หล กการโครงการ การพ ฒนาท กษะน กปร บปร งพ นธ พ ช (Plant Breeding Workshop)

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการโครงการ การพ ฒนาท กษะน กปร บปร งพ นธ พ ช (Plant Breeding Workshop)"

Transcription

1 หล กการโครงการ การพ ฒนาท กษะน กปร บปร งพ นธ พ ช (Plant Breeding Workshop) หล กการและเหต ผล ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ม การสงออกส นคาการเกษตรเปนอ นด บตนๆ ของโลก ม พ นท ท า การเกษตรอย ราวๆ 150 ลานไร จากพ นท ประเทศไทยกวา 300 ลานไร GDP ภาคเกษตรไทยป อย ท ประมาณ 12 เปอร5เซ นต5 ในขณะท แรงงานภาคเกษตรอย ท รอยละ 35 ป:จจ ยใดจะเปนส งท น าพาใหประเทศไทย สรางความสามารถในการแขงข นใหส งข น และสรางความม นคงดานอาหารใหก บประเทศและโลก และป:จจ ยใดจะ เปนป:ญหาและอ ปสรรคใหไทยสามารถผานความทาทายน นไปได ธนาคารเพ อการพ ฒนาเอเช ยระบ วา ภาคเกษตรเปนกล มท ร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงของสภาพ ภ ม อากาศร นแรงท ส ด เพราะตองพ งพาสภาวะแวดลอมทางธรรมชาต เปนหล ก จากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC ป ระบ วา หากภาคเกษตรไมม การปร บต วตอการเปล ยนแปลงสภาพ ภ ม อากาศ ในป ผลผล ตการเกษตรท ส าค ญ เชน ขาวสาล ขาว และขาวโพด ในพ นท เขตรอนและอบอ นจะม ปร มาณผลผล ตลดลงรอยละ 25 เม อเท ยบก บศตวรรษท 20 สงผลตอความม นคงดานอาหารของโลก ส าหร บ ประเทศไทย จ ดอย ในกล มประเทศท คาดวาจะไดร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศในระยะ 30 ป2 ขางหนา มากเปนอ นด บท 14 จาก 170 ประเทศ และท ผานมาประเทศไทยเร มไดร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลง สภาพภ ม อากาศ อาท การเก ดภ ยแลง น าทวม ความแปรปรวนของฤด กาล การระบาดของโรคและแมลงศ ตร พ ช สงผลใหผลผล ตการเกษตรลดลง ตนท นการผล ตเพ มข น จากป:ญหาด งกลาว การปร บปร งพ นธ 5พ ชใหปร บต วตอ สภาวะการเปล ยนแปลงของสภาพภ ม อากาศ ทนตอโรคและแมลงศ ตร พ ช การท าการเกษตรแมนย า และการใช ทร พยากรอยางม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการพ ฒนาระบบพยากรณ5การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดลอมท ส มพ นธ5ก บ การระบาดของโรคและแมลงศ ตร พ ช จ งม ความส าค ญตอการเต อนภ ยเพ อลดความเส ยงหร อม เวลาจ ดการไดท นทวงท จะชวยลดการส ญเส ยผลผล ต ประหย ดตนท น ลดการใชทร พยากร และเปนการท าเกษตรอยางย งย น เปนม ตรตอ ส งแวดลอม ดวยเหต ผลด งกลาว การสรางความสามารถดานเทคโนโลย เพ อการปร บต วตอการเปล ยนแปลงสภาพ ภ ม อากาศเปนเร องท ตองใหความส าค ญเรงดวน โดยเฉพาะการว จ ย พ ฒนา ถายทอดและปร บใชเทคโนโลย เพ อการ ปร บต วตอการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ (ท มา: ขอม ลการศ กษาโครงการ "แผนปฏ บ ต การเทคโนโลย เพ อรองร บ การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศส าหร บประเทศไทย: การปร บต วภาคการเกษตร (TAP)" ซ งศ กษาโดย ศ.ดร.มรกต ต นต เจร ญ และท มว จ ยนโยบาย ศ นย5พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย ช วภาพแหงชาต เสนอตอส าน กงานคณะกรรมการ นโยบายว ทยาศาสตร5 เทคโนโลย และนว ตกรรมแหงชาต (สวทน.)) จากการศ กษาในโครงการ TAP ซ งเสนอตอ สวทน. น น ไดน าเสนอแผนปฏ บ ต การเทคโนโลย เพ อรองร บ การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศของประเทศ ประกอบดวยแผนปฏ บ ต การของ 3 เทคโนโลย เป^าหมายท จ ดเปน เทคโนโลย ท จ าเปนตอการปร บต วของภาคเกษตรไทยในระยะ 10 ป2 ไดแก 1) แผนปฏ บ ต การเทคโนโลย การ ปร บปร งพ นธ 5 2) แผนปฏ บ ต การเทคโนโลย เกษตรแมนย า 3) แผนปฏ บ ต การเทคโนโลย ระบบพยากรณ5และระบบ เต อนภ ย แผนปฏ บ ต การเทคโนโลย ไดเนนการด าเน นงานเพ อการสรางความสามารถการว จ ยและพ ฒนา การ พ ฒนาก าล งคน โครงสรางพ นฐาน และนโยบาย/กฎระเบ ยบท เปนเง อนไขส าค ญ การพ ฒนาก าล งคนเปนสวนส าค ญท ตองพ ฒนาควบค ไปก บการสรางข ดความสามารถทางเทคโนโลย จ งใหความส าค ญในเร องการสรางน กปร บปร งพ นธ 5ร นใหม ซ งม ความขาดแคลนท งในภาคร ฐและเอกชน นอกจาก สรางจ านวนคนในสาขาท ขาดแคลนเพ มข นแลว จ าเปนตองพ ฒนาเพ มพ นความร ท กษะและประสบการณ5ใหมากข น ท งดานท กษะความร ดานการปร บปร งพ นธ 5พ ช รวมท งดานเทคโนโลย ช วภาพเพ อใหการปร บปร งพ นธ 5ม ความแมนย า และรวดเร วข นใหเทาท นตอสถานการณ5ท เปล ยนแปลงไป ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาศตร5และเทคโนโลย แหงชาต (สวทช.) จ งรวมก บมหาว ทยาล ยตางๆ ไดจ ดท าหล กส ตรฝbกอบรมเช งปฏ บ ต การในล กษณะ intensive course เร อง "Plant Breeding" โดยประกอบดวย 6 Module เพ อใหสอดคลองตอความตองการดานการพ ฒนาก าล งคน 1/7

