Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3"

Transcription

1 Att rösta i valet till Europaparlamentet 2014 s. 2 3 Voting in the 2014 European Parliament election Engelska s. 4 5 Të votosh në zgjedhjet për Parlamentin europian 2014 Albanska s. 6 7 Za glasanje na izboru za Europarlament godine Bosniska/Kroatiska/Serbiska s. 8 9 Äänestäminen europarlamenttivaaleissa 2014 Finska s Voter à l élection du parlement européen 2014 Franska s Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Polska s Votar en las elecciones del 2014 para el Parlamento Europeo Spanska s s Persiska s Arabiska

2 Svenska Att rösta Söndagen den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Vem får rösta? Du har rösträtt till Europaparlamentsvalet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Du har också rösträtt om du är medborgare i något av EU:s övriga länder, är folkbokförd i Sverige senast den 25 april 2014 och har anmält dig till röstlängden hos Länsstyrelsen. Du ska ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister den 25 april 2014, dvs. 30 dagar före valdagen. Du som har rösträtt får ett röstkort Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör samt namn, adress och öppettider till din vallokal. På röstkortet finns även information om lokaler för förtidsröstning. Om du ska förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Om du inte har fått ditt röstkort eller har tappat det, kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten. Valsedlar Valsedlar finns på alla ställen där du kan rösta och hos partierna. Valsedlarna för val till Europaparlamentet är vita. Rösta på parti Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på valsedeln. Hittar du inte ditt partis valsedel, kan du ta en blank val sedel och skriva partiets namn så tydligt som möjligt på den. Personrösta Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du ge den personen en personröst genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat. Du måste visa att du är du Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänstelegitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. Röstning Rösta i din vallokal på valdagen Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är bara öppen på valdagen den 25 maj När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan. 2

3 Förtidsrösta i din egen eller annan kommun Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen pågår från och med den 7 maj 2014 fram till och med valdagen. En röstningslokal för förtidsröstning kan till exempel vara kommunhuset eller biblioteket. Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst räknas. Du kan få information om var du kan förtidsrösta på Valmyndighetens webbplats eller från din kommun. Rösta från utlandet Om du är utomlands kan du brevrösta eller rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. För att brevrösta behöver du material som du beställer från Valmyndigheten. Vissa kan rösta med bud Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Om du bor utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren vara bud åt dig. För att rösta med bud behöver du ett särskilt material som du beställer från kommunen eller Valmyndigheten. Information om hur du gör i ordning en budröst finns i materialet. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

4 English How to vote Sunday 25 May 2014 is the date for election to the European Parliament. Who can vote? You are entitled to vote in elections to the European Parliament if you are a Swedish citizen or are registered for population purposes in Sweden. You are also entitled to vote if you are a citizen of any of the other EU member states, are registered for population purposes in Sweden by 25 April 2014 at the latest, and have registered on the electoral roll with the County Administrative Board. You must be at least 18 years of age on Election Day. Your right to vote is determined by information held in the population register of the Swedish Tax Agency (Skatteverket) as of 25 April 2014, in other words 30 days before Election Day. If you are entitled to vote you will receive a voting card If you are entitled to vote you will receive a voting card in the post, about three weeks before the election. The voting card indicates which electoral district you belong to, together with the name, address and opening hours of your polling station. On the voting card you will also find information about those venues where you can vote in advance. If you are going to vote in advance, you must bring your voting card. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås If you have not received your voting card or have lost it, you can order a new one from the municipality where you are registered or the Swedish Election Authority. Ballot papers Ballot papers are available at all places where you can vote and from the parties themselves. The ballot papers for the elections to the European Parliament are white. Voting for a party You vote first and foremost for a party. The party s name appears on the ballot paper. If you do not find your party s ballot paper, you can always take a blank ballot paper and write the party s name as clearly as possible on it. Preference voting If your electoral preference is for one person in particular amongst the party s different candidates, you are able to give that person a preference vote by placing a cross in the space next to the candidate s name on the ballot paper. You can only place a cross for one candidate. 4

5 You must be able to prove who you are You must be able to verify your identity in order to vote. Unless you are known to the voting clerks, you must show an ID document e.g. driving licence, passport or service ID. If you have no ID document, another person may verify your identity, but in that case this person must be able to show an ID document. Voting Vote in your polling station on Election Day You can only vote in the polling station that appears on your voting card. The polling station is only open on Election Day, 25 May When you vote at your polling station your name is ticked off on the electoral roll and your vote is placed in the ballot box. Vote in advance in your own or another municipality To vote in advance means that you vote somewhere else than at your polling station. Advance voting starts on 7 May 2014 and goes on right up to Election Day itself. An advance voting location may, for example, be the main municipal building or the library. You must bring your voting card when you vote in advance since it is used to send your vote to your polling station. It is there that your vote is counted. You can obtain information about where you can vote in advance on the Election Authority s website or from your municipality. Vote from abroad If you are abroad, you can vote by post, or vote at a Swedish embassy or Swedish consulate. In order to vote by post, you need material that you order from the Election Authority. Voting by messenger on certain conditions You can vote by messenger if you are ill, disabled or elderly and consequently unable to go yourself to the polling station or an advance voting location. You can also vote by messenger if you are in custody or in prison. If you live in an area served by a rural postman, then the rural postman can act as messenger for you. In order to vote by messenger you will need special material which you can order from the municipality or from the Election Authority. Information about how you vote by messenger, is to be found in the material. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

6 Shqip Të votosh Të dielën më 25 maj 2014 do të mbahen zgjedhjet për Parlamentin Europian. Kush ka të drejtë votimi? Të drejtën të votoni në zgjedhjet për Parlamentin Europian keni ju që keni nënshtetësi suedeze dhe jeni ose keni qenë të evidentuar në regjistrin e popullatës në Suedi. Të drejtë të votoni keni edhe nëse jeni nënshtetas i ndonjë shteti tjetër anëtar i Unionit Europian, e jeni të evidentuar në regjistrin e popullatës, së voni më 25 prill 2014 dhe jeni të lajmëruar në listën e votuesve në Administratën e Prefekturës. Duhet poashtu që së voni ditën e zgjedhjeve t i keni mbushur 18 vjet. E drejta juaj për të votuar përcaktohet nga të dhënat e evidentuara në regjistrin e popullatës së organeve tatimore (Skatteverket) më 25 prill 2014, d.m.th. 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Ju që keni të drejtë të votoni do t u dërgohet një kartë e votimit Ju që keni të drejtë të votoni do t u dërgohet me postë një kartë votimi, tre javë para zgjedhjeve. Në kartën e votimit do të figurojë se cilës njësi zgjedhore i përkisni, si dhe emri, adresa dhe orari i punës së qendrës së votimit tuaj. Në kartën e votimit do të gjeni edhe informata mbi qendrat për votim të parakohshëm. Nëse do të votoni para ditës së zgjedhjeve ju duhet të merrni kartën e votimit me vete. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Nëse nuk keni marrë kartën e votimit apo e keni humbur atë ju mund të porositni një kartë tjetër nga organet komunale ose organi zgjedhor. Fletëvotimet Fletëvotime do të ketë në të gjitha vendet në të cilat ju mund të votoni dhe në lokalet e partive të ndryshme politike. Fletëvotimet për zgjedhjet pë Parlamentin Europian do të kenë ngjyrë të bardhë. Votoni partitë politike Në radhë të parë ju votoni një parti politike. Emri i partisë do të figurojë në fletëvotim. Nëse nuk mund të gjeni fletëvotime të partisë suaj atëherë ju mund të merrni një fletëvotim të zbrazët dhe në të të shkruani emrin e partisë suaj me shkrim sa më të qartë që mundeni. Votim i personave Nëse dëshironi që ndonjë nga kandidatët e partisë të zgjedhet ju mund të votoni për atë person duke e shënjuar me iks katrorin në të majtë të emrit të kandidatit në fletëvotim. Ju mund të shënjoni vetëm një kandidat. 6

