน Bin Frequency More 0 ตารางแจกแจงความถ ของแต ละคะแนนเพ อใช ในการก าหนดระด บคะแนน

27 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การสร างป ายก าก บท ฮ สโตแกรม ให คล กซ ายหน งคร งท ฮ สโตแกรม จากน นคล กขวา ท ฮ สโตแกรม เพ มป ายช อข อม ล จะได ฮ สโตแกรมท เพ มป ายช อข อม ล ด งน ฮ สโตแกรมชน ดท แสดงความถ (จ านวนน กศ กษา)ก าก บท แท งแต ละแท ง

28 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา กรณ ท ต องการให ฮ สโตแกรมแสดงป ายช อข อม ลท คะแนน ให คล กซ ายหน งคร งท ฮ สโตแกรม จากน นคล กขวาท ฮ สโตแกรม จ ดร ปแบบป ายช อข อม ล จะปรากฏกล องข อความจ ดร ปแบบป ายช อข อม ลข นมา ท tab ป ายช อประกอบด วย เล อก ช อประเภท ป ด ด งน

29 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 27 จะได ฮ สโตแกรมท เปล ยนป ายช อข อม ล ด งน ฮ สโตแกรมชน ดท แสดงคะแนนก าก บท แท งแต ละแท ง

30 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การก าหนดระด บคะแนน การก าหนดระด บคะแนนหร อการแปลงจากคะแนนด บเป นระด บคะแนนหร อเกรดท าได หลายว ธ ด วยก น เช น การพ มพ ค าส ง IF หลายๆ ค าส งซ อนก น การใช กล องข อความของค าส ง IF แทนการพ มพ (เพ อป องก นการพ มพ ผ ดและการใส จ านวนวงเล บเป ดท ไม เท าก บจ านวน วงเล บป ด) และการใช ค าส ง VLOOKUP สมม ต ว าหล งจากพ จารณาตารางแจกแจงความถ ของคะแนนรวม และสถ ต อ นๆ ประกอบการต ดส นใจแล ว ก าหนดเกณฑ ในการก าหนดระด บคะแนนด งน คะแนน ระด บคะแนน ต งแต 80 คะแนนข นไป A 76 คะแนน ถ ง 79 คะแนน B+ (บวก) 71 คะแนน ถ ง 75 คะแนน B 63 คะแนน ถ ง 70 คะแนน C+ (บวก) 54 คะแนน ถ ง 62 คะแนน C 47 คะแนน ถ ง 53 คะแนน D+ (บวก) 41 คะแนน ถ ง 46 คะแนน D ต งแต 40 คะแนนลงมา F อาจพ มพ ค าส ง IF ไว ในไฟล ด วย Microsoft Word หร อ Microsoft Excel เพ อจะได ไม ม ข อผ ดพลาดในเร องจ านวนวงเล บเป ดและวงเล บป ด จากน นเม อม การใช ค าส งน อ กจะได ท าการ ค ดลอกมาใช ได ท นท ไม ต องพ มพ ใหม ค าส ง IF ท ต องพ มพ ในเซลล ของสดมภ ท แทนระด บ คะแนน ค อ =IF(H2>79, "A", IF(H2>75, "B+(บวก)", IF(H2>70, "B", IF(H2>62, "C+(บวก)", IF(H2>53, "C",IF(H2>46,"D+(บวก)",IF(H2>40, "D", "F") ) ) ) ) ) ) ให ส งเกตว า จ านวนวงเล บเป ดของค าส ง IF ม 7 วงเล บ ด งน นจ านวนวงเล บป ดท ท ายส ดของค าส งจะต องม 7 วงเล บด วย ส งเกตต อไปว า เซลล H2 ก ค อค าของต วแปร Total(100) (คะแนนรวมของน กศ กษาคนท 1) ท เราอ างอ งถ ง

31 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา พ มพ ค าส ง IF ข างต นในสดมภ ท แทนต วแปรระด บคะแนน (Grade1) ด งน 4.2 หล งพ มพ เสร จและเคาะแป น Enter จะปรากฏระด บคะแนนท สอดคล องก บคะแนน รวม (ต วแปร Total(100)) ของเซลล น น หร อของน กศ กษาคนแรก ในท น ค อ C+(บวก)

32 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท เซลล น น (ท ได ระด บคะแนน C+(บวก)) วางเมาส ท ม มล างขวาของเซลล เม อปรากฏเคร องหมายบวก ให ท าการค ดลอกโดยคล กซ ายค างไว แล วลากลงมาท บรรท ดต อๆ มาจนครบถ งน กศ กษาคนส ดท าย 4.4 เม อปล อยเมาส จะได ระด บคะแนนของน กศ กษาแต ละคน

