การว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร"

Transcription

1 ค ม อปฏ บ ต งาน การว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร น ำเสนอต อ สาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ต ลาคม 2555

2

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า เหต ผลความจาเป น น ยามและคาจาก ดความ กรอบแนวค ดว เคราะห และต วอย างการคานวณ กระบวนการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร... 5 บทท 2 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ข อส งเกตและข อควรระว งในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล บทท 3 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ข อส งเกตและข อควรระว งในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ภาคผนวก ร ปแบบการจ ดเก บข อม ลในฐานข อม ลม ลค าการค าระหว างประเทศ ของกรมศ ลกากร i

4 ii

5 บทท 1 บทน า 1.1 เหต ผลความจาเป น ประเทศไทยได จ ดทาความตกลงการค าเสร (Free Trade Agreement: FTA) และได ใช ประโยชน จากความตกลงด งกล าวมาเป นระยะหน งแล ว ซ ง FTA ม ผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรม ท งเช งบวกและเช งลบ ด งน นจ งควรให ม การศ กษาต ดตามผลกระทบและการใช ประโยชน จาก FTA ต างๆ เพ อใช ประกอบการวางแผนและนโยบายเพ มข ดความสามารถภาคอ ตสาหกรรม และใช ในการ เจรจาแก ไขทบทวนความตกลงฯ ในรอบต อไป 1.2 น ยามและคาจาก ดความ ในการว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร ม ค าศ พท ทางเทคน คท เก ยวข อง ด งต อไปน แต มต อด านภาษ ศ ลกากร (tariff margin) หมายถ ง ผลต างระหว างอ ตราภาษ ท ประเทศ ในภาค ความตกลง FTA จ ดเก บก บส นค าน าเข าผ านทางช องทางปกต (หร อท เร ยกก น โดยท วไปว า อ ตราภาษ MFN) ก บอ ตราภาษ ท จ ดเก บภายใต FTA ความครอบคล มของม ลค าการค าท ได ร บการลดภาษ ศ ลกากรภายใต FTA (apparent product coverage) หมายถ ง ส ดส วนระหว างม ลค าการน าเข าท งหมดของ ส นค าเฉพาะรายการท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร ก บม ลค าการน าเข าท งหมดของ ส นค าท กรายการ อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน (preference utilization rate) หมายถ ง ส ดส วนระหว าง ม ลค าการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ของส นค าเฉพาะรายการท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร ก บม ลค าการน าเข าท งหมดของส นค าเฉพาะรายการท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได (tariff saving) หมายถ ง ผลต างระหว างม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ น าเข าต องเส ยหากไม ได น าเข าภายใต FTA ก บม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ น าเข า ต องเส ยภายใต FTA ซ งในทางปฏ บ ต ค านวณได จากผลค ณระหว างแต มต อด านภาษ ศ ลกากรของส นค าแต ละรายการก บม ลค าการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ของส นค ารายการ น น 1

6 1.3 กรอบแนวค ดว เคราะห และต วอย างการคานวณ คณะผ ว จ ยจากสถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทยได ใช ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ด ได (tariff saving) มาเป นต วช ว ดประโยชน ท ผ ประกอบการภาคเอกชนได ร บจากการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรภายใต FTA โดยอ ปมาได ก บปร มาณน าท ก กเก บไว ได ในแทงก น า ภาพท 1 กรอบแนวค ดว เคราะห การใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร กว าง อ ตราการก กเก บน า ส ง น าในแทงก = กว าง X ส ง X อ ตราการก กเก บน า ภาษ ท ประหย ดได = ความครอบคล ม X แต มต อ X อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน จากภาพท 1 จะเห นได ว า ปร มาณน าท อย ในแทงก น าจะมากหร อน อยข นอย ก บป จจ ย 3 ประการ อ นได แก ความกว างของแทงก น า ความส งของแทงก น า และอ ตราการก กเก บน า ในทานอง เด ยวก น ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการภาคเอกชนประหย ดได จะมากหร อน อยข นอย ก บป จจ ย 3 ประการ อ นได แก ความครอบคล มของ FTA (เปร ยบได ก บความกว างของแทงก น า) แต มต อด าน ภาษ ศ ลกากร (เปร ยบได ก บความส งของแทงก น า) และอ ตราการใช ประโยชน (เปร ยบได ก บอ ตรา การก กเก บน า) โดยม ลค าภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการภาคเอกชนประหย ดได จะม ค ามาก หาก FTA ม ความครอบคล มส นค าท ค าขายระหว างก นมาก อ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต FTA ต ากว าอ ตราภาษ MFN มาก ม ผ ประกอบการภาคเอกชนจ านวนมากไปขอใช ส ทธ ประโยชน ในการลดหย อนภาษ ศ ลกากร 2

