INTRODUCING THE INAUGURAL ENTREPRENEUR S RESOURCE EXPOSITION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "INTRODUCING THE INAUGURAL ENTREPRENEUR S RESOURCE EXPOSITION."

Transcription

1 INTRODUCING THE INAUGURAL ENTREPRENEUR S RESOURCE EXPOSITION. The purpose of this event is to provide access and information about resources and opportunities available to small business entrepreneurs at various stages: Date: Thursday, August 13, 2015 Time: 5:00 p.m. 8:00 p.m. Where: Hmong American Partnership Below are a few of the amazing professional organizations who will be sharing their expertise: Join us for this don t miss event that is sure to provide small business entrepreneurs with valuable information and opportunity! See you on August 13th!

2 INTRODUCING THE INAUGURAL ENTREPRENEUR S RESOURCE EXPOSITION. The purpose of this event is to provide access and information about resources and opportunities available to small business entrepreneurs at various stages: Date: Thursday, August 13, 2015 Time: 5:00 p.m. 8:00 p.m. Where: Hmong American Partnership Below are a few of the amazing professional organizations who will be sharing their expertise: Join us for this don t miss event that is sure to provide small business entrepreneurs with valuable information and opportunity! See you on August 13th!

3 THOV NTHUAV TAWV TXOG THAWJ THAWJ LUB KOOM TXOOS RAU COV TUB LAG NTXHAIS LUAM. Lub koom txoos no yuav qhia txog kev pab rau koj pib koj lub lag luam thiab qhia koj nrhiav tswv yim los ua lag luam xws li 3 qib nram no: Cov lag luam ua tseem yuav pib tshiab tshiab uas tseem xav tias, kuv muaj lub tswv yim xwb!tabsis kuv yuav pib li cas thiaj sawv tau? Cov lag luam me uas nyuam qhua tab tau, tab sis xav kom loj hlob thiab nce mus ntxiv. Cov lag luam uas ib txwm muaj los lawm, tab sis xav nce kom loj mus li. Vas Thib: Thursday, August 13, 2015 Sij Hawm: Qhov Chaw: 5:00 p.m. 8:00 p.m. Hmong American Partnership Cov nov yog cov koos haum thiab hoob kas ua tseem ceeb uas yuav tuaj qhia thiab ntaus tswv yim nrog koj: Thov caw cov phooj ywg, niam txiv, kwv tij, thiab zej zog sawv daws tuaj koom lub koom txoos no pab rau cov tub lag ntxhais luam qhia txog kev ua lag ua luam thiab nrhiav tswv yim rau nej txhua tus! Thov ntsib nej suav daws thaum lub 8 hli vam tib 13!

4 OGEYSIIS KU SAABSAN FURITAANKA CARWO LAGU TAAGEERAYO DADKA RABA IN AY NOQDAAN GANACSATO Carwadan waxaa lagu soo bandhigi doonaa akhbaaro iyo habab ganacsatada yar-yar ay ku heli karaan fursado lagu bilaabo ganacsi amaba ay ku balaadhiyaan ganacsigooda, oo ay ka mid yihiin: Sida looga gudbi lahaa marka lagu fikirayo Waxaan hayaa ra yi ganacsi, xageese wax ka bilaabaa? Ganacsi bilow ah, laakiinse u baahan in hore loo socodsiiyo oo loo horumariyo Sida loo gacan qaban lahaa ganacsi cusub oo u baahan in la kobciyo Maalinta: Khamiis, Agoosto 13, 2015 Waqtiga: 5:00 p.m. 8:00 p.m. Goobta: Hmong American Partnership Waxaa halkan hoose ku yaala ururo iyo kambaniyo ka soo qeybgalaya carwadan oo kaaga faa iideyn doona aqoontooda iyo xirfadahooda dhinaca horumarinta ganacsiga oo ay ka mid yihiin: Nagala soo qeybgal xafladaan Yey Ku Dhaafin ah oo la hubo in ay siin doonto akhbaaro iyo fursado qiimo leh dadka doonaya inay ganacsi furtaan ama yeeshaan! Waxaan ku filanaynaa Agoosto 13keeda!

5 INTRODUCCIÓN DE LA EDICIÓN INAUGURAL DE LA EXPOSICIÓN RECURSOS DE EMPRENDEDORES Este evento ofrecerá acceso e información acerca de recursos y oportunidades disponibles para Emprendedores de pequeños empresas a diferente epatas. Fecha: Jueves 13 de Agosto 2015 Hora: 5:00 p.m- 8:00 p.m. Dónde: Hmong American Partnership A continuacíon hay algunas organizaciones profecionales increíbles quienes va a compartir su experiencias: Acompañenos a este evento que está segura proporcionar empresarios de pequeñas empresas con información valiosa y oportunidades! Nos vemos el 13 de Agosto!

