รายงานการว จ ยในช นเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว จ ยในช นเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554"

Transcription

1 รายงานการว จ ยในช นเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา

2 การน าเสนอเป นล กษณะ คาถามและคาตอบ (Q & A) คาถามข อท 1 (Q-1) การว จ ยเร องอะไร? 2

3 คาตอบข อท 1 (A-1) ป ญหาการบร หารว ชาการ ความพ งพอใจ และข อเสนอแนะต อการจ ดการเร ยนการสอน ของ นายทหารน กเร ยน หล กส ตรการบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา

4 คาถามข อท 2 (Q-2) ภ ม หล งเป นอย างไร? 4

5 ภ ม หล งม ด งน คาตอบข อท 2 (A-2) โรงเร ยนเสนาร กษ ได จ ดการเร ยนการสอน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 และประสบป ญหาพฤต กรรมการเร ยนของนายทหารน กเร ยน หลายประการ ผ ว จ ยจ งต องการจะว จ ยว า พฤต กรรมการเร ยนท เป นป ญหา ม สาเหต มาจากการบร หารว ชาการหร อไม และอยากทราบความพ งพอใจของ นายทหารน กเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ว าม ความ พ งพอใจต อการจ ดการเร ยนการสอนในเร องใดบ าง เพ อน ามาปร บปร งพ ฒนา การจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 10 ต อไป 5

6 คาตอบข อท 3 (A-3) คาถามข อท 3 (Q-3) พฤต กรรมท เป นป ญหา ของนายทหารน กเร ยนม อะไรบ าง...? 1. ตอนเช ามาเร ยนสาย 2. ไม ต งใจเร ยน ค ยก นตลอดเวลาระหว างเร ยน 3. ไม เข าช นเร ยนตามเวลาท กาหนด 4. ไม เข ยนใบลา ขาดเร ยนไปเฉยๆ หร อ ลงช อเข าช นเร ยน แต ไม เข าเร ยน 5. ไม อ ท ศเวลาให ก บการเร ยนทาให การเร ยนการสอน บางคร งม นทน. เข า ช นเร ยน 50% 6

7 คาถามข อท 4 (Q-4) ว ตถ ประสงค การว จ ยค ออะไร? 7

8 คาตอบข อท 4 (A-4) การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ... 8

9 1. ศ กษาป ญหาเก ยวก บการบร หารว ชาการในการเร ยนการสอน ตาม ความค ดเห นของนายทหารน กเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสาย แพทย ทหารร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเสนาร กษ กรม แพทย ทหารบก 9

10 2. ศ กษาความพ งพอใจในการเร ยนการสอนตามความค ดเห นของ นายทหารน กเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหารร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเสนาร กษ กรมแพทย ทหารบก 10

11 3. ศ กษาข อเสนอแนะการบร หารว ชาการในการเร ยนการสอน ตาม ความค ดเห นของนายทหารน กเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสาย แพทย ทหารร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเสนาร กษ กรม แพทย ทหารบก 11

12 คาถามข อท 5 (Q-5) ขอบเขตของการว จ ยค อ...? 12

13 คาตอบข อท 5 (A-5) ขอบเขตการว จ ย กล มประชากรเป าหมาย การว จ ยน ม กล มประชากรเป าหมายเป นนายทหารน กเร ยน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554 โรงเร ยน เสนาร กษ กรมแพทย ทหารบก จานวน 42 นาย เป นกล มประชากรเป าหมายท ใช ในการศ กษาคร งน และได แบบสอบถามค น จานวน 38 นาย ค ดเป น ร อยละ มาเป นกล มต วอย าง 13

14 ขอบเขตของเน อหา การว จ ยคร งน เป นการว จ ยในช นเร ยนท ม งน าผลการว จ ยไปพ ฒนา ปร บปร ง แก ไข แนวทางการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตร การบร หารงานสาย แพทย ทหาร โดย ขอบเขตของเน อหาท ม งศ กษาในคร งน ค อการม งศ กษาป ญหา และแนวทางการแก ไขการบร หารว ชาการ ความพ งพอใจและข อเสนอแนะ ท งส น 4 ด าน ได แก 1.1 ด านหล กส ตร 1.2 ด านการจ ดการเร ยนการสอน 1.3 ด านส อการสอน 1.4 ด านก จกรรมการเร ยนการสอน 14