7 Duhet të dëshmoni se kush jeni Për të votuar ju duhet të vërtetoni identitetin tuaj. Nëse personeli për mbledhjen e votave nuk u njeh ju duhet të tregoni dokument identifikimi, si p.sh. patentë shoferi, pasaportë ose ndonjë letërnjoftim me të cilin shërbeheni. Nëse nuk keni dokument identifikimi atëherë ndonjë person tjetër mund të vërtetojë identitetin tuaj, por ai person atëherë duhet të tregojë dokument identifikues. Votimi Ditën e zgjedhjeve votoni në qendrën tuaj zgjedhore Ju mund të votoni vetëm në qendrën zgjedhore që figuron në kartën tuaj votuese. Qendrat zgjedhore do të jenë të hapura vetëm ditën e zgjedhjeve, më 25 maj Kur të keni votuar në qendrën tuaj zgjedhore ju do të shënjoheni në listën e votuesve dhe vota juaj do të hudhet në kutinë e votimit. Votoni para kohës në komunën tuaj ose në ndonjë komunë tjetër Votim i parakohshëm do me thënë se ju votoni në ndonjë vend tjetër e jo në qendrën tuaj zgjedhore. Votimet e parakohshme do të mund të bëhen prej 7 maj 2014 e deri në ditën e zgjedhjeve. Qendër zgjedhore për votim të parakohshëm mund të jetë p.sh. shtëpia komunale ose biblioteka. Kur të votoni para kohe ju duhet që me vete të keni kartën e votimi pasi që nëpërmjet saj vota juaj do të dërgohet në qendrën zgjedhore, aty ku dhe do të numërohet vota e juaj. Më shumë informata mbi atë se ku mund të votoni para kohe mund të gjeni në faqen e internetit të Organit zgjedhor (Valmyndigheten) se ose në komunën tuaj. Votoni jashtë shtetit Nëse gjendeni jashtë shtetit ju mund të votoni nëpërmjet një letre postare ose në ndonjë ambasadë apo konsulatë suedeze. Për të votuar me letër postare juve u duhet material të cilin mund ta porositni nga Organi zgjedhor (Valmyndigheten). Persona të caktuar mund të votojnë nëpërmjet një të dërguari Për të votuar nëpërmjet një të dërguari ju duhet të jeni i sëmurë, të vuani nga ndonjë handikap ose jeni të moshuar dhe nuk mundeni që vetë të udhëtoni deri te qendra zgjedhore. Ju poashtu mund të votoni nëpërmjet një të dërguari nëse gjendeni në paraburgim apo institut korrektimi. Nëse jetoni në vijën që postieri e përshkon në ndarje të postës atëherë postieri mund të votojë për ju. Për të votuar nëpërmjet një të dërguari juve u nevojitet material i posaçëm të cilin mund ta porositni nga komuna ose Organi zgjedhor (Valmyndigheten). Informata mbi atë se si duhet të rregulloni votën që do t ia dorëzoni të dërguarit tuaj mund do të gjeni në atë material. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

8 Bosanski / hrvatski / srpski Glasovanje U nedjelju, 25. maja godine, održat ce se izbor za Europarlament. Ko može da glasa? Imate pravo da glasate za izbor Europarlamenta ako ste švedski državljanin i bili ste popisani u Švedskoj. Imate pravo glasa i ako ste državljanin jedne od zemalja članica EU, popisani ste u Švedskoj najkasnije do 25. aprila i registrirani ste za glasovanje u Regionalnom odboru. Potrebno je da ste napunili 18 godina do dana izbora. Vaše pravo glasa utvrđeno je podacima u Registru stanovništva Porezne uprave, dana 25. aprila godine, tačnije 30 dana prije dana izbora. Lica s pravom glasa dobit ce glasacku karticu Lica s pravom glasa dobit će glasačku karticu putem pošte oko tri sedmice prije izbora. Na glasačkoj kartici piše kojoj izbornoj jedinici pripadate, kao i naziv, adresa i radno vrijeme glasačkog mjesta. Na glasačkoj kartici su i podaci o mestima za prijevremeno glasovanje. Ako želite prijevremeno glasati, morate poneti sa Vama glasačku karticu. Ako niste dobili glasačku karticu ili ste je izgubili, možete naručiti novu u općini ili Izbornom organu. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Glasacki listici Glasački listići postoje na svim mjestima gdje ćete glasati i kod partija. Glasački listići za Europarlament su bijeli. Glasovanje za partiju Prvo se glasa za partiju. Ime partije navedeno je na glasačkom listiću. Ako ne možete naći glasački listić Vaše partije, možete uzeti prazan glasački listić i napisati ime partije najčitkije što možete. Glasovanje za kandidata Ako želite da se izglasa neki konkretan partijski kandidat, možete glasati za tog kandidata ako stavite znak х u rubriku isprijed imena kandidata na glasačkom listiću. Možete glasati samo za jednog kandidata. Morate potvrditi Vaš identitet Da bi Vam dozvolili da glasate, morate potvrditi Vaš identitet. Ako Vas ne poznaju oni koji primaju glasove, morate pokazati identifikacioni dokument, na primjer vozačku dozvolu, pasoš ili radnu legitimaciju. Ako nemate identifikacioni dokument, drugo lice može potvrditi Vaš identitet, ali će to lice morati da pokaže identifikacioni dokument. 8

9 Glasovanje Na dan izbora glasajte na Vašem izbornom mjestu Možete glasati samo u izbornom mjestu navedenom na Vašoj glasačkoj kartici. Izborno mjesto je otvoreno samo na dan izbora, 25. maja godine. Kada glasate, na Vašem izbornom mjestu zabilježit će Vas u izbornu knjigu, a Vaš glas stavit će se u izbornu kutiju. Prijevremeno glasovanje u Vašoj ili drugoj općini Prijevremeno glasovanje znači da ćete glasati na drugom mjestu, a ne na Vašem glasačkom mjestu. Prijevremeno glasovanje obavit će se od 7. maja godine do dana izbora i uključujući njega. Glasačko mjesto za prijevremeno glasovanje može biti, na primjer, općinska zgrada ili biblioteka. Morate sa sobom nositi glasačku karticu kad prijevremeno glasate budući da se njome šalje Vaš glas do izbornog mjesta. Tamo će se brojiti Vaš glas. Možete dobiti podatke o tome gdje prijevremeno da glasate na veb-lokaciji Izbornog organa ili od Vaše općine. Glasovanje iz inozemstva Ako ste u inozemstvu, možete glasati poštom ili glasati u švedskoj ambasadi ili švedskom konzulatu. Da bi glasali poštom, potreban Vam je materijal koji možete poručiti od Izbornog organa. Neka lica mogu da glasaju putem kurira Možete glasati putem kurira ako ste bolesni, hendikepirani ili stari i ne možete sami otići do izbornog ili glasačkog mjesta. Možete glasati putem kurira i ako ste u pritvoru ili u popravnoj ustanovi. Ako živite u oblasti koju pokriva poštar, seoski poštar može biti Vaš kurir. Da bi glasali putem kurira, potreban Vam je poseban materijal koji možete poručiti od općine ili Izbornog organa. Podatke o tome kako da glasate putem kurira imate u ovom materijalu. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

10 Suomi Äänestäminen Sunnuntaina, 25. toukokuuta 2014 järjestetään europarlamenttivaalit. Kuka saa äänestää? Sinulla on äänioikeus europarlamenttivaaleissa, jos olet Ruotsin kansalainen ja olet tai olet joskus ollut merkittynä Ruotsin väestörekisteriin. Äänioikeus on myös muiden EU-maiden kansalaisilla, jotka ovat olleet merkittyinä Ruotsin väestörekisteriin viimeistään lähtien ja ilmoittautuneet äänestysluetteloon lääninhallitukselle. Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä. Äänioikeus tarkistetaan veroviraston ylläpitämästä väestörekisteristä , eli 30 päivää ennen vaalipäivää. Äänestyskortti Kaikki äänioikeutetut saavat äänestyskortin postitse noin kolme viikkoa ennen vaaleja. Äänestyskortissa kerrotaan vaalipiirisi sekä äänestyspaikkasi osoite ja aukioloajat. Äänestyskortissa on tietoa myös ennakkoäänestyspaikoista. Äänestyskortti on otettava mukaan ennakkoäänestyspaikalle. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Jos et ole saanut äänestyskorttia tai olet kadottanut sen, voit tilata uuden kortin kunnalta tai vaaliviranomaiselta. Vaaliliput Vaalilippuja on saatavana kaikilta äänestyspaikoilta ja puolueilta. Europarlamenttivaaleissa vaaliliput ovat valkoisia. Puolueen äänestäminen Vaaleissa äänestetään ensisijaisesti puoluetta. Puolueen nimi lukee vaalilipussa. Jos et löydä haluamasi puolueen vaalilippua, kirjoita puolueen nimi tyhjälle vaalilipulle mahdollisimman selkeällä käsialalla. Ehdokkaan äänestäminen Jos haluat äänestää puolueen tiettyä ehdokasta, voit antaa hänelle äänesi rastittamalla vaalilipussa ehdokkaan nimen vieressä olevan ruudun. Voit äänestää vain yhtä ehdokasta. Henkilöllisyyden todistaminen Äänestäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Jos vaalivirkailijat eivät tunne sinua, sinun on esitettävä henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti, passi tai virkaan liittyvä henkilöllisyystodistus. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, toinen henkilö voi todistaa henkilöllisyytesi sen jälkeen, kun hän on esittänyt oman henkilöllisyystodistuksensa. 10

