Grønne møder med røde kinder

Size: px
Start display at page:

Download "Grønne møder med røde kinder"

Transcription

1 Grønne møder med røde kinder 24 sjove og inspirerende teambuildingaktiviteter - inde og ude Vi er Danmarks største kursusudbyder indenfor outdooraktiviteter, og har årligt mere end deltagere på arrangementer inden for havkajak, mountainbike, løb og andre spændende aktiviteter.

2 Indhold / Content GPS Adventure / GPS Adventure...4 Bueskydning / Archery... 5 Street Golf / Street Golf...6 Move Out / Move Out... 7 James Bond / James Bond...8 Quiz against the Clock / Quiz against the Clock...9 Brobygning / Bridging...10 En Menneskealder / A Lifetime...11 Klassisk Teambuilding / Classic Teambuilding...12 Inside the Box / Inside the Box Op på DISC en / Onto the DISC...14 Adventureløb / Adventure Game Mountainbiketur / Mountain Bike Tour...16 Kajakpolo / Kayak Polo Innovation Day / Innovation Day...18 Slagmarken / The Battlefield...19 Funny Sports / Funny Sports...20 Team Construction / Team Construction...21 Samarbejdsdag / Team Day...22 Adventure Race / Adventure Race...23 Helt til Månen / To the Moon...24 En dag på Mountainbike / Mountain Bike Day En dag i Havkajak / Sea Kayaking Day...26 The Raft / The Raft Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 24 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet til at give jer et aktivt supplement til jeres mødedag eller konference. Aktiviteterne kan afholdes året rundt på den lokalitet, I ønsker, og Outdoorsports står klar med udstyr og professionelle instruktører. Aktiviteterne varierer i tid fra halvanden time og op til en heldagsaktivitet på seks timer og kan derfor passes ind i ethvert program. De er tilrettelagt, så alle kan være med, og I bestemmer selv, om I vil udfordres med høj puls, have testet og udviklet jeres samarbejdsevner eller blot styrke det sociale med tid til netværk. Læs mere om aktiviteterne og de mange muligheder på de følgende sider. Med venlig hilsen Outdoorsports Har du spørgsmål til vores grønne møder, så kontakt Maja Lyngsø Helt på tlf eller Teambuilding and events This leaflet presents 24 fun and inspiring activities that are designed to provide an active complement to your meetings or conferences. The activities can take place round the year at the locations you want, and Outdoorsports provides equipment and professional instructors for each event. The endurance of the activities varies from one and a half hour up to a full day. Thus, it is easy to select an activity that complements your program. The activities are organized in a way so that everyone can participate no matter if you want to be challenged with high pulse, have your interpersonal skills tested and developed, or to strengthen social relations. Read more about the many activities and options on the following pages. Sincerely Outdoorsports Hvem er Outdoorsports? Outdoorsports er Danmarks største kursusudbyder inden for outdooraktiviteter og har årligt over 2500 deltagere på arrangementer inden for bl.a. havkajak, mountainbike og løb. Outdoorsports har hovedkontor i Vejle, men afholder kurser og arrangementer i hele landet, både for private, på kursus- og konferencecentre, hos virksomheder og på aftalte lokaliteter. Outdoorsports har et korps på 50 professionelt uddannede instruktører. Se mere på outdoorsports.dk Who is Outdoorsports? Outdoorsports is Denmark s largest provider of outdoor training activities. Every year, over 2,500 people participate in our kayaking, mountain biking and running events as well as other exciting activities. The corporate office is located in Vejle and our courses and events are carried out throughout the country, both for private clients and for companies, at conference centres and at other desired locations. Outdoorsports employs a team of 50 professionally trained instructors. Learn more on See more on outdoorsports.dk Do you have questions about our green meetings, please contact Maja Lyngsø Helt on or (+ 45)

3 DKK 4.500,- DKK 4.500,- GPS Adventure GPS Adventure Bueskydning Archery Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Giv mødet et afbræk med en sjov og spændende GPS- Take a break from your meeting with a fun and exciting Nyhed: Bueskydning er en ældgammel disciplin og en New: Archery is an ancient discipline and a real gentle- aktivitet! I mindre hold dyster I mod hinanden om at finde GPS activity! In smaller teams you compete against each rigtig gentlemansport, der sætter koncentration og evnen man sport that puts to the test concentration and the de skjulte skatte i området, besvare spørgsmål og hurtigst other to find the hidden treasures in the area, answer til at fokusere på prøve. Dyst mod kollegerne i en spæn- ability to focus. Compete against colleagues in a thrilling muligt komme tilbage til start. Alle kan være med, og questions and return to the starting point as quickly as pos- dende shoot-out-turnering, og oplev nye sider af dem, du shootout tournament and discover new aspects of those efter en grundig introduktion til GPS erne går det løs sible. Anyone can join, and after a thorough introduction arbejder sammen med til daglig. Vi bruger langbuer og you work with on a daily basis. We use longbows and of- hold mod hold. to the GPS devices the competition begins team against officielle skiver til konkurrencen. ficial discs for the shootout competition. team. Aktiviteten kan afvikles alle steder, hele året og når som Aktiviteten kan afvikles alle steder, hele året og når som The activity can take place throughout the year, anywhere helst på døgnet. Vi sørger for alt det praktiske og er klar The activity can take place anywhere, throughout the year helst på døgnet. Vi sørger for, at sikkerheden og alt det and at any time of the day. We ensure that security and på det tidspunkt, der passer ind i jeres program. and at any time of the day. We arrange all the practical praktiske er på plads og selvfølgelig en præmie til all the required practical elements are in place and of elements and are ready when it fits into your program. vinderen! course also have a reward on hand for the winner! 4 5

