การใช โปรแกรม โปรแกรมประมวลผลคำ ประมวลผลคำ ชนธ ญ ว ฒนส ทธ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช โปรแกรม โปรแกรมประมวลผลคำ ประมวลผลคำ ชนธ ญ ว ฒนส ทธ"

Transcription

1 การใช โปรแกรม ประมวลผลคำ โปรแกรมประมวลผลคำ รห สว ชา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2556 กล มว ชาช พเล อก สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ ISBN เร ยบเร ยงโดย ข อม ลทางบรรณาน กรมของสำาน กหอสม ดแห งชาต National Library of Thailand Cataloging in Publication Data. โปรแกรมประมวลผลคำา.-- กร งเทพฯ : คอมพ วเตอร เอจ เทคโนโลย, หน า. พ มพ คร งท 1 ราคา 249 บาท ป ท พ มพ เว ร ดโปรเซสซ ง. I ISBN สงวนล ขส ทธ ตามพระราชบ ญญ ต ล ขส ทธ ห ามลอกเล ยนแบบ เคร องหมายการค าอ นท อ างถ งอ นๆ เป นล ขส ทธ ของบร ษ ทน นๆ จ ดพ มพ และจ ดจำาหน ายโดย บร ษ ท คอมพ วเตอร เอจ เทคโนโลย จำาก ด 1108/20 ศ นย การค าพระโขนง ถ.ส ข มว ท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม โทร โทรสาร

2 โปรแกรมประมวลผลคำ ล กษณะว ชา โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) จ ดประสงค รายว ชา เพ อให 1. ม ความร ความเข าใจเก ยวก บหล กการท างานของโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร 2. ผล ตเอกสารโดยใช โปรแกรมประเภทจ ดพ มพ เอกสาร 3. ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท ด ในการใช คอมพ วเตอร สมรรถนะรายว ชา 1. แสดงความร เก ยวก บหลกการท างานของโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร (Word Processing) และความร เก ยวกบเอกสาร 2. ออกแบบ และผล ตเอกสารตามการใช งาน 3. จ ดท าเอกสารราชการเอกสารธ รก จและเอกสารเช งว ชาการโดยใช โปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บหล กการท างานของโปรแกรมจ ดพ มพ เอกสาร (Word Processing) ในการพ มพ และตกแต ง การสร างตารางข อม ล การจ ดท าเอกสารร ปแบบต างๆ หน งส อราชการ จดหมายธ รก จ แผ นพ บ เอกสารว ชาการ การสร างจดหมายเว ยน การพ มพ ซองจดหมาย การพ มพ สมการคณ ตศาสตร การพ มพ เช งอรรถ การท าด ชน การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 2

3 การใช โปรแกรม ประมวลผลคำ คำ นำ แบบเร ยนโปรแกรมประมวลผลคำา ท จ ดทำาโดยบร ษ ท คอมพ วเตอร เอจ เทคโนโลย จำาก ดน เหมาะสำาหร บผ ท สนใจท วไป หร อน กศ กษาในหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ม งเน นให น กศ กษาได เร ยนร เพ อนำาไปใช งานได จร ง โดยครอบคล มเน อหาท ม ในหล กส ตรท กด าน แม จะม โปรแกรม Word 2010 ออกมาแล ว แต ก เช อว าม อ กหลายว ทยาล ยท ย งใช Word 2007 อย นอกจากน Word 2007 และ 2010 ม ความคล ายคล งก นมาก อ ก ท งรร.เอกชนบางแห งก ม ได ม งบประมาณพอท จะเปล ยนเวอร ช นได ท น อย างไรก ด ในเล มน ผ อ านอาจม หร อไม ม พ นฐานโปรแกรม Word 2007 มาก อน หน งส อจะลงรายละเอ ยดความสามารถการทำางานของโปรแกรม Word 2007 อย างเจาะล ก เพ อเป นตำาราคนคว าเพ มเต มหร อทบทวนได อ ก ด วยเม อจบการศ กษาไปแล ว เพ อให ผ อ านม ความรอบร เก ยวก บโปรแกรม เพ อเป นพ นฐานก อนท จะสามารถประย กต ใช ได อย างอ สระ หร อนำาไปใช ศ กษาต อในว ชาโปรแกรมประมวลผลคำาประย กต ผ สอนและน กศ กษา ควรเล อกเน นจ ดท เป นพ นฐานเป นพ เศษ เพ อให เร ยนร และม ท กษะในการ ใช ความสามารถพ นฐานได อย างคล องแคล ว และสามารถเร ยนร เพ มเต ม ในข อท สนใจเป นพ เศษ ส ดท ายผ เข ยนหว งว าผ อ านจะได เร ยนร การใช งาน ของ Word 2007 แล วสามารถนำาไปใช ได เป นอย างด ต อไป และผ สอน สามารถต ดตามก บทางสำาน กพ มพ สำาหร บเล มปร บปร ง Word 2010 ต อไป 3

4 โปรแกรมประมวลผลคำ สารบ ญ ล กษณะรายว ชา 2 คำานำา 3 หน วยท 1 โปรแกรมประมวลผลคำาและการใช งานเบ องต น 6 หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร 28 หน วยท 3 การตกแต งเอกสาร 87 หน วยท 4 การสร างและแก ไขตาราง 166 หน วยท 5 การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 188 หน วยท 6 การสร างเอกสารจดหมายเว ยน 201 หน วยท 7 การอ างอ ง 237 หน วยท 8 การการทำางานร วมก น 263 หน วยท 9 เคร องม อจ ดการว ตถ (Tools) 278 บรรณาน กรม 289 4

5 โปรแกรมประมวลผลคำ หน วยการเร ยนร รายว ชาโปรแกรมประมวลผลค า หมวดท กษะว ชาช พ กล มว ชาช พเล อก สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ จำานวนหน วยการเร ยนร 9 หน วย จำานวน 54 ช วโมง หน วย ท ช อหน วยการเร ยน สาระการเร ยนร 1 โปรแกรมประมวลผลคำาและการ ความหมาย ประว ต ความเป นมา และความ ใช งานเบ องต น สำาค ญของโปรแกรมประมวลผลคำา การใช งานโปรแกรมประมวลผลคำาเบ องต น 2 การสร างและแก ไขเอกสาร การสร างเอกสาร การบ นท กเอกสาร การ เป ด-ป ดโปรแกรม การปร บร ปแบบต วอ กษร และย อหน า การใช เคร องม อต างๆ ในการ แก ไขเอกสาร 3 การตกแต งเอกสาร การจ ดหน ากระดาษ การแทรกร ปวาด ร ป ทรง ร ปภาพ 4 การสร างและแก ไขตาราง การใช งานเคร องม อในการสร างและแก ไข ตาราง 5 การพ มพ เอกสารออกทาง เคร องพ มพ การใช คำาส งพ มพ เอกสาร การด ต วอย างเอก สารก อนพ มพ และการพ มพ เอกสารด วน 6 การสร างเอกสารจดหมายเว ยน การใช เคร องม อในการสร างจดหมาย ซอง จดหมาย และจดหมายเว ยน 7 การอ างอ ง การสร างสารบ ญ การแทรกเช งอรรถ การอ างอ งแหล งข อม ลและการสร าง บรรณาน กรม การใส คำาอธ บายภาพ การ สร างด ชน 8 การการทำางานร วมก น การใส ความค ดเห น การแก ไขเอกสารร วมก น และการป องก นเอกสาร 9 เคร องม อจ ดการว ตถ (Tools) เคร องม อจ ดการว ตถ ต างๆ ร ปภาพ ร ปวาด SmartArt Text Box WordArt Equation และ Header & Footer จำานวน ช วโมง