Tej Zaum Koj Yuav Tau Txais Cov Nyiaj Supplemental Security Income (SSI)

Tej Zaum Koj Yuav Tau Txais Cov Nyiaj Supplemental Security Income (SSI) Tej Zaum Koj Yuav Tau Txais Cov Nyiaj Supplemental Security Income (SSI) 2013 Tej Zaum Koj Yuav Tau Txais Cov Nyiaj Supplemental Security Income (SSI) SSI yog dabtsi? Supplemental Security Income (SSI)

More information

DAIM NTAWV QHIA TXOG KEV TIV THAIV NTAUB NTAWV MOB NKEES

DAIM NTAWV QHIA TXOG KEV TIV THAIV NTAUB NTAWV MOB NKEES DAIM NTAWV QHIA TXOG KEV TIV THAIV NTAUB NTAWV MOB NKEES DAIM NTAWV NO QHIA TXOG KEV UAS LAWV SIV TAU KOJ TEJ NTAUB NTAWV UAS QHIA TXOG KOJ TEJ MOB. THIAB QHIA TXOG KEV UAS KOJ SIV COV NTAUB NTAWV NO LI

More information

PHAU NTAWV QHIA KEV RAU COV NIAM TXIV THIAB COV THAWJ COJ UAS SAIB XYUAS COV TUB HLUAS NTXHAIS HLUAS

PHAU NTAWV QHIA KEV RAU COV NIAM TXIV THIAB COV THAWJ COJ UAS SAIB XYUAS COV TUB HLUAS NTXHAIS HLUAS PHAU NTAWV QHIA KEV RAU COV NIAM TXIV THIAB COV THAWJ COJ UAS SAIB XYUAS COV TUB HLUAS NTXHAIS HLUAS 2001 los ntawm Intellectual Reserve, Inc. Ceev txhua txoj cai Luam tawm hauv Teb Chaws Amelikas Pub

More information

Kev Pab Nyiaj rau tus Neeg Mob Tsab Cai Xa Nqi thiab Sau Nyiaj

Kev Pab Nyiaj rau tus Neeg Mob Tsab Cai Xa Nqi thiab Sau Nyiaj System Fairview Health Services (Fairview tej Kev Pab Kho Mob) Tsab Cai Kev Pab Nyiaj rau tus Neeg Mob Tsab Cai Xa Nqi thiab Sau Nyiaj Patient Financial Services Billing & Collection Policy Lub Ntsiab:

More information

ACTION PACER CENTER. Xav txog tus cwj pwm coj. Tus me nyuam yog qhov teeb meem DAIM NTAWV QHIA TSWV YIM INFORMATION SHEETS

ACTION PACER CENTER. Xav txog tus cwj pwm coj. Tus me nyuam yog qhov teeb meem DAIM NTAWV QHIA TSWV YIM INFORMATION SHEETS PACER CENTER ACTION INFORMATION SHEETS DAIM NTAWV QHIA TSWV YIM Kev ntsuam xyuas tus cwj pwm coj thiab kev qhia kom coj tus: Qhov cov niam cov txiv yuav tau paub Functional Behavioral Assessment Hmong

More information

Daim Ntawv Qhia Seb Xav Tau Kev Kho Mob Li Cas

Daim Ntawv Qhia Seb Xav Tau Kev Kho Mob Li Cas MINNESOTA PATIENT EDUCATION (HMONG) Daim Ntawv Qhia Seb Xav Tau Kev Kho Mob Li Cas Qhia Seb Koj Xaiv Tej Kev Kho Mob Zoo Li Cas For an English copy, see Health Care Directive: Making Your Health Care Choices

More information

English as a Second Language (ESL) and Bilingual Education

English as a Second Language (ESL) and Bilingual Education For more information on the Division of ESL and Bilingual Education, please contact the ESL and Bilingual Education office at 663-8440 or visit our website at: http://www.madison.k12.wi.us/educserv/eslhome.htm

More information

Tsab Cai Kev Pab Nyiaj

Tsab Cai Kev Pab Nyiaj System Fairview Health Services (Fairview tej Kev Pab Kho Mob) Tsab Cai Tsab Cai Kev Pab Nyiaj Financial Assistance Policy Lub Ntsiab: Tau ntev heev Fairview Health Services twb muab txoj kev pab kho mob

More information

Kev Khaws Thiab Siv Nyiaj Nrog Tsev Txhab Nyiaj (Bank) (2009)

Kev Khaws Thiab Siv Nyiaj Nrog Tsev Txhab Nyiaj (Bank) (2009) Kev Khaws Thiab Siv Nyiaj Nrog Tsev Txhab Nyiaj (Bank) (2009) Koj Tso Siab Rau Los Tau Daim ntawv no qhia txog tej yam loj uas sawvdaws yuavtsum paub txog cov tsev txhab nyiaj (bank) thiab tsev koom nyiaj

More information

Cuab Yeej NtsuaS Chaw Dim Cua

Cuab Yeej NtsuaS Chaw Dim Cua Cuab Yeej NtsuaS Chaw Dim Cua (Draft Check) Npaj tau lawm, hom phiaj, txuag nyiaj! Siv nyiaj tsawg teeb lub cuab yeej ntsuas ncaw dim cua rau hauv koj lub tsev thiab tshawb fawb txog tias yuav txuag nyiaj

More information

Phau Ntawv Muab Lus Ceeb Toom thiab Lus Qhia Rau Niam Txiv & Tub Kawm Ntawv

Phau Ntawv Muab Lus Ceeb Toom thiab Lus Qhia Rau Niam Txiv & Tub Kawm Ntawv Preparing Career Ready Graduates www.fresnounified.org 2014 2015 Phau Ntawv Muab Lus Ceeb Toom thiab Lus Qhia Rau Niam Txiv & Tub Kawm Ntawv Preparing Career Ready Graduates 2309 Tulare Street Fresno,

