Editor s Talk. Acer Tips. ควบค มสมาร ทโฟนผ านพ ซ ด วย AcerEXTEND

Size: px
Start display at page:

Download "Editor s Talk. Acer Tips. ควบค มสมาร ทโฟนผ านพ ซ ด วย AcerEXTEND"

Transcription

1

2 Editor s Talk ตลอดหลายป ท ผ านมา เกมคอมพ วเตอร ตกเป นจำาเลยของส งคมในเร องป ญหาเด กและเยาวชนอย หลายคร ง แต หากได ศ กษา อย างจร งจ งจะพบว า ม งานว จ ยทางว ชาการระด บนานาชาต มากมายท ย นย นว า เกมคอมพ วเตอร น น หากใช อย างถ กว ธ สามารถช วยสร าง ท กษะให ก บเด กๆ หร อแม แต น กธ รก จได ในหลายด าน ทางเอเซอร เองก สน บสน นเกมเมอร ในแนวทางท ถ กต องและเหมาะสม เราได ผล กด น e-sports และจ ดต งท ม Acer Green Team ข นมาเพ อเฟ นหาและส งเสร มเกมเมอร ไทยให ผงาดในก ฬาประเภทน ในระด บโลก ซ งเป นท ยอมร บแล วในหลายประเทศ โดยร วมม อก บทาง การ น า ออนไลน เจ าของล ขส ทธ HoN ในประเทศไทยเพ อดำาเน นภารก จด งกล าว เอเซอร ย งสร างสรรค ผล ตภ ณฑ ตอบโจทย เกมเมอร ท ม ความม งม นด วย Acer Aspire Predator และ Acer Gaming Monitor XB280HK ขนาด 28 น ว ท เรานำาเสนอใน Acer4U ฉบ บน เป นผล ตภ ณฑ ท ตอบโจทย การเล นเกมได เป นอย างด รวมถ งการใช งานหน กๆ ทำางาน ประเภทออกแบบกราฟ ค น บว าเป นร นท ให สเปคท อปข นเทพ นอกจากน ย งม โน ตบ ก Aspire V Nitro ท เหมาะสำาหร บเกมเมอร ท ชอบเด นทาง พกพาต ดต วไปได สบายๆ... ว าแล วอย ารอช าลองเป ดอ านก นด นะคร บ น ธ พ ทธ ประว ณวงศ ว ฒ ผ ช วยผ อำานวยการฝ ายการตลาด บร ษ ท เอเซอร คอมพ วเตอร จำาก ด ควบค มสมาร ทโฟนผ านพ ซ ด วย AcerEXTEND Acer Tips AcerEXTEND ฟ เจอร ท ช วยให ผ ใช สามารถควบค มส งงานสมาร ทโฟนได หลากหลาย ร ปแบบผ านทางคอมพ วเตอร อาศ ยการจำ าลองหน าจอม อถ อมาแสดงบนพ ซ และรองร บ การเช อมต อระหว างก นท งแบบย เอสบ และแบบไร สาย ทำ าให เราควบค มสมาร ทโฟนได จาก จอคอมพ วเตอร ได เลย ส งงานพ นฐานท วไป: เป ดป ด Wi-Fi, เป ดป ดโหมดประหย ดพล งงาน, พล กหน าจอ, เพ มลดเส ยง, เปล ยนหน า, เล อกค ย บอร ด ฯลฯ พ มพ ข อความ: พ มพ ข อความลงบนสมาร ทโฟนได โดยตรง โดยใช ค ย บอร ดของคอมพ วเตอร แช ตก นได เร วข น ไม ต องทนก บค ย บอร ดเล กๆ บนหน าจออ กต อไป ก อปป ข อม ล: ก อปป และวางข อม ลระหว างสมาร ทโฟนและพ ซ ได ง ายๆ เหม อนก บทำางานอย บนอ ปกรณ เด ยวก น เช น ก อปข อความจากเอกสารแล วไปวางใน LINE ได ในเส ยวว นาท ลากวางไฟล ข อม ล: โอนย ายไฟล ระหว างสองอ ปกรณ ได ง ายๆ แค ใช เมาส คล กลากไฟล ท ต องการ แล ววางใน เคร องอ กฝ งหน งได เลย แชร ภาพและว ด โอ: ส งภาพและว ด โอจากสมาร ทโฟนมาย งพ ซ ได ง ายกว าเด ม สะดวกกว าในการสำารองข อม ล โดยไฟล ด งกล าวจะถ กเก บไว ในโฟลเดอร ท กำ าหนดไว โดยอ ตโนม ต ส งล งก หน าเว บได ท นท : ล งก หน าเว บหร อ YouTube ท อย บนสมาร ทโฟน สามารถแชร มาย งพ ซ ได ง ายๆ เพ อด ก น บนหน าจอใหญ ท สบายตากว า ต วต ดต ง AcerEXTEND อย บนสมาร ทโฟนของเอเซอร ร นท รองร บโดยเช อมต อสมาร ทโฟน เข าก บพ ซ แล วเร ยกไฟล AcerEXTENDInstaller เพ อต ดต งใช งาน และส มผ สก บนว ตกรรม แห งการเช อมผสานโลกพ ซ และโลกโมบายเข าด วยก นท ล ำ าหน าเหน อใครได แล วว นน

3 เก ยวก บ เอเซอร ข าวประชาส มพ นธ น บแต ก อต งเม อป พ.ศ.2519 เอเซอร ม งม นท จะก าวข ามข อจำาก ดระหว างคนและ เทคโนโลย ด วยการเอาใจใส ก บการทำาตลาดผล ตภ ณฑ ไอท ภายใต แบรนด เอเซอร ในท กประเทศ ป จจ บ นเอเซอร เป นผ จ ดจำาหน ายคอมพ วเตอร เป นอ นด บสองในระด บโลก ท งในตลาดพ ซ และโน ตบ ก เอเซอร ได ร บรางว ล แบรนด โน ตบ คท ค มค าท ส ดแห งป 2014 ด วยร ปแบบการจ ดจำาหน ายผ านช องทางการจำาหน ายท ม ผลกำาไรและย งย นเป น ป จจ ยหล กของการเต บโตอย างต อเน องของเอเซอร ในขณะเด ยวก นความสำาเร จของ การควบรวมก จการก บเกตเวย อ แมชช น และแพคการ ด เบลล ทำาให บร ษ ทสามารถ เป นบร ษ ทระด บโลก เอเซอร ม งม นท จะออกแบบและสร างซ พพลายเชนท เป นม ตรก บ ส งแวดล อมโดยความร วมม อก บต วแทนจำาหน าย ผล ตภ ณฑ เอเซอร เร มเข าส ตลาดประเทศไทย ในป พ.ศ.2527 โดยบร ษ ทฯ ก อต งข น ในป พ.ศ.2536 ป จจ บ นบร ษ ทฯ เต บโตอย างรวดเร วและเป นท ไว วางใจของผ บร โภค ในประเทศไทย ด งจะเห นได จากผลสำารวจยอดขาย คอมพ วเตอร โน ตบ คส วนบ คคล ในประเทศไทย แบรนด เอเซอร เป นอ นด บ 1 ต งแต ป 2546 อย างต อเน องจนถ งป จจ บ น รายละเอ ยดโปรดเย ยมชมเว บไซต เอเซอร ได ร บรางว ล Best Value Notebook จาก เว บไซต ไอท ช อด ง NotebookSPEC.com ในฐานะ ท เป น แบรนด โน ตบ คท ค มค าท ส ดแห งป 2014 เป นการตอกย ำาให เห นว าเอเซอร ม การพ ฒนาท ไม หย ดย ง สร างสรรค ผล ตภ ณฑ ท หลากหลาย โดยคำาน งถ งประโยชน ใช สอยของผ บร โภคในราคาท ค มค าท ส ด เพ อให ผ บร โภคท กคนสามารถเล อกใช งานคอมพ วเตอร ได เหมาะก บไลฟ สไตล ของตนเอง ให ช ว ต ม ความสะดวกสบายย งข น Let s talk about Acer Predator G3 และ Aspire V Nitro Acer Gaming Machine สเปคส ดล ำา ในราคาท ค มค ากว าใคร Predator G3 สเปคเคร องใหม และม ประส ทธ ภาพส ง เล นเกมล น โน ตบ กเกมม งต วท อปประจำาซ ร ย Aspire V Nitro ก บสเปกท จ ดเต ม และ เคร องท เบาบางลง Aspire V Nitro ประส ทธ ภาพ หายห วงส าหร บเกมเมอร