7 ในทางคณ ตศาสตร ความส มพ นธ ระหว างม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ก บป จจ ยท งสาม ประการด งกล าวก สอดคล องก บแนวค ดด งกล าว ด งต อไปน ม ลค าภาษ ท ประหย ดได (%) = = = = ม ลค าภาษ ท ประหย ดได ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน x แต มต อภาษ ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน x แต มต อภาษ x ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ x แต มต อภาษ x ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน ม ลค าการค าท งหมด ม ลค าการค าท ได ร บแต มต อภาษ = ความครอบคล มของความตกลง x แต มต อด านภาษ x อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ในทางปฏ บ ต ม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ตลอดจนป จจ ยท งสามประการสามารถ คานวณได โดยเร มต นจากการจ ดกล มส นค าท ม การค าขายระหว างก นออกเป น 4 กล มตามภาพท 2 แล วน าม ลค าการค าของส นค าในแต ละกล มมาคานวณตามส ตรข างล าง ม ลค าการค าส นค า นอกรายการลดภาษ ภาพท 2 การจ ดกล มส นค าท ม การค าขายก นระหว างประเทศ ม ลค าการค าส นค าใน ในรายการลดภาษ A B C ม ลค าการค าส นค าท ไม ได ร บแต มต อด านภาษ ม ลค าการค าท ใช ส ทธ ประโยชน D ม ลค าการค าท ไม ใช ส ทธ ประโยชน ม ลค าการค า ส นค าท ได ร บ แต มต อ ด านภาษ โดย A แทนม ลค าการค าส นค าท อย นอกรายการลดภาษ ศ ลกากร B แทนม ลค าการค าส นค าท อย ในรายการลดภาษ ศ ลกากร แต ไม ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร เน องจากอ ตราภาษ ตามความตกลงเท าก บอ ตราภาษ MFN C แทนม ลค าการค าส นค าท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร และม การขอใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร D แทนม ลค าการค าส นค าท ได ร บแต มต อด านภาษ ศ ลกากร แต ไม ม การขอใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร 3

8 ด งน น ความครอบคล มของม ลค าการค าท ได ร บการลดภาษ ศ ลกากร = ( C + D ) (A + B + C + D) อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน = C ( C + D ) เพ อให เห นภาพท ช ดเจนข น สมม ต ประเทศไทยน าเข าส นค าจากประเทศญ ป นจ านวน 6 รายการ โดยม ม ลค าการน าเข าและอ ตราภาษ ศ ลกากร ตามตารางข างล าง จะสามารถค านวณ ค า 1 ต างๆ ได ด งต อไปน ส นค า ประเภท อ ตราภาษ (%) ม ลค าน าเข า (บาท) อ ตราการใช ภาษ ท ประหย ดได MFN FTA แต มต อ ท งหมด ภายใต FTA ส ทธ ฯ (%) ม ลค า (บาท) ส ดส วน (%) [1] [2] [3] [4] [5]=[3]-[4] [6] [7] [8]=[7]/[6] [9]=[5]*[7]/100 [10]=[9]/[6] ก X ข S ค Z ง N จ N ฉ N ความครอบคล มของ FTA ( ) * 100 = = ( ) 71.4 % แต มต อด านภาษ ศ ลกากร (1*400) + (5*500) + (10*600) = = ( ) 5.9 % อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ( ) * 100 = = ( ) 33.3 % ภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ( ) * 100 = = ( ) 1.9 % 1 ในกรณ น ภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ม ค าไม เท าก บผลค ณของป จจ ยสามประการ เน องจากในการคานวณแต มต อด านภาษ ศ ลกากร เฉล ย ใช ม ลค าการน าเข าของส นค าแต ละรายการมาถ วงน าหน ก 4

9 1.4 กระบวนการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร ในการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร เจ าหน าท ของส าน กงานเศรษฐก จ อ ตสาหกรรมม หน าท ในการรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล แล วน าผลท ว เคราะห ได มาจ ดท าเป น รายงานประจาป เพ อเผยแพร ต อสาธารณะด งภาพข างล าง ภาพท 3 กระบวนการต ดตามการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากร รวบรวมข อม ล ดาวน โหลดข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรและม ลค าการค าของไทยและประเทศในภาค จากเว บไซต (กรม ศ ลกากร กระทรวงพาณ ชย WITS, UN Comtrade) ขอข อม ลจากหน วยงานเจ าของข อม ลโดยตรง (กรมการค าต างประเทศ) ส มภาษณ เช งล ก ส งแบบสอบถาม เพ อรวบรวมปญหา อ ปสรรค ข ดขวางการใช ประโยชน ภายใต FTA ว เคราะห ข อม ล ตรวจสอบความถ กต องของข อม ล คานวณความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน และส ดส วนม ลค าภาษ ศ ลกากรท ประหย ดได ภายใต FTA แต ละฉบ บ สร ปประเด นปญหา อ ปสรรคท ข ดขวางการใช ประโยชน ภายใต FTA ในเช งปร มาณ ค ณภาพ จ ดทาและเผยแพร รายงานประจาป จ ดทารายงานประจาป จ ดงานส มมนาเผยแพร ค ม อฉบ บน รวบรวมรายละเอ ยดท เก ยวข องก บการรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล ผ สนใจสามารถด รายงานประจ าป ได จากเว บไซต ของ ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ( หร อของสถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ( 5