11 Äänestäminen Äänestäminen vaalipäivänä Vaalipäivänä voit äänestää ainoastaan äänestyskortissa nimetyssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna vain Äänestämisen yhteydessä äänesi merkitään äänestysluetteloon ja laitetaan vaaliuurnaan. Ennakkoäänestäminen Ennakkoäänestäminen tarkoittaa, että äänestät jossakin muualla kuin omassa äänestyspaikassasi. Ennakkoäänestys alkaa ja jatkuu vaalipäivään asti. Ennakkoäänestyspaikka voi olla esimerkiksi kunnantoimisto tai kirjasto. Ennakkoäänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti, sillä sitä käytetään äänen lähettämiseen äänestyspaikalle. Äänet lasketaan vasta varsinaisella äänestyspaikalla. Lisätietoa ennakkoäänestyspaikoista saat kunnalta tai vaaliviranomaisen sivustosta Ulkomailta äänestäminen Voit äänestää ulkomailta kirjeitse tai käymällä Ruotsin suurlähetystössä tai konsulaatissa. Kirjeäänestys edellyttää erityismateriaalien tilaamista vaaliviranomaiselta. Asiamiehen välityksellä äänestäminen Voit äänestää asiamiehen välityksellä, jos et pääse ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle sairauden, toimintarajoitteen tai korkean iän vuoksi. Myös vankilasta voi äänestää asiamiehen välityksellä. Jos postisi jakelusta vastaa maalaiskirjeenkantaja, hän voi toimia asiamiehenäsi. Äänestäminen asiamiehen välityksellä edellyttää eritysmateriaalien tilaamista kunnalta tai vaaliviranomaiselta. Materiaaleissa kerrotaan tarkemmin asiamiehen välityksellä äänestämisestä. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

12 Français Pour voter Le dimanche 25 mai 2014 aura lieu l élection du parlement européen A qui le droit de voter? Vous avez le droit de vote aux élections du parlement européen si vous êtes de nationalité suédoise, si vous êtes ou avez été enregistré comme résidant en Suède. Vous avez aussi le droit de voter si vous êtes ressortissant d un pays membre de l Union européenne, si vous êtes résidant en Suède au plus tard le 25 avril 2014 et si vous vous êtes inscrit sur une liste électorale à la préfecture. Il faut avoir atteint ses 18 ans au plus tard le jour de l élection. Votre droit de vote est déterminé par les informations figurant sur le registre de l état civil de l administration fiscale le 25 avril 2014, soit 30 jours avant l élection. Les personnes qui ont le droit de vote reçoivent une carte d électeur Les personnes bénéficiant du droit de vote recevront leur carte d électeur par la poste environ trois semaines avant le jour de l élection. Sur la carte d électeur sera indiqué à quelle circonscription électorale vous appartenez ainsi que le nom, l adresse et les heures d ouverture de votre bureau de vote. Si vous voulez voter à l avance (vote anticipé), il vous faudra vous munir de votre carte d électeur. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Si vous n avez pas reçu votre carte d électeur ou si vous l avez perdue, vous pouvez en obtenir une autre auprès de la municipalité ou de l Autorité électorale (Valmyndigheten). Les bulletins de vote Les bulletins de vote sont disponibles dans tous les points de vote et auprès des partis. Les bulletins de vote pour l élection du parlement européen sont de couleur blanche Voter pour un parti Vous votez en premier lieu pour un parti. Le nom du parti est inscrit sur le bulletin de vote. Si vous ne trouvez pas le bulletin de vote du parti pour qui vous voulez voter, prenez un bulletin de vote blanc et inscrivez y le nom de ce parti aussi clairement que possible. Voter pour une personne Si vous souhaitez qu un candidat particulier du parti soit élu, vous pouvez procéder à un vote préférentiel en mettant une croix dans la case qui correspond à ce candidat sur le bulletin de vote. Vous ne pouvez choisir qu un candidat. 12

13 Il faudra justifier votre identité Pour pouvoir voter il vous faudra justifier votre identité. Si vous n êtes pas connu des personnes chargées de recueillir les votes, vous devez présenter une pièce d identité, par exemple votre permis de conduire, votre passeport ou votre carte d identité professionnelle. Si vous n avez pas de pièce d identité, une autre personne peut se porter garante de votre identité, mais cette personne doit alors présenter une pièce d identité. Où voter? Votez dans votre bureau de vote le jour de l élection Vous ne pouvez voter que dans le bureau de vote qui figure sur votre carte d électeur. Le bureau de vote est uniquement ouvert le jour de l élection, le 25 mai Quand vous votez dans votre bureau de vote, les préposés au vote marquent sur la liste électorale que vous avez voté et déposent alors l enveloppe contenant votre suffrage dans l urne électorale. Votez dans votre ou autre commune Le vote anticipé signifie que vous votez ailleurs que dans votre bureau de vote. Le vote anticipé peut être effectué à partir du 7 mai 2014 jusqu au jour de l élection. Le bureau de vote anticipé peut par exemple être un bureau municipal ou une bibliothèque. Pour voter à l avance, vous devez vous munir de votre carte d électeur puisqu elle est utilisée pour envoyer votre suffrage à votre bureau de vote. C est là que votre suffrage sera compté. Pour savoir où voter à l avance, consultez le site web de l Autorité électorale (Valmyndigheten), ou renseignez vous auprès de votre municipalité. Voter de l étranger Si vous êtes à l étranger, vous avez la possibilité de voter par correspondance ou dans une ambassade ou un consulat de Suède. Pour voter par correspondance il vous faut une documentation particulière que vous pouvez commander à l Autorité électorale, (Valmyndigheten). Certains peuvent voter par procuration Les personnes malades, handicapées fonctionnelles ou âgées qui ne peuvent pas se rendre aux points de vote, peuvent voter par procuration. Les personnes détenues en prison ou dans une institution correctionnelle, peuvent également voter par procuration. Si votre courrier est distribué par un facteur rural, celui-ci peut voter en votre nom par procuration. Pour voter par procuration, vous avez besoin de documents particuliers que vous pouvez commander à votre municipalité ou à l Autorité électorale (Valmyndigheten). Les renseignements concernant le vote par procuration se trouvent dans ces documents. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

14 Polski Głosowanie W niedziele 25 maja 2014 r. odbeda sie wybory do Parlamentu Europejskiego. Kto jest uprawniony do głosowania? Prawo do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają osoby, które posiadają obywatelstwo szwedzkie oraz są lub były zameldowane na terenie Szwecji. Przysługuje ono również obywatelom pozostałych krajów UE zameldowanym na terenie Szwecji najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2014 r., którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w wyborach w Urzędzie Wojewódzkim (Länsstyrelsen). Należy przy tym mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów. Prawo głosu przyznawane jest w oparciu o dane z rejestru ewidencji ludności szwedzkiego Urzędu Skarbowego (Skatteverket) na 25 kwietnia 2014 r., tzn. na 30 dni przed wyborami. Osoby uprawnione do głosowania otrzymaja karte wyborcza Na około trzy tygodnie przed wyborami osoby uprawnione do głosowania otrzymają drogą pocztową kartę wyborczą. Znajdują się na niej informacje na temat okręgu wyborczego oraz nazwa, adres i godziny otwarcia odpowiedniego lokalu wyborczego. Karta zawiera również informacje dotyczące lokali, w których można zagłosować przedterminowo. Osoby zainteresowane głosowaniem z wyprzedzeniem zobowiązane są do zabrania ze sobą karty wyborczej. W przypadku nieotrzymania karty lub jej zagubienia nowy egzemplarz można zamówić w urzędzie gminy lub Urzędzie Wyborczym (Valmyndigheten). Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Karta do głosowania Karty do głosowania dostępne są we wszystkich lokalach wyborczych oraz w siedzibach partii. Mają one biały kolor. Głosowanie na partię Głos oddawany jest przede wszystkim na konkretną partię. Nazwa partii umieszczona jest na karcie do głosowania. Jeśli karta z nazwą partii nie jest dostępna, można wybrać pustą kartę do głosowania i napisać na niej możliwie wyraźnie nazwę partii. Głosowanie na osobę Można również oddać głos na konkretnego kandydata, zaznaczając krzyżykiem kratkę przed jego nazwiskiem na karcie do głosowania. Można wybrać tylko jednego kandydata. 14

15 Obowiazek potwierdzenia tozsamosci Aby oddać głos, należy potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli członkowie komisji nie znają Pana/Pani osobiście, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. prawa jazdy, paszportu lub legitymacji służbowej. W przypadku braku dokumentu tożsamości możliwe jest potwierdzenie tożsamości przez inną osobę, ma ona jednak wówczas obowiązek okazania własnego dowodu tożsamości. Głosowanie Głosowanie w lokalu wyborczym w dniu wyborów Może Pan(i) głosować wyłącznie w lokalu wyborczym wskazanym na karcie wyborczej. Będzie on czynny wyłącznie w dniu wyborów, tj. 25 maja 2014 r. Pana/Pani udział w głosowaniu w lokalu wyborczym zostanie odnotowany w spisie wyborczym, a karta z oddanym głosem włożona do urny. Głosowanie przedterminowe we własnej lub innej gminie Głosowanie przedterminowe oznacza głosowanie w miejscu innym niż wyznaczony lokal wyborczy. Głosować w ten sposób można od 7 maja 2014 r. aż do dnia wyborów. Głos można oddać np. w urzędzie gminy lub bibliotece. Na głosowanie przedterminowe należy zabrać kartę wyborczą, ponieważ jest ona niezbędna do przesłania głosu do odpowiedniego lokalu wyborczego. Głos wliczony zostanie dopiero w lokalu wyborczym. Informacje dotyczące miejsc, w których można głosować przedterminowo, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Wyborczego (Valmyndigheten) oraz w urzędzie gminy. Głosowanie poza granicami kraju Osoby przebywające za granicą mogą zagłosować listownie lub w ambasadzie albo konsulacie Szwecji. Do przesłania głosu drogą pocztową potrzebne są materiały, które można zamówić w Urzędzie Wyborczym (Valmyndigheten). Osoby uprawnione do głosowania za posrednictwem przedstawiciela Osoby chore, niepełnosprawne lub w podeszłym wieku oddać swój głos za pośrednictwem przedstawiciela bez konieczności osobistej wizyty w lokalu wyborczym. Głosować w ten sposób mogą również osoby przebywające w areszcie lub zakładzie karnym. Osoby mieszkające w słabo zaludnionym rejonie mogą oddać głos za pośrednictwem listonosza. Głosowanie za pośrednictwem przedstawiciela wymaga odpowiednich materiałów, które można zamówić w urzędzie gminy lub Urzędzie Wyborczym (Valmyndigheten). Zawierają one informacje dotyczące postępowania w przypadku głosowania za pośrednictwem przedstawiciela. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