15 คาถามข อท 6 (Q-6) การน าผลการว จ ยไปใช ได ประโยชน อย างไร? 15

16 คาตอบข อท 6 (A-6) ผลจากการว จ ยในคร งน จะเป นข อม ลท ช วยทาให ผ ช วยผ ร บผ ดชอบการศ กษา น าไปพ ฒนา และปร บปร งว ธ การจ ดการเร ยนการสอน และนว ตกรรมการสอน ในหล กส ตรน ท จะเป นประโยชน ต อผ เร ยนให ประสบผลส มฤทธ ทางการเร ยน หล กส ตรน เพ มข น 16

17 คาถามข อท 7 (Q-7) ท านจะทราบคาตอบของ การว จ ยน ได อย างไร? 17

18 คาตอบข อท 7 (A-7) สร างแบบสอบถามท ผ ว จ ยสร างข น โดยแบ งออกเป น 3 ตอน ได แก... ตอนท 1 เป นแบบสอบถามสถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม ม ล กษณะ เป นแบบเต มคา และแบบเช ครายการ (Check List) จานวน 5 ข อ 18

19 ตอนท 2 เป นแบบสอบถามเก ยวก บป ญหาการบร หารว ชาการ หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร โดยข อคาถามม 4 ด าน ค อ ป ญหาด าน หล กส ตร ป ญหาด านการเร ยนการสอน ป ญหาด านส อการสอน และ ป ญหาด านก จกรรมการเร ยนการสอน โดยแต ละด านเป นข อคาถามแบบ ประเม นค า 5 ระด บ ค อ ม ป ญหามากท ส ด ม ป ญหามาก ม ป ญหาปาน กลาง ม ป ญหาน อย และม ป ญหาน อยท ส ด ซ งให คะแนนป ญหาแต ละ ระด บเป น และ 1 คะแนน ตามลาด บ จานวน 20 ข อ 19

20 ตอนท 3 เป นแบบสอบถามเก ยวก บความพ งพอใจในการศ กษา หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหาร ซ งเป นข อคาถามแบบ ประเม นค า 5 ระด บ ค อ พ งพอใจมากท ส ด พ งพอใจมาก พ งพอใจ ปานกลาง พ งพอใจน อย และพ งพอใจน อยท ส ด โดยแต ละระด บให คะแนนเป น และ 1 คะแนน ตามลาด บ จานวน 15 ข อ 20

21 ตอนท 4 เป นแบบสอบถามชน ดปลายเป ดเพ อให นายทหารน กเร ยน เข ยนข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตร การ บร หารงานสายแพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554 โดยให นายทหารน กเร ยนเข ยนข อเสนอแนะเพ อพ ฒนาการบร หารว ชาการ 21

22

23 เกณฑ การแปลความหมายค าเฉล ยด งน หมายความว า ป ญหา/ความพ งพอใจอย ในระด บน อยท ส ด หมายความว า ป ญหา/ความพ งพอใจอย ในระด บน อย หมายความว า ป ญหา/ความพ งพอใจอย ในระด บปานกลาง หมายความว า ป ญหา/ความพ งพอใจอย ในระด บ มาก หมายความว า ป ญหา/ความพ งพอใจอย ในระด บ มากท ส ด 23

24 คาถามข อท 8 (Q-8) ผลการว จ ยเป นอย างไร? 24

25 คาตอบข อท 8 (A-8) ข อม ลส วนต วของกล มประชากรเป าหมาย ผลการว เคราะห ข อม ลส วนต วของกล มต วอย าง จานวน 38 นาย ดารงยศพ นเอกพ เศษ จานวน 2 นาย (ค ดเป นร อยละ 5.3) ดารงยศพ นเอก จานวน 21 นาย (ค ดเป นร อยละ 55.3) และดารงยศพ นโท จานวน 15 นาย (ค ดเป นร อยละ 39.5) 25

26 ข อม ลส วนต ว ของกล มประชากรเป าหมาย (ต อ) กล มประชากรเป าหมายม ประสบการณ การทางานเฉล ย 24 ป ส วนใหญ บรรจ คร งแรกท กร งเทพมหานคร จานวน 13 นาย (ค ดเป นร อยละ 30.95) 26

