การบร หารธ รก จ SMES บทท 1 การบร หารจ ดการ SMEs บทท 2 การบร โภค บทท 3 การจ ดการการผล ต บทท 4 การจ ดการการตลาด

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารธ รก จ SMES บทท 1 การบร หารจ ดการ SMEs บทท 2 การบร โภค บทท 3 การจ ดการการผล ต บทท 4 การจ ดการการตลาด"

Transcription

1 การบร หารธ รก จ SMES บทท 1 การบร หารจ ดการ SMEs บทท 2 การบร โภค บทท 3 การจ ดการการผล ต บทท 4 การจ ดการการตลาด

2 แนวข อสอบ 1. จงอธ บายความหมายการค าปล กขนาดย อม (Small and Midium Enterprises Retailing) ตอบ หมายถ ง ก จกรรมท เก ยวข องก บการขายส นค าหร อบร การ โดยตรงแก ผ บร โภคคน ส ดท าย ในร ปของธ รก จขนาดย อม

3 ข อ 2 ถาม จงบอกความสาค ญท ธ รก จค าปล กขนาดย อมม ต อระบบเศรษฐก จขนาดย อม มาให เข าใจ ตอบ 1. ช วยสร างงาน 2. สร างม ลค าเพ มก บว ตถ ด บ 3. สร างเง นตราต างประเทศ

4 ข อ 3 จงกล าวถ งป ญหาและข อจาก ดในภาพรวมด านการตลาดของการค าปล ก ขนาดย อม ตอบ 1. ป ญหาด านการตลาด 2. ขาดแคลนเง นท น 3. ป ญหาด านแรงงาน 4. การขนส งล าช า

5 ข อ 4 จงกล าวถ งป ญหาและข อจาก ดในภาพรวมด านการขาดแคลนเง นท นของ ธ รก จ SMES ตอบ ไม สามารถผล ตส นค าให ตรงก บความต องการของผ บร โภคได

6 ข อ 5 อธ บายวงจรช ว ตของผล ตภ ณฑ ตอบ วงจรช ว ตของผล ตภ ณฑ ม 4 ข นตอน โดย ข นตอนท 1 แนะนาส นค าใหม เข าส ตลาด เน นการโฆษณาเพ อให ร จ กส นค า ข นตอนท 2 เจร ญเต บโต ส นค าม ล กค าซ อบ างแล ว เน นกระจายให เข าถ งล กค ามากข น ข นตอนท 3 เต บโตเต มท ส นค าน นม ล กค ามาก และเร มเบ อส นค าแล ว ต องม การปร บปร งกล ย ทธ การตลาดใหม ข นตอนท 4 ตกต า ส นค าม ยอดขายท ลดลงอย างเห นได ช ด เจ าของต องเล อกว า จะเก บส นค า ไว หร อจะเปล ยนแปลงเพ อนาเข าส ตลาดใหม อ กคร ง

7

8 SMEs หมายถ ง ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม หร อ ย อจาก Small and Medium Enterprises ครอบคล มก จการ 3 กล ม ก จการการ ผล ต 1. ธ รก จการผล ต 2. ธ รก จเหม องแร 1. ธ รก จค าส ง 2. ธ รก จค าปล ก ก จการ การค า ก จการ บร การ ธ รก จส วนใหญ จะม ต วตน และม กถ กบร โภคในขณะ เด ยวก บท ผล ตข นมา เช น โรงพยาบาล โรงแรม

9 ล กษณะของธ รก จขนาดย อมท วไป ต นท นต า ปร มาณ ยอดขายม น อย ม ฝ ม อ/ ประสบการณ ม ความ คล องต ว เป นการ ส วนต ว ม แรงจ งใจ ส ง สามารถปร บต ว เข าก บท องถ น ม ความ สะดวก

10 ความสาค ญของธ รก จขนาดย อมต อระบบเศรษฐก จ ๑. ช วยสร างงาน ๒. สร างม ลค าเพ ม ๓. สร างเง นตราต างประเทศ ๔. ลดการนาเข าส นค าต างประเทศ ช วยประหย ดเง นตราต างประเทศ ๕. เป นจ ดเร มต นในการประกอบธ รก จ และสร างเสร มประสบการณ ๖. เช อมโยงก บก จกรรมขนาดใหญ และภาคการผล ตอ นๆ ๗. เป นแหล งพ ฒนาท กษะฝ ม อ ๘. สร างความเข มแข งให ก บระบบเศรษฐก จ