16 Español Votar El domingo 25 de mayo de 2014 son las elecciones para el Parlamento Europeo. Quién tiene derecho a votar? Usted tiene derecho a votar en las elecciones para el Parlamento Europeo si es ciudadano sueco y si está o ha estado registrado en el registro civil de Suecia. También tiene derecho a votar si es ciudadano en algún otro país de la UE, si está registrado en el registro civil en Suecia a más tardar el 25 de abril de 2014 y si se ha registrado en el censo electoral del Gobierno Civil. Debe haber cumplido 18 años de edad a más tardar el día de las elecciones. Su derecho a votar se determina según los datos que aparecen en el registro civil de la Dirección General de Tributos el 25 de abril de 2014, o sea, 30 días antes de las elecciones. El que tiene derecho a votar recibe una tarjeta de elector Si tiene derecho a votar recibirá por correo una tarjeta de elector unas tres semanas antes de las elecciones. En la tarjeta de elector se indica su zona electoral junto con su nombre, dirección y el horario de apertura del recinto electoral. También aparece información sobre locales donde votar anticipadamente. En tal caso deberá llevar consigo su tarjeta de elector. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås Si no ha recibido su tarjeta de elector o si la ha perdido, puede solicitar una nueva de su municipio o de la Oficina Nacional de Elecciones. Papeletas de voto Hay papeletas de voto en todos los lugares de votación y en los locales de los partidos. Las papeletas de voto para las elecciones para el Parlamento Europeo son blancas. Vote por un partido Usted vota principalmente por un partido. El nombre del partido aparece en la papeleta de voto. Si no la tiene puede escribir claramente el nombre del partido en una papeleta en blanco. Votar por alguien en particular Si desea elegir un candidato especifico del partido puede dar a esa persona un voto personal por medio de señalar con una cruz el nombre de la persona en la papeleta de voto. Sólo puede señalar un candidato con una cruz. Control de identidad Para poder votar tiene que poder probar su identidad. Si el funcionario de la mesa electoral no le conoce, deberá mostrar un documento de identidad, por ejemplo la licencia de conducir, el pasaporte o el carnet de identificación de su lugar de trabajo. Si no tiene documento de identidad, otra persona puede certificar su identidad, pero entonces, esa persona tiene que mostrar su propio documento de identidad. 16

17 Votación Votar en el recinto electoral el día de las elecciones Usted puede votar solamente en el recinto electoral que se indica en su tarjeta de elector. El recinto electoral sólo estará abierto el día de las elecciones, el 25 de mayo de Al entregar su voto en el recinto electoral se marcará su nombre en le censo electoral y su voto se pondrá en la urna electoral. Votar anticipadamente en su propio o en otro municipio Votar anticipadamente significa que vota en otro lugar fuera de su propio recinto electoral. Las votaciones anticipadas comienzan desde el 7 de mayo de 2014 hasta el mismo día de las elecciones. Al votar anticipadamente tiene que llevar consigo su tarjeta de elector para que ésta pueda ser enviada a su recinto electoral. Allí es donde se cuenta su voto. Puede obtener información sobre dónde votar anticipadamente en el sitio Web de la Oficina Nacional de Elecciones o de su municipio. Votar en el exterior Usted puede votar por correo desde el exterior o votar en una embajada o consulado sueco. Para votar por correo necesita material que se solicita de la Oficina Nacional de Elecciones. Algunos pueden votar por apoderado Usted puede votar por apoderado si se encuentra enfermo, tiene una incapacidad o es anciano y no puede ir a su recinto electoral o a otro local de votación. También puede votar por apoderado si se encuentra detenido o en un establecimiento penitenciario. Si vive a lo largo de una línea de cartero rural puede el cartero servir de apoderado. Para votar por apoderado necesita material que se solicita de su municipio o de la Oficina Nacional de Elecciones. En el material hay información sobre cómo preparar un voto por apoderado. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

18 روش های گوناگون رای دادن رای دادن در روز انتخابات و در شعبه اخذ رای شما می توانید تنها در شعبه ی اخذ رای یی که در کارت انتخاباتیتان قید شده است رای بدهید. شعبه ی اخذ رای فقط در روز انتخابات یعنی ٥٢ ماه مه ٥٠۱٤ باز می باشد. هنگامی که در آن شعبه رای می دهید نامتان در آنجا عالمتگذاری شده و رای شما در صندوق انداخته می شود. رای دادن پیشاپیش در شهر خودتان و یا جای دیگر رای دادن پیش از موعد بدین معنی است که شما در محلی غیر از شعبه ی اخذ رای خود رای می دهید. رای دادن پیشاپیش از روز ٧ ماه مه ٥٠۱٤ تا روز انتخابات ممکن خواهد بود. محل رای گیری می تواند برای مثال یک کتابخانه و یا دفتر شهرداری )کمون( باشد. اگر می خواهید پیشاپیش رای بدهید باید کارت رای خود را به همراه داشته باشید زیرا از آن کارت برای ارسال رای شما به شعبه ی مربوطه استفاده می گردد. رای شما سپس در آنجا شمرده می شود. و یا از دفاتر شهرداری می توانید اطالعات مربوط به جاهایی در صفحه اینترنتی اداره انتخابات که می توانید پیش از موعد رای دهید را دریافت کنید. رای دادن در خارج از کشور اگر در خارج از کشور به سر می برید می توانید از طریق نامه و یا با مراجعه به سفارتخانه و یا کنسولگری سوئد رای بدهید. برای رای دادن با نامه به اوراق ویژه ای نیاز دارید که می توانید از طریق اداره انتخابات تهیه نمایید. رای دادن از طریق پیک اگر بیمار معلول یا سالمند هستید و نمی توانید برای ر یأ دادن به شعبه ی اخذ رای مراجعه کنید می توانید از طریق پیک رای دهید. اگر در بازداشت و یا زندان هم به سر می برید می توانید توسط پیک رای دهید. در صورتی که پست خودتان را از طریق نامه رسان ویژه ی روستایی دریافت می کنید او نیزمی تواند پیک شما باشد. برای رای دادن توسط پیک احتیاج به اوراقی دارید که می توانید از طریق اداره انتخابات و یا دفتر شهرداری تهیه نمایید. اطالعات مربوط به ارسال رای توسط پیک در این اوراق موجود می باشد. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

19 رای دادن در انتخابات در روز یکشنبه ٥٢ ماه مه ٥٠۱٤ انتخابات پارلمان اروپا برگزار می [فارسی گردد. چه کسی می تواند ر یأ بدهد برای این که حق رای دادن در انتخابات پارلمان اروپا را داشته باشید باید تبعه ی سوئد بوده و نام شما موقعی در اداره ثبت احوال سوئد به عنوان ساکن سوئد درج شده باشد. شهروندان دیگر کشورهای عضو بازارمشترک اروپا نیز که در تاریخ ٥٢ آوریل ٥٠۱٤ ساکن سوئد هستند می توانند در این انتخابات رای بدهند. این افراد باید از قبل در استانداری (Länsstyrelsen) برای دادن رای ثبت نام کرده باشند. در روز رای گیری باید باالی ۱۱ سال داشته باشید. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås اگر حق رای داشته باشید کارت رای دریافت خواهید کرد اگر حق رای داشته باشید حدود سه هفته پیش از روز انتخابات کارت رای خود را از طریق پست دریافت خواهید کرد. در این کارت اطالعات مربوط به ناحیه ی انتخاباتیتان و همچنین نام و آدرس شعبه ی اخذ رای و ساعاتی که می توانید رای بدهید قید شده. اطالعات مربوط به جاهایی که می توان پیشاپیش رای خود را در صندوق ها انداخت نیز در این کارت موجود است. اگر می خواهید پیشاپیش رای دهید باید کارت رای خود را به همراه داشته باشید. اگر کارت ر یأ دریافت نکرده اید و یا آنرا گم کرده اید می توانید با درخواست از کمون و یا اداره انتخابات (Valmyndigheten) یک کارت جدید دریافت نمائید. برگه های انتخاباتی برگه های انتخاباتی در شعب اخذ رای و نزد احزاب سیاسی موجود می باشند. برگه های انتخاباتی مربوط به انتخابات پارلمان اروپا سفید هستند. رای دادن به یک حزب برای رای دادن به یک حزب باید از برگه ی انتخاباتی آن حزب استفاده نمائید. نام حزب مربوطه بر روی آن برگه درج شده است. در صورتی که برگه ی انتخاباتی حزب مورد نظر در شعبه ی رای گیری موجود نباشد می توانید از یک برگه ی انتخاباتی خالی استفاده نموده و نام حزب مورد عالقه ی خود را به طور واضح بر روی آن بنویسید. رای دادن به یک شخص اگر می خواهید به فرد بخصوصی در بین نامزدهای انتخاباتی یک حزب رای بدهید در برگه ی انتخاباتی در مربعی که جلوی نام آن فرد وجود دارد ضربدر بزنید. شما می توانید تنها به یک نامزد انتخاباتی رای دهید و جلوی یک اسم را عالمت بگذارید. باید بتوانید هویت خود را اثبات کنید برای دادن ر یأ باید بتوانید هویت خودتان را به اثبات برسانید. اگر ماموران اخذ رای شما را نمی شناسند باید با یک مدرک شناسائی برای نمونه گواهینامه ی رانندگی گذرنامه و یا کارت شناسائی اداری هویت خود را تایید کنید. اگر مدرک شناسائی با خود ندارید یک فرد دیگر می تواند هویت شما را تأیید نماید. در این صورت فرد مزبور باید مدرک شناسائی خود را ارائه کند. 19