33 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา นอกจากการพ มพ ค าส ง IF ซ อนก นแล ว สามารถใช การโต ตอบก บกล องข อความ โดย คล กซ ายท ส ตร แทรกฟ งก ช น 4.6 เม อปรากฏกล องข อความให เล อก ประเภทฟ งก ช นค อ แบบตรรกะ และช อฟ งก ช น ค อ IF แล วคล กซ ายท ตกลง หมายเหต สามารถคล กซ ายท ส ตร แบบตรรกะ(ร ปหน งส อส ม วง) IF ได เช นก น

34 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อปรากฏกล องข อความให พ มพ H2>79 ในช อง Logical_test และใส ค า A ใน ช อง Value_if_true แล วคล กซ ายท ตกลง 4.8 หล งจากน นจะปรากฏค าส ง IF ท เซลล น น วางเคอร เซอร หล ง A ใส เคร องหมาย จ ลภาค (,) เพ อเตร ยมใช ค าส ง IF อ ก

35 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายท ส ตร แบบตรรกะ (ร ปหน งส อส ม วง) เล อกฟ งก ช น IF (แบบเด ยวก บ ข นตอนท ) จากน นเม อปรากฏกล องข อความให พ มพ H2>75 ในช อง Logical_test และใส ค า B+(บวก) ในช อง Value_if_true แล วคล กซ ายท ตกลง 4.10 ให ส งเกตว าจะม ค าส ง IF พร อมวงเล บเพ มข นมาในเซลล น น

36 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา วางเคอร เซอร ท หล ง B+(บวก) ใส เคร องหมายจ ลภาค (,) เพ อเตร ยมใช ค าส ง IF อ กหลายๆ คร ง จนครบเง อนไขตามท ก าหนดไว จากน นกดแป น Enter จะได ระด บคะแนนของ น กศ กษาคนแรก 4.12 ท าการค ดลอกการแปลงคะแนนให ก บน กศ กษาคนอ นๆ เช นเด ยวก บข นตอนท เม อค ดลอกเสร จแล วจะได ระด บคะแนนของน กศ กษาแต ละคนซ งควรจะสอดคล องก บ การใช ค าส ง IF แบบหลายคร งซ อนก นท ผ ใช พ มพ ค าส งเอง

37 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ต อไปจะลองใช ค าส ง VLOOKUP ในการก าหนดระด บคะแนน ซ งม ข อระม ดระว ง ในการก าหนดขอบเขตของคะแนนด บท จะแปลงเป นระด บคะแนนด งน จากต วอย างท ผ านมา เกณฑ ในการก าหนดระด บคะแนนค อ คะแนน ระด บคะแนน ต งแต 80 คะแนนข นไป (80-100) A 76 คะแนน ถ ง 79 คะแนน (76-79) B+ (บวก) 71 คะแนน ถ ง 75 คะแนน (71-75) B 63 คะแนน ถ ง 70 คะแนน (63-70) 54 คะแนน ถ ง 62 คะแนน (54-62) C+ (บวก) C 47 คะแนน ถ ง 53 คะแนน (47-53) D+ (บวก) 41 คะแนน ถ ง 46 คะแนน (41-46) D ต งแต 40 คะแนนลงมา (0-40) F ซ งการใช ค าส ง IF ท ผ านมาน น เข ยนได ด งน =IF(H2>79, "A", IF(H2>75, "B+(บวก)", IF(H2>70, "B", IF(H2>62, "C+(บวก)", IF(H2>53, "C",IF(H2>46,"D+(บวก)",IF(H2>40, "D", "F") ) ) ) ) ) ) การใช ค าส ง VLOOKUP ให สร างตารางของการแปลงคะแนนด บเป นระด บคะแนนด งน ขอบเขต ระด บคะแนน 0 F 41 D 47 D+(บวก) 54 C 63 C+(บวก) 71 B 76 B+(บวก) 80 A มากกว าหร อเท าก บ 41 คะแนนได ระด บคะแนน D มากกว าหร อเท าก บ 47 คะแนน ได ระด บคะแนน D+ มากกว าหร อเท าก บ 54 คะแนนได ระด บคะแนน C มากกว าหร อเท าก บ 63 คะแนนได ระด บคะแนน C+ มากกว าหร อเท าก บ 71 คะแนนได ระด บคะแนน B มากกว าหร อ เท าก บ 76 คะแนนได ระด บคะแนน B+ มากกว าหร อเท าก บ 80 คะแนนได ระด บคะแนน A

38 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา 36 สมม ต ว าสร างตารางการแปลงคะแนนไว ท L4 ถ ง M12 และก าหนด สดมภ Grade3 เพ อใช เก บต วแปรระด บคะแนน ด งน 4.14 ให พ มพ ค าส ง = VLOOKUP(H2,L4:M12,2) ในเซลล K2 ซ งหมายถ งการ พ จารณาว าคะแนน 70 (เซลล H2) เม อพ จารณาในตารางเท ยบคะแนน (L4:M12) แล วจะได ระด บคะแนนใด (ต วเลข 2 ท ายค าส งหมายถ งให น าระด บคะแนนในสดมภ ท 2 ของตารางมาใส )