11 ประโยชน ของธ รก จขนาดย อม ๑ การสร างงานใหม ๒. การสร างนว ตกรรม ๓. การกระต นให เก ดการแข งข น ๔. การเพ มประส ทธ ภาพ การผล ต/บร การ ๕. การเพ มประส ทธ ภาพของงาน ๖. การกระจายการพ ฒนาประเทศ ๗. การเพ มการระดมท น

12 หล กการบร หารจ ดการธ รก จขนาดย อม การจ ดการ หมายถ ง การจ ดทร พยากรการบร หารมาใช ในการดาเน นการ ให บรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล อ นประกอบไปด วย กระบวนการวางแผน การจ ดองค กร การบร หารงานบ คคล การอานวนการ และการควบค ม ให สาเร จล ล วงไปอย างราบร น เพ อให ธ รก จบรรล ผลสาเร จตามแผนงงานและโครงการท วางไว การวางแผน การควบค ม งาน การจ ด องค กร การ อานวยการ การ บร หารงาน บ คคล

13 การจ ดการธ รก จขนาดย อม หมายถ ง กระบวนการวางแผน การจ ดองค กร การบร หารงานด านต างๆ ของธ รก จขนาดย อมท ดาเน นการ อ นประกอบไปด วยข นตอนแรกในการนาว ตถ ด บเข ามา ผ านขบวนการผล ตหร อข นตอนการบร การต างๆออกมาเป นส นค าท ม ค ณภาพได มาตรฐาน เป นท ถ กใจและประท บใจล กค า ป จจ ยนาเข า กระบวนการ ผลผล ต ผลล พธ

14 องค ประกอบของการจ ดการธ รก จขนาดย อม ๑ ๒ ๓ ว ตถ ประสงค และเป าหมาย อาจจะเป นกาไร / ความประท บใจของล กค า ทร พยากรในการดาเน นธ รก จ ได แก คน เคร องจ กร เง นท น และว ตถ ด บ กระบวนการจ ดการธ รก จขนาดย อม การวางแผน การจ ดองค การ การบร หารงานบ คคล การอานวยการ และ การควบค มงาน

15 ความสาค ญของการจ ดการธ รก จขนาดย อม ผ บร หาร/ผ จ ดการ เป นผ วางแผนนาทร พยากรท ง 4 ไปใช (4 M) คน (Man) ว ธ ปฏ บ ต งาน (Method) บร หาร/จ ดการ Management เง น (Money) ว ตถ ด บ (Material)

16 กระบวนการบร หาร 5 ข นตอน ๑. การวางแผน ๒. การจ ดองค การ ๓. การบร หารงานบ คคล ๔. การอานวยการ ๕. การควบค ม

17 ป จจ ยเสร มความสาเร จ 4 ประการ การตลาด การจ งใจ ป จจ ย เสร ม ระบบการ ปฏ บ ต งาน (กลไก) การบร หาร

18 ความสามารถในการแข งข นของธ รก จ SMEs (Porter) ๑ ต นท นท ต า ๓ การม งเฉพาะ กลย ทธ การแข งข น ๒ การสร าง ความแตกต าง

19 ประโยชน ของการจ ดการทางธ รก จขนาดย อม ๑. ช วยให ผ ประกอบการสามารถ ศ กษา ว เคราะห ตรวจสอบ และ คาดคะเนเหต การณ ต างๆในธ รก จท กาล ง ดาเน นการ ๒. ช วยให ผ ประกอบการสามารถ พ ฒนาส นค า/บร การ ในด านค ณภาพและ ร ปแบบ โดยใช เทคโนโลย ท ท นสม ย ๓. ช วยประสานงาน การทางานของฝ าย ต างๆในองค การธ รก จ

