Editor s Talk. Acer Tips. ควบค มสมาร ทโฟนผ านพ ซ ด วย AcerEXTEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Editor s Talk. Acer Tips. ควบค มสมาร ทโฟนผ านพ ซ ด วย AcerEXTEND"

Transcription

1

2 Editor s Talk ตลอดหลายป ท ผ านมา เกมคอมพ วเตอร ตกเป นจำาเลยของส งคมในเร องป ญหาเด กและเยาวชนอย หลายคร ง แต หากได ศ กษา อย างจร งจ งจะพบว า ม งานว จ ยทางว ชาการระด บนานาชาต มากมายท ย นย นว า เกมคอมพ วเตอร น น หากใช อย างถ กว ธ สามารถช วยสร าง ท กษะให ก บเด กๆ หร อแม แต น กธ รก จได ในหลายด าน ทางเอเซอร เองก สน บสน นเกมเมอร ในแนวทางท ถ กต องและเหมาะสม เราได ผล กด น e-sports และจ ดต งท ม Acer Green Team ข นมาเพ อเฟ นหาและส งเสร มเกมเมอร ไทยให ผงาดในก ฬาประเภทน ในระด บโลก ซ งเป นท ยอมร บแล วในหลายประเทศ โดยร วมม อก บทาง การ น า ออนไลน เจ าของล ขส ทธ HoN ในประเทศไทยเพ อดำาเน นภารก จด งกล าว เอเซอร ย งสร างสรรค ผล ตภ ณฑ ตอบโจทย เกมเมอร ท ม ความม งม นด วย Acer Aspire Predator และ Acer Gaming Monitor XB280HK ขนาด 28 น ว ท เรานำาเสนอใน Acer4U ฉบ บน เป นผล ตภ ณฑ ท ตอบโจทย การเล นเกมได เป นอย างด รวมถ งการใช งานหน กๆ ทำางาน ประเภทออกแบบกราฟ ค น บว าเป นร นท ให สเปคท อปข นเทพ นอกจากน ย งม โน ตบ ก Aspire V Nitro ท เหมาะสำาหร บเกมเมอร ท ชอบเด นทาง พกพาต ดต วไปได สบายๆ... ว าแล วอย ารอช าลองเป ดอ านก นด นะคร บ น ธ พ ทธ ประว ณวงศ ว ฒ ผ ช วยผ อำานวยการฝ ายการตลาด บร ษ ท เอเซอร คอมพ วเตอร จำาก ด ควบค มสมาร ทโฟนผ านพ ซ ด วย AcerEXTEND Acer Tips AcerEXTEND ฟ เจอร ท ช วยให ผ ใช สามารถควบค มส งงานสมาร ทโฟนได หลากหลาย ร ปแบบผ านทางคอมพ วเตอร อาศ ยการจำ าลองหน าจอม อถ อมาแสดงบนพ ซ และรองร บ การเช อมต อระหว างก นท งแบบย เอสบ และแบบไร สาย ทำ าให เราควบค มสมาร ทโฟนได จาก จอคอมพ วเตอร ได เลย ส งงานพ นฐานท วไป: เป ดป ด Wi-Fi, เป ดป ดโหมดประหย ดพล งงาน, พล กหน าจอ, เพ มลดเส ยง, เปล ยนหน า, เล อกค ย บอร ด ฯลฯ พ มพ ข อความ: พ มพ ข อความลงบนสมาร ทโฟนได โดยตรง โดยใช ค ย บอร ดของคอมพ วเตอร แช ตก นได เร วข น ไม ต องทนก บค ย บอร ดเล กๆ บนหน าจออ กต อไป ก อปป ข อม ล: ก อปป และวางข อม ลระหว างสมาร ทโฟนและพ ซ ได ง ายๆ เหม อนก บทำางานอย บนอ ปกรณ เด ยวก น เช น ก อปข อความจากเอกสารแล วไปวางใน LINE ได ในเส ยวว นาท ลากวางไฟล ข อม ล: โอนย ายไฟล ระหว างสองอ ปกรณ ได ง ายๆ แค ใช เมาส คล กลากไฟล ท ต องการ แล ววางใน เคร องอ กฝ งหน งได เลย แชร ภาพและว ด โอ: ส งภาพและว ด โอจากสมาร ทโฟนมาย งพ ซ ได ง ายกว าเด ม สะดวกกว าในการสำารองข อม ล โดยไฟล ด งกล าวจะถ กเก บไว ในโฟลเดอร ท กำ าหนดไว โดยอ ตโนม ต ส งล งก หน าเว บได ท นท : ล งก หน าเว บหร อ YouTube ท อย บนสมาร ทโฟน สามารถแชร มาย งพ ซ ได ง ายๆ เพ อด ก น บนหน าจอใหญ ท สบายตากว า ต วต ดต ง AcerEXTEND อย บนสมาร ทโฟนของเอเซอร ร นท รองร บโดยเช อมต อสมาร ทโฟน เข าก บพ ซ แล วเร ยกไฟล AcerEXTENDInstaller เพ อต ดต งใช งาน และส มผ สก บนว ตกรรม แห งการเช อมผสานโลกพ ซ และโลกโมบายเข าด วยก นท ล ำ าหน าเหน อใครได แล วว นน

3 เก ยวก บ เอเซอร ข าวประชาส มพ นธ น บแต ก อต งเม อป พ.ศ.2519 เอเซอร ม งม นท จะก าวข ามข อจำาก ดระหว างคนและ เทคโนโลย ด วยการเอาใจใส ก บการทำาตลาดผล ตภ ณฑ ไอท ภายใต แบรนด เอเซอร ในท กประเทศ ป จจ บ นเอเซอร เป นผ จ ดจำาหน ายคอมพ วเตอร เป นอ นด บสองในระด บโลก ท งในตลาดพ ซ และโน ตบ ก เอเซอร ได ร บรางว ล แบรนด โน ตบ คท ค มค าท ส ดแห งป 2014 ด วยร ปแบบการจ ดจำาหน ายผ านช องทางการจำาหน ายท ม ผลกำาไรและย งย นเป น ป จจ ยหล กของการเต บโตอย างต อเน องของเอเซอร ในขณะเด ยวก นความสำาเร จของ การควบรวมก จการก บเกตเวย อ แมชช น และแพคการ ด เบลล ทำาให บร ษ ทสามารถ เป นบร ษ ทระด บโลก เอเซอร ม งม นท จะออกแบบและสร างซ พพลายเชนท เป นม ตรก บ ส งแวดล อมโดยความร วมม อก บต วแทนจำาหน าย ผล ตภ ณฑ เอเซอร เร มเข าส ตลาดประเทศไทย ในป พ.ศ.2527 โดยบร ษ ทฯ ก อต งข น ในป พ.ศ.2536 ป จจ บ นบร ษ ทฯ เต บโตอย างรวดเร วและเป นท ไว วางใจของผ บร โภค ในประเทศไทย ด งจะเห นได จากผลสำารวจยอดขาย คอมพ วเตอร โน ตบ คส วนบ คคล ในประเทศไทย แบรนด เอเซอร เป นอ นด บ 1 ต งแต ป 2546 อย างต อเน องจนถ งป จจ บ น รายละเอ ยดโปรดเย ยมชมเว บไซต เอเซอร ได ร บรางว ล Best Value Notebook จาก เว บไซต ไอท ช อด ง NotebookSPEC.com ในฐานะ ท เป น แบรนด โน ตบ คท ค มค าท ส ดแห งป 2014 เป นการตอกย ำาให เห นว าเอเซอร ม การพ ฒนาท ไม หย ดย ง สร างสรรค ผล ตภ ณฑ ท หลากหลาย โดยคำาน งถ งประโยชน ใช สอยของผ บร โภคในราคาท ค มค าท ส ด เพ อให ผ บร โภคท กคนสามารถเล อกใช งานคอมพ วเตอร ได เหมาะก บไลฟ สไตล ของตนเอง ให ช ว ต ม ความสะดวกสบายย งข น Let s talk about Acer Predator G3 และ Aspire V Nitro Acer Gaming Machine สเปคส ดล ำา ในราคาท ค มค ากว าใคร Predator G3 สเปคเคร องใหม และม ประส ทธ ภาพส ง เล นเกมล น โน ตบ กเกมม งต วท อปประจำาซ ร ย Aspire V Nitro ก บสเปกท จ ดเต ม และ เคร องท เบาบางลง Aspire V Nitro ประส ทธ ภาพ หายห วงส าหร บเกมเมอร