2 ดานการปร บปร งพ นธ 5ของประเทศ ซ งสอดคลองตอการข บเคล อนย ทธศาสตร5การเปนศ นย5กลางเมล ดพ นธ 5ในระด บ สากล (Seed Hub) โดยองค5ประกอบของหล กส ตรด งกลาวอาจประกอบดวย Module 1 : Breeding Concept and Success Case Module 2 : Breeding for Cucurbit Crop Module 3 : Learning from Success Case for Rice MAS Module 4 : Breeding for Field Crop and Vegetable Module 5 : Learning from Success Case for Fruit Tree Module 6 : Plant Genomics / Molecular tools ว ตถ ประสงคของโครงการ เพ มท กษะและประสบการณ5ดานการปร บปร งพ นธ 5พ ชตลอดจนการใชเทคโนโลย ช วภาพเพ อชวยในการปร บปร ง พ นธ 5พ ช เป6าหมายของโครงการ น กปร บปร งพ นธ 5ร นใหมไดร บการถายทอดความร ท กษะ ประสบการณ5ดานการปร บปร งพ นธ 5 การร บทราบ ความกาวหนาดานเทคโนโลย ซ งสามารถน าประสบการณ5ด งกลาวน ไปพ ฒนาตอยอดงานดานการปร บปร งพ นธ 5 ตอไป ค ณสมบ ต และกล ;มเป6าหมายของผ =เข=าร;วมโครงการ ม ความร ดานการปร บปร งพ นธ 5พ ชเปนพ นฐาน หร อสาขาท เก ยวของ กล มเป^าหมาย ค อ น กว จ ย น กว ชาการ น กศ กษา Module 1 การส มมนา เร อง Breeding Concept and Success Case ว นท จะประกาศว นท ใหทราบตอไป สถานท อาคารบานว ทยาศาสตร5ส ร นธร อ ทยานว ทยาศาสตร5ประเทศไทย ต าบลคลองหน ง อ าเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน 2/7

