PENGENALAN OBJEKTIF OUM 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PENGENALAN OBJEKTIF OUM 29"

Transcription

1 TOPIK 3 TOPIK 3 PENGENALAN Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. Oleh itu, adalah tidak keterlaluan jika dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan. Hingga kini, media pengajaran masih menjadi salah satu domain utama dalam bidang ini. Dalam topik ini, perbincangan akan dimulakan dengan konsep media dan media pengajaran, diikuti dengan pengkelasan, fungsi, pemilihan dan penyediaan media pengajaran. Perbincangan ini diharapkan dapat memberi gambaran yang umum, tetapi jelas tentang media pengajaran yang biasanya disamakan pengertiannya dengan teknologi pengajaran. OBJEKTIF Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. menghuraikan konsep media dan media pengajaran; 2. merumuskan fungsi media pengajaran; 3. menghuraikan pengkelasan media pengajaran; 4. menghuraikan faktor dan cara pemilihan media pengajaran; dan 5. menghuraikan langkah penyediaan media pengajaran. OUM 29

2 TOPIK 3 PETA MINDA TOPIK TOPIK 3: Konsep Media dan Media Pengajaran Media Pengajaran Fungsi Media Pengajaran Kelebihan Media Pengajaran Pengkelasan Media Pengajaran Fungsi Media Pengajaran dalam Pengajaran Faktor Objektif Pemilihan Media Pengajaran Faktor Pelajar Penyediaan Media Pengajaran Faktor Kadeah Faktor Praktikal 3.1 KONSEP MEDIA DAN Media atau medium bermakna saluran komunikasi. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Berdasarkan maksud asal media, ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Contoh media termasuklah filem, televisyen, radio, rakaman audio, gambar foto, bahan bercetak, komputer dan pengajar. Bagi Heinich et al. (2002), media digunakan untuk membantu proses komunikasi. Namun, media masih mempunyai pelbagai makna. Percival dan Elington (1984) membahagi media kepada dua: Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan Ini termasuklah perkataan bercetak, filem, pita, piring hitam, slaid dan kombinasi di antaranya. 30 OUM

3 TOPIK 3 Pelbagai Saluran Komunikasi Massa Ini termasuklah surat khabar, radio dan televisyen. Reiser dan Gagne (1983), pula mendefinisikan media sebagai sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Oleh yang demikian, guru atau pengajar, bahan bercetak, persembahan slaid bersuara dan apa sahaja yang boleh menyampaikan mesej digolongkan sebagai media. Jika diperincikan istilah di atas, gambaran sebuah media bagaikan sama seperti saluran paip. Yang menjadi fokus adalah peralatan yang membawa mesej. Konsep ini seolah-olah mengenepikan peranan mesej itu sendiri. Sedangkan, yang menggerak dan memberi kesan kepada manusia adalah mesej. Justeru, konsep ini boleh dianggap kurang lengkap. Konsep yang dikemukakan oleh Torkelson (1972) adalah amat menarik. Beliau membahagikan media kepada tiga bahagian, iaitu mesej, bentuk mesej dan saluran mesej. (Sila rujuk Rajah 3.1). Saluran Mesej Bentuk Mesej Mesej Rajah 3.1 : Konsep media menurut Torkelson (a) (b) (c) Mesej adalah isi kandungani, iaitu apa sahaja yang terkandung dalam media itu sama ada mesej yang berbentuk memberitahu, menaikkan semangat dan lain-lain adalah dikira sebagai mesej. Bentuk Mesej pula adalah berkaitan bagaimana mesej itu disimpan. Ia terangkum dalam satu ruang yang luas, bermula dengan bentuk bahan sebenar hingga ke bentuk yang abstrak. Mesej boleh disimpan dalam bentuk perkataan, lisan, gambar, objek, simbol, dll. Saluran Mesej pula adalah peralatan fizikal sama ada yang berbentuk elektrikal atau mekanikal yang membolehkan mesej dipersembahkan kepada pelajar. Misalnya, televisyen, projektor filem, dll. Apakah jenis media yang akan anda gunakan untuk mengajar: (a) Sains mengenai rupa atom; (b) Matematik mengenai set, subset dan tindanan: (c) Perbezaan lagu-lagu klasik Timur; dan (d) Contoh binatang-binatang terancam di Malaysia? OUM 31

4 TOPIK Media Pengajaran Apakah media pengajaran? Menurut Heinich et al. (2002), jika media itu membawa mesej tentang pengajaran, maka media digelar sebagai media pengajaran. Kemp dan Smellie (1994), pula mendefinisikan media pengajaran sebagai audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam perlaksanaan sesuatu pengajaran. Terdapat definisi media pengajaran yang kelihatan lebih kemas daripada di atas. Definisi ini berbunyi: Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. Definisi ini jelas menunjukkan penggunaan media adalah untuk memberi kesan kepada pembelajaran. Namun, makna pembelajaran di sini adalah pembelajaran secara am, yang tidak dibataskan kepada pembelajaran di sekolah sahaja. Dari sudut penggunaan media pengajaran, Ngui Kuan Sang (1989), berpandangan bahawa ia adalah satu pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan/atau pendengaran seseorang serta teknik-teknik pengajaran, termasuk juga proses pengalaman, persediaan dan perasaan. Ini bermakna ia adalah satu proses pengalaman yang total. Pandangan ini membuka skop media pengajaran dengan luas kerana ia tidak menekankan aspek alat sahaja tetapi juga teknik dan seluruh proses pembelajaran itu. Namun, penekanan kepada aspek pendengaran dan penglihatan sahaja tidak memadai kerana manusia belajar melalui seluruh pancainderanya. Walau apapun, semua definisi di atas jelas menekankan media pengajaran sebagai satu elemen yang amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Ia merupakan penghubung antara pelajar dan guru, antara pelajar dengan pelajar dan setiap orang yang terlibat dalam proses P&P. Penjelasan ini mungkin dapat menukarkan pandangan bahawa media pengajaran itu sama dengan alat bantu mengajar (ABM). Istilah ABM telah lama dibubarkan (sejak tahun 60an) kerana istilah ini memberi kurang perhatian kepada: pelajar; pengembangan pembelajaran; dan aspek penilaian. Istilah ini juga tidak lagi bertepatan dengan arus pendidikan semasa yang semakin terbuka dan terdedah dengan pelbagai pilihan. Pendidikan masa ini tidak bergantung hanya kepada alat semata-mata. Pendidikan sekarang juga tidak memerlukan kehadiran guru setiap masa. Justeru konotasi membantu guru semakin kurang diterima. 32 OUM

5 TOPIK 3 Buat carta yang menunjukkan definisi media dan media pengajaran. 3.2 FUNGSI (MP) Berhubung dengan dunia pendidikan yang semakin demokratik, fungsi media pengajaran (MP) turut berubah dan berkembang. Bahagian ini akan memaparkan fungsi MP dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sama ada semasa kehadiran guru mahupun tidak Kelebihan MP Untuk memulakan perbincangan, mari kita tinjau kelebihan yang ada pada MP yang sungguh fleksibel dan dapat memenuhi kehendak P&P. (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Kita selalu beranggapan, perkataan sudah memadai untuk menyatakan sesuatu mesej. Seringkali, kepercayaan itu menyebabkan kita menghadapi pelbagai masalah komunikasi. Justeru, adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. Misalnya, untuk menyatakan besar, tunjukkan objek atau gambar yang menunjukkan saiz besar yang dimaksudkan. Dengan media, segala simbol, verbal yang abstrak, dapat diperjelaskan dan ini memudahkan pelajar memahami pelajaran. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini, penjelasan dengan lebih berkesan dan menarik seperti penggunaan animasi, bunyi dan muzik dapat dilakukan. (b) Mengatasi Batasan Ruang, Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang, waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model, gambar, transparensi, filem atau video. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. (iii) (iv) (v) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem, gambar foto mahupun secara lisan. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model, gambar rajah, dll. Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. OUM 33