27 โดยรวมม ป ญหาในระด บปานกลาง ( X ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน Mean SD. ระด บป ญหา น อยท ส ด น อย น อย 1. หล กส ตรยาวเก นไป (9 ส ปดาห ) 2. หล กส ตรเน อหามากไป 3. หล กส ตรเน อหารายละเอ ยดไม เป นประโยชน ในการ นามาใช ในช ว ตการทางานจร ง 4. หล กส ตรม ช วโมงเร ยนมากทาให เคร ยด 5. หล กส ตรม ช วโมงเร ยนน อยไปทาให ได ร บความร ไม เพ ยงพอ 6. หล กส ตรไม สามารถน าไปใช ให เก ดประโยชน ก บ บ คลากรสายแพทย ของ ทบ. 7. ว ทยากรสอนว นละ 6 ช.ม. มากไปร บไม ไหว น อย ปานกลาง น อย ปานกลาง 27

28 โดยรวมม ป ญหาในระด บปานกลาง ( X ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน (2) ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน Mean SD. ระด บป ญหา 8. การตอบป ญหาว ชาการก นเวลาการเร ยน 9. ว ธ การประชาส มพ นธ การด งาน พบว าม ป ญหาระด บใด 10. การแบ งกล ม นทน. ขณะด งานตามส และตาม สถานการณ พบว าม ป ญหาระด บใด 11. การตรวจสอบยอด Buddy ตอนก อนรถออก ขณะอย น อย น อย น อย น อยท ส ด บนรถ และตอนเด นทางกล บออกจากสถานท ด งาน พบว า ม ป ญหาระด บใด 12. ว ทยากรไม ม เทคน คการจ งใจให อยากเร ยน มาก 13. ว ทยากรขาดท กษะการสอน น อย 14. ว ทยากรไม เตร ยมการสอน น อย 28

29 โดยรวมม ป ญหาในระด บปานกลาง ( X ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน (3) ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน Mean SD. ระด บป ญหา 15. ว ทยากรสอนเร วเก นไปตามไม ท น 16. ว ทยากรไม แนะน าการประย กต ใช ความร ในการงาน อาช พสายแพทย 17. เคร องเส ยงไม ช ดเจน 18. ความสว างของ LCD Projector ไม เพ ยงพอ ทาให ภาพ ไม คมช ด 19. การสอนเป น Powerpoint พบว าม ป ญหาระด บใด 20. เอกสารท ใช ประกอบการบรรยายของว ทยากร ท น อย ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง รร.สร.พบ. โรเน ยวให หร อถ ายเอกสารให น น พบว าม มาก ป ญหาระด บใด 29

30 โดยรวมม ป ญหาในระด บปานกลาง ( X ป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน โดยภาพรวมป ญหาด านการจ ดการเร ยนการสอนอย ในระด บน อย ( = 2.46) และเม อพ จารณาในแต ละด าน พบว า ส วนใหญ ม ป ญหาใน ระด บน อย 30

31 โดยรวมม ป ญหาในระด บปานกลาง ( X คาถามข อท 9 (Q-9) คาตอบข อท 9 (A-9) ความพ งพอใจต อการจ ดการเร ยนการสอน ม ด งน ความพ งพอใจ Mean SD. ระด บความ พ งพอใจ 1. เน อหาสาระได ประโยชน 2. ผ สอนเตร ยมต วมาด 3. ผ สอนม ความต งใจสอนเพ อให ผ เร ยนได ร บประโยชน 4. เน อหาสามารถน ามาใช สอนผ ใต บ งค บบ ญชา 5. เน อหาม แนวทางให นทน. ม แนวทางการร เร มสร างสรรค ผลงาน 6. เน อหาม ประโยชน นาไปใช ในช ว ตประจาว นได 7. เน อหาม ประโยชน น าไปใช ในหน าท การงานสายแพทย ได 8. เป นหล กส ตรท ผ เร ยนไม เคร ยด สน กสนานและได ความร มากท ส ด มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 31

