FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT"

Transcription

1 FORM 1363 (E) (12-93) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 1: DESCRIPTION OF INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Popis jednotlivyâ ch zahranicï nõâch staâ tnõâch dluhuê a soukromyâ ch dluhuê garantovanyâ ch institucemi staâ tnõâho sektoru. PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 261/1995 Sb. 1. REPORTING COUNTRY VykazujõÂcõ zemeï CZ 2. DEBT No. CÏ õâslo dluhu 2a. DEBT No. IN REPORTING COUNTRY (if different) CÏ õâslo dluhu ve vykazujõâcõâ zemi 3. NAME OF BORROWER Jme no dluzïnõâka 4. TYPE OF BORROWER (mark one) Typ dluzïnõâka 1. CENTRAL GOVERNMENT U strïednõâ vlaâ da 2. CENTRAL BANK Centra lnõâ banka 4. LOCAL GOVERNMENT Regiona lnõâ vlaâ da 6. PUBLIC CORPORATION StaÂtnõ (verïejneâ ) organizace 7. MIXED ENTERPRISE SmõÂsÏ enyâ podnik 8. OFFICIAL DEVELOPMENT BANK U rïednõâ rozvojovaâ banka 9. PRIVATE Soukromy 5. NAME OF GUARANTOR JmeÂno rucï itele 6. BUDGET FINANCED? Financova no staâ tnõâm rozpocï tem? YES NO Ano Ne 7. ECONOMIC SECTOR AND PURPOSE Sektor ekonomiky a uâ cï el 8. TYPE OF AGREEMENT (mark one) Typ smlouvy 0. NORMAL LOAN BeÏ zïnaâ puê jcïka 1. DEBT REFINANCING Refinancova nõâ dluhu 2. DEBT RESCHEDULING Restrukturalizace dluhu 3. OTHER (describe in notes) Ostatnõ (popisï te v poznaâ mce) 12. NAME OF LENDER JmeÂno veï rïitele 12 a. CREDITOR GUARANTY AGENCY Instituce garantujõâcõâ veï rïitele 13. CREDITOR COUNTRY ZemeÏ veï rïitele 14. TYPE OF CREDITOR (mark one) Typ veï rïitele 1. EXPORTER Vy vozce 2. PRIVATE BANK, OR OTHER FINANCIAL INSTITUTION Soukroma banka, financï nõâ instituce 4. INTERNATIONAL ORGANIZATION Mezina rodnõâ organizace 5. GOVERNMENT OR PUBLIC AGENCY Vla dnõâ nebo staâ tnõâ instituce 6. BOND Bondy (dluhopisy, obligace) 8. NATIONALIZATION ZestaÂtneÏ nõâ 15. COMMITMENT DATE Datum zaâ vazku 16. AMOUNT OF COMMITMENT CÏ aâ stka zaâ vazku... OF WHICH v tom RESCHEDULED PRINCIPAL ARREARS Jistina puê vodneï nesplacenaâ ve lhuê teï RESCHEDULED INTEREST ARREARS U rok puê vodneï nesplacenyâ ve lhuê teï RESCHEDULED MATURITIES Jistina splatnaâ puê vodneï v obdobõâ konsolidace RESCHEDULED INTEREST U rok splatnyâ puê vodneï v obdobõâ konsolidace RESCHEDULED SHORT TERM Jistina splatnaâ do 1 roku RESCHEDULED PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT Restrukturalizace soukromeâ ho negarantovaneâ ho dluhu

2 PokracÏ ovaâ nõâ FORM1: 9. PRINCIPAL REPAYMENTS Spla tky jistiny 1. PATTERN OF REPAYMENTS (mark one) Rozvrh splaâ tek 1. EQUAL PAYMENTS Stejne splaâ tky 2. ANNUITY Anuita 3. ONE LUMP SUM Jedina platba 4. OTHER (provide schedule on Form 1A) Ostatnõ 2. REPAYMENT BASED ON (mark one) Spla tky zaâ visleâ na TOTAL COMMITMENT Celkove m zaâvazku EACH DRAWING KazÏde m cïerpaânõâ 3. IF REPAYMENT IS BASED ON DRAWINGS Je-li platba zaâ vislaâ na cï erpaâ nõâ a. No. OF MONTHS FROM DRAWING TO FIRST PRINCIPAL REPAYMENT PocÏet meï sõâcuê od cïerpaânõâ uâ veï ru do 1. splaâtky jistiny b. No. OF PRINCIPAL PAYMENTS ON EACH DRAWING PocÏet splaâtek jistiny po kazïdeâm cïerpaânõâ - tj. po kazïdeâ cïaâstecï neâ dodaâvce zbozïõâ (cï erpaânõâ uâ veï ru) 10. PRINCIPAL REPAYMENT DATES Datum splaâ tek jistiny 1. FIRST FINAL... Prvnõ Poslednõ 3. No. OF PAYMENTS PER YEAR... PocÏ et splaâ tek za rok 11. CONSOLIDATION PERIOD Obdobõ konsolidace FROM... TO CURRENCY IN WHICH MeÏ na, ve ktereâ 1. AMOUNT IS REPORTED... se cï aâ stka vykazuje 2. DEBT IS REPAYABLE... je dluh splaâ cen 18. TYPE OF INTEREST OR BASE Typ uâ roku nebo baâ ze 1. INTEREST FREE Bezu rocïnaâ puê jcïka 2. INTEREST INCLUDED IN PRINCIPAL U rok zahrnutyâ v jistineï 3. FIXED RATE/RATES Pevna uâ rokovaâ sazba 4. VARIABLE RATE/RATES Pohybliva uâ rokovaâ sazba 5. OTHER (Form 1A required) Ostatnõ (Tab. 1A) IF RATES ARE VARIABLE GIVE BASE Jsou-li sazby pohybliveâ, udejte baâzi. 6. 1st VARIABLE BASE pohyblivaâ baâ ze 7. 2nd VARIABLE BASE pohyblivaâ baâ ze 19. INTEREST RATES OR MARGINS U rokoveâ sazby a rozpeï tõâ 1. 1st FIXED RATE... % 3. 2nd FIXED RATE... % Prvnõ pevnaâ uâ rokovaâ sazba Druha pevnaâ uâ rokovaâ sazba 2. 1st VARIABLE MARGIN... % 4. 2nd VARIABLE MARGIN... % Prvnõ prïiraâ zïka Druha prïiraâ zïka 20. INTEREST PAYMENTS DATES Data splaâtek uâ rokuê 1. FIRST FINAL... Prvnõ splaâ tka Poslednõ splaâ tka 3. No. OF PAYMENTS PER YEAR... PocÏ et splaâ tek za rok 4. FOR ITEMS 19.3 OR 19.4 ABOVE, GIVE DATES ON WHICH RATES TAKE EFFECT Pro polozïky ad 19.3 nebo 19.4 se uvede datum, od kdy sazby budou platit 21. COMMITMENT CHARGE (rate %) Od 22. NOTES Pozna mky Do Za vazkovaâ provize Na zev a adresa vykazujõâcõâ jednotky: Jme no zpracovatele vyâ kazu: RazõÂtko a podpis: tel. cï.: fax: lol-0032