20 التصويت املسبق في بلديتك أو في بلدية أخرى يعني التصويت املسبق أن تص وت في مكان آخر غير مركزك االنتخابي. يبدأ التصويت املسبق اعتبارا من 7 مايو/ أيار 2014 ويستمرلغاية يوم االنتخابات. ويمكن أن تكون مقر ات التصويت املسبق في دارالبلدية أو املكتبة العامة مثال. ستخدم من أجل إرسال نظرا ألنها ست يجب أن تصطحب معك بطاقة التصويت الخاصة بك عندما تصو ت تصويتا مسبقا صوتك إلى املركز االنتخابي الذي تتبع له حيث يجري احتساب صوتك هناك. يمكنك الحصول على معلومات حول مقر ات التصويت املسبق من املوقع اإللكتروني لسلطة االنتخابات: أو من بلديتك. التصويت من خارج السويد إذا كنت موجودا خارج السويد يمكنك أن تصو ت عن طريق رسالة بريدية أو لدى إحدى السفارات أو القنصليات السويدية. ولكي تصو ت عن طريق رسالة بريدية فإنك تحتاج إلى مواد يمكن أن تطلبها من سلطة االنتخابات. التصويت عن طريق وكيل يمكنك أن تصو ت عن طريق وكيل إذا كنت مريضا أو لديك تأخر وظيفي أو كبيرا في السن بحيث ال يمكنك الذهاب إلى مركزك االنتخابي أو إلى أحد مقر ات التصويت. كما يمكنك أن تصو ت عن طريق وكيل إذا كنت موقوفا في السجن االحتياطي أو لدى مصلحة الرعاية الجنائية. وإذا كنت تسكن في إحدى مناطق البريد الريفي فيمكن أن يكون ساعي بريد األرياف وكيال عنك. ولكي تصو ت عن طريق وكيل فإنك تحتاج إلى مواد خاصة تطلبها من البلدية أو من سلطة االنتخابات. وفي هذه املواد تجد معلومات عن كيفية إعداد التصويت عن طريق وكيل. VALMYNDIGHETEN e-post: telefon:

21 التصويت يوم األحد 25 مايو/ أيار 2014 يحين موعد انتخابات البرملان األوروبي. اللغة العربية ملن يحق التصويت يحق لك التصويت في انتخابات البرملان األوروبي إذا كنت مواطنا التصويت إذا كنت مواطنا في إحدى دول االتحاد األوروبي وم سج ال في قيد النفوس في السويد قبل وأبلغت عن تسجيل اسمك في الئحة املؤهلين للتصويت لدى إدارة املحافظة. يجب أن تكون قد أكملت سن 18 عاما في موعد أقصاه يوم االنتخابات. سويديا وم سج ال في قيد النفوس في السويد. كما يحق لك 25 أبريل/ نيسان 2014 يتقر ر حق ك في التصويت في البيانات الواردة في سجل قيد النفوس لدى مصلحة الضرائب بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2014 أي قبل يوم االنتخابات ب 30 يوما. Box 12191, SE Stockholm Innehåller ditt RÖSTKORT till valet till Europaparlamentet den 25 maj 2014 B Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C Alingsås ت رسل بطاقة التصويت إلى كل من يحق له التصويت إذا كان يحق لك التصويت فسوف تحصل على بطاقة التصويت بالبريد قبل موعد االنتخابات بثالثة أسابيع تقريبا. وتجد في بطاقة التصويت اسم الدائرة االنتخابية التي تنتمي إليها وكذلك اسم املركز االنتخابي وعنوانه وأوقات االنتخاب فيه. كما تجد في بطاقة التصويت أيضا معلومات عن مقر ات التصويت املسبق. وإذا كنت تنوي أن تصو ت على نحو م سبق فيجب عليك أن تصطحب معك بطاقة التصويت. إذا لم تصلك بطاقة التصويت أو إذا فقدتها فيمكنك أن تطلب بطاقة أخرى من البلدية أو من سلطة االنتخابات. أوراق االقتراع توجد أوراق االقتراع في كل األماكن التي يمكنك أن تصو ت فيها وكذلك لدى األحزاب. وتتميز أوراق االقتراع النتخابات البرملان األوروبي بأن لونها أبيض. التصويت للحزب إنك بالدرجة األولى تصو ت لصالح حزب واحد. وتجد أسماء األحزاب مذكورة في ورقة االقتراع. وإذا لم تجد اسم الحزب الذي تريد التصويت له مذكورا في ورقة االقتراع فيمكنك أن تأخذ ورقة اقتراع فارغة وتكتب عليها اسم الحزب بوضوح قدر اإلمكان. التصويت لشخص محدد إذا كنت تريد انتخاب شخص بعينه من مرشحي الحزب فيمكنك أن تعطي ذلك الشخص صوتا شخصيا من خالل وضع عالمة في املربع املوجود بجانب اسم ذلك املرشح في ورقة االقتراع. يمكنك انتخاب مرشح واحد فقط. يجب عليك أن تثبت هويتك يجب عليك أن تتمكن من إثبات هويتك كي يحق لك التصويت. إن لم تكن معروفا من ق بل املوظفين املسؤولين عن استالم األصوات فيجب عليك إبراز وثيقة تثبت هويتك كرخصة القيادة مثال أو جواز السفر أو بطاقة الهوية من مكان عملك. وإذا لم تكن لديك أي وثيقة تثبت هويتك فيمكن لشخص آخر أن يشهد على صحة هويتك وفي هذه الحالة يجب على ذلك الشخص أن يبرز وثيقة تثبت هويته. عملية التصويت في مركزك االنتخابي في يوم االنتخابات صو ت ال يمكنك أن تصو ت إال في املركز االنتخابي املذكور في بطاقة التصويت الخاصة بك. وال يفتح املركز االنتخابي أبوابه إال في يوم االنتخابات بتاريخ 25 مايو/ أيار وعندما تصو ت في املركز االنتخابي توضع إشارة إلى جانب اسمك في الئحة املؤهلين للتصويت ويوضع صوتك في صندوق االقتراع. 21

22

23 A n visningar På detta kuvert får inte göras någon anteckning eller något märke. Väljaren skall själv lägga in sin valsedel i detta kuvert. Endast en valsedel skall läggas in i kuvertet. Valsedeln får inte VALKUVERT vikas

24 VALMYNDIGHETEN e-post: telefon: Valmyndigheten 713 utg 7. Tryck: Elanders Sverige AB

آزمایش نیوتن در سال 1666

آزمایش نیوتن در سال 1666 آزمایش نیوتن در سال 1666 شش رنگ تولید شده پس از شکست Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red دو نوع مشخصه برای نور Achromatic light آنچه بیننده در تصاویر خاکستری می بیند..1 Gray level تنها شدت نور )Intensity(

More information

105-01 Compliance with the National Voter Registration Act of 1993

105-01 Compliance with the National Voter Registration Act of 1993 Connecticut WIC Program Manual Federal Fiscal Year 2016 Section: Voter Registration 105-01 Compliance with the National Voter Registration Act of 1993 Connecticut WIC Program Manual WIC 105-01 SECTION:

More information

SUBCHAPTER A. AUTOMOBILE INSURANCE DIVISION 3. MISCELLANEOUS INTERPRETATIONS 28 TAC 5.204

SUBCHAPTER A. AUTOMOBILE INSURANCE DIVISION 3. MISCELLANEOUS INTERPRETATIONS 28 TAC 5.204 Part I. Texas Department of Insurance Page 1 of 10 SUBCHAPTER A. AUTOMOBILE INSURANCE DIVISION 3. MISCELLANEOUS INTERPRETATIONS 28 TAC 5.204 1. INTRODUCTION. The commissioner of insurance adopts amendments