6 TOPIK 3 (c) (d) Penggunaan Media Pengajaran Secara Betul dan Bervariasi Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat, meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. Pelajar juga boleh belajar sendirian, menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing. Pengalaman dan Persepsi yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar, sifat unik yang ada pada setiap pelajar, ditambah dengan persekitaran yang berbeza membuatkan guru mengalami kesulitan. Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama. Misalnya, sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal. Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip. Latihan 3.1 Dengan rigkas, nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran Fungsi MP dalam Pengajaran Dengan kelebihan yang ada pada media ini, ia mampu berfungsi dalam pelbagai cara, bersesuaian dengan keperluan dan perkembangan pengajaran masa ini. Berikut dihuraikan bagaimana media berfungsi dalam pelbagai bentuk pengajaran. (a) (b) Pengajaran Bersama Pengajar Ini adalah penggunaan media yang paling biasa di mana ia membantu pengajar melaksanakan pengajarannya secara langsung (live). Keberkesanan media dalam konteks ini bergantung kepada bagaimana pengajar itu menggunakan media tersebut, tidak kira sama ada media itu dipilih daripada sesuatu koleksi atau disediakan oleh beliau sendiri. Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar Media boleh digunakan secara berkesan tanpa kehadiran pengajar, sama ada kerana pengajar tidak ada atau sedang membantu pelajar lain. Ini tidak bermakna pelajar belajar tanpa panduan. Pelajar dibimbing oleh pereka media tersebut (seperti mana penulis membimbing anda mempelajari modul ini) dan pengajaran jenis ini dikenali sebagai pengajaran kendiri. Media yang digunakan dalam situasi ini biasanya dipakej dengan sempurna, iaitu menerangkan dengan jelas tentang tujuan, objektif, cara mengguna dan menilai pencapaian sendiri. Pengajaran seperti ini tidak berhasrat untuk menggantikan tugas guru. Sebaliknya, dengan cara ini guru boleh menjadi pengurus yang lebih cekap dan kreatif, tidak hanya sebagai penyampai maklumat semata-mata. 34 OUM

7 TOPIK 3 Apakah masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan media dalam bentuk (a) pengajaran bersama pengajar; dan (b) pengajaran tanpa pengajar? (c) Folio Bermedia Folio adalah koleksi kerja pelajar yang menunjukkan perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempoh waktu. Folio biasanya merangkumi artifaks seperti buku bergambar, persembahan video atau audio yang dibuat sendiri oleh pelajar. Penghasilan folio membina kebolehan pelajar untuk memahami, merumus dan membentang hasil fikiran mereka. Pembelajaran seperti ini dikenali juga sebagai pembelajaran dengan media (learning with media) yang didapati berupaya memupuk pemikiran kreatif di kalangan pelajar. Ini adalah kerana pelajar sendiri berfungsi sebagai pereka media. Untuk itu, mereka perlu menganalisis, mendapatkan dan mentafsir maklumat, menyusun maklumat yang ada, dan menyampaikan maklumat itu kepada orang lain. Kajian terhadap pembelajaran jenis ini menghasilkan pelajar yang menitikberatkan soal ketepatan, bertanggungjawab terhadap maklumat yang dikemukakan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas. (d) (e) Pengajaran Tematik (Thematic) Pengajaran jenis ini berfokus kepada sesuatu tajuk yang dipilih atau ditentukan oleh guru. Ia bermula dengan perkongsian pengalaman yang diperolehi mungkin daripada tayangan video, lawatan ke muzium atau mendengar ceramah. Kemudian, diikuti dengan perkongsian kepakaran di mana pelajar secara bekerjasama mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan. Suatu laporan dikeluarkan dan dibentangkan untuk dikongsi oleh semua murid di dalam kelas. Tema yang biasa dilaksanakan adalah seperti sejarah sukan Olimpik, sejarah tempatan, industri tempatan dan sebagainya. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Pendidikan jarak jauh (PJJ) bukan suatu yang asing lagi bagi pelajar di Malaysia. Ia kini berkembang luas dan menjadi tapak bagi menyediakan peluang belajar pelbagai bidang ilmu kepada semua orang. Media yang digunakan merangkumi media cetak dan elektronik. Telekonferensi membolehkan pelajar dari pelbagai tempat bertemu dan berbincang secara maya. Ruangan berbual, papan buletin dan listserv turut menyokong komunikasi pembelajaran jenis ini. (f) Pendidikan bagi Pelajar Istimewa Media memainkan peranan yang besar di kalangan pelajar yang kurang upaya. Pelajar pekak misalnya memerlukan bahan pembelajaran yang berbeza daripada pelajar normal. Teknologi masa kini telah menyediakan peralatan yang bersesuaian dengan mereka yang kurang berupaya/kecacatan. OUM 35

8 TOPIK 3 Bagi pelajar pintar, yang juga terangkum dalam kumpulan pelajar istimewa, mereka disediakan dengan bahan-bahan tambahan yang membolehkan mereka memupuk kepintaran yang ada seperti menerokai sesuatu tajuk dan mempersembahkan dapatan kepada kelas. Untuk menguji kefahaman anda, sila selesaikan latihan berikut. Latihan 3.2 Lengkapkan jadual yang menunjukkan perbezaan antara konsep teknologi pengajaran dengan media pengajaran. Teknologi Pengajaran Media Pengajaran 3.3 PENGKELASAN Terdapat pelbagai klasifikasi media yang diasaskan kepada sesuatu teori tertentu. Namun, untuk tujuan perbincangan di sini, hanya sebahagian kecil sahaja yang akan disentuh. Klasifikasi media yang pertama dihasilkan oleh Hoban dan Zissman (1937). Ia berasaskan kepada kepercayaan bahawa nilai sesuatu bahan pandang dengar (istilah yang digunakan pada masa itu) terletak pada tahap realismenya. Semakin realistik sesuatu bahan, semakin tinggilah nilainya kepada pembelajaran. Dalam membangunkan konsep ini, para penyelidik tersebut menyusun pelbagai kaedah pengajaran dalam hierarki realismenya bermula daripada konkrit (situasi sebenar) kepada abstrak (perkataan). Rajah 3.2 menunjukkan kedudukan media berbanding pengalaman yang diberikan. Media Pengalaman Perkataan Gambar Rajah Peta Gambar/Lukisan Filem/Video Model 3D Objek/Realia Ujikaji/Demonstrasi Komputer (Simulasi) Situasi sebenar Abstrak Konkrit Rajah 3.2: Model Hoban dan Zissman 36 OUM

9 TOPIK 3 Edgar Dale (1946), mengambil pendekatan yang sama dengan Hoban dalam membina Kon Pengalaman Dale (sila lihat Rajah 3.3). Dalam kon ini, pengalaman konkrit dimulakan dengan pelajar sendiri melibatkan diri dalam suatu pengalaman yang sebenar. Pengalaman konkrit ini semakin berkurangan apabila peranan pelajar sebagai pemerhati kepada peristiwa sebenar berkurangan. Peristiwa sebenar dalam bentuk salinan seperti rakaman video. Akhirnya, pengalaman abstrak dialami apabila pelajar mentafsir simbol visual dan lisan yang mewakili peristiwa tersebut. Menurut Dale, pelajar boleh memanfaatkan aktiviti pembelajaran yang abstrak asalkan mereka telah mempunyai banyak maklumat konkrit yang boleh digunakan bagi mentafsir konsep yang abstrak tersebut. Kon ini dianggap satu model yang praktikal bagi menganalisis ciri-ciri media pengajaran dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan. Abstrak Simbol/ verbal Persimbolan Simbol visual Rakaman audio/video gambar kaku Gambar Bergerak Pemerhatian Bahan Pameran Lawatan Tunjuk cara Pengalaman melalui lakonan atau drama Pengalaman tiruan Penglibatan Pengalaman sebenar Konkrit Rajah 3.3: Kon pengalaman Dale Berdasarkan kon yang sama, Brunner (1966), membahagikannya kepada 3 pengalaman, iaitu pengalaman enaktif, pengalaman ikonik dan pengalaman simbolik atau digital (lihat Rajah 3.4). Beliau mencadangkan penyampaian pelajaran bermula daripada pengalaman enaktif (pengalaman secara langsung atau sebenar) ke pengalaman ikonik (melalui visual) dan seterusnya kepada pengalaman simbolik atau digital (melalui perkataan). Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan menentukan kejayaan atau penguasaan pelajar terhadap sesuatu pelajaran. Prinsip penyusunan ini sama dengan yang disarankan oleh Dale. OUM 37

10 TOPIK 3 Simbol/ verbal Simbol visual Abstrak Rakaman audio/video gambar kaku Gambar Bergerak Ikonik Bahan Pameran Lawatan Tunjuk cara Pengalaman melalui lakonan atau drama Pengalaman tiruan Enaktif Pengalaman sebenar Rajah 3.4: Kon pengalaman Dale menurut tafsiran Brunner Jika dibandingkan dengan Hoban et al. dan Dale, klasifikasi media yang dilakukan oleh Gagne dan Briggs agak berbeza. Mereka mengumpulkan media dalam enam kategori berdasarkan rangsangan fizikal yang dihasilkan oleh setiap media. Enam kategori tersebut ialah: perkataan yang diucapkan; bunyi selain daripada perkataan yang diucapkan; perkataan bercetak; gambar pegun; gambar bergerak; dan sampel sebenar. Daripada sifat fizikal ini, ia dikaitkan dengan peralatan yang memiliki ciri-ciri ini. Misalnya, gambar pegun boleh disampaikan melalui slaid, filem, video, CD dan sebagainya. Bagi Gagne dan Briggs (1974), mengenali ciri ini adalah lebih penting dalam membuat pemilihan media, daripada terus kepada menentukan peralatan dan bahan. Misalnya, jika pembelajaran itu memerlukan pelajar mengenal pasti ciri-ciri serangga, maka ciri fizikal media yang terbabit adalah gambar pegun, perkataan yang diucapkan, bunyi dan mungkin juga sampel sebenar. Terdapat pelbagai perkakasan yang memiliki ciri-ciri gambar pegun, perkataan yang diucapkan dan bunyi seperti video, slaid berpita, televisyen, CD-ROM dan sebagainya. Mana-mana satu daripadanya dapat melaksanakan objektif yang sama. Oleh itu, keputusan perlu diambil untuk memilih satu atau lebih media ini menurut kemampuan masing-masing. Andainya kos menjadi batasan, slaid berpita mungkin menjadi pilihan terbaik. Terdapat satu pengkelasan yang juga berdasarkan ciri-ciri fizikal media. Pengkelasan ini membahagikan media kepada 8 jenis, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual OUM