3 FORM 1364 (E) (12-88) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM1A: SCHEDULE OF DRAWINGS AND PRINCIPAL AND INTEREST PAYMENTS FOR INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBT AND PRIVATE DEBT PUBLICLY GUARANTEED Rozvrh splaâ tek jistin a uâ rokuê pro jednotliveâ zahranicï nõâ staâ tnõâ dluhy a pro soukromeâ dluhy garantovaneâ institucemi staâ tnõâho sektoru 1. REPORTING COUNTRY CZ VykazujõÂcõ zemeï 3. CURRENCY IN WHICH REPORTED MeÏ na, ve ktereâ se dluh vykazuje 2. DEBT No. IdentifikacÏ nõâ cïõâslo dluhu 4. TYPE OF SUBMISSION CHECK IF: A. ORIGINAL B. REVISION Typ zasõâlaneâ ho vyâkazu A. OriginaÂl B. Oprava DATE Datum MONTH YEAR MeÏ sõâc Rok (1) (2) SCHEDULE OF RESCHEDULINGS Rozvrh splaâ tek prïi restrukturalizaci dluhu (3) ESTIMATED FUTURE PAYMENTS Odhad budoucõâch splaâ tek PRINCIPAL INTEREST Jistina U rok (4) (5) NOTES: Na zev, adresa a razõâtko vykazujõâcõâ jednotky: Jme no a podpis zpracovatele: tel. cï.: fax: lol-0032

4 FORM 1365(E) (12-88) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 2: INDIVIDUAL EXTERNAL PUBLIC DEBTS AND PRIVATE DEBTS PUBLICLY GUARANTEED Jednotlive zahranicï nõâ staâ tnõâ dluhy a soukromeâ dluhy garantovaneâ institucemi staâ tnõâho sektoru CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD Stav a transakce beï hem vykazovaneâ ho obdobõâ 1. REPORTING COUNTRY CZ 2. PERIOD ENDED (month, year) Konec obdobõâ (meï sõâc, rok) ITEM DESCRIPTION DEBT NUMBER IdentifikacÏ nõâ cïõâslo dluhu CURRENCY REPORTED MeÏ na, ve ktereâ se dluh vykazuje DEBT OUTSTANDING DISBURSED Stav dluhu UNDRAWN BALANCE NecÏ erpanyâ zuê statek PRINCIPAL IN ARREARS Jistina po lhuê teï splatnosti INTEREST IN ARREARS U rok po lhuê teï splatnosti COMMITMENT Za vazky DRAWINGS CÏ erpaâ nõâ CANCELLATIONS Storna WRITE-OFFS Odpisy PRINCIPAL PAID Zaplacena jistina INTEREST PAID Zaplaceny uâ rok STATUS AND TRANSACTIONS 20R 30R 80R 90R PRINCIPAL ARREARS RESCHEDULED Jistina nesplacenaâ ve lhuê teï INTEREST ARREARS RESCHEDULED U rok po splatnosti PRINCIPAL RESCHEDULED Jistina rozvrzïenaâ do novyâ ch termõânuê splaâ cenõâ INTEREST RESCHEDULED U rok rozvrzïenyâ do novyâ ch termõânuê splaâ cenõâ Na zev a adresa vykazujõâcõâ jednotky: Jme no zpracovatele: tel. cï.: fax: RazõÂtko a podpis: lol-0032

5 FORM 1366 (E) (12-77) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 3: REVISIONS OF FORMS 1 AND 2 Opravy vyâ kazuê FORM 1 a 2 1. REPORTING COUNTRY: VykazujõÂcõ zemeï 2. DATE OF SUBMISSION: Datum odeslaâ nõâ CZ DEBT NUMBER PERIOD ENDED (MONTH, YEAR) 1) ITEM OR COLUMN (DESCRIBE) REVISED DATA 2) IdentifikacÏ nõâ cïõâslo dluhu Konec obdobõâ (MeÏ sõâc, rok) PolozÏka nebo sloupec (popisï te) Opravene uâ daje NOTES: Na zev, adresa a razõâtko JmeÂno a podpis respondenta: zpracovatele: tel. cï.: fax: 1) For Form 2, enter the date of the form being revised. 1) Pro FORM 2, uveâst datum prïedlozïenõâ tiskopisu, kteryâ je opravovaân. 2) If an amount, indicate the currency in which reported. 2) CÏ aâstku uveâst vcï. meïny, ve ktereâ je vykazovaâna. lol-0032

6 FORM 1368 (E) (12-88) PART A. CURRENT STATUS AND TRANSACTIONS DURING PERIOD CÏ aâ st A. Stav a transakce uskutecï neï neâ v pruê beï hu uplynuleâ ho obdobõâ TYPE OF CREDITOR Typ veï rïitele PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukrome banky a ostatnõâ financï nõâ instituce FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES ZahranicÏ nõâ materïskeâ a prïipojeneâ spolecï nosti EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vy vozci a jineâ soukromeâ zdroje OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficia lnõâ (vlaâ dy a mezinaâ rodnõâ organizace) TOTAL SoucÏ et (1) BEGINNING OF PERIOD ZacÏ aâ tek obdobõâ DRAWN AND OUTSTANDING CÏ erpanyâ a dosud nezaplacenyâ dluh (2) WORLD BANK DEBT REPORTING SYSTEM FORM 4: EXTERNAL PRIVATE NON-GUARANTEED DEBT ZahranicÏ nõâ soukromeâ negarantovaneâ dluhy DRAWINGS CÏ erpaâ nõâ (In thousands of U. S. dollars) (v tisõâcõâch USD) TRANSACTIONS DURING PERIOD PRINCIPAL PAID Zaplacena jistina Transakce beï hem obdobõâ INTEREST PAID Zaplaceny uâ rok PRINCIPAL RESCHEDULED Jistina - noveâ rozvrzïeneâ splaâ tky INTEREST RESCHEDULED U rok - noveâ rozvrzïeneâ splaâ tky (3) (4) (5) (6) (7) 1. REPORTING COUNTRY VykazujõÂcõ zemeï 2. TYPE OF DEBTOR (CHECK ONE) DRAWN AND OUTSTANDING CÏ erpanyâ a dosud nezaplacenyâ dluh END OF PERIOD Konec obdobõâ PRINCIPAL IN ARREARS Jistina po lhuê teï splatnosti CZ Typ dluzïnõâka (oznacï te jeden) COMMERCIAL BANKS OTHER KomercÏ nõâ banky Ostatnõ DIRECT INVESTMENT ENTERPRISES PrÏõÂmõ investorïi 3. PERIOD ENDED Konec obdobõâ INTEREST IN ARREARS U rok po lhuê teï splatnosti (8) (9) (10) PART B. ESTIMATED FUTURE PAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST CÏ aâ st B. Budoucõ splaâ tky jistiny a uâ roku TYPE OF CREDITOR Typ veï rïitele PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukrome banky a jineâ financï nõâ instituce FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES ZahranicÏ nõâ materïskeâ a prïipojeneâ spolecï nosti EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vy vozci a jineâ soukromeâ zdroje OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficia lnõâ (vlaâ dy a mezinaâ rodnõâ organizace) TOTAL SoucÏ et PRINCIPAL Jistina After 19. INTEREST U rok TYPE OF CREDITOR Typ veï rïitele PRIVATE BANKS AND OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS Soukrome banky a jineâ financï nõâ instituce FOREIGN PARENTS AND AFFILIATES ZahranicÏ nõâ materïskeâ a prïipojeneâ spolecï nosti EXPORTERS AND OTHER PRIVATE SOURCES Vy vozci a jineâ soukromeâ zdroje OFFICIAL (GOVERNMENTS AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS) Oficia lnõâ (vlaâ dy a mezinaâ rodnõâ organizace) TOTAL SoucÏ et After 19. Na zev a adresa vykazujõâcõâ jednotky: Jme no zpracovatele: tel. cï.: fax: RazõÂtko a podpis: lol-0032