More information

SUBCHAPTER A. AUTOMOBILE INSURANCE DIVISION 3. MISCELLANEOUS INTERPRETATIONS 28 TAC 5.204

SUBCHAPTER A. AUTOMOBILE INSURANCE DIVISION 3. MISCELLANEOUS INTERPRETATIONS 28 TAC 5.204 Part I. Texas Department of Insurance Page 1 of 11 SUBCHAPTER A. AUTOMOBILE INSURANCE DIVISION 3. MISCELLANEOUS INTERPRETATIONS 28 TAC 5.204 1. INTRODUCTION. The Texas Department of Insurance proposes

More information

GMMP 2015 MODULE DE FORMATION. Guide de monitorage sur l Internet 3ème partie: Analyse

GMMP 2015 MODULE DE FORMATION. Guide de monitorage sur l Internet 3ème partie: Analyse GMMP 2015 MODULE DE FORMATION Guide de monitorage sur l Internet 3ème partie: Analyse QUESTION 21 L article traite d une femme en particulier ou d un groupe de femmes? 1. Oui 2. Non Passing sentence, Le

More information

Local 99 Health & Welfare Fund Legal Services Newsletter

Local 99 Health & Welfare Fund Legal Services Newsletter Local 99 Health & Welfare Fund Legal Services Newsletter Rachel P. Roat, Esq. ARE YOU READY TO VOTE? BE POWERFUL. BE HEARD. NEW JERSEY S VOTING REQUIREMENTS In New Jersey you can vote if you are a United

More information

Benedictine College Financial Aid

Benedictine College Financial Aid 2015 2016 Institutional Verification Document V4 Dependent Your 2015 2016 Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) was selected for review in a process called verification. The law says that before

More information

Attachments A- ACS First Mailing (Initial Package)

Attachments A- ACS First Mailing (Initial Package) Attachments A- ACS First Mailing (Initial Package) Attachment A1 - ACS-13(L) (2015)(5-2015), ACS Introductory Letter Attachment A2 - ACS-34IM(08-08-2013), Internet Response Instruction Card Attachment

More information

TABLECLOTHS TEMPLATES

TABLECLOTHS TEMPLATES Hemmed Edges Bords Ourlés / Dobladillo TABLECLOTHS TEMPLATES PLANTILLAS PARA MANTELES / MODÉLES POUR NAPPES 4ft / 1.21m Economy Table Throw Totale de zone Graphique: 103" x 57.5" / 261.6cm x 146 cm Avant

More information

General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013

General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013 General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013 French Unit 4 Speaking Test Candidate s Material To be conducted by the teacher examiner between 7 March and 15 May 2013 (FRE4T) To

More information

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY

THE MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN AN IRANIAN WOMAN AND A MAN OF FOREIGN NATIONALITY FORM # 412 بسمه تعالي 1250 23 rd St NW Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073 WWWDAFTARORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTARORG فرم شماره : 214 THE MARRIAGE REGISTRATION

More information

Memorial Health Care System Catholic Health Initiatives Financial Assistance Application Form

Memorial Health Care System Catholic Health Initiatives Financial Assistance Application Form B Please note - Memorial Hospital may access external validation resources to assist in determining whether a full application for assistance is required. Financial Assistance Application 1) Patient Name

More information

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY.

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY. ANSÖKAN Emirates Academy Undergraduate KILROY education hjälper dig med ansökan till Emirates Academy. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Note concernant votre accord de souscription au service «Trusted Certificate Service» (TCS)

Note concernant votre accord de souscription au service «Trusted Certificate Service» (TCS) Note concernant votre accord de souscription au service «Trusted Certificate Service» (TCS) Veuillez vérifier les éléments suivants avant de nous soumettre votre accord : 1. Vous avez bien lu et paraphé

More information

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS

CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 1 CONFIGURING CLIENT ACCESS SERVERS 2 How Client Access Works Domain Controller Client Access Server 3 Mailbox Server 4 RPC/MAPI 1 2 RPC/MAPI HTTPS IMAP4 POP3 MAPI (Messaging Application Program Interface)

More information

State of Maryland Health Insurance Exchange

State of Maryland Health Insurance Exchange Les résumés et les traductions contenus dans le présent avis ont été préparés par Primary Care Coalition mais n'ont pas été révisés ou approuvés par Maryland Health Connection. Notice Date: 03/30/2015

More information

John Burroughs Agcy 14515 Briarhills#216 Houston TX 77077

John Burroughs Agcy 14515 Briarhills#216 Houston TX 77077 John Burroughs Agcy 14515 Briarhills#216 Houston TX 77077 Verify the vehicles and drivers listed on the Policy Declarations. Check the vehicle identification number (VIN) listed on these documents; its

More information

Benin Tourist visa Application

Benin Tourist visa Application Benin Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Benin tourist visa checklist Filled

More information

Thailand Business visa Application for citizens of Hong Kong living in Manitoba

Thailand Business visa Application for citizens of Hong Kong living in Manitoba Thailand Business visa Application for citizens of Hong Kong living in Manitoba Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for

More information

VISA APPLICATION FORM 1

VISA APPLICATION FORM 1 PHOTOGRAPH CONSULATE GENERAL OF THE ARGENTINE REPUBLIC Montreal VISA APPLICATION FORM 1 SURNAME:.... NAME:..... NATIONALITY:.. MARITAL STATUS:. PLACE AND DATE OF BIRTH..... OCCUPATION:,,,.PRESENT JOB:

More information

Benin Tourist visa Application

Benin Tourist visa Application Benin Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Benin tourist visa checklist Filled

More information

AP FRENCH LANGUAGE AND CULTURE EXAM 2016 SCORING GUIDELINES

AP FRENCH LANGUAGE AND CULTURE EXAM 2016 SCORING GUIDELINES AP FRENCH LANGUAGE AND CULTURE EXAM 2016 SCORING GUIDELINES Identical to Scoring Guidelines used for German, Italian, and Spanish Language and Culture Exams Interpersonal Writing: E-mail Reply 5: STRONG

More information

Aide à la traduction. 1 Administrative information / 1 Informations administratives

Aide à la traduction. 1 Administrative information / 1 Informations administratives Aide à la traduction Report Form: Field Safety Corrective Action (FSCA) / Formulaire de retrait ou autres mesures de sécurité (FSCA) (MEDDEV 2.12 rev 7) 1 Administrative information / 1 Informations administratives

More information

Venezuela Business visa Application

Venezuela Business visa Application Venezuela Business visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Venezuela business visa checklist

More information

BILL C-665 PROJET DE LOI C-665 C-665 C-665 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-665 PROJET DE LOI C-665 C-665 C-665 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA C-665 C-665 Second Session, Forty-first Parliament, Deuxième session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-665 PROJET DE LOI C-665 An Act to

More information

Versión precedente* Lista productos disponibles** Disponible desde el June 1, 2013

Versión precedente* Lista productos disponibles** Disponible desde el June 1, 2013 Versión precedente* Lista productos disponibles** Disponible desde el June 1, 2013 Las solicitudes de licencias de versión anterior sólo están disponibles para los productos enumerados en este documento.

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

HEALTH CARE DIRECTIVES ACT

HEALTH CARE DIRECTIVES ACT A11 HEALTH CARE DIRECTIVES ACT Advances in medical research and treatments have, in many cases, enabled health care professionals to extend lives. Most of these advancements are welcomed, but some people

More information

E M C P e r f o r m a n c e R e q u i r e m e n t s C o m p o n e n t s

E M C P e r f o r m a n c e R e q u i r e m e n t s C o m p o n e n t s D a i m l e r C h r y s l e r D C -1 0 6 1 4 J o i n t E n g i n e e r i n g S t a n d a r d D a t e P u b l i s h e d : 2 0 0 5-03 C h r y s l e r C a t e g o r y : L -2 T ot a l N o. of Pa g e s ( I

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Your Services. Low cost decorating

Your Services. Low cost decorating Your Services Low cost decorating We have a low cost decorating service, to help our customers maintain homes they can be proud of. This leaflet will give you more information on the service and how it

More information

The new French regulation on gaming: Anything new in terms of payment?

The new French regulation on gaming: Anything new in terms of payment? [Prénom Nwww.ulys.net The new French regulation on gaming: Anything new in terms of payment? Etienne Wery Attorney at law at Brussels and Paris Bars Senior lecturer at university etienne.wery@ulys.net

More information

Sickness compensation [Sjukersättning]

Sickness compensation [Sjukersättning] Information from Försäkringskassan, 29.03.2016 Sickness compensation [Sjukersättning] You can receive sickness compensation if your work capacity is permanently reduced by at least a quarter. How much

More information

APPENDIX 1: n2n STUDENT APPLICATION FORM

APPENDIX 1: n2n STUDENT APPLICATION FORM University of the Arctic north2north Student Mobility Program Application deadline for every academic year is February 15. Section A: Personal Data Home Country: Sweden Home institution: Umeå University

More information

VISA SERVICES CANADA

VISA SERVICES CANADA VISA SERVICES CANADA VISA APPLICATION FEES FOR GABON *** Visa fees and times are subject to change by embassies without notice *** BUSINESS VISA - TOURIST VISA - Single-entry visa $100 - Multiple-entry

More information

Preparing. for. Departure. The final stage before your arrival in France.