11 TOPIK 3 Jadual 3.1: Pengkelasan Media Bil. Jenis Media Contoh 1. Media Tayang Kaku transparensi, slaid dan mikrofilem 2. Media Tayang Bergerak pita video, cakera padat digital dan filem 3. Bahan Grafik lukisan, poster, kartun, carta dan graf 4. Gambar Kaku gambar foto, kad imbasan dan poskad 5. Bahan Pameran Tiga-Dimensi model, boneka, diorama dan pupet 6. Papan Pameran papan kapur, papan putih, papan flanel dan papan buletin 7. Media Audio pita kaset, cakera padat dan komputer 8. Media Cetak modul, buku teks, surat khabar, majalah dan risalah Latihan 3.3 Nyatakan secara ringkas jenis-jenis media pengajaran mengikut pengkelasan. 3.4 PEMILIHAN (MP) Seperti yang telah dibincangkan dalam Topik 2, pemilihan media merupakan satu perkara yang amat penting dalam memastikan pembelajaran berkesan. Dalam topik ini, pemilihan media akan berfokuskan kepada pemilihan format atau bentuk media. Ini bermakna, pendekatan yang akan diambil oleh anda adalah untuk menghasilkan sendiri media pengajaran. Biasanya kita menganggap pelajar yang tidak belajar itu malas atau bodoh, tetapi sebenarnya mereka tidak dapat belajar kerana media yang digunakan tidak sesuai dengan kandungan pelajaran serta gaya pembelajaran mereka. Misalnya, istilah yang abstrak seperti ion dan molekul sukar dibayangkan, jika hanya diucapkan secara lisan. Akan tetapi, untuk terus berada di bilik darjah, pelajar terpaksa menghafal dan menelan apa yang diberikan tanpa mengambil kira sama ada mereka benar-benar memahami konsep ini. Mereka mungkin berjaya dalam ujian, tetapi gagal dalam pengertian. Oleh kerana itu, pemilihan MP diumpamakan sebagai memilih kasut. Kasut yang muat di kaki sedap dipakai. Kasut yang terbesar atau terkecil, walaupun cantik dan murah tidak dibeli kerana ia tidak selesa dan tidak mudah diubahsuai. Pendek kata, kita hanya membeli kasut yang benar-benar padan dengan kaki kita. Menyentuh soal padan, dalam konteks pengajaran, ia bermakna media pengajaran yang digunakan itu mestilah bertepatan dengan kehendak objektif pengajaran. Prinsip pemilihan MP menyatakan: Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. OUM 39

12 TOPIK 3 Ini bermaksud, kita perlu mengenal pasti objektif sebelum memulakan proses pemilihan seperti mana yang telah dibincangkan dalam model ASSURE. Seperkara lagi, pemilihan juga perlu mengambil kira keseimbangan antara soal kepentingan media itu dan keberkesanan kos. Rajah 3.5 mengilustrasikan aspek ini. Kepentingan Keberkesanan Kos Rajah 3.5: Prinsip pemilihan media Selain daripada faktor utama yang disebutkan di atas, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi pemilihan media. Berikut disertakan carta (sila lihat Rajah 3.6) yang menunjukkan faktor yang terlibat dalam pemilihan media. Isi pelajaran dan tahap pencapaian yang dikehendaki Objektif pembelajaran Populasi sasaran Pemilihan Perwatakan pelajar Kekangan dalam pelaksanaan Penggunaan media Sikap dan kemahiran guru Pengajaran, ruang dan kemudahan Penggunaan Rajah 3.6: Faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penggunaan media pengajaran 40 OUM

13 TOPIK 3 Berdasarkan carta di atas, faktor asas dalam pemilihan media ialah isi pelajaran, objektif, kaedah dan pelajar. Faktor yang lain merupakan faktor sampingan yang boleh digolongkan di bawah satu label, iaitu praktikal. Dalam modul ini perincian akan diberikan kepada faktor asas, iaitu: objektif; pelajar; kaedah; dan praktikal Faktor Objektif Terdapat beberapa panduan untuk memilih media berasaskan objektif. (a) Kajian telah menunjukkan terdapat hubungan antara MP dengan objektif pembelajaran. Sebahagiannya dapat dilihat daripada Jadual 3.2. Jadual 3.2: Hubungan antara Media Pengajaran dengan Objektif Pembelajaran Jenis-jenis Media Pengajaran Gambar Pegun Filem bergerak Objektif Pembelajaran Belajar Belajar Belajar Belajar Menjalankan Membentuk Maklumat Mengenal Prinsip dan Peraturan Kemahiran Sikap Faktual Pasti Visual Konsep Motor Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Rendah Rendah Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Televisyen Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Rendah Sederhana Objek 3-D Rendah Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah Rakaman video Sederhana Rendah Rendah Sederhana Rendah Sederhana Penerangan Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Rendah Sederhana Demonstrasi Rendah Sederhana Rendah Tinggi Rendah Sederhana Bahan cetak Sederhana Rendah Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Pengajaran lisan Sederhana Rendah Sederhana Sederhana Rendah Sederhana Untuk mengetahui secara lanjut tentang taksonomi ini, anda perlu membaca buku The Conditions of Learning oleh Gagne. OUM 41

14 TOPIK 3 Bagi menunjukan perkaitan antara MP dan objektif, lihat Rajah 3.7 berikut. Kemahiran motor Kemahiran mental Kemahiran lisan Sikap Media Pengajaran Media Pengajaran Media Pengajaran Media Pengajaran Alatan mudah alih Perkakasan latihan Carta Filem OHP Slaid/pita Kit latihan video Carta Filem jalur Filem OHP Alatan mudah alih Slaid/pita Kit latihan video Filem Slaid/pita Video Rajah 3.7: Padanan antara media pengajaran dengan objektif (b) Kon Pengalaman Dale juga boleh digunakan untuk membuat pemilihan media berasaskan objektif. Satu peraturan umum ditetapkan untuk pemilihan cara ini, iaitu: Go as low on the scale as you need to, in order to ensure learning for your group, but go as high as you can for most efficient learning. Apakah pengertian pernyataan ini? Jika kita ingin memastikan pembelajaran terjadi dengan sempurna, media yang patut dipilih adalah daripada kumpulan di tapak kon. Pendekatan ini dikatakan sebagai Slow but sure. Ia sesuai bagi mencapai objektif yang kandungannya amat sedikit diketahui atau dialami oleh pelajar. Ertinya, pelajar asing dengan persoalan objektif tersebut. Misalnya, bagi guru pelatih yang tidak ada pengalaman mengajar, objektifnya ialah supaya mereka dapat menghayati peranan guru, maka latihan mengajar adalah kaedah dan media yang paling sesuai untuk mereka. Melalui latihan ini, guru berdepan dengan suasana pengajaran yang sebenar. Akan tetapi, cara ini mahal dan prosesnya agak lama. Pendekatan yang kedua dikatakan sebagai Fast but risky. Ertinya, pembelajaran yang dirancang memanglah lebih cepat dan murah tetapi ada risikonya kerana penggunaan simbol verbal dan visual mungkin akan mengelirukan pelajar yang tidak mahir mentafsir simbol-simbol tersebut. Pendekatan ini sesuai diambil jika pengetahuan asas atau sedia ada telah dikuasai secara konkrit oleh pelajar. (c) Sifat fizikal media terdiri daripada enam ciri fizikal, iaitu: visual; perkataan bercetak; bunyi dan suara; pergerakan; 42 OUM