7 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 2-97 OZNA MENI INKAS A U HRAD TY KAJIÂCIÂCH SE VZNIKU A ZMEÏ NY PRÏ IÂME INVESTICE V ZAHRANICÏ I A POSKYTNUTY CH U VEÏ RUÊ, MAJIÂCIÂCH CHARAKTER PRÏ IÂME INVESTICE *) Podle 5 odst.1 põâsm. b) devizoveâho zaâkona cï. 219/95 Sb. tuzemec plnõâ oznaâmenõâ prïi kazïdeâ uâhradeï nebo inkasu, ktereâ znamenaâ - vznik a zmeïnu podõâlu na zaâkladnõâm jmeïnõâ prïõâmeâ investice v zahranicïõâ nebo - poskytnutõâ nebo splaâcenõâ poskytnuteâho uâveïru, majõâcõâho charakter prïõâmeâ investice, a to - prïi uâhradeï vuê cïi cizozemci nebo tuzemci v zahranicïõâ ve trojõâm vyhotovenõâ bance soucïasneï s prïõâkazem pro prïevod peneïzïnõâch prostrïedkuê do zahranicïõâ, - prïi inkasu od cizozemce nebo tuzemce v zahranicïõâ ve trojõâm vyhotovenõâ bance do 20 kalendaârïnõâch dnuê od prïipsaânõâ peneïzïnõâch prostrïedkuê na uâcïet nebo od data, kdy se o prïipsaânõâ teïchto prostrïedkuê doveïdeïl. Tuzemec - uâcïastnõâk prïõâmeâ investice 1. PorÏad. cïõâslo prïõâmeâ investice / porïad. cï. oznaâmenõâ / list cï. 2. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 3. OKECÏ 4. ZkraÂceny naâzev 5. SNA 6. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 7. PraÂvnõ forma 8. PSCÏ 9. Obec ZahranicÏnõ podnik s oznamovanou prïõâmou investicõâ v zahranicïõâ 10. NaÂzev 11. KoÂd zemeï ISO 12. PodnikaÂnõ (cïinnost) v odveïtvõâ - koâd OKECÏ 13. Datum vzniku (den,meïsõâc,rok) ZaÂkladnõ jmeïnõâ Inkaso / U hrada Plat.titul KoÂd meïny ISO V tis. jednotkaâch meïny Datum inkasa / uâhrady Celkova vyâsïe 15. Upsany podõâl tuzemce 16. Splaceny podõâl tuzemce 17. VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsledny podõâl tuzemce Poskytnuty uâveïr 20. Celkova vyâsïe 21. Dosud poskytnuto 22. VyÂsÏe poskytovaneâ (oznamovaneâ) cïaâstky Dosud splaceno 24. VyÂsÏe oznamovaneâ splaâtky 7 4 5

8 OZP (CÏ NB) 2-97 strana Druh uârokoveâ sazby 26. UÂ rokovaâ sazba p.a. v % na 1. des. mõâsto PrÏehled cïerpaânõâ a splaâcenõâ uâveïru bez uârokuê 27. KoÂd meïny ISO pro cïerpaânõâ 28. KoÂd meïny ISO pro splaâcenõâ Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit. Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 50. Sestavil : 51. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( koâd, datum, razõâtko, podpis ) : 52. KoÂd banky 53. Datum (den,meïsõâc,rok)

9 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 3-97 OZNA MENI INKAS A U HRAD TY KAJIÂCIÂCH SE VZNIKU A ZMEÏ NY PRÏ IÂME INVESTICE CIZOZEMCE V TUZEMSKU A PRÏ IJATY CH U VEÏ RUÊ, MAJIÂCIÂCH CHARAKTER PRÏ IÂME INVESTICE *) Podle 5 odst.1 põâsm. b) devizoveâho zaâkona cï. 219/95 Sb. tuzemec plnõâ oznaâmenõâ prïi kazïdeâ uâhradeï nebo inkasu, ktereâ znamenaâ - vznik a zmeïnu podõâlu cizozemce na zaâkladnõâm jmeïnõâ jeho prïõâmeâ investice v tuzemsku nebo - prïijetõâ nebo splaâcenõâ prïijateâho uâveïru, majõâcõâho charakter prïõâmeâ investice, a to - prïi uâhradeï vuê cïi cizozemci ve trojõâm vyhotovenõâ bance soucïasneï s prïõâkazem pro prïevod peneïzïnõâch prostrïedkuê do zahranicïõâ, - prïi inkasu od cizozemce ve trojõâm vyhotovenõâ bance do 20 kalendaârïnõâch dnuê od prïipsaânõâ peneïzïnõâch prostrïedkuê na uâcïet nebo od data, kdy se o prïipsaânõâ teïchto prostrïedkuê doveïdeïl. Podnik s oznamovanou prïõâmou investicõâ v tuzemsku 1. PorÏad. cïõâslo prïõâmeâ investice / porïad. cï. oznaâmenõâ / list cï. 2. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 3. OKECÏ 4. ZkraÂceny naâzev 5. SNA 6. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 7. PraÂvnõ forma 8. PSCÏ 9. Obec 10. Datum vzniku (den,meïsõâc,rok) Cizozemec - uâcïastnõâk v prïõâmeâ investici 11. NaÂzev 12. PraÂvnõ forma 13. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 14. KoÂd zemeï ISO 15. PodnikaÂnõ (cïinnost) v odveïtvõâ - koâd OKECÏ ZaÂkladnõ jmeïnõâ Inkaso / U hrada Plat.titul KoÂd meïny ISO V tis. jednotkaâch meïny Datum inkasa / uâhrady Celkova vyâsïe 17. Upsany podõâl cizozemce 18. Splaceny podõâl cizozemce 19. VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsledny podõâl cizozemce PrÏijaty uâveïr 22. Celkova vyâsïe 23. Dosud prïijato 24. VyÂsÏe prïijateâ (oznamovaneâ) cïaâstky Dosud splaceno 26. VyÂsÏe oznamovaneâ splaâtky 8 4 5

10 27. Druh uârokoveâ sazby 28. UÂ rokovaâ sazba p.a. v % na 1. des. mõâsto 29. SmeÏrovaÂnõÂ uâveïru do odveïtvõâ - koâd OKECÏ 30. Forma zajisïteïnõâ uâveïru OZP (CÏ NB) 3-97 strana 2 UÂ cïel uâveïru 31. celkem z toho: 32. dovoz KoÂd meïny investice naâkup provoz ostatnõâ ISO strojnõâ stavebnõâ nemovitostõâ PrÏehled cïerpaânõâ a splaâcenõâ uâveïru bez uârokuê 33. KoÂd meïny ISO pro cïerpaânõâ 34. KoÂd meïny ISO pro splaâcenõâ Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit. Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 56. Sestavil : 57. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( koâd, datum, razõâtko, podpis ) : 58. KoÂd banky 59. Datum (den,meïsõâc,rok)