10 6

11 บทท 2 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย 2.1 ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยใช ข อม ลจาก แหล งข อม ลด งต อไปน (ด ตารางท 2.1 ประกอบ) ม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จากฐานข อม ลของกรมการ ค าต างประเทศ โดยส าน กส ทธ ประโยชน ทางการค า กรมการค าต างประเทศ เป นผ รวบรวมจากข อม ลท ปรากฏในใบร บรองถ นกาเน ดส นค า (C/O) ท กรมการค าต างประเทศ ออกให ผ ส งออกในไทยท มาขอใช ส ทธ ประโยชน ม ลค าการส งออกท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค จากฐานข อม ลของกระทรวง พาณ ชย ซ งประมวลผลจากข อม ลท ได จากกรมศ ลกากรให อย ในร ปแบบท สามารถ น าไปใช งานต อได สะดวกข น อ ตราภาษ ศ ลกากร จากฐานข อม ล TRAINS (Trade Analysis Information System) ฐานข อม ลของสาน กเลขาธ การอาเซ ยน และความตกลง FTA ฉบ บต างๆ ข อม ลม ลค าการส งออกท น ามาใช ในการว เคราะห เป นข อม ลรายป จาแนกตามชน ดส นค าท ระด บพ ก ดศ ลกากรอย างน อย 6 หล ก ซ งม การเผยแพร อย างต อเน องหล งจากหน วยงานจ ดเก บข อม ล เสร จส นกระบวนการตรวจสอบความถ กต องของข อม ลซ งม กจะใช เวลาประมาณ 2-4 เด อน ส วนข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรม กาหนดการเผยแพร ข อม ลไม แน นอนในแต ละป และในบางป อาจไม ม การเผยแพร ข อม ล ตารางท 2.1 แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ลท เก ยวข อง ข อม ล แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ล - ฐานข อม ลของกรมการค าต างประเทศ โดยได ร บไฟล จากกรมการค าต างประเทศผ าน การทาหน งส อราชการท ออกโดยสาน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม ม ลค าการส งออก ภายใต FTA ของไทย ไปย งประเทศในภาค ม ลค าการส งออก ท งหมดของไทยไปย ง ประเทศในภาค - ฐานข อม ลของกระทรวงพาณ ชย โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของกระทรวงพาณ ชย ท 7

12 ข อม ล แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ล อ ตราภาษ MFN ของ - ฐานข อม ล TRAINS (Trade Analysis Information System) โดยดาวน โหลดจาก ประเทศในภาค เว บไซต ของ World integrated Trade Solutions (WITS) ท - ฐานข อม ลของสาน กงานเลขาธ การอาเซ ยน โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของสาน กงาน เลขาธ การอาเซ ยน ท อ ตราภาษ ภายใต - ฐานข อม ล TRAINS (Trade Analysis Information System) โดยดาวน โหลดจาก FTA ของประเทศใน เว บไซต ของ World integrated Trade Solutions (WITS) ท ภาค - ฐานข อม ลของสาน กงานเลขาธ การอาเซ ยน โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของสาน กงาน เลขาธ การอาเซ ยน ท - ความตกลง FTA ฉบ บต างๆ โดยดาวน โหลดจากเว บไซต ของกรมเจรจาการค า ระหว างประเทศ ท ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยม ข นตอนการ ดาเน นการด งต อไปน จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศในภาค ว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย 8

13 2.2.1 การจ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค 1) ขอข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จากสาน กส ทธ ประโยชน ทางการค า กรมการค าต างประเทศ โดยเม อเป ดไฟล ข อม ลท ได มาด วยโปรแกรม MS Excel จะ พบข อม ลจานวน 3 คอล มน โดย คอล มน A เป นช อความตกลง FTA เช น JTEPA ค อความตกลงระด บทว ภาค ระหว าง ไทยก บญ ป น ส วน JAPAN/AJ ค อความตกลงระด บภ ม ภาคระหว างอาเซ ยนก บญ ป น คอล มน B เป นพ ก ดศ ลกากรส นค าท ระด บ 6 หล ก คอล มน C เป นม ลค าการส งออกส นค าท ม การขอใช ส ทธ ประโยชน ภายใต FTA ม หน วย เป นเหร ยญสหร ฐฯ 9

14 2) ใช คาส ง Filter ใน MS Excel เพ อเล อกข อม ลท ต องการท ละความตกลง FTA 1. คล กท เมน Data แล วคล กท คาส ง Filter 2. คล กท ป มดรอปดาวน 3. ต กเคร องหมายถ กเฉพาะความตกลงท ต องการ 4. คล กท ป ม OK 3) ค ดลอกและจ ดเก บข อม ลท ได เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 10

15 2.2.2 การจ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการส งออกท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค 1) เข าไปท เว บไซต 1. คล กท Country (HS Ranking) 2) เล อกป หน วยเง น พ ก ดส นค า และประเทศค ค า 11

16 1. เล อกป ท ต องการ 2. เล อกเด อนเป น เล อกหน วยเง นเป น USD 4. เล อกพ ก ดส นค าเป น 6 digits 5. เล อกประเทศค ค าท ต องการ 6. คล กท preview report >> 3) ดาวน โหลดและจ ดเก บข อม ล เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. คล กท ร ปซองจดหมาย 12

17 2. จะม หน าต างใหม ปรากฏข น 3. เล อกให ส งข อม ลออกเป น ไฟล MS Excel (Data only) 4. เล อก All 5. คล กป ม OK 6. เล อกบ นท กแฟ ม 7. คล กป มตกลง 13