15 TOPIK 3 warna; dan bahan sebenar Katakan objektif anda ialah, Pelajar dapat menyenaraikan tiga sumber elektrik. Apakah ciri media yang sesuai? Daripada ciri ini, guru dapat menentukan penyalur yang sesuai lagi mampu diadakan Faktor Pelajar Mengetahui ciri-ciri pelajar merupakan satu lagi aspek utama dalam pemilihan MP. Dengan mengetahui siapa pelajar kita, kita dapat pastikan media yang terbaik bagi mereka, memandangkan keberkesanan media berbeza-beza menurut ciri pelajar. Model ASSURE menunjukkan bahawa terdapat tiga aspek utama dalam analisis ini, iaitu ciriciri umum, keperluan khusus dan stail pembelajaran. (a) Daripada sudut ciri-ciri umum, khususnya umur, penyelidik mendapati pelajar dewasa lebih berupaya mengendalikan pelbagai jenis pembelajaran. Mereka memerlukan panduan yang kurang berbanding pelajar yang muda. Untuk mencapai objektif kognitif, media abstrak adalah lebih sesuai untuk pelajar dewasa berbanding pelajar muda. Bagi sikap pula, media konkrit adalah penting bagi keduadua peringkat umur. Wager mencadangkan kanak-kanak didedahkan kepada ucapan daripada seseorang yang mereka pandang tinggi kerana sikap terbentuk apabila mendengar kenyataan daripada orang yang disegani. (b) (c) Bagi keperluan khusus, visual didapati membantu pelajar yang kurang cekap membaca. Bagaimanapun, gambar foto membantu golongan yang cekap dan kurang cekap membaca. Pelajar yang kurang cekap membaca juga didapati lebih menggemari arahan yang berbentuk rakaman audio. Stail pembelajaran turut menyebabkan cara seseorang belajar berbeza dan ini sekali gus memerlukan sesuatu yang sesuai dengannya. Pelajar kinestatik didapati belajar dengan lebih berkesan melalui kit pembelajaran yang terdiri daripada model dan latihan yang bersifat fizikal. Ini berlainan pula dengan pelajar audio yang lebih suka mendengar dan bercakap. Pelajar visual pula lebih suka melukis dan melakar buah fikiran mereka. Jadual 3.3 menunjukkan hubungan antara stail belajar dengan cara belajar yang sesuai. Ini bermakna, guru harus berusaha meneliti stail yang ada di kalangan pelajar mereka. Ia tidak bertujuan untuk menonjolkan mana-mana stail, kerana setiap stail tidak lebih atau kurang daripada yang lain. Apa yang penting, stail ini disesuaikan dengan pendekatan pengajaran. Justeru, dalam pengajaran digalakkan menggunakan pendekatan yang pelbagai untuk memenuhi keperluan yang pelbagai juga. Ini bermakna, guru harus berusaha meneliti stail yang ada di kalangan pelajar mereka. Ia tidak bertujuan untuk menonjolkan mana-mana stail kerana setiap stail tidak lebih atau kurang daripada yang lain. Apa yang penting, stail ini disesuaikan dengan pendekatan pengajaran. Justeru itu, dalam pengajaran digalakkan menggunakan pendekatan yang dipelbagaikan untuk memenuhi keperluan yang pelbagai juga. OUM 43

16 TOPIK 3 Jadual 3.3: Stail Pembelajaran Cara Mengenalpasti dan Tip Pembelajaran Cara Mengenalpasti Pelajar visual biasanya: Perlu melihat apa yang sedang dipelajari untuk memahaminya. Sangat peka terhadap warna. Berbakat seni (keupayaan artistik). Menghadapi masalah dengan arahan lisan. Berkemungkinan bertindak balas secara berlebihan terhadap bunyi. Menghadapi masalah menyukai syarahan. Kerap salah tafsir makna perkataan. Pelajar auditori biasanya: Lebih gemar mendapatkan maklumat dengan cara mendengar. Perlu dengar untuk memahami. Menghadapi masalah mengikuti arahan bertulis. Kesusahan dalam membaca. Bermasalah dalam menulis. Tidak berupaya membaca bahasa gerak badan dan mimik muka. Pelajar kinestatik biasanya: Lebih suka hands-on (membuat aktiviti). Boleh mencantum bahagian-bahagian alatan tanpa membaca panduan. Susah duduk diam. Belajar dengan lebih baik jika ada penglibatan pergerakan fizikal. Mungkin ada koordinasi badan yang baik dan kemahiran atletik. Tip Pembelajaran Pelajar visual patut: Guna grafik untuk membuat pengukuhan; filem, slaid, ilustrasi, gambar rajah dan contengan. Gunakan kod warna untuk menyusun nota dan bahan-bahan persendirian. Minta arahan bertulis. Guna carta alir dan rajah untuk mencatat nota. Gambarkan perkataan atau fakta yang ingin dihafal. Pelajar auditori patut: Guna alat perakam untuk membaca dan mengikuti kelas dan syarahan. Belajar dengan membuat temu bual atau aktif dalam perbincangan. Soalan peperiksaan dan arahan dibaca secara lisan atau guna perakam. Pelajar kinestatik patut: Menggunakan cara pembelajaran experiential (buat model, jalankan kerja makmal dan lakonan). Rehat dengan kerap semasa pembelajaran. Tekap huruf dan perkataan semasa belajar ejaan dan menghafal fakta. Guna komputer untuk pengukuhan jenis sensori. Menghafal atau melatih dengan berjalan dan membuat jasmani. Kebolehan diluahkan melalui tarian, drama atau gimnastik. Sumber: Middlesex Community College, Adaptasi daripada Tutor Trainer s Manual, Tyler Junior College, Tyler, TX. Apakah stail pembelajaran anda? Adakah cara anda belajar sama seperti yang disenaraikan? Jika tidak, cuba berlatih dan lihat kesannya. 44 OUM

17 TOPIK Faktor Kaedah Elton (1977), telah membahagikan kesemua pengajaran dan pembelajaran kepada tiga kumpulan yang besar, iaitu: Pengajaran Beramai-ramai. Pengajaran Kendiri. Pembelajaran Berkumpulan. Berdasarkan tiga kumpulan ini, beliau menggariskan kaedah dan media yang sesuai digunakan. Jadual 3.4 menunjukkan pekara ini. Jadual 3.4: Tiga Kelas Kaedah Pengajaran Kaedah Pengajaran Pengajaran Beramai-ramai Pengajaran Kendiri Pembelajaran Berkumpulan Contoh Kuliah konvensional, pelajaran ekspositori, siaran TV dan radio, kabel TV dan filem. Pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbantukan komputer, mediated selfinstruction. Tutorial, seminar, latihan berkumpulan, projek, permainan dan simulasi, selfhelp groups. Peranan Guru Penyampai tradisional, pengawal proses pengajaran. Penerbit dan pengurus sumber pembelajaran, tutor dan fasilitator. Pengurus dan fasilitator. Jika jadual di atas diperhatikan dengan teliti, pasti anda dapat melihat perbezaan media yang digunakan untuk setiap kumpulan Faktor Praktikal Faktor praktikal berkaitan dengan isu dan sama ada pilihan ini dapat dilaksanakan. Terdapat beberapa persoalan yang perlu dijawab, iaitu: Adakah MP mudah diperoleh? Jika mudah diperoleh, adakah mudah digunakan? Jika tidak mudah diperoleh, berapa kos dan masa yang diperlukan? Adakah pihak pentadbir meluluskannya? Persoalan sama ada MP mudah atau murah adalah persoalan yang relatif. Jawapan kepada persoalan ini sangat bergantung kepada individu berkenaan. Daripada konteks realiti, setiap individu mesti sanggup menghadapi kesusahan dan berikhtiar mengatasinya. Semangat ini harus ada di jiwa setiap guru. Andainya susah sedikit sudah mengalah, maka sukarlah untuk kita membangunkan pelajar yang cemerlang dan berdaya saing. OUM 45

18 TOPIK PENYEDIAAN Kunci kualiti sesuatu MP terletak pada perancangan yang rapi. Jika diteliti, proses penyediaan media hampir sama bagi semua jenis media. Yang membezakan adalah kemahiran teknikal yang diperlukan bagi sesuatu media tertentu. Justeru, disenaraikan langkah dalam proses penyediaan atau penerbitan media. (a) Cetuskan idea. Idea tercetus daripada pengalaman, pembacaan, pemerhatian dan sebagainya. Yang penting, fikiran diajukan kepada usaha membantu pelajar dan mengatasi masalah pembelajaran mereka. (b) (c) Nyatakan objektif. Tuliskan dengan jelas apakah yang kita inginkan pelajar kita dapat lakukan di akhir pengajaran nanti. Analisis pelajar dari segi: latar belakang; pengetahuan sedia ada; kadar pembelajaran; kemahiran asas; kebolehan bertutur; sikap; dan gaya belajar. Analisis pelajar akan mempengaruhi: perkembangan pengajaran; kepantasan pengajaran; paras perbendaharaan kata; dan cara dan tahap penglibatan pelajar. (d) (e) (f) Kumpul dan susun bahan kenal pasti sumber dengan menjalankan kajian sama ada menerusi pembacaan atau pergi terus ke lokasi berkenaan; buat sorotan menyeluruh tentang kandungan; susun isi-isi utama; dan buat satu sinopsis ringkas. Tukarkan idea ke dalam bentuk visual. Perkara ini akan dibincangkan dengan mendalam dalam Topik 4. Rancangkan penglibatan pelajar. Penglibatan yang aktif akan meningkatkan keberkesanan pengajaran. Pelbagai cara boleh dilakukan seperti: memberikan soalan yang memerlukan jawapan segera, secara lisan atau bertulis; membuat kesimpulan atau menyatakan pandangan; dan membuat pemilihan, penilaian atau perkara yang berkaitan dengan membuat keputusan. 46 OUM