4 2 เอเซอร ต วจร ง!! ครองแชมป ยอดขายอ นด บ 1 ต อเน อง 11 ป ซ อน สำาหร บคอมพ วเตอร โน ตบ คส วนบ คคลในประเทศไทยต งแต ป 2546 ถ งป จจ บ น เราย งพร อมพ ฒนา ร งสรรค นว ตกรรมท นำาสม ยและตอบโจทย ผ ใช ภายใต ด ไซน ท ลงต วท กการใช งาน เอเซอร ผ นำาอ นด บ 1 ในประเทศไทย รวมถ งผ นำาด านนว ตกรรม และแบรนด ท ได ร บความเช อม นจากท วโลก กว า 30 ป ท เอเซอร อย ในวงการอ ตสาหกรรมไอท ระด บโลก เอเซอร ม ความม งม นในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ให ง ายต อการใช งาน และได ร บความน าเช อถ อ สามารถตอบสนองความต องการของล กค าได เป นอย างด ขอขอบค ณผ ใช ท กท านท ให การสน บสน น และไว วางใจในผล ตภ ณฑ เอเซอร ท กประเภท ด งเห นได จากรางว ลการ นต มากมาย อ นด บ 1 ผลสำารวจยอดขายคอมพ วเตอร โน ตบ คส วนบ คคลในประเทศไทย ต งแต ป 2546 อย างต อเน องจนถ งป จจ บ น ป จจ บ นเอเซอร เป นผ ผล ตและจ ดจำ าหน ายคอมพ วเตอร เป นอ นด บ 2 ในระด บโลก ท งในตลาดพ ซ และโน ตบ ก ครองแชมป รางว ล Reader s Digest Trusted Brand ต อเน อง 15 ป ซ อน ต งแต ป โดยเป นคอมพ วเตอร ท ได ร บการยอมร บและความไว วางใจจากผ ใช เป นอ นด บต นๆ

5 3 World-Class, award-winning designs from Acer ความม งม นของ Acer ถ กถ ายทอดออกมาผ าน ผล ตภ ณฑ ต างๆ ซ งได ร บการยอมร บอย างต อเน อง ท งในด านนว ตกรรม เทคโนโลย และการออกแบบ ด งจะเห นจากรางว ลอ นทรงเก ยรต ระด บสากล มากมาย Aspire S7-392 Aspire V3 Acer K137 Aspire R7-572 Aspire U5-620 Liquid Z5 รางว ล Computex d&i awards 2014 จาก ผล ตภ ณฑ Notebook Aspire V3, All-In-One Aspire U5-620 และ Hybrid Ultrabook Aspire S7 ท สามารถผสมผสานความสะดวกสบายเข าก บ เทคโนโลย เพ อช ว ตท ง ายข น รางว ล International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award จาก ผล ตภ ณฑ Hybrid Notebook ท ง 2 ร น Aspire R7 และ Aspire S7 ท สะท อนถ งนว ตกรรมการออกแบบ และว ศวกรรมอ นโดดเด น รางว ล if Award 2014 จากผล ตภ ณฑ Hybrid Ultrabook Aspire R7, Projector K137 และ Smartphone Liquid Z5 ท ถ กยอมร บเร องการ ออกแบบท ล ำาหน าและคำาน งถ งประโยชน ใช สอยของ ผ ใช ได เป นอย างด เราย งคงก าวต อไป เพ อนำาเสนอนว ตกรรมใหม อย างไม หย ดย ง เพ อมอบโซล ช นท ลงต วก บไลฟ สไตล ของผ คนในย คใหม ให ด ท ส ด CES Award 2015 Good Design Award 2014 Most Powerful Award 2014 Computex d&i Award 2014 International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award if award 2014 Taiwan Excellence Gold Award award 2014 No.1 Brand Thailand, Marketeer Magazine reddot design award 2014 BE.S.T Value Smartphone Award 2013 BE.S.T Award 2013 Trusted Brand Award 2013 (LAPTOP magazine) Design and Engineering Award 2013 ได ร บการร บรอง EPEAT Gold Best Choice Award : Computex Taipei 2013 Green ICT 2013: Computex Taipei 2013 Best of the year 2013: PCMAG BEST OF CES 2012 (LAPTOP magazine) The Most Powerful Brand of Thailand 2012 Laptop Magazine, CES, USA 2012

6 4 Predator G3 Series and XB280HK Gaming Monitor ผสานความม นส ข ดส ดของพล งท เกมเมอร ต องการ ส ดยอดพ ซ และหน าจอท ด ท ส ดสำาหร บเกมเมอร ก บ Predator G3 Series และหน าจอร น XB280HK ขนาด 28 น ว ข มพล งท รองร บการวางแผนรบระด บเทพ และตอบสนองความเคล อนไหวได ฉ บไว เร วและแรงเต มสป ด มาพร อมด ไซน ท ด ด น แข งแกร ง สำาหร บคอเกมต วจร งต องห ามพลาด Predator G3 Series ยกระด บความเร าใจ พร อมล ยในท กเกม พล งประมวลผล จาก Intel 4 th Generation Core TM i Processor และกราฟ กการ ดจาก NVIDIA GeForce GTX พร อมแรมการ ดจอ 4GB ให ค ณม นส สะใจไม ม สะด ด สามารถต อก บจอภาพแบบม ออาช พ รองร บได ส งส ดถ ง 3 จอ และระบบเส ยงเซอร ราวด รอบท ศทาง ไม ว าจะเล มเกม หร อด หน ง ก เพล ดเพล นได เต มอรรถรส

7 5 Predator G3-605 Predator G3-605 Optical media drive Slidingdoor Front ventinghole Predator G3-448G1T00MGi/T009 DT.SPXST th Generation Intel Core i Processor (3.2GHz with Turbo Boost up to 3.4GHz, 6MB L3Cache) NVIDIA GeForce GTX-745 4GB (DVI+HDMI) Graphic Card (Enable NVIDIA SLI Graphics support Microsoft DirectX 11, 3D) Intel B85 Express Chipset RAM 8GB DDR3 up to 32GB, 1TB SATA HDD 7200rpm DVD-SuperMulti Drive, Multi-in-One Media Card Reader High-Definition Audio with 5.1-channel Surround Sound 10/100/1000Mbps LAN, Wake-on-LAN ready 10 USB Ports (4 USB 3.0 port & 6 USB 2.0 port) Power Supply 500 Watt Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service ราคารวม VAT 26,990 บาท Predator G3-478G2T00MGi/T010_W8 DT.SPXST th Generation Intel Core i Processor (3.4GHz with Turbo Boost up to 3.9GHz, 8MB L3Cache) NVIDIA GeForce GTX-745 4GB (DVI+HDMI) Graphic Card (Enable NVIDIA SLI Graphics support Microsoft DirectX 11, 3D) Windows 8.1 (64 Bit) Intel B85 Express Chipset RAM 8GB DDR3 up to 32GB, 2TB SATA HDD 7200rpm DVD-SuperMulti Drive, Multi-in-One Media Card Reader High-Definition Audio with 5.1-channel Surround Sound 10/100/1000Mbps LAN, Wake-on-LAN ready 10 USB Ports (4 USB 3.0 port & 6 USB 2.0 port) Power Supply 500 Watt Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service ราคารวม VAT 37,900 บาท ด ไซน ล ำ ง ายในการใช งาน ต วเคสของ Predator นอกจากจะม ล คท ด ด ด น ส ดเท ห ด ไซน ย งสอดร บก บการใช งานของค ณ ด วย Easy Swap Bays สะดวกในการถอดใส ฮาร ดด สก เสร มพ นท เก บข อม ลได อย างง ายดายก บ พ นท จ ดเก บรวมมากถ ง 12TB และย งม ระบบระบายความร อนอ จฉร ยะ Ice Tunnel ใช งานนาน ขนาดไหน เคร องก ไม ร อนง าย Indicator Top handle Front I/O Easy-swap expansion bay Headset cradle XB280HK Gaming Monitor ปฏ ว ต การร บชมภาพ เหน อกว า Full HD หน าจอขนาด 28 น ว ใหญ เต มตา ให ภาพช ด ท กรายละเอ ยด ระด บ 4K2K หร อ Ultra HD (3840 x 2160) โดดเด นเหม อนม ช ว ต มอบ ประสบการณ การเล นเกมระด บส ง ด วยภาพท ท งคมช ดและล นไหล ด วย NVIDIA G-SYNC เวลาตอบสนองท 1ms แสดงภาพได เร ว หมด ป ญหาเร องภาพฉ กขาด (Tearing) รวมไปถ ง อาการหน วง หร อกระต ก การออกแบบท ย ดหย น ปร บหน าจอตามล กษณะการใช งานจร งได อย างเต มท ด วยฐาน Acer ErgoStand ให ค ณสมบ ต พ เศษ ปร บความส งของจอภาพได ถ ง 150 มม. แหงนหน าจอได 120 องศา หม นหร อเอ ยงจอภาพอย างง ายดายต งแต -5 ถ ง 35 องศา ทำาได ท งแนวนอนและแนวต ง รวมถ งให พอร ตเช อมต อท ครบคร น ท ง USB 3.0 ท สามารถ ชาร จแบตเตอร อ ปกรณ พกพาของค ณได