18 2.2.3 การจ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศในภาค การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยใช ข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรจากฐานข อม ล TRAINS เน องจากแหล งข อม ลด งกล าวม การเก บรวบรวมข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรท ค อนข างท นสม ยของประเทศต างๆ ไว ได ครอบคล มมากท ส ดแหล งหน ง ในขณะท ฐานข อม ลของส าน กเลขาธ การอาเซ ยนและความตกลง FTA ฉบ บต างๆ ม กไม ค อยม การปร บปร ง ข อม ลให ท นสม ย และ หร อ ไม อ างอ งตามพ ก ดศ ลกากรท บ งค บใช จร ง (เช น ความตกลงอ างอ งตาม ระบบฮาร โมไนซ 2002 ซ งในทางปฏ บ ต ประเทศค ค าหลายประเทศเล กใช ระบบด งกล าวไปใช ระบบ ฮาร โมไนซ 2007 แทนต งแต ป 2550) ค ม อฉบ บน จ งจะอธ บายข นตอนในการจ ดเตร ยมข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรจากฐานข อม ล TRAINS เท าน น 1) เข าไปท เว บไซต (ในป จจ บ น หน วยงาน ภาคร ฐ สถาบ นว จ ย และสถาบ นอ ดมศ กษา สามารถขอช อผ ใช งานและรห สผ านได ฟร ) 1. ใส ช อผ ใช งานและรห สผ าน 2. คล กท ป ม Log in >> 14

19 2) คล กท เมน Quick Search แล วเล อก Tariff View And Export Raw Data 1. เล อก Tariff View And Export Raw Data 3) เล อกแหล งข อม ล ประเทศผ น าเข า ป และประเภทอ ตราภาษ ศ ลกากร 1. เล อก TRAINS-Raw Data 2. เล อกประเทศผ น าเข าท ต องการ 3. เล อกป ท ต องการ 4. เล อก All Duty Codes 5. คล กป ม Download 15

20 4) ใส คาอธ บายข อม ลท จะดาวน โหลด 1. จะม หน าต างใหม ปรากฏข น 2. ใส คาอธ บายเพ มท ง 2 ช อง 3. เล อก CSV 4. คล กท ป ม Download 16

21 5. จะม หน าต างใหม ปรากฏข น คล กท ป มตกลง 5) ดาวน โหลดและจ ดเก บข อม ล เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. รอจนกระท งปรากฏคาว า Complete (อาจต องคล กท ป มล กศรร เฟรชเป นระยะๆ) 2. เล อกบ นท กแฟ ม 3. คล กป มตกลง 17

22 18

23 2.2.4 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทย 1) ตรวจสอบข อม ลอ กคร งเพ อให แน ใจว าข อม ลอย ในร ปแบบท ถ กต อง โดย คอล มน A เป นพ ก ดศ ลกากรของส นค าท ระด บ 6 หล ก ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) เช น HS ข อม ลท ปรากฏควรจะเป น (ไม ม เลข 0 ข างหน าส ด) คอล มน B เป นม ลค าการส งออก หร ออ ตราภาษ ศ ลกากร ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) 2) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออก ไทย รายประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) ของแต ละประเทศ แล วต ง ช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น util_thaexpjpn11.xlsx แทนไฟล ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการไทยส งออกไปญ ป นในป ค.ศ เป นต น หมายเหต : อาจใช คาย อเหล าน แทนช อประเทศค ค า AUS แทนออสเตรเล ย BRU แทนบร ไน CAM แทนก มพ ชา CHN แทนจ น INA แทนอ นโดน เซ ย IND แทนอ นเด ย JPN แทนญ ป น KOR แทนเกาหล ใต LAO แทนลาว MYM แทนเม ยนมาร MYS แทนมาเลเซ ย PHI แทนฟ ล ปป นส SGP แทนส งคโปร VIE แทนเว ยดนาม 3) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออก ไทย รวมท กประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) แล วต งช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น saving_thaexp11.xlsx แทนไฟล ข อม ลภาพรวมการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยในป ค.ศ เป นต น 19

24 4) เป ดไฟล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ฯ ของภาคส งออกไทย รายประเทศ แล ว ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการส งออกภายใต FTA ลงในเว ร กช ตท ช อ utildata หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง เช น กรณ ญ ป น ม การใช ส ทธ ประโยชน ภายใต JTEPA, AJCEP และ GSP 1. ท เว ร กช ต utildata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกภายใต FTA ลงใน คอล มน B 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอก ข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง 5) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการส งออกท งหมด ลงในเว ร กช ตท ช อ tradedata 20

25 1. ท เว ร กช ต tradedata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกท งหมด ลงในคอล มน B 6) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและอ ตราภาษ ศ ลกากร ลงในเว ร กช ตท ช อ summary หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร ก ช ตท ต งช อตามความตกลงน นๆ เช น กรณ ประเทศญ ป น ให ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryjtepa อ ตราภาษ ศ ลกากร ภายใต AJCEP ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryajcep ส วนเว ร กช ตท ช อ summary ให ใส อ ตราภาษ ศ ลกากรท ทาให เก ดแต มต อด านภาษ ศ ลกากรมากกว า สมมต ส นค ารายการหน งม แต มต อด านภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA และ AJCEP เท าก บ 10 และ 5 ตามล าด บ ในเว ร กช ต summary ให ค ดลอกอ ตราภาษ ภายใต JTEPA มาเป นต วแทน 21

26 1. ท เว ร กช ต summary ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากร ลงในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ลงในคอล มน C และ D ตามลาด บ 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร กช ตท เก ยวข อง โดยอ ตราภาษ ท เว ร กช ต summary ค ออ ตราภาษ ท ทาให เก ดแต ม ต อด านภาษ มากกว า 22