6 โปรแกรมประมวลผลคำ หน วยท 1 โปรแกรมประมวลผลคำ และการใช งานเบ องต น สาระการเร ยนร 1. ความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า 2. ประว ต ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 3. การใช งานเบ องต น ส วนประกอบหล ก 4. การท างานก บข อความ 5. การใช งานค ย บอร ด จ ดประสงค 1. เพ อให น กศ กษาได ทราบถ งความหมายและความส าค ญ ของโปรแกรมประมวลผลค า 2. เพ อให น กศ กษาได ทราบความเป นมาของโปรแกรม ประมวล-ผลค าในอด ต 3. เพ อให น กศ กษาได ทราบถ งส วนประกอบของโปรแกรมเบ องต น 4. เพ อให น กศ กษาม ท กษะในการใช งานโปรแกรมพร อมท ง ค ย บอร ดในเบ องต น 6

7 โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) ค อซอฟต แวร คอมพ วเตอร (Computer Software) ท ใช ในการจ ดทำาเอกสารประเภทข อความเป นหล ก เช นการจ ดทำาบ นท กข อความ จดหมาย รายงาน และหน งส อต างๆ เป นต น โปรแกรมประมวลผลค าในย คเร มต น ร ปท 1.1 ภาพหน าจอ WordPerfect v. 5.1 for DOS ร ปท 1.2 ภาพหน าจอ WordStar for DOS โปรแกรมประมวลผลคำาในย คแรก (ต งแต ช วงป คร สต ทศวรรษ 1980) ท คอมพ วเตอร ส วนบ คคล (Personal Computer:PC) เร มเป นท แพร หลายได แก WordPerfect XyWrite Microsoft Word เป นต น ซ งในช วงเวลาน นโปรแกรมเหล าน ทำางานบนระบบ ปฏ บ ต การ DOS และใช คำาส งข อความในการทำางาน โปรแกรมเป นส วนใหญ ย งไม ม กราฟ กสวยงามเหม อน โปรแกรมสม ยใหม ในป จจ บ น ส วนคอมพ วเตอร ชน ด Macintosh ซ งจำาหน ายโดยบร ษ ท Apple ม โปรแกรม MacWrite ท ใช ในงานประมวลผลคำา ในประเทศไทยน นในย คเร มแรกโปรแกรมประมวลผล คำาท เป นท น ยมใช ค อโปรแกรม WordStar ซ งสามารถ ใช งานในภาษาอ งกฤษได อย างเด ยว ต อมาในป 2529 นายแพทย ช ษณะ มะกรสาร ได สร างโปรแกรมราชว ถ หร อช ออย างไม เป นทางการ ราชว ถ เว ร ด (หร อเว ร ด- ราชว ถ ) ซ งเข ยนจากภาษาแอสเซมบล (Assembly) ท งหมด ต อมาจ งเก ดโปรแกรม CU Writer ข นในป 2532 และเป ดให ใช เป นโปรแกรมสาธารณะ หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น ร ปท 1.3 ภาพหน าจอ ราชว ถ เว ร ด พ ซ (RW) for DOS 7

8 โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรม Microsoft Word ร ปท 1.4 ภาพหน าจอ Microsoft Word v. 5.0 for DOS (v หน าจอคล ายก นหมด) ส วนโปรแกรมท ม การพ ฒนาอย าง ยาวนานและถ กใช แพร หลายมากใน ป จจ บ น ค อโปรแกรม Microsoft Office Word โดยบร ษ ทไมโครซอฟต (Microsoft) ประเทศสหร ฐอเมร กา ท ถ กพ ฒนาต งแต ป 1983 ในช อ Multi- Tool Word สำาหร บระบบปฏ บ ต การ Xenix และ MS-DOS ต อมาจ งถ ก เปล ยนช อเป น Microsoft Word ในป 1991 Microsoft Word 5.5 บน MS-DOS เป นเร มเป นท แพร หลายอย างส ง โดยเร มม การ ใช เมาส ในการส งงานโปรแกรมเป นคร งแรก จากน น Microsoft จ งผล ต Microsoft Word 1.0 ตามด วยเวอร ช น 2.0 บน Microsoft Windows ในป เด ยวก น และเร มเปล ยนมาใช เวอร ช นในร ป แบบแบบป คร สตศ กราชในป 1995 ค อ Microsoft Word 95 ออกจำาหน าย ร ปท 1.5 ภาพหน าจอ Microsoft Word 2010 Microsoft ได พ ฒนาโปรแกรม Word เร อยมาจนถ ง Microsoft Word 2007 ในป 2007 เป นคร งแรกท Microsoft ได ใช นามสก ลไฟล.docx แทนท นามสก ลไฟล.doc ท ได ใช มาแต เร ม แรก และได ใช ระบบแถบร บบอน (Ribbon Bar) เป นคร งแรกแทน Tool Bar และได ร บความน ยมใช อย างแพร หลายจนป จจ บ น อย างไรก ด แม ว าป จจ บ นจะ Microsoft จะได ผล ต Microsoft Word จนถ ง เวอร ช น 2010 แต Microsoft Word 2007 ก คงจะเป นท น ยมใช อ กระยะหน ง เน องจากองค กร ต างๆ ม ต นท นในการจ ดหาและใช เวลาในเร ยนร การประย กต ใช ซอฟต แวร ในระบบน นเอง 8