19 TOPIK 3 (g) (h) Semak perancangan anda. Dalam semakan ini, beberapa soalan perlu diajukan, iaitu: Adakah ia membantu pencapaian objektif? Wujudkah kesinambungan, misalnya antara satu keping slaid atau transparensi dengan yang lain? Adakah ia membawa pertambahan pengetahuan di kalangan pelajar? Adakah ia berfokus kepada idea utama? Adakah idea itu jelas? Adakah semua perkara yang tidak penting telah diketepikan? Adakah ia dapat menyampaikan maklumat dengan berkesan? Adakah tajuk jelas dan cukup pendek untuk dibaca semasa persembahan? Adakah aktiviti yang disediakan mencukupi? Penerbitan Setelah anda berpuas hati dengan perancangan yang dibuat, maka penerbitan merupakan langkah yang seterusnya. Dalam konteks ini, aspek teknikal penting dikuasai. Oleh kerana limitasi ruang, modul ini tidak mampu untuk menunjukkan secara terperinci penghasilan setiap jenis media. Namun, dalam Topik 4 akan dibentangkan prinsip reka bentuk visual yang merupakan asas dalam penerbitan kebanyakan media pengajaran. Lakarkan carta aliran penyediaan media pengajaran. Sila cuba latihan berikut bagi menguji kefahaman anda. Latihan 3.4 Jelaskan panduan untuk memilih media berasaskan objektif. RUMUSAN Media Pengajaran yang baik akan membantu agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dan berkesan. Seorang pengajar seharusnya peka kepada faktor objektif, faktor pelajar, faktor kaedah dan faktor praktikal semasa membuat dan menyediakan media pengajaran. Penyediaan media pengajaran haruslah melalui langkah-langkah seperti: pencetusan idea; menyatakan objektif; analisis pelajar; mengumpul dan menyusun bahan; OUM 47

20 TOPIK 3 tukar idea ke bentuk visual; rancang penglibatan pelajar; semak perancangan; dan penerbitan. Selepas penggunaan media pengajaran, haruslah dianalisis semula media tersebut, sama ada ia berkesan atau tidak. Sekiranya masih kurang berkesan, maka perlulah disediakan semula media pengajaran tersebut. Aspek penilaian telah pun diterangkan dalam Bab 3. GLOSARI Media/Medium Istilah ini bermaksud saluran komunikasi, merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Reiser dan Gagne (1983), mendefinisikannya sebagai sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Media Pengajaran Kemp dan Smellie ((1994), mendefinisikan media pengajaran sebagai audio visual dan bahan bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran. UJIAN 1 Media digunakan untuk membantu proses komunikasi. Jelaskan. UJIAN 2 Apakah masalah yang mungkin timbul akhibat penggunaan media dalam bentuk: (a) pengajaran bersama pengajar (b) pengajaran tanpa pengajar 48 OUM

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENYUNTINGAN VIDEO Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN Penyuntingan video merujuk kepada proses menambah, memadam, meminda,

More information

MANIPULATIF. Object that can be viewed and handled in a learning setting. (Smaldino et al., 2008)

MANIPULATIF. Object that can be viewed and handled in a learning setting. (Smaldino et al., 2008) BAHAN MANIPULATIF Success, not failure Fun, not fear Excitement, not boredom Activity, not passivity Playfulness, not regimentation Extensions, not limits Pattern seeking, not just recognition Co-operation,

More information

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG

TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG TEKNOLOGI VIDEO DIGITAL PENGENALAN KEPADA VIDEO ANALOG Jabatan Multimedia Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia VIDEO ANALOG & VIDEO DIGITAL Video Analog merujuk kepada hasil dari

More information

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ

DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ DEVELOPMENT PROCESS WITH SCHEDULABILITY ANALYSIS (DePSA) INTEGRATED APPROACH FOR REAL-TIME SYSTEMS YAVUZ SELIM SENGOZ A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the award of the degree of

More information

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik]

MSG Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2014/2015 Academic Session June 2015 MSG 356 - Mathematical Programming [Pengaturcaraan Matematik] Duration : 3 hours [Masa : 3 jam] Please check that

More information

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS

FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS FRAMEWORK FOR EVALUATING PROGRAMMING LANGUAGES FOR COMPUTER GRAPHICS By AKRAM MOHAMMED ZEKI Thesis Submitted to the School of Graduate Studies, Universiti Putra Malaysia, in Fulfilment of the Requirements

More information

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS

A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A STUDY ON MOTIVATION TO START UP A BUSINESS AMONG CHINESE ENTREPRENEURS A master project submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Business Administration,

More information

PEMEROLEHAN PEMBELAJARAN BERMAKNA BERASASKAN TEORI KOGNITIF PEMBELAJARAN MULTIMEDIA

PEMEROLEHAN PEMBELAJARAN BERMAKNA BERASASKAN TEORI KOGNITIF PEMBELAJARAN MULTIMEDIA PEMEROLEHAN PEMBELAJARAN BERMAKNA BERASASKAN TEORI KOGNITIF PEMBELAJARAN MULTIMEDIA ABDUL HADI BIN MAT DAWI, PhD Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Ipoh Pengenalan Teori Kognitif Pembelajaran telah

More information

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi

PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL. Kamarul Azmi Jasmi PENYELIDIKAN KUALITATIF DALAM SAINS SOSIAL Kamarul Azmi Jasmi Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia Suggested Citation: Jasmi, K. A. (2012). Penyelidikan Kualitatif dalam Sains

More information

PENGENALAN (INTRODUCTION) KURSUS ASAS LAMAN WEB

PENGENALAN (INTRODUCTION) KURSUS ASAS LAMAN WEB PENGENALAN (INTRODUCTION) 1 KURSUS ASAS LAMAN WEB 22 24 April 2011 At MERDEKA PALACE HOTEL, KUCHING, SARAWAK PRESENTED BY : ORGANIZED BY : LAMAN WEB 2 Apa itu Laman Web atau Blog? Laman Web (Laman Sesawang)

More information

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD

SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD SPAM FILTERING USING BAYESIAN TECHNIQUE BASED ON INDEPENDENT FEATURE SELECTION MASURAH BINTI MOHAMAD A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of

More information

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN

APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN 47 1st International Malaysian Educational Technology Convention APLIKASI KOMPUTER DALAM PENGAJARAN BAHASA: PENGUASAAN GURU DAN KEKANGAN DALAM PELAKSANAAN Yahya Othman, PhD, Roselan Baki, PhD Jabatan Pendidikan

More information

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN. 4-Jan-11 1 PENTAKSIRAN, PENGUJIAN & PENILAIAN 4-Jan-11 1 Konsep Pentaksiran Definisi Pentaksiran Tujuan Pentaksiran Ciri Pentaksiran Yang Baik Konsep Pengujian Tujuan Pengujian Ciri-ciri Pengujian Konsep & TujuanPenilaian

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM

Technology Oriented Business Driven Sustainable Development Environmental Friendly KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM KURSUS PEMANTAPAN AUDIT MS ISO 9001:2008 UPM MAKLUM BALAS PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM Oleh: Laila Hassan Bahagian Jaminan Kualiti UPM Pejabat Pendaftar 25 Mei 2011 Klausa 8.2.2 MS ISO 9001:2008 Kaedah

More information

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong

Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara. Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara Oleh En. Abdul Razak Mat Wahie SMK Sultan Azlan Shah, Lenggong ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan

More information

FREE SCHOOL BUS SERVICE FOR NEEDY CHILDREN IN SURABAYA: FINDING THE OPTIMAL ROUTE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DANIEL HARY PRASETYO

FREE SCHOOL BUS SERVICE FOR NEEDY CHILDREN IN SURABAYA: FINDING THE OPTIMAL ROUTE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DANIEL HARY PRASETYO FREE SCHOOL BUS SERVICE FOR NEEDY CHILDREN IN SURABAYA: FINDING THE OPTIMAL ROUTE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DANIEL HARY PRASETYO DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR

More information

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS

KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS KEBERKESANAN PENGURUSAN SUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERT PERLIS Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan),

More information

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD)

PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), PENASIHAT LUAR (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) PANDUAN PENGGUNAAN ISTILAH PEMERIKSA LUAR (EXTERNAL EXAMINER), (EXTERNAL ADVISOR) DAN LEMBAGA PENASIHAT (ADVISORY BOARD) 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme

More information

Integrated Financial Accounting System

Integrated Financial Accounting System PANDUAN PENGGUNA [USER MANUAL] SISTEM : INTEGRATED FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM (IFAS) MODUL/APLIKASI : MODUL KEWANGAN PELAJAR KEMUDAHAN ONLINE PAYMENT TARIKH : 5 OGOS 2014 DISEDIAKAN OLEH : ABDUL RAHMAN