27 7) ป อนค าอ ตราแลกเปล ยนหน วยเป นบาทต อเหร ยญสหร ฐฯ ลงในเว ร กช ตท ช อ overall 1. ท เว ร กช ต overall ป อนค า อ ตราแลกเปล ยนลงในเซลล C1 23

28 8) โปรแกรมจะคานวณค าต างๆ ให โดยอ ตโนม ต โดย เว ร กช ตท ช อ summary จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ในรายส นค า เว ร กช ตท ช อ sector จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม เว ร กช ตท ช อ overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งในป จจ บ นและใน สถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย างเต มท ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม 1. ท เว ร กช ต summary จะปรากฏแต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายส นค า ในคอล มน E, L และ M ตามลาด บ 24

29 2. ท เว ร กช ต sector จะปรากฏค าความ ครอบคล ม รายสาขา ในคอล มน AB 3. แต มต อด านภาษ ศ ลกากร รายสาขา ในคอล มน H 4. อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายสาขา ในคอล มน I และ L ตามลาด บ 5. ท เว ร กช ต overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งใน ป จจ บ นและในสถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย าง เต มท รายสาขา ในคอล มน D และ G ตามลาด บ 25

30 2.3 ข อส งเกตและข อควรระว งในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล ในการรวบรวมและว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออก ไทย ม ข อส งเกตและข อควรระว งด งต อไปน การใช ข อม ลม ลค าการส งออกภายใต FTA จากฐานข อม ลของกรมการค าต างประเทศ อาจจะทาให ค าอ ตราการใช ส ทธ ประโยชน ท คานวณได ม ค าส งเก นความเป นจร ง หากผ ส งออกท ขอหน งส อร บรองแหล งก าเน ดส นค าไปแล วย งไม ได ใช ส ทธ ประโยชน ในการ ส งออกจร งในป น นๆ ส าหร บส นค ารายการใดท ม ม ลค าการส งออกภายใต FTA มากกว าม ลค าการส งออก ท งหมด จะปร บให ม ลค าการส งออกภายใต FTA ม ค าเท าก บม ลค าการส งออกท งหมด แม ว าในความเป นจร ง จะม ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ประเทศค ค าเร ยกเก บก บส นค า ส งออกของไทยท ระด บพ ก ดท ละเอ ยดกว า 6 หล ก แต ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ในการ ส งออกม การเก บและรายงานท ระด บ 6 หล ก การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคส งออกไทยจ งต องทาท ระด บ 6 หล ก ในการค านวณความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร และม ลค าภาษ ท ประหย ดได จากการส งออกส นค าไปประเทศค ค าท ทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ จะใช ข อม ล อ ตราภาษ ศ ลกากรของส นค าภายใต กรอบท ได ร บแต มต อส งกว า ข อม ลการส งออกท งหมดและข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ดาวน โหลดมาม ความถ กต อง ณ เวลาท ทาการดาวน โหลด แต อาจม การเปล ยนแปลงได ในภายหล งข นอย ก บการอ พเดท ของแหล งข อม ล 26

31 บทท 3 การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย 3.1 ท มาของแหล งข อม ลและล กษณะของข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทยใช ข อม ลจาก แหล งข อม ลด งต อไปน (ด ตารางท 3.1 ประกอบ) ม ลค าการน าเข าของไทยมาจากประเทศในภาค จากฐานข อม ลของกรมศ ลกากร ซ ง รวบรวมจากข อม ลท ปรากฏในใบขนส นค าขาเข า อ ตราภาษ ศ ลกากร จากฐานข อม ลของกรมศ ลกากร ซ งรวบรวมจากประกาศ กระทรวงการคล งเก ยวก บอ ตราภาษ ศ ลกากร ข อม ลม ลค าการน าเข าท น ามาใช ในการว เคราะห เป นข อม ลรายป จ าแนกตามชน ดส นค าท ระด บพ ก ดศ ลกากร 8 หล ก ซ งม การเผยแพร อย างต อเน องหล งจากหน วยงานจ ดเก บข อม ลเสร จส น กระบวนการตรวจสอบความถ กต องของข อม ลซ งม กจะใช เวลาประมาณ 2-4 เด อน ส วนข อม ลอ ตรา ภาษ ศ ลกากรม กาหนดการเผยแพร ข อม ลอย างต อเน องเช นก น ตารางท 3.1 แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ลท เก ยวข อง ข อม ล แหล งข อม ลและว ธ การได มาซ งข อม ล ม ลค าการน าเข าภายใต FTA และม ลค าการ - ฐานข อม ลของกรมศ ลกากร โดยดาวน โหลดจากเว บไซต น าเข าท งหมดของไทยจากประเทศในภาค อ ตราภาษ MFN และ FTA ของไทย - ฐานข อม ลของกรมศ ลกากร โดยดาวน โหลดจากเว บไซต h/internetth/12/reference/reference.customs.tariff/refere nce.customs.tariff.hs2007/ 3.2 ข นตอนการรวบรวมและว เคราะห ข อม ล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทยม ข นตอนการ ดาเน นการด งต อไปน จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการน าเข าภายใต FTA ของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการน าเข าท งหมดของไทยไปย งประเทศในภาค จ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศในภาค 27