9 โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรม OpenOffice.org นอกจากโปรแกรม Microsoft Word แล วน น ย งม โปรแกรม ประมวลผลคำา OpenOffice.org Writer ซ งเป นส วนหน งของช ด OpenOffice.org หร อเร ยกส นๆ ว า OOo หร อ OpenOffice ซ ง ประกอบด วยส วนอ นๆ เช น โปรแกรมตาราง โปรแกรมนำา เสนอผลงาน โปรแกรมฐานข อม ล OOo เป นโปรแกรมแบบ open ร ปท 1.6 ภาพหน าจอ OpenOffice.org Writer source โดยหมายถ งโปรแกรมท ถ กพ ฒนาโดยกล มน กเข ยนโปรแกรมอ สระ เป ดให ใช ฟร โดยไม เส ยค าใช จ าย เด ม OOo ถ กพ ฒนามาจากโปรแกรม StarOffice ซ งต อมาถ กบร ษ ท Sun Microsystem ประเทศสหร ฐอเมร กา เข าซ อ และถ กเป ดเผย Source Code (ข อม ลการเข ยนโปรแกรม) ส สาธารณะในป ค.ศ.1999 เพ อให น กเข ยนโปรแกรมอ สระเข าพ ฒนาโปรแกรมโดยส งคมออนไลน ป จจ บ น บร ษ ท IBM (International Business Machines) ประเทศสหร ฐอเมร กา ได เข ามา ร วมพ ฒนา OOo โดยบรรจ เข าเป นส วนหน งของโปรแกรม Lotus Notes โปรแกรม Google Docs: Document โปรแกรม Document ในระบบ Google Docs โดย บร ษ ท Google ประเทศสหร ฐอเมร กา เป นโปรแกรมประมวลผลคำาอ กร ปแบบหน งท ใช เทคโนโลย Cloud Computing โดยน ยมเร ยกว า ระบบประมวลผลแบบกล มแมฆ ซ งโปรแกรมจะทำางานบน Browser (โปรแกรมท องเว ปไซต เช น Internet Explorer หร อ Firefox) โดยไม ต องต ดต งโปรแกรมอ นเพ มเต ม การประมวล ผลคำาหล กจะถ กส งไปประมวลผลย งเคร องข ายท ห างไกลออกไปแล วถ กส งกล บมาย งเคร อง คอมพ วเตอร ของผ ใช งาน โดยโปรแกรม Document น จะม ล กษณะเร ยบง าย จ งทำางานได ไม ซ บซ อน (เวอร ช นป จจ บ น) เหมาะสำาหร บเอกสารข อความท วๆ ไป งานท ซ บซ อนอย างเอกสาร จดหมายราชการหร อจดหมายธ รก จไทยจะทำาได ไม ด น ก หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น 9

10 โปรแกรมประมวลผลคำ ร ปท 1.7 ภาพหน าจอ Google Docs: Document ความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ในย คก อนท จะม เคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลออก จำาหน ายในราคาย อมเยาว น น ในสถานท ราชการ สำาน กงานเอกชนต างๆ น ยมใช เคร องพ มพ ด ดหร อ เคร องพ มพ ด ดไฟฟ าในการผล ตเอกสารชน ดต างๆ โปรแกรมประมวลคำาน นได เข ามาแทนท การใช งาน เคร องพ มพ ด ดได อย างม ประส ทธ ภาพ เน องจาก สามารถเห นร ปแบบเหม อนพ มพ และสามารถแก ไข ข อความได อย างอ สระก อนท จะจ ดพ มพ ทำาให เก ด ความสะดวกรวดเร ว สามารถนำาเอกสารเด มมาพ มพ ใหม ได โดยไม ต องพ มพ ด ดใหม ท ละหน าเหม อนการใช เคร องพ มพ ด ด เอกสารม ความสะอาดเร ยบร อย สวยงามปราศจากรอยลบแก ไข และม ความคมช ดมากกว าเคร องพ มพ ด ดเน องจากเคร องพ มพ สม ย ใหม ทำาให น ำาหน กต วหน งส อม ความเท าก น ไม เข มจางต างก นเหม อนการใช เคร องพ มพ ด ด นอกจาก น นย งม ความสามารถต างๆ ในการประสานงาน การแทรกร ปภาพ และข อค ดเห น การทำาห วกระดาษ ท ายกระดาษ การประสานการทำางานก บฐานข อม ลทำาให การจ าหน าจดหมายและซองจดหมาย จำานวนมากได อย างรวดเร ว และย งม ความสามารถอ นๆ อ กมากมายท ทำาให การผล ตงานเอกสาร ม ประส ทธ ภาพ เร ยบร อยสวยงาม รวดเร ว ทำาซ ำาได ง าย 10

11 โปรแกรมประมวลผลคำ การเป ดโปรแกรม 1. กด ป มเร ม (Start Button) 2. เล อก All Programs >>เล อก Microsoft Office จากเมน >> เล อก Microsoft Office Word 2007 ส วนประกอบของแถบเคร องม อในโปรแกรมช ด Office 2007 แถบเคร องม อของ MS Word ร น (เวอร ช น) 2007 น นม ส วนประกอบด งต อไปน 1. ป มล ด Quick Buttons 2. แถบเคร องม อล ด Quick Access Toolbar 3. แถบเคร องม อ Ribbon Bar หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น ป มล ด (Quick Button) 1. ป ม New เป นป มสำาหร บใช ในการสร างเอกสารใหม 2. ป ม Open เป นป มสำาหร บใช ในการเป ดไฟล ท ถ กจ ดเก บไว แล ว 3. ป ม Convert ทำาให ไฟล ท ถ กสร างด วยเวอร ช นเก ากว า 2007 ถ กเปล ยนให เป นร ปแบบ Microsoft Office Open XML เช น file.doc กลายเป น file.docx 4. ป ม Save เพ อจ ดเก บไฟล ท ทำางานอย ถ าย งไม ม การต งช อไฟล มาก อน โปรแกรมจะให ต งช อไฟล ใหม น น สามารถเล อกนามสก ลของเอกสารได หลายแบบ แต ถ าม ช อไฟล แล ว โปรแกรมจะจ ดเก บท บลงช อเด ม 11

12 โปรแกรมประมวลผลคำ ป ม Save As เป นป มสำาหร บบ นท กเอกสารโดยจะเป ดโอกาสให จ ดเก บในช อหร อ นามสก ลของเอกสารท แตกต างออกไป และ/หร อในแฟ มท แตกต างออกไป 6. ป ม Print เป นป มสำาหร บการจ ดการด านการพ มพ 7. ป ม Prepare เป นป มสำาหร บเล อกทำางานเตร ยมเอกสาร และตรวจสอบก อนการเผย แพร เอกสาร 8. ป ม Send เป นป มสำาหร บส งเอกสารเป นอ เมล หร อแนบเอกสารนามสก ล.pdf หร อส ง Internet Fax 9. ป ม Publish เป นป มสำาหร บสร างและส งเอกสารสำาหร บใช งานบนเคร อข าย หร อสร าง เป น Blog 10. ป ม Close เป นป มสำาหร บป ดโปรแกรม

13 โปรแกรมประมวลผลคำ การใช แถบเคร องม อเบ องต น (Ribbon) ส วนประกอบของแถบเคร องม อ (Ribbon) แถบเคร องม อประกอบด วย ส วนหล กๆ ด งน หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น 1. แท บ (Tab) 2. เมน (Menu) 3. ป มต วเล อก (Options) แท บ (Tab) 1. แท บ Home (หน าแรก) 2. แท บ Insert (แทรก) 3. แท บ Page Layout (เค าโครงหน ากระดาษ) 4. แท บ References (การอ างอ ง) 5. แท บ Mailings (การส งจดหมาย) 6. แท บ Review (ตรวจทาน) 7. แท บ View (ม มมอง) 13