4 DKK 4.500,- DKK 4.500,- Street Golf Street Golf Move Out Move Out Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 30 til 200 personer Participants: 30 to 200 persons Varm op til middagen lige uden for døren med et fanta- Build up your appetite right outside the door with an en- Trænger I til at få rørt jer sammen, grine og lege? Så er Do you need to laugh, play and be active together? Here stisk underholdende spil Street Golf. Med specielle siliko- tertaining match of street golf. With special silicone balls, her den oplagte mulighed: Vi tager jer med på en tidsrejse is the obvious solution: We take you on a journey through nebolde, mobile teesteder, fairways og greens udfordrer mobile tees, fairways and greens you challenge each other i gamle og nyere idrætslege. Legene spænder fra toperso- old and newer sports games. The games range from two- I hinanden i en lettere modificeret udgave af den gamle in a slightly modified version of the old gentleman s sport. ners lege til store holdkonkurrencer. person playing to big team competitions. gentlemansport. We provide original street golf equipment and inspiration. Vi medbringer alt det nødvendige udstyr samt forklarer og We bring all the necessary equipment and will carefully Vi leverer originalt Street Golf udstyr og inspiration til de The only thing you have to do is to bring your golf outfit of instruerer i alle lege og aktiviteter, inden det går løs. Husk instruct you in the games and activities before it all kicks første huller. Det eneste, I skal gøre, er at tage den bløde choice and greet the opponents. The activity can be held tøj, I kan bevæge jer i, og masser af godt humør, så klarer off. Remember to bring comfortable clothes made for hat på og hilse på modstanderne. Aktiviteten kan afholdes throughout the year. vi resten. Aktiviteten kan afholdes hele året. movement and to be in high spirits, and then we shall hele året. take care of the rest. The activity can be held throughout the year. 6 7

5 DKK 4.500,- DKK 3.500,- James Bond James Bond Quiz against the clock Quiz against the clock Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Tid: 1 til 1½ timer Duration: 1 to 1½ hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Har I let til stress, skal I ikke vælge denne event! Her skal If you stress easily, you should not choose this event which Nyhed: Inden for den afsatte tid skal I finde frem til så New: Within the allocated time, you must find as many der knækkes koder, brydes gåder og løses komplekse is a mission of solving puzzles and complex equations mange udlagte Quiz Points som muligt, scanne og svare classified Quiz Points as possible, scan and correctly ligninger, inden tiden løber fra jer. I kæmper mod hinan- before time runs out. You compete against each other rigtigt på spørgsmålene. Ved hvert Quiz Point findes en answer the questions. At each Quiz Point you will find a den i hold og kan hele tiden følge med i, hvem der er de in teams and can constantly keep track of who has the QR kode, som scannes på deltagernes egne smartphones. QR code that must be scanned on one of the participants hurtigste hoveder i gruppen. Hvem når at løse flest mis- sharpest agents on his or her team. Which team will solve I kan vælge mellem en lang række emner at quizze om, smartphone. You can choose from a wide range of topics, sioner, inden tiden er gået? most missions before time is up? men husk, at I ikke kun dyster på viden - hastighed er but remember that you do not only compete on knowledge også vigtig! - speed is also important! Eventen kan både afholdes ude og inde hele året. The event can be held both indoors and outdoors all year. Aktiviteten kræver, at mindst én fra hvert hold har en The activity requires that at least one person of each team smartphone. Vælg mellem temaerne: Spøgelser på slot- brings a smartphone. You can choose from these themes: tet, Kunst & Kultur, Løb for livet eller Hvor klog er du? Ghosts in the Castle, Art & Culture, Run for Your Lives or How Smart Are You? 8 9