3 Module 4 Breeding for Field Crop and Vegetable การอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง Technology Tools for Breeding: Corn Model ว นท ก นยายน 2558 ศ นยว จ ยพ ชไร;นครสวรรค อ.ตากฟ6า อ จ.นครสวรรคจ หล กการและเหต ผล การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศของโลกในป:จจ บ นเปนป:ญหาและอ ปสรรคท ส าค ญในการท าการเกษตรในท กๆ พ นท และน บเปนเร องท ทาทายตอน กปร บปร งพ นธ 5พ ชอยางย งท จะสรางพ นธ 5พ ชใหสามารถปร บต วตอสภาพ ภ ม อากาศท แปรเปล ยนไปในแตละป2 ท งในสภาพอากาศท รอน แลง น าทวม รวมถ งโรคแมลง อ กดวย ด งน น การ สรางองค5ความร ใหมและการพ ฒนาเทคโนโลย อยางไมหย ดย งเพ อชวยใหน กปร บปร งพ นธ 5พ ชม เคร องม อใหมๆ เพ อ ชวยเพ มประส ทธ ภาพในการค ดเล อกพ นธ 5จ งม ความส าค ญย ง การศ กษารากพ ชเปนเร องหน งท นาสนใจ ซ งความร เก ยวก บเร อง Root Development / Root Architecture จะ ท าใหน กปร บปร งพ นธ 5สามารถน าไปใชเพ อการปร บปร งพ นธ 5พ ชใหม การปร บต วไดด ข นอยางไรเม อประสบก บ สภาวะแลง หร อล กษณะรากพ ชแบบไหนท ตอบสนองตอน าและธาต อาหารพ ชไดอยางม ประส ทธ ภาพมากข น การศ กษา Root Traits เพ อการปร บปร งพ นธ 5พ ชใหปร บต วตอสภาวะการเปล ยนแปลงของสภาพภ ม อากาศ พ ชแต ละชน ดหร อตางสายพ นธ 5จะม ล กษณะรากท แตกตางก นไป การท ม ล กษณะรากแตกตางก นน เอง จะท าใหพ ช ตอบสนอง ตอสภาวะแวดลอมท แตกตางก นดวย จ งม แนวความค ดท จะน าเอาความหลากหลายทางพ นธ กรรม และล กษณะรากตางๆ ก นน มาใชเพ อพ ฒนาสายพ นธ 5พ ช ยกต วอยางการพ ฒนาพ นธ 5ถ วใหม การใชฟอสฟอร สอยาง ม ประส ทธ ภาพ พบวาพ ชท ม รากต นสามารถด ดซ บฟอสฟอร สไดมาก (ในด นท ม ปร มาณฟอสฟอร สต า พ ชท ม ล กษณะของรากท ต นจะม การเจร ญเต บโตด กวาพ ชท ม ระบบรากล ก เน องจากฟอสฟอร สม กจะท าปฏ ก ร ยาก บสาร ชน ดอ นภายในด นท าใหการเคล อนท ของฟอสฟอร สในด นคอนขางจ าก ด สงผลใหฟอสฟอร สม การสะสมในปร มาณ มากท ส ดในด นช นบนและผ วด น) ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร5และเทคโนโลย แหงชาต (สวทช.) ไดเล งเห นถ งความส าค ญในเร องด งกลาว จ งได จ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง Technology Tools for Breeding: Corn Model ในคร งน ข น โดยใชขาวโพด เปนพ ชทดสอบ โดยม ว ตถ ประสงค5เพ อถายทอดเทคโนโลย และความร ดานระบบรากพ ช ซ งม งเนนใหผ เขาอบรม ร บทราบวา Crown root ในขาวโพดม ความส าค ญอยางไรตอการด ดซ มไนโตรเจน โดยผ เขาอบรมจะได ฝbกปฏ บ ต การการใช Tools ตางๆ ในการค ดเล อกล กษณะปรากฏ (Phenotype) ของล กษณะรากพ ช การพ ฒนา ระบบการศ กษารากดวย Shovelomics ซ งน ามาท างานรวมก บระบบ Image analysis ในการถายภาพแลวน าไป ประมวลในระบบคอมพ วเตอร5 ท าใหการว เคราะห5ผลรวดเร วข น โดยผานโปรแกรมคอมพ วเตอร5ท ชวยว เคราะห5 ล กษณะรากจากร ปภาพ เชน โปรแกรม RootScan และ WinRhizo เปนตน ซ งการน า Computer Simulation เขามาชวยน จะท าใหไดผลการศ กษาท รวดเร ว ถ กตอง และแมนย ามากข น นอกจากน ผ เขาอบรมฯ ย งจะได ร บทราบความกาวหนาในเร องการพ ฒนาเคร องหมายโมเลก ลตอล กษณะความตานทานตอโรค เชน โรคราน าคาง โรคใบไหมแผลใหญในขาวโพด และน กปร บปร งพ นธ 5จะสามารถน าเคร องม อน ไปใชในการค ดเล อกพ นธ 5ไดอยางม ประส ทธ ภาพ รวมถ งการฝbกปฏ บ ต Screening Technique ส าหร บโรคราน าคาง ราสน ม และใบไหมแผลใหญใน ขาวโพด เพ อท น กปร บปร งพ นธ 5สามารถใชประโยชน5ในการค ดพ นธ 5ตอไป 3/7