32 โดยรวมม ป ญหาในระด บปานกลาง ( X ความพ งพอใจต อการจ ดการเร ยนการสอน (2) ความพ งพอใจ Mean SD. ระด บความ 9. ว ทยากรเตร ยมต วและอ ปกรณ พร อมก อนเวลาการสอน 10. การจ ดความบ นเท งระหว างการเด นทางไปด งาน เช น ด หน ง ฟ งเพลง ร องเพลง 11. Website ท Upload เน อหาว ชาและภาพถ ายก จกรรมของ นทน. ซ ง แยกตามว น/เวลา/รายว ชา 12. การถ ายทา VDO ในว นส มมนา ท านพ งพอใจระด บใด 13. การจ ดทาผ งการทางาน (Flow Chart) เพ อให นทน. ปฏ บ ต ตนใน ก จว ตรประจาว น 14. การจ ดอ ปกรณ คอมพ วเตอร และปร นเตอร ท อานวยความสะดวก ให ก บ นทน. 15. การจ ดส งอานวยความสะดวก เช น เคร องเข ยน/แบบพ มพ /กระดาษ A-4 และสม ดจดการบรรยาย พ งพอใจ มาก มาก มากท ส ด มาก มาก มาก มาก 32

33 โดยภาพรวมม ความพ งพอใจใน ระด บมาก (= 3.96) และเม อพ จารณาในแต ละด าน พบว า ส วนใหญ ม ความพ งพอใจใน ระด บมาก 33

34 คาตอบข อท 10 (A-10) คาถามข อท 10 (Q-10) ข อเสนอแนะเก ยวก บการเร ยนการสอน หล กส ตร การบร หารงานสายแพทย ทหารของ นายทหารน กเร ยน ม อะไรบ าง...? ส าหร บข อเสนอแนะเก ยวก บการเร ยนการสอน หล กส ตร การบร หารงานสาย แพทย ทหาร ร นท 9 ประจาป การศ กษา 2554 ท ให ข อเสนอแนะ น ามาสร ปได ใน แต ละด านด งต อไปน 34

35 1. ด านหล กส ตร นายทหารน กเร ยนเห นว าควร ปร บหล กส ตรให ท นสม ย ตรงก บสถานการณ ท นายทหารน กเร ยนต องเผช ญในการทางาน รวมท งเพ มขยายเวลาในการเร ยน การสอนและการศ กษาด งาน ให มากข นเพ อให ได ความร มากกว าน และตารา เอกสารประกอบการสอน ควรเตร ยมให นายทหารน กเร ยนล วงหน า และ ครบถ วนท กว ชาหากสามารถดาเน นการได 35

36 2. ด านการจ ดการเร ยนการสอน นายทหารน กเร ยนเห นว า ในเร องการจ ดการเร ยนการสอนควรจะ เพ มเวลาใน การเร ยนการสอนบางรายว ชา และม การเข มงวดเร องการมาเร ยน และการลาให มากข น และให บ คลากรสายแพทย นอกกองท พบกเข ามาเร ยนร วมด วย นอกจากน ควรม การทดสอบก อนเร ยน และหล งเร ยน เพ อประเม นผลการเร ยนร ท เป นร ปธรรมมากกว าน 36

37 3. ด านส อการสอน นายทหารน กเร ยนเห นว า ควรม เคร องเข ยน แบบพ มพ เคร องคอมพ วเตอร และ ระบบอ นเตอร เน ต ให เพ ยงพอเพ อให นายทหารน กเร ยน ใช ค นคว าและทางานท ได ร บมอบหมายส งอาจารย และควรเปล ยน Projector เพราะป จจ บ นแสงน อย ไม คมช ด นอกจากน ผ เร ยนท อย ด านหล งห องมองไม เห น ระบบเคร องเส ยงควร ม ไมโครโฟนไร สาย ให พอเพ ยง สาหร บ นายทหารน กเร ยนท อย ท ายห องได ม โอกาสซ กถามและตอบคาถามว ทยากร 37

38 4. ด านก จกรรมการเร ยนการสอน ควรม ก จกรรมให นายทหารน กเร ยนได นาเสนอประสบการณ การทางาน ให เพ อนร วมช นเร ยนได ทราบ 38

39 คาถามข อท 11 (Q-11) แนวทางการน าผลการว จ ย ไปพ ฒนาเป นอย างไร? 39

40 คาตอบข อท 11 (A-11) แนวทางการพ ฒนา ม ด งน ควรเตร ยมเอกสารประกอบการเร ยนการสอนส าหร บนายทหาร น กเร ยน ให พร อมกว าน เพ มเวลาเร ยนมากข น ควรม เคร อเข ยน แบบพ มพ เคร องคอมพ วเตอร และระบบ อ นเตอร เน ตให นายทหารน กเร ยน ได ใช เพ อค นคว าให มากกว าน (จ ดไว ให 1 ช ด) 40