32 ว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย การจ ดเตร ยมข อม ลม ลค าการน าเข าภายใต FTA และม ลค าการน าเข าท งหมดของไทย จากประเทศในภาค 1) เข าไปท เว บไซต หมายเหต : เน องจากข อม ลบางส วนเป นความล บ เช น รายช อบร ษ ท ผ ท ม ส ทธ เข าถ งข อม ลได จะต อง ได ร บอน ญาตจากผ อานวยการสาน กเศรษฐก จระหว างประเทศก อนเท าน น 1. ใส ช อผ ใช งานและรห สผ าน 2. คล กท ป ม เข าส ระบบ 2) คล กท เมน Transfer แล วเล อกดาวน โหลดไฟล 28

33 1. คล กท เมน Transfer แล วเล อกดาวน โหลดไฟล 3) เล อกข อม ลท ต องการดาวน โหลด และจ ดเก บข อม ลเพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป โดยไฟล ข อม ลม ลค าการน าเข าจะม ช อข นต นด วย imde และลงท ายด วยต วเลข 4 ต วท อย ในร ปแบบ ป ป เด อนเด อน เช น imde_nesdb_5401.rar ค อไฟล ข อม ลม ลค าการน าเข า ของไทยในเด อนมกราคม

34 1. คล กท ป มส เข ยว หล งช อ ไฟล ท ต องการดาวน โหลด 2. เล อก บ นท กแฟ ม 3. คล กท ป มตกลง 4) เม อดาวน โหลดไฟล ข อม ลครบท กเด อนแล ว ใช โปรแกรม WinRAR เพ อแปลงท กไฟล เป นไฟล นามสก ล txt เช น แปลงจากไฟล imde_nesdb_5401.rar เป น imde_nesdb_5401.txt 30

35 5) เป ดไฟล importvalue.mdb ด วยโปรแกรม MS Access เล อกเมน External Data เพ อน าเข า ข อม ลจนครบท ง 12 ไฟล 1. คล กท เมน External Data แล วเล อก คาส ง Text File Import 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา เล อกไฟล ข อม ล การน าเข าท ม นามสก ล txt ของเด อนมกราคม 3. เล อก Link to the data source by creating a linked table. 4. คล กท ป ม OK 31

36 5. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 6. คล กท ป ม Advanced 7. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 8. คล กท ป ม Specs 32

37 9. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 10. คล กท ป ม Open 11. จะกล บมาหน าต างเด ม แต รายละเอ ยดด านล างเปล ยนแปลง 12. คล กท ป ม OK 33

38 13. จะกล บมาหน าต างเด ม 14. คล กท ป ม Next > อ ก 3 คร ง 15. ต งช อตารางข อม ล เช น เด อนมกราคมต งช อว า 01 เด อนก มภาพ นธ ต งช อ คล กท ป ม Finish 34

39 17. จะม หน าต างใหม ปรากฏข นมา คล กท ป ม Yes 18. คล กท ป ม OK 19. ทาตามข นตอนเด ม เพ อน าเข าไฟล ข อม ลจนครบท กเด อน 35

40 6) คล กท ป มล กศรลง แล วเล อก Queries ด บเบ ลคล กท Queries แต ละอ น ซ งจะด งข อม ลการน าเข า ของไทยในแต ละเด อน เช น เม อด บเบ ลคล ก pref01 จะปรากฏข อม ลการน าเข าของไทยในเด อน มกราคม 1. คล กท ป มล กศรลง 2. เล อก Queries 3. ด บเบ ลคล กท pref01 เพ อจะ ด งข อม ลการน าเข าของไทยใน เด อนมกราคม 4. รอส กคร จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 36

41 7) ส งไฟล ออกเป นไฟล MS Excel 1. คล กท เมน External Data แล วเล อกคาส ง Export to Excel 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา กาหนดโฟลเดอร ท จะจ ดเก บข อม ล 3. คล กเพ อให ร ปแบบข อม ลในไฟล Excel เหม อนก บไฟล Access 4. คล กท ป ม OK 37

42 5. คล กท ป ม Close 8) เป ดไฟล ข อม ลการน าเข าของไทยท ส งออกจากโปรแกรม MS Access แต ละไฟล ด วยโปรแกรม MS Excel แล วค ดลอกข อม ลการน าเข าแต ละเด อนมารวมก นให อย ในเว ร กช ตเด ยวก น ค ดลอกข อม ลการน าเข า แต ละเด อนมาไว ในเว ร กช ต เด ยวก น

43 9) เป ดไฟล importformula.xlsx ด วยโปรแกรม MS Excel เพ อค ดลอกส ตรท ใช สาหร บระบ ประเภท ส ทธ ประโยชน ท ใช ในการน าเข า แล ววางส ตรด งกล าวลงในไฟล ท ม ข อม ลการน าเข าของท กเด อน ท เตร ยมไว ก อนหน าแล ว 1. เป ดไฟล importformula.xlsx 2. ค ดลอกส ตรต งแต เซลล N2 ถ ง Q2 39

44 3. วางส ตรลงในคอล มน N ถ ง Q จนครบท กแถว 10) จ ดกล มข อม ลการน าเข าให แยกตามประเทศค ค า พ ก ดศ ลกากรของส นค า และประเภทส ทธ ประโยชน ท ใช ในการน าเข า ด วยคาส ง Pivot Table เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. คล กท เมน Insert เล อกคาส ง Pivot Table 40