4 2 เอเซอร ต วจร ง!! ครองแชมป ยอดขายอ นด บ 1 ต อเน อง 11 ป ซ อน สำาหร บคอมพ วเตอร โน ตบ คส วนบ คคลในประเทศไทยต งแต ป 2546 ถ งป จจ บ น เราย งพร อมพ ฒนา ร งสรรค นว ตกรรมท นำาสม ยและตอบโจทย ผ ใช ภายใต ด ไซน ท ลงต วท กการใช งาน เอเซอร ผ นำาอ นด บ 1 ในประเทศไทย รวมถ งผ นำาด านนว ตกรรม และแบรนด ท ได ร บความเช อม นจากท วโลก กว า 30 ป ท เอเซอร อย ในวงการอ ตสาหกรรมไอท ระด บโลก เอเซอร ม ความม งม นในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ให ง ายต อการใช งาน และได ร บความน าเช อถ อ สามารถตอบสนองความต องการของล กค าได เป นอย างด ขอขอบค ณผ ใช ท กท านท ให การสน บสน น และไว วางใจในผล ตภ ณฑ เอเซอร ท กประเภท ด งเห นได จากรางว ลการ นต มากมาย อ นด บ 1 ผลสำารวจยอดขายคอมพ วเตอร โน ตบ คส วนบ คคลในประเทศไทย ต งแต ป 2546 อย างต อเน องจนถ งป จจ บ น ป จจ บ นเอเซอร เป นผ ผล ตและจ ดจำ าหน ายคอมพ วเตอร เป นอ นด บ 2 ในระด บโลก ท งในตลาดพ ซ และโน ตบ ก ครองแชมป รางว ล Reader s Digest Trusted Brand ต อเน อง 15 ป ซ อน ต งแต ป โดยเป นคอมพ วเตอร ท ได ร บการยอมร บและความไว วางใจจากผ ใช เป นอ นด บต นๆ

5 3 World-Class, award-winning designs from Acer ความม งม นของ Acer ถ กถ ายทอดออกมาผ าน ผล ตภ ณฑ ต างๆ ซ งได ร บการยอมร บอย างต อเน อง ท งในด านนว ตกรรม เทคโนโลย และการออกแบบ ด งจะเห นจากรางว ลอ นทรงเก ยรต ระด บสากล มากมาย Aspire S7-392 Aspire V3 Acer K137 Aspire R7-572 Aspire U5-620 Liquid Z5 รางว ล Computex d&i awards 2014 จาก ผล ตภ ณฑ Notebook Aspire V3, All-In-One Aspire U5-620 และ Hybrid Ultrabook Aspire S7 ท สามารถผสมผสานความสะดวกสบายเข าก บ เทคโนโลย เพ อช ว ตท ง ายข น รางว ล International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award จาก ผล ตภ ณฑ Hybrid Notebook ท ง 2 ร น Aspire R7 และ Aspire S7 ท สะท อนถ งนว ตกรรมการออกแบบ และว ศวกรรมอ นโดดเด น รางว ล if Award 2014 จากผล ตภ ณฑ Hybrid Ultrabook Aspire R7, Projector K137 และ Smartphone Liquid Z5 ท ถ กยอมร บเร องการ ออกแบบท ล ำาหน าและคำาน งถ งประโยชน ใช สอยของ ผ ใช ได เป นอย างด เราย งคงก าวต อไป เพ อนำาเสนอนว ตกรรมใหม อย างไม หย ดย ง เพ อมอบโซล ช นท ลงต วก บไลฟ สไตล ของผ คนในย คใหม ให ด ท ส ด CES Award 2015 Good Design Award 2014 Most Powerful Award 2014 Computex d&i Award 2014 International CES Innovations 2014 Design and Engineering Award if award 2014 Taiwan Excellence Gold Award award 2014 No.1 Brand Thailand, Marketeer Magazine reddot design award 2014 BE.S.T Value Smartphone Award 2013 BE.S.T Award 2013 Trusted Brand Award 2013 (LAPTOP magazine) Design and Engineering Award 2013 ได ร บการร บรอง EPEAT Gold Best Choice Award : Computex Taipei 2013 Green ICT 2013: Computex Taipei 2013 Best of the year 2013: PCMAG BEST OF CES 2012 (LAPTOP magazine) The Most Powerful Brand of Thailand 2012 Laptop Magazine, CES, USA 2012

6 4 Predator G3 Series and XB280HK Gaming Monitor ผสานความม นส ข ดส ดของพล งท เกมเมอร ต องการ ส ดยอดพ ซ และหน าจอท ด ท ส ดสำาหร บเกมเมอร ก บ Predator G3 Series และหน าจอร น XB280HK ขนาด 28 น ว ข มพล งท รองร บการวางแผนรบระด บเทพ และตอบสนองความเคล อนไหวได ฉ บไว เร วและแรงเต มสป ด มาพร อมด ไซน ท ด ด น แข งแกร ง สำาหร บคอเกมต วจร งต องห ามพลาด Predator G3 Series ยกระด บความเร าใจ พร อมล ยในท กเกม พล งประมวลผล จาก Intel 4 th Generation Core TM i Processor และกราฟ กการ ดจาก NVIDIA GeForce GTX พร อมแรมการ ดจอ 4GB ให ค ณม นส สะใจไม ม สะด ด สามารถต อก บจอภาพแบบม ออาช พ รองร บได ส งส ดถ ง 3 จอ และระบบเส ยงเซอร ราวด รอบท ศทาง ไม ว าจะเล มเกม หร อด หน ง ก เพล ดเพล นได เต มอรรถรส