14 โปรแกรมประมวลผลคำ ส วนประกอบและเทคน คอ นๆ การเปล ยนหน วยไม บรรท ด 1. กดป ม MS Office 2. กดป ม Word Option 3. เล อกห วข อซ ายม อ Advance 4. เล อนหน าลงมาท ห วข อ Display 5. เล อก Show measurements in units of: เป นหน วยท ต องการ การก นหน าและก นหล ง 1. ก นหน า (Left Margin) ค อ ระยะจากขอบกระดาษด านซ ายม อ 2. ก นหล ง (Right Margin) ค อ ระยะจากขอบกระดาษด านขวาม อ 3. เย องบรรท ดแรก (First Line Indent) ค อ ระยะเร มต นต วอ กษรต วแรกของ ย อหน าบนบรรท ดแรก (เม อข นย อหน าใหม แล วกดป ม Tab โปรแกรมจะจ ดระยะ เย องบรรท ดแรกให ท นท ) 4. เย องซ าย (Left Indent) หร อ ก นหน าลอย (Hanging Indent) ค อ ระยะท บรรท ดท สองและบรรท ดท เหล อของย อหน าจะเร มต น คล ก-ลากท สามเหล ยมเป นการ ปร บระยะเฉพาะเย องซ าย หากคล ก-ลากท ส เหล ยมปร บท งเย องบรรท ดแรกและเย องซ าย 5. เย องขวา (Right Indent) ค อระยะทางขวาส ดของย อหน าท สามารถวางต วอ กษร ต วส ดท ายของบรรท ดได 14

15 โปรแกรมประมวลผลคำ การเปล ยนค าเร มต นของระยะแท บหย ดต งต น ระยะแท บหย ดต งต นค อค าระยะห างระหว างการกดป มแท บบนค ย บอร ดแต ละคร งท เอกสารน นๆ จะใช (ค าเร มต นเป น 0.5 น ว หร อ 1.27 ซม.) 1. ไปท แท บ Page Layout (หร อ แท บ Home) 2. ในเมน Page Setup (หร อ Paragraph) เล อกป มเร ยก Paragraph Window 3. เล อกป ม Tabs 4. ใส ค าในช อง Default Tab Stops หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น 15

16 โปรแกรมประมวลผลคำ การป ดเอกสาร ใช ในกรณ ท ต องการป ดเอกสารแต ไม ต องการป ดโปรแกรม เพ อให สามารถเป ดเอกสารใหม หร อ เอกสารอ นมาใช ได ท นท ไม ต องรอการเป ดโปรแกรมข นมาใช ใหม 1. ให กดป ม Office 2. แล วเล อก Close หากย งไม ได จ ดเก บเอกสารโปรแกรม จะถามให จ ดเก บเอกสารหร อไม a. กดป ม Yes จะเหม อนการกดป ม Save โปรแกรมจะจ ดเก บท บลงบนช อป จจ บ น หาก ย งไม ได ต งช อเอกสารโปรแกรมจะให ต งช อ ก อนป ดเอกสาร b. กดป ม No โปรแกรมจะไม ทำาการจ ดเก บการ เปล ยนแปลงหล งจากการบ นท กคร งส ดท าย c. กดป ม Cancel โปรแกรมจะยกเล กการป ด เอกสาร แล วกล บไปย งเอกสารท เป ดอย ป จจ บ น การป ดโปรแกรม ป ดโดยการใช ป มกากบาท ท ม มขวาบน จะป ดเอกสารป จจ บ น หากเอกสารท เป ดอย เป น เอกสารส ดท าย การใช ป มกากบาทจ งจะเป นการป ดโปรแกรม หากต องการป ดโปรแกรม (ป ดเอกสารท งหมด) 1. กดป ม Office 2. เล อกม มขวาล าง Exit Word โปรแกรมจะป ด เอกสารท ละอ นจนหมด 16

17 โปรแกรมประมวลผลคำ การใช แท บ View (ม มมอง) แท บ View ใช สำาหร บจ ดการการแสดงผลของโปรแกรมบนจอภาพมอน เตอร ทำาให ล กษณะของเอก- สารท ปรากฏ เหมาะก บการทำางานก บเอกสารต างๆ ท อาจม ขนาดแตกต างก นไป หร อม ความต องการ ขยายภาพให เห นช ดเจน รวมไปถ งการแสดงเคร องม อต างๆ เป นต น หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น เมน Document Views (ม มมองเอกสาร) Document Views ค อการจ ดการม มมองใน การสร างและแก ไขข อความ เราอาจจ ดให เหม อน ก บเอกสารจร งเหม อนพ มพ หร อ แสดงผลเอกสาร ขยายใหญ สำาหร บอ านง ายๆ หร อ แสดงผลแบบ เว บเพจ หร อแสดงโครงสร างเอกสารแบบไม คำาน ง ถ งการจ ดหน ากระดาษ หร อจะแสดงเป นโครงร างข อความแบบง ายๆ ก ได 1. ป ม Print Layout (เค าโครงเหม อนพ มพ ) ป ม น จะถ กเล อกเป นค าเร มต นอย แล วเม อเร มสร าง เอกสาร โดยจะแสดงต วอย างเหม อนการพ มพ จร ง หร อ เร ยกว าแบบ WYSIWYG (What you see is what you get) ทำาให สามารถคาดเดาหน าตา ล กษณะของเอกสารล วงหน าได อย างแม นยำา 17

18 โปรแกรมประมวลผลคำ 2. ป ม Full Screen Reading (การอ านแบบเต มหน าจอ) ใช สำาหร บการอ านโดย เฉพาะ และย งม แถบเคร องม อด านบนค อ a. Save (จ ดเก บ) จ ดเก บเอกสาร เพ อเก บบ นท กการเน นและข อค ดเห นท ได ทำาไว เม อเป ดม มมองน b. Print (พ มพ ) พ มพ เอกสารด วนออกทางเคร องพ มพ c. Tools (เคร องม อต างๆ) เป ดเมน เคร องม อช วยในการอ านและตรวจทาน ประกอบด วย Research (ค นคว า) เร ยก Research Panel (บานหน าต างการค นคว า) Text Highlight (เน นข อความ) New Comment (สร างข อค ดเห น) Find (ค นหา) d. Highlight (การเน น) เน นข อความให เด นช ด e. Comments (ข อค ดเห น) แทรกข อค ดเห น 18