More information

TXHUA TUS TUB NTXHAIS KAWM NTAWV HAUV SPPS YUAV TAU TXAIS IB LUB IPAD COJ MUS SIV: YAM KOJ YUAV TSUM PAUB

TXHUA TUS TUB NTXHAIS KAWM NTAWV HAUV SPPS YUAV TAU TXAIS IB LUB IPAD COJ MUS SIV: YAM KOJ YUAV TSUM PAUB TXHUA TUS TUB NTXHAIS KAWM NTAWV HAUV SPPS YUAV TAU TXAIS IB LUB IPAD COJ MUS SIV: YAM KOJ YUAV TSUM PAUB IB PHAU NTAWV QHIA RAU COV TUB NTXHAIS KAWM NTAWV THIAB TSEV NEEG ipad Rau Txhua Tus Tub Ntxhais

More information

Mloog Vajtswv Lus. koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis

Mloog Vajtswv Lus. koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis Vajtswv zoo li leej txiv uas muajkevhlubheev. 1 Petus 5:6, 7 Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiabnwsyeejmobsiabpeb. Ib leej txiv uas muaj kev hlub thiab

More information

DIGNITY HEALTH KEV COJ CAI THIAB COV TXHEEJ TXHEEM

DIGNITY HEALTH KEV COJ CAI THIAB COV TXHEEJ TXHEEM DIGNITY HEALTH KEV COJ CAI THIAB COV TXHEEJ TXHEEM LOS NTAWM: Dignity Health Pawg Neeg Tsavxwm ZAJ LUS: HLOOV KHO: (4.50) Kaum ib hlis 14, 2006; Lub rau hli ntuj 27, 2006; Lub rau hli ntuj 2, 2005; Tsib

More information

Mus saib SARC nyob rau saum istawsnev tom lub tsev kawm ntawv thiab/los yog LEA cov Vas Sab.

Mus saib SARC nyob rau saum istawsnev tom lub tsev kawm ntawv thiab/los yog LEA cov Vas Sab. Golden Valley High School Daim Ntawv Teev Ntsiab Lus Feem Xyuam Txog Tsev Ntawv Tshaj Tawm Yog Siv Cov Ntsiab Lus los ntawm Lub Xyoo Ntawv 2013-14 Tsim Luam Tawm Thaum Xyoo 2014-15 Txhua lub tsev kawm

More information

TXOJ KEV SIB YUAV THIAB TSEV NEEG KEV SIB RAUG ZOO PHAU NTAWV PAB COV NEEG KAWM HOOB NO

TXOJ KEV SIB YUAV THIAB TSEV NEEG KEV SIB RAUG ZOO PHAU NTAWV PAB COV NEEG KAWM HOOB NO TXOJ KEV SIB YUAV THIAB TSEV NEEG KEV SIB RAUG ZOO PHAU NTAWV PAB COV NEEG KAWM HOOB NO TXOJ KEV SIB YUAV THIAB TSEV NEEG KEV SIB RAUG ZOO PHAU NTAWV PAB COV NEEG KAWM HOOB NO Luam tawm los ntawm Yexus

More information

Child Sexual Abuse Policy and Procedures of the Diocese of La Crosse. (Picture of Jesus)

Child Sexual Abuse Policy and Procedures of the Diocese of La Crosse. (Picture of Jesus) Txoj Cai thiab cov Txheej Txheem ntawm Koos Txoos Kas Taus Liv txog kev txhom me nyuam deev nyob hauv La Crosse. Child Sexual Abuse Policy and Procedures of the Diocese of La Crosse. (Picture of Jesus)

More information

Kuv cov kwv tij thiab cov muam,

Kuv cov kwv tij thiab cov muam, THAWJ PAWG THAWJ TSWJ HWM TSAB XOV, TSIB HLIS NTUJ 2014 Kev Hlub lub Hauv Paus rau txoj Moo Zoo Peb hlub tsis tau Vajtswv tas siab tas ntsws yog tias peb tsis hlub lwm cov neeg uas nyob hauv ntiaj teb

More information

Instructions in Hmong:

Instructions in Hmong: Instructions in : Cortisol, Saliva Collection Instructions Semen Analysis Collection Instructions Sputum for Cytology Stool Collection Instructions for Clostridium difficile, H. Pylori, Fecal Reducing

More information

This opportunity can have a lasting impact on our students as they encounter new challenges and gain a sense of independence.

This opportunity can have a lasting impact on our students as they encounter new challenges and gain a sense of independence. April 2015 To: MPS Teachers, Specialists & Principals From: Annie Kubes, Milwaukee Recreation Re: CAMPS FOR KIDS This summer, over 100 Milwaukee Public Schools students can experience the wonderful world

More information

English-Hmong Dictionary of Special Education

English-Hmong Dictionary of Special Education English-Hmong Dictionary of Special Education Introduction Written translation or oral interpretation of special education materials into the Hmong language can be frustrating for everyone involved in

More information

Lub Txiaj Ntsim Ntshiab: Zaj Ob

Lub Txiaj Ntsim Ntshiab: Zaj Ob Lub Txiaj Ntsim Ntshiab: Zaj Ob The Holy Eucharist: Rite Two Phiaj Qhia Nrhiav Txheej Txheem Phab Lub Txiaj Ntsim Ntshiab: Zaj Ob...1-30 Yog Tswv Ntuj Lo Lus.1 Nyob Pem Ntuj (Glory to God) 3 Lub Cim Ntseeg

More information

Back to School. What s inside. Translation

Back to School. What s inside. Translation 2013 Back to School What s inside 2013-14 School Calendar Page 1 Letter from the Superintendent Page 2 Getting Ready for School Page 3 Transportation Page 4 Safety Page 5 Health and Nutrition Pages 6-7

More information

BACK TO SCHOOL IS HERE!