Preparing. for. Departure. The final stage before your arrival in France. Preparing for Departure The final stage before your arrival in France. 01 01 1 BEFORE 2 3 4 5 6 7 YOU LEAVE ONLINE PRIVATE AREA CAMPUS PASS OR WELCOME LEAFLET VISA ACCOMMODATION MONEY CONTACTS Campus France

More information

Benin Business visa Application

Benin Business visa Application Benin Business visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Benin business visa checklist Filled

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From Harmonised application form (1) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (amily name) (x) OR OICIAL USE ONLY 2 Surname at birth (ormer family name(s)) (x) Date of application:

More information

INFORMATION ADDITIONELLE DE LA PART DES REQUÉRANTS ADDITIONAL INFORMATION FOR APPLICANTS

INFORMATION ADDITIONELLE DE LA PART DES REQUÉRANTS ADDITIONAL INFORMATION FOR APPLICANTS ADDITIONAL INFORMATION FOR APPLICANTS In support of your application for licensing under the lotteries charitable gaming program, please provide the following (if applicable) with the completed application:

More information

FIRST YEAR EXAM INFORMATION SESSION November 2016

FIRST YEAR EXAM INFORMATION SESSION November 2016 FIRST YEAR EXAM INFORMATION SESSION November 2016 All information is posted on the SAO website: http://www.mcgill.ca/law-studies/coursesregistration-exams/exams FIRST YEAR EXAM INFORMATION SESSION General

More information

Please note that the print size cannot be smaller than the text in the document.

Please note that the print size cannot be smaller than the text in the document. Clarification for Civil Rights Non-Discrimination Statement There have been several questions about using the short version of the USDA nondiscrimination statement on NSLP and SBP menus. It is acceptable

More information

(MT) Machine Translation Whitepaper. technology-driven language communication leaders

(MT) Machine Translation Whitepaper. technology-driven language communication leaders Machine Translation Whitepaper What is Machine Translation? Machine Translation (MT) provides an automated way to translate content into one or more target languages using dedicated computer software.

More information

FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner

FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner FAMILY INDEPENDENCE ADMINISTRATION Seth W. Diamond, Executive Deputy Commissioner James K. Whelan, Deputy Commissioner Policy, Procedures and Training Lisa C. Fitzpatrick, Assistant Deputy Commissioner

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

MOVING FORWARD TOGETHER ENGELSKA

MOVING FORWARD TOGETHER ENGELSKA MOVING FORWARD TOGETHER ENGELSKA THE ELECTION IS ABOUT THE FUTURE The 2010 election is all about the future. What we want Sweden to be. Moderaterna want Sweden to continue to be a country where it pays

More information

Advanced AMW, Metal INC. Works, Inc.

Advanced AMW, Metal INC. Works, Inc. Advanced AMW, Metal INC. Works, Inc. APPLICATION FOR EMPLOYMENT PERSONAL INFORMATION Name: Last First Middle Date: Social Security #: Phone #: Referred By: All Names Used In The Past: Present Address:

More information

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix:

More information

A. Before you read the text, answer the following question: What should a family do before starting to look for a new home?

A. Before you read the text, answer the following question: What should a family do before starting to look for a new home? UNIT 1: A PLAN FOR BUYING English for Real Estate Materials A. Before you read the text, answer the following question: What should a family do before starting to look for a new home? Read the following

More information

Ivory Coast (Côte d Ivoire) Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta

Ivory Coast (Côte d Ivoire) Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta Ivory Coast (Côte d Ivoire) Tourist visa Application for citizens of Tahiti living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned

More information

IN THE CIRCUIT COURT OF THE 16 TH JUDICIAL CIRCUIT OF THE STATE OF FLORIDA IN AND FOR MONROE COUNTY ADMINISTRATIVE ORDER _5.014

IN THE CIRCUIT COURT OF THE 16 TH JUDICIAL CIRCUIT OF THE STATE OF FLORIDA IN AND FOR MONROE COUNTY ADMINISTRATIVE ORDER _5.014 IN THE CIRCUIT COURT OF THE 16 TH JUDICIAL CIRCUIT OF THE STATE OF FLORIDA IN AND FOR MONROE COUNTY IN RE: ADMINISTRATIVE ORDER _5.014 THE ESTABLISHMENT OF THE FAMILY COURT SELF-HELP PROGRAM _: NOW, THEREFORE,

More information

St. Edward s University

St. Edward s University St. Edward s University First Year in France Application Dossier de candidature pour la première année en France Explore new possibilities. Learn to think without limitations. See the world in a whole

More information

ORDER FORM/Formulaire

ORDER FORM/Formulaire ORDER FORM/Formulaire Account Number/Numéro de compte: IMPORTANT TRAVEL DATES/DATES IMPORTANT DE VOYAGE: Call us for assistance Contactez-nous si vous avez besoin d assistance Travel Agency Name: Nom de

More information

EPREUVE D EXPRESSION ORALE. SAVOIR et SAVOIR-FAIRE

EPREUVE D EXPRESSION ORALE. SAVOIR et SAVOIR-FAIRE EPREUVE D EXPRESSION ORALE SAVOIR et SAVOIR-FAIRE Pour présenter la notion -The notion I m going to deal with is The idea of progress / Myths and heroes Places and exchanges / Seats and forms of powers

More information

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting 20 August 2015 FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Your coordinators Katarina Wingkvist International Coordinator Fanni Faegersten

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

We are pleased to present you with detailed instructions on processing your visa application with us. Within this information pack you will find:

We are pleased to present you with detailed instructions on processing your visa application with us. Within this information pack you will find: Dear Client, We are pleased to present you with detailed instructions on processing your visa application with us. Within this information pack you will find: A list of the required documents for your

More information

Congo Republic Business visa Application

Congo Republic Business visa Application Congo Republic Business visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Congo Republic business

More information

Monterey County Behavioral Health Policy and Procedure

Monterey County Behavioral Health Policy and Procedure Monterey County Behavioral Health Policy and Procedure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Policy Number 144 Policy Title Disclosure of Unlicensed Status for License

More information

Your Services. Paying your rent

Your Services. Paying your rent Your Services Paying your rent Why do I need to pay rent? Your rent is important. Without it, we could not provide our services to you. Your rent pays for most of the services you receive from us. For

More information

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

(Online application) Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists مراحل و جزي يات درخواست بورس (DAAD) صورت ا ن لاين (Online application) دا ا د به Online-application for the Scholarship Programme : Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

More information

New words to remember

New words to remember Finanza Toolbox Materials Credit Cards, Debit Cards and ATM Cards New words to remember charging minimum payment credit limit interest PIN check register What is a Credit Card? A credit card is a thin

More information

Venezuela Official visa Application

Venezuela Official visa Application Venezuela Official visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Venezuela official visa checklist

More information

Venezuela Business visa Application

Venezuela Business visa Application Venezuela Business visa Application IMPORTANT: Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Venezuela business

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

Tourist Visa Application Form

Tourist Visa Application Form Introduction Tourist Visa Application Form This document contains the official visa application form issued by the Immigration and Naturalization Services of Costa Rica (Direccion General de Migracion)

More information

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ASSURÉ SI CELUI-CI N EST PAS LE REQUÉRANT INFORMATION CONCERNING THE INSURED PERSON IF OTHER THAN THE APPLICANT

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L ASSURÉ SI CELUI-CI N EST PAS LE REQUÉRANT INFORMATION CONCERNING THE INSURED PERSON IF OTHER THAN THE APPLICANT SÉCURITÉ SOCIALE SOCIAL SECURITY ACCORD DU 9 FÉVRIER 1979 ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA AGREEMENT OF FEBRUARY 9, 1979 BETWEEN FRANCE AND CANADA Formulaire FORM SE 401-06 INSTRUCTION D UNE DEMANDE DE PENSION

More information

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2016 APPLICATION FORM

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2016 APPLICATION FORM SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) PROGRAM 2016 APPLICATION FORM APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE Applications close 4 November 2015/ Date de clôture de l appel à candidatures 4 e novembre

More information

Symantec Inventory Solution powered by Altiris technology Third-Party Legal Notices

Symantec Inventory Solution powered by Altiris technology Third-Party Legal Notices Appendix A Symantec Inventory Solution powered by Altiris technology Third-Party Legal Notices This appendix includes the following topics: Third-Party Legal Attributions RegExp Linux PCI ID Repository

More information

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, REALIZADA POR UN CONTRIBUYENTE, DE RETENCIONES SOBRE DIVIDENDOS OBTENIDOS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2011.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, REALIZADA POR UN CONTRIBUYENTE, DE RETENCIONES SOBRE DIVIDENDOS OBTENIDOS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2011. SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN, REALIZADA POR UN CONTRIBUYENTE, DE RETENCIONES SOBRE DIVIDENDOS OBTENIDOS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2011. Para obtener la devolución del exceso de retenciones debe presentar el

More information

TOURIST VISA REQUIREMENTS GHANA (Multiple Entry), TOGO and BENIN

TOURIST VISA REQUIREMENTS GHANA (Multiple Entry), TOGO and BENIN TOURIST VISA REQUIREMENTS GHANA (Multiple Entry), TOGO and BENIN Total cost One person 5 $538 Total cost Two people $1058 Cost includes, consular fees* and return shipping For delivery outside the contiguous

More information

Technical Service Bulletin

Technical Service Bulletin Technical Service Bulletin FILE CONTROL CREATED DATE MODIFIED DATE FOLDER OpenDrive 02/05/2005 662-02-25008 Rev. : A Installation Licence SCO sur PC de remplacement English version follows. Lors du changement

More information

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)...