4 ว ตถ ประสงค เพ อถายทอดเทคโนโลย และความร ใหมในการศ กษาระบบรากพ ช ซ งเปนล กษณะส าค ญส าหร บการปร บปร งพ นธ 5พ ช การใชเคร องหมายโมเลก ลในการปร บปร งพ นธ 5 และความกาวหนาของการพ ฒนาเคร องหมายโมเลก ลในขาวโพด เทคน ค screen โรคท ส าค ญใชในงานปร บปร งพ นธ 5พ ช จ านวนผ =เข=าอบรมและกล ;มเป6าหมาย น กปร บปร งพ นธ 5ท งในภาคร ฐ เอกชน น กศ กษา (ความร น ไมจ าเพาะแตในขาวโพด ทานสามารถน าความร น ไป ประย กต5ใชในการท างานก บพ ชอ นๆ ได เพ ยงแตการถายทอดประสบการณ5ของผ สอนสวนใหญจะมาจากการ ท างานในดานขาวโพด) จ านวน 50 คน ค;าลงทะเบ ยน ส าหร บผ สนใจท วไป 3,000 บาท ส าหร บน กศ กษา 2,500 บาท (คาลงทะเบ ยนรวมภาษ ม ลคาเพ ม อาหารกลางว นและอาหารวาง ว สด ว ทยาศาสตร5 และเอกสารประกอบการอบรม) ปZดร บสม คร ว นศ กร5ท 11 ก นยายน 2558 ประกาศน ยบ ตร ผ ไดร บประกาศน ยบ ตรตองเขารวมการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 แผนท ศ นย5ว จ ยพ ชไรนครสวรรค5 อ.ตากฟ^า จ.นครสวรรค5 ท อย 146 หม 1 ถนนพหลโยธ น ต าบลส ขส าราญ อ าเภอตากฟ^า จ งหว ดนครสวรรค ท พ กแนะน าบร เวณใกล=เค ยง 1. ใบตองร สอรท ท อย : เลขท 59 หม 1 ต. พ นกย ง อ. ตากฟ^า จ. นครสวรรค5 โทร: พ ขม น ร สอรท ท อย : เลขท 29 หม 6 ต. ส ขส าราญ อ. ตากฟ^า จ. นครสวรรค5 โทร: ปZ_นทองร สอรท (ตากฟ6าร สอรท) ท อย : เลขท 80 หม 3 ต. ส ขส าราญ อ. ตากฟ^า จ. นครสวรรค5 โทร: /7