8 6 Aspire All-In-One Z3-615 ท ส ดของความลงต ว หลากหลายฟ งก ช นในหน งเด ยว ออลอ นว นพ ซ Z3-615 หน าจอขนาด 23 น ว แบบ Full HD และเทคโนโลย IPS ให ความละเอ ยด คมช ด ท กองศาม มมอง ในร ปล กษณ ท เพร ยวบาง ประหย ดพ นท บนระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 ตอบโจทย การใช งาน และความบ นเท งได อย างลงต ว เป ยมประส ทธ ภาพ ความสามารถครบคร น ท ให เล อกท งหน าจอปกต และหน าจอส มผ ส นำาเสนอประสบการณ การใช งานท สะดวกสบาย พล งประมวลผล 4 th Generation Intel Core TM i Processor และกราฟ ก NVIDIA GeForce TM ให การทำางานท ล นไหล ไม ม สะด ด เสร มด วยลำ าโพงค ด านหน า Dolby Digital Plus TM Home Theater ให เส ยงทรงพล งม ม ต และย งสามารถเป ดเพลงจากสมาร ทโฟนของค ณได ผ านทาง Bluetooth Aspire Z G1T23MGi/T002_NT DQ.SVCST.002 ด ไซน เร ยบง าย เน นอ สระการใช งาน ค ณสามารถเล อกม มการร บชมท ด ท ส ด ด วยขาต ง ท สามารถปร บองศาเอ ยงได ต งแต -5 ถ ง 25 องศา สะดวกต อการใช งานของค ณได ท กไลฟ สไตล พร อม ฟ เจอร เด ดๆ อย าง Aspire Link ให ค ณเช อมต อและแชร ไฟล จากคอมพ วเตอร เคร องอ นได อย างง ายดาย และ ทำางานร วมก บ Acer BYOC* ได เป นอย างด Aspire Z G1T23MGi/T002_W8T DQ.SVBST.002 Aspire Z th Generation Intel Core i5-4570t Processor (2.9GHz with Turbo Boost up to 3.6GHz, 4MB L3Cache), NVIDIA GeForce GT 840M, 2 GB DDR3 23 Full HD, Non-Touch Screen IPS LED-backlit LCD with aspect ratio 1920 x GB DDR3 Memory, 1TB SATA HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One, HD audio support 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth 4.0 LE Integrated 1.0 MP HD high-sense webcam Two front-facing speakers, Microphone-in port, Line-out jack HDMI -in/out port, Wireless Keyboard + Mouse 6 USB Ports (USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4), Micro USB 3.0 port Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-site service ราคารวม VAT 26,990 บาท 4 th Generation Intel Core i5-4570t Processor (2.9GHz with Turbo Boost up to 3.6GHz, 4MB L3Cache), NVIDIA GeForce GT 840M, 2 GB DDR3 Genuine Windows bit 23 Multi Touch Screen Full HD, IPS LED-backlit LCD with aspect ratio 1920 x GB DDR3 Memory, 1TB SATA HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One, HD audio support 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth 4.0 LE Integrated 1.0 MP HD high-sense webcam Two front-facing speakers, Microphone-in port, Line-out jack HDMI -in/out port, Wireless Keyboard + Mouse 6 USB Ports (USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4), Micro USB 3.0 port Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-site service ราคารวม VAT 32,990 บาท

9 7 Aspire ZC-606 Aspire ZC-610 Aspire All-In-One Series Aspire U5-620 ออลอ นว นพ ซ จะปร บเปล ยนสไตล การใช งานของค ณให สะดวกย งข น หลากหลายฟ งก ช น ครบในหน งเด ยว ด วยขนาดท เล กกว าเดสก ท อปท วไป ให ค ณประหย ดพ นท ใช สอยบนโต ะทำางาน พอร ตต างๆม มาให อย างครบคร น ภายใต ร ปล กษณ ด ไซน ท ท นสม ย เป นเอกล กษณ ใช งานได ง าย พร อมให การตอบสนองท รวดเร ว และล นไหล โดยออลอ นว นพ ซ จากเอเซอร ม มาให ค ณได เล อกใช หลากหลายร น เพ อให เหมาะก บไลฟ สไตล การใช งานในท กๆร ปแบบ Aspire All-In-One Aspire ZC G5020Mi/T004 DQ.SS7ST th Generation Intel Core i3-4010u Processor (1.7GHz,3MB L3 Cache) Intel HD Graphic 19.5 Non-Touch Screen LED Technology with 16:9 aspect ratio 4GB DDR3 Memory, 1TB SATA HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One, HD audio support 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth Webcam 1MP, Wireless Keyboard + Mouse 4 USB Ports (Front USB 3.0 x 1, Rear USB 3.0 x 1 & USB 2.0 x 2) Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service ราคารวม VAT 17,990 บาท Aspire ZC-610 Aspire ZC G5020Mi/T001_NT DQ.SUJST.001 Intel Celeron J1900 Processor (2M Cache, 2.0GHz up to 2.42 GHz) 19.5 Non-Touch Screen LED Technology with 16:9 aspect ratio 2GB DDR3 Memory, 500GB SATA HDD DVD-Super Multi, Multi-in-One media Reader 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth Integrated Dolby Digital Plus Home Theater Webcam 2MP, USB Keyboard + Mouse 4 USB Ports (Front USB 3.0 x 1, Rear USB 2.0 x 3) Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Years On-Site service ราคารวม VAT 11,990 บาท Aspire ZC G5020Mi/T001_NT DQ.SUHST.001 Intel Pentium J2900 Processor (2M Cache, 2.66GHz up to 2.41GHz) 19.5 Non-Touch Screen LED Technology with 16:9 aspect ratio 4GB DDR3 Memory, 500GB SATA HDD DVD-Super Multi, Multi-in-One media Reader 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth Integrated Dolby Digital Plus Home Theater Webcam 2MP, USB Keyboard + Mouse 4 USB Ports (Front USB 3.0 x 1, Rear USB 2.0 x 3) Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Years On-Site service ราคารวม VAT 13,990 บาท Aspire U G1T23MGi/T001_W8T DQ.SUPST th Generation Intel Core i7-4702mq Processor (2.2GHz with Turbo Boost up to 3.1GHz, 6MB L3Cache) NVIDIA GeForce GTX 850M, 2 GB GDDR5 Genuine Windows 8 64-bit Intel HD Graphics technology 23 Multi Touch Screen LED(10 points), Full HD 1920 x 1080 pixel resolution 8GB DDR3, 1TB SATA HDD DVD Super Multi, Multi-in-One Card Reader Integrated Full HD high-sense webcam Stereo speakers with Dolby Digital Plus Home Theater 10/100/1000Mbps LAN, Wireless LAN a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE HDMI-in with MHL 2.0 port, HDMI-out port 5 USB Ports (2 Side/USB 3.0, 3 Rear/USB 2.0) Wireless Keyboard and Wireless Mouse Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year on-site service ราคารวม VAT 49,990 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