BACK TO SCHOOL IS HERE! B2 BACK TO SCHOOL IS HERE! B El regreso a la escuela ya está está aquí! Waxaa soo dhawaatay xiligii lugu noqon lahaa dugsiyada! Rov tuaj kawm ntawv los txog lawm! B School starts: Monday, August 25 - Grades

More information

Hmong Wedding Procedures

Hmong Wedding Procedures Hmong Wedding Procedures Translated by Xai Lor, Txongpao Lee and Kou Yang, Hmong Cultural Center Compiled by Tougeu Leepalao Hmong Wedding Procedures Translated by Xai Lor, Txongpao Lee and Kou Yang, Hmong

More information

Ua tsaug uas koj xaiv Minnesota Chaw Kho Plab Nyhuv. Koj muaj lub sij hawm teem xoo duab nyhuv quav.

Ua tsaug uas koj xaiv Minnesota Chaw Kho Plab Nyhuv. Koj muaj lub sij hawm teem xoo duab nyhuv quav. Ua tsaug uas koj xaiv Minnesota Chaw Kho Plab Nyhuv. Koj muaj lub sij hawm teem xoo duab nyhuv quav. Yog koj muaj ntshav qab zib, hais kom koj tus kws kho mob qhia kev caiv noj haus thiab muab tshuaj.

More information

Just Moved In? MOVE-IN GUIDE What you need to know about recycling, Wastewater and Sewer, operation clean Up, Water conservation and More.

Just Moved In? MOVE-IN GUIDE What you need to know about recycling, Wastewater and Sewer, operation clean Up, Water conservation and More. Just Moved In? city of Fresno s department of Public Utilities MOVE-IN GUIDE What you need to know about recycling, Wastewater and Sewer, operation clean Up, Water conservation and More. ACABA DE MUDARSE?

More information

Zaj Qhia 5: Ntxwg Nyoog thiab Dab (by Txawj Npis Hawj)

Zaj Qhia 5: Ntxwg Nyoog thiab Dab (by Txawj Npis Hawj) Qhib Lus: Zaj Qhia 5: Ntxwg Nyoog thiab Dab (by Txawj Npis Hawj) Muaj ntau tus neeg kuj xav tias Ntxwg Nyoog thiab dab yog cov muaj fwjchim thiab txau ntshai. Tiamsis Vajluskub qhia meej tias Ntxwg Nyoog

More information

Ask Remote Assistance Windowsxp iyo Windows7

Ask Remote Assistance Windowsxp iyo Windows7 Ask Remote Assistance Windowsxp iyo Windows7 waa barnaamish kuu saamaxaayo ama kuu ogolaanaayo adoo qaarad kale joogo uu ku caawiyo qof xirfad uleh oo lagu magacaabo expert adigoo adeegsanaayo internet.

More information

English-Hmong Phrasebook with Useful Wordlist

English-Hmong Phrasebook with Useful Wordlist English-Hmong Phrasebook with Useful Wordlist (for Hmong speakers) Center for Applied Linguistics English-Hmong Phrasebook with Useful Wordlist (for Hmong speakers) Adapted and translated by Cheu Thao

More information

University of California Cooperative Extension Fresno County

University of California Cooperative Extension Fresno County University of California Cooperative Extension Fresno County Hmong and English Commonly Used Words and Phrases Greeting Richard Molinar, Farm Advisor Michael Yang, Research Assistant November 2002 Los

More information

St. Raymond-Our Lady of Good Counsel Catholic Church

St. Raymond-Our Lady of Good Counsel Catholic Church St. Raymond-Our Lady of Good Counsel Catholic Church WE VE COME THIS FAR BY FAITH. Detroit, Michigan Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time October 16, 2011 Pastoral Reflections SENT FORTH BY GOD S BLESSING

More information

Ntawv Qha Rua Cov Tuab Neeg Kws Nyam Qhuav Pib Kawm Computers

Ntawv Qha Rua Cov Tuab Neeg Kws Nyam Qhuav Pib Kawm Computers Ntawv Qha Rua Cov Tuab Neeg Kws Nyam Qhuav Pib Kawm Computers Technology Education For Immigrants & Refugees January 2011 December 2011 Technology Education for Immigrants & Refugees Qhov qhoos kaas nuav

More information

Medi-Cal Provider Directory. Fresno, Kings and Madera Counties

Medi-Cal Provider Directory. Fresno, Kings and Madera Counties Medi-Cal Provider Directory, Kings and Madera Counties Effective October 2014 , Kings and Madera Counties Table of Contents - Índice - - 目 錄 - Cov Taw Kev - - -Nội Dung WELCOME TO ANTHEM BLUE CROSS...4

More information

THE FEDERAL FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT OF 1993 (AS REVISED)

THE FEDERAL FAMILY & MEDICAL LEAVE ACT OF 1993 (AS REVISED) ENGLISH If you have any questions about this information, please contact us at the Office of Human Resources at (608) 265-2257 to communicate in English. If you would like to request translation or interpretation

More information

Major. Tougeu leepal. Xyoo 1919 mus txog xyoo lyzl. lub neej mus ntxiv tom ntej no. tsib nyab laj nkaus nkaus xwb. Yawg Paj cai vwj sawv xov khawm

Major. Tougeu leepal. Xyoo 1919 mus txog xyoo lyzl. lub neej mus ntxiv tom ntej no. tsib nyab laj nkaus nkaus xwb. Yawg Paj cai vwj sawv xov khawm lir l'f l,i rl iil,n,ly,:fffi,:, Yawg Paj cai vwj sawv xov khawm Xyoo 1919 mus txog xyoo lyzl n.vob los tsuas sab qaum teb Yog dab tsi? yog vim raug txoj kev {luab yuam ntawm nplog thiab cob tsib nyab

More information

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000. www.mccd.edu

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000. www.mccd.edu Merced College 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 www.mccd.edu Accredited by western Association of Schools and Colleges This catalog is published for informational purposes. Although every

More information

Dear Memorial Community:

Dear Memorial Community: Dear Memorial Community: Welcome to the -16 school year! I hope your summer has gone well and I hope you all have had a chance to find time to relax. We look forward to this being another successful year.