45 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา คล กท ป ม OK 3. จะปรากฏเว ร กช ตใหม ข นมา คล กลาก Field7 (รห สประเทศ) ลงในช อง Report Filter คล กลาก Field13 (พ ก ดศ ลกากร) ลงในช อง Row Labels คล กลาก pref (ส ทธ พ เศษ) ลงในช อง Column Labels คล กลาก SumOfField39 (ม ลค าการน าเข า) ลงในช อง Values 41

46 4. คล กท คาว า Count of SumOfField39 จะปรากฏ ดรอปดาวน เมน ข นมา เล อก Value Field Settings 5. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา เล อกคาส ง Sum 6. คล กท ป ม OK 42

47 7. คล กท ป มล กศรลง จะปรากฏดรอปดาวน เมน เล อกช อประเทศท ต องการ 8. คล กท ป ม OK 9. จะปรากฏข อม ลการน าเข า รายส นค าจากประเทศค ค าท ต องการ จาแนกตามประเภท ส ทธ ประโยชน ท ใช ในการ น าเข า 43

48 หมายเหต : - Field7 ค อ รห สประเทศค ค า (Report Filter) โดย AU แทนออสเตรเล ย BR แทนบร ไน KH แทนก มพ ชา CN แทนจ น ID แทนอ นโดน เซ ย IN แทนอ นเด ย JP แทนญ ป น KR แทนเกาหล ใต LA แทนลาว MM แทนเม ยนมาร MY แทนมาเลเซ ย PH แทนฟ ล ปป นส SG แทนส งคโปร VN แทนเว ยดนาม - Field13 ค อ พ ก ดศ ลกากรท พ ก ด 8 หล ก (Row Labels) - pref ค อ ส ทธ พ เศษ (Column Labels) โดย 1 แทนการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ภายใต ความตกลง FTA หล ก ได แก การน าเข าจากประเทศอาเซ ยนภายใต ATIGA การน าเข าจากประเทศออสเตรเล ยภายใต TAFTA การน าเข าจากประเทศจ นภายใต ACFTA การน าเข าจากประเทศอ นเด ยภายใต TIFTA การน าเข าจากประเทศญ ป นภายใต JTEPA การน าเข าจากประเทศเกาหล ใต ภายใต AKFTA 2 แทนการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน ภายใต ความตกลง FTA อ น ได แก การน าเข าจากประเทศอาเซ ยนภายใต AANZFTA, ACFTA, AIFTA, AJCEP, AKFTA การน าเข าจากประเทศออสเตรเล ยภายใต AANZFTA การน าเข าจากประเทศอ นเด ยภายใต AIFTA การน าเข าจากประเทศญ ป นภายใต AJCEP 3 แทนการน าเข าท ใช ส ทธ ประโยชน อ นๆ ท ไม ใช FTA เช น EPZ, BOI 4 แทนการน าเข าท ไม ใช ส ทธ ประโยชน ใดๆ เลย - SumOfField39 ค อ ม ลค าน าเข าม หน วยเป นบาท (Values ใน Column Labels) 44

49 3.2.2 การจ ดเตร ยมข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ของประเทศไทย 1) เข าไปท เว บไซต oms.tariff/reference.customs.tariff.hs2007/ 2) คล กเล อกไฟล ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ต องการ 45

50 1. คล กเล อกไฟล ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรท ต องการ 2. บ นท กข อม ล 3) เป ดไฟล importtariff.mdb ด วยโปรแกรม MS Access เล อกเมน External Data เพ อน าเข า ข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากร 1. คล กท เมน External Data แล วเล อก คาส ง Text File Import 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา เล อกไฟล ข อม ล อ ตราภาษ ศ ลกากรท ม นามสก ล txt 3. เล อก Link to the data source by creating a linked table. 4. คล กท ป ม OK 46

51 5. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 6. คล กท ป ม Advanced 7. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 8. คล กท ป ม Specs 47

52 9. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา 10. คล กท ป ม Open 11. จะกล บมาหน าต างเด ม แต รายละเอ ยดด านล างเปล ยนแปลง 12. คล กท ป ม OK 48

53 13. จะกล บมาหน าต างเด ม 14. คล กท ป ม Next > อ ก 3 คร ง 15. ต งช อตารางข อม ล เช น JTEPA แทนอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA 16. คล กท ป ม Finish 49

54 17. จะม หน าต างใหม ปรากฏข นมา คล กท ป ม Yes 18. คล กท ป ม OK 19. ทาตามข นตอนเด ม เพ อน าเข าไฟล ข อม ลจนครบท กไฟล 50

55 4) ด บเบ ลคล กท Tables แต ละอ น ซ งจะด งข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรของไทยตามประกาศฉบ บต างๆ เช น เม อด บเบ ลคล ก JTEPA จะปรากฏข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA 1. ด บเบ ลคล กท Tables ท ต องการ 2. รอส กคร จะปรากฏหน าต างข อม ลข นมา 51

56 5) ส งไฟล ออกเป นไฟล MS Excel เพ อเตร ยมใช ในการว เคราะห ตามข นตอนท ต อไป 1. คล กท เมน External Data แล วเล อกคาส ง Export to Excel 2. จะปรากฏหน าต างใหม ข นมา กาหนดโฟลเดอร ท จะจ ดเก บข อม ล 3. คล กเพ อให ร ปแบบข อม ลในไฟล Excel เหม อนก บไฟล Access 4. คล กท ป ม OK 52