41 เพ มก จกรรมการศ กษาด งานให มากกว าน การเช ญว ทยากรภายนอกท ม ประสบการณ มาสอน ไม ใช เก งแต ทฤษฎ 41

42 แนวทางการพ ฒนาโดยสร ปม แนวค ดด งน - เพ อลดระด บป ญหาลงอย างต อเน อง - จากป ญหาปานกลางเป นป ญหาน อย - จากป ญหามากเป นป ญหาปานกลาง 42

ป ญหาการบร หารว ชาการ ความพ งพอใจ และข อเสนอแนะต อการจ ดการเร ยนการสอน ว ชาท วไป ของนายทหารน กเร ยน หล กส ตรช นนายพ น เหล าทหารแพทย ศ กษาแบบอ เลคทรอน

ป ญหาการบร หารว ชาการ ความพ งพอใจ และข อเสนอแนะต อการจ ดการเร ยนการสอน ว ชาท วไป ของนายทหารน กเร ยน หล กส ตรช นนายพ น เหล าทหารแพทย ศ กษาแบบอ เลคทรอน ป ญหาการบร หารว ชาการ ความพ งพอใจ และข อเสนอแนะต อการจ ดการเร ยนการสอน ว ชาท วไป ของนายทหารน กเร ยน หล กส ตรช นนายพ น เหล าทหารแพทย ศ กษาแบบอ เลคทรอน กส ร นท 1 ป การศ กษา 2554 1 ว ตถ ประสงค ค ออะไร? 2

More information

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย

การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ห วข อว จ ย ห วข อว จ ย การศ กษาผลส มฤทธ และความพ งพอใจในการเร ยนโดยใช ส อ PowerPoint เร อง แรง มวล และการเคล อนท ในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ผ ว จ ย ว ลลภา กองอ นตา การศ กษาปร ญญาตร 4 ป สาขาว ชาว ทยาศาสตร ท

More information

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย

ว จ ยในช นเร ยน จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2552 โรงเร ยนอ ตรด ตถ เทคโนโลย ว จ ยในช นเร ยน เร อง การจ ดการเร ยนการสอนในว ชาโปรแกรม Word ของน กศ กษาสาขายานยนต เพ อให น กศ กษาสามารถนาไปเป นพ นฐาน ในการเร ยนว ชาอ นให มากย งข น จ ดทาโดย นางสาวอ มพร มาว น คณะบ ญช และการตลาด ภาคเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการตามแนวปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงค เค ยงมาตรฐานสากล แผนท ๕ SP MODEL รห สว ชา พ ๒๒๑๐๓ รายว ชา พลศ กษา กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-0 ม นาคม 4 หล กการและเหต ผล การปร บปร งโครงสร าง ร ปแบบการบร หารงาน และความก าวหน าในด

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อนาไปส การบร การว ชาการค ายภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อนาไปส การบร การว ชาการค ายภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 1 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เพ อนาไปส การบร การว ชาการค ายภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2 สร ปรายงานผลโครงการ

More information

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ 13 ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน ตอนท ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการดาเน นงานของ สพป.ส ราษฏร ธาน เขต 3 ในการประสานส งเสร มและสน บสน นสถานศ กษา เพ อร วมก จกรรมแข งข นท กษะทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา

ว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา การศ กษาเปร ยบเท ยบผลของว ธ การสอนด วยว ธ การสอนแบบการเสนอต วแบบ ก บว ธ การสอนท ใช เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ท ม ต อการศ กษาว ชาโครงการ รห สว ชา 3104 6001 ของน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง

More information

ข นตอนท 1 ส ารวจและว เคราะห สภาพป จจ บ น

ข นตอนท 1 ส ารวจและว เคราะห สภาพป จจ บ น แนวปฏ บ ต ท เป นเล ศในการจ ดก จกรรมธนาคารบ านท าอ เทน โดยใช เทคน ค P-D-C-A บ านท าอ เทน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 หล กการ/แนวค ด บ านท าอ เทน อ าเภอท าอ เทน จ งหว ดนครพนม เป นขนาดกลาง