More information

Aetna Individual Medicare Supplement Plan Application Aetna Life Insurance Company PO Box 13547, Pensacola, FL 32591-3547

Aetna Individual Medicare Supplement Plan Application Aetna Life Insurance Company PO Box 13547, Pensacola, FL 32591-3547 Aetna Individual Medicare Supplement Plan Application Aetna Life Insurance Company PO Box 13547, Pensacola, FL 32591-3547 INSTRCTIONS: To be considered complete, all sections on this form must be filled

More information

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000. www.mccd.edu

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000. www.mccd.edu Merced College 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 www.mccd.edu Accredited by western Association of Schools and Colleges This catalog is published for informational purposes. Although every

More information

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU Merced College 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU Accredited by Western Association of Schools and Colleges This catalog is published for informational purposes. Although every

More information

Promoting and Supporting

Promoting and Supporting DHS-2497-ENG 5-10 Long-Term Care Consultation Services Promoting and Supporting Independent Community Living Minnesota Department of Human Services Attention. If you want free help translating this information,

More information

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU Merced College 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU CATALOG CORRECTIONS/ADDENDUMS: Page 37 remove PSYC-51 from Area D1; remove KINE-34 from Area E2. Page 74 remove CSU breadth

More information

Family Care Partnership Member Handbook

Family Care Partnership Member Handbook icare Family Care Partnership HMO SNP Family Care Partnership Member Handbook for people enrolled in Medicaid only IMPORTANT: If you are covered by Medicare, you should to refer to the Evidence of Coverage

More information

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU

Merced College. 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU Merced College 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 (209) 384-6000 WWW.MCCD.EDU Accredited by Western Association of Schools and Colleges This catalog is published for informational purposes. Although every

More information

Early Childhood Family Education (ECFE)

Early Childhood Family Education (ECFE) Early Childhood Family Education (ECFE) 2014-2015 Class Catalog and Registration Invest in your child s future A program of Minneapolis Early Childhood Education Call 612.668.2127 or visit us online at

More information

Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI)

Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) 2013 Waxaa Suurogal Ah In Lagu siiyo Macaashka kabitaanka ah ee Lambarka Bulshada (SSI) Waa maxay SSI? Macaashka Kabitaanka

More information

Information for the New Claimant WORKER S COMPENSATION

Information for the New Claimant WORKER S COMPENSATION Information for the New Claimant WORKER S COMPENSATION Published by: Employee Compensation and Benefits Services University of Wisconsin Madison 21 N Park Street, Suite 5101 Madison, WI 53715 Daim ntawv

More information

Your Summary of Benefits Dental PPO Plan

Your Summary of Benefits Dental PPO Plan Your Summary of Benefits Dental PPO Plan Basic Option PPO Dental Plan For Groups of 2-50 Employees WELCOME TO YOUR DENTAL PLAN! This benefit summary outlines the basic components of your plan, providing

More information

Department of Health Care Services

Department of Health Care Services Department of Health Care Services 1501 Capitol Avenue, MS 4607 Sacramento, CA 95899-7417 State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND

More information

EACH. Enabling Change Rebuilding Lives EACH. Enabling Change. Rebuilding Lives

EACH. Enabling Change Rebuilding Lives EACH. Enabling Change. Rebuilding Lives EACH Enabling Change Rebuilding Lives EACH Enabling Change Rebuilding Lives EACH...working with diverse communities to help people address their alcohol, drug, mental health and domestic violence concerns.

More information

Hi! Color and complete the fun Reduce, Reuse, and Recycle activities to help our friend Earth.

Hi! Color and complete the fun Reduce, Reuse, and Recycle activities to help our friend Earth. Hi! Color and complete the fun Reduce, Reuse, and Recycle activities to help our friend Earth. Protect younger children from danger. Some things should not go in the garbage. Please take them to a Hennepin

More information

Information for the New Claimant WORKER S COMPENSATION

Information for the New Claimant WORKER S COMPENSATION Information for the New Claimant WORKER S COMPENSATION Published by: Worker s Compensation and Human Resources University of Wisconsin Milwaukee P.O.BOX 413 Milwaukee, WI 53144-0413 Daim ntawv no muaj

More information

Early Childhood Family Education (ECFE)

Early Childhood Family Education (ECFE) Early Childhood Family Education (ECFE) Call 612.668.2127 or visit us online at Class Catalog & Registration 2015-16, Semester 1 http://ecfe.mpls.k12.mn.us or www.facebook.com/mps.ecfe Fun, affordable

More information

Fresno Adult School. Fall/Winter 2011-12 1

Fresno Adult School. Fall/Winter 2011-12 1 Fresno Adult School César E. Chávez Adult Education Center General Education Development (GED) English as a Second Language (ESL) Adult Basic Education (ABE) Career & Technical Education (CTE) High School