More information

INPUT OUTPUT PROSES STORAN

INPUT OUTPUT PROSES STORAN KONSEP SISTEM Definisi sistem komputer: Peranti elektronik yang berupaya menerima data(input) menerusi peranti tertentu, memproses (proses) data tersebut menjadi maklumat yang berguna dan dipaparkan (output)

More information

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO

TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO i TRANSFORMATIONAL PROJECT MANAGER: AN ENABLER OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) IMPLEMENTATION SUCCESS JOHN ONYEKACHI OKUGO A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for

More information

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus

KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN 2014 Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September Cadangan Tarikh kursus KALENDAR KURSUS WAJIB UTMSPACE TAHUN Senarai Kursus adalah berdasarkan TNA yang telah diedarkan pada September 2013 Bil Bulan Kursus Cadangan Tarikh kursus Ringkasan/ Objektif Kursus Sasaran peserta 1

More information

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK THIRD & SIXTH SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2233 3D MODELING & ANIMATION

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK KOTA SAMARAHAN SARAWAK THIRD & SIXTH SEMESTER EXAMINATION, 2013 SESSION MMD2233 3D MODELING & ANIMATION UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 94300 KOTA SAMARAHAN SARAWAK FAKULTI SAINS KOMPUTER & TEKNOLOGI MAKLUMAT (Faculty of Computer Science & Information Technology) Diploma in Multimedia Technology THIRD & SIXTH

More information

Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu

Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu Kefahaman Pelajar Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Terhadap Tajuk Ikatan Kimia Di Daerah Kuala Terengganu Meor Ibrahim Bin Kamaruddin & Nurfazlina Binti Ahmad Fuad Fakulti Pendidikan Universiti

More information

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 4: PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN: MODEL ASSURE

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran BAB 4: PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN: MODEL ASSURE BAB 4: PERANCANGAN, PEMILIHAN, PENGHASILAN DAN PENILAIAN MEDIA PENGAJARAN: MODEL ASSURE 4.0 Pengenalan Sebelum memulakan sesi pengajaran, seseorang guru haruslah bertindak merancang, memilih, menghasil

More information

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA LIGHTNING AS A NEW RENEWABLE ENERGY SOURCE SARAVANA KUMAR A/L ARPUTHASAMY A project report submitted

More information

KONSEP ASAS PEMBANGUNAN LAMAN WEB (Proses & Rekabentuk)

KONSEP ASAS PEMBANGUNAN LAMAN WEB (Proses & Rekabentuk) Kursus Asas Pembangunan Laman Web bagi Tujuan P&P KONSEP ASAS PEMBANGUNAN LAMAN WEB (Proses & Rekabentuk) Centre for Teaching & Learning (CTL), Canseleri, UTM Department of Educational Multimedia, Faculty

More information

PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR

PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR Kertas Projek Ini Dikemukakan Kepada Sekolah Siswazah Sebagai Memenuhi Sebahagian Keperluan Bagi Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia Oleh ABD HALIM BIN

More information

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN

INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN i INTEGRATING CONSUMER TRUST IN BUILDING AN E-COMMERCE WEBSITE NUR ZAILAN BIN OTHMAN A project report submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of Master of Science

More information

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3

KANDUNGAN. 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa Tujuan Tafsiran Skop Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 KANDUNGAN Mukasurat BAHAGIAN 1 : PENGENALAN 1.0 Nama Dan Tarikh Berkuatkuasa 2 2.0 Tujuan 2 3.0 Tafsiran 2 4.0 Skop 3 5.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus 3 BAHAGIAN 2 : BENTUK DAN KAEDAH PENILAIAN KERJA

More information

GAYA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Oleh

GAYA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Oleh GAYA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh Giam Kah How Jabatan Sains dan Matematik MPSK 1.0 Pengenalan Maktab Perguran Seri Kota telah menjalankan satu kajian tentang

More information

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers

A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Malaysian Journal of Distance Education 12(1), 105 124 (2010) A Comparative Study of Using Differentiated Instructions of Public and Private School Teachers Muqaddas Butt & Saira Kausar Department of Education,

More information

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance

1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance PANDUAN MENGGUNA SISTEM PUNGUTAN AGENSI LUAR (SPAL) 1. MAYBANK BERHAD INTERNET 1.1 Mendaftar di dalam Maybank2u.com 1.1.1 Pergi ke mana-mana mesin ATM Maybank atau Mayban Finance 1.1.2 Pilih Maybank2u

More information

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN] UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Second Semester Examination 2010/2011 Academic Session April/May 2011 IEK 215 ENVIRONMENTAL, SAFETY AND HEALTH LEGISLATION [PERUNDANGAN PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN]

More information

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi

Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku. Dr. Foo Say Fooi Teori Kepemimpinan: Teori Trait dan Tingkahlaku Dr. Foo Say Fooi Kajian tentang kepemimpinan Persoalan: Apakah faktor utama yang membolehkan seseorang pemimpin berjaya mempengaruhi pengikutnya? Faktor

More information

Answer all questions. Jawab semua soalan.

Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 Answer all questions. Jawab semua soalan. 1 When plant cells are immersed in different concentration of solution, there will be changes in the mass, length or the texture due to a process named osmosis.

More information

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES

THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES THE ACTUALIZATION OF THE NATIONAL PHILOSOPHY OF EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN KUCHING, SARAWAK: STUDENT AND TEACHER PERSPECTIVES ROSY LAI SU FONG UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA THE ACTUALIZATION OF

More information

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran

TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan TOPIK 1 Konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran Azman Fadzil Galton dan Binet membuat kajian mengukur kebolehan individu. Bermula dengan kajian tersebut,

More information

JULISMAH JANI ONG KUAN BOON MOHD SANI MADON HISHAMUDDIN AHMAD NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID YUSOF AHMAD

JULISMAH JANI ONG KUAN BOON MOHD SANI MADON HISHAMUDDIN AHMAD NUR HAZIYANTI MOHAMAD KHALID YUSOF AHMAD Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 81-91 Pendekatan Pengajaran, Gaya Belajar dan Jenis Penilaian dalam Mata Pelajaran Sains Sukan di Sekolah Menengah (Teaching Approach, Learning Style and Types of

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.0 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pendahuluan Sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang penting dalam prosses pembinaan keperibadian insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Guru

More information

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan

Katakunci : matematik, Microsoft Excel, SPSS Version 9.0. Pengenalan Keberkesanan Kaedah Konstruktivisme Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Zainal Abidin Bin Zainuddin & Afrinaleni Binti Suardi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Shaharuddin Bin Md. Salleh & Nor Afizah Binti Aziz Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Shaharuddin Bin Md. Salleh & Nor Afizah Binti Aziz Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia PEMBINAAN PERISIAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PBK) MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BAGI MATAPELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 1: PERIMETER AND AREA Shaharuddin Bin Md. Salleh & Nor

More information

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND HOME PROGRAMME SIOW GYEN WIN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA PURPOSE AND SATISFACTION OF FOREIGN PARTICIPANTS IN MALAYSIA MY SECOND

More information

Asas Penyelidikan : Pengenalan

Asas Penyelidikan : Pengenalan Asas Penyelidikan : Pengenalan Dalam bidang sains sosial, terdapat pelbagai kaedah penyelidikan yang dapat digunakan bagi mengkaji dan memahami fenomena yang meliputi segala aspek interaksi manusia disekeliling

More information

Katakunci : pendekatan pengajaran, guru sekolah menengah, pengajaran dan pembelajaran Matematik

Katakunci : pendekatan pengajaran, guru sekolah menengah, pengajaran dan pembelajaran Matematik Pendekatan Pengajaran Yang Digunakan Oleh Guru Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bahru Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Abdul Razak B. Idris & Nor Asmah Binti Salleh Fakulti Pendidikan Universiti

More information

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2

GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 GARIS PANDUAN PENULISAN KERTAS KERJA LAWATAN AKADEMIK VERSI 1.2 5.0 FORMAT LAPORAN PASCA LAWATAN AKADEMIK Format Laporan lawatan akademik hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: 5.1 Pendahuluan Pensyarah

More information

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM Noor Mazlan Ahmad Zanzali & Noraziah binti Kassim@Aziz Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

More information

Katakunci : penilaian kokurikulum

Katakunci : penilaian kokurikulum Kajian Penilaian Kurikulum Pendidikan Matematik Dan Sains Universiti Teknologi Malaysia Mohini Bt. Mohamed & Fatmahanim Binti Mohammad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

URBAN MORPHOLOGY AND PEDESTRIAN MOVEMENT OF TRADITIONAL MARKET PLACE IN CASBAH ALGIERS YOUCEF BERKANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