11 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 4-97 OZNA MENI INKAS A U HRAD TY KAJIÂCIÂCH SE PRÏ IJETI FINANCÏ NIÂHO U VEÏ RU OD CIZOZEMCE */ ( kromeï uâveïruê, majõâcõâch charakter prïõâmeâ investice **/ nebo puê jcïky mezi fyzickyâmi osobami, pokud nenõâ urcïena k podnikaânõâ ) Podle 5 odst.1 põâsm. b) devizoveâho zaâkona cï. 219/95 Sb. tuzemec plnõâ oznaâmenõâ prïi kazïdeâm inkasu nebo uâhradeï souvisejõâcõâ s prïijetõâm financïnõâho uâveïru od cizozemce, a to - prïi inkasu (cïerpaânõâ) uâveïru od cizozemce ve trojõâm vyhotovenõâ bance do 20 kalendaârïnõâch dnuê od prïipsaânõâ peneïzïnõâch prostrïedkuê na uâcïet nebo od data, kdy se o prïipsaânõâ teï chto prostrïedkuê doveïdeïl, - prïi splaâcenõâ (uâhradeï) uâveïru ve trojõâm vyhotovenõâ bance soucïasneï s prïõâkazem pro prïevod peneïzïnõâch prostrïedkuê vuê cïi cizozemci. Tuzemec - prïõâjemce uâveïru 1. PorÏad. cïõâslo uâveïru / porïad. cï. oznaâmenõâ / list cï. 2. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 3. OKECÏ 4. ZkraÂceny naâzev 5. SNA 6. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 7. PraÂvnõ forma 8. PSCÏ 9. Obec PrÏijaty uâveïr Inkaso / U hrada Plat.titul KoÂd meïny ISO V tis. jednotkaâch meïny Datum inkasa / uâhrady Celkova vyâsïe 11. VyÂsÏe dosud prïijataâ VyÂsÏe dosud splacenaâ VyÂsÏe oznamovanaâ VyÂsÏe oznamovanaâ prïijataâ VyÂsÏe oznamovanaâ splacenaâ Druh uârokoveâ sazby 17. U rokovaâ sazba p.a. v % na 1. des. mõâsto 18. SmeÏrovaÂnõ uâveïru do odveïtvõâ - koâd OKECÏ 19. Forma zajisïteïnõâ uâveïru Cizozemec - poskytovatel uâveïru 20. NaÂzev 21. PraÂvnõ forma 22. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 23. KoÂd zemeï 24. Druh poskytovatel

12 UÂ cïel uâveïru 25. celkem z toho: 26. dovoz OZP (CÏ NB) 4-97 KoÂd meïny investice naâkup provoz ostatnõâ ISO strojnõâ stavebnõâ nemovitostõâ strana 2 PrÏehled cïerpaânõâ a splaâcenõâ uâveïru bez uârokuê 27. KoÂd meïny ISO pro cïerpaânõâ 28. KoÂd meïny ISO pro splaâcenõâ Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit. Rok CÏ erpaânõâ SplaÂcenõÂ Kapit Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 50. Sestavil : 51. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( koâd, datum, razõâtko, podpis ) : 52. KoÂd banky 53. Datum (den,meïsõâc,rok)

13 CÏ ESKA NA RODNI BANKA OZP (CÏ NB) 7-04 OZNA MENI O ZRÏ IÂZENI A STAVU U CÏ TUÊ V ZAHRANICÏ I NEBO SVEÏ RÏ ENI VLASTNIÂCH PROSTRÏ EDKUÊ K ULOZÏ ENI NA U CÏ ET V ZAHRANICÏ I Podle 5 odst. 1 põâsm. c) devizoveâho zaâkona cï. 219/1995 Sb. tuzemec plnõâ oznamovacõâ povinnost - za kazïdeâ kalendaârïnõâ cïtvrtletõâ, a to do 20. kalendaârïnõâho dne naâsledujõâcõâho po skoncïenõâ cïtvrtletõâ (tuzemci - praâvnickeâ osoby a tuzemci - podnikateleâ), - za beïzïnyâ kalendaârïnõâ rok, a to do 20. ledna naâsledujõâcõâho roku (tuzemci - fyzickeâ osoby, ktereâ nejsou podnikateli), prïedaânõâm ve dvojõâm vyhotovenõâ mõâstneï prïõâslusïneâ pobocïce CÏ NB. 1. OznaÂmenõ za cïtvrtletõâ, rok Tuzemec 2. PorÏadove cïõâslo oznaâmenõâ 3. ICÏO, u fyzickeâ osoby rodneâ cïõâslo 4. OKECÏ 5. ZkraÂceny naâzev 6. SNA 7. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 8. PraÂvnõ forma 9. PSCÏ 10. Obec 11. CÏõÂslo devizoveâho povolenõâ U cïet v zahranicïõâ 12. CÏõÂslo uâcïtu v zahranicïõâ 13. Datum zalozïenõâ (den,meïsõâc,rok) 14. Druh uâcïtu 15. U cïel zalozïenõâ 16. Stav uâcïtu k pocïaâtku oznamovaneâho obdobõâ 17. U hrn prïõâjmuê za oznamovaneâ obdobõâ 18. U hrn vyâdajuê za oznamovaneâ obdobõâ 19. Stav uâcïtu ke konci oznamovaneâho obdobõâ KoÂd meïny ISO V jednotkaâch meïny 1 2 ZahranicÏnõ financïnõâ instituce spravujõâcõâ uâcïet 20. NaÂzev 21. PraÂvnõ forma 22. KoÂd zemeï ISO

14 ZahranicÏnõÂ subjekt, ktereâmu jsou prostrïedky sveïrïeny 23. NaÂzev 24. PraÂvnõÂ forma 25. PrÏõÂjmenõÂ, jmeâno, titul 26. KoÂd zemeï ISO 27. CÏõÂslo uâcïtu OZP (CÏ NB) 7-04 strana VyÂsÏe sveïrïenyâch prostrïedkuê KoÂd meïny ISO V jednotkaâch meïny Datum zpracovaânõâ (den,meïsõâc,rok) RazõÂtko a podpis : 30. Sestavil : 31. CÏõÂslo telefonu : PotvrzenõÂ banky ( datum, razõâtko, podpis ) : 32. Datum (den,meïsõâc,rok)

Outstanding Loans Received From Abroad by Private Sector. Definitions and Explanations. Statistics Department Balance of Payments Division

Outstanding Loans Received From Abroad by Private Sector. Definitions and Explanations. Statistics Department Balance of Payments Division Outstanding Loans Received From Abroad by Private Sector Definitions and Explanations Statistics Department Balance of Payments Division Contents I- Definitions... 3 II- Compilation Of The External Debt

More information

Promissory Note Comparison Guide

Promissory Note Comparison Guide Borrowing from or lending money to a friend or colleague is a sensitive situation. A lender wants to be sure money is returned on a timely basis. A borrower wants enough time to repay the amounts and some

More information

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno

Odborna praâce. Laboratory of morphology and forensic anthropology, Department of Anthropology, Faculty of Science, Masaryk University Brno rocïnõâk24 ORTODONCIE Databa ze trojrozmeï rnyâ ch modeluê oblicï eje deï tõâ a jejõâ vyuzï itõâ v ortodoncii Database of 3D models of children's faces and its use in orthodontics Mgr. Marie JandovaÂ,

More information

Debt Reporting by Developing Countries A joint COMSEC/World Bank project using Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)

Debt Reporting by Developing Countries A joint COMSEC/World Bank project using Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) Debt Reporting by Developing Countries A joint COMSEC/World Bank project using Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) Collecting and Maintaining External Debt Data - Debtor Reporting System (DRS)

More information

Administrative Notice No. 2a Subordinated Loan Capital. Date of Paper : 1 July 1994 Version Number : V1.00

Administrative Notice No. 2a Subordinated Loan Capital. Date of Paper : 1 July 1994 Version Number : V1.00 No. 2a Subordinated Loan Capital Date of Paper : 1 July 1994 Version Number : V1.00 File Location : document4 Table of Contents Notice To Institutions Licensed Under The Banking Ordinance 1992... 3 General

More information

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV

SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA MEZINAÂ RODNIÂCH SMLUV CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 54 RozeslaÂna dne 6. rïõâjna 2003 Cena KcÏ 85,50 OBSAH: 116. SdeÏ lenõâ Ministerstva zahranicïnõâch veïcõâ o prïijetõâ EvropskeÂ

More information

Public Sector Debt - Instructions

Public Sector Debt - Instructions Public Sector Debt - Instructions Under the auspices of the Task Force on Finance Statistics 1 the World Bank has developed a new database to disseminate quarterly data on government, and more broadly,