6 DKK 4.500, ,- DKK 6.500,- Brobygning Bridging En Menneskealder A lifetime Tid: 1 til 1½ timer Duration: 1 to 1½ hours Tid: 1½ til 2 timer Duration: 1½ to 2 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 12 til 120 personer Participants: 12 to 120 persons Nyhed: Hvem er de bedste konstruktører iblandt jer, og New: Who are the best constructors among you, and Vil I udfordre hinanden under forudsætninger, der er svære Do you want to challenge each other in tasks which can hvilken bro kommer til at stå distancen, når den udsæt- which bridge will prevail when exposed to a series of at sætte sig ind i? Under aktiviteten bliver I tvunget til at be difficult to relate to? During the activity you will be tes for en række tests? Med simple remedier skal hvert tests? With simple remedies each team must plan and tænke som en 7-årig, skrive et brev som en olding eller forced to think like a 7-year-old, write a letter like a very hold udtænke og konstruere en bro og til sidst overbevise construct a bridge and in the end convince the judges why holde et møde, hvor sanserne svigter. Udfordringerne old person or conduct a meeting where all your senses dommerne om, at netop deres bro skal forbinde landets their particular construction should be used for bridging the vil ingen ende tage, og det handler om at vælge den på fail. The challenges will not stop, and you must select the knudepunkter. main parts of the country. holdet, I finder bedst egnet til at løse udfordringen, når der person on your team that you think is most qualified to dystes mod de andre hold. solve the different challenges while competing against the Aktiviteten kan afvikles alle steder og kræver blot borde The activity can take place anywhere, and requires only other teams. og stole ud over vores materialer. Vi sørger for alt det tables and chairs in addition to our materials. We handle Aktiviteten kræver et plenumlokale med mulighed for praktiske og skal kun bruge fem minutter til at stille all practical matters and only need five minutes to do the gruppeopdelt opstilling af borde og stole samt mulighed The activity requires a conference room with opportunities materialerne frem. set up. for præsentation af løsninger overfor de øvrige deltagere. for group positioning tables and chairs as well as room for presentation in plenum

7 DKK 6.500,- DKK 8.500,- Klassisk Teambuilding Classic Teambuilding Inside the Box Inside the Box Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Antal: 12 til 120 personer Participants: 12 to 120 persons Sæt hinanden stævne i en række af de klassiske sam- Get together in a series of classic teambuilding activities Nyhed: I midten af en boks på 2 x 2 meter skal I løse en New: In the middle of a box of 2 x 2 meters you must arbejdsaktiviteter, hvor kommunikation, koordinering og where communication, coordination and mutual under- række opgaver men I må ikke komme derind! Udstyret solve a series of tasks but you cannot enter! Equipped fælles forståelse er nøglen til at løse udfordringen. Vi standing are the key to solving the challenges. We present med liner, trisser og magneter skal I koordinere og løse de with ropes, pulleys and magnets you shall coordinate and præsenterer en række klassiske opgaver samt formålet, a series of classic teambuilding activities and their core forskellige opgaver. Vi udstyrer mødelokalet med bokse complete the different assignments. We equip the mee- der ligger bag, og knytter en kommentar til hver aktivitet. objectives. Re-experience classic teambuilding activities fyldt med udfordringer og lover jer, at det stiller store krav ting room with boxes filled with challenges and promise Gense gamle klassikere og se, om løsningerne er ligeså and discover if the solutions are as easy as you might at finde en rigtig løsning uden at miste fokus eller nærme you that it requires great coordination in order to find the lette, som I tror. think. sig kanten af kollaps i teamet. right solution, without losing focus or approaching the edge of collapse within the team. Aktiviteten kan afvikles alle steder og tilpasses de lokaler, The activity can take place anywhere. Some activities Aktiviteten kan afvikles alle steder, hvor der blot er mindst deltagerne har til rådighed. Enkelte aktiviteter kræver require brief stays outside. to meter til loftet. Vi rykker ind med alt udstyr og skal The activity can take place anywhere with a minimum kortere ophold udendørs. bruge en times tid på forberedelse i lokalet, før deltagerne ceiling height of two meters. We provide all the equip- ankommer. ment and require one hour to prepare the room before the participants arrive