فهرست مقدمه دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 برگه وضعیت برگه نمایش لیست کامپیوترها TAB)... فهرست مقدمه... 3 5... PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION دسترسی به کنسول تحت وب... 5 نصب نرم افزار آنتی ویروس تحت وب پاندا... 7 نصب بر روی یک سیستم از طریق فایل 9... WAAgent Agent نصب بر روی سیستم ه یا موجود

More information

WEST AFRICAN COLLEGE OF SURGEONS COLLEGE OUEST AFRICAIN DES CHIRURGIENS

WEST AFRICAN COLLEGE OF SURGEONS COLLEGE OUEST AFRICAIN DES CHIRURGIENS FORM AFF 1/FICHE AFF 1 NAME/ NOM PRENOMS (Surname First) FACULTY/ FACULTE: Affix passport Photograph SEX/ Sexe: WEST AFRICAN COLLEGE OF SURGEONS COLLEGE OUEST AFRICAIN DES CHIRURGIENS APPLICATION FOR FELLOWSHIP

More information

French GCSE Student Guide

French GCSE Student Guide French GCSE Student Guide Is this the right subject for me? If you enjoy meeting and talking to people from other countries, finding out about their cultures and learning how language works, then studying

More information

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D

ACNE VULGARIS. DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D ACNE VULGARIS DR.Anahita Diniyaryan Pharm.D آکنه یک بیماری خوش خیم و غیر مهاجم است که اثرات منفی آن بر روی سیستم روانی فرد مورد توجه می باشد. اضطراب کاهش اعتماد به نفس افسردگی درسال 2001 بر اساس آمار 2

More information

غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست بیشتر بدانید.

غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست بیشتر بدانید. غربالگری ژنتیکی انتخاب با شماست در مورد گزینههای موجود بیشتر بدانید www.bcprenatalscreening.ca چیست ژنتیکی غربالگری است خون آزمایش نوعی ژنتیکی غربالگری قرار کلمبیا بریتیش باردار زنان همه دسترس در که به

More information

Ballot TRACE. 2010 Professional Practices Program. 26 th Annual National Conference Orlando, Florida. City and County of Denver, Colorado

Ballot TRACE. 2010 Professional Practices Program. 26 th Annual National Conference Orlando, Florida. City and County of Denver, Colorado 26 th Annual National Conference Orlando, Florida 2010 Professional Practices Program Ballot TRACE City and County of Denver, Colorado Submitted by: Michael J. Scarpello Director, Denver Elections Division

More information

# B: Language Change for OnStar System (U.S. and Canada Only) - (Jun 29, 2007)

# B: Language Change for OnStar System (U.S. and Canada Only) - (Jun 29, 2007) #05-08-46-009B: Language Change for OnStar System (U.S. and Canada Only) - (Jun 29, 2007) Language Change for OnStar System (U.S. and Canada Only) Models: Attention: 2006-2008 GM Passenger Cars and Light

More information

Congo Republic Tourist visa Application for citizens of Paraguay living in Alberta

Congo Republic Tourist visa Application for citizens of Paraguay living in Alberta Congo Republic Tourist visa Application for citizens of Paraguay living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time

More information

ORDER FORM/Formulaire

ORDER FORM/Formulaire ORDER FORMFormulaire Account NumberNuméro de compte: IMPORTANT TRAVEL DATESDATES IMPORTANT DE VOYAGE: Call us for assistance Contactez-nous si vous avez besoin d assistance Travel Agency Name: Nom de l

More information

DIRECT OBJECT PRONOUNS. Twentieth lesson Vingtième leçon.

DIRECT OBJECT PRONOUNS. Twentieth lesson Vingtième leçon. DIRECT OBJECT PRONOUNS Twentieth lesson Vingtième leçon. CONTENTS Introduction 1. Forms 1.1 When preceding a word starting with a vowel 2. Position 2.1. In the present tense. 2.2. In the passé composé.

More information

Reflexive verbs Adjective agreement Comparatives and superlatives

Reflexive verbs Adjective agreement Comparatives and superlatives Year 1 Term Theme and unit Grammar Strategies Autumn term first half Key Stage 3 revision Nouns Articles Numbers Dates and times Theme 1.1 F Ma famille et mes amis.1 H La famille et l amitié.2 F Tu aimerais

More information

Knowledge. Subject Knowledge Audit - French Meta-linguistic challenges full some none

Knowledge. Subject Knowledge Audit - French Meta-linguistic challenges full some none Knowledge Subject Knowledge Audit - French Meta-linguistic challenges full some none When using common verbs in the Present tense, recognise patterns & make analogies. Contrast Present in French with the

More information

Electrician Application -- INSTRUCTIONS -- PLEASE READ CAREFULLY

Electrician Application -- INSTRUCTIONS -- PLEASE READ CAREFULLY Phone:(401)462-8580 Fax: (401)462-8528 www.dlt.ri.gov/profregs Electrician Application -- INSTRUCTIONS -- PLEASE READ CAREFULLY Applications that are incomplete or missing required documents will not be

More information

Impreso de Solicitud / Application Form

Impreso de Solicitud / Application Form Fotografía/ Photograph Impreso de Solicitud / Application Form Sistema Europeo de Transferencia de Créditos / European Credit Transfer System Datos del estudiante / Student s personal data Apellido 1 /

More information

Gabon Business visa Application for citizens of Canada living in Alberta

Gabon Business visa Application for citizens of Canada living in Alberta Gabon Business visa Application for citizens of Canada living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

Congo Republic Tourist visa Application

Congo Republic Tourist visa Application Congo Republic Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Congo Republic tourist visa

More information

Archived Content. Contenu archivé

Archived Content. Contenu archivé ARCHIVED - Archiving Content ARCHIVÉE - Contenu archivé Archived Content Contenu archivé Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject

More information

Daytime Telephone Number (Número Telefónico) Date of Application (Fecha) County (Condado)

Daytime Telephone Number (Número Telefónico) Date of Application (Fecha) County (Condado) Borough of Matawan - Dept. of Vital Statistics $10.00 p/copy 201 Broad Street, Matawan, NJ 07747 Phone 732-566-3898 x625 Fax 732-566-0036 APPLICATION FOR A NON-GENEALOGICAL CERTIFICATION OR CERTIFIED COPY

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Health First Medicare Plans Dental Directory

Health First Medicare Plans Dental Directory Consultorios dentales de la red DeltaCare USA Health First Medicare Plans Dental Directory for Classic (HMO-POS) and Employer Group Plans About our Dental Network The Classic (HMO-POS) and Employer Group

More information

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha

Earthing. PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha Earthing PRESENTATION BY: Farid Momminzadah Droni Guha آرتی چیست What Is Earthing The process of connecting metallic bodies of all the electrical apparatus and equipment to huge mass of earth by a wire

More information

NUNAVUT HOUSING CORPORATION - BOARD MEMBER RECRUITMENT

NUNAVUT HOUSING CORPORATION - BOARD MEMBER RECRUITMENT NUNAVUT HOUSING CORPORATION - BOARD MEMBER RECRUITMENT The is seeking Northern Residents interested in being on our Board of Directors We are seeking individuals with vision, passion, and leadership skills

More information

UMBRELLA POLICY PACKET. RACHEL J LAWRENCE November 25, 2011 7701 WURZBACH RD APT 1701 SAN ANTONIO TX 78229-4432. Important Messages

UMBRELLA POLICY PACKET. RACHEL J LAWRENCE November 25, 2011 7701 WURZBACH RD APT 1701 SAN ANTONIO TX 78229-4432. Important Messages JUM1392 00000 DM00000 UMBRELLA POLICY PACKET RACHEL J LAWRENCE November 25, 2011 7701 WURZBACH RD APT 1701 SAN ANTONIO TX 78229-4432 Effective: 01/01/2012 to 01/01/2013 GAR 01085 52 74 71U Important Messages

More information

Gabon Tourist visa Application for citizens of Canada living in Alberta

Gabon Tourist visa Application for citizens of Canada living in Alberta Gabon Tourist visa Application for citizens of Canada living in Alberta Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your

More information