20 ๘. ข อจาก ดด าน การร บร ข อม ล ข าวสาร ๗.ข อจาก ดด านการเบร การ การส งเสร มขององค การ ภาคร ฐ/เอกชน ๖. การเข าถ ง บร การการ ส งเสร มของร ฐ ๑. ป ญหาด าน การตลาด ป ญหา/ ข อจาก ด ของธ รก จ ขนาดย อม ๕. ข อจาก ดด าน การจ ดการ ๒. ขาดแคลน เง นท น ๓. ป ญหาด านแรงงาน ๔. ข อจาก ดด าน เทคโนโลย การ ผล ต

21

22 การว เคราะห ผ บร โภค ๑. ใครอย ในตลาด เป าหมาย Who ๒. ผ บร โภคซ อ อะไร What ๓. ทาไม ผ บร โภคจ ง ซ อ Why ๔. ใครม ส วนร วมใน การ ต ดส นใจ ๕. ผ บร โภคซ อ อย างไร How ๖. ผ บร โภคซ อ เม อใด When ๗. ผ บร โภคซ อ ท ไหน Where

23 ๖. ความ ต องการ ๕ ท ศนคต ๑. ส งจ งใจ ป จจ ยท ม อ ทธ พลต อ พฤต กรรม ผ บร โภค ๔ การร บร ๒. บ คล กภาพ ๓. การเร ยนร

24 ป จจ ย ท ม อ ทธ พล ต อ พฤต กรรมผ บร โภค ผ บร โภค ๑.ป จจ ยภายใน ๒.ป จจ ยภายนอก

25 ลาด บข น ความต องการ ของมน ษย (อ บราฮ ม มาสโลว ) (ป จจ ยภายใน) ๕.ด านความสาเร จ ส วนต ว ๔.ด านความภาคภ ม ใจ ๓. ด านความร ก ๒.ด านความปลอดภ ย ๑. ด านร างกาย

26 ๑ เศรษฐก จ ๕ การต ดต อธ รก จ ป จจ ย ภายนอก ๒ ครอบคร ว ๔ ว ฒนธรรม ๓ ส งคม

27 หล กเกณฑ ในการเล อกซ อส นค าของผ บร โภค ๑. ความจาเป นและความต องการ ๒. การเปร ยบเท ยบราคาและค ณภาพ ๓. การพ จารณาเวลาท จะซ อ ๔. การพ จารณาร านค าท จะซ อ

28 การพ จารณาประเภทร านค าท จะซ อ ๑. ห างสรรพส นค า ๒. ร านจาหน ายเฉพาะอย าง ๓. ซ เปอร มาร เก ต ๔. ร านจาหน ายส นค าราคาถ ก ๕. ร านชา

29 ๕ ฐานะทาง เศรษฐก จ ๑ ค าน ยม เหต ผลของ บ คคลในการ ต ดส นใจเล อกซ อ ๒ บ คล ก ๔ อาย ๓ สภาพของ ครอบคร ว

30 ส ทธ ผ บร โภค ๕ ประการ ตามพ.ร.บ.ค มครองผ บร โภค ๑. ส ทธ ท จะได ร บข าวสารรวมท งคาพรรณนาค ณภาพท ถ กต อง และเพ ยงพอก บส นค า/บร การ ๒. ส ทธ ท จะม อ สระในการเล อกหาส นค า/บร การ ๓. ส ทธ ท จะได ร บความปลอดภ ยจากการใช ส นค า/บร การ ๔. ส ทธ ท จะได ร บความเป นธรรมในการทาส ญญา ๕. ส ทธ ท จะได ร บการพ จารณาและชดเชยความเส ยหาย

31

32 ล กษณะการผล ตหร อการสร างประโยชน ทางเศรษฐก จข นใหม ๑. การสร างผล ตผลข นมาใหม ๒. การเคล อนย ายผล ตผล ๓. การเก บผล ตผลไว รอเวลาท ต องการ ๔. การทาให กรรมส ทธ ในทร พย เปล ยนม อ