57 5. คล กท ป ม Close การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทย 1) ตรวจสอบข อม ลอ กคร งเพ อให แน ใจว าข อม ลอย ในร ปแบบท ถ กต อง โดย คอล มน A เป นพ ก ดศ ลกากรของส นค าท ระด บ 8 หล ก ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) เช น HS ข อม ลท ปรากฏควรจะเป น (ไม ม เลข 0 ข างหน า ส ด) คอล มน B เป นม ลค าการน าเข า หร ออ ตราภาษ ศ ลกากร ม ร ปแบบเป นต วเลข (number format) 2) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข า ไทย รายประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) ของแต ละประเทศ แล วต ง ช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น util_thaimpjpn11.xlsx แทนไฟล ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรท ผ ประกอบการไทยน าเข าไปญ ป นในป ค.ศ เป นต น หมายเหต : อาจใช คาย อเหล าน แทนช อประเทศค ค า AUS แทนออสเตรเล ย BRU แทนบร ไน CAM แทนก มพ ชา CHN แทนจ น INA แทนอ นโดน เซ ย IND แทนอ นเด ย 53

58 JPN แทนญ ป น KOR แทนเกาหล ใต LAO แทนลาว MYM แทนเม ยนมาร MYS แทนมาเลเซ ย PHI แทนฟ ล ปป นส SGP แทนส งคโปร VIE แทนเว ยดนาม 3) สร างไฟล สาหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข า ไทย รวมท กประเทศ โดยค ดลอก (copy) จากไฟล ต นแบบ (template) แล วต งช อไฟล ใหม ให สามารถเข าใจได ง าย เช น saving_thaimp11.xlsx แทนไฟล ข อม ลภาพรวมการใช ส ทธ ประโยชน ด านภาษ ศ ลกากรของภาคน าเข าไทยในป ค.ศ เป นต น 54

59 4) เป ดไฟล การว เคราะห ข อม ลการใช ส ทธ ประโยชน ฯ ของภาคน าเข าไทย รายประเทศ แล ว ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการน าเข าภายใต FTA ลงในเว ร กช ตท ช อ utildata หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง เช น กรณ ญ ป น ม การใช ส ทธ ประโยชน ภายใต JTEPA และ AJCEP 1. ท เว ร กช ต utildata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกภายใต FTA ลงใน คอล มน B 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอก ข อม ลลงในคอล มน ท เก ยวข อง 5) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและม ลค าการน าเข าท งหมด ลงในเว ร กช ตท ช อ tradedata 55

60 1. ท เว ร กช ต tradedata ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรลง ในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลม ลค าการ ส งออกท งหมด ลงในคอล มน B 6) ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากรและอ ตราภาษ ศ ลกากร ลงในเว ร กช ตท ช อ summary หมายเหต : กรณ ท ประเทศค ค าม การทา FTA ก บไทยมากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร ก ช ตท ต งช อตามความตกลงน นๆ เช น กรณ ประเทศญ ป น ให ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryjtepa อ ตราภาษ ศ ลกากร ภายใต AJCEP ลงในเว ร กช ตท ช อ summaryajcep ส วนเว ร กช ตท ช อ summary ให ใส อ ตราภาษ ศ ลกากรท ทาให เก ดแต มต อด านภาษ ศ ลกากรมากกว า สมมต ส นค ารายการหน งม แต มต อด านภาษ ศ ลกากรภายใต JTEPA และ AJCEP เท าก บ 10 และ 5 ตามล าด บ ในเว ร กช ต summary ให ค ดลอกอ ตราภาษ ภายใต JTEPA มาเป นต วแทน 56

61 1. ท เว ร กช ต summary ค ดลอกข อม ลพ ก ดศ ลกากร ลงในคอล มน A 2. ค ดลอกข อม ลอ ตราภาษ MFN และอ ตราภาษ ภายใต FTA ลงในคอล มน C และ D ตามลาด บ 3. หากประเทศน นม FTA มากกว า 1 ฉบ บ ให ค ดลอกข อม ลลงในเว ร กช ตท เก ยวข อง โดยอ ตราภาษ ท เว ร กช ต summary ค ออ ตราภาษ ท ทาให เก ดแต ม ต อด านภาษ มากกว า 57

62 7) โปรแกรมจะคานวณค าต างๆ ให โดยอ ตโนม ต โดย เว ร กช ตท ช อ summary จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ในรายส นค า เว ร กช ตท ช อ sector จะปรากฏค าความครอบคล ม แต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได ในป จจ บ น ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม เว ร กช ตท ช อ overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งในป จจ บ นและใน สถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย างเต มท ท งในภาพรวมและในราย สาขาอ ตสาหกรรม 1. ท เว ร กช ต summary จะปรากฏแต มต อด านภาษ ศ ลกากร อ ตรา การใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายส นค า ในคอล มน E, L และ M ตามลาด บ 58

63 2. ท เว ร กช ต sector จะปรากฏค าความ ครอบคล ม รายสาขา ในคอล มน AB 3. แต มต อด านภาษ ศ ลกากร รายสาขา ในคอล มน H 4. อ ตราการใช ส ทธ ประโยชน และม ลค าภาษ ท ประหย ดได รายสาขา ในคอล มน I และ L ตามลาด บ 5. ท เว ร กช ต overall จะปรากฏม ลค าภาษ ท ประหย ดได ท งใน ป จจ บ นและในสถานการณ ท ม การใช ประโยชน ภายใต FTA อย าง เต มท รายสาขา ในคอล มน D และ G ตามลาด บ 59

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information