19 โปรแกรมประมวลผลคำ f. Previous (ไปก อนหน า) ไปย งหน าก อนหน าน g. Screen number (เลขหน าจอ) แสดงเลขหน าจอป จจ บ น h. Next (ไปถ ดไป) ไปย งหน าถ ดไป i. View Options (ต วเล อกม มมอง) แสดงต วเล อก Don t Open Attachments in Full Screen (ไม เป ด Attachment ใน ระบบเต มจอ) เม อเป ดจาก MS SharePoint Services จะไม แสดงเอกสารแนบเต ม หน าจอ Increase Text Size (ปร บต วอ กษรให ใหญ ข น) เป นการช วคราว Decrease Text Size (ปร บต วอ กษรให เล กลง) เป นการช วคราว) Show One Page (แสดง 1 หน า) Show Two Pages (แสดง 2 หน า) Show Printed Page (แสดงเหม อนพ มพ ) Margin Settings (ต งค าระยะกระดาษ) Allow Typing (อน ญาตให แก ไข) ปรกต จะต งค าม ให แก ไขได เล อก ข อน เพ อแก ไขขณะเล อกโหมดอ าน หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น 19

20 โปรแกรมประมวลผลคำ 20 Track Changes (ต ดตามการเปล ยนแปลง) เร มต ดตามการ เปล ยนแปลงขณะอ านและแก ไข Show Comments and Changes (แสดงข อค ดเห นและการ เปล ยนแปลง) เล อกแสดงมาร กอ ปท ต องการขณะอ าน Show Original/Final Document (แสดงต นฉบ บ/ฉบ บแก ไข ส ดท าย) j. Close (ป ดการอ านแบบเต มจอภาพ) ป ดโหมดการอ านแบบเต มจอ 3. ป ม Web Layout (เค าโครงเว บ) แสดงร ปแบบเหม อนแสดงในเว บเบราเซอร เหม อนก บเป นเอกสาเว บ (HTML) 4. ป ม Outline (เค าร าง) แสดงร ปแบบเป น ช อเร อง ห วเร อง ข อย อย 5. ป ม Draft (แบบร าง) แสดงร ปแบบข อความเหม อนเป นกระดาษแผ นเด ยวท ม ความยาวมากๆ ต งแต ต นจนจบเอกสาร ไม ม การแบ งเป นหน าๆ เมน Show/Hide (แสดง/ซ อน) เน องจากโปรแกรม Word ม เคร องไม เคร องม อ หลายอย างให เล อกใช ตามความต องการของแต ละ บ คคล ทำาให ต องม การแสดง/ซ อนเคร องม อเพ อให ได ประส ทธ ภาพส งส ดในการทำางานบนหน าจอท จำาก ด 1. Ruler (ไม บรรท ด) เป ด-ป ดการแสดงไม บรรท ดด านบนหน ากระดาษ 2. Gridlines (เส นตาราง) เป ด-ป ดการแสดงเส นตาราง 3. Message Bar (แถบข อความ) เป ด-ป ดข อความเต อนต างๆ 4. Document Map (ผ งเอกสาร) เป ด-ป ดการแสดงผ งเอกสาร หากเล อกจะไม สามารถแสดงแบบ Thumbnails ได เล อกได อย างใดอย างหน ง 5. Thumbnails (ร ปขนาดย อ) เป ด-ป ดร ปขนาดย อ เล อกแล วจะไม สามารถ เล อก Document Map ได เล อกได เพ ยงอย างใดอย างหน ง

21 โปรแกรมประมวลผลคำ เมน Zoom (ย อ/ขยาย) เมน ย อ/ขยาย เป นประโยชน มากในการจ ดการเอกสารเพราะ บางคร งต วอ กษรเล กเก นไปจนมองไม เห น หร อ การจ ดระยะ ก นหน าก นหล งให สวยงาม ก ล วนต องอาศ ยการย อ/ขยายม ม มองท เหมาะสมด วยก นท งส น 1. ป ม Zoom (ย อ/ขยาย) ใช ส าหร บ เป ดหน าต างเล อกร อยละของการ ย อขยาย และเล อกร ปแบบการ ย อ/ขยายตามต องการ หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น 2. ป ม 100% (แสดงร อยเปอร เซนต ) 3. ป ม One Page (หน งหน า) 4. ป ม Two Pages (สองหน า) 5. ป ม Page width (ความกว างของหน า) เมน Window (หน าต าง) นอกจากเราจะสามารถ ใช การย อ/ขยายเอกสาร เพ อจ ดการได อย างม ประส ทธ ภาพแล ว การ แสดงเอกสารเด ยวก นหร อหลายเอกสารแสดงหน าท จ ดต างๆ ก น ทำาให การทำางานรวดเร ว สะดวกมากย งข น โปรแกรมออกแบบให ม การเพ มและจ ดการหน าต างท เป ดข นมาได อย างด 1. ป ม New Window (สร างหน าต าง) เป ดหน าต างใหม ข นมา (เอกสารเด ยวก น) 21

22 โปรแกรมประมวลผลคำ 2. ป ม Arrage All (จ ดเร ยงท งหมด) จ ดเร ยงหน าต างท งหมดท เป ดข นมาพร อม ก น 3. ป ม Split (แยก) แยกเอกสารเป นสองหน าต างในแนวนอน โดยโปรแกรมจะ แสดงเส นส เทาให วางต าแหน งการแยกท ต องการ 4. ป ม View Side by Side (แสดงแบบเค ยงข างก น) คนละหน าต าง 22

23 โปรแกรมประมวลผลคำ 5. ป ม Synchronous Scrolling (การเล อนไปในทางเด ยวก น) เล อนม มมองของ ท งสองหน าต างๆ ไปพร อมก น ไม แยกก น ด วยเมาส ใช เพ อเท ยบเค ยงก น 6. ป ม Reset Window Position (ต งค าต าแหน งหน าต างใหม ) เพ อให เน อท ของ หน าต างแต ละบานม ขนาดเท าๆ ก น 7. ป ม Switch Windows (สล บหน าต าง) สล บหน าต างท จะเท ยบเค ยงด ไปมา หน วยท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น 23

24 โปรแกรมประมวลผลคำ แบบทดสอบหน วยท 1 1. ข อใดม ใช โปรแกรมประมวลผลค าบน ระบบปฏ บ ต การ DOS a. WordPerfect b. XyWrite c. Microsoft Word d. MacWrite 2. ผ ใดค ดค นผล ตโปรแกรมราชว ถ เว ร ด a. Bill Gates b. Steve Jobs c. Mark Zuckerberg d. นพ.ช ษณะ มะกรสาร 3. โปรแกรม ราชว ถ เว ร ด สร างมาจากภาษา คอมพ วเตอร ชน ดใด a. C b. C+ c. C# d. Assembly 4. ช อเด มของโปรแกรม Microsoft Word ค อ a. WordStart b. XyWord c. Multi-Tool d. WordPerfect 5. นามสก ลไฟล ข อใดไม สามารถเป ดบน โปรแกรม Microsoft Word a..doc b..docx c..jpg d. เป ดได ท กข อ 6. ข อใดถ กพ ฒนามาเป น OpenOffice.org a. WordStar b. StarOffice c. Sun Microsystem d. Java 7. Google Docs ใช เทคโนโลย ใด a. Cloud Computing b. Rainbow Computing c. Sun Microsystem d. OpenOffice.org 8. ข อใดม ใช ข อได เปร ยบของโปรแกรม ประมวลผลค าเม อเท ยบก บเคร องพ มพ ด ด ไฟฟ า a. ความคมช ด b. ความรวดเร ว c. การแทรกร ปภาพ d. ความสามารถในการแก ไข 9. การบ นท กเอกสารเป นอ กช อหน งให เล อก ค าส งใด a. Record b. Save as c. Save 24