33 ๑ ท ด น ๓ ท น ป จจ ย การผล ต ๒ แรงงาน

34 ๑ ท นถาวร ๓ ท นส งคม ท น ๓ ประเภท ๒ ท น ดาเน นงาน

35 ลาด บข นในการผล ต ๑. การผล ตข นแรก (ข นปฐมภ ม ) เช น ประมง ทาไร ๒. การผล ตข นท สอง (ข นท ต ยภ ม ) เช น อาหารกระป อง ๓. การผล ตข นท สาม (ข นตต ยภ ม ) เช น การค าปล ก ค าส ง

36 ต นท นการผล ต ๑. ต นท นคงท ๒. ต นท นผ นแปร ต นท นทางบ ญช ต นท นทาง เศรษฐศาสตร

37 กระบวนการผล ต ป จจ ยนาเข า - ม ต วตน - ไม ม ต วตน กระบวนการแปลงสภาพ -ร ปล กษณ -สถานท -การแลกเปล ยน -การให ข อม ล -จ ตว ทยา ผลผล ต - ส นค า - บร การ

38 พ นธม ตรทาง ธ รก จ จ ดแข งองค กร ทาเลท ต ง การควบค ม ค ณภาพ/ ปร บปร ง กลย ทธ การผล ต โครงสร าง องค กร/ ความส มพ นธ ระบบข อม ล ข าวสาร เทคโนโลย การผล ต การบร หาร บ คลากร/ แนวทาง

39

40 ความหมายของการตลาด หมายถ ง การเคล อนย ายส นค าหร อบร การ จากผ ผล ตไปย งผ บร โภคคนส ดท าย โดยผ านคนกลางหร อไม ก ได เพ อตอบสนองความพอใจและความต องการของล กค า โดยอาศ ย ก จกรรมต างๆ จากคาจาก ดความข างต น สามารถแยกพ จารณาถ งประเด นสาค ญได ด งน ๑ ก จกรรม 4 Ps ๔ การเคล อนย าย ส นค า/บร การ ๒ การตอบสนอง ความต องการ ๓ ผ บร โภคคน ส ดท าย

41 ความสาค ญของการตลาด ๑. ทาให เศรษฐก จขยายต ว ๒. ทาให เก ดส นค าและบร การใหม เก ดข น ๓. ทาให เก ดอาช พต างๆเพ มข น ๔. ช วยยกระด บมาตรฐานค าครองช พของประชากร ๕. ช วยให สามารถใช ทร พยากรการบร หารต างๆได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

42 ๑. แนวความค ด การผล ต แนวความค ดทาง การตลาด ๒. แนวความค ด ผล ตภ ณฑ ๓. แนวความค ด การขาย ๔. แนวความค ด การตลาด

43 การว เคราะห ทางการตลาด (5 Cs) ล กค า บร ษ ท ค แข ง ผ ร วมสน บสน นทางธ รก จ บร บทแวดล อม customers company competitors collaborators context การสร างม ลค า การแบ งกล มทางการตลาด Segmentation การเล อกตลาดเป าหมาย Target การกาหนดตาแหน งให ก บธ รก จ Position ส วนผสมทางการตลาด (4 P s) ผล ตภ ณฑ /บร การ ช องทางการจาหน าย ส งเสร มการขาย การกาหนดราคา Product Place Promotion Price

44 ระบบบร หารการตลาด ๑. ระบบการวางแผนและ ควบค ม ทางการตลาด ๒. ระบบข อม ลข าวสาร ทางการตลาด ๓. ระบบโครงสร างองค การ ทางการตลาด

45 ๑. การวางแผน งานการบร หาร ตลาด ๓ ส วน ๒. การปฏ บ ต งาน ๓. การควบค ม

46 ๑.ช วง แนะนา ผล ตภ ณฑ ๔. ช วง ถดถอย วงจรช ว ตผล ตภ ณฑ ๒. ช วง เต บโตอย าง รวดเร ว ๓. ช วง อ มต ว

47 ว เคราะห ค แข ง Five forces model (พล งแข งข น 5 ประการ) เพ อกระต นในความค ดเท าน น Michael E. Porter ทาอย างไรองค กรจะบรรล ความได เปร ยบในการแข งข นในระยะยาว ล กค า ซ พ พลาย เออร ส นค าทดแทน ค แข งป จจ บ น ค แข ง ในอนาคต