More information

Sample of Self Inquiry Commercial Credit Report

Sample of Self Inquiry Commercial Credit Report NO.00000000001 Sample of Self Inquiry Commercial Report Enterprise: China ** Company Limited Institution Code: 410309000006951122 Book No.: 4103090000069511 of Report Generation: 2012-07-07 1 Notes on

More information

APPLICATION FOR TRADE CREDIT INSURANCE

APPLICATION FOR TRADE CREDIT INSURANCE Zurich Emerging Markets Solutions Political Risk and Trade Credit Insurance 1201 F Street, NW, Suite 250, Washington, DC 20004 Tel: (202) 585-3100 Fax: (202) 628-2216 APPLICATION FOR TRADE CREDIT INSURANCE

More information

UK Export Finance Main Features of the Export Refinancing Facility:

UK Export Finance Main Features of the Export Refinancing Facility: UK Export Finance Main Features of the Export Refinancing Facility: Main Features of the Export Refinancing Facility (ERF) Summary UK Export Finance s Export Refinancing Facility (ERF) will help overseas

More information

ECONOMIC DEVELOPMENT EQUIPMENT REVOLVING LOAN FUND

ECONOMIC DEVELOPMENT EQUIPMENT REVOLVING LOAN FUND ECONOMIC DEVELOPMENT EQUIPMENT REVOLVING LOAN FUND APPLICATION Return Application To: Hutchinson Economic Development Authority 111 Hassan Street SE Hutchinson MN 55350 Email: edadirector@ci.hutchinson.mn.us

More information

Understand your interest rate options

Understand your interest rate options Understand your interest rate options Wells Fargo offers you the choice of variable and fixed interest rates. Each option has unique advantages to consider before choosing your rate. How are they different?

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 4 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

Reporting and Interpreting Liabilities Irwin/McGraw-Hill

Reporting and Interpreting Liabilities Irwin/McGraw-Hill Chapter 9 Reporting and Interpreting Liabilities Business Background The acquisition of assets is financed from two sources: Debt - funds from creditors Equity - funds from owners Business Background The

More information

Get the facts. What every homeowner who is at least 62 years of age should know about reverse mortgage loans

Get the facts. What every homeowner who is at least 62 years of age should know about reverse mortgage loans Get the facts What every homeowner who is at least 62 years of age should know about reverse mortgage loans Dino Guadagnino Reverse Area Sales Manager PHL Federal Reserve Meeting December 1, 2010 1 What

More information

Price List - Loans- Effective Date: 24/03/2014

Price List - Loans- Effective Date: 24/03/2014 Price List - Loans- Information on bank charges not covered in the Price List may be obtained from bank staff on request by customer. Unless otherwise stated, interest is calculated on a simple interest

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE rocïnõâk7 ZmeÏ ny profilu oblicï eje ve spolecï enskyâchcï asopisech v pruêbeï hu 0. stoletõâ Changes of face profiles in fashion magazines during the 0th century MUDr.KaterÏina UtõÂkalovaÂ, MUDr.Ivo Marek,

More information

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review.

Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. Indikace snõâmkuê Cone Beam CT. Souborny referaât. Indications for Cone Beam CT. Systematic review. MUDr. Daniela HlousÏ kovaâ, MUDr. Hana TycovaÂ, MUDr. Josef KucÏ era Ortodonticke oddeï lenõâ StomatologickeÂ

More information

Frequently Asked Questions MCE Green Business Loans

Frequently Asked Questions MCE Green Business Loans Frequently Asked Questions MCE Green Business Loans THE BASICS: What is MCE s Green Business Loan program? The Green Business Loan program is an on-bill-repayment financing program offered by MCE in partnership

More information

Debt Reorganization and Related Transactions

Debt Reorganization and Related Transactions APPENDIX 2 Debt Reorganization and Related Transactions A. Debt Reorganization Reference: IMF and others, External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users, Chapter 8, Debt Reorganization. A2.1 This

More information

TITLE 5 BANKING DELAWARE ADMINISTRATIVE CODE

TITLE 5 BANKING DELAWARE ADMINISTRATIVE CODE TITLE 5 BANKING 900 Regulations Governing Business of Banks and Trust Companies 1 905 Loan Limitations: Credit Exposure to Derivative Transactions 1.0 Purpose This regulation sets forth the rules for calculating

More information

Reporting Form ARF 731.3b: International Banking Statistics - Immediate Risk Exposures - Foreign Entity Instructions

Reporting Form ARF 731.3b: International Banking Statistics - Immediate Risk Exposures - Foreign Entity Instructions Reporting Form ARF 731.3b: International Banking Statistics - Immediate Risk Exposures - Foreign Entity Instructions These instructions assist in the completion of the Reporting Form ARF 731.3b International

More information

Contract Financing for the Contractor

Contract Financing for the Contractor a Contract Financing for the Contractor SBA s Contract CAPLines Program A Presentation For The Contractor SBA has a Loan Guaranty Program To help Contractors Obtain Financing for Contract Work Its Called

More information

Loan Submission Packet

Loan Submission Packet Loan Submission Packet Old National Structured Finance 2723 South State Street Suite 210 Ann Arbor, MI 48104 oldnational.com DOCUMENT CHECKLIST Please use the checklist below to ensure that all documentation

More information

month year Please enter your report on the main and/or continuation sheet. Claims on foreign banks (excluding securities)

month year Please enter your report on the main and/or continuation sheet. Claims on foreign banks (excluding securities) Annex Z5 BPM6 (Version 07/2013) Claims and liabilities arising from financial operations with foreign banks Template for electronic reports pursuant to section 66 (1, 2 and 5) of the Foreign Trade and

More information

Management of Receivables

Management of Receivables Management of Receivables Different costs involved in maintaining the debtors: 1. Interest. 2. Discount. 3. Collection Charges. 4. Bad Debts. Different approaches of calculating Interest: Total Cost approach.(priority)

More information

managed loans FEES AND LIMITS

managed loans FEES AND LIMITS managed loans FEES AND LIMITS Effective November 2014 Fees and Limits New Zealand Home Loans is committed to helping you and your family become debt free, faster. To help you do this, New Zealand Home

More information

STATE OF THE NETHERLANDS EXPORT CREDIT GUARANTEE REFINANCING

STATE OF THE NETHERLANDS EXPORT CREDIT GUARANTEE REFINANCING STATE OF THE NETHERLANDS EXPORT CREDIT GUARANTEE REFINANCING From: THE STATE OF THE NETHERLANDS, REPRESENTED BY ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS N.V. (the Guarantor). To: Date: [NAME OF INITIAL BENEFICIARY]

More information

BULLETIN OF LOAN INTEREST RATES

BULLETIN OF LOAN INTEREST RATES Banka ProCredit sh.a, Rr. Dritan Hoxha Tirane, Shqipëri BULLETIN OF LOAN INTEREST RATES Last modification: 02 December 2015 EUR/USD ALL Private loan Overdraft Consumer loan (max. term 60 months) Loan Loan

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Wondering how to borrow using the equity in your home? Ask a Citizen. The Citizens Guide to Home Equity Financing

Wondering how to borrow using the equity in your home? Ask a Citizen. The Citizens Guide to Home Equity Financing Wondering how to borrow using the equity in your home? Ask a Citizen. The Citizens Guide to Home Equity Financing We understand you have questions about home borrowing. We can help. At Citizens Bank, we

More information

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society

ORTODONCIE Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society rocïnõâk20 Recenzovany cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecïnosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 20 Rok (Year): 2011 CÏ õâslo (Number): 3 CÏ asopis je veden v rejstrïõâku

More information

PolymeracÏnõÂ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections

PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu. Dental light-curing units and the riskof infections rocïnõâk22 ORTODONCIE PolymeracÏnõ lampa v ordinaci zubnõâho leâkarïe a riziko prïenosu infekcïnõâho agens Dental light-curing units and the riskof infections *MUDr. Eva Sedlata Jura skovaâ, **Doc.