25 d. Note 10. หากต องการส งเอกสารเป นอ เมลต องใช ค า ส งใด a. Send b. c. Export d. Save as 11. การสร างเอกสารใหม ให เล อก a. Quick Button b. Ribbon Bar c. Insert Tab d. ผ ดหมดท กข อ 12. ข อใดม ใช แท บในแถบเคร องม อ Ribbon เบ องต น a. Home b. Insert c. Format d. View 13. การเปล ยนหน วยไม บรรท ดให เล อก a. View Tab b. Review Tab c. Home Tab d. Word Options 14. เย องบรรท ดแรกค อ a. ระยะเร มต นอ กษรต วแรกจากขอบ กระดาษซ ายม อ โปรแกรมประมวลผลคำ b. ระยะเร มต นอ กษรต วแรกของย อหน า c. ระยะเร มต นอ กษรต วแรกจากขอบกระ ดาษขวาม อ d. ระยะเร มต นอ กษรต วแรกของบรรท ดท สองของย อหน า 15. เย องซ าย (Left Indent) ม อ กช อหน งว า a. Left Margin b. First Line Indent c. Hanging Indent d. Left Edge 16. การต งค าแท บหย ดต งต นท าได โดยเล อก a. View Tab b. Page Layout Tab c. Insert Tab d. Home Tab 17. หากต องการต งค าแท บหย ดให ทศน ยมจ ด ตรงก นให ใช a. Center Tab b. Right Tab c. Decimal Tab d. Bar Tab 18. หากต องการป ดเอกสารท เป ดอย ต องเล อก ค าส งใด a. Close b. Exit c. Dismiss d. Esc 25

26 โปรแกรมประมวลผลคำ 19. หากต องการออกจากโปรแกรมต องเล อก ข อใด a. Close b. Exit c. Dismiss d. Esc 20. Print Layout แสดงผลเหม อนพ มพ เป น แบบท เร ยกว า a. WWW b. WYSIWSG c. WYSIWYG d. HTML 21. ม มมองแบบ Draft ค อ a. แสดงแบบ Plain Text b. แสดงเอกสารไม แบ งหน า c. แสดงโครงร างเอกสาร d. แสดงเหม อนเอกสารเว บ c. Two Page d. Page width 24. ถ าต องการแบ งเอกสารเด ยวเป นสอง หน าต างวางข างก นต องเล อกข อใด a. New Window b. Arange All c. Split d. View Side by Side 25. ถ าต องการให หน าต าง Scroll (เล อน) ไป พร อมๆ ก นต องเล อกข อใด a. View Side by Side b. Synchornous Scrolling c. Reset Window Position d. Scroll Simultaneously 22. Document Map ค อ a. แผนท เอกสาร b. ผ งเอกสาร c. โครงร างเอกสาร d. การวางแผนเอกสาร 23. หากต องการปร บหน าจอแสดงเอกสารให ได 200% ต องเล อกข อใด a. Zoom b. One Page 26

27 โปรแกรมประมวลผลคำ ก จกรรมหน วยท 1 ก จกรรมท 1. รายงานการค นคว า เร อง โปรแกรมประมวลผลคำาในอด ต : จงเล อกทำา รายงานค นคว าเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลคำาในอด ตหร อโปรแกรมประมวลผลคำาท ม อย ใน ท องตลาด พร อมภาพประกอบ โดยม ต วอย างห วข อด งต อไปน 1. ช อโปรแกรม 2. รายละเอ ยดของโปรแกรม เช น a. บร ษ ทผ ผล ต b. ป ท ผล ต c. เวอร ช น 3. ประว ต ความเป นมา 4. ข อเด นและข อด อยของโปรแกรม ก จกรรมท 2. รายงานการค นคว า เร อง ข อแตกต างระหว าง Microsoft Worrd 2007 ก บ โปรแกรมอ น : จงทำารายงานการค นคว าเก ยว โปรแกรมประมวลผลคำาอ นและ MS Word 2007 เพ อให ได ทราบถ งความแตกต างของท งสองโปรแกรม 27

28 โปรแกรมประมวลผลคำ หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร สาระการเร ยนร 1. การสร างเอกสารใหม การบ นท กเอกสาร 2. การสร างและแก ไขเอกสารด วยแท บ Home จ ดประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ท กษะในการสร างเอกสาร และการ บ นท กเอกสาร เม อใช โปรแกรมประมวลผลค า 2. เพ อให น กศ กษาม ท กษะในการแก ไขเอกสาร จ ดร ปแบบ อ กษร ย อหน า ร ปแบบข อความ และการค นหาและ แทนท เม อใช โปรแกรมประมวลผลค า 28

29 โปรแกรมประมวลผลคำ การสร างเอกสารใหม 1. กดป มล ด (Quick Button) 2. เล อก New โปรแกรมจะเป ดหน าต าง ข นมา 3. เล อก Blank Document หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร 29

30 โปรแกรมประมวลผลคำ การจ ดเก บเอกสาร 1. กดป ม Office 2. เล อก จ ดเก บ Save หร อ จ ดเก บเป น Save as 3. ต งช อไฟล 4. กดป ม Save ข อแตกต างระหว าง Save และ Save as ป มจ ดเก บ (Save) หากเอกสารย งไม ถ กต งช อโปรแกรมจะให ผ ใช ต งช อและเล อกแฟ มท จะจ ด เก บก อน หากม ช อเอกสารแล วจะไม ม การถามช อเอกสารอ ก แต จะเก บบ นท กลงบนเอกสาร ป จจ บ นท เป ดอย ป มจ ดเก บเป น (Save as ) โปรแกรมจะเป ดให ต งช อเอกสาร และแฟ มท จ ดเก บใหม หากจ ด เก บในช อเด มและในแฟ มเด ม โปรแกรมจะให ย นย นในการจ ดเก บท บบนเอกสารเด ม ข อม ลเด ม จะถ กท บด วยข อม ลใหม และไม สามารถเร ยกค นกล บมาได 30