More information

DCF 251. LICENSING RULES FOR GROUP CHILD CARE CENTERS With Commentary

DCF 251. LICENSING RULES FOR GROUP CHILD CARE CENTERS With Commentary WISCONSIN ADMINISTRATIVE CODE Department of Children and Families Division of Early Care and Education DCF 251 LICENSING RULES FOR GROUP CHILD CARE CENTERS With Commentary effective January 1, 2009 DCF-P-PFS4024

More information

Family Care Partnership Member Handbook

Family Care Partnership Member Handbook FAMILY CARE PARTNERSHIP Community Care Family Care Partnership Program Family Care Partnership Member Handbook FOR PEOPLE ENROLLED IN MEDICAID ONLY CALUMET, KENOSHA, MILWAUKEE, OUTAGAMIE, OZAUKEE, RACINE,

More information

Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka

Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka Ammaanka Kursiga Baabuurka iyo Kuraasta Buustarka Safety with Car Seats and Booster Seats Car crashes are the main cause of accidental death and serious injury of children. Correctly using a car or booster

More information

Install WordPress locally computer Talaaboyinkaan Qaad step by step

Install WordPress locally computer Talaaboyinkaan Qaad step by step Install WordPress locally computer Talaaboyinkaan Qaad step by step Every time when I start a new blog or a Website using WordPress, I like to have a local copy of it in my computer for easy access and

More information

Marathon County Personnel Policies and Procedures Manual

Marathon County Personnel Policies and Procedures Manual Revised 6/16/15 0 Marathon County Personnel Policies and Procedures Manual Chapter 1 0 1 Chapter 2 Chapter 3 0 1 Chapter 4 Objectives and Scope Purpose of Manual Mission Statement Vision Statement Core

More information

Middle Ear Infection in Children

Middle Ear Infection in Children Middle Ear Infection in Children Middle ear infection, also called otitis media, can be painful for children. This infection is caused when the fluid draining from your child s ear gets blocked. This may

More information

Repairs and maintenance

Repairs and maintenance Repairs and maintenance Phone 020 7364 5015 Email leasehold@ towerhamletshomes.org.uk For Leaseholders Website www.towerhamletshomes.org.uk If you need help, here s how to get in touch Contact us Website

More information

Merced College Catalog 2007-2008

Merced College Catalog 2007-2008 Merced College Catalog 2007-2008 3600 M Street Merced, CA 95348-2898 209.384.6000 The online catalog is divided into three parts, each as a separate PDF. This is Part #1, General Information, which includes:

More information

Minnesota POLICY AND OPERATIONS MANUAL III

Minnesota POLICY AND OPERATIONS MANUAL III Minnesota POLICY AND OPERATIONS MANUAL III TABLE OF CONTENTS MINNESOTA FOOD SHELVES INTRODUCTION AND OVERVIEW.............4 I. PURPOSE OF THE TEFAP POLICY AND OPERATIONS MANUAL...10 II. III. PROGRAM REQUIREMENTS..........11

More information

OVERACTIVE BLADDER AND URGENCY KAADI-HAYSTA KACSAN IYO DEGDEGGA

OVERACTIVE BLADDER AND URGENCY KAADI-HAYSTA KACSAN IYO DEGDEGGA WHAT IS? The bladder is a muscle which contracts to empty the bladder when it is full and you are ready to empty. An overactive bladder means the bladder contracts before it is full. It can sometimes contract

More information

Information Handbook. www.uimn.org. What you need to know about Unemployment Insurance. October 26, 2014 through October 24, 2015

Information Handbook. www.uimn.org. What you need to know about Unemployment Insurance. October 26, 2014 through October 24, 2015 What you need to know about Unemployment Insurance October 26, 2014 through October 24, 2015 www.uimn.org Apply for benefits, request benefit payments, check your account online or by phone Monday through

More information

Response Area 3 - Community Meeting

Response Area 3 - Community Meeting September 2010 Greetings, Welcome to the Independence Division, Response Area 3 monthly community letter. Please check the Independence Division Response Area map at www.cmpd.org/patrol to see which area

More information

2012-2013 FAMILY CHILD CARE PROVIDER CHILD CARE SERVICES GRANT APPLICATION PACKET

2012-2013 FAMILY CHILD CARE PROVIDER CHILD CARE SERVICES GRANT APPLICATION PACKET 2012-2013 FAMILY CHILD CARE PROVIDER CHILD CARE SERVICES GRANT APPLICATION PACKET Tri Valley CCR&R Region 1 Counties Served: Kittson, Marshall, Norman, Pennington, Polk, Red Lake and Roseau Counties working

More information

Substance Abuse or Dependence

Substance Abuse or Dependence Substance Abuse or Dependence Substance abuse is a pattern of using alcohol or drugs that leads to problems in a person s life. These problems can: Put others at risk, such as when driving, working with

More information

Home-School Connection

Home-School Connection Home-School Connection Word Workout WORDS TO KNOW medium arrive argue cozy noticed stubborn A Road Trip Let s go on a trip! First tell me what each word means. Then we ll use the words to describe a trip

More information

EBT. Minnesota. How to Use Your Minnesota EBT Card. Questions? (888) 997 2227. Call Customer Service 24 hours a day 7 days a week

EBT. Minnesota. How to Use Your Minnesota EBT Card. Questions? (888) 997 2227. Call Customer Service 24 hours a day 7 days a week DHS-3315A-ENG 3-10 Minnesota Department of Human Services Electronic Benefit Transfer (EBT) How to Use Your Minnesota EBT Card Minnesota EBT 6104231234567890 What is your Minnesota Electronic Benefit Transfer