48 การลด ต นท น วงจรช ว ต แผนภ ม การ เต บโต การ ว เคราะห งบ กระแสเง น สด การส งเสร ม การขาย หล กการตลาด เบ องต นท SMEs ต องร แรงกระทบ ท ง ๕ ผล ตภ ณฑ ช องทางการ จาหน าย กลย ทธ ราคา

เอกสารโสตท ศน (1) ช ดว ชา 30201 ความร เบ องต นเก ยวก บการบร หาร ผ,หน วยท 1-8

เอกสารโสตท ศน (1) ช ดว ชา 30201 ความร เบ องต นเก ยวก บการบร หาร ผ,หน วยท 1-8 เอกสารโสตท ศน (1) ช ดว ชา 30201 ความร เบ องต นเก ยวก บการบร หาร ผ,หน วยท 1-8 คาน า ช ดว ชา 30201 ความร เบ องต นเก ยวก บการบร หาร เป นช ดว ชาฯ ท ได ร บการปร บปร งเอกสาร การสอนซ งเป ดใช มาต งแต ภาคการศ กษาท

More information

โครงการ ยกระด บมาตรฐานการผล ต เคร อข ายว สาหก จไหม ประกอบด วย 3 หล กส ตร ได แก

โครงการ ยกระด บมาตรฐานการผล ต เคร อข ายว สาหก จไหม ประกอบด วย 3 หล กส ตร ได แก โครงการ ยกระด บมาตรฐานการผล ต เคร อข ายว สาหก จไหม ประกอบด วย 3 หล กส ตร ได แก หล กส ตรการบร หารจ ดการกล มและการตลาด ผ ปล กหม อนเล ยงไหม หล กส ตรการบร หารจ ดการกล มและการตลาด ของผ สาวไหม หล กส ตรการบร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

3.1.7 ค าอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป

3.1.7 ค าอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป ค าอธ บายรายว ชา 3.1.7 ค าอธ บายรายว ชา 1. หมวดว ชาศ กษาท วไป GE 1403 ภาษาไทยเพ อการส อสาร ท กษะในการใช ภาษาไทย ได แก การฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน การจ บใจความส าค ญ การค นคว า สารสนเทศด วยเคร องม

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) พ.ศ. 2558

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) พ.ศ. 2558 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) พ.ศ. 2558 ก ตต พ ทธ จ รว สวงศ kitroj@yahoo.com / FB: Kittipat Jirawaswong 15, 17 ม ถ นายน 2558 จ ดเร มต น 1988 Malcolm Baldrige National Quality Award Baldrige Performance

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

โครงการลงท นอ ตสาหกรรม

โครงการลงท นอ ตสาหกรรม โครงการลงท นอ ตสาหกรรม Picture, Graphic or Company Logo ช อธ รก จ......... ท อย......... หมายเลขโทรศ พท หมายเลขโทรสาร email Address.................................... คพอ. จ งหว ด โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ

More information

การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย

การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.ก ญญามน อ นหว าง ดร.ขว ญหท ย ย มละม ย การบร หารทร พยากรมน ษย ทางการศ กษา พ มพ คร งท 1 : ม ถ นายน 2556 จานวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก

More information

นายรฤก อ.อ นทรว บช ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

นายรฤก อ.อ นทรว บช ต ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารทร พยากรอาคาร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม 1 การวางแผนธ รก จ ส าหร บหอพ ก บนท ด นต ดรถไฟฟ ามหานคร สายเฉล มร ชมงคล (สายส น าเง น) สถาน อ สรภาพ BUSINESS PLAN FOR DORMITORY AT METROPOLITAN RAPID TRANSIT CHALOEM RATCHAMONGKHON LINE (MRT BLUE LINE)

More information

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3)

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความสาค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม บทท 4 แนวทางการพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1. จากการว เคราะห ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในบทท 3 ม ประเด น ป ญหาหล กสร ปได 3 ประการ ค อ ป ญหาประการแรก การใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต เฉพาะ ด