7 5 Predator G3-605 Predator G3-605 Optical media drive Slidingdoor Front ventinghole Predator G3-448G1T00MGi/T009 DT.SPXST th Generation Intel Core i Processor (3.2GHz with Turbo Boost up to 3.4GHz, 6MB L3Cache) NVIDIA GeForce GTX-745 4GB (DVI+HDMI) Graphic Card (Enable NVIDIA SLI Graphics support Microsoft DirectX 11, 3D) Intel B85 Express Chipset RAM 8GB DDR3 up to 32GB, 1TB SATA HDD 7200rpm DVD-SuperMulti Drive, Multi-in-One Media Card Reader High-Definition Audio with 5.1-channel Surround Sound 10/100/1000Mbps LAN, Wake-on-LAN ready 10 USB Ports (4 USB 3.0 port & 6 USB 2.0 port) Power Supply 500 Watt Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service ราคารวม VAT 26,990 บาท Predator G3-478G2T00MGi/T010_W8 DT.SPXST th Generation Intel Core i Processor (3.4GHz with Turbo Boost up to 3.9GHz, 8MB L3Cache) NVIDIA GeForce GTX-745 4GB (DVI+HDMI) Graphic Card (Enable NVIDIA SLI Graphics support Microsoft DirectX 11, 3D) Windows 8.1 (64 Bit) Intel B85 Express Chipset RAM 8GB DDR3 up to 32GB, 2TB SATA HDD 7200rpm DVD-SuperMulti Drive, Multi-in-One Media Card Reader High-Definition Audio with 5.1-channel Surround Sound 10/100/1000Mbps LAN, Wake-on-LAN ready 10 USB Ports (4 USB 3.0 port & 6 USB 2.0 port) Power Supply 500 Watt Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service ราคารวม VAT 37,900 บาท ด ไซน ล ำ ง ายในการใช งาน ต วเคสของ Predator นอกจากจะม ล คท ด ด ด น ส ดเท ห ด ไซน ย งสอดร บก บการใช งานของค ณ ด วย Easy Swap Bays สะดวกในการถอดใส ฮาร ดด สก เสร มพ นท เก บข อม ลได อย างง ายดายก บ พ นท จ ดเก บรวมมากถ ง 12TB และย งม ระบบระบายความร อนอ จฉร ยะ Ice Tunnel ใช งานนาน ขนาดไหน เคร องก ไม ร อนง าย Indicator Top handle Front I/O Easy-swap expansion bay Headset cradle XB280HK Gaming Monitor ปฏ ว ต การร บชมภาพ เหน อกว า Full HD หน าจอขนาด 28 น ว ใหญ เต มตา ให ภาพช ด ท กรายละเอ ยด ระด บ 4K2K หร อ Ultra HD (3840 x 2160) โดดเด นเหม อนม ช ว ต มอบ ประสบการณ การเล นเกมระด บส ง ด วยภาพท ท งคมช ดและล นไหล ด วย NVIDIA G-SYNC เวลาตอบสนองท 1ms แสดงภาพได เร ว หมด ป ญหาเร องภาพฉ กขาด (Tearing) รวมไปถ ง อาการหน วง หร อกระต ก การออกแบบท ย ดหย น ปร บหน าจอตามล กษณะการใช งานจร งได อย างเต มท ด วยฐาน Acer ErgoStand ให ค ณสมบ ต พ เศษ ปร บความส งของจอภาพได ถ ง 150 มม. แหงนหน าจอได 120 องศา หม นหร อเอ ยงจอภาพอย างง ายดายต งแต -5 ถ ง 35 องศา ทำาได ท งแนวนอนและแนวต ง รวมถ งให พอร ตเช อมต อท ครบคร น ท ง USB 3.0 ท สามารถ ชาร จแบตเตอร อ ปกรณ พกพาของค ณได

8 6 Aspire All-In-One Z3-615 ท ส ดของความลงต ว หลากหลายฟ งก ช นในหน งเด ยว ออลอ นว นพ ซ Z3-615 หน าจอขนาด 23 น ว แบบ Full HD และเทคโนโลย IPS ให ความละเอ ยด คมช ด ท กองศาม มมอง ในร ปล กษณ ท เพร ยวบาง ประหย ดพ นท บนระบบปฏ บ ต การ Windows 8.1 ตอบโจทย การใช งาน และความบ นเท งได อย างลงต ว เป ยมประส ทธ ภาพ ความสามารถครบคร น ท ให เล อกท งหน าจอปกต และหน าจอส มผ ส นำาเสนอประสบการณ การใช งานท สะดวกสบาย พล งประมวลผล 4 th Generation Intel Core TM i Processor และกราฟ ก NVIDIA GeForce TM ให การทำางานท ล นไหล ไม ม สะด ด เสร มด วยลำ าโพงค ด านหน า Dolby Digital Plus TM Home Theater ให เส ยงทรงพล งม ม ต และย งสามารถเป ดเพลงจากสมาร ทโฟนของค ณได ผ านทาง Bluetooth Aspire Z G1T23MGi/T002_NT DQ.SVCST.002 ด ไซน เร ยบง าย เน นอ สระการใช งาน ค ณสามารถเล อกม มการร บชมท ด ท ส ด ด วยขาต ง ท สามารถปร บองศาเอ ยงได ต งแต -5 ถ ง 25 องศา สะดวกต อการใช งานของค ณได ท กไลฟ สไตล พร อม ฟ เจอร เด ดๆ อย าง Aspire Link ให ค ณเช อมต อและแชร ไฟล จากคอมพ วเตอร เคร องอ นได อย างง ายดาย และ ทำางานร วมก บ Acer BYOC* ได เป นอย างด Aspire Z G1T23MGi/T002_W8T DQ.SVBST.002 Aspire Z th Generation Intel Core i5-4570t Processor (2.9GHz with Turbo Boost up to 3.6GHz, 4MB L3Cache), NVIDIA GeForce GT 840M, 2 GB DDR3 23 Full HD, Non-Touch Screen IPS LED-backlit LCD with aspect ratio 1920 x GB DDR3 Memory, 1TB SATA HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One, HD audio support 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth 4.0 LE Integrated 1.0 MP HD high-sense webcam Two front-facing speakers, Microphone-in port, Line-out jack HDMI -in/out port, Wireless Keyboard + Mouse 6 USB Ports (USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4), Micro USB 3.0 port Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-site service ราคารวม VAT 26,990 บาท 4 th Generation Intel Core i5-4570t Processor (2.9GHz with Turbo Boost up to 3.6GHz, 4MB L3Cache), NVIDIA GeForce GT 840M, 2 GB DDR3 Genuine Windows bit 23 Multi Touch Screen Full HD, IPS LED-backlit LCD with aspect ratio 1920 x GB DDR3 Memory, 1TB SATA HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One, HD audio support 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth 4.0 LE Integrated 1.0 MP HD high-sense webcam Two front-facing speakers, Microphone-in port, Line-out jack HDMI -in/out port, Wireless Keyboard + Mouse 6 USB Ports (USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4), Micro USB 3.0 port Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-site service ราคารวม VAT 32,990 บาท