5 ก าหนดการ ว นจ นทรท 28 ก นยายน น. ลงทะเบ ยน น. เป}ดการอบรมเช งปฏ บ ต การ โดย ผ อ านวยการศ นย5ว จ ยพ ชไรนครสวรรค น. บรรยาย เร อง "Root Phenotyping" ช วว ทยาของรากพ ช ความหลากหลายของล กษณะรากพ ชเศรษฐก จ เทคน คในการศ กษาระบบราก การใชรากในการปร บปร งพ นธ 5พ ช : ความเปนไปได และ ความทาทาย โดย ดร. ปฐมพงษ5 แสงว ไล ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร5 มหาว ทยาล ยมห ดล (พ กร บประทานอาหารวางเวลา น.) น. ร บประทานอาหารกลางว น น. ฝcกปฏ บ ต การ "Root Phenotyping" ระบบการศ กษารากดวย Shovelomics การเก บขอม ลและว เคราะห5ผลเบ องตน โดย ดร.ปฐมพงษ5 แสงว ไล ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร5 มหาว ทยาล ยมห ดล และท ม น. พ กร บประทานอาหารวาง น. ชมแปลงทดสอบพ นธ และแลกเปล ยนประสบการณก บน กปร บปร งพ นธ ภายใน ศ นยว จ ยพ ชไร;นครสวรรค โดย ค ณพ เชษฐ5 กร ดลอยมา สถาบ นว จ ยพ ชไร กรมว ชาการเกษตร และ ค ณส ร พ ฒน5 ไทยเทศ ศ นย5ว จ ยพ ชไรนครสวรรค5 ว นอ งคารท 29 ก นยายน น. บรรยาย เร อง ความหลากหลายโรคราน าค=างในประเทศไทยในปeจจ บ น และ ฝcกปฏ บ ต การ "Screening technique for Rust and Downy mildew" โดย ดร. จ นตนา อ นอาตม5งาม ภาคว ชาโรคพ ช คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร5 ว ทยาเขตก าแพงแสน (พ กร บประทานอาหารวางเวลา น.) 5/7

6 น. ร บประทานอาหารกลางว น น. บรรยาย เร อง "Sequencing and fine mapping of Downy Mildew resistant Quantitative Trait Loci in maize" โดย Dr. Jeremy Shearman ศ นย5พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย ช วภาพแหงชาต และ ดร. ส ทธ โชค ต งภ สสรเร อง ศ นย5พ นธ ว ศวกรรมและเทคโนโลย ช วภาพแหงชาต น. บรรยาย เร อง การพ ฒนาเคร องหมายโมเลก ลต;อโรคใบไหม=แผลใหญ;ในข=าวโพด และฝcกปฏ บ ต การ เร อง "การค ดพ นธ ต=านทานต;อโรคใบไหม=แผลใหญ; (screening method) แนะน าพ นธ ท น;าสนใจท น กปร บปร งพ นธ สามารถน าไปใช=ประโยชน หร อ การพ ฒนาต;อยอดได= โดย ดร. ก ญญณ ช ศ ร ธ ญญา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลลานนา (พ กร บประทานอาหารวางเวลา น.) น. ป}ดการอบรม 6/7

หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1.

หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1. หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1. หล กการและเหต ผล ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง หร อ

More information

ระบบกลไกการบร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท เนน ผ เร ยนเปนส าค ญ

ระบบกลไกการบร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท เนน ผ เร ยนเปนส าค ญ ระบบกลไกการบร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท เนน ผ เร ยนเปนส าค ญ การบร หารงานว ชาการและหล กส ตรของคณะเทคโนโลย การเกษตรม ระบบและกลไกการ บร หารงานว ชาการ หล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอนท

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ ดทาโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เลขท 80 ถนนนครสวรรค อาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม 44000 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖

เมษายน ๒๕๕๖ ในคราวประช มสภาเทศบาลต าบลลาดยาว สม ยว สาม ญ สม ยท ๑ คร งท ๑ ประจ าป+ ๒๕๕๖ ประกาศเทศบาลต าบลลาดยาว เร อง รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท แถลงไวตอสภาเทศบาลต าบลลาดยาว ประจ าป( พ.ศ.๒๕๕๖ ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา ท

More information

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.)

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 และแผนการ บร หารราชการแผนด

More information

หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 หล กส ตรการบร หารจ ดการนโยบายด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ว าด วยว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต พ.ศ. 2551 ได ประกาศ ใน ราชก จจาน

More information

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 * ใช*ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ไดร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 8,000,000

More information

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ

4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4.1 ต วช ว ดของโครงการ แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ด ป พ.ศ.2556 จ งหว ดแม%ฮ%องสอน

More information

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ต าบลศร ส นทร ท ไดแถลงไวต"อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)... เร ยน

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ต าบลศร ส นทร ท ไดแถลงไวตอสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)... เร ยน รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร ต าบลศร ส นทร ท ไดแถลงไวต"อสภาเทศบาล(รอบป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗)... เร ยน ประธานสภาเทศบาลต าบลศร ส นทรและสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท กระผม นายวรว ฒ ทรงยศ นายกเทศมนตร

More information

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตหาดใหญ

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตหาดใหญ ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตหาดใหญ ก ค าน า คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เปนสถาบ นการศ กษาพยาบาลในภาคใต!