URBAN MORPHOLOGY AND PEDESTRIAN MOVEMENT OF TRADITIONAL MARKET PLACE IN CASBAH ALGIERS YOUCEF BERKANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA URBAN MORPHOLOGY AND PEDESTRIAN MOVEMENT OF TRADITIONAL MARKET PLACE IN CASBAH ALGIERS YOUCEF BERKANI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA URBAN MORPHOLOGY AND PEDESTRIAN MOVEMENT OF TRADITIONAL MARKET PLACE

More information

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Seth Bin Sulaiman & Norhuda Binti Ahmad Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Keberkesanan Pembelajaran Matematik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik) Dan Sarjana Muda Sains Dan Komputer Serta Pendidikan (Matematik) Seth Bin Sulaiman

More information

1 Perisian Multimedia bagi Pembelajaran Mengenal Huruf dan Nombor untuk Pelajar Prasekolah Zaidatun Tasir & Cecelia Likun

1 Perisian Multimedia bagi Pembelajaran Mengenal Huruf dan Nombor untuk Pelajar Prasekolah Zaidatun Tasir & Cecelia Likun 1 Perisian Multimedia bagi Pembelajaran Mengenal Huruf dan Nombor untuk Pelajar Prasekolah Zaidatun Tasir & Cecelia Likun 1.1 PENGENALAN Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu, terdapat

More information

PENGGUNAAN PAPAN CERITA VIDEO ARAB (PCVA) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA. *Azman Che Mat & Nor Shaifura Musilehat

PENGGUNAAN PAPAN CERITA VIDEO ARAB (PCVA) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA. *Azman Che Mat & Nor Shaifura Musilehat PENGGUNAAN PAPAN CERITA VIDEO ARAB (PCVA) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA *Azman Che Mat & Nor Shaifura Musilehat Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Terengganu 23000 Dungun, Terengganu,

More information

AKOHOL. Adakah Tapai Mengandungi alkohol? Adakah Tabasco Mengandungi etanol? Apakah kedua dua halal dimakan?

AKOHOL. Adakah Tapai Mengandungi alkohol? Adakah Tabasco Mengandungi etanol? Apakah kedua dua halal dimakan? ISU BERBANGKIT? AKOHOL Adakah Tapai Mengandungi alkohol? Adakah Tabasco Mengandungi etanol? Apakah kedua dua halal dimakan? Jika ianya mengandungi alkohol kenapakah ianya halal sedangkan arak tidak? TAPAI

More information

Katakunci : teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), guru sekolah kebangsaan

Katakunci : teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), guru sekolah kebangsaan Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Kebangsaan. Christina Andin @ Nur Qistina Binti Abdullah& Hazman Bin Ali Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

More information

1. Mengenal pasti bentuk dua matra seperti poligon, segitiga, dan sisi empat; dalam satah geometri.

1. Mengenal pasti bentuk dua matra seperti poligon, segitiga, dan sisi empat; dalam satah geometri. TAJUK 4 KESEDARAN RUANG HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda dijangka akan dapat: 1. Mengenal pasti bentuk dua matra seperti poligon, segitiga, dan sisi empat; dalam satah geometri. 2. Mengenal

More information

Kemahiran Membaca Kanak-kanak dalam Aplikasi Pendekatan Belajar Melalui Bermain. Siti Fatimah Ali Najeemah Mohd Yusof

Kemahiran Membaca Kanak-kanak dalam Aplikasi Pendekatan Belajar Melalui Bermain. Siti Fatimah Ali Najeemah Mohd Yusof Kemahiran Membaca Kanak-kanak dalam Aplikasi Pendekatan Belajar Melalui Bermain Pendahuluan Siti Fatimah Ali Najeemah Mohd Yusof Kebolehan membaca adalah penting untuk dimulakan seawal mungkin. Kecekapan

More information

PENGGUNAAN BACAAN BERULANG DAPAT MEMPERTINGKATKAN KELANCARAN DAN KEFAHAMAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH

PENGGUNAAN BACAAN BERULANG DAPAT MEMPERTINGKATKAN KELANCARAN DAN KEFAHAMAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH Proceedings of The 4 th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010 PENGGUNAAN BACAAN BERULANG DAPAT MEMPERTINGKATKAN KELANCARAN DAN

More information

Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. oleh

Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. oleh 1 Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih oleh Zainudin bin Hassan Tengku Suhashila bt. Tengku Langjuna Mohad. Najib bin Abdul Ghaffar Hamdan bin Said Universiti Teknologi Malaysia

More information

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim

Katakunci : kefahaman murid, konsep jirim Kefahaman Murid Sekolah Rendah Terhadap Konsep Jirim Mohammad Yusof Bin Haji Arshad & Teoh Chin Keong Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti

More information

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK

KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK PENGENALAN 2 KEPENTINGAN KEFAHAMAN KONSEP DALAM MATEMATIK Azizi Hj. Yahaya Elanggovan A/L M. Savarimuthu Kertas kerja ini meninjau beberapa aspek daripada pendapat ahli-ahli penyelidik dan psikologi mengenai

More information

Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 2007 (2d) Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer

Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 2007 (2d) Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Pembinaan Modul Pembelajaran Kendiri Autocad 2007 (2d) Bagi Mata Pelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantu Komputer Rosni Zamuddin Shah Bin Sidek & Emy Shafinaz Binti Alim Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi

More information

SATU TINJAUAN TERHADAP SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN. oleh. Tay Meng Guat ABSTRAK

SATU TINJAUAN TERHADAP SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN. oleh. Tay Meng Guat ABSTRAK SATU TINJAUAN TERHADAP SIKAP DAN MASALAH GURU BAHASA MELAYU DI SEKOLAH RENDAH JENIS KEBANGSAAN oleh Tay Meng Guat ABSTRAK Makalah ini memuatkan hasil tinjauan tentang sikap dan masalah guru Bahasa Melayu

More information

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN

KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN KRITERIA BORANG NYATA CUKAI PENDAPATAN (BNCP) TIDAK LENGKAP CRITERIA ON INCOMPLETE INCOME TAX RETURN FORM (ITRF) PEMBERITAHUAN (Pin. 1/2014) MULAI 1 JANUARI 2012, BNCP YANG TIDAK LENGKAP AKAN DIPULANGKAN

More information

MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK FOTOSINTESIS MATA PELAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 4

MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK FOTOSINTESIS MATA PELAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 4 MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) BERTAJUK FOTOSINTESIS MATA PELAJARAN BIOLOGI TINGKATAN 4 LEE SHUH SHING UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA MEMBANGUNKAN PERISIAN MODUL ALAT BANTU MENGAJAR

More information

Katakunci : modul perisisan, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Safety Rules And Apparatus In The Laboratory, Sains

Katakunci : modul perisisan, Bahan Bantu Mengajar (BBM), Safety Rules And Apparatus In The Laboratory, Sains Membangunkan Modul Perisian Bahan Bantu Mengajar (BBM) Yang Bertajuk Safety Rules And Apparatus In The Laboratory Bagi Matapelajaran Sains Tingkatan Satu Muslim Bin Jonid & Hazwani Binti Hanapi Fakulti

More information

Katakunci : kepuasan pelajar, pendidikan jarak jauh, pencapaian akademik

Katakunci : kepuasan pelajar, pendidikan jarak jauh, pencapaian akademik Hubungan Kepuasan Pelajar Terhadap Perlaksanaan Pendidikan Jarak Jauh Dengan Pencapaian Akademik Pelajar SPACE Universiti Teknologi Malaysia. Hee Jee Mei & Nurazwin Binti Suraimi Fakulti Pendidikan Universiti

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan E-Learning Di Kalangan Pelajar-Pelajar Tahun Empat, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Juhazren Junaidi & Madihah Jailani Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013)

SEMINAR PASCA SISWAZAH DALAM PENDIDIKAN (GREDUC 2013) HUBUNGAN SOKONGAN INDUSTRI DENGAN TAHAP KEMAHIRAN EMPLOYABILITI PERANTIS DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN VOKASIONAL KOPERATIF Hazril Azmin Saari, Abdullah Mat Rashid, Ramlah Hamzah & Mohd Ibrahim Nazri Fakulti

More information

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR

MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI KUALA LUMPUR STUDENT IDENTIFICATION NO MULTIMEDIA COLLEGE JALAN GURNEY KIRI 54100 KUALA LUMPUR FIRST, THIRD SEMESTER FINAL EXAMINATION, 2012/2013 SESSION EGR2372 TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENTATION DTEQ-E-F-1/13,

More information

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia

Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia AMALAN PUSING GANTI KERJA DI INSTITUSI AKADEMIK AWAM Noor Ariza Binti Ishak Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia) 2010 PENGHARGAAN

More information

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA

UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA UNIVERSITI PERUBATAN ANTARABANGSA INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY MALAYSIA Bachelor of Medicine & Surgery, Dental Surgery, Pharmacy, Nursing, Biomedical Sciences, Medical Biotechnology, Pharmaceutical

More information

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI AUTOCAD 2D

MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI AUTOCAD 2D MODUL PEMBELAJARAN KENDIRI (MPK) BAGI AUTOCAD 2D Rosnizammuddin Shah Bin Sidek & Wan Mansor Bin Wan Abdul Rahman Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak: Pembangunan modul kendiri yang