10 8 Aspire TC-605 ปลดปล อยความค ดสร างสรรค ตอบโจทย ท กการทำางาน คอมพ วเตอร เดสก ท อปท เหมาะสำาหร บท กคน ด ไซน ท นสม ย สอดร บต อการใช งาน พอร ตต างๆม มาให อย างครบถ วน สเปคท หลากหลาย ให อ สระในการสร างสรรค ผลงาน ทำางานได เต มประส ทธ ภาพ จะใช งานเบาๆ หร อใช งานหน กๆ ใช ด หน ง ฟ งเพลง หร อเล นเกมออนไลน ให ค ณเพล นเพล นก บความบ นเท งได อย างเต มท Aspire TC G5000M/T027 DT.SRQST.027 Intel Pentium G3240 Processor (3.1GHz, 3MB L3 Cache) Intel H81 Express Chipset Intel H81 HD Graphic RAM 2GB (DDR3), 500GB HDD DVD-SuperMulti Drive Multi-in-One, High-Definition Audio Support 10/100/1000Mbps LAN 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, Audio Ports D-Sub VGA, HDMI Port Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 10,900 บาท Aspire TC G1T00M/T030 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.50 GHz, 3MB Cache) Intel H81 Express Chipset Intel HD Graphic RAM 4GB (DDR3), HDD 1TB DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor and1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 12,900 บาท Aspire TC G1T00Mi/T031 DT.SRQST th Generation Intel Core TM i Processor (3.50GHz, 3MB Cache) Intel H81 Express Chipset Intel HD Graphic RAM 4GB (DDR3), HDD 1TB DVD-Super Multi, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Local & Labor and 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 13,900 บาท Aspire TC G1T00MGi/T041 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.5GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 710 (2GB) Graphic Card (Support Microsoft DirectX 11) Intel H81 Express Chipset 4GB DDR3 up to 16GB, 1TB HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 15,900 บาท Aspire TC G1T00Mi/T033 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.2GHz with Turbo Boost up to 3.40GHz, 6M Cache) Intel H81 Express Chipset RAM 4GB DDR3 up to 16GB,1TB HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor and1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 16,900 บาท Aspire TC G1T00MGi/T034 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.2GHz with Turbo Boost up to 3.40 GHz, 6M Cache) NVIDIA GeForce GT-710 (2GB) Graphic Card Graphics Memory (DDR3), Microsoft DirectX 11 Intel H81 Express Chipset RAM 4GB DDR3 up to 16 GB, HDD 1TB DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 18,900 บาท Aspire TC G1T00MGi/T035 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.6GHz up to 4.00 GHz, 8MB Cache) Intel H81 Express Chipset NVIDIA GeForce GT-710 (2 GB) Graphic Card RAM 4GB (DDR3), HDD 1TB DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor and1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 23,900 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - สำาหร บพ ซ ท กร น ราคาน ย งไม รวมราคาจอมอน เตอร - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

11 9 Liquid Jade อ ตล กษณ แห งด ไซน ความงามท น มนวล 8,990.- (ราคารวม VAT) Black White Android Kitkat จอกว าง 5 IPS HD ( ) CPU MT6582 Quad Core 1.3 GHz RAM 2 GB / ROM 16 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM กล องหล ง 13MP Auto focus, F1.8 และ LED flash light กล องหน า 2MP Ulta-thin 7.5 mm Curved Shape รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz or 850/2100 MHz SPEED ระบบเส ยง DTS TM HD Sound Battery 2100 mah. HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps สมาร ทโฟนขนาด 5 น ว ให ความหร หราท กการส มผ ส พ นผ วโค งมน เบาบาง จ บถ อได ถน ดม อ แฝงด วยความแข งแกร ง ก บหน าจอ Corning Gorilla Glass 3 ให ค ณใช งานได อย างม นใจ พร อมจ บภาพว นาท ประท บใจได อย างสมจร ง ด วย กล อง 13 ล านพ กเซล F1.8 เสร มด วยฟ เจอร เด ด Bright Magic ถ ายได สวยงาม แม ในสภาวะแสงน อย Liquid Z500 เต มท กอรรถรส ส ส นของความบ นเท ง 5,990.- (ราคารวม VAT) Silver Android Kitkat Black จอกว าง 5 IPS HD ( ) กล องหล ง 8MP พร อม Auto-focus, F2.0 กล องหน า 2MP รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz or 850/2100 MHz Dual Micro Sim SPEED CPU MT6582 Quad core 1.3GHz RAM 2 GB / ROM 16 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM และ AcerRapid TM Battery 2000 mah. HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps Liquid X1 ความสง าท ด ด น 11,990.- (ราคารวม VAT) Android Kitkat จอกว าง 5.7 HD ( ), 257PPi กล องหล ง 13MP พร อม Auto focus, F1.8, Fast Focus และ LED Flash Light กล องหน า 2MP LTE 4G : 800/1800/2100/2600 MHz (Speed up to 150 Mbps.) รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz Red SPEED CPU MT6592 Octa Core 1.7 GHz RAM 2 GB / ROM 16 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM และ AcerRapid TM ระบบเส ยง DTS TM HD Sound Battery 2700 mah. HSDPA 42 Mbps HSUPA 5.76 Mbps Liquid Z4 Dual Micro Sim ด ไซน เพ อท กคน ส สดท กม มมอง Liquid Leap สายร ดข อม ออ จฉร ยะ เช อมต อท กย างก าวของค ณ 2,590.- (ราคารวม VAT) White Black 2,990.- (ราคารวม VAT) Android Jelly Bean จอกว าง 4 WVGA ( ) กล องหล ง 5MP พร อม Auto-focus และไฟแฟลซ LED รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz SPEED CPU MT6572m Dual core 1.3GHz RAM 512 MB / ROM 4 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM และ AcerRapid TM ลำาโพงหน า ระบบเส ยง DTS TM Sound HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps รองร บ Android 4.3 ข นไป หร อ ios 7 ข นไป หน าจอท ชสกร น ขนาด 1 OLED (128x32) ต ดตามท กก จกรรม ของค ณในท กเวลา เป นร โมตควบค มการเล นเพลง ของสมาร ทโฟน ใช ร วมก บแอพล เคช น Acer Leap Manager แบตเตอร รองร บการใช งาน ได นานถ ง 1 ส ปดาห แจ งเต อนข อความ หร อสายเร ยกเข า บนหน าจอ สามารถก นน ำาได ล กส งส ด 1 เมตร เป นเวลาส งส ด 30 นาท *ราคาส นค าท กร นรวมภาษ ม ลค าเพ ม 7% *สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท ต วแทนจำาหน ายเอเซอร สมาร ทโฟน ท วประเทศ โปรแกรมผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ต วแทนจำาหน าย เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