More information

ผ เขาร6วมประช ม ๑. หมอมราชวงศปร ด ยาธร เทวก ล ประธานการประช ม ๒. นายพรช ย ร จ ประภา

ผ เขาร6วมประช ม ๑. หมอมราชวงศปร ด ยาธร เทวก ล ประธานการประช ม ๒. นายพรช ย ร จ ประภา รายงานการประช ม การประช มผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส งภาคร ฐ คร งท ๒/๒๕๕๘ ว นจ นทร'ท ๒๓ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ๑๒.๓๐ น. ณ หองลาเวนเดอร' ช น ๒ อาคารคอนเวนช นเซ นเตอร' โรงแรมรามาการ'เดน ถนนว

More information

แผนบร หารความตอเน องในสภาวะว กฤต ของกรมศ ลกากร

แผนบร หารความตอเน องในสภาวะว กฤต ของกรมศ ลกากร แผนบร หารความตอเน องในสภาวะว กฤต ของกรมศ ลกากร นางมาล ส มโนทยาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมศ ลกากร ก นยายน 2556 1. บทน า แผนบร หารความตอเน องหร อตอไปน จะเร ยกวา Business Continuity Plan (BCP) ฉบ บน จ ดท าข

More information

หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.) ร นท ๕

หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.) ร นท ๕ ๑. หล กการและเหต ผล หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคงแหงชาต (บมช.) ร นท ๕ (National Security Management for Senior Executives) ระหวางว นท ๓ พฤษภาคม ๑๓ ก นยายน ๒๕๕๖ โลกปจจ บ นภายใตกระแสโลกาภ ว ตนสงผลใหภ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

ท เน นสมรรถนะทำงสำขำว ชำช พ กำรปร บกำรเร ยนเปล ยนว ธ กำรสอน

ท เน นสมรรถนะทำงสำขำว ชำช พ กำรปร บกำรเร ยนเปล ยนว ธ กำรสอน 1 ค ำนำ การศ กษาเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนาประเทศและไดร บการคาดหว งใหทาหนาท ต าง ๆ ท เป นเป นรากฐานสาค ญในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เป นส วนช วยในการเพ มความเท าเท ยมในส งคม และเป นจ ดเร มตนของการสร างอาช พ

More information

รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 1 ค าน า ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ได#จ ดท ารายงานประจ าป 2557

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ การด าเน นงาน เพ อสรางและรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชา งานประด ษฐ ง30223 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 คร งน ผ รายงานไดศ กษาคนควา แนวค ด ทฤษฏ และเอกสารท เก ยวของก บ การดาเน

More information

ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร

ภาคผนวก จ โครงสร างรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร ภาคผนวก จ โครงสรางรายว ชา/แผนจ ดการเร ยนร 116 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 1รห สว ชา ง 11101 เวลา 40 ช วโมง / ป กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ***********************

More information

แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ฉบ บท ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ฉบ บเสนอผานความเห นชอบ ตามมตคณะร ฐมนตร เม อว นท ๕ สงหาคม ๒๕๕๒ โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รวมก บ กระทรวงวทยาศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป 2556 ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเฉล มพระเก ยรต อ าเภอเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสระบ ร ตามย ทธศาสตร การด าเน นงานสาธารณส ข ป 2554-2557 ค าน า แผนปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตรด าเน นงานและพ ฒนางานสาธารณส

More information

สร ปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร (เด อนม นาคม พ.ศ. 2558)

สร ปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร (เด อนม นาคม พ.ศ. 2558) ISSN 1685-7437 สร ปผลการส ารวจ ภาวะการท างานของประชากร (เด อนม นาคม พ.ศ. 2558) ส าน กงานสถ ต แห5งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร ภาวะการท างานของประชากร เด อนม นาคม พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556

แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2557 สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 3 ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม (ก) คำนำ พระราชบ ญญ ต

More information