8 DKK 6.500,- DKK 8.500, ,- Op på DISC en Onto the DISC Adventureløb Adventure Game Tid: 2 til 2½ time Duration: 2 to 2½ hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2 ½ to 3 hours Antal: 20 til 120 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Test hinanden gennem en række opgaver med hovedvægt Test each other through a series of tasks which empha- Er I til udfordringer? Så er vores klassiske adventureløb Are you up for a real challenge? Then our classic Adven- på profiltyperne i DISC. Få praksis bag teorien og se, om I size on the different DISC profile types. Transfer theory helt sikkert noget for jer. Hold mod hold kæmper I om ture Game is definitely for you. Team against team you kan kende jeres profiltyper i opgaveløsningen, eller om vir- into practice and see if you can recognize your profile type at gennemføre flest mulige opgaver og få flest point. compete to complete as many tasks as possible and keligheden vender op og ned på alt. Aktiviteten forklares when solving the tasks, or if reality turns everything upside Adventureløbet gør brug af mange klassiske teambuilding- score the most points. The Adventure Game is based on og ledes af en instruktør, som også bedømmer udførslen down. The activity is explained and led by an instructor øvelser, som udvælges sammen med jer, så aktiviteten a variety of classic teambuilding exercises selected in a og tildeler de forskellige hold points ud fra løsning af who evaluates problem solving and assigns points to the f.eks. kan støtte op om det faglige arbejde med jeres mål- dialogue with you, so that the activities for instance can opgaven. teams according to completion of the different assign- sætning, værdigrundlag eller noget helt tredje. facilitate working with your objectives or values. ments. Aktiviteten kræver et plenumlokale med mulighed for Aktiviteterne tilrettelægges med hensyntagen til deltager- The activities are planned with regard to participants gruppeopdelt opstilling af borde og stole samt mulighed The activity requires a conference room with opportunities nes forskellighed, så alle kan være med. Aktiviteten kan diversity to ensure that everyone can participate, and can for præsentation af løsninger overfor de øvrige deltagere. for grouped positioning of tables and chairs as well as afholdes hele året. be held throughout the year. room for presentation in plenum

9 DKK 8.500, ,- DKK 8.500, ,- Mountainbiketur Mountain Bike Tour Kajakpolo Kayak Polo Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2½ to 3 hours Antal: 12 til 60 personer Number: 12 to 60 persons Antal: 12 til 48 personer Participants: 12 to 48 persons Er I klar til en tur ud i det fri? Ud over oplevelsen af Are you ready for a tour in the great outdoors? In addition På Sit-on-top-kajakker spilles en turnering hold mod hold In sit-on-top kayaks, a team against team tournament is den smukke natur kommer I til at prøve kræfter med to the experience of the beautiful scenery, you will also hvor alt kan ske. Ikke mange aktiviteter er så udfordrende conducted where anything can happen. Not many activities mountainbikens mange muligheder. Undervejs laves for- experience the various possibilities of the mountain bike. som kajakpolo. Her er der mulighed for at kæmpe bravt are as challenging as kayak polo. Here it is possible to skellige lege og konkurrencer, der alle udnytter cyklernes Along the way various games and competitions are held, eller sejle fairplaystilen. Vi stiller selvfølgelig det nødven- fight bravely or sail with fair play style. We provide all the særlige muligheder. all of which utilize the bicycles special opportunities. dige udstyr til rådighed, såsom våddragt, vest, sko og necessary equipment such as wetsuits, vests, shoes and kajakudstyr. kayak equipment. Spring på cyklerne og nyd en fælles oplevelse i de danske Jump on the bikes and enjoy a common experience in the bjerge. Vi sørger for mountainbikes, hjelme og masser af Danish mountains. We provide mountain bikes, helmets, Det eneste, I skal medbringe, er badetøj, håndklæde og The only things you need to bring are swimwear, a towel gode oplevelser i det nærliggende terræn. jackets and lots of good experiences in the nearby terrain. gåpåmod. Kajakpolo kan spilles ved kysten og i søer fra and high spirits. Kayak polo can be enjoyed by the coast maj til oktober eller i swimmingpools året rundt. or on lakes from May to October, or in swimming pools all year round

10 DKK 6.500,- DKK 6.500,- Innovation Day Innovation Day Slagmarken! The Battlefield! Tid: 2 til 3 timer Duration: 2 to 3 hours Tid: 2 til 3 timer Duration: 2 to 3 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 persons Antal: 20 til 60 personer Participants: 20 to 60 persons Gør verden til et bedre sted at være med en opfindelse, Make the world a better place and create an invention that Nyhed: Gør klar til kamp! Vi omdanner mødelokalet til en New: Prepare for battle! We convert the meeting room der redder liv. Under aktiviteten skal jeres unikke produkt saves lives. During the activity your unique product must slagmark fyldt med fjernstyrede kampvogne, strategiske into a battlefield filled with remote-controlled tanks, sættes på markedet med alle de udfordringer, det giver. be put on the market with all the challenges it brings along planer og radiokommunikation. Hold mod hold kæmpes strategic plans and radio communication. Team against De enkelte hold dyster om at løse de udfordringer, der the way. The teams compete to solve the challenges that om at få fat i modstandernes flag, undgå vitale angreb og team, the battle is fought in order to first obtain the op- uventet dukker op, og vinderne bliver det hold, der får unexpectedly emerge and the winner is the team that være det team, der kan fejre sejren, når enden er nær. ponent s flag and avoid vital attacks, all with one goal in deres produkt på markedet med gevinst og anerkendelse manages to get their product to the market in exchange Aktiviteten sætter fokus på kommunikation og kræver mind: to be the team that can celebrate victory when the i bytte. for gains and recognition. godt samarbejde mellem soldaterne ved fronten og kap- end is near. The activity focuses on communication and tajnerne i førerbunkeren. requires good cooperation between the soldiers at the Aktiviteten kræver et plenumlokale med mulighed for The activity requires a conference room with opportunities front and the captains in the lead bunker. gruppeopdelt opstilling af borde og stole samt mulighed for group positioning tables and chairs, as well as room for Aktiviteten kræver et ryddet lokale i samme størrelse, for præsentation af løsninger overfor de øvrige deltagere. presentation in plenum. som ville benyttes til et traditionelt møde med det aktu- The activity requires a room with empty floorspace, and elle deltagerantal, samt et øvrigt lokale, der fungerer som an extra room which will function as the lead bunker. førerbunker