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

การว เคราะห ระบบขนส งของธ รก จค าส งในจ งหว ดพ ษณ โลก จ ฬาล กษณ ต อยน ง 92 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาพร ดอกไม ทอง 93

การว เคราะห ระบบขนส งของธ รก จค าส งในจ งหว ดพ ษณ โลก จ ฬาล กษณ ต อยน ง 92 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาพร ดอกไม ทอง 93 การว เคราะห ระบบขนส งของธ รก จค าส งในจ งหว ดพ ษณ โลก จ ฬาล กษณ ต อยน ง 92 ผ ช วยศาสตราจารย ส ภาพร ดอกไม ทอง 93 บทค ดย อ การขนส งม บทบาทสาค ญต อการสน บสน นการกระจายส นค าส ตลาดเพราะ การขนส งทาหน าท ในการเคล

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3)

ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) ค ม อต วเตอร ว ชา 3000-0101 การพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและการเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความสาค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3)

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความส าค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

ช ดการสอน. ว ชาการจ ดการธ รก จเกษตร (Agribusiness Management) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 โดย นายสมโพธ วงศ พ นธ

ช ดการสอน. ว ชาการจ ดการธ รก จเกษตร (Agribusiness Management) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 โดย นายสมโพธ วงศ พ นธ เล ม 2 ช ดการสอน ว ชาการจ ดการธ รก จเกษตร (Agribusiness Management) รห ส 3506-1002 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 โดย นายสมโพธ วงศ พ นธ แผนกว ชาธ รก จเกษตร ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย

More information

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28 1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนา ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ระหว างว นท 20 21 ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

โครงการบร การว ชาการ ประจาป ๒๕๕๘ สาหร บหน วยงานภาคร ฐและผ สนใจท วไป เด อน ต ลาคม ๒๕๕๗ ก นยายน ๒๕๕๘

โครงการบร การว ชาการ ประจาป ๒๕๕๘ สาหร บหน วยงานภาคร ฐและผ สนใจท วไป เด อน ต ลาคม ๒๕๕๗ ก นยายน ๒๕๕๘ โครงการบร การว ชาการ ประจาป ๒๕๕๘ สาหร บหน วยงานภาคร ฐและผ สนใจท วไป เด อน ต ลาคม ๒๕๕๗ ก นยายน ๒๕๕๘ ช อโครงการ ห วข อการอบรม กล มเป าหมาย ระยะเวลาจ ดอบรม สถานท จ ด ๑. เทคน คการบร หารงานเอกสารอย างม ประส

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

ความหมายและประเภทของตลาด

ความหมายและประเภทของตลาด ความหมายและประเภทของตลาด ความหมายของตลาดในทางเศรษฐศาสตร หมายถ ง การท ผ ซ อและผ ขายม การตกลงซ อขายส นค าและบร การ ซ งก นและก น ไม จาเป นท จะต องม สถานท เพ อมาตกลงซ อขายก น ไม จาเป นท จะต องม การพบก น เช

More information

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3)

รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและ การเพ มผลผล ต 3 (3) จ ดประสงค รายว ชา 1. เพ อให เข าใจความส าค ญ หล กการและกระบวนการบร หารงานค ณภาพและเพ มผลผล ต. เพ อให สามารถวางแผนและพ ฒนางานตามหล

More information

พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง าย ๆ

พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง าย ๆ พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง าย ๆ MANAGEMENT GUIDEBOOK IN PRACTICE บทท 1 ร จ กองค กร ส ทธ ส นทอง. พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง ายๆ. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต, 2550. การพ

More information

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554

ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 ผลการศ กษาสถานการณ และด ชน ย านการค าเป าหมาย อ ตสาหกรรมเส อผ าและเคร องน งห ม (ย านประต น า โบ เบ ส าเพ ง) ประจ าไตรมาสท 1/2554 การจ ดทาสถานการณ และด ชน ย านการค าของ SMEs เป นโครงการน าร องในการจ ดท

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 (เพ มเต ม พ.ศ. 2549) ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการท วไป จ ดประสงค 1. เพ อให ม ความร ความเข าใจและท กษะพ นฐานเก ยวก บภาษา ส งคมศาสตร ว ทยาศาสตร

More information