More information

Ke arah Pendidikan yang lebih Berkualiti: Pengamalan Pengajaran Guru Kimia dalam Menggalakkan Kreativiti

Ke arah Pendidikan yang lebih Berkualiti: Pengamalan Pengajaran Guru Kimia dalam Menggalakkan Kreativiti Ke arah Pendidikan yang lebih Berkualiti: Pengamalan Pengajaran Guru Kimia dalam Menggalakkan Kreativiti Chuzairy Bin Hanri,* Mohammad Yusof Bin Arshad Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

More information

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS

EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS EFFECTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH CAMPING EXPERIENCE ON STUDENTS KNOWLEDGE AND ATTITUDE REGARDING WETLANDS JAYA MARY ASIRVATHAM DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE

More information

KESAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KE ATAS PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIVITI PELAJAR

KESAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KE ATAS PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIVITI PELAJAR 15 1st International Malaysian Educational Technology Convention KESAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK KE ATAS PEMIKIRAN KRITIKAL DAN KREATIVITI PELAJAR Kamarudin bin Yusof

More information

Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Pendidikan Islam amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms

Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Pendidikan Islam amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms PENGGUNAAN PERMAINAN CARI SAYA BERSERTA SIFIR VOKAL + DIFTONG (AU/AI) DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MERUMIKAN PERKATAAN JAWI YANG MENGANDUNGI SUKU KATA TERBUKA Oleh SITI FATIMAH BINTI KASSIM Sitifatimah_kassim@yahoo.com

More information

MODUL PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN UNTUK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MAYA

MODUL PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN UNTUK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MAYA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERSIARAN BUKIT KIARA 50604 KUALA LUMPUR MODUL PEMBANGUNAN LAMAN PEMBELAJARAN UNTUK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN MAYA 1 Isi Kandung Isi Kandung

More information

BAB 2 TINJAUANN KAJIAN BERKAITAN. Pengenalan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti apakah syarat, strategi pengajaran dan

BAB 2 TINJAUANN KAJIAN BERKAITAN. Pengenalan. Kajian ini bertujuan untuk meneliti apakah syarat, strategi pengajaran dan 29 BAB 2 TINJAUANN KAJIAN BERKAITAN Pengenalan Kajian ini bertujuan untuk meneliti apakah syarat, strategi pengajaran dan hasil pembelajaran komponen TMK yang berlaku dalam bilik darjah. Pengkaji telah

More information

Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Dalam Kalangan Pensyarah Kimia Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Dalam Kalangan Pensyarah Kimia Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengetahuan Pedagogi Kandungan (PPK) Dalam Kalangan Pensyarah Kimia Universiti Teknologi Malaysia Norashilah Zainal, * Nor Hasniza Ibrahim, Johari Surif, Lilia Ellany Mohktar, Nor Farahwahidah Abd

More information

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR

TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR TAHAP KEPUASAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SIJIL KOLEJ KOMUNTI (MODULAR) FESYEN DAN PAKAIAN di KOLEJ KOMUNTI SELAYANG, SELANGOR Siti Fatimah Binti Dzulkifli siti.fatimah@kkselayang.edu.my

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup

Katakunci : masalah, guru Pendidikan Khas program Integrasi, pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup Masalah Guru Pendidikan Khas Program Integrasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah, Daerah Kota Tinggi, Johor. Mohd Rizal B. Mohd Said & Muallimah Bt Arshad Fakulti Pendidikan,

More information

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM LHDN.01/35/(S)/42/51/84 GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DIVIDEN SATU PERINGKAT DALAM LEBIHAN AKTUARI YANG DIPINDAHKAN KEPADA DANA PEMEGANG SAHAM 1. PENDAHULUAN 1.1 Lebihan Aktuari adalah lebihan baki pada akhir

More information

Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Bahasa Malaysia (KSSR) Sekolah Rendah

Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Bahasa Malaysia (KSSR) Sekolah Rendah Running Head: KEBERKESANAN PENGGUNAAN BUKU TEKS BAHASA MALAYSIA(KSSR) 49 4 ICLEI 2016-17 Norul Haida bt. Hj. Reduzan Keberkesanan Penggunaan Buku Teks Bahasa Malaysia (KSSR) Sekolah Rendah Norul Haida

More information

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England

Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Perbandingan Umur dan Pencapaian Akademik Professor Di Malaysia Oleh: Nasruddin Faisol, Loughborough University, England Abstrak Kertas ini bertujuan membandingkan pencapaian akademik empat orang professor

More information

Katakunci : tahap kognitif pelajar, sekolah berasrama, Taksonomi Bloom

Katakunci : tahap kognitif pelajar, sekolah berasrama, Taksonomi Bloom Tahap Kognitif Pelajar Fizik Di Sekolah Berasrama Di Daerah Kuala Terengganu Dalam Menyelesaikan Masalah Fizik Berdasarkan Kepada Taksonomi Bloom Seth Sulaiman & Jamil Tarmizi Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN

WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN i WEB-BASED PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM SAFURA ADEELA BINTI SUKIMAN A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the award of the degree of Masters of Science (IT Management) Faculty of Computer

More information

Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia

Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia Pentaksiran Pembelajaran Pelajar: Amalan Guru-guru di Malaysia Oleh Suah See Ling, Ong Saw Lan dan Shuki Osman Seeling.suah@gmail.com, osl@usm.my, shuki@usm.my Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti

More information

KESAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI (PBI) MELALUI WEB TERHADAP PRESTASI DAN PERSEPSI PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN FIZIK PERINGKAT UNIVERSITI

KESAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI (PBI) MELALUI WEB TERHADAP PRESTASI DAN PERSEPSI PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN FIZIK PERINGKAT UNIVERSITI KESAN PEMBELAJARAN BERASASKAN INKUIRI (PBI) MELALUI WEB TERHADAP PRESTASI DAN PERSEPSI PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN FIZIK PERINGKAT UNIVERSITI KHAIRUN NADWA BINTI MD AHIR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2007

More information

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia.

Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia. Nota tajuk 1-Teknologi Pendidikan Maksud Teknologi : Teknologi boleh diterangkan sebagai aplikasi pengetahuan sains dalam mereka cipta alat-alat yang dapat meningkatkan keupayaan manusia. Teknologi daripada

More information

Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor.

Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Aplikasi Pemikiran Kreatif Dan Kritis Dalam Pengajaran Guru-Guru Teknikal Bagi Mata Pelajaran Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Johor. Yahya Buntat & Norhusna Mohamed Fakulti Pendidikan, Universiti

More information

Kesan Pembelajaran Tidak Formal Terhadap Sikap Guru Pelatih Bagi Subjek Fizik:Kajian Kes di Pusat Sains Negara Cawangan Utara. Amani Abdullah Mubarak

Kesan Pembelajaran Tidak Formal Terhadap Sikap Guru Pelatih Bagi Subjek Fizik:Kajian Kes di Pusat Sains Negara Cawangan Utara. Amani Abdullah Mubarak DP. Jilid 12, Bil 2/2012 Pendidikan Sains Kesan Pembelajaran Tidak Formal Terhadap Sikap Guru Pelatih Bagi Subjek Fizik:Kajian Kes di Pusat Sains Negara Cawangan Utara Amani Abdullah Mubarak Pendahuluan

More information

HUBUNGAN ANTARA PENDEKATAN PENGAJARAN GURU DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN PELAJAR MATA PELAJARAN KIMIA TINGKATAN EMPAT

HUBUNGAN ANTARA PENDEKATAN PENGAJARAN GURU DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN PELAJAR MATA PELAJARAN KIMIA TINGKATAN EMPAT HUBUNGAN ANTARA PENDEKATAN PENGAJARAN GURU DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN PELAJAR MATA PELAJARAN KIMIA TINGKATAN EMPAT LIM TZYY CHYUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA HUBUNGAN ANTARA PENDEKATAN PENGAJARAN

More information

PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD SEBAGAI BAHAN INTERAKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK: KES TANGEN KEPADA BULATAN HARIZON BINTI SUFFIAN

PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD SEBAGAI BAHAN INTERAKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK: KES TANGEN KEPADA BULATAN HARIZON BINTI SUFFIAN PERISIAN GEOMETER S SKETCHPAD SEBAGAI BAHAN INTERAKTIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK: KES TANGEN KEPADA BULATAN HARIZON BINTI SUFFIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2005 2 PERISIAN GEOMETER

More information

ICT dalam Pendidikan: Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi

ICT dalam Pendidikan: Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi ICT dalam Pendidikan Jurnal Pendidikan 32 (2007) 139-152 139 ICT dalam Pendidikan: Prospek dan Cabaran dalam Pembaharuan Pedagogi ROBIAH SIDIN NOR SAKINAH MOHAMAD ABSTRAK Dalam era globalisasi yang berpaksikan

More information