9 7 Aspire ZC-606 Aspire ZC-610 Aspire All-In-One Series Aspire U5-620 ออลอ นว นพ ซ จะปร บเปล ยนสไตล การใช งานของค ณให สะดวกย งข น หลากหลายฟ งก ช น ครบในหน งเด ยว ด วยขนาดท เล กกว าเดสก ท อปท วไป ให ค ณประหย ดพ นท ใช สอยบนโต ะทำางาน พอร ตต างๆม มาให อย างครบคร น ภายใต ร ปล กษณ ด ไซน ท ท นสม ย เป นเอกล กษณ ใช งานได ง าย พร อมให การตอบสนองท รวดเร ว และล นไหล โดยออลอ นว นพ ซ จากเอเซอร ม มาให ค ณได เล อกใช หลากหลายร น เพ อให เหมาะก บไลฟ สไตล การใช งานในท กๆร ปแบบ Aspire All-In-One Aspire ZC G5020Mi/T004 DQ.SS7ST th Generation Intel Core i3-4010u Processor (1.7GHz,3MB L3 Cache) Intel HD Graphic 19.5 Non-Touch Screen LED Technology with 16:9 aspect ratio 4GB DDR3 Memory, 1TB SATA HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One, HD audio support 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth Webcam 1MP, Wireless Keyboard + Mouse 4 USB Ports (Front USB 3.0 x 1, Rear USB 3.0 x 1 & USB 2.0 x 2) Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service ราคารวม VAT 17,990 บาท Aspire ZC-610 Aspire ZC G5020Mi/T001_NT DQ.SUJST.001 Intel Celeron J1900 Processor (2M Cache, 2.0GHz up to 2.42 GHz) 19.5 Non-Touch Screen LED Technology with 16:9 aspect ratio 2GB DDR3 Memory, 500GB SATA HDD DVD-Super Multi, Multi-in-One media Reader 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth Integrated Dolby Digital Plus Home Theater Webcam 2MP, USB Keyboard + Mouse 4 USB Ports (Front USB 3.0 x 1, Rear USB 2.0 x 3) Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Years On-Site service ราคารวม VAT 11,990 บาท Aspire ZC G5020Mi/T001_NT DQ.SUHST.001 Intel Pentium J2900 Processor (2M Cache, 2.66GHz up to 2.41GHz) 19.5 Non-Touch Screen LED Technology with 16:9 aspect ratio 4GB DDR3 Memory, 500GB SATA HDD DVD-Super Multi, Multi-in-One media Reader 10/100/1000 MHz LAN, Wireless LAN, Bluetooth Integrated Dolby Digital Plus Home Theater Webcam 2MP, USB Keyboard + Mouse 4 USB Ports (Front USB 3.0 x 1, Rear USB 2.0 x 3) Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Years On-Site service ราคารวม VAT 13,990 บาท Aspire U G1T23MGi/T001_W8T DQ.SUPST th Generation Intel Core i7-4702mq Processor (2.2GHz with Turbo Boost up to 3.1GHz, 6MB L3Cache) NVIDIA GeForce GTX 850M, 2 GB GDDR5 Genuine Windows 8 64-bit Intel HD Graphics technology 23 Multi Touch Screen LED(10 points), Full HD 1920 x 1080 pixel resolution 8GB DDR3, 1TB SATA HDD DVD Super Multi, Multi-in-One Card Reader Integrated Full HD high-sense webcam Stereo speakers with Dolby Digital Plus Home Theater 10/100/1000Mbps LAN, Wireless LAN a/b/g/n, Bluetooth 4.0 LE HDMI-in with MHL 2.0 port, HDMI-out port 5 USB Ports (2 Side/USB 3.0, 3 Rear/USB 2.0) Wireless Keyboard and Wireless Mouse Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year on-site service ราคารวม VAT 49,990 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

10 8 Aspire TC-605 ปลดปล อยความค ดสร างสรรค ตอบโจทย ท กการทำางาน คอมพ วเตอร เดสก ท อปท เหมาะสำาหร บท กคน ด ไซน ท นสม ย สอดร บต อการใช งาน พอร ตต างๆม มาให อย างครบถ วน สเปคท หลากหลาย ให อ สระในการสร างสรรค ผลงาน ทำางานได เต มประส ทธ ภาพ จะใช งานเบาๆ หร อใช งานหน กๆ ใช ด หน ง ฟ งเพลง หร อเล นเกมออนไลน ให ค ณเพล นเพล นก บความบ นเท งได อย างเต มท Aspire TC G5000M/T027 DT.SRQST.027 Intel Pentium G3240 Processor (3.1GHz, 3MB L3 Cache) Intel H81 Express Chipset Intel H81 HD Graphic RAM 2GB (DDR3), 500GB HDD DVD-SuperMulti Drive Multi-in-One, High-Definition Audio Support 10/100/1000Mbps LAN 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, Audio Ports D-Sub VGA, HDMI Port Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 10,900 บาท Aspire TC G1T00M/T030 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.50 GHz, 3MB Cache) Intel H81 Express Chipset Intel HD Graphic RAM 4GB (DDR3), HDD 1TB DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor and1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 12,900 บาท Aspire TC G1T00Mi/T031 DT.SRQST th Generation Intel Core TM i Processor (3.50GHz, 3MB Cache) Intel H81 Express Chipset Intel HD Graphic RAM 4GB (DDR3), HDD 1TB DVD-Super Multi, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Local & Labor and 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 13,900 บาท Aspire TC G1T00MGi/T041 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.5GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 710 (2GB) Graphic Card (Support Microsoft DirectX 11) Intel H81 Express Chipset 4GB DDR3 up to 16GB, 1TB HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 15,900 บาท Aspire TC G1T00Mi/T033 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.2GHz with Turbo Boost up to 3.40GHz, 6M Cache) Intel H81 Express Chipset RAM 4GB DDR3 up to 16GB,1TB HDD DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor and1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 16,900 บาท Aspire TC G1T00MGi/T034 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.2GHz with Turbo Boost up to 3.40 GHz, 6M Cache) NVIDIA GeForce GT-710 (2GB) Graphic Card Graphics Memory (DDR3), Microsoft DirectX 11 Intel H81 Express Chipset RAM 4GB DDR3 up to 16 GB, HDD 1TB DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor & 1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 18,900 บาท Aspire TC G1T00MGi/T035 DT.SRQST th Generation Intel Core i Processor (3.6GHz up to 4.00 GHz, 8MB Cache) Intel H81 Express Chipset NVIDIA GeForce GT-710 (2 GB) Graphic Card RAM 4GB (DDR3), HDD 1TB DVD-SuperMulti, Multi-in-One Card Reader 10/100/1000 Mbps LAN, HDMI port, Wireless LAN 6 USB Ports (Front USB 3.0 x 2, Rear USB 2.0 x 4) High-definition 5.1-channel surround sound Warranty 3 Years Parts & Labor and1 Year On-Site Service Free Acer USB Speaker ราคารวม VAT 23,900 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - สำาหร บพ ซ ท กร น ราคาน ย งไม รวมราคาจอมอน เตอร - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

11 9 Liquid Jade อ ตล กษณ แห งด ไซน ความงามท น มนวล 8,990.- (ราคารวม VAT) Black White Android Kitkat จอกว าง 5 IPS HD ( ) CPU MT6582 Quad Core 1.3 GHz RAM 2 GB / ROM 16 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM กล องหล ง 13MP Auto focus, F1.8 และ LED flash light กล องหน า 2MP Ulta-thin 7.5 mm Curved Shape รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz or 850/2100 MHz SPEED ระบบเส ยง DTS TM HD Sound Battery 2100 mah. HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps สมาร ทโฟนขนาด 5 น ว ให ความหร หราท กการส มผ ส พ นผ วโค งมน เบาบาง จ บถ อได ถน ดม อ แฝงด วยความแข งแกร ง ก บหน าจอ Corning Gorilla Glass 3 ให ค ณใช งานได อย างม นใจ พร อมจ บภาพว นาท ประท บใจได อย างสมจร ง ด วย กล อง 13 ล านพ กเซล F1.8 เสร มด วยฟ เจอร เด ด Bright Magic ถ ายได สวยงาม แม ในสภาวะแสงน อย Liquid Z500 เต มท กอรรถรส ส ส นของความบ นเท ง 5,990.- (ราคารวม VAT) Silver Android Kitkat Black จอกว าง 5 IPS HD ( ) กล องหล ง 8MP พร อม Auto-focus, F2.0 กล องหน า 2MP รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz or 850/2100 MHz Dual Micro Sim SPEED CPU MT6582 Quad core 1.3GHz RAM 2 GB / ROM 16 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM และ AcerRapid TM Battery 2000 mah. HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps Liquid X1 ความสง าท ด ด น 11,990.- (ราคารวม VAT) Android Kitkat จอกว าง 5.7 HD ( ), 257PPi กล องหล ง 13MP พร อม Auto focus, F1.8, Fast Focus และ LED Flash Light กล องหน า 2MP LTE 4G : 800/1800/2100/2600 MHz (Speed up to 150 Mbps.) รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz Red SPEED CPU MT6592 Octa Core 1.7 GHz RAM 2 GB / ROM 16 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM และ AcerRapid TM ระบบเส ยง DTS TM HD Sound Battery 2700 mah. HSDPA 42 Mbps HSUPA 5.76 Mbps Liquid Z4 Dual Micro Sim ด ไซน เพ อท กคน ส สดท กม มมอง Liquid Leap สายร ดข อม ออ จฉร ยะ เช อมต อท กย างก าวของค ณ 2,590.- (ราคารวม VAT) White Black 2,990.- (ราคารวม VAT) Android Jelly Bean จอกว าง 4 WVGA ( ) กล องหล ง 5MP พร อม Auto-focus และไฟแฟลซ LED รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 900/2100 MHz SPEED CPU MT6572m Dual core 1.3GHz RAM 512 MB / ROM 4 GB Quick Mode ใช โหมดของการโทรตามชอบ เสร มด วย AcerFLOAT TM และ AcerRapid TM ลำาโพงหน า ระบบเส ยง DTS TM Sound HSDPA 21 Mbps HSUPA 5.76 Mbps รองร บ Android 4.3 ข นไป หร อ ios 7 ข นไป หน าจอท ชสกร น ขนาด 1 OLED (128x32) ต ดตามท กก จกรรม ของค ณในท กเวลา เป นร โมตควบค มการเล นเพลง ของสมาร ทโฟน ใช ร วมก บแอพล เคช น Acer Leap Manager แบตเตอร รองร บการใช งาน ได นานถ ง 1 ส ปดาห แจ งเต อนข อความ หร อสายเร ยกเข า บนหน าจอ สามารถก นน ำาได ล กส งส ด 1 เมตร เป นเวลาส งส ด 30 นาท *ราคาส นค าท กร นรวมภาษ ม ลค าเพ ม 7% *สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท ต วแทนจำาหน ายเอเซอร สมาร ทโฟน ท วประเทศ โปรแกรมผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ต วแทนจำาหน าย เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

12 10 Iconia Talk S Dual Micro SIM แฟ บเล ดร นใหม ให ค ณไม พลาดท กการส อสาร เป นท งแท บเล ตและสมาร ทโฟนในเคร องเด ยว จะท องเว บ เล นโซเซ ยล หร อโทรศ พท ให ค ณไม พลาดท กการส อสาร รองร บ ระบบ 3G และ 4G LTE ด ไซน ต วเคร องด สง า และเร ยบง าย หน าจอขนาด 7 น ว จ บถ อได กระช บถน ดม อ แต ย งคงแสดงภาพ ได ช ดเจนเต มตา ส วนแบตเตอร สามารถสแตนด บายร บสาย ได 300 ช วโมง และรองร บการใช งานได ต อเน องถ ง 8-9 ช วโมง 7,990.- (ราคารวม VAT ) Android 4.4 Kitkat จอกว าง 7 IPS HD ( ) กล องหล ง 5MP, กล องหน า 2MP ลดการสะท อนของแสง แสดงภาพได ช ดเจนแม ใช งานกลางแจ ง LTE 4G : 800/900/1800/2100/2600 MHz (Speed up to 150 Mbps.) Qualcomm Snapdragon MSM8916 processor (Quad-core Cortex-A GHz) RAM 1 GB / ROM 16 GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD card Max. to 128 GB หน าจอเคล อบก นรอยน วม อ ด ใหม สะอาดตลอดการใช งาน รองร บ GSM 850/900/1800/1900 MHz รองร บ 3G 850/900/1900/2100 MHz Iconia B1-810 เพ มส ส นไลฟ สไตล ให ช ว ตอ นเทรนด แท บเล ตร นล าส ดจากเอเซอร ท จะทำาให ช ว ตค ณม ส ส น และน าท ง ด วยด ไซน หลากส บ งบอกสไตล ความเป นค ณ น ำาหน กเบา พกพาสะดวก หน าจอขนาด 8 น ว เคล อบป องก นรอยน วม อ มาอย างด ช วยลดคราบสกปรก แสดงผลได คมช ดท กม มมอง เล นส อม ลต ม เด ยได ไร ท ต ใช งานได ยาวนานกว า 7 ช วโมง มาพร อมฟ เจอร เด ด อย าง Acer Touch WakeApp ให ค ณ ใช งานได สะดวก และง ายดาย 4,990.- (ราคารวม VAT ) Android 4.4 Kitkat จอกว าง 8 IPS HD ( ) กล องหล ง 5MP, กล องหน า 0.3MP ลดการสะท อนของแสง แสดงภาพได ช ดเจนแม ใช งานกลางแจ ง เพ ยงแค ปลายน วเคาะหน าจอ 2 คร ง ก สามารถตรงเข าส แอพโปรดได ท นท Intel Atom processor Z3735G (Quad-core 1.33 GHz, up to 1.83 GHz) RAM 1 GB / ROM 16 GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD card Max. to 64 GB หน าจอเคล อบก นรอยน วม อ ด ใหม สะอาดตลอดการใช งาน รองร บ Wi-Fi b/g/n

13 11 Iconia A1-830 แท บเล ตบางเฉ ยบ เต มประส ทธ ภาพการใช งาน Acer BYOC จ บเก บไฟล ซ งค และแบ งป น 4,990.- (ราคารวม VAT ) Android Jelly Bean 4.2 Upgradable to Android 4.4 KitKat จอกว าง 7.9 อ ตราส วน 4 : 3 (1024x768) กล องหล ง 5MP, กล องหน า 2MP ด ไซน เร ยบหร บางเพ ยง 8.15 มม. ร ศม ม มมองท กว างถ ง 178 องศา ด วยเทคโนโลย IPS Intel Atom TM Z2560 Processor (1.6 GHz) RAM 1GB / ROM 16GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD Card Max. to 32 GB เช อมต อสะดวกข นด วย Bluetooth รองร บ Wi-Fi b/g/n Acer BYOC ให ค ณสร างระบบคลาวด ส วนต ว (Build Your Own Cloud) บนอ ปกรณ ของค ณเองผ านเคร อข ายแบบไร สาย สามารถเช อมต อและแชร ไฟล ระหว างอ ปกรณ ต างๆ ท งคอมพ วเตอร พ ซ โน ตบ ค แท บเล ต หร อสมาร ทโฟน ได มากส ดถ ง 32 เคร อง ไม ว าจะถ ายภาพจากสมาร ทโฟนนำาไปลงบนแท บเล ต หร อฟ งเพลงท เก บบนเคร องคอมพ วเตอร ของค ณจากทางสมาร โฟน ก สามารถทำาได จากท กท และท กเวลา ปราศจากข อจำาก ดด านพ นท เก บข อม ล โดยใช งานผ านแอพล เคช น abphoto, abfile, abdocs, ab Music ซ งสามารถ ดาวน โหลดได ฟร ท ง Android, ios และ Windows abphoto abdocs abfile abmusic ศ กษาข อม ลการใช งานเพ มเต มได ท Iconia B1-730HD เก บบ นท กความประท บใจ แชร ความส ขได ท กช วงเวลา Iconia A1-713 ส มผ สอ สระของโลกกว าง เช อมต อช ว ตก บส งคมออนไลน B1-730HD B , ,990.- (ราคารวม VAT ) (ราคารวม VAT ) Android Jelly Bean 4.2 Upgradable to Android 4.4 KitKat B1-730HD จอกว าง 7 HD, 16:10 (1280 x 800) / B1-730 จอกว าง 7 SD, 16:9 (1024 x 600) ม GPS ในต ว ใช Google Maps กล องหล ง 2MP กล องหน า 0.3MP หน าจอ IPS ม มมองกว าง 178 องศา (B1-730HD) หน าจอ TN Twisted Nematic (B1-730) * B1-730 ม เฉพาะส ดำา Black White Intel Atom Z2560 Processor (1.6 GHz) RAM 1GB / ROM 8GB เพ มความจ ได ด วย Micro SD card Max. to 32 GB เช อมต อสะดวกข นด วย Bluetooth รองร บ Wi-Fi b/g/n Blue Red 4,490.- (ราคารวม VAT) Android Jelly Bean 4.2 Upgradable to Android 4.4 KitKat จอกว าง 7 (WSVGA) อ ตราส วน 16 : 9 (1024 x 600) ม ฟ งก ช นโทรศ พท สามารถโทรได กล องหล ง 2MP กล องหน า 0.3MP ถ อง ายในม อเด ยว Silver CPU MTK MT8382 Quad-Core 1.3GHz Cortex TM A7 RAM 1GB / ROM 8GB เพ มความจ ได ด วย MicroSD Card Max. to 32 GB เช อมต อสะดวกข นด วย Bluetooth รองร บ 3G 900/2100 MHz Black

14 12 Aspire Switch Series ปร บเปล ยนสไตล เพ มศ กยภาพการทำางาน Aspire Switch 11 และ Aspire Switch 10 ไฮบร ดโน ตบ คอ จฉร ยะ มอบอ สระแห งการ ใช งานท หลากหลาย สามารถปร บเปล ยนได ถ ง 4 ร ปแบบ ด วยอ ปกรณ เสร ม Docking Keyboard และระบบ Acer Snap Hinge TM สามารถถอดหร อเช อมต อค ย บอร ดเข าก บ หน าจอได อย างง ายดาย รองร บการทำางานและไลฟ สไตล ได อย างลงต ว ตอบโจทย การใช งาน ท กท ท กเวลา ประมวลผลได รวดเร วฉ บไว ด วยซ พ ย 4 th Intel Core TM Processor บนระบบ ปฏ บ ต การ Windows 8.1 ล าส ด จ ดการงานเอกสารต างๆได แสนสบาย จะเล นไฟล ม ลต ม เด ย หร อท องเว บก โหลดได อย างราบร น พร อมมอบความสะดวกย งข นด วยปากกา Acer Active Pen (เฉพาะร น Aspire Switch 11) ให ค ณข ดเข ยน ใช งานได อ สระ สร างสรรค งานได อย างเต มท Laptop Tablet Display Tent ส ส นช ว ตช วาท โดดเด นด งด ดใจ หน าจอ IPS ความละเอ ยดระด บ Full HD ให ภาพช ดเจนสมจร งท กม มมอง แข งแกร งทนทานป องก นรอยข ดข วน ก บ กระจก Corning Gorilla Glass 3 พร อมเทคโนโลย พ เศษจากเอเซอร Zero Air Gap ท ช วยลดแสงสะท อนเม ออย กลางแดด เสร มด วยเทคโนโลย LumiFlex TM ให ส ส นท สดใสช ดเจนในท กสภาพแวดล อม Aspire Switch 11 Aspire Switch 10 Intel Core TM i processor RAM 4GB LPDDR3 + HDD 500GB (Docking Keyboard) กล องหน า HD 720p (Audio/Video Recording) รองร บท กการพล ก การพ บ การเช อม หร อถอดค ย บอร ดออกจากเคร อง 25,900.- (ราคารวม VAT ) 1.50GHz 4012Y RAM 4GB SSD 60GB HDD 500GB (Keyboard) จอกว าง 11.6 IPS Full HD Touch screen (1920 x 1080) Windows 8.1 Single Language (64 bit) เช อมต ออ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro HDMI / Micro SD / USB 3.0 รองร บ Wi-Fi a/b/g/n 29,900.- (ราคารวม VAT ) 1.60GHz 4202Y RAM 4GB SSD 128GB HDD 500GB (Keyboard) Warranty 2 Years Parts & Labor Intel Z3735F processor (Quad Core 1.33GHz) RAM 2GB DDR3L/eMMC 64GB + HDD 500GB (Docking Keyboard) กล องหน า 2MP HD รองร บท กการพล ก การพ บ การเช อม หร อถอดค ย บอร ด ออกจากเคร อง 15,900.- (ราคารวม VAT ) จอกว าง 10.1 IPS Touch screen Windows 8.1 with Bing (32 bit) / Microsoft Office 365 Personal เช อมต ออ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro HDMI / Micro SD / Micro USB รองร บ 3G หร อ รองร บ Wi-Fi a/b/g/n 17,900.- (ราคารวม VAT ) Warranty 1 Year Parts & Labor Acer recommends Windows 8

15 Aspire Switch 12 ปร บเปล ยนสไตล เต มอ มท กร ปแบบการใช งาน 13 Notebook Pad Tent Display Desktop Aspire Switch 12 Intel Core TM M-5Y10a Processor RAM 4GB LPDDR3 / SSD 128GB จอกว าง 12.5 IPS Full HD Touchscreen (1920 x 1080) Windows 8.1 Single Language (64-bit) กล องหน า 720p HD audio/ video recording รองร บท กการพล ก การพ บ การเช อม หร อถอดค ย บอร ดออกจากเคร อง Iconia W1-810 เช อมต ออ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro HDMI / Micro SD / Micro USB รองร บ Wi-Fi a/b/g/n แท บเล ตว นโดวส ครบท งเร องงานและความบ นเท ง 29,900.- Free Acer Active Pen (ราคารวม VAT ) Warranty 2 Years Parts & Labor * ค ย บอร ดเป นอ ปกรณ เสร ม Iconia W1-810 Intel Atom TM Processor (Quad Core 1.33GHz) RAM 1GB DDR3L / emmc 32GB กล องหน า 2MP / กล องหล ง 2MP เปล ยนโหมดการทำางานได สะดวกท ง Tablet, Productivity จอกว าง 8 IPS HD Touchscreen (1280 x 800) Windows 8.1 with Bing (32-bit) / Microsoft Office 365 Personal เช อมต อก บอ ปกรณ อ นได สะดวก ด วยพอร ต Micro SD Card / Micro USB รองร บ Wi-Fi b/g/n 6,900.- (ราคารวม VAT ) Warranty 1 Year Parts & Labor

16 14 Aspire Hybrid Ultrabook Aspire R13 และ Aspire S7 เป น Hybrid Ultrabook ท เอเซอร ภาคภ ม ใจนำาเสนอ ด วยด ไซน ท ล ำาหน าเก นกว าใคร ค ณสมบ ต ท เหน อกว าโน ตบ คท วไป ตอบสนอง การใช งานได ท กร ปแบบ ท ง Work, View & play ลงต วในเคร องเด ยว Aspire R13 จ นตนาการชาญฉลาด จ ดประกายความค ดสร างสรรค Aspire S7 เบาบาง เต มประส ทธ ภาพ ท กร ปแบบการใช งาน Aspire R7-371T-70L5 NX.MQQST.001 Aspire S G25ews NX.MT2ST th Generation Intel Core TM i7-4510u processor (2.0GHz up to 3.1GHz, 4MB L3 Cache) Windows 8.1 (64 bit) RAM 8GB LPDDR3, SSD 256GB Weight 1.5 kg 13.3 Full HD IPS (1920x1080 pixel) Acer ComfyView TM LED Integrated 10 point multi-touch USB 3.0 port, HDMI TM port with HDCP support Dolby Digital Plus Home TM Theater Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 49,900 บาท 5 th Generation Intel Core i7-5500u processor (2.4GHz up to 2.9GHz_4MB L3 cache) Windows 8.1 (64 bit) RAM 8GB DDR3L, SSD 256GB Weight 1.3 Kg 13.3 WQHD (2560 x 1440 pixel) Acer Cine Crystal LED with integrated multi-touch Dolby Digital Plus Home Theater audio enhancement Dual band wireless AC, ac/a/b/g/n HDMI port with HDCP support 2 x USB 3.0 port with one featuring power-off USB charging Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 59,900 บาท Aspire V Nitro เกมม งโน ตบ คสเปคเทพ ด ไซน ส ดพร เม ยม ด ไซน ท บางและด ด น สร างสรรค มาเพ อเกมเมอร ต วจร ง สเปคเทพ หน าจอคมช ด มาพร อมการ ดจอต วท อปอย าง NVIDIA GeForce GTX 860M ให การ ตอบสนองท ล นไหล ให ค ณเต มท ก บจ งหวะความม นส จากเกมท ค ณช นชอบได ท กท ท กเวลา Aspire VN7-591G-590Z NX.MQLST.003 Aspire VN7-591G-70KH NX.MQLST.004 Aspire VN7-791G-76WE NX.MQRST th Generation Intel Core i5-4210h Processor (2.8GHz up to 3.4GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB GDDR5 Windows 8.1 (64 bit) RAM 16GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.4kg 15.6 Full HD (1920 x 1080 pixel) Acer CineCrystal TM LED Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 39,900 บาท Acer recommends Windows 8 4 th Generation Intel Core i7-4710hq Processor (2.5GHz up to 3.5GHz, 6MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB GDDR5 Windows 8.1 (64 bit) RAM 16GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.4kg 15.6 Full HD (1920 x 1080 pixel) Acer CineCrystal TM LED Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 44,900 บาท 4 th Generation Intel Core i7-4710hq Processor (2.5GHz up to 3.5GHz, 6MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB GDDR5 Windows 8.1 (64 bit) RAM 16GB DDR3L, HDD 1TB + SSD 8GB Weight 3.0kg 6x Blu-Ray Disc (RW) 17.3 Full HD (1920 x 1080 pixel) Acer CineCrystal TM LED Warranty 3 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 49,900 บาท

17 Aspire V3 ด ไซน เบาบาง รองร บการใช งานท ครบคร น โน ตบ คท เหมาะก บท กคน รองร บการใช งานท ครบคร น ในร ปล กษณ ท เบาบาง มาพร อมแบตเตอร ท ใช ได นาน ให อ สระแก ผ ใช ไม ว าจะทำางาน หร อ สร างสรรค รวมถ งเพล ดเพล นไปก บม ลต ม เด ยต างๆ 15 Aspire V CS NX.MPGST.004 Aspire V BT NX.MPFST.002 Pearl White Aspire V F9 NX.MPFST.003 Pearl White 4 th Generation Intel Core TM i3-4005u Processor (1.7GHz, 3MB L3 Cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 1.5 kg 13.3 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor 4 th Generation Intel Core i5-4210u Processor (1.7GHz up to 2.7GHz, 3MB L3 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 1.5kg 13.3 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor 4 th Generation Intel Core i7-4510u Processor (2.0GHz up to 3.1GHz, 4MB L3 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 1.5kg 13.3 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 14,900 บาท ราคารวม VAT 18,900 บาท ราคารวม VAT 23,900 บาท Aspire E Series โน ตบ คด ไซน พร เม ยมส ดคลาสส ค น ำาหน กเบา ให ความคล องต วในการ พกพา ประส ทธ ภาพเต มเป ยม ตอบสนองค ณได อย างเต มท ครอบคล ม ท กการใช งาน ฉลาด รวดเร ว และใช ง าย Aspire ES1 อ สระในการทำางาน พกพาไปได ท กท Aspire ES1-111M-P156 NX.MSNST.001 Intel Pentium TM Quad Core N3540 Processor (2.16GHz up to 2.66GHz, 2MB L2 Cache) Windows 8.1 with Bing RAM 2GB DDR3L, HDD 320GB Weight 1.29 kg 11.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 HDMI TM port with HDCP support USB 3.0 Warranty 1 Year Parts & Labor Aspire E3 สะดวกพกพา ประส ทธ ภาพเต มเป ยม Aspire E3-111-P5EP Aspire E3-111-P3BU NX.MQCST.002 NX.MQBST.003 Brown Quatz Blue Exclusive Intel Pentium TM Quad Core N3530 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 2MB L2 Cache) Windows 8.1 with Bing RAM 2GB DDR3L, HDD 320GB Weight 1.29 kg HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 9,990 บาท ราคารวม VAT 9,990 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - แบตเตอร ร Notebook ท กร น ร บประก น 1 ป เต ม - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

18 16 Aspire E5 ความสมบ รณ แบบในท กๆว นของช ว ต โน ตบ คเป ยมประส ทธ ภาพ เร วและแรงย งกว า จ ดเต มท กการใช งาน ด วยหน วยประมวลผลประส ทธ ภาพส ง จาก AMD Radeon TM หร อ Intel processor ตอบสนอง ได อย างล นไหล เต มเต มความสมบ รณ แบบในการเด นทางของค ณ ด วยน ำาหน กเคร องท เบา พกพาได คล องต ว และใช งานได ยาวนาน เพราะม แบตเตอร ถ ง 6 เซลล ท มากกว าโน ตบ คท วไป ให ค ณใช งานได ยาวนาน 7 ชม. เป นค ห เด นทาง พร อมไปก บค ณได ท กท รองร บการทำางานได ท กร ปแบบ Aspire E5-411-C6ZJ Aspire E5-411-P3CL NX.MLQST.009 NX.MLQST.010 Intel Celeron N2840 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 1MB L2 cache) Windows 8.1 with Bing (64 bit) RAM 2GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor Intel Pentium Quad Core N3540 Processor (2.16GHz up to 2.66GHz, 2MB L2 cache) Windows 8.1 with Bing (64 bit) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 10,490 บาท ราคารวม VAT 12,490 บาท Aspire E5-411-C2BE NX.MQDST.001 Pearl White Aspire E5-411-P1CR Aspire E5-411-P9RJ NX.MLQST.002 NX.MQDST.002 Pearl White Aspire E5-531G-P4A4 NX.MNSST M Intel Celeron N2830 Processor (2.16GHz up to 2.41GHz, 1MB L2 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 10,900 บาท Intel Pentium Quad Core N3530 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 2MB L2 cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 11,900 บาท Intel Pentium 3556U Processor (1.7GHz, 2MB L3 cache) NVIDIA GeForce GT 810M 1GB RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.5kg 15.6 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 12,900 บาท Acer recommends Windows 8

19 17 Aspire E5 ความสมบ รณ แบบในท กๆว นของช ว ต Aspire E5-411G-P647 Aspire E5-411G-P3GH NX.MRXST.001 NX.MRYST.001 Pearl White Aspire E RX Aspire E W1 NX.MN2ST.005 NX.MN6ST.006 Pearl White Aspire E5-471G-3718 Aspire E5-471G-3294 NX.MN3ST.006 NX.MN7ST.005 Pearl White Intel Pentium TM Quad Core N3530 Processor (2.16GHz up to 2.58GHz, 2MB L2 Cache) NVIDIA GeForce GT 820M 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 HDMI TM port with HDCP support USB 3.0 Warranty 1 Year Parts & Labor ราคารวม VAT 12,900 บาท 820M 4 th Generation Intel Core TM i3-4005u Processor (1.7GHz, 3MB L3 Cache) RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 14,900 บาท 4 th Generation Intel Core TM i3-4005u Processor (1.7GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 820M 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 15,900 บาท 820M Aspire E5-471G-56YK Aspire E5-471G-53C8 Aspire E5-572G-78HY Aspire E5-421G-45L0 Special Price NX.MN3ST.002 NX.MN7ST.002 Pearl White 820M NX.MQ0ST M NX.MNQST th Generation Intel Core TM i5-4210u Processor (1.7GHz up to 2.7GHz, 3MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 820M 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 18,900 บาท 4 th Generation Intel Core TM i7-4712mq Processor (2.3GHz up to 3.3GHz, 6MB L3 Cache) NVIDIA GeForce GT 840M 2GB RAM 8GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5 kg 15.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 25,900 บาท AMD A-Series A Processor (1.5GHz, 2MB L2 Cache) AMD Radeon TM R5 M240 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 500GB Weight 2.3 kg 14 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor 13,900 ราคารวม VAT 11,900 บาท Aspire E5-551G-T4A3 Aspire E5-551G-T57G Aspire E5-551G-F4U1 NX.MLEST.002 NX.MLEST.001 NX.MLEST.004 AMD A-Series A B Processor (1.9GHz up to 3.2GHz, 4MB L2 Cache) AMD Radeon TM R7 M265 2GB RAM 4GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5 kg 15.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 15,900 บาท AMD A-Series A B Processor (1.9GHz up to 3.2GHz, 4MB L2 Cache) AMD Radeon TM R7 M265 2GB RAM 8GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5kg 15.6 HD (1366 x 768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 16,900 บาท AMD FX-7500B Processor (2.1GHz up to 3.3GHZ, 4MB L2 Cache) AMD Radeon TM R7 M265 2GB RAM 8GB DDR3L, HDD 1TB Weight 2.5 kg 15.6 HD (1366x768 pixel) Acer CineCrystal TM LED 16:9 Warranty 2 Years Parts & Labor ราคารวม VAT 19,900 บาท : สอบถามข อม ลผล ตภ ณฑ (Product information) : สอบถามสถานะเคร องซ อม (RMA End-user support) : บร การตรวจเช คทางเทคน คและบร การด แลร กษาเคร อง ณ สถานท ใช งาน (Technical support and On-site service) - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0% เฉพาะร นท ร วมรายการ สอบถามรายละเอ ยดท ร านต วแทนจำาหน าย - ส นค าร วมรายการผ อนชำาระ 0.79% x 24 เด อน - RMA = การร บประก นการเปล ยนอะไหล ภายใต ศ นย บร การมาตรฐานท ได ร บการแต งต งจากเอเซอร - แบตเตอร ร Notebook ท กร น ร บประก น 1 ป เต ม - เอเซอร ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต อง แจ งให ทราบล วงหน า รวมถ งข อผ ดพลาดจากการพ มพ

20 18 Acer Accessories ราคาพ เศษ Cable HDMI cable A500/501/510/511/ 700/701,W510/511 ราคารวม VAT 578 บาท USB to Ethernet for NB S3 /W500/W4/Switch 10 ราคารวม VAT 482 บาท Acer HDMI to VGA S3/P3/W700/W701/W510/W511/ S7/TMX313/W4/Switch 10 ราคารวม VAT 621 บาท 24 PIN VGA/RJ 45 Cable ราคารวม VAT 891 บาท Tablet and Smartphone Acer Stylus with Spring Transparent Tip (Silver) Acer Sleeve Bag Mineral Gray for Switch 10 Crunch Cover for W4 Keyboard Docking for W4 Acer Crunch Cover for A1-830 Acer Protective Film for A1-830 Acer Protective Case for B1-720 Acer Protective Case for A1-713 ย มได สบายใจ ด วยบร การส ดพ เศษ สำาหร บ Acer Smartphone ท กร น เพราะเราเข าใจท กความต องการในการส อสารย คน ย มได สบายใจ ไม ขาดการต ดต อ แม เคร องม ป ญหา ด วยบร การหล งการขายส ดพ เศษโดยเอเซอร เป นแบรนด แรกในวงการ ให ล กค าสามารถย มเคร องเอเซอร สมาร ทโฟนใช ฟร ระหว างซ อมโดยไม ม ค าใช จ ายใดๆ 1. ข อกำ หนดและเง อนไขการให บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อมน ม ระยะเวลาต งแต ว นน ถ ง 31 ธ.ค หร อจนกว าจะม การเปล ยนแปลงจากบร ษ ท เอเซอร คอมพ วเตอร จำ ก ด 2. บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม สำ หร บส นค า เอเซอร สมาร ทโฟน ท กร น ท อย ในระยะเวลา 1 ป น บจากว นท ซ อส นค า (ไม รวมเคร องท หน าจอแตกชำ ร ด หร อเคร องตกน ำ ) 3. การให บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม เฉพาะกรณ ท เคร องไม สามารถซ อมเสร จได ภายใน 1 ว นทำ การ 4. บร การเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม เฉพาะท ศ นย บร การ เอเซอร 11 สาขาท วประเทศ 5. ล กค าต องแสดงบ ตรประชาชน หร อเอกสารแสดงตน เพ อใช เป นหล กฐานในการขอร บส ทธ โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายใดๆ ท งส น 6. ขอสงวนส ทธ ในการให บร การเคร องใช ระหว างซ อม เป นไปตามร น และเง อนไขท ทาง บร ษ ทฯ กำ หนด รวมถ งส ทธ ในการแก ไข เปล ยนแปลงเง อนไขโดยไม ต องแจ งให ทราบล วงหน า 7. กรณ เก ดความเส ยหาย หร อส ญหาย ของเคร องสำ รองใช ระหว างซ อม ล กค าผ ร บบร การเป นผ ร บผ ดชอบค าเส ยหายด งกล าว สอบถามและด รายละเอ ยดเพ มเต มได ท Acer Service Center โทร หร อ

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail. Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.com 2 Outline ร จ กก บนกแอร (NokAir) ข นตอนการจองต วผ านเว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information