11 DKK 8.500, ,- DKK 8.500, ,- Funny Sports Funny Sports Team Construction Team Construction Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2 ½ to 3 hours Tid: 2½ til 3 timer Duration: 2 ½ to 3 hours Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Antal: 20 til 120 personer Participants: 20 to 120 persons Slut dagen af med en række sjove og alternative sports- End your meeting day with a variety of fun and alternative Her gælder det for alvor om at være kreativ og udnytte In this event your creativity and team working skills are grene og kæmp om at blive det hold, der får flest point. sports disciplines and compete to be the team that gets holdets kompetencer. For at nå det fælles mål kræver put to the test! In order to achieve the common goal, the the most points. opgaven både et stort overblik, et unikt samarbejde og task requires a broad overview, unique collaboration and I skal blandt andet dyste i skiskydning, spille blindegolf og stor teknisk forståelse men I kan meget mere, end I tror! a high level of technical understanding but together, you finde nålen i høstakken. Vores kreative instruktører sam- You may for instance compete in ski shooting, play are able of much more than you think! mensætter aktiviteten og guider jer igennem et par sjove blindfolded golf or try to find a needle in a haystack. Our Der arbejdes efter byggeinstruktioner og stilles krav til de timer i en uformel tone. Aktiviteten kan afholdes hele creative instructors will design the set-up of activities and enkelte hold for at få hele konstruktionen til at passe sam- For completing the task by following a set of building året. guide you through a few hours of fun in an informal tone. men. Opgaven følges op med feedback på såvel opga- instructions, great communication skills of the team are The activity can be held throughout the year. veløsning som på samarbejdet på tværs af holdene. Kan required to get the whole structure to fit together. The afholdes hele året. event is followed up with feedback on both the concrete problem solving and the collaboration among the different teams. The event can be held throughout the year

12 DKK , ,- DKK , ,- Samarbejdsdag Team Day Adventure Race Adventure Race Tid: 6 timer Duration: 6 hours Tid: 6 timer Duration: 6 hours Antal: 12 til 200 personer Participants: 12 to 200 persons Antal: Fra 20 til 120 personer Participants: 20 to 120 persons Styrk sammenholdet gennem en række klassiske team- Strengthen unity through a series of classic teambuilding Skab en unik fælles oplevelse med et Adventure Race for Create a unique experience for the company or depart- buildingøvelser på en spændende samarbejdsdag. Opga- exercises on an exciting team day. The concrete tasks and virksomheden eller afdelingen. Her prøver I kræfter med ment with various disciplines such as mountain biking, verne og udfordringerne forventningsafstemmes med jer challenges are put together in close dialogue with you, to forskellige discipliner som f.eks. mountainbike, kajak, O- kayaking, orienteering and much more. og tilpasses jeres ønsker. suit your needs and wishes. løb og meget mere. The contestants compete to complete a variety of tasks Fokus på dagen er kommunikation og det gode samarbejde In the informal climate, focus is on communication and Der dystes på tid og points i en lang række opgaver, som that the teams must solve when they reach the individual i uformelle rammer. Aktiviteten kan gennemføres såvel good cooperation. The activity can be carried out both holdene skal løse, når de når frem til de enkelte poster. posts. The winning team is the one that completes the ude som inde hele året. indoors and outdoors throughout the year. Niveau og opgaver tilpasses jeres ønsker. Vi sørger for race quickest and with the highest score. The level of the forplejning i løbet af dagen. Adventure Race kan afholdes activities and tasks are suited to your wishes. We provide hele året. food and drinks during the day. The Adventure Race can be held throughout the year