31 โปรแกรมประมวลผลคำ การสร างและแก ไขเอกสารด วย แท บ Home แท บ Home เป นแท บพ นฐานท ถ กใช งานสร างและแก ไขบ อยท ส ด เป นแท บท รวบรวมเอาการจ ดการ ร ปแบบข อความต างๆ ไว เม อต องการจ ดร ปแบบข อความหร อย อหน าให กล บมาท แท บ Home เสมอ ส วนประกอบของแท บ Home แท บ Home ประกอบด วยเมน ด งน 1. เมน Clipboard 2. เมน Font 3. เมน Paragraph เมน Clipboard 4. เมน Styles 5. เมน Editing เมน Clipboard (คล ปบอร ด) ความจร งแล วเป นเมน ท ถ กใช อย เสมอ และม ประโยชน ต อการ จ ดการข อความต างๆ อย างมาก แต เมน น หากเม อเท ยบก บการใช ค ย ล ด ค ย ล ดจะม ความรวดเร ว กว า อย างไรก ตามเมน น ม กจะต องใช ค ก นก บการเล อกข อความด วย เมาส หร อค ย บอร ด หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร การเล อกข อความ การเล อกข อความโดยใช เมาส ลาก 1. คล กเมาส เพ อตำาแหน งเคอร เซอร ท ห วหร อท ายข อความ 2. แล วลากเมาส ไปย งตำาแหน งท ายข อความ (หร อห วข อความ) โดยไม ต องปล อยคล ก 3. ปล อยคล กเม อแถบส ฟ าคล มข อความท ต องการท งหมด 31

32 โปรแกรมประมวลผลคำ คล ก ปล อย ลาก การเล อกข อความโดยการใช เมาส + Shift 1. คล กเมาส เพ อวางตำาแหน งเคอร เซอร ท ห วหร อท ายข อความ 2. กด Shift พร อมก บคล กท ท ายข อความ (หร อห วข อความอ กด านหน ง) คล ก คล ก+Shift การเล อกบรรท ด การเล อกบรรท ดทำาได โดย 1. วางเมาส ไปท หน าบรรท ดน นๆ ตรงตำาแหน งท เคอร เซอร เปล ยนเป นร ป แล วคล กหน ง คร งเพ อเล อกบรรท ดเด ยว หร อคล กแล วลากเพ อเล อกหลายบรรท ดตามต องการ 2. บรรท ดท เล อกจะถ กคล ม คล ก คล ก แล วลาก เล อกบรรท ดเด ยว เล อกหลายบรรท ด 32

33 โปรแกรมประมวลผลคำ เมน Clipboard (คล ปบอร ด) น นม ป มต างๆ ด งน 1. ป ม Cut (ต ดข อความ) 2. ป ม Copy (ค ดลอกข อความ) 3. ป ม Format Painter (ค ดลอกร ปแบบ) 4. ป ม Paste (วางข อความ) 5. ป ม เป ดหน าต าง Clipboard ป ม Cut (ต ดข อความ) ป ม Cut ใช ต ดข อความ ใช ค ก บป ม Paste (วางข อความ) เม อต องการต ดข อความให ทำาด งน 1. ทำาการเล อกข อความ ว ตถ ร ปร างหร อกล องข อความ a. ทำาอย างใดอย างหน งต อไปน ข อความท ถ ก เล อกจะหายไป และถ กเก บไว ในคล ปบอร ด 1. กดป ม Cut (ต ด) ในแท บ Home หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร 2. หร อ คล กขวาเพ อแสดงเมน แล วเล อก Cut (ต ด) 3. หร อ ใช กด Ctrl + X (ค ย ล ด) 2. กดเคอร เซอร ท ตำาแหน งท ต องการวาง แล วกดป มPaste (วางข อความ) โปรแกรมจะ ทำาการวางข อความหร อว ตถ น นๆ a. กดป มPaste (วาง) ในแท บ Home b. หร อ คล กขวาเพ อแสดงเมน แล วเล อก Paste (วางข อความ) c. หร อ ใช กด Ctrl + V 33

34 โปรแกรมประมวลผลคำ ป ม Copy (ค ดลอกข อความ) ในกรณ ของการค ดลอกจะคล ายก บการต ด แต ข อความหร อว ตถ ท ถ กเล อกจะไม ถ กต ดออก ไปจากเอกสาร (กด Ctrl + C แทนการกดป ม Copy ) ป ม Format Painter (ค ดลอกร ปแบบข อความ) เป นการนำาเอาร ปแบบของข อความท เล อกมาใช ก บส วนอ นของเอกสาร เช นค ดลอกเอา ส ส น ขนาด ฟอนต ของข อความ มาใช การใช Format Painter ให ทำาด งน คล ก 1. เล อกข อความท ต องการ หร อกดคล กขวาท ข อความท ต องการค ดลอกร ปแบบ 2. แล วกดป มค ดลอกร ปแบบ เคอร เซอร จะม ร ปแปรงทาส อย ด านซ ายม อ เพ อแสดง สถานะพร อมการระบายร ปแบบเล อกข อความหร อว ตถ ท ต องการระบายร ปแบบ 3. ใช เมาส คล กเล อกว ตถ หร อลากคล มข อความ โปรแกรมจะเปล ยนร ปแบบข อความหร อว ตถ ท เล อกให ตรงก บต นแบบ การคล กขวาเร ยก Format Painter จากเมน การคล กขวาเร ยกเมน Font น เป น Function (การใช งาน) แบบใหม ท Word ร นอ นก อนๆ ไม ม ป ม Format Painter ก ถ กบรรจ อย ในน ทำาให การใช งานสะดวกมากข น 34

35 โปรแกรมประมวลผลคำ ป ม เป ดกระดาน Clipboard ป มเป ดกระดาน Clip board (คล ปบอร ด) จะทำาการ เป ดรายการท ม การต ดหร อค ดลอกเอาไว แล ว 1. Info Bar (แถบข อม ล) บอกข อม ลจำานวนข อความ ท อย ในรายการ 2. Panel Option Menu (ต วเล อก กระดานคล ปบอร ด) ม 3 ต วเล อก สำาหร บ ย าย ย อ-ขยาย หร อ ป ด กระดานคล ปบอร ด 3. ป ม Close (ป ดกระดานคล ปบอร ด) กดเพ อป ดกระดาน 4. ป ม Paste All (วางข อความท งหมด) กดเพ อวางข อความท กรายการท เก บไว ใน กระดานคล ปบอร ดป จจ บ น 5. ป ม Clear All (ล างกระดานข อความ) กดเพ อล างข อความท กรายการท เก บไว ใน กระดานคล ปบอร ดป จจ บ น หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร 6. Item List (รายการข อความ) กดเล อกข อความรายการน นๆ เพ อวางข อความแทรกลง ตรงตำาแหน งเคอร เซอร 7. ป ม Clipboard Options (ต วเล อกคล ปบอร ด) กดเพ อแสดงเมน ด งต อไปน 35