39 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา หล งกดแป น Enter จะได ระด บคะแนน C+(บวก) ในเซลล K ก อนท าการค ดลอกค าส ง VLOOKUP ให ก บเซลล ของน กศ กษาคนอ น จะต องท า การล อคตารางให เป นตารางเท ยบคะแนนเด มโดยระบ ตารางด งน $L$4:$M$12 (หมายถ งการ ล อคท งแถวและสดมภ ) โดยแก ไขค าส ง VLOOKUP ของเซลล K2 เป น = VLOOKUP(H2,$L$4:$M$12,2) จากน นให ท าการค ดลอกโดยให ก บเซลล อ นๆ ตามปกต

40 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา เม อท าการค ดลอกแล ว (เช นเด ยวก บข นตอนท ) จะได ระด บคะแนนของ น กศ กษาท กคนในสดมภ Grade3 ซ งสามารถเปร ยบเท ยบความถ กต องก บการก าหนดระด บ คะแนนโดยการใช ค าส ง IF ในสดมภ Grade1 และ Grade2 ได

41 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา การสร ปจ านวนระด บคะแนนและการกรอกคะแนน การสร ปจ านวนระด บคะแนนในข นตอนส ดท ายจะเป นการพ จารณาว าม น กศ กษาได ระด บคะแนนต างๆ เป นจ านวนก คน รวมท งผ ท ได ระด บคะแนน W (เพ กถอน) ด วย จากน นจะ ท าการค ดลอกสดมภ ระด บคะแนนท ได น ใส ในสดมภ ส าหร บการก าหนดระด บคะแนนในแฟ มท จะต องน าส งส าน กทะเบ ยนฯ 5.1 ข นตอนแรกได แก การแก ไขระด บคะแนน F ให เป น W ส าหร บน กศ กษาท เพ กถอน รายว ชา เน องจากในแฟ มท ส าน กทะเบ ยนจ ดเตร ยมมาให น นย งคงม รายช อน กศ กษาท เพ กถอน อย ด วย และส าน กทะเบ ยนฯ ได ระบ ระด บคะแนนเป น W ไว ในเซลล น น ในท น ม น กศ กษาสองคนท ท าการเพ กถอนรายว ชา (คะแนนสอบเป นศ นย ) ให ใส ระด บ คะแนน W ให สอดคล องก บแฟ มท ส าน กทะเบ ยนฯ ส งมาเพ อให กรอกระด บคะแนน จะใช Pivot Table ในการสร ปผล จ านวนน กศ กษาท ได ระด บคะแนนต างๆ ซ งม ว ธ การ ด าเน นงานตามข นตอนด งต อไปน

42 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายบร เวณท ต องการให แสดง PivotTable จากน นคล กซ ายท แทรก PivotTable 5.3 จะปรากฏกล องข อความให ระบ ขอบเขตข อม ลท ต องการใช (คล กซ ายท ล กศรแดง ม มขวาส ดของช องว าง ตาราง/ช วง) ในท น อาจเล อกเฉพาะต วแปร Grade1 เพ ยงต วเด ยวก ได

43 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายค างไว ลากเมาส ไปท วข อม ลของต วแปร Grade1 แล วคล กท ล กศรแดงอ ก คร งหน งเพ อให ด าเน นการต อไป 5.5 คล กซ ายเล อก ตกลง เพ อให ด าเน นการต อ

44 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา จะปรากฏกล องข อความด านขวาม อเพ อให ระบ ร ปแบบของ Pivot Table ด งน 5.7 คล กซ ายเล อก Grade1 ทางขวาม อด านบน ลากเมาส มาไว ท บร เวณท เข ยนว า ป าย ช อแถว เพราะต องการให แสดงรายการ (ระด บคะแนนต างๆ) ตามแนวแถว ถ าต องการให แสดง รายการตามแนวสดมภ ให คล กซ ายเล อก Grade1 ทางขวาม อด านบน ลากเมาส มาไว ท บร เวณท เข ยนว า ป ายช อคอล มน