13 DKK , ,- DKK , ,- Helt til Månen To the Moon En dag på Mountainbike Mountain Bike Day Tid: 6 timer Duration: 6 hours Tid: 6 timer Duration: 6 hours Antal: 20 til 200 personer Participants: 20 to 200 people Antal: 12 til 60 personer Participants: 12 to 60 persons Prøv kræfter med vores unikke teamdag Helt til månen, Try our unique team day on which contestants compete to Nyd naturen på første række sammen med vores dygtige Enjoy nature on close hand together with our skilled hvor der dystes om at blive det bedst egnede astronaut- become the ultimate astronaut team! During the day the mountainbikeinstruktører. Inden vi triller af sted, arbejder mountain bike instructors. Before we start off, you will re- team! I løbet af dagen gennemgår holdene en række tests teams are exposed to a series of tests and challenges and vi med forståelse af gear og bremser samt afprøver for- ceive an introduction to the gears and brakes and also get og udfordringer og stilles selvfølgelig over for en række are presented to a series of tasks of heavenly proportions. skellige teknikker gennem lege og øvelser. to test different techniques through games and exercises. opgaver med himmelflyvende problemstillinger. Let your workplace move a little closer to the moon, and Herefter går turen ud i det blå, hvor teknikken prøves af, Then we head off onto the tracks where different Lad månen rykke lidt tættere på arbejdspladsen, og brug use the activity to strengthen social cohesion in a fun and både op og ned ad bakke. Alle kan være med, og vi stiller techniques are tested, both uphill and downhill. Anyone aktiviteten til at styrke det sociale sammenhold på en sjov informal way. The activity can be held both indoors and alt det nødvendige udstyr til rådighed og sørger selvfølge- can participate and we provide all the necessary equip- og uformel måde. Kan afholdes både inde og ude året outdoors all year round. lig for forplejning under dagens arrangement. ment as well as drinks and meals during the day. rundt

14 DKK , ,- DKK , ,- En dag i Havkajak Sea Kayaking Day The Raft The Raft Tid: 6 timer Duration: 6 hours Tid: 6 timer Duration: 6 hours Antal: 12 til 24 personer Participants: 12 to 24 persons Antal: 16 til 32 personer Participants: 16 to 32 persons Har I lyst til at lære tag og teknikker og sejle med på tur Do you want to learn the right techniques to sail along the Nyhed: Kan I samarbejde om at padle den ultimative New: Put your team working skills to the ultimate test in langs kysten i havkajak? Så afsæt seks timer til leg og coast in a sea kayak? Then spend six hours on learning and gummibåd og finde frem til aktivitetspladserne, hvor vi går this event where you must work together in navigating the læring og kom tilbage med masser af erfaring. playing to return with lots of experience in sea kayaking. i land? På land dyster I mod hinanden i mindre hold om at dinghy to the various landing points with activities. Once løse forskellige teambuildingopgaver. Tilbage på vandet on land, you compete against each other in small teams Uddannede havkajakinstruktører guider jer gennem dagen, Educated sea kayak instructors will guide you through the skal I igen fungere som ét team og ved fælles hjælp drive to solve various teambuilding tasks, whereas on water og I kommer med garanti ikke til at kede jer! I låner alt day, and we guarantee that you will not be bored! You jer frem til den næste udfordring eller pause med forplej- you must act as a single team and together navigate the det nødvendige udstyr, som er våddragt, jakke, vest, sko borrow all the necessary equipment, i.e. wetsuits, jackets, ning. dinghy to your next challenge or break. og selvfølgelig en stabil havkajak. Vi sørger naturligvis for vests, shoes and of course a stable sea kayak. We forplejning under turen. En dag i havkajak kan afholdes fra provide all meals and drinks during the trip. A day of sea Aktiviteten kan afholdes fra april til oktober på søer The activity can take place from April to October on lakes maj til oktober. kayaking can be held from May to October. og åer samt i lukkede farvande. Der bæres vest under and rivers or in other closed waters. During the event, sejlads, og båden er hele tiden bemandet af en erfaren participants must at all times wear a life vest. The boat sejladsinstruktør. is constantly manned by an experienced sailing instructor. Meals and drinks are included

15 Teambuilding inde og ude året rundt

with HP Education Services

with HP Education Services E L E xc with HP Education Services January June 2011 Inside: Education solutions for business and IT Hot topics and new courses Course curriculum paths Course descriptions and local information Table

More information

Bent Christensen THE SUBLIME 25. selected from the world s 50 best restaurants. De sublime 25 - udvalgt fra The World s 50 Best Restaurants

Bent Christensen THE SUBLIME 25. selected from the world s 50 best restaurants. De sublime 25 - udvalgt fra The World s 50 Best Restaurants Bent Christensen THE SUBLIME 25 selected from the world s 50 best restaurants De sublime 25 - udvalgt fra The World s 50 Best Restaurants INTRODUCTION The book includes descriptions, photos, menus and

More information

Nyhedsbrev nr. 19. We have a point to share. SharePoint. Tomorrows Legends. iphone - Android - HTML5 FTU. boghandel. ftu.dk

Nyhedsbrev nr. 19. We have a point to share. SharePoint. Tomorrows Legends. iphone - Android - HTML5 FTU. boghandel. ftu.dk Nyhedsbrev nr. 19 We have a point to share SharePoint Tomorrows Legends iphone - Android - HTML5 FTU boghandel ftu.dk Specialboghandel indenfor IT, teknik, økonomi og business med afdelinger i Aarhus,

More information

Scoutmaster Position-Specific Training

Scoutmaster Position-Specific Training Scoutmaster Position-Specific Training CONTENTS Organizing and Delivering the Course... 2 Gathering Activity...10 Opening and Introductions...12 Aims and Methods of Scouting... 14 Role of the Scoutmaster...