12 10 Iconia Talk S Dual Micro SIM แฟ บเล ดร นใหม ให ค ณไม พลาดท กการส อสาร เป นท งแท บเล ตและสมาร ทโฟนในเคร องเด ยว จะท องเว บ เล นโซเซ ยล หร อโทรศ พท ให ค ณไม พลาดท กการส อสาร รองร บ ระบบ 3G และ 4G LTE ด ไซน ต วเคร องด สง า และเร ยบง าย หน าจอขนาด 7 น ว จ บถ อได กระช บถน ดม อ แต ย งคงแสดงภาพ ได ช ดเจนเต มตา ส วนแบตเตอร สามารถสแตนด บายร บสาย ได 300 ช วโมง และรองร บการใช งานได ต อเน องถ ง 8-9 ช วโมง 7,990.- (ราคารวม VAT ) Android 4.4 Kitkat จอกว าง 7 IPS HD ( ) กล องหล ง 5MP, กล องหน า 2MP ลดการสะท อนของแสง แสดงภาพได ช ดเจนแม ใช งานกลางแจ ง LTE 4G : 800/900/1800/2100/2600 MHz (Speed up to 150 Mbps.) Qualcomm Snapdragon MSM8916 processor (Quad-core Cortex-A GHz) RAM 1 GB / ROM 16 GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD card Max. to 128 GB หน าจอเคล อบก นรอยน วม อ ด ใหม สะอาดตลอดการใช งาน รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 850/900/1900/2100 MHz Iconia B1-810 เพ มส ส นไลฟ สไตล ให ช ว ตอ นเทรนด แท บเล ตร นล าส ดจากเอเซอร ท จะทำาให ช ว ตค ณม ส ส น และน าท ง ด วยด ไซน หลากส บ งบอกสไตล ความเป นค ณ น ำาหน กเบา พกพาสะดวก หน าจอขนาด 8 น ว เคล อบป องก นรอยน วม อ มาอย างด ช วยลดคราบสกปรก แสดงผลได คมช ดท กม มมอง เล นส อม ลต ม เด ยได ไร ท ต ใช งานได ยาวนานกว า 7 ช วโมง มาพร อมฟ เจอร เด ด อย าง Acer Touch WakeApp ให ค ณ ใช งานได สะดวก และง ายดาย 4,990.- (ราคารวม VAT ) Android 4.4 Kitkat จอกว าง 8 IPS HD ( ) กล องหล ง 5MP, กล องหน า 0.3MP ลดการสะท อนของแสง แสดงภาพได ช ดเจนแม ใช งานกลางแจ ง เพ ยงแค ปลายน วเคาะหน าจอ 2 คร ง ก สามารถตรงเข าส แอพโปรดได ท นท Intel Atom processor Z3735G (Quad-core 1.33 GHz, up to 1.83 GHz) RAM 1 GB / ROM 16 GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD card Max. to 64 GB หน าจอเคล อบก นรอยน วม อ ด ใหม สะอาดตลอดการใช งาน รองร บ Wi-Fi b/g/n

13 11 Iconia A1-830 แท บเล ตบางเฉ ยบ เต มประส ทธ ภาพการใช งาน Acer BYOC จ บเก บไฟล ซ งค และแบ งป น 4,990.- (ราคารวม VAT ) Android Jelly Bean 4.2 Upgradable to Android 4.4 KitKat จอกว าง 7.9 อ ตราส วน 4 : 3 (1024x768) กล องหล ง 5MP, กล องหน า 2MP ด ไซน เร ยบหร บางเพ ยง 8.15 มม. ร ศม ม มมองท กว างถ ง 178 องศา ด วยเทคโนโลย IPS Intel Atom TM Z2560 Processor (1.6 GHz) RAM 1GB / ROM 16GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD Card Max. to 32 GB เช อมต อสะดวกข นด วย Bluetooth รองร บ Wi-Fi b/g/n Acer BYOC ให ค ณสร างระบบคลาวด ส วนต ว (Build Your Own Cloud) บนอ ปกรณ ของค ณเองผ านเคร อข ายแบบไร สาย สามารถเช อมต อและแชร ไฟล ระหว างอ ปกรณ ต างๆ ท งคอมพ วเตอร พ ซ โน ตบ ค แท บเล ต หร อสมาร ทโฟน ได มากส ดถ ง 32 เคร อง ไม ว าจะถ ายภาพจากสมาร ทโฟนนำาไปลงบนแท บเล ต หร อฟ งเพลงท เก บบนเคร องคอมพ วเตอร ของค ณจากทางสมาร โฟน ก สามารถทำาได จากท กท และท กเวลา ปราศจากข อจำาก ดด านพ นท เก บข อม ล โดยใช งานผ านแอพล เคช น abphoto, abfile, abdocs, ab Music ซ งสามารถ ดาวน โหลดได ฟร ท ง Android, ios และ Windows abphoto abdocs abfile abmusic ศ กษาข อม ลการใช งานเพ มเต มได ท Iconia B1-730HD เก บบ นท กความประท บใจ แชร ความส ขได ท กช วงเวลา Iconia A1-713 ส มผ สอ สระของโลกกว าง เช อมต อช ว ตก บส งคมออนไลน B1-730HD B , ,990.- (ราคารวม VAT ) (ราคารวม VAT ) Android Jelly Bean 4.2 Upgradable to Android 4.4 KitKat B1-730HD จอกว าง 7 HD, 16:10 (1280 x 800) / B1-730 จอกว าง 7 SD, 16:9 (1024 x 600) ม GPS ในต ว ใช Google Maps กล องหล ง 2MP กล องหน า 0.3MP หน าจอ IPS ม มมองกว าง 178 องศา (B1-730HD) หน าจอ TN Twisted Nematic (B1-730) * B1-730 ม เฉพาะส ดำา Black White Intel Atom Z2560 Processor (1.6 GHz) RAM 1GB / ROM 8GB เพ มความจ ได ด วย Micro SD card Max. to 32 GB เช อมต อสะดวกข นด วย Bluetooth รองร บ Wi-Fi b/g/n Blue Red 4,490.- (ราคารวม VAT) Android Jelly Bean 4.2 Upgradable to Android 4.4 KitKat จอกว าง 7 (WSVGA) อ ตราส วน 16 : 9 (1024 x 600) ม ฟ งก ช นโทรศ พท สามารถโทรได กล องหล ง 2MP กล องหน า 0.3MP ถ อง ายในม อเด ยว Silver CPU MTK MT8382 Quad-Core 1.3GHz Cortex TM A7 RAM 1GB / ROM 8GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD Card Max. to 32 GB เช อมต อสะดวกข นด วย Bluetooth รองร บ 3G 900/2100 MHz Black

14 12 Aspire Switch Series ปร บเปล ยนสไตล เพ มศ กยภาพการทำางาน Aspire Switch 11 และ Aspire Switch 10 ไฮบร ดโน ตบ คอ จฉร ยะ มอบอ สระแห งการ ใช งานท หลากหลาย สามารถปร บเปล ยนได ถ ง 4 ร ปแบบ ด วยอ ปกรณ เสร ม Docking Keyboard และระบบ Acer Snap Hinge TM สามารถถอดหร อเช อมต อค ย บอร ดเข าก บ หน าจอได อย างง ายดาย รองร บการทำางานและไลฟ สไตล ได อย างลงต ว ตอบโจทย การใช งาน ท กท ท กเวลา ประมวลผลได รวดเร วฉ บไว ด วยซ พ ย 4 th Intel Core TM Processor บนระบบ ปฏ บ ต การ Windows 8.1 ล าส ด จ ดการงานเอกสารต างๆได แสนสบาย จะเล นไฟล ม ลต ม เด ย หร อท องเว บก โหลดได อย างราบร น พร อมมอบความสะดวกย งข นด วยปากกา Acer Active Pen (เฉพาะร น Aspire Switch 11) ให ค ณข ดเข ยน ใช งานได อ สระ สร างสรรค งานได อย างเต มท Laptop Tablet Display Tent ส ส นช ว ตช วาท โดดเด นด งด ดใจ หน าจอ IPS ความละเอ ยดระด บ Full HD ให ภาพช ดเจนสมจร งท กม มมอง แข งแกร งทนทานป องก นรอยข ดข วน ก บ กระจก Corning Gorilla Glass 3 พร อมเทคโนโลย พ เศษจากเอเซอร Zero Air Gap ท ช วยลดแสงสะท อนเม ออย กลางแดด เสร มด วยเทคโนโลย LumiFlex TM ให ส ส นท สดใสช ดเจนในท กสภาพแวดล อม Aspire Switch 11 Aspire Switch 10 Intel Core TM i processor RAM 4GB LPDDR3 + HDD 500GB (Docking Keyboard) กล องหน า HD 720p (Audio/Video Recording) รองร บท กการพล ก การพ บ การเช อม หร อถอดค ย บอร ดออกจากเคร อง 25,900.- (ราคารวม VAT ) 1.50GHz 4012Y RAM 4GB SSD 60GB HDD 500GB (Keyboard) จอกว าง 11.6 IPS Full HD Touch screen (1920 x 1080) Windows 8.1 Single Language (64 bit) เช อมต ออ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro HDMI / Micro SD / USB 3.0 รองร บ Wi-Fi a/b/g/n 29,900.- (ราคารวม VAT ) 1.60GHz 4202Y RAM 4GB SSD 128GB HDD 500GB (Keyboard) Warranty 2 Years Parts & Labor Intel Z3735F processor (Quad Core 1.33GHz) RAM 2GB DDR3L/eMMC 64GB + HDD 500GB (Docking Keyboard) กล องหน า 2MP HD รองร บท กการพล ก การพ บ การเช อม หร อถอดค ย บอร ด ออกจากเคร อง 15,900.- (ราคารวม VAT ) จอกว าง 10.1 IPS Touch screen Windows 8.1 with Bing (32 bit) / Microsoft Office 365 Personal เช อมต ออ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro HDMI / Micro SD / Micro USB รองร บ 3G หร อ รองร บ Wi-Fi a/b/g/n 17,900.- (ราคารวม VAT ) Warranty 1 Year Parts & Labor Acer recommends Windows 8

15 Aspire Switch 12 ปร บเปล ยนสไตล เต มอ มท กร ปแบบการใช งาน 13 Notebook Pad Tent Display Desktop Aspire Switch 12 Intel Core TM M-5Y10a Processor RAM 4GB LPDDR3 / SSD 128GB จอกว าง 12.5 IPS Full HD Touchscreen (1920 x 1080) Windows 8.1 Single Language (64-bit) กล องหน า 720p HD audio/ video recording รองร บท กการพล ก การพ บ การเช อม หร อถอดค ย บอร ดออกจากเคร อง Iconia W1-810 เช อมต ออ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro HDMI / Micro SD / Micro USB รองร บ Wi-Fi a/b/g/n แท บเล ตว นโดวส ครบท งเร องงานและความบ นเท ง 29,900.- Free Acer Active Pen (ราคารวม VAT ) Warranty 2 Years Parts & Labor * ค ย บอร ดเป นอ ปกรณ เสร ม Iconia W1-810 Intel Atom TM Processor (Quad Core 1.33GHz) RAM 1GB DDR3L / emmc 32GB กล องหน า 2MP / กล องหล ง 2MP เปล ยนโหมดการทำางานได สะดวกท ง Tablet, Productivity จอกว าง 8 IPS HD Touchscreen (1280 x 800) Windows 8.1 with Bing (32-bit) / Microsoft Office 365 Personal เช อมต อก บอ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro SD Card / Micro USB รองร บ Wi-Fi b/g/n 6,900.- (ราคารวม VAT ) Warranty 1 Year Parts & Labor

16 14 Aspire Hybrid Ultrabook Aspire R13 และ Aspire S7 เป น Hybrid Ultrabook ท เอเซอร ภาคภ ม ใจนำาเสนอ ด วยด ไซน ท ล ำาหน าเก นกว าใคร ค ณสมบ ต ท เหน อกว าโน ตบ คท วไป ตอบสนอง การใช งานได ท กร ปแบบ ท ง Work, View & play ลงต วในเคร องเด ยว Aspire R13 จ นตนาการชาญฉลาด จ ดประกายความค ดสร างสรรค Aspire S7 เบาบาง เต มประส ทธ ภาพ ท กร ปแบบการใช งาน Aspire R7-371T-70L5 NX.MQQST.001 Aspire S G25ews NX.MT2ST th Generation Intel Core TM i7-4510u processor (2.0GHz up to 3.1GHz, 4MB L3 Cache) Windows 8.1 (64 bit) RAM 8GB LPDDR3, SSD 256GB Weight 1.5 kg 13.3 Full HD IPS (1920x1080 pixel) Acer ComfyView TM LED Integrated 10 point multi-touch USB 3.0 port, HDMI TM port with HDCP support Dolby Digital Plus Home TM Theater Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 49,900 บาท 5 th Generation Intel Core i7-5500u processor (2.4GHz up to 2.9GHz_4MB L3 cache) Windows 8.1 (64 bit) RAM 8GB DDR3L, SSD 256GB Weight 1.3 Kg 13.3 WQHD (2560 x 1440 pixel) Acer Cine Crystal LED with integrated multi-touch Dolby Digital Plus Home Theater audio enhancement Dual band wireless AC, ac/a/b/g/n HDMI port with HDCP support 2 x USB 3.0 port with one featuring power-off USB charging Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 59,900 บาท Aspire V Nitro เกมม งโน ตบ คสเปคเทพ ด ไซน ส ดพร เม ยม ด ไซน ท บางและด ด น สร างสรรค มาเพ อเกมเมอร ต วจร ง สเปคเทพ หน าจอคมช ด มาพร อมการ ดจอต วท อปอย าง NVIDIA GeForce GTX 860M ให การ ตอบสนองท ล นไหล ให ค ณเต มท ก บจ งหวะความม นส จากเกมท ค ณช นชอบได ท กท ท กเวลา Aspire VN7-591G-590Z NX.MQLST.003 Aspire VN7-591G-70KH NX.MQLST.004 Aspire VN7-791G-76WE NX.MQRST th Generation Intel Core i5-4210h Processor (2.8GHz up to 3.4GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB GDDR5 Windows 8.1 (64 bit) RAM 16GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.4kg 15.6 Full HD (1920 x 1080 pixel) Acer CineCrystal TM LED Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 39,900 บาท Acer recommends Windows 8 4 th Generation Intel Core i7-4710hq Processor (2.5GHz up to 3.5GHz, 6MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB GDDR5 Windows 8.1 (64 bit) RAM 16GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.4kg 15.6 Full HD (1920 x 1080 pixel) Acer CineCrystal TM LED Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 44,900 บาท 4 th Generation Intel Core i7-4710hq Processor (2.5GHz up to 3.5GHz, 6MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB GDDR5 Windows 8.1 (64 bit) RAM 16GB DDR3L, HDD 1TB + SSD 8GB Weight 3.0kg 6x Blu-Ray Disc (RW) 17.3 Full HD (1920 x 1080 pixel) Acer CineCrystal TM LED Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 49,900 บาท

17 Aspire V3 ด ไซน เบาบาง รองร บการใช งานท ครบคร น โน ตบ คท เหมาะก บท กคน รองร บการใช งานท ครบคร น ในร ปล กษณ ท เบาบาง มาพร อมแบตเตอร ท ใช ได นาน ให อ สระแก ผ ใช ไม ว าจะทำางาน หร อ สร างสรรค รวมถ งเพล ดเพล นไปก บม ลต ม เด ยต างๆ 15 Aspire V CS NX.MPGST.004 Aspire V BT NX.MPFST.002 Pearl White Aspire V F9 NX.MPFST.003 Pearl White 4 th Generation Intel Core TM i3-4005u Processor (1.7GHz, 3MB L3 Cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 1.5 kg 13.3 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor 4 th Generation Intel Core i5-4210u Processor (1.7GHz up to 2.7GHz, 3MB L3 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 1.5kg 13.3 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor 4 th Generation Intel Core i7-4510u Processor (2.0GHz up to 3.1GHz, 4MB L3 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 1.5kg 13.3 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 14,900 บาท ราคารวม VAT 18,900 บาท ราคารวม VAT 23,900 บาท Aspire E Series โน ตบ คด ไซน พร เม ยมส ดคลาสส ค น ำาหน กเบา ให ความคล องต วในการ พกพา ประส ทธ ภาพเต มเป ยม ตอบสนองค ณได อย างเต มท ครอบคล ม ท กการใช งาน ฉลาด รวดเร ว และใช ง าย Aspire ES1 อ สระในการทำางาน พกพาไปได ท กท Aspire ES1-111M-P156 NX.MSNST.001 Intel Pentium TM Quad Core N3540 Processor (2.16GHz up to 2.66GHz, 2MB L2 Cache) Windows 8.1 with Bing RAM 2GB DDR3L, HDD 320GB Weight 1.29 kg 11.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 HDMI TM port with HDCP support USB 3.0 Warranty 1 Year Parts & Labor Aspire E3 สะดวกพกพา ประส ทธ ภาพเต มเป ยม Aspire E3-111-P5EP Aspire E3-111-P3BU NX.MQCST.002 NX.MQBST.003 Brown Quatz Blue Exclusive Intel Pentium TM Quad Core N3530 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 2MB L2 Cache) Windows 8.1 with Bing RAM 2GB DDR3L, HDD 320GB Weight 1.29 kg HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 9,990 บาท ราคารวม VAT 9,990 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - แบตเตอร ร Notebook ท กร น ร บประก น 1 ป เต ม - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

18 16 Aspire E5 ความสมบ รณ แบบในท กๆว นของช ว ต โน ตบ คเป ยมประส ทธ ภาพ เร วและแรงย งกว า จ ดเต มท กการใช งาน ด วยหน วยประมวลผลประส ทธ ภาพส ง จาก AMD Radeon TM หร อ Intel processor ตอบสนอง ได อย างล นไหล เต มเต มความสมบ รณ แบบในการเด นทางของค ณ ด วยน ำาหน กเคร องท เบา พกพาได คล องต ว และใช งานได ยาวนาน เพราะม แบตเตอร ถ ง 6 เซลล ท มากกว าโน ตบ คท วไป ให ค ณใช งานได ยาวนาน 7 ชม. เป นค ห เด นทาง พร อมไปก บค ณได ท กท รองร บการทำางานได ท กร ปแบบ Aspire E5-411-C6ZJ Aspire E5-411-P3CL NX.MLQST.009 NX.MLQST.010 Intel Celeron N2840 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 1MB L2 cache) Windows 8.1 with Bing (64 bit) RAM 2GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor Intel Pentium Quad Core N3540 Processor (2.16GHz up to 2.66GHz, 2MB L2 cache) Windows 8.1 with Bing (64 bit) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 10,490 บาท ราคารวม VAT 12,490 บาท Aspire E5-411-C2BE NX.MQDST.001 Pearl White Aspire E5-411-P1CR Aspire E5-411-P9RJ NX.MLQST.002 NX.MQDST.002 Pearl White Aspire E5-531G-P4A4 NX.MNSST M Intel Celeron N2830 Processor (2.16GHz up to 2.41GHz, 1MB L2 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 10,900 บาท Intel Pentium Quad Core N3530 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 2MB L2 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 11,900 บาท Intel Pentium 3556U Processor (1.7GHz, 2MB L3 cache) NVIDIA GeForce GT 810M 1GB RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.5kg 15.6 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 12,900 บาท Acer recommends Windows 8

19 17 Aspire E5 ความสมบ รณ แบบในท กๆว นของช ว ต Aspire E5-411G-P647 Aspire E5-411G-P3GH NX.MRXST.001 NX.MRYST.001 Pearl White Aspire E RX Aspire E W1 NX.MN2ST.005 NX.MN6ST.006 Pearl White Aspire E5-471G-3718 Aspire E5-471G-3294 NX.MN3ST.006 NX.MN7ST.005 Pearl White Intel Pentium TM Quad Core N3530 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 2MB L2 Cache) NVIDIA GeForce GT 820M 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 HDMI TM port with HDCP support USB 3.0 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 12,900 บาท 820M 4 th Generation Intel Core TM i3-4005u Processor (1.7GHz, 3MB L3 Cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 14,900 บาท 4 th Generation Intel Core TM i3-4005u Processor (1.7GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 820M 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 15,900 บาท 820M Aspire E5-471G-56YK Aspire E5-471G-53C8 Aspire E5-572G-78HY Aspire E5-421G-45L0 Special Price NX.MN3ST.002 NX.MN7ST.002 Pearl White 820M NX.MQ0ST M NX.MNQST th Generation Intel Core TM i5-4210u Processor (1.7GHz up to 2.7GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 820M 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 18,900 บาท 4 th Generation Intel Core TM i7-4712mq Processor (2.3GHz up to 3.3GHz, 6MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 840M 2GB RAM 8GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5 kg 15.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 25,900 บาท AMD A-Series A Processor (1.5GHz, 2MB L2 Cache) AMD Radeon TM R5 M240 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor 13,900 ราคารวม VAT 11,900 บาท Aspire E5-551G-T4A3 Aspire E5-551G-T57G Aspire E5-551G-F4U1 NX.MLEST.002 NX.MLEST.001 NX.MLEST.004 AMD A-Series A B Processor (1.9GHz up to 3.2GHz, 4MB L2 Cache) AMD Radeon TM R7 M265 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5 kg 15.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 15,900 บาท AMD A-Series A B Processor (1.9GHz up to 3.2GHz, 4MB L2 Cache) AMD Radeon TM R7 M265 2GB RAM 8GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5kg 15.6 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 16,900 บาท AMD FX-7500B Processor (2.1GHz up to 3.3GHZ, 4MB L2 Cache) AMD Radeon TM R7 M265 2GB RAM 8GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5 kg 15.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 19,900 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - แบตเตอร ร Notebook ท กร น ร บประก น 1 ป เต ม - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

20 18 Acer Accessories ราคาพ เศษ Cable HDMI cable A500/501/510/511/ 700/701,W510/511 ราคารวม VAT 578 บาท USB to Ethernet for NB S3 /W500/W4/Switch 10 ราคารวม VAT 482 บาท Acer HDMI to VGA S3/P3/W700/W701/W510/W511/ S7/TMX313/W4/Switch 10 ราคารวม VAT 621 บาท 24 PIN VGA/RJ 45 Cable ราคารวม VAT 891 บาท Tablet and Smartphone Acer Stylus with Spring Transparent Tip (Silver) Acer Sleeve Bag Mineral Gray for Switch 10 Crunch Cover for W4 Keyboard Docking for W4 Acer Crunch Cover for A1-830 Acer Protective Film for A1-830 Acer Protective Case for B1-720 Acer Protective Case for A1-713 ย มได สบายใจ ด วยบร การส ดพ เศษ สำาหร บ Acer Smartphone ท กร น เพราะเราเข าใจท กความต องการในการส อสารย คน ย มได สบายใจ ไม ขาดการต ดต อ แม เคร องม ป ญหา ด วยบร การหล งการขายส ดพ เศษโดยเอเซอร เป นแบรนด แรกในวงการ ให ล กค าสามารถย มเคร องเอเซอร สมาร ทโฟนใช ฟร ระหว างซ อมโดยไม ม ค าใช จ ายใดๆ 1. ข อกำ หนดและเง อนไขการให บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อมน ม ระยะเวลาต งแต ว นน ถ ง 31 ธ.ค หร อจนกว าจะม การเปล ยนแปลงจากบร ษ ท เอเซอร คอมพ วเตอร จำ ก ด 2. บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม สำ หร บส นค า เอเซอร สมาร ทโฟน ท กร น ท อย ในระยะเวลา 1 ป น บจากว นท ซ อส นค า (ไม รวมเคร องท หน าจอแตกชำ ร ด หร อเคร องตกน ำ ) 3. การให บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม เฉพาะกรณ ท เคร องไม สามารถซ อมเสร จได ภายใน 1 ว นทำ การ 4. บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม เฉพาะท ศ นย บร การ เอเซอร 11 สาขาท วประเทศ 5. ล กค าต องแสดงบ ตรประชาชน หร อเอกสารแสดงตน เพ อใช เป นหล กฐานในการขอร บส ทธ โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายใดๆ ท งส น 6. ขอสงวนส ทธ ในการให บร การเคร องใช ระหว างซ อม เป นไปตามร น และเง อนไขท ทาง บร ษ ทฯ กำ หนด รวมถ งส ทธ ในการแก ไข เปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า 7. กรณ เก ดความเส ยหาย หร อส ญหาย ของเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม ล กค าผ ร บบร การเป นผ ร บผ ดชอบค าเส ยหายด งกล าว สอบถามและด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท Acer Service Center โทร หร อ

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends

igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends Digital Life / Future Foresight 2020: Unveil SMEs in Mega Trends igital Life Future Foresight 2020 : Unveil SMEs in Mega Trends โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม โดย สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม สารบ ญ หน า ภาค 1 : Hello Digital 1 Hello Digital 1

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) เคร องโทรคมนาคมและอ ปกรณ น ม ความสอดคล องตาม ข อกำหนดของ กทช.

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) เคร องโทรคมนาคมและอ ปกรณ น ม ความสอดคล องตาม ข อกำหนดของ กทช. ค ม อการใช งาน ผล ตภ ณฑ น ผ านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการก จการ โทรคมนาคมแห งชาต (กทช.) ว าม ค ณสมบ ต สอดคล อง ตามมาตรฐานทางเทคน คหร อข อกำหนดของเคร อง โทรคมนาคมและอ ปกรณ ท กำหนดโดยคณะกรรมการ ก จการโทรคมนาคมแห

More information

ค ม อการแก ไขป ญหาเบ องต น

ค ม อการแก ไขป ญหาเบ องต น ค ม อการแก ไขป ญหาเบ องต น HL-2240D HL-2250DN HL-2270DW ข อควรระว ง!! เม อค ณทำการต ดต งเคร องเป นคร งแรก บราเดอร แนะนำให ค ณอ านข อม ลเพ มเต มเก ยวก บห วข อ การถอดอ ปกรณ ป องก นของ ต วเคร อง อย างละเอ

More information

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน)

ค ม อการใช งาน บร ษ ท สามารถ ไอ-โมบาย จำก ด (มหาชน) ค ม อการใช งาน ผล ตภ ณฑ น ผ านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการก จการ โทรคมนาคมแห งชาต (กทช.)ว าม ค ณสมบ ต สอดคล องตาม มาตรฐานทางเทคน คหร อข อกำหนดของเคร องโทรคมนาคม และอ ปกรณ ท กำหนดโดยคณะกรรมการก จการโทรคมนาคม

More information

ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช

ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช 1 ค าน า โน ตบ ค ค ม อผ ใช ค าน า สารบ ญ บทท 1 ค าน า สารบ ญ... 1-2 ระเบ ยบข อบ งค บและถ อยแถลง... 1-4 ถ อยแถลงการรบกวนทางความถ ว ทย FCC-B... 1-4 เง อนไข FCC... 1-4 ความสอดคล องก บ CE... 1-4 ระเบ ยบข อบ

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท ใน หน าจอเร มต น ให ป ดไปทางซ าย แล

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC

TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC TH6954 ค ม อผ ใช โน ตบ ค PC ก มภาพ นธ 2012 สารบ ญ บทท 1: แนะนำโน ตบ คพ ซ เก ยวก บค ม อผ ใช น... 6 หมายเหต สำหร บค ม อฉบ บน... 6 ข อควรระว งเพ อความปลอดภ ย... 7 การเตร ยมโน ตบ คพ ซ ของค ณ... 11 บทท 2: ทำความร

More information

ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด

ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด ระบบ DCN Next Generation การจ ดการการประช มท สมบ รณ แบบท ส ด 2 ระบบ DCN Next Generation ประสบการณ ท งหมดท ค ณจะได ร บจากการประช ม โครงสร างและประส ทธ ภาพท เหมาะอย างย งในการประช ม ความน าเช อถ อท ได ร

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

ECO-NOVATION ในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานได ร วมแรงร วมใจตอบแทนส งด ๆ ค นส ส งคมและส งแวดล อม โดยม ก จกรรมท น าสนใจ ด งน

ECO-NOVATION ในว นงานคณะผ บร หารและพน กงานได ร วมแรงร วมใจตอบแทนส งด ๆ ค นส ส งคมและส งแวดล อม โดยม ก จกรรมท น าสนใจ ด งน ECO-NOVATION กล มบร ษ ทจ เอเบ ลส งเสร มบรรยากาศและว ฒนธรรมองค กร ให เป นองค กร ต วอย าง ท สน บสน นเร อง GREEN IT โดยม งเน นเทคโนโลย ท ประหย ด พล งงานและเป นม ตรก บส งแวดล อม การสร างจ ตส ำน กการร กษา ส

More information

ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย

ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย MFC-7360 ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย ก อนการใช งานเคร องบราเดอร ค ณจำเป นต องต ดต งฮาร ดแวร และต ดต งซอฟท แวร เข าก บเคร องคอมพ วเตอร ของค ณ เส ยก อน โปรดอ านค ม อน โดยละเอ ยดเพ อการต ดต งเคร องท ถ กว

More information

ข อก าหนด การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น (สกท.)

ข อก าหนด การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น (สกท.) ข อก าหนด การจ ดซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น (สกท.) ข อก าหนดการจ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ 1 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น (สกท.) ม คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 2

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 2 หน วยท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความหมายของคอมพ วเตอร 2. ประเภทของคอมพ วเตอร 3. องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 4. ค ณสมบ ต ของคอมพ วเตอร 5. บทบาทของคอมพ วเตอร ในช

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ

รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ รายงานผลการด าเน นงาน งวดท 4 รายงานผลการศ กษาน าร องฉบ บสมบ รณ น าเสนอ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว นท 31 พฤษภาคม 2555 ส ญญาจ างท ปร กษา เลขท ส ญญา 2554 / 72 ระหว

More information

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ๒๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๑๐๐ เคร อง/ช ด

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ๒๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๕๐ เคร อง ๑๐๐ เคร อง/ช ด ร างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (คร งท 2) ๑. ความเป

More information

Hero Black พ มพ คร งท 3 ค ม อผ ใช

Hero Black พ มพ คร งท 3 ค ม อผ ใช Hero Black พ มพ คร งท 3 ค ม อผ ใช GoPro Be a HERO ม ส วนร วมก บ GoPro ได ท facebook.com/gopro สาหร บรายการส นค าอ นๆ ของ GoPro ทาการเก บเก ยวความร และ แบ งป นภาพของค ณพร อมเข าร วมก บความเคล อนไหวของ GoPro

More information

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม 1 คำนำ ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม เด กและเยาวชน ช เวลาอย ก บส อว นละไม ต ากว า 8 ช วโมง รวมๆ แล วมากกว าเวลาเร ยน มากกว า เวลาท อย ก บครอบคร ว แนวโน มในอนาคต ส อไอซ ท ส อออนไลน

More information

จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม

จ านวน จ านวน จ านวน ๒๔๐ เคร อง ๑๒๒ เคร อง ๓๖๒ ช ด. ด งน น จ งจ าเป นต องจ ดหาเคร องไมโครคอมพ วเตอร เคร องคอมพ วเตอร Notebook เพ มเต ม และทดแทนของเด ม ร างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ ดซ อระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ พร อมการต ดต ง ระบบซอฟแวร Microsoft office ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ส าหร บโครงการเพ มประส ทธ ภาพการใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

Mother Day. Happy. TrueBusiness. Business Technology Workstyle Innovation. August 2015. Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน ายยานยนต

Mother Day. Happy. TrueBusiness. Business Technology Workstyle Innovation. August 2015. Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน ายยานยนต TrueBusiness Read on MObile device ios Android Win8 Business Technology Workstyle Innovation Happy August 2015 Mother Day Cloud โครงสร างพ นฐาน ทางธ รก จย คด จ ตอล Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน

More information

หล กเกณฑ และแนวทางการจ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทย และองค กรปกครองส วนท องถ นในการก าก บด แลของจ งหว ด

หล กเกณฑ และแนวทางการจ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทย และองค กรปกครองส วนท องถ นในการก าก บด แลของจ งหว ด หล กเกณฑ และแนวทางการจ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ของหน วยงานในส งก ดกระทรวงมหาดไทย และองค กรปกครองส วนท องถ นในการก าก บด แลของจ งหว ด โดย นางบ ษราค ม หว งศ ร จ ตร น กว ชาการคอมพ วเตอร ช านาญการพ เศษ ส วนย

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 แบบแสดงรายการข อม ลประจาป (แบบ 561) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จาก ด (มหาชน) Advanced Info Service Public Company Limited (ADVANC) สารบ ญ หน า ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1.

More information

BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND

BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND BEYOND TECHNOLOGY SUPER-FAST BROADBAND โครงข ายข อม ลเหน อระด บ เช อมโยงอ นเทอร เน ตความเร วส งท ด ท ส ดด วยเทคโนโลย Wireline และ Wireless เป นถนนโทรคมนาคมเช อมโยงท กพ นท ส งตรงการส อสารท มากกว าและด กว

More information

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ...

(ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ... (ร าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ ดหาระบบคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เพ อทดแทนเคร องเด ม งบลงท นป 2558 องค การขนส งมวลชนกร งเทพ... ด วยองค การขนส งมวลชนกร งเทพ ม ความประสงค ดาเน นการตามโครงการจ

More information