More information

SECURITIES COMMISSION OF THE BAHAMAS PUBLIC NOTICE

SECURITIES COMMISSION OF THE BAHAMAS PUBLIC NOTICE SECURITIES COMMISSION OF THE BAHAMAS PUBLIC NOTICE No. 8 of 2010 December 1 st, 2010 FACTS RELATING TO THE CALCULATION OF THE RATE OF INTEREST TO BE CHARGED UNDER THE RATE OF INTEREST ACT, 1990 This NOTICE

More information

May 2014. tpp 14-03. Government Guarantee Fee Policy for Government Businesses. Policy & Guidelines Paper

May 2014. tpp 14-03. Government Guarantee Fee Policy for Government Businesses. Policy & Guidelines Paper May 2014 14-03 Government Guarantee Fee Policy for Government Businesses Policy & Guidelines Paper 1. Preface The Government Guarantee Fee Policy is a component of the NSW Government s Commercial Policy

More information

Michelin Luxembourg SCS. Société en Commandite Simple. Non audited accounts as of and for the period ended June 30 th, 2014

Michelin Luxembourg SCS. Société en Commandite Simple. Non audited accounts as of and for the period ended June 30 th, 2014 Société en Commandite Simple Non audited accounts as of and for the period ended June 30 th, 2014 69, Boulevard de la Pétrusse L-2320, Luxembourg R.C.S. - B96.546 Table of Contents Half-yearly management

More information

Mortgage Loans. Understand the Terms of Your Loan Before You Sign...

Mortgage Loans. Understand the Terms of Your Loan Before You Sign... Mortgage Loans Understand the Terms of Your Loan Before You Sign... This brochure can help you become familiar with basic mortgage loans, determine what terms are best for your situation, and identify

More information

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika

Obsah (Contens): SpolecÏ enskaâ rubrika ORTODONCIE rocïnõâk16 ORTODONCIE cï asopis CÏ eskeâ ortodontickeâ spolecï nosti Published by the Czech Orthodontic Society RocÏ nõâk (Volume): 16 Rok (Year): 2007 CÏ õâslo (Number): 5 _ Obsah (Contens):

More information

1. Deposit products Current accounts 01 Attorney, Notary escrow account 01 Deposit accounts in CZK 02 Deposit accounts in foreign currency 02

1. Deposit products Current accounts 01 Attorney, Notary escrow account 01 Deposit accounts in CZK 02 Deposit accounts in foreign currency 02 Strana 2 z 5 1. Deposit products Current accounts 01 Attorney, Notary escrow account 01 Deposit accounts in CZK 02 Deposit accounts in foreign currency 02 2. Loan products Base rates 04 Overdraft and short

More information

What is SBA s 7(a) Small Loan? 7(a) Small Loan Origination

What is SBA s 7(a) Small Loan? 7(a) Small Loan Origination Standard 7 (a) Loan Guaranty Processing Center Locations 6501 Sylvan Road Suite 122 262 Black Gold Blvd Citrus Heights, CA 95610 Hazard, KY 41701 7(a) Small Loan Origination In Today s Session: 7(a) Small

More information

RULES FOR THE OLIVE C. FARR LOAN FUND IOWA PHYSICAL THERAPY FOUNDATION (Revised 10/2007)

RULES FOR THE OLIVE C. FARR LOAN FUND IOWA PHYSICAL THERAPY FOUNDATION (Revised 10/2007) RULES FOR THE OLIVE C. FARR LOAN FUND IOWA PHYSICAL THERAPY FOUNDATION (Revised 10/2007) ELIGIBILITY: 1. Loans are available to students enrolled in accredited physical therapy programs in the State of

More information

BUSINESS/ INVESTMENT - SHORT TERM LOAN APPLICATION

BUSINESS/ INVESTMENT - SHORT TERM LOAN APPLICATION TO: BUSINESS/ INVESTMENT - SHORT TERM LOAN APPLICATION AAGT Private Loans I/We ( Borrower ) hereby submit my/ our application for a Short Term/ Bridging Loan to be made available to me/us/the Company,

More information

Credit Enhancement Fund

Credit Enhancement Fund OREGON Credit Enhancement Fund Program description Business Oregon s Credit Enhancement Fund is designed to help businesses that are having difficulty accessing conventional financing. The Credit Enhancement

More information

SBA EXPORT EXPRESS LOAN PROGRAM

SBA EXPORT EXPRESS LOAN PROGRAM SBA EXPORT EXPRESS LOAN PROGRAM Patrick Hayes, Regional Manager SBA Export Solutions Group U.S. Export Assistance Center 600 Superior Avenue, Suite 700 Cleveland, OH 44114-216-522-4731 patrick.hayes@sba.gov

More information

Our agreement with you

Our agreement with you Our agreement with you Virgin Credit Card Terms CREDIT CARD AGREEMENT REGULATED BY THE CONSUMER CREDIT ACT 1974 You can ask us for a copy of this agreement at any time. 1. Who provides the credit card?

More information

NYC Hurricane Sandy Loan & Grant Program FAQs

NYC Hurricane Sandy Loan & Grant Program FAQs As part of the City of New York s ongoing effort to assist New York City businesses damaged by Hurricane Sandy, a new loan and grant program has been made available. This program is one of the business

More information

2003 ISDA. Credit Derivatives. Definitions ISDA INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC.

2003 ISDA. Credit Derivatives. Definitions ISDA INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions ISDA INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. Copyright 2003 by INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. 360 Madison Avenue, 16 th Floor

More information

Guidance Note on Credit and Credit Control for Credit Unions. October 2007. Office of the Registrar of Credit Unions

Guidance Note on Credit and Credit Control for Credit Unions. October 2007. Office of the Registrar of Credit Unions Guidance Note on Credit and Credit Control for Credit Unions October 2007 Office of the Registrar of Credit Unions Contents Page Introduction 2 1. The Board of Directors 3 2. Credit Policy 5 3. Credit

More information

Loans - Rates & Charges

Loans - Rates & Charges > Consumer s > Eco Solutions > Housing s Business Banking > Working Capital Financing > Fixed Installations and Equipment Financing > Other s Corporate Banking > Working Capital Financing > Fixed Installations

More information

Instructions for the Completion of the Report on Interest Rates on Loans and Deposits

Instructions for the Completion of the Report on Interest Rates on Loans and Deposits CROATIAN NATIONAL BANK RESEARCH AND STATISTICS AREA STATISTICS DEPARTMENT Instructions for the Completion of the Report on Interest Rates on Loans and Deposits 1 CONTENTS GENERAL INSTRUCTIONS 3 1. INTRODUCTION

More information

Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting Disclosure

Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting Disclosure International Public Sector Accounting Exposure Draft 32 November 2006 Comments are requested by March 31, 2007 Standards Board Proposed Amendment to International Public Sector Accounting Standard Financial

More information

Accessing the Cash Values in Your RBC Insurance Universal Life Plan

Accessing the Cash Values in Your RBC Insurance Universal Life Plan Accessing the Cash Values in Your RBC Insurance Universal Life Plan Learn the advantages and disadvantages of the three ways you can access your money Contents: Three ways to access your Cash Values...............................