More information

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Maren Sander Granlien PhD thesis Roskilde University, 2010 Department

More information

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 KKR Innovation Tour Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 Overview Program... 3 Meeting Information... 6 Jay Nath, Director of Innovation at San Francisco City Hall... 6 Berkeley University...

More information

Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009

Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009 Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009 04.10.2010 Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009 Contents: 1. Introduction and summary

More information

ACTIVATING architecture and urban planning

ACTIVATING architecture and urban planning ACTIVATING architecture and urban planning 50 Examples of Development of Attractive and Active Urban Spaces ACTIVATING architecture and urban planning Published by The Sports Confederation of Denmark

More information

The Danish National Center for Particle Radiotherapy

The Danish National Center for Particle Radiotherapy 2012 The Danish National Center for Particle Radiotherapy Graphic design Department of Communication Aarhus University Hospital Photos Michael Harder and Tonny Foghmar Department of Communication Aarhus

More information

Experiencing. Small Business. An Illustrated Introduction to Starting and Running a Small Business. Dell Rogers Mathew Georghiou Margaret Williams

Experiencing. Small Business. An Illustrated Introduction to Starting and Running a Small Business. Dell Rogers Mathew Georghiou Margaret Williams Sample Pages Experiencing Small Business An Illustrated Introduction to Starting and Running a Small Business Dell Rogers Mathew Georghiou Margaret Williams GoVenture Experiencing Small Business Basic

More information

Sustainable Urban Future of Reykjavik

Sustainable Urban Future of Reykjavik Sustainable Urban Future of Reykjavik The Case of Artunshofdi Arnar Þór Hjaltested MSc. Thesis Department of Management Engineering 2012 Technical University of Denmark Mars 2012 Sustainable Urban Future

More information

CADET GREAT START ORIENTATION & TRAINING FOR CIVIL AIR PATROL CADETS

CADET GREAT START ORIENTATION & TRAINING FOR CIVIL AIR PATROL CADETS CADET GREAT START ORIENTATION & TRAINING FOR CIVIL AIR PATROL CADETS CAP Pamphlet 52-9 April 2008 CADET GREAT START CAP Pamphlet 52-9 April 2008 TABLE OF CONTENTS Preface 3 Course Introduction 5 Course

More information

BCU Awarding. Level 1 Certificate in Coaching Paddlesport. Training Course Workbook. Candidate Details. Candidate Name:

BCU Awarding. Level 1 Certificate in Coaching Paddlesport. Training Course Workbook. Candidate Details. Candidate Name: BCU Awarding Level 1 Certificate in Coaching Paddlesport Training Course Workbook Candidate Details Candidate Name: Home Nation Association Membership Number: I confirm that all evidence provided within

More information

Neuro-rehabilitation Center

Neuro-rehabilitation Center Neuro-rehabilitation Center Brønderslev February to June 2015 Pernille Søgaard Sørensen Kristina Lisbeth Nielsen Master Thesis Architecture, Design and Media Technology at Aalborg University Arch04 Grp30

More information

How to make a good school even better an improvement of the standards in the 1. Danish public school

How to make a good school even better an improvement of the standards in the 1. Danish public school How to make a good school even better an improvement of the standards in the 1 Danish public school December 2012 How to make a good school even better an improvement of the standards in the 1 Danish

More information

Risk, Reflexivity and Democracy

Risk, Reflexivity and Democracy RISK, REFLEXIVITY AND DEMOCRACY Risk, Reflexivity and Democracy Mediating Expert Knowledge in the News 1 LOUISE PHILLIPS According to Beck s theory of risk society (for example, 1992), industrial modernization

More information

Play It Fair! Play it Fair! Acknowledgement. Index of Reference Sheets. Play it Fair! Human Rights Education Toolkit for Children

Play It Fair! Play it Fair! Acknowledgement. Index of Reference Sheets. Play it Fair! Human Rights Education Toolkit for Children Play It Fair! Human Rights Education Toolkit for Children Acknowledgement This program is made possible thanks to the support of: The City of Montreal through its Direction de la diversité sociale; Ministère

More information

Introduction to. for Troops. 511-016WB 2011 Printing

Introduction to. for Troops. 511-016WB 2011 Printing Introduction to Leadership Skills for Troops 511-016WB 2011 Printing Introduction to This Course The First Steps in the Youth Leadership Continuum The purpose of the Introduction to Leadership Skills for