More information

Outreach. Newsletter SOMALICAN SOMALI. Inside this Issue: ENGLISH. Tusmada Caddadkan: Volume 2, Issue 4 APRIL, 2010

Outreach. Newsletter SOMALICAN SOMALI. Inside this Issue: ENGLISH. Tusmada Caddadkan: Volume 2, Issue 4 APRIL, 2010 SOMALICAN Outreach Volume 2, Issue 4 APRIL, 2010 Newsletter SOMALI COMMUNITY ACCESS NETWORK SomaliCAN 700 Morse Rd Columbus, OH 43214 614-781-1414 info@somalican.org Inside this Issue: ENGLISH DD Council

More information

Update July 2012. Introduction to Non-emergency Medical Transportation Management System. No. 2012-31

Update July 2012. Introduction to Non-emergency Medical Transportation Management System. No. 2012-31 Update July 2012 No. 2012-31 Affected Programs: BadgerCare Plus, Medicaid To: All Providers, HMOs and Other Managed Care Programs Non-emergency Medical Transportation Management System Expands to HMO Enrollees

More information

WRAPAROUND MILWAUKEE Policy & Procedure

WRAPAROUND MILWAUKEE Policy & Procedure WRAPAROUND MILWAUKEE Policy & Procedure Wraparound Wraparound-REACH FISS Project O-Yeah I. POLICY Date Issued: 7/31/02 Effective Date: 1/1/15 Reviewed: 9/29/14 By: WA Last Revision: 9/29/14 Subject: Section:

More information

Information Handbook. What you need to know about Unemployment Insurance. October 30, 2011 through October 27, 2012

Information Handbook.  What you need to know about Unemployment Insurance. October 30, 2011 through October 27, 2012 What you need to know about Unemployment Insurance October 30, 2011 through October 27, 2012 www.uimn.org Apply for benefits, request benefit payments, check your account online or by phone Monday through

More information

SUMMER PROGRAM APPLICATION

SUMMER PROGRAM APPLICATION www.iefl.org SUMMER PROGRAM APPLICATION LATINO STUDENT LEADERSHIP CONFERENCE July 29 August 3, 2012 ASTROCAMP IDYLLWILD, CALIFORNIA MAY BE DUPLICATED INLAND EMPIRE Dear Student: If you are an eighth- or

More information

Wisconsin Estate Recovery Program Handbook

Wisconsin Estate Recovery Program Handbook Wisconsin Estate Recovery Program Handbook English For help to translate or understand this, please call 1-800-362-3002, 711 or 1-800-947-3529 (TTY) Spanish Si necesita ayuda para traducir o entender este

More information

Important Notice and Parental Fee Worksheet

Important Notice and Parental Fee Worksheet DHS-2977-ENG 3-11 Financial Operations Division PO Box 64171 St. Paul, MN 55164-0171 Fax (651) 431-7507 Medical Assistance (MA) Parental Fees Important Notice and Parental Fee Worksheet for Fiscal Year

More information

2012 Provider Directory

2012 Provider Directory 2012 Provider Directory October 2, 2012 Assistance with this Provider Directory For help to translate or understand this, please call: (414) 289-6874 1-866-229-9695 TTY (414) 289-8591. Si necesita ayuda

More information

Chong-ryang Gung (正兩弓, Strong Bow): Ye Gung (禮弓, Ritual /Ceremonial Bow): Mok Gung (木弓, Wooden Bow) Chol Gung (鐵弓, Iron Bow)

Chong-ryang Gung (正兩弓, Strong Bow): Ye Gung (禮弓, Ritual /Ceremonial Bow): Mok Gung (木弓, Wooden Bow) Chol Gung (鐵弓, Iron Bow) o 1 o o o 2 3 o o o??? o o o o o o o ~ ~ o o oo o o oo ~ 4 o o o o o o o 5 o o o oo oo oo o o o o o o 6 o o o o o o o o o o o o o o o o 7 8 o o o o o o o o o o o 9 10 o o o o 11 o 12 o o o o o o 13 o o

More information

Desde la División de Advanced Solutions de Ingram Micro, queremos agradecerle su asistencia al evento Technology Day organizado por Symantec.

Desde la División de Advanced Solutions de Ingram Micro, queremos agradecerle su asistencia al evento Technology Day organizado por Symantec. Apreciado colaborador, Desde la División de Advanced Solutions de Ingram Micro, queremos agradecerle su asistencia al evento Technology Day organizado por Symantec. A su vez, esperamos que su asistencia

More information

LINIO COLOMBIA. Starting-Up & Leading E-Commerce. www.linio.com.co. Luca Ranaldi, CEO. Pedro Freire, VP Marketing and Business Development

LINIO COLOMBIA. Starting-Up & Leading E-Commerce. www.linio.com.co. Luca Ranaldi, CEO. Pedro Freire, VP Marketing and Business Development LINIO COLOMBIA Starting-Up & Leading E-Commerce Luca Ranaldi, CEO Pedro Freire, VP Marketing and Business Development 22 de Agosto 2013 www.linio.com.co QUÉ ES LINIO? Linio es la tienda online #1 en Colombia

More information

SUMMER WORK AP SPANISH LANGUAGE & CULTURE Bienvenidos a la clase de Español AP!