More information

Copyright 2015, NAGGL, Inc. - Do Not Copy/Distribute 1

Copyright 2015, NAGGL, Inc. - Do Not Copy/Distribute 1 About this PowerPoint... These slides are provided as a reference for conference attendees While the conference breakout session covers the same topics, the live presentation is a lender-to-lender discussion

More information

List of Charges of Erste Premier for bank businesses (hereafter List of Charges)

List of Charges of Erste Premier for bank businesses (hereafter List of Charges) List of Charges of Erste Premier for bank businesses (hereafter List of Charges) V. Loans Content: 1. Loans to Giro accounts (Overdraft, Mini Overdraft of Česká spořitelna) 2. Consumer loans, cash loans

More information

INSTRUCTIONS FOR FEDERAL PERKINS LOAN ASSIGNMENT FORM OMB-1845-0048. Federal Perkins Loan Program Assignment Form General Instructions

INSTRUCTIONS FOR FEDERAL PERKINS LOAN ASSIGNMENT FORM OMB-1845-0048. Federal Perkins Loan Program Assignment Form General Instructions Federal Perkins Loan Program Assignment Form General Instructions The Department of Education (the Department) is authorized to accept Federal Perkins Loan (Perkins Loan) assignments under Section 463(a)(5)

More information

LS No. 2 2011 ACT. Sierra Leone. No. Public Debt Management Act 2010. SIGNED this 14th day of March, 2011. DR. ERNEST BAI KOROMA, President.

LS No. 2 2011 ACT. Sierra Leone. No. Public Debt Management Act 2010. SIGNED this 14th day of March, 2011. DR. ERNEST BAI KOROMA, President. No. Public Debt Management Act 2010 ACT Supplement to the Sierra Leone Gazette Vol. CXLII, No. 13 dated 24th March, 2011 SIGNED this 14th day of March, 2011. DR. ERNEST BAI KOROMA, President. LS No. 2

More information

PRA Retail Credit Risk Non-UK Portfolio Quality Return January 2015

PRA Retail Credit Risk Non-UK Portfolio Quality Return January 2015 PRA Retail Credit Risk Non-UK Portfolio Quality Return January 2015 Guidance Notes Purpose of the Template The purpose of this template is to provide the PRA with a consistent dataset to help form an assessment

More information

TERHAD. Training to Labuan Offshore Entities on Compilation of International Investment Position (IIP) Report

TERHAD. Training to Labuan Offshore Entities on Compilation of International Investment Position (IIP) Report TERHAD Training to Labuan Offshore Entities on Compilation of International Investment (IIP) Report September 2012 TERHAD 1. Equity Capital: A/L Definition Form DIa Exposures with Affiliated Enterprises

More information

Horizons in Credit. Copyright @ Saudi Credit Bureau 2014. Reading of Credit Culture

Horizons in Credit. Copyright @ Saudi Credit Bureau 2014. Reading of Credit Culture Horizons in Credit Copyright @ Saudi Credit Bureau 2014 Reading of Credit Culture Contents About the Booklet History Development Free Report Reliability Concept of Credit Repor Obtaining Credit Report

More information

Instructions on the Completion of a Personal Financial Statement

Instructions on the Completion of a Personal Financial Statement Instructions on the Completion of a Personal Financial Statement Tab 1: Instructions on how to complete the Personal Financial Statement (PFS) Tab 2: First (1st) page of a sample PFS Tab 3: Second (2nd)

More information

The 22nd Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation November 9 13, 2009 Taipei, Taiwan (R.O.C.

The 22nd Conference of Asian Credit Supplementation Institution Confederation November 9 13, 2009 Taipei, Taiwan (R.O.C. Questionnaire on Credit Supplementation System & the 22nd ACSIC Conference s Theme Please send this form via email by July 15, 2009 to: The Secretariat The 22nd ACSIC Conference Small & Medium Enterprise

More information

Appendix 5B. Mining exploration entity quarterly report. Quarter ended ( current quarter ) 46 168 910 978 31 December 2015

Appendix 5B. Mining exploration entity quarterly report. Quarter ended ( current quarter ) 46 168 910 978 31 December 2015 Appendix 5B Rule 5.3 Introduced 01/07/96 Origin Appendix 8 Amended 01/07/97, 01/07/98, 30/09/01, 01/06/10, 17/12/10 Name of entity TIAN POH RESOURCES LIMITED ABN Quarter ended ( current ) 46 168 910 978

More information

Is an institution that engages in securities custody (custodian) alone a financial intermediary?

Is an institution that engages in securities custody (custodian) alone a financial intermediary? FAQs regarding the Bank of Israel Order (Information regarding Transactions in Foreign Currency Derivatives and Short-Term Debt Instruments), 5771 2011 (hereinafter: the Reporting Order) * Financial intermediary

More information

Interest is only paid on the amount of the overdraft drawn down.

Interest is only paid on the amount of the overdraft drawn down. Overdraft By enabling you to overdraw from your cheque account, an overdraft is particularly useful at times when income is temporarily insufficient to meet payments that are due. Overdrafts do not require

More information

For personal use only

For personal use only 31 st October 2013 The Manager Company Announcements Office Australian Stock Exchange Limited via ASX Online Total pages 6 Dear Sir, Re: cash flow report Enclosed, for release to the market, is a duly

More information

State of New Jersey OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW

State of New Jersey OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW State of New Jersey OFFICE OF ADMINISTRATIVE LAW FINAL DECISION OAL DKT. NO. HEA 07645-14 NEW JERSEY HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY, Petitioner, v. JUAN FREIRE, Respondent. Richard W. Kreig,

More information

Export Financing with OeKB.

Export Financing with OeKB. Export Financing with OeKB. The optimal way to finance exports and foreign investments. General. The Export Financing Scheme (EFS) of Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) offers various

More information

BUSINESS AND INDUSTRY (B&I) LOAN GUARANTEE

BUSINESS AND INDUSTRY (B&I) LOAN GUARANTEE Rural Development Business & Cooperative Programs www.rurdev.usda.gov/ma Southern New England State Office 451 West Street, Suite 2 Amherst, MA 01002 Phone: 413-253-4300 Fax: 413-253-4347 Norwich Area

More information

Sydney Wyde Mortgage Fund ARSN 108 342 123

Sydney Wyde Mortgage Fund ARSN 108 342 123 Sydney Wyde Mortgage Fund ARSN 108 342 123 Benchmarks and Disclosure Principles Report for ASIC Regulatory Guide 45 as at 30 June 2015 The following report describes each of the benchmarks and disclosure

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Instructions for completion of the registration form

Instructions for completion of the registration form Instructions for completion of the registration form The registration form serves for the initial registration of data in the discount system and for execution of the changes of some registration data.

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

U.S. Small Business Administration

U.S. Small Business Administration U.S. Small Business Administration New England Trade Development Summit October 17-18, 2011 Helping you start, grow and succeed. Office of International Trade SBA provides federal government guarantees

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Basel Committee on Banking Supervision. Frequently Asked Questions on Basel III s January 2013 Liquidity Coverage Ratio framework

Basel Committee on Banking Supervision. Frequently Asked Questions on Basel III s January 2013 Liquidity Coverage Ratio framework Basel Committee on Banking Supervision Frequently Asked Questions on Basel III s January 2013 Liquidity Coverage Ratio framework April 2014 This publication is available on the BIS website (www.bis.org).

More information

2. Definitions of Terms

2. Definitions of Terms PUBLIC DEBT LAW I. GENERAL PROVISIONS 1. Subject of the Law Article 1 This Law regulates conditions, manner and procedure under which the Republic of Serbia (hereinafter referred to as: the Republic) may

More information

COLLECTION OF STATISTICAL RETURNS FOR UNSECURED CREDIT FACILITIES

COLLECTION OF STATISTICAL RETURNS FOR UNSECURED CREDIT FACILITIES MAS Notice 760 29 November 2013* Last revised on 27 May 2015 NOTICE TO BANKS BANKING ACT, CAP 19 COLLECTION OF STATISTICAL RETURNS FOR UNSECURED CREDIT FACILITIES Introduction 1 This Notice is issued pursuant

More information

Information booklet for small and medium enterprises (SMEs) in financial difficulty

Information booklet for small and medium enterprises (SMEs) in financial difficulty Information booklet for small and medium enterprises (SMEs) in financial difficulty We understand that in the current economic climate SMEs can experience difficulties meeting their financial commitments.