More information

#01. Tigoriannguaruk! Tag suluk med hjem! Your personal. TaX Free

#01. Tigoriannguaruk! Tag suluk med hjem! Your personal. TaX Free 2012 #01 Tigoriannguaruk! Tag suluk med hjem! Your personal copy! TaX Free Vinavis Nr. 2/2011, 8. årgang Chateau Laroque rødvin i stjerneklassen Sæt ORD på vinen Viinnit Viinni Nr. 2/2011, Ukioq arfineq-pingajussaat

More information

Develop Your Personal Leadership Style

Develop Your Personal Leadership Style Self-Paced Course In this course you will explore and develop your unique leadership style, and identify what kind of leadership would be most effective for your particular situation. You will create a

More information

SCHOOL OF TECHNOLOGY AND BUSINESS

SCHOOL OF TECHNOLOGY AND BUSINESS FULL DEGREE INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES SCHOOL OF TECHNOLOGY AND BUSINESS AARHUS HERNING HORSENS DENMARK INDEX welcome to via full degree programmes 03 04 05 06 08 10 12 14 16 18 Welcome VIA University

More information

Assessing. Career Planning. The First Step in. What am I good at? What do i want to do?

Assessing. Career Planning. The First Step in. What am I good at? What do i want to do? Assessing you The First Step in Career Planning What am I good at? What do i want to do? WHERE DO I Start? Assessing You The First Step in Career Planning Career Practitioners and Educators Assessing You:

More information

Paul Kloosterman. > What do I want/need to learn? > How can I learn it? > When will I learn? > Who can help me learn it?

Paul Kloosterman. > What do I want/need to learn? > How can I learn it? > When will I learn? > Who can help me learn it? 30 B1 How to support learning Paul Kloosterman This chapter aims to help you get to grips with the term learning in relation to concrete activities in the Youth in Action Programme. Different methods and

More information

Hybridity in the postcolonial novel Frk. Smillas Fornemmelse for Sne

Hybridity in the postcolonial novel Frk. Smillas Fornemmelse for Sne Hybridity in the postcolonial novel Frk. Smillas Fornemmelse for Sne Tine Lützhøft Jensen 44760 Cultural Encounters, Spring semester 2014 Supervisor: Nanna K. L. Hansen 36,7 normalsider Summary En postkolonial

More information

4.G. Working Together. How Do We Work Together as a Team?

4.G. Working Together. How Do We Work Together as a Team? 4.G. Working Together. How Do We Work Together as a Team? In This Section: G.1. What Is Working Together? G.2. Working Together Across the 4 Phases G.3. Tips G.4. Special Considerations G.5. Facilitator

More information

Turning Strategies into Action

Turning Strategies into Action Turning Strategies into Action Economic Development Planning Guide for Communities Turning Strategies into Action Table of Contents Introduction 2 Steps to taking action 6 1. Identify a leader to drive

More information

Business Succession Planning. Corporate Training Materials

Business Succession Planning. Corporate Training Materials Business Succession Planning Corporate Training Materials TABLE OF CONTENTS Module One: Getting Started...1 Workshop Objectives... 2 Module Two: Succession Planning Vs. Replacement Planning...3 What is

More information

Recognition of learning, focusing on inclusion groups

Recognition of learning, focusing on inclusion groups Recognition of learning, focusing on inclusion groups Download this booklet for free at www.salto-youth.net/inclusion/ SALTO-YOUTH I N C L U S I O N RESOURCE CENTRE Education and Culture SALTO-YOUTH TRAINING

More information

E-LEARNING C O N C E P T S, T R E N D S, A P P L I C A T I O N S

E-LEARNING C O N C E P T S, T R E N D S, A P P L I C A T I O N S E-LEARNING C O N C E P T S, T R E N D S, A P P L I C A T I O N S About Epignosis LLC. All rights reserved. Epignosis LLC 315 Montgomery Street, 8th and 9th Floors San Francisco, California, CA 94104 United

More information

SECTION CANADA SOCCER PATHWAY: COACH S TOOL KIT STAGE ONE ACTIVE START CANADA SOCCER PATHWAY: COACH S TOOL KIT 1

SECTION CANADA SOCCER PATHWAY: COACH S TOOL KIT STAGE ONE ACTIVE START CANADA SOCCER PATHWAY: COACH S TOOL KIT 1 SECTION CANADA SOCCER PATHWAY: COACH S TOOL KIT STAGE ONE ACTIVE START CANADA SOCCER PATHWAY: COACH S TOOL KIT 1 CANADA SOCCER BELIEVES EVERY PLAYER DESERVES THE BEST POSSIBLE SOCCER EXPERIENCE. Whether

More information