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

ว ตถ ประสงค ของกำรว จ ย เพ อพ ฒนาท กษะการนาเสนอหน าช นเร ยนโดยการใช เคร องม อ ผ งความค ด ( Mind map )

ว ตถ ประสงค ของกำรว จ ย เพ อพ ฒนาท กษะการนาเสนอหน าช นเร ยนโดยการใช เคร องม อ ผ งความค ด ( Mind map ) ช อเร องว จ ย การพ ฒนาท กษะการนาเสนอหน าช นเร ยน โดยใช ผ งความค ด ( Mind map ) ในรายว ชาการจ ดการขาย ของน กศ กษาช นปวส. 1/2,1/7 สาขาว ชาการตลาด ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ธนาพณ ชยการ เช ยงใหม ป การศ กษา 2544

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน)

หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) หน วยท 11 การเข ยนเค าโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (การวางแผนการว จ ยในช นเร ยน) การเข ยนเค าโครงการว จ ย (เพ อพ ฒนา การเร ยนร ) ค อ การวางแผนการว จ ยว าจะว จ ยเร องอะไร จะด าเน นการในการว จ ยอย างไร

More information

รายงานการว จ ยการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 (10)

รายงานการว จ ยการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 (10) รายงานการว จ ยการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อการเร ยนการสอน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาชลบ ร เขต 3 (10) ดร.ธนกฤตย มงคลวงษ ศ กษาน เทศก ชานาญการพ เศษ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

บทท 5 บทสร ปการศ กษา สร ปผลการศ กษา

บทท 5 บทสร ปการศ กษา สร ปผลการศ กษา บทท 5 บทสร ปการศ กษา การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอนและการ เปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายการสอน จ าแนกตามระด บการศ กษา พร อมท งป ญหา ข อเสนอแนะในการพ ฒนาค ณภาพบ

More information

เทคน คการว จ ยทางคอมพ วเตอร Research Techniques in Computer Science

เทคน คการว จ ยทางคอมพ วเตอร Research Techniques in Computer Science เทคน คการว จ ยทางคอมพ วเตอร Research Techniques in Computer Science อาจารย เอกราว คาแปล E-mail : civiclove0326@hotmail.co.th ความหมาย...การว จ ย การว จ ย ค อ การสะสม การรวบรวม การค นคว าเพ อหาข อม ลอย

More information

บทท 4 การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ การเตร ยมการของว ทยาล ยการจ ดการก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1.

บทท 4 การด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ การเตร ยมการของว ทยาล ยการจ ดการก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1. บทท 4 การดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา การเตร ยมการของก อนการตรวจเย ยมของผ ประเม น 1. การเตร ยมเอกสาร ก. จ ดท ารายงานการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาประจ าป หร อรายงานการ ประเม นตนเอง (SAR) ท งน

More information

บร หารจ ดการหล กส ตรโรงเร ยนมาตรฐานสากลของ โรงเร ยนเถ นว ทยา จ งหว ดล าปาง

บร หารจ ดการหล กส ตรโรงเร ยนมาตรฐานสากลของ โรงเร ยนเถ นว ทยา จ งหว ดล าปาง บร หารจ ดการหล กส ตรโรงเร ยนมาตรฐานสากลของ โรงเร ยนเถ นว ทยา จ งหว ดล าปาง ดวงใจ บ ญช วย มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาบร หารจ ดการหล กส ตรโรงเร ยนมาตรฐานสากล ของ โรงเร

More information

ค าน า ผศ.ดร.ธนพรรณ ธาน รองอธ การบด ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ประธานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พฤษภาคม 2556

ค าน า ผศ.ดร.ธนพรรณ ธาน รองอธ การบด ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ประธานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พฤษภาคม 2556 ค าน า ตามท มหาว ทยาล ย ได จ ดให ม การบ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอน และการว จ ย เพ อให การด าเน นงาน การบ รณาการงานบร การว ชาการแก ส งคมก บการเร ยนการสอนและการว จ ย เป นไปอย างม ประส

More information

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย

การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา 2557 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 4 โดยใช ว ธ ท หลากหลาย โดย ม สปท ตตา ต งพรถ รก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information