45 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายเล อก Grade1 ทางขวาม อม อด านบนอ กคร งมาไว ท บร เวณท เข ยนว า ค า เพ อให แสดงการสร ปเก ยวก บต วแปร Grade1 ในท น โปรแกรมก าหนดให โดยปร ยายว าเป นการ น บ (Count) ของต วแปร Grade1 (ในกรณ ท ต องการให สร ปเป นอย างอ นโดยเฉพาะข อม ลเช ง ปร มาณให คล กซ ายท น บจ านวน ของ Grade1 การต งค าเขตข อม ล ข อม ล... เพ อเล อกเป น แบบอ น เช น ผลรวม หร อค าเฉล ยเป นต น) คล กซ ายท เคร องหมายกากบาท 5.9 ผลล พธ ท ได แสดงผลสร ปของจ านวนน กศ กษาจ าแนกตามระด บคะแนนต างๆ ด งน ให ระว งว าการเร ยงล าด บน น ไม เป นไปตามท ควรจะเป น เน องจาก B มาก อน B+(บวก), C มาก อน C+(บวก), และ D มาก อน D+(บวก) ด งน นจะต องกรอกผลสร ปอย างรอบคอบ

46 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ท าการค ดลอกสดมภ ระด บคะแนน สดมภ ใดสดมภ หน ง (เช นต วแปร Grade1) เพ อวางลงในสดมภ GRADE ของแฟ มท จะต องส งส าน กทะเบ ยนฯ 5.11 เม อเป ดแฟ มท จะต องส งส าน กทะเบ ยนฯ แล ว คล กท เซลล ท จะต องกรอกระด บ คะแนนของน กศ กษาคนแรก คล กขวาเซลล ท เล อก วางแบบพ เศษ

47 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา คล กซ ายเล อกวาง ค า (ไม เช นน นจะม ส ตรท ใช ค านวณตามมาด วยและท าให เก ด ข อผ ดพลาดเน องจากการอ างอ งของส ตรไม สอดคล องก บแผ นงานน ) แล วคล กซ ายเล อก ตกลง 5.13 จะได ระด บคะแนนปรากฏท สดมภ GRADE (รวมท งระด บคะแนน W ด วย) จากน นกรอกผลสร ปจ านวนน กศ กษาจ าแนกตามระด บคะแนนท ด านล างของแผ นท างาน พร อม ท จะน าส งส าน กทะเบ ยนฯต อไป

48 การใช Microsoft Excel ช วยในการก าหนดระด บคะแนน รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา บทสร ป การใช โปรแกรมส าเร จร ปหร อคอมพ วเตอร ช วยในการก าหนดระด บคะแนนม ความ สะดวกรวดเร ว ให ความถ กต องส งถ าท าโดยความระม ดระว ง ควรม การตรวจสอบความเป น ไปได อ นๆ หร อตรวจทานก บต นฉบ บท เป นคะแนนด บอย างเข มงวด ข อผ ดพลาดในการกรอก ระด บคะแนนเท าท พบเห นอาจเก ดจาก 1. การเร ยงล าด บข อม ล ซ งจะต องก าหนดให จ ดเร ยงท กๆ สดมภ การจ ดเร ยงเพ ยง บางสดมภ (โดยบ งเอ ญ) จะท าให ข อม ลของน กศ กษาแต ละคนไม ถ กต อง 2. จ านวนน กศ กษาท ม การเพ มข น หร อลดลงหล งการเพ กถอนรายว ชา ถ าแฟ มข อม ล ฉบ บแรกท ได จากส าน กทะเบ ยนฯ ก อนการเพ ม-ถอน ต างจากหล งการเพ ม-ถอน จะ ท าให การค ดลอกคะแนนต างๆ เช น คะแนนการบ าน คะแนนสอบย อย คะแนนสอบ กลางภาค เป นต นไม สอดคล องก บแฟ มข อม ลท ได มาหล งจากท ม การเพ มถอน 3. ให ระว งว าส าหร บน กศ กษาท ถอนรายว ชา ไม ควรต ดข อม ลของน กศ กษาคนน น ออกไปในช วงท ท าคะแนนสอบกลางภาคหร อคะแนนสอบย อย หร อแม แต คะแนน สอบปลายภาค เพราะส าน กทะเบ ยนฯ ย งคงเก บข อม ลของน กศ กษาท ม การเพ ก ถอนไว และย งรวมไว ในกล มเด ยวก บน กศ กษาท จดทะเบ ยนล กษณะว ชาน น นอกจากน นย งได ระบ ระด บคะแนนเป น W ในช อง GRADE ไว ด วย ท าให การกรอก ระด บคะแนนต องคงระด บคะแนน W ส าหร บน กศ กษาท เพ กถอนล กษณะว ชาไว ใน แฟ มน นๆ หว งเป นอย างย งว า เอกสารน จะเป นประโยชน ก บอาจารย ท กๆ ท านท สนใจการใช คอมพ วเตอร เป นเคร องม อช วยในการพ ฒนาการเร ยนการสอน หากท านม ข อเสนอแนะอย างไร ขอได โปรดแจ งให ผ เข ยนทราบด วย เพ อให เอกสารน เป นว ทยาทานท ม ประโยชน อย างส งส ดก บ ผ ใช ท กระด บ รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร