นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา"

Transcription

1 นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา แนวความค ดพ นฐานเก ยวก บเทคโนโลย ทางการศ กษา การทางานโดยการนาเทคโนโลย มาใช น น เป นการทางานโดยการนาความร ทางว ทยาศาสตร มา ประย กต ใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการทางานน นๆให ม ผลด มากย งข นการน าเอา เทคโนโลย มาใช น น ก ต องแตกต างก นไปตามล กษณะของงานแต ละอย าง ซ งการนาเอาเทคโนโลย มา ประย กต ใช ในงานด านใด ก จะเร ยกว าเทคโนโลย ด านน นๆ เช น ถ านามาใช ทางด านการแพทย ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางการแพทย ถ านามาใช ทางด านการเกษตร ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางการเกษตร ถ านามาใช ทางด านว ศวกรรม ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางว ศวกรรม ถ าน ามาใช ทางด านการศ กษา ก จะเร ยกว า เทคโนโลย ทางการศ กษา เป นต น ซ งจะเห นว า เม อม การใช เทคโนโลย ในด านใดก จะเร ยกเทคโนโลย ด านน น เม อม การนาเอาเทคโนโลย มาใช ในการทางานในส วนต างๆของวงการศ กษา การท จะศ กษาถ ง องค ประกอบ ต างๆในเทคโนโลย การศ กษา จ งจาเป นต อง ทราบความหมายของคาต างๆเหล าน ให เข าใจอย างช ดเจน เส ยก อน รวมถ งพ ฒนาการระยะต างๆของเทคโนโลย การศ กษา เพ อเป นการศ กษาถ งความเจร ญ ก าวหน า ทางด านน ท งในด านว สด อ ปกรณ และว ธ การ รวมถ งความสาค ญและบทบาทของเทคโนโลย การศ กษา ความหมายของเทคโนโลย เม อเอ ยถ งเทคโนโลย คนส วนใหญ ม กจะน กถ งส งท เก ยวก บเคร องม อหร ออ ปกรณ ใหม ๆ ท ท นสม ย ม ราคาแพง ม ระบบการทางานท ย งยากซ บซ อนซ งเม อนามาใช แล วสามารถช วยให การทางานม ประส ทธ ภาพ ด ข นและประส ทธ ผลส งข น รวมท งประหย ดเวลาและแรงงานอ กด วย อย างไร ก ตาม เทคโนโลย เป นคา ท มาจากภาษาลาต น และภาษากร ก ค อ ภาษาลาต น Texere : การสาน (to weare) : การสร าง (to construct) ภ า ษ า ก ร ก Technologia : ก า ร ก ร ะ ท า อ ย า ง ม ร ะ บ บ (Systematic Treatment) เทคโนโลย ม ได ม ความหมายเฉพาะการใช เคร องจ กรกลอย างเด ยวเท าน นแต ย งรวมไปถ งการ ปฏ บ ต หร อดาเน นการใด ๆ ท ใช ความร ว ธ การ หร อเทคน คทางว ทยาศาสตร เพ อช วยให การดาเน นการต าง ๆ บรรล ผล พจนาน กรม ฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ได ให ความหมายของเทคโนโลย ว า หมายถ ง ว ทยาการท เก ยวก บศ ลปะ ในการนาเอาว ทยาศาสตร มาประย กต ใช ให เก ดประโยชน ในทางปฏ บ ต และ อ ตสาหกรรม ล กษณะของเทคโนโลย สามารถจาแนกออกได เป น 3 ล กษณะ ค อ (Heinich, Molenda and Russell : 449) 1. เทคโนโลย ในล กษณะของกระบวนการ ( process) เป นการใช อย างเป นระบบของว ธ การทาง 10

2 ว ทยาศาสตร หร อความร ต างๆท ได รวบรวมไว เพ อนาไปส ผลในทางปฏ บ ต โดยเช อว าเป นกระบวนการท เ ช อ ถ อ ไ ด แ ล ะ น า ไ ป ส ก า ร แ ก ป ญ ห า ต า ง ๆ 2. เทคโนโลย ในล กษณะของผลผล ต (product) หมายถ ง ว สด และอ ปกรณ ท เป นผลมาจากการใช ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง เ ท ค โ น โ ล ย 3. เทคโนโลย ในล กษณะผสมของกระบวนการและผลผล ต (process and product) เช น ระบบ คอม พ ว เ ต อ ร ซ ง ม ก า ร ท า ง า น เ ป น ป ฏ ส ม พ น ธ ร ะ ห ว า ง ต ว เ ค ร อ ง ก บ โ ป ร แ ก ร ม ส า ร า น ก ร ม เ อ น ค า ร ท า (Encarta 1999) ไ ด ใ ห ท ม า แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ว า เทคโนโลย (Technology) ไว ว า Technology เป นคาท มาจากภาษากร ก 2 คารวมก น ค อ Tekhne หมายถ ง ศ ลป หร องานช างฝ ม อ (art of craft) และ logia หมายถ ง สาขาว ชาของการศ กษา (art of study) ด งน นถ าจะ แปลตามต วแล ว เทคโนโลย จ งหมายถ ง การศ กษาหร อศาสตร ของงานช างฝ ม อ พจนาน กรมเว บสเทอร (Websters 1994) ได ให ความหมายของคาว า เทคโนโลย ไว ด งน 1) ก. การ ใช ทางว ทยาศาสร โดยเฉพาะอย างย งเพ อว ตถ ประสงค ทางด านอ ตสาหกรรมและพาน ชกรรม ข. องค รวม ท งหมดของว ธ การและว สด ท ใช เพ อบรรล ตามว ตถ ประสงค ท ต งไว 2) องค ความร ท ม อย ในอารยธรรมเพ อใช ในการเพ มพ น ฝ กห ดด านศ ลปะและท กษะความชานาญ เพ อให ได มาซ งว สด บราวน (Brown) กล าวว า เทคโนโลย เป นการนาว ทยาศาสตร มาประย กต ใช ให บ งเก ดผลประโยชน เดล (Dale 1969) ให ความหมายว า เทคโนโลย ประกอบด วยผลรวมของการทดลอง เคร องม อ และ กระบวนการ ซ งส งท งหลายเหล าน เก ดจากการเร ยนร ทดลอง และได ร บการปร บปร งแก ไขมาแล ว ก ลเบรท (Galbraith 1967) ได ให ความหมายของคาว า เทคโนโลย ไว ด งน ค อ เทคโนโลย เป นการใช อย างเป นระบบของว ธ การทางว ทยาศาสตร หร อความร ต างๆท รวบรวมไว มาใช อย างเป นระบบเพ อนาไปส ผลในทางปฏ บ ต ส วนน กการศ กษาของไทยได ให ความหมายของเทคโนโลย ด งน ครรช ต มาล ยวงศ (2539) ได ให รายละเอ ยดของคาว าเทคโนโลย หมายถ ง 1. องค ความร ด านว ทยาศาสตร ประย กต 2. การประย กต ว ทยาศาสตร 3. ว สด เคร องยนต กลไก เคร องม อ 4. กรรมว ธ และว ธ ดาเน นงานท เก ยวก บว ทยาศาสตร ประย กต 11

3 5. ศ ลปะ และท กษะในการจาแนกและรวบรวมว สด กล าวอ กน ยหน ง เทคโนโลย หมายถ ง ท กส งท กอย างท เก ยวก บการผล ต การสร าง และการใช ส งของ กระบวนการ หร ออ ปกรณ ท ไม ได ม ในธรรมชาต น นเอง ส พ ทย กาญจนพ นธ (2541) หมายถ งว ธ การอย างม ระบบในการวางแผน การประย กต ใช และการ ประเม นกระบวนการเร ยนการสอนท งระบบ โดยให ความสาค ญต อท งด านเคร องม อ ทร พยากรมน ษย และ ปฏ ส มพ นธ ท เก ดข นระหว างมน ษย ก บเคร องม อ เพ อจะได ร ปแบบการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพย งข น ใน ความหมายน เทคโนโลย การศ กษาใช การว เคราะห ระบบเป นเคร องม อในการดาเน นงาน เสาวน ย ส กขาบ ณฑ ต (2528) กล าวไว ว า เทคโนโลย ค อว ธ การหร อเทคน คทางว ทยาศาสตร ท ใช ใน การดาเน นการต างๆเพ อให บรรล ผล และจากความหมายด งกล าวข างต นพอจะสร ปได ว า เทคโนโลย เป นการนาเอาแนวความค ด หล กการ เทคน ค ความร ระเบ ยบว ธ กระบวนการ ตลอดจน ผลผล ตทางว ทยาศาสตร ท งในด านส งประด ษฐ และว ธ ปฏ บ ต มาประย กต ใช ในระบบงานเพ อช วยให เก ดการ เปล ยนแปลงในการทางานให ด ย งข นและเพ อเพ มประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของงานให ม มากย งข น การนาเทคโนโลย มาใช ก บงานในสาขาใดสาขาหน งน น เทคโนโลย จะม ส วนช วยสาค ญ 3 ประการ และถ อ เป นเกณฑ ในการพ จารณานาเทคโนโลย มาใช ด วย (ก อ สว สด พาณ ชย 2517 : 84) ค อ 1. ประส ทธ ภาพ ( Efficiency ) เทคโนโลย จะช วยให การทางานบรรล ผลตามเป าหมาย ได อย างเท ยงตรงและรวดเร ว 2. ประส ทธ ผล ( Productivity ) เป นการทางานเพ อให ได ผลผล ตออกมาอย างเต มท มาก ท ส ดเท าท จะมากได เพ อให ได ประส ทธ ผลส งส ด 3. ประหย ด ( Economy ) เป นการประหย ดท งเวลาและแรงงานในการทางานด วยการ ลงท นน อยแต ได ผลมากกว าท ลงท นไป เทคโนโลย การศ กษา ในป จจ บ นการดาเน นก จการงานด านต าง ๆ เพ อให บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพจะใช เทคโนโลย เข าไปช วยเป นส วนใหญ เทคโนโลย จ งม ความเก ยวข องก บระบบงานด านต าง ๆท กแขนง ถ านาไปใช แก ป ญหาในแขนงใด จะเร ยกเทคโนโลย ในด านน น เช น เทคโนโลย ทางการแพทย เทคโนโลย ทางการเกษตร เทคโนโลย ทางการอ ตสาหกรรม เป นต น ในวงการศ กษาก เช นเด ยวก น ม ป ญหา ต าง ๆ มากมายท จะต องปร บปร งแก ไขจ งเก ดเทคโนโลย ทางการศ กษาข น 12

4 ไว ด งน น กการศ กษาและสถาบ นท เก ยวข องก บการศ กษาต างๆได ให ความหมายของคาเทคโนโลย การศ กษา ก ด (Good 1973) ได ให ความหมายไว ว า เทคโนโลย การศ กษา ค อ การนาหล กการทางว ทยาศาสตร มาประย กต ใช เพ อการออกแบบและส งเสร มระบบการเร ยนการสอนโดยเน นท ว ตถ ประส งค ทางการศ กษาท สามารถว ดได อย างถ กต องแน นอน ม การย ดผ เร ยนเป นศ นย กลางการเร ยนมากกว าย ดเน อหาว ชา ม การใช การศ กษาเช งปฏ บ ต โดยผ านการว เคราะห และการใช โสตท ศน ปกรณ รวมถ งเทคน คการสอนโดยใช อ ปกรณ ต างๆ เช น เคร องคอมพ วเตอร ส อการสอนต างๆในล กษณะของส อประสม และการศ กษาด วยตนเอง ว จ ตร ศร สะอ าน (2517) ได ให ความหมายว า เทคโนโลย การศ กษาน นเป นการประย กต เอาเทคน ค ว ธ การ แนวความค ด อ ปกรณ และเคร องม อใหม ๆมาใช เพ อช วยแก ป ญหาทางการศ กษา ท งในด านการขยาย งานและด านการปร บปร งค ณภาพของการเร ยนการสอนตามน ยน เทคโนโลย การศ กษาจ งครอบคล มเร อง ต างๆ 3 ด าน ค อ การนาเอาเคร องม อใหม ๆมาใช ในการเร ยนการสอน การผล ตว สด การสอนแนวใหม รวมถ ง การใช เทคน คและว ธ การใหม ๆ กาเยและบร กส (Gagne and Briggs 1974) ได ให ความหมายไว ว า เทคโนโลย การศ กษาน นพ ฒนามา จากการออกแบบการเร ยนการสอนในร ปแบบต างๆโดยรวมถ ง 1. ความสนใจในเร องความแตกต างๆระหว างบ คคลในเร องของการเร ยนร เช น บทเร ยนแบบ โปรแกรม และบทเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร ช วย เป นต น 2. ด านพฤต กรรมศาสตร และทฤษฎ การเร ยนร เช น ทฤษฎ การเสร มแรงของบ.เอฟ สก นเนอร (B.F Skinner) 3. เทคโนโลย ด านว ทยาศาสตร กายภาพ เช น โสตท ศน ปกรณ ประเภทต างๆ รวมถ งส อส งพ มพ ด วย โคล, แครดเลอร, และ เอ นเจล (Coley, Cradler, and Engel 1996) ได ให ความหมายของเทคโนโลย การศ กษาไว ว า ในความหมายกว างๆแล ว เทคโนโลย การศ กษาจะเป นคาซ งรวมถ งทร พยากรใดๆก ตามท ใช ในการให การศ กษาแก ผ เร ยน โดยอาจรวมถ งว ธ การ เคร องม อ หร อกระบวนการ หากเป นในเช งปฏ บ ต แล ว คาน จะใช ในย คหล งสงครามโลกคร งท 2 ซ งหมายถ งการใช เทคโนโลย ต างๆ เช น ฟ ล มสทร ป เคร องฉาย สไลด เทปเส ยง โทรท ศน และห องปฏ บ ต การทางภาษา เม อม การนาเอาคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาใช ในช วง ป พ.ศ (ทศวรรษ1980s) จ งเป นย คของการใช คอมพ วเตอร เป นฐานในการเร ยนร และในป จจ บ น จะเป นการใช เทคโนโลย การส อสารควบค ก บคอมพ วเตอร 13

5 จ งสร ปได ว า เทคโนโลย ทางการศ กษา หมายถ ง การนาความร แนวค ด กระบวนการและผลผล ตทาง ว ทยาศาสตร มาใช ร วมก นอย างม ระบบ เพ อแก ป ญหาและพ ฒนาการศ กษาให ก าวหน าไปอย างม ประส ทธ ภาพ เทคโนโลย ทางการสอน เทคโนโลย ทางการสอน เป นการนาเอาส อประเภทต าง ๆ เทคน ค ว ธ การ ว ธ ระบบ เพ อการออกแบบ การสอน และหล กการด านจ ตว ทยา ส งคมศาสตร และว ทยาศาสตร กายภาพ รวมถ งการส อสารของมน ษย มา ใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอน ความหมายของนว ตกรรม นว ตกรรม เป นศ พท บ ญญ ต ของคณะกรรมการพ จารณาศ พท ว ชาการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ซ ง แต เด มใช คาว า นวกรรม เป นคามาจากภาษาอ งกฤษว า Innovation แปลว า การทาส งใหม ๆ หร อส งใหม ท ทา ข นมา คาว า นวกรรม มาจากคาบาล ส นสฤต ค อ นว หมายถ ง ใหม และกรรม หมายถ ง ความค ด การปฏ บ ต สร ปได ว า นว ตกรรม(Innovation) ค อแนวค ด ว ธ การปฏ บ ต หร อส งใหม ท ย งไม แพร หลายหร อย งไม เคยใช มาก อนและเข ามาเปล ยนแปลงกระบวนการหร อส งท ม อย เด ม โดยผ านการค ดค นประด ษฐ ข นมาใหม หร อพ ฒนาจากของเด มท ม อย ให ท นสม ย และปร บปร งจนใช ได ผลด และประส ทธ ภาพ นว ตกรรมทางการศ กษา หมายถ ง ความค ดและว ธ การปฏ บ ต ใหม ๆ ท ส งเสร มให กระบวนการ ทางการศ กษาม ประส ทธ ภาพ ข อส งเกตเก ยวก บส งท ถ อว าเป นนว ตกรรม 1. เป นความค ดและกระบวนการกระทาใหม ท งหมดหร อปร บปร งด ดแปลงจากท เคยม มาก อนแล ว 2. ความค ดหร อการกระทาน นม การพ ส จน ด วยการว จ ยและช วยให การดาเน นงานม ประส ทธ ภาพส งข น 3. ม การนาว ธ ระบบมาใช อย างช ดเจนโดยพ จารณาองค ประกอบท ง 3 ส วน ค อ ข อม ล กระบวนการ และผลล พธ 14

6 4. ย งไม เป นส วนหน งของระบบงานในป จจ บ น แนวค ดพ นฐานท ก อให เก ดนว ตกรรมการศ กษา แนวความค ดพ นฐานทางการศ กษาท เปล ยนแปลงไปม ผลทาให เก ดนว ตกรรมการศ กษาข นหลาย ร ปแบบด วยก น แนวความค ดพ นฐานทางการศ กษาท สาค ญพอสร ปได 4 ประการค อ 1. ความแตกต างระหว างบ คคล (Individual Different) ได ก อให เก ดนว ตกรรม ได แก โรงเร ยนไม แบ งช น บทเร ยนสาเร จร ป การสอนเป นคณะ คอมพ วเตอร ช วยสอน 2. ความพร อม (Readiness) ได ก อให เก ดนว ตกรรม ได แก ช ดการเร ยนการสอน ศ นย การเร ยน 3. เวลาท ใช ในการศ กษา นว ตกรรมท สนองความค ดน ได แก ตารางเร ยนแบบย ดหย น มหาว ทยาล ยเป ด การเร ยนทางไปรษณ ย 4. การขยายต วด านว ชาการและอ ตราการเพ มของประชากร ทาให เก ดนว ตกรรมในด านน ข น ได แก ดาวเท ยมเพ อการศ กษา มหาว ทยาล ยเป ด การศ กษาทางไกล 15

7 การเร ยนผ านอ นเตอร เน ต ความส มพ นธ ระหว างเทคโนโลย ก บนว ตกรรม คาว า นว ตกรรม เป นคาท ใช ควบค ก บ เทคโนโลย เสมอๆ ในภาษาอ งกฤษใช คาว า Innotech ความ จร งแล วนว ตกรรมและเทคโนโลย น นม ความส มพ นธ ก นอย างใกล ช ดเน องจากนว ตกรรมเป นเร องของการ ค ดค นหร อการกระทาใหม ๆเพ อให เก ดการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นซ งอาจจะอย ในข นของการเสนอ ความค ดหร อในข นของการทดลองอย ก ได ย งไม เป นท ค นเคยของส งคม ส วนเทคโนโลย น นม งไปท การนา ส งต าง ๆรวมท งว ธ การเข ามาประย กต ใช ก บการทางาน หร อแก ป ญหาให ม ประส ทธ ภาพมากท ส ด ถ าหาก พ จารณาว านว ตกรรมหร อส งท เก ดข นใหม น น าจะนามาใช การนาเอานว ตกรรมเข ามาใช น ก จ ดได ว าเป น เทคโนโลย ด วย และในการใช เทคโนโลย น ถ าเราทาให เก ดว ธ การหร อส งใหม ๆ ข น ส งน นก เร ยกว าเป น นว ตกรรม เราจ งม กเห นคา นว ตกรรมและเทคโนโลย อย ควบค ก นเสมอ ประเภทของนว ตกรรม การจาแนกประเภทของนว ตกรรมอาจจะม ความแตกต างก นออกไปตามบร บทและเป าประสงค ของ การใช ประโยชน จากนว ตกรรมซ งจาแนกออกได เป น 3 ม ต (สมน ก เอ อจ ระพ นธ และคนอ นๆ, 2553) ด งน 1. ม ต ด านเป าหมายของนว ตกรรมสามารถจาแนกได 2 ประเภท ค อ นว ตกรรมผล ตภ ณฑ (Product innovation) และนว ตกรรมกระบวนการ (Process innovation) 2. ม ต ด านการเปล ยนแปลงของนว ตกรรมม การแบ งประเภทของนว ตกรรมตามระด บหร อล กษณะของ การเปล ยนแปลงได 2 ประเภท ค อ นว ตกรรมท ม ล กษณะเฉ ยบพล น (Radical innovation) และนว ตกรรมท ม ล กษณะค อยเป นค อยไป (Incrernental innovation) 3. ม ต ด านการส งผลกระทบต อขอบเขตของการดาเน นงานพบว าม การแบ งเป น 2 ประเภท ค อ 16

8 นว ตกรรมด านเทคโนโลย (Technoiogical innovation) และนว ตกรรมด านการบร หาร (Administrative innovation) อย างไรก ด การจาแนกนว ตกรรมด งกล าวได รวมถ งนว ตกรรมทางธ รก จ เศรษฐก จ ส งคม การเม อง การค าและการลงท น ฯลฯ ซ งไม ม ความเก ยวข องก บเน อหาโดยรวมของหน งส อเล มน ผ เข ยนจ งจะขอ กล าวถ งเฉพาะประเภทของนว ตกรรมทางการศ กษาตามการแบ งของกรมว ชาการ (2536) ด งน 1. นว ตกรรมด านระบบการศ กษา เช น การศ กษารายบ คคล ระบบการสอนทางไกล การสอน ระบบเป ด การศ กษานอกระบบโรงเร ยน ฯลฯ 2. นว ตกรรมด านหล กส ตร เช น หล กส ตรแบบบ รณาการ หล กส ตรการศ กษาต อเน อง หล กส ตร การศ กษาผ ใหญ ฯลฯ 3. นว ตกรรมด านการเร ยนการสอน เช น ช ดการสอน บทเร ยนโปรแกรม ศ นย การเร ยน การเร ยน ด วยต วเอง การสอนเป นคณะ การสอนแบบเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง การสอนแบบสร างความร ด วยตนเอง หร อแบบคอนสตร กต ว สม (Constructivism) การสอนแบบร วมม อ ฯลฯ 4. นว ตกรรมด านการส อสารและเทคโนโลย เช น สไลด ว ด โอ ว ทย โทรท ศน คอมพ วเตอร ช วย สอน การสอนบนเว บ หร อการเร ยนร อ เล กทรอน กส (e-learning) ฯลฯ 5. นว ตกรรมด านการประเม นผล เช น การว ดผลแบบอ งกล มอ งเกณฑ การว ดผลก อนเร ยน การ ว ดผลหล งเร ยน การว เคราะห ข อสอบ ฯลฯ 6. นว ตกรรมด านการบร หารการศ กษา เช น การใช ทฤษฏ บร หารจ ดการ การใช คอมพ วเตอร จ ดเก บ 17

9 ข อม ล ฯลฯ กระบวนการยอมร บนว ตกรรม ท กว นน นว ตกรรมสามารถแพร กระจายผ านช องทางการส อสารต างๆได อย างรวดเร วเข าส สมาช กใน ส งคมภายในระยะเวลาอ นส น โดยนว ตกรรมอาจเป นได ท งส นค า บร การหร อแนวค ดต างๆท สมาช กของ ส งคมน นๆเก ดการร บร ว าเป นส งใหม ท ย งไม ร จ กหร อค นเคยมาก อนและท สาค ญ เน องจากนว ตกรรมม สมบ ต และล กษณะหลากหลายแตกต างก นไปข นอย ก บประเภทของนว ตกรรม เม อผ สอนจาเป นต องปร บต วและร บ เอานว ตกรรมมาใช ด วยเหต ผลหลายประการด งกล าว จ งทาให เก ดการยอมร บนว ตกรรมมากน อยในระด บท แตกต างก นไป ผ สอนจ งควรทราบระด บการยอมร บนว ตกรรมของตน เพ อหาหนทางแก ไขเฉพาะจนนาไปส ระด บการยอมร บท ส งข น เพราะย งผ สอนม การยอมร บนว ตกรรม (Innovativeness) มากเพ ยงใด ก ม แนวโน ม ท จะใช นว ตกรรมก อนผ อ นมากเท าน น ซ งระด บการยอมร บนว ตกรรมม ด วยก นอย 5 ระด บ (ส าล ทองธ ว,2545; ท ศนา แขมมณ, 2551; Rogers &Shoemaker, 1971; Rogers, 2003) ด งน 18

10 1. ระด บความร (Knowledge stage) หร อระด บการร บร (Awareness stage) เป นการยอมร บใน ระด บผ วเผ น หร อในระด บท บ คคลร บทราบว าม แนวค ดใหม ว ธ การปฏ บ ต ใหม ส งใหม หร อนว ตกรรม แต ย ง ขาดข อม ลหร อความร ความเข าใจในนว ตกรรมน น 2. ระด บการช กจ ง (Persuasion stage) หร อระด บความสนใจ (Interest stage) เป นการร บร และช ก จ งให ความสนใจในนว ตกรรม หร อในระด บท บ คคลร ส กสนใจและพยายามค นหาความร เพ มเต มเก ยวก บ นว ตกรรมน น ส บเน องมาจากนว ตกรรมอาจจะแก ป ญหาและตอบสนองความต องการของตนได 3. ระด บการยอมร บ (Decision stage) หร อระด บการประเม น (Evaluation stage) เป นการค ด ไตร ตรองถ งผลด ผลเส ย ความเป นไปได และยอมร บนว ตกรรมมาใช หร อในระด บท บ คคลจะประเม นถ ง ความเหมาะสมและความค มค าของการนานว ตกรรมมาใช ก บสภาพป จจ บ นหร ออนาคต 4. ระด บการน าไปใช (Implementation stage) หร อระด บการทดลองใช (Trial stage) เป นการ นาไปใช ในขอบเขตท จาก ด เพ อด ว าจะใช ได จร งและเก ดผลมากน อยเพ ยงไร หร อในระด บท บ คคลทดลองใช นว ตกรรมเพ อด ความเหมาะสมก บสภาพของตนก อนต ดส นใจนาไปใช งานจร ง 5. ระด บการร บรอง (Confirmation stage) หร อระด บการเล อกร บ (Adoption stage) เป นการ ยอมร บในระด บส งส ด เพราะพบว านว ตกรรมเก ดประโยชน เป นท น าพอใจและค มค าท จะนาไปใช อย าง ต อเน อง หร อในระด บท บ คคลต ดส นใจใช นว ตกรรมหล งจากพ จารณาผลการทดลองใช แล ว และเล อกร บ นว ตกรรมไปใช ต อไป บทบาทของเทคโนโลย การศ กษา บทบาทของเทคโนโลย การศ กษาในการเร ยนการสอนจ งม อย 4 บทบาท ด งน 1. บทบาทด านการจ ดการ 2. บทบาทด านการพ ฒนา 3. บทบาทด านทร พยากร 19

11 4. บทบาทด านผ เร ยน จาก Domain of Education Technology จะเห นได ว าแนวโน มของเทคโนโลย ทางการศ กษา ค อ การจ ด ระเบ ยบ (organizing) และการบ รณาการ (integrating) องค ประกอบต างๆ ท งหลายท จะเอ ออานวยให ผ เร ยน เก ดการเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล หร อกล าวได ว า เป นการเอ ออานวยต อการเร ยนร องค ประกอบต างๆ ท งหลายน น ประกอบด วย 1. การจ ดการทางการศ กษา (Educational Management Functions) เป นหน าท ท ม จ ดม งหมาย เพ อ ควบค มหร อกาก บการพ ฒนาการศ กษา/การสอน หร อการจ ดการทางการศ กษา/การสอน (การว จ ย การ ออกแบบ การผล ต การประเมนผล การให ความช วยเหล อการใช ) เพ อเป นหล กประก นประส ทธ ผลการ ปฏ บ ต งาน ซ งแบ งเป น 2 ประการใหญ ๆ ค อ 1.1 การจ ดการหร อบร หารด านหน วยงานหร อองค การ (Organization Management) เพ อให ดาเน นงานตามว ธ ระบบและบรรล ว ตถ ประสงค จะเก ยวข องก บงานสาค ญ ๆ ด งน ค อ การกาหนดจ ดม งหมายและนโยบาย เก ยวก บบทบาท ว ตถ ประสงค การเร ยนการสอน ผ เร ยน ทร พยากรการเร ยน ฯลฯ จะต องให ม ความเหมาะสมและสอดคล องก น การให การสน บสน น จะต องม การวางแผน การจ ดหาข อม ล ตลอดจนส งอานวยความสะดวก ในการพ จารณาและต ดส นใจ และการวางแผนปฏ บ ต งานและการประเม นผลงานท ด การจ ดบร การท ม ประส ทธ ภาพ การสร างความประสานส มพ นธ ให ม การร วมม อในการปฏ บ ต งานของท กฝ าย ตลอดจน ว ธ การเผยแพร ข าวสาร และการต ดต อส อสารเพ อให การปฏ บ ต งานดาเน นไปด วยความเร ยบร อยและสาเร จ ตามว ตถ ประสงค 1.2 การจ ดหร อบร หารงานด านบ คคล (Personal Management) เป นการจ ดงานทางด านการจ ด บ คลากรให เหมาะสมตามหน าท การงาน และความสามารถเฉพาะงาน เพ อให การดาเน นงานม ประส ทธ ภาพ อ นได แก การค ดเล อกบ คคลเข าทางานท งการบรรจ ใหม หร อการว าจ าง การฝ กอบรมหร อพ ฒนากาล งคน การน เทศงาน การบาร งขว ญการทางาน สว สด การ และ การประเม นผลการประกอบก จการของบ คลากร 2. การพ ฒนาทางการศ กษา (Educational Development) เป นหน าท ท ม จ ดม งหมายเพ อการว เคราะห ป ญหา การค ดค น การปร บใช และการประเม นผล ข อแก ไขป ญหา ทร พยากรการเร ยน ด วยการว จ ย (Researci-tneory) การออกแบบ (Desing) การผล ต (Production) การประเม นผล (Evaluation) การใช (Utilizsiton) ท งหมดน ต างก ม ว ธ การดาเน นการท ม ส วนส มพ นธ ก บทร พยากรการเร ยน เช น ในด านการว จ ย น น เราก ว จ ยทร พยากรการเร ยนน นเอง ซ งก ได แก การว จ ย ข าวสารข อม ล บ คลากร ว สด เคร องม อ เทคน ค 20

12 และอาคารสถานท ด งน เป นต น นอกจากน เน องจากว าเทคโนโลย การศ กษาม ส วนในการพ ฒนา และ เอ ออานวยต อกระบวนการสอนต าง ในระบบการสอน จ งจะต องม ก จกรรมท ส มพ นธ ก บการพ ฒนาระบบ การสอนและระบบการศ กษาด วย 2.1 การว จ ย ในการพ ฒนาทร พยากรการเร ยนเป นการสารวจศ กษาค นคว า และทดสอบเก ยวก บความร ทฤษฎ (ทฤษฎ และระเบ ยบว ธ ว จ ย) ท เก ยวข องก บการจ ดการและการพ ฒนาทร พยากรการเร ยน องค ประกอบระบบการสอนและผ เร ยน การว จ ยเป นการพ ฒนาโครงสร างของความร ซ งจะเป นพ นฐาน การ ต ดส นใจในการดาเน นการผลของการว จ ยค อ ได ความร ซ งจะนาไปใช ศ กษาค นคว าข อม ล อ านข อม ล ว เคราะห ข อม ล ส งเคราะห ข อม ล ทดสอบข อม ล ว เคราะห และทดสอบผลล พธ ท ได 2.2 การออกแบบ เป นการแปลความหมาย ความร ในหล กการทฤษฎ ออกมาในรายละเอ ยด เฉพาะ สาหร บเก ยวก บทร พยากรการเร ยน หร อองค ประกอบระบบการสอน ผลล พธ ของการออกแบบได แก รายละเอ ยดเฉพาะสาหร บผล ตผลของทร พยากรการเร ยน/องค ประกอบระบบการสอนในเร องเก ยวก บ ร ปแบบหร อแหล ง หร อทร พยากรก จกรรมท ใช ในการดาเน นการ ว เคราะห ส งเคราะห และเข ยน ว ตถ ประสงค ศ กษาล กษณะผ เร ยน ว เคราะห งาน กาหนดเง อนไขการเร ยนกาหนดสภาวะการเร ยน กาหนด รายละเอ ยดทร พยากรการเร ยน หร อองค ประกอบระบบการสอน 2.3 การผล ต ม ว ตถ ประสงค เพ อแปลความหมาย ข อกาหนดรายละเอ ยดสาหร บ ทร พยากรการเร ยน/ องค ประกอบระบบการสอนให เป นแบบล กษณะเฉพาะ หร อเป นรายการท จะปฏ บ ต ได ผลล พธ ท ได ค อ ผล ตผลล กษณะเฉพาะในร ปแบบ ข อทดสอบ แบบจาลอง ก จกรรมท ดาเน นงาน ได แก การใช เคร องม อ สาหร บการผล ต การเข ยนแบบ การร างแบบ การเข ยนเร องหร อเค าโครง สร างแบบจาลอง 2.4 การประเม นผล ม ว ตถ ประสงค เพ อว ดประเม นผลการดาเน นงานของทร พยากรการเร ยน/ องค ประกอบระบบการสอน และเพ อพ ฒนาแบบจาลองท ใช ทดสอบ ผลล พธ ท ได การประเม นผลการ ออกแบบ ประส ทธ ผลของทร พยากรการเร ยน หร อองค ประกอบระบบการสอนท บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนด การประเม นผลท ได ทร พยากรการเร ยน หร อองค ประกอบการเร ยนท เช อถ อยอมร บได ตามเกณฑ มาตรฐาน การประเม นผลเพ อการประเม นผล เช น ประเม นผลแบบจาลอง การประเม นผลเพ อการเล อก ประเม นผลเพ อการใช ทร พยากรการเร ยนท ได ตามเกณฑ มาตรฐานเพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนด ก จกรรมในการดาเน นงานใช ว ธ การว เคราะห ค ณภาพ ม เกณฑ มาตรฐานเป นเคร องกาหนด 2.5 การให ความช วยเหล อ ม ว ตถ ประสงค เพ อทาให ทร พยากรการเร ยน/องค ประกอบระบบการสอน เอ ออานวยต อองค ประกอบหน าท อ น ๆ ผลล พธ ท ได ค อการส งจอง การจ ดหาการแยกประเภทจ ดหมวดหม การทาแคตตาลอก การกาหนดตารางเร ยน ตารางการใช การจาหน ายจ ายแจก การใช เคร องม อ การ 21

13 บาร งร กษา และการซ อมแซมเก ยวก บทร พยากรการเร ยน/องค ประกอบการสอน ก จกรรมท ดาเน นการค อ การส ง การจ ดคล งอ ปกรณ การจ ดหมวดหม การทาแคตตาลอก การทาตารางสอน การจาหน ายแจกจ าย การ ใช เคร อง การซ อมแซมบาร งร กษาทร พยากรการเร ยน 2.6 การใช เป นเร องของการใช ว สด เคร องม อ เทคน คการว จ ยและการประเม นผล เพ อให การจ ด การศ กษาและการเร ยนการสอนม ประส ทธ ผล ตรงตามว ตถ ประสงค ของผ เร ยนม การเล อก เช น การเล อก ว ตถ ประสงค การสอน การเล อกทร พยากรการเร ยน การกาหนดขนาดกล ม-กล มใหญ -กล มเล ก หร อการเร ยน แบบรายบ คคล ม การเตร ยมการ เช น เตร ยมทร พยากรการเร ยนเตร ยมผ เร ยน เตร ยมช นเร ยน ม การนาเสนอ และการประเม นผลการเร ยน อ นเน องมาจากการใช เทคโนโลย การศ กษา รวมท งการสอนซ อมเสร มสาหร บ ผ เร ยนท ม ป ญหาในการเร ยนไม ได มาตรฐานเท าระด บช น หร อผ เร ยนท ม ป ญหาในเร องเก ยวก บส วนบ คคล เป นต น 3. ทร พยากรการเร ยน (Learning Resources) ทร พยากรการเร ยน ได แก ทร พยากรท กชน ด ซ งผ เร ยนสามารถใช แบบเช งเด ยว หร อแบบผสม แบบไม เป น ทางการ เพ อเอ ออานวยต อการเร ยนร ทร พยากรการเร ยนร ได แก ข อสนเทศ/ข าวสาร บ คคล ว สด เคร องม อ เทคน ค และอาคารสถานท 1. ข อสนเทศ/ข าวสาร (Message) ค อ ข อสนเทศท ถ ายทอดโดยองค ประกอบอ น ๆ ในร ปแบบของความ จร ง ความหมาย และข อม ล 2. บ คคล (People) ทาหน าท เก บและถ ายทอดข อสนเทศและข าวสาร เป นคณะบ คคลท ปฏ บ ต งานใน หน วยงาน ได แก คร น กการศ กษา น กว ชาการ 3. ผ เช ยวชาญ เพ อเตร ยมงาน ปร บปร ง ผล ต ดาเน นการประเม นผลและพ ฒนา เพ อให การเร ยนการ สอนประสบผลสาเร จ 4. ว สด (Material) ได แก ส งของ น ยมเร ยนว า software ม 2 ประเภท ค อ ก. ประเภทท ท บรรจ หร อบ นท กข าวสารท จะต องถ ายทอดด วยเคร องม อ เช น แผ นเส ยง ฟ ลม สตร ป สไลด ภาพยนตร ว ด โอเทป ไมโครฟ ลม ไมโครพ ช ฯลฯ ข. ประเภทท ต วของม นเองใช ได และไม ต องพ งเคร องม อ เช น แผนท ล กโลกหน งส อ ของจร ง ของ จาลอง ฯลฯ เป นต น 5. เคร องม อ (Devices) เคร องม ออ ปกรณ ท เป นต วถ ายทอดข าวสารท บรรจ หร อบ นท กไว ในว สด (น ยม เร ยกว า Hardware) ส วนมากจะเป นเคร องกลไก ไฟฟ า และอ เลคทรอน ค บางอย างก ไม จาเป นจะต องเป น เคร องกลไกท ใช ไฟฟ า หร อเคร องอ เลคทรอน ค ได แก เคร องฉายภาพยนตร เคร องฉายสไลด เคร อง 22

14 บ นท กเส ยง เคร องบ นท กภาพ เคร องฉายภาพท บแสง กล องถ ายร ป-ถ ายภาพยนตร -โทรท ศน เคร องพ มพ และอ านไมโครฟ ล ม/ไมโครพ ช กระดานดา ป ายน เทศ ได แก 6. เทคน ค (Techniques) เป นกลว ธ ในการถ ายทอดข าวสารหร อเสนอเน อหาว ชา-ความร ให แก ผ เร ยน ก. เทคน คท วไป (Gerneral Technique) ได แก เทคน คการสอนแบบต างๆ เช น การสาธ ต การส งเกต การอภ ปราย การแสดงนาฎการ การบรรยาย การสาธ ต การฝ กปฏ บ ต การเร ยน แบบแก ป ญหา หร อแบบ ค นพบและแบบสอบสวน และส บสวน การเร ยนการสอนแบบโปรแกรม สถานการจาลอง เกมต างๆ การ เร ยนการสอนแบบโครงการ ฯลฯ ข. เทคน คการใช ทร พยากร (Resource-based Techniques) ได แก การศ กษานอกสถานท การใช ทร พยากรช มชน การจ ดห องเร ยน ค. เทคน คการใช ว สด และเคร องม อ (Material/devices-based Techniques) เป นเทคน คของการใช ว สด และเคร องม อในการจ ดการศ กษา และการเร ยนการสอนเช น ใช โสตท ศน ปกรณ ในการเร ยนการสอนใช บทเร ยนแบบโปรแกรมตลอดจน เทคน คการเสนอเน อหาว ชาด วยว ธ การใช เคร องม อ หร ออ ปกรณ ด วย ว ธ การเสนอท ด เช น ใช ว ธ บ งภาพบางส วนท ย งไม ใช ก อนเม อใช จ งเป ดส วนน นออกมา หร อเทคน คการใช ส อ ประสมเพ อให ผ เร ยนได ความค ดรวบยอดท กระจ างจากต วอย าง หร อการแสดงด วยส อหลายชน ด ง. เทคน คการใช บ คคล (People-based Technique) ได แก เทคน คในการจ ดบ คคลให เหมาะสมก บงาน เช น การสอนเป นคณะ เทคน คกล มส มพ นธ หร อพลว ตรของกล ม การสอนแบบซ อมเสร ม ต วต อต ว หร อการ ส มมนา ฯลฯ เป นต น สภาพแวดล อมเป นส งแวดล อมในการเร ยนอย างหน ง ควรจะอานวยความสะดวก ให แก ผ เร ยน เพ อท จะประกอบการศ กษา ค นคว า หร อการเร ยนในร ปแบบต างๆ 4. ผ เร ยน (Learner) จ ดหมายปลายทางรวมของเทคโนโลย การศ กษาอย ท ผ เร ยนและความต องการ ของผ เร ยน จ งเป นส งจาเป นท จะต องเข าใจล กษณะของผ เร ยนซ งแตกต างไปตามล กษณะ ความแตกต าง ระหว างบ คคลของแต ละคน อ นจะทาให เราสามารถท จะออกแบบระบบการเร ยนการสอนตลอดจนส อการ เร ยนการสอนสนองว ตถ ประสงค การเร ยนการสอนตลอดจนส อการเร ยนการสอนสนองว ตถ ประสงค การ เร ยนการสอน หร อสนองว ตถ ประสงค ผ เร ยน ได ให บรรล ประสงค อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ส งท จะต องเข าใจในต วผ เร ยนหลายประการ เช น เก ยวก บอาย เพศ ระด บไอค ว ประสบการณ เด มในด าน ความร ความเข าใจ และท ศนคต ระด บความสามารถในการอ าน คะแนนการทดสอบส ขภาพทางด านการฟ ง การพ ดม ความบกพร อง ทางด านกายภาพอ น ๆ บ างหร อไม ส ขภาพจ ต ส ขภาพทางร างกายโดยท วไป ความ สนใจพ เศษ งานอด เรก ความคล องแคล วในภาษา ข อม ลเก ยวก บส งคม ส มพ นธ ของผ เร ยน สภาพทาง 23

15 ครอบคร วอย ในชนบทหร อเม อง ความเจร ญก าวหน าของการเร ยนในว ชาต างๆ แบบว ธ การเร ยน เร ยนเร วช า ความต งใจ เป นแบบเป นแผนหร อแบบย ดหย น แบบแนะแนวหร อแบบเร ยนได ด วยตนเอง ล กษณะงานและ การประกอบก จท เหมาะสม ความสนใจในว ชาช พ ท กษะการอ านภาพ และการฟ งความ ฯลฯ เป นต น ประโยชน ของเทคโนโลย การศ กษา เม อกล าวถ งประโยชน ของเทคโนโลย การศ กษา สามารถแบ งออกได เป นด านๆด งน 1) ประโยชน สาหร บผ เร ยน ผ เร ยนจะได ร บประโยชน ด งน 1. ทาให ผ เร ยนม โอกาสใช ความสามารถของตนเองในการเร ยนร อย างเต มท 2. ผ เร ยนม โอกาสต ดส นใจในการเล อกเร ยนตามช องทางท เหมาะก บความสามารถของตนเอง 3. ทาให กระบวนการเร ยนร ง ายข น 4. ผ เร ยนม อ สระในการเล อก 5. ผ เร ยนสามารถเร ยนร ในท กเวลา ท กสถานท 6. ทาให การเร ยนม ประส ทธ ภาพมากข น 7. ลดเวลาในการเร ยนร และผ เร ยนสามารถเร ยนร ได มากกว าเด มในเวลาเท าก น 8. ทาให ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ท งในแนวกว างและแนวล ก 9. ช วยให ผ เร ยนร จ กเสาะหาแหล งการเร ยนร 10. ฝ กให ผ เร ยน ค ดเป นและสามารถแก ป ญหาด วยตนเองได 2) ประโยชน สาหร บผ สอน ผ สอนจะได ประโยชน ด งน 1. ทาให ประส ทธ ภาพของการสอนส งข น 2. ผ สอนสามารถจ ดก จกรรมได หลากหลาย 3. ทาให ผ สอนม เวลามากข น จ งใช เวลาท เหล อในการเตร ยมการสอนได เต มท 4. ทาให กระบวนการสอนง ายข น 5. ลดเวลาในการสอนน อยลง 6. สามารถเพ มเน อหาและจ ดม งหมายในการสอนมากข น 7. ผ สอนไม ต องใช เวลาสอนท งหมดอย ในช นเร ยนเพราะบทบาทส วนหน งผ เร ยนทาเอง 8. ผ สอนสามารถแก ป ญหาความไม ถน ดของตนเองได 9. ผ สอนสามารถสอนผ เร ยนได เน อหาท กว างและล กซ งกว าเด ม 10. ง ายในการประเม น เพราะการใช เทคโนโลย ม งให ผ เร ยนประเม นตนเองด วย 24

16 3) ประโยชน ต อการจ ดการศ กษา ในแง ของการจ ดการศ กษาจะได ร บประโยชน ด งน 1. สามารถเป ดโอกาสของการเร ยนร ได อย างแท จร ง 2. ทาให ลดช องว างทางการศ กษาให น อยลง 3. สามารถสร างผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพมากกว าเด ม 4. ทาให การจ ดการและการบร หารเป นระบบมากข น 5. ทาให ลดการใช งบประมาณและสามารถใช งบประมาณท ม อย ให ค มค า 6. สามารถแก ป ญหาทางการศ กษาได หลายประการ อ างอ ง ก ดาน นท มล ทอง. เทคโนโลย และการส อสารเพ อการศ กษา. กร งเทพฯ : โรงพ มพ อร ณการพ มพ,

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information