SUMMER WORK AP SPANISH LANGUAGE & CULTURE Bienvenidos a la clase de Español AP! SUMMER WORK AP SPANISH LANGUAGE & CULTURE Bienvenidos a la clase de Español AP! To truly learn a language you have to use it as much as possible. The AP Exam focuses on the four communication skills: speaking,

More information

Got it covered? We can help you prepare for the unexpected

Got it covered? We can help you prepare for the unexpected Glasgow Housing Association www.gha.org.uk Your home Home contents insurance Got it covered? We can help you prepare for the unexpected Better homes, better lives, a better Glasgow We can produce information

More information

Dr. Jim Short, Director Gottesman Center for Science Teaching and Learning American Museum of Natural History, New York City

Dr. Jim Short, Director Gottesman Center for Science Teaching and Learning American Museum of Natural History, New York City Dr. Jim Short, Director Gottesman Center for Science Teaching and Learning American Museum of Natural History, New York City Urban Advantage is a standards-based collaboration between an urban public

More information

Your New Non-emergency Medical Transportation Manager

Your New Non-emergency Medical Transportation Manager Member Update June 2013 Spanish Si necesita ayuda para traducir o entender este texto, por favor llame al teléfono 1-800-362-3002 (V/TTY). Russian Если вам не всё понятно в этом документе, позвоните по

More information

Если вам нужен данный документ на другом языке, напечатанным шрифтом Брайля или крупным шрифтом, обращайтесь по телефону:

Если вам нужен данный документ на другом языке, напечатанным шрифтом Брайля или крупным шрифтом, обращайтесь по телефону: If you need this handbook in another language, Braille, or large print, please call: Toll-free:1-866-992-66600 TTY: Call the Wisconsin Relay System at 711 Interpreter and translation services are available

More information

Owatonna - BCBSF Library Initiative Evaluation Plan Template March 2013. Data to be collected

Owatonna - BCBSF Library Initiative Evaluation Plan Template March 2013. Data to be collected Owatonna - BCBSF Library Initiative Evaluation Plan Template March 2013 Activity to be Create new access points to access the library, focused on health equity topics, for targeted population a. Provide

More information

Horizon 2020 Y emprendedores en la red

Horizon 2020 Y emprendedores en la red Horizon 2020 Y emprendedores en la red 29 November 2011 Oportunidad para el ABI Horizon es el nuevo programa de la UE para la investigación y la innovación con llamadas desde el 2013 EL ABi debe empezar

More information

Minneapolis Healthy Corner Store Program

Minneapolis Healthy Corner Store Program Testing an Evaluation Model for Assessing the Efficacy of the Minneapolis Healthy Corner Store Program MAKING PRODUCE MORE VISIBLE, AFFORD ABLE AND ATTR ACTIVE MINNEAPOLIS HEALTH DEPARTMENT SEPTEMBER 2013

More information

Information Regarding / Información acerca de Unlicensed Money Transmitter / Your Personal Information /

Information Regarding / Información acerca de Unlicensed Money Transmitter / Your Personal Information / STATE OF CALIFORNIA BUSINESS, TRANSPORTATION AND HOUSING AGENCY DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS WILLIAM S. HARAF, Commissioner of Financial Institutions www.dfi.ca.gov COMPLAINT REGARDING AN UNLICENSED

More information

Entrenamiento a Embajadores Ambassador training

Entrenamiento a Embajadores Ambassador training Entrenamiento a Embajadores Ambassador training Quiénes somos? Who we are? Levanta la mano si Please raise your hand if a. b. c. d. e. f. g. h. Hablas español You speak spanish Hablas Inglés You speak

More information

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT REFERENCE GUIDE

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT REFERENCE GUIDE TITLE: NUMBER: ISSUER: Spring Semester 2014 Alternate Emergency Exercise Earl R. Perkins, Assistant Superintendent School Operations Office of the Superintendent ROUTING Instructional Superintendents Administrators

More information

Rental Property Checklist

Rental Property Checklist Visit our website at www.minneapolismn.gov/inspections/ to review other need-to-know topics: Rental license standards Reinspection fee Rental property management best practices Healthy home & lead hazard

More information

Activities for IBM Industry Forum 2010

Activities for IBM Industry Forum 2010 Activities for IBM Industry Forum 2010 Facebook Event. LinkedIn Event. developerworks blog entry. Twitter posts. Page 1 Social Media traffic contribution dw mailings peak (among other possible factors)

More information

Camden and Islington Wheelchair Service. Information for clients

Camden and Islington Wheelchair Service. Information for clients Camden and Islington Wheelchair Service Information for clients About the wheelchair service Our team of clinical and clinical support staff offer a range of services including: Specialist wheelchair and

More information

Information Regarding / Información acerca de Unlicensed Money Transmitter / Your Personal Information /

Information Regarding / Información acerca de Unlicensed Money Transmitter / Your Personal Information / STATE OF CALIFORNIA BUSINESS, TRANSPORTATION AND HOUSING AGENCY DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS WILLIAM S. HARAF, Commissioner of Financial Institutions www.dfi.ca.gov COMPLAINT REGARDING AN UNLICENSED

More information

Programa de Cursos Intensivos de Inglés (CIDI) Verano 2015

Programa de Cursos Intensivos de Inglés (CIDI) Verano 2015 Programa de Cursos Intensivos de Inglés (CIDI) Verano 2015 Listado de seleccionados para participar en el Programa de Cursos Intensivos de Inglés (CIDI) Verano 2015 y universidades destino. Código Universidad

More information

RIGGING CONDITIONS AND PROCEDURES

RIGGING CONDITIONS AND PROCEDURES RIGGING CONDITIONS AND PROCEDURES 1. ESTIMATE BUDGET PROCEDURES 1.1 Rigging Order The exhibitor should fill in the form Quotation Order Form (enclosed in the next section) in order to elaborate the suitable

More information