36 โปรแกรมประมวลผลคำ a. Show Office Clipboard Automatically (แสดงออฟฟ สคล ปบอร ด อ ตโนม ต ) เม อเล อกต วเล อกน เม อทำาการกดป ม Copy ท เมน Clipboard ใน แท บ Home กระดานคล ปบอร ดจะแสดงข นอ ตโนม ต หากกด Ctrl+C จะไม แสดง กระดานคล ปบอร ดข นมา b. Show Office Clipboard when Ctrl+C Process Twice (แสดงออฟฟ ส คล ปบอร ดเม อกด Ctrl+C สองคร งต ดก น) เม อเล อกต วเล อกน หากทำาการกด Ctrl+C สองคร งต ดก น (กด Ctrl+C+C) กระดานคล ปบอร ดจะแสดงข นอ ตโนม ต c. Collect Without Showing Office Clipboard (เก บข อความโดยไม แสดง ออฟฟ สคล ปบอร ด) หากเล อกต วเล อกน ไม ว าจะเก บข อความไว ในคล ปบอร ด ด วยการกดป มในเมน หร อกด Crtl+C ก จะไม ม การแสดงคล ปบอร ด d. Show Office Clipboard Icon on Taskbar (แสดงไอคอนออฟฟ ส คล ปบอร ดบน Taskbar) หากเล อกต วเล อกน จะแสดงไอคอนออฟฟ สคล ปบอร ด บน Taskbar (อย ม มขวาล างของหน าจอ) e. Show Status Near Toolbar When Copying (แสดงหน าต างสถานะ คล ปบอร ดเม อท าการค ดลอก) หากเล อกต วเล อกน เม อทำาการค ดลอกหร อต ด จะ แสดงหน าต างสถานะเล กๆ ท ม มขวาล างเหน อแถบ Taskbar 36

37 โปรแกรมประมวลผลคำ เมน Font (ร ปแบบอ กษร) เม อเล อกข อความท ต องการแล วสามารถต งค าร ปแบบอ กษรได ด วยป มต อไปน 1. ร ปแบบต วอ กษร (Font Type) ผ ใช สามารถเล อกร ปแบบต วอ กษรต างๆ 2. ขนาดต วอ กษร (Font Size) ปร บขนาดต วอ กษร (ปรกต จดหมายใช 16 pt) 3. เพ มขนาดต วอ กษร (Grow Font) กดเพ อเพ มขนาดอ กษร 4. ลดขนาดต วอ กษร (Shrink Font) กดเพ อลดขนาดอ กษร 5. ล างร ปแบบต วอ กษร (ท งบรรท ด) (Clear Formatting) เล อกเพ อล างการจ ดร ป แบบต วอ กษรต าง เช น ต วหน า ต วเอ ยง ข ดเส นใต ออกไป 6. ต วหนา (Bold) เล อกเพ อเล อกต วอ กษรแบบหนา กดป มน แล วป มจะม ส เข มข น แสดง ว าเล อกต วหนาแล ว หากต องการยกเล กต วหนา ให กดป มน อ กคร งหน ง 7. ต วเอ ยง (Italic) เล อกเพ อเล อกต วอ กษรแบบเอ ยง กดป มน แล วป มจะม ส เข มข น แสดงว าเล อกต วเอ ยงแล ว หากต องการยกเล กต วเอ ยง ให กดป มน อ กคร งหน ง 8. ข ดเส นใต (เล อกแบบ/ส ของเส นใต ได ) (Underline) เล อกเพ อข ดเส นใต ข อความน น นอกจากน นย งสามารถเล อก แบบและส ของเส นใต ได หน วยท 2 การสร างและแก ไขเอกสาร a. Line Types เล อกแบบเส นท บ เส นประ b. More Underlines... เล อกแบบเส นอ นๆ c. Underline Color เล อกส ของเส น 37

38 โปรแกรมประมวลผลคำ 9. ข ดฆ า (Strikethrough) เล อกเพ อเล อกต วอ กษรแบบข ดฆ า กดป มน แล วป มจะม ส เข มข น แสดงว าเล อกต วข ดฆ าแล ว หากต องการยกเล กต วข ดฆ า ให กดป มน อ กคร งหน ง 10. ต วห อย (Subscript) เล อกเพ อเล อกต วอ กษรแบบห อย กดป มน แล วป มจะม ส เข ม ข น แสดงว าเล อกต วห อยแล ว หากต องการยกเล กต วห อย ให กดป มน อ กคร งหน ง 11. ต วยกก าล ง (Superscript) เล อกเพ อเล อกต วอ กษรแบบยกกำาล ง กดป มน แล วป ม จะม ส เข มข น แสดงว าเล อกต วยกกำาล งแล ว หากต องการยกเล กต วยกกำาล ง ให กดป มน อ ก คร งหน ง 12. เปล ยนต วใหญ /เล ก (Change Case) ในการพ มพ ข อความภาษาอ งกฤษ การข น ต นอ กษรต วเล กหร อต วใหญ ม ความสำาค ญ Word สามารถช วยในการเปล ยนข อความให ม ต วอ กษรใหญ เล กตามต องการ a. Sentence case (แบบประโยค) ค อการเปล ยนข อความ ท เล อกให เป นร ปแบบประโยค ค อต วข นต นประโยคเป น ต วอ กษรต วใหญ (Capital) และลงท ายประโยคด วย จ ลภาค (Fullstop) b. lowercase (แบบต วพ มพ เล ก) เปล ยนข อความท เล อกเป นต วพ มพ เล กหมด ใช เล อก ข อความภายในประโยคท ไม ใช คำาข นต นประโยค c. UPPER CASE (แบบต วพ มพ ใหญ ) เปล ยนข อความท เล อกให เป นต วพ มพ ใหญ หมด ใช ก บช อเฉพาะเช นช อองค กร ร านค าต างๆ เช น TOYOTA SAMSUNG เป นต น d. Capitalize Each Word (แบบต วพ มพ ใหญ เฉพาะต วแรก) เปล ยนข อความท เล อกให แต ละคำาม ต วอ กษรต วแรกเป นต วพ มพ ใหญ ใช ก บการข น Title (ช อเร อง) หร อ Heading (ห วเร อง) เช น The World Is Flat e. toggle case (สล บเปล ยนต วพ มพ เล กและพ มพ ใหญ ) สล บแบบต วพ มพ เล กเป น ต วพ มพ ใหญ และเปล ยนต วพ มพ ใหญ เป นต วพ มพ เล ก 13. ใส ส เน นข อความ (Text Highlight Color) ใช ใส ส บนพ นหล งข อความท เล อก 38

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ

การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ การจ ดเอกสารในร ปแบบว ทยาน พนธ สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การกาหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การกาหนด Style ของเอกสาร...1 1.1.1 การกาหนดร ปแบบต วอ กษร...5 1.1.2 การกาหนดย อหน า...7 1.1.3 การกาหนดเลขลาด บห

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร ฟอนต และการตกแต งเอกสาร เน อหาเก ยวก บการจ ดร ปแบบของต วอ กษรและเอกสารเพ อให งานพ มพ ท ม ความเป นระเบ ยบและสวยงามตามความต องการ รวมถ งการพ มพ เอกสารท เป นสมการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศประจาศาลฎ กา [Version

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information