More information

RS Official Gazette, Nos 56/2013 and 4/2015

RS Official Gazette, Nos 56/2013 and 4/2015 RS Official Gazette, Nos 56/2013 and 4/2015 Based on Article 24 of the Law on Foreign Exchange Operations (RS Official Gazette, Nos 62/2006, 31/2011 and 119/2012), Article 14, paragraph 1, item 9 and Article

More information

Reporting guidelines for outstanding credit 2016

Reporting guidelines for outstanding credit 2016 1(9) Reporting guidelines for outstanding credit 2016 2(9) CONTENTS 1 REPORTING GUIDELINES... 3 Data delivery... 3 Changes in activity... 3 Filling in questionnaire data... 3 Variable-specific guidelines...

More information

Business Loan Application

Business Loan Application Business Loan Application To be completed by Borrower(s) Select all that apply. Purpose The following information is needed to better understand the lending needs for your business. Purchase Equipment

More information

Debt and DMFAS GLOSSARY

Debt and DMFAS GLOSSARY CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT July 2000 DEBT MANAGEMENT AND FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM Debt and DMFAS GLOSSARY UNCTAD/GID/DMFAS/Misc.3/Rev.3

More information

Alaska USA Business Overdraft Credit Line Application and Agreement

Alaska USA Business Overdraft Credit Line Application and Agreement Alaska USA Business Overdraft Credit Line Application and Agreement Section 1: Overdraft credit line request Amount requested (minimum 2,500 with a maximum of 10,000) Cover overdraft from my Alaska USA

More information

Texas Credit Life and Credit Accident & Health Insurance. Specialty License Training Program

Texas Credit Life and Credit Accident & Health Insurance. Specialty License Training Program Texas Credit Life and Credit Accident & Health Insurance Specialty License Training Program 6/18/2009 Copyright American National Insurance Company CID-LAH TXLIC PURPOSE To comply with the training requirements

More information

MAS Notice 635. 29 November 2013* NOTICE TO BANKS BANKING ACT, CAP 19 UNSECURED CREDIT FACILITIES TO INDIVIDUALS

MAS Notice 635. 29 November 2013* NOTICE TO BANKS BANKING ACT, CAP 19 UNSECURED CREDIT FACILITIES TO INDIVIDUALS MAS Notice 635 29 November 2013* NOTICE TO BANKS BANKING ACT, CAP 19 UNSECURED CREDIT FACILITIES TO INDIVIDUALS Introduction 1 This Notice is issued pursuant to section 55 of the Banking Act (Cap. 19)

More information

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG

FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG ORTODONCIE rocïnõâk19 FaÂzeruÊ stu podle kefalogramu a ortopantomogramu Phases of growth according to cephalogram and OPG MUDr. Monika Penkova Ortodonticke oddeï lenõâ, stomatologickaâ klinika FN v Hradci

More information

Liquidity and Funding Resources

Liquidity and Funding Resources 112 Allianz Group Annual Report Liquidity and Funding Resources Organization The liquidity management of the Allianz Group is based on policies and guidelines approved by the Board of Management of Allianz

More information

Accounting Self Study Guide for Staff of Micro Finance Institutions

Accounting Self Study Guide for Staff of Micro Finance Institutions Accounting Self Study Guide for Staff of Micro Finance Institutions LESSON 2 The Balance Sheet OBJECTIVES The purpose of this lesson is to introduce the Balance Sheet and explain its components: Assets,

More information

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position

PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position ORTODONCIE PrÏirozena poloha hlavy Natural Head Position rocïnõâk24 MDDr. Michaela HadrovaÂ, MUDr. TomaÂsÏ Hanzelka, PhD., MUDr. Josef KucÏ era, MUDr. Hana Tycova Ortodonticke oddeï lenõâ, StomatologickaÂ

More information

Odborna praâce ORTODONCIE

Odborna praâce ORTODONCIE ORTODONCIE rocïnõâk22 VyuzÏ itõâ modernõâch DNA metod ve vyâ zkumu molekulaâ rnõâch prïõâcï in hypodoncie Modern DNA methods in the research of molecular causes of hypodontia *, **doc. RNDr. Omar SÏ eryâ,

More information

Hidden Costs of Credit (1/2)

Hidden Costs of Credit (1/2) CHAPTER 4 Activity: Small group or partner 25 MINUTES Materials: Course materials and the activity handout Objective: The purpose of this activity is for students to examine the true cost of credit. Students

More information

Collateralized debt obligations. Debt

Collateralized debt obligations. Debt APPENDIX 3 Glossary Accrual basis of recording Ancillary activity Arrears Asset-backed securities Average interest rate Average time to maturity Average time to refixing Balance sheet Banker s acceptance

More information

Division 7A Checklist 2010

Division 7A Checklist 2010 Division 7A Checklist 2010 The following checklist will assist you to determine whether Division 7A applies. To be completed by all private companies each year. A1. Does the private company have a Distributable

More information

U.S. Small Business Administration

U.S. Small Business Administration Financing Small Businesses 1 of 16 What is SBA s Mission? The (SBA) is an independent agency of the federal government established in 1953 to help start, build and grow small businesses in the United States.

More information

CARDMEMBER AGREEMENT AND DISCLOSURE STATEMENT Part 1 of 2: Agreement ABOUT THIS AGREEMENT Part 1 and 2 together make your Cardmember Agreement and

CARDMEMBER AGREEMENT AND DISCLOSURE STATEMENT Part 1 of 2: Agreement ABOUT THIS AGREEMENT Part 1 and 2 together make your Cardmember Agreement and CARDMEMBER AGREEMENT AND DISCLOSURE STATEMENT Part 1 of 2: Agreement ABOUT THIS AGREEMENT Part 1 and 2 together make your Cardmember Agreement and Disclosure Statement ( Agreement ) and govern your Credit

More information

Michelin Luxembourg SCS. Société en Commandite Simple. Non audited accounts as of and for the period ended June 30 th, 2016

Michelin Luxembourg SCS. Société en Commandite Simple. Non audited accounts as of and for the period ended June 30 th, 2016 Société en Commandite Simple Non audited accounts as of and for the period ended June 30 th, 2016 69, Boulevard de la Pétrusse L-2320, Luxembourg R.C.S. - B96.546 1 Table of Contents Half-yearly management

More information

SBA Export Loan Programs

SBA Export Loan Programs SBA Export Loan Programs Office of International Trade U.S. Small Business Administration San Diego CRA Roundtable Trade Finance Workshop San Diego, CA Oct 24, 2013 1 SBA Office of International Trade

More information

Protection for your personal loan

Protection for your personal loan Protection for your personal loan Protect what s important Distribution Guide and Certificate of Insurance 592148 (0314) For use in Quebec only Protection for your personal loan Protect what s important

More information

(Formerly CVTech Group Inc.)

(Formerly CVTech Group Inc.) (Formerly CVTech Group Inc.) Condensed Interim Consolidated Financial Statements For the three months ended, 2014 Consolidated Statement of Financial Position (in thousands of Canadian dollars) December

More information

Understand your interest rate options

Understand your interest rate options Understand your interest rate options Wells Fargo offers you the choice of variable and fixed interest rates. Each option has unique advantages to consider before choosing your rate. How are they different?

More information