บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ"

Transcription

1 บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ในสภาพการณ ป จจ บ นสารน เทศม ความส าค ญมากย งข น ท าให ม การผล ตสารน เทศ ออกมาในร ปแบบต างๆ มากมาย สารน เทศท เพ มมากข นเหล าน ท าให ผ ใช สารน เทศไม สามารถ ควบค มหร อจดจ าข อม ล ข าวสารต างๆ ได หมด แต ม ความจ าเป นต องใช สารน เทศเพ อการศ กษา การค นคว าว จ ยและการประกอบอาช พ ด งน นจ งเก ดความพยายามในการหาว ธ ท จะจ ดเก บ สารน เทศจ านวนมหาศาลอย างเป นระบบ เพ อสะดวกในการน ามาใช ให ค มค าหร อถ ายทอดและ แลกเปล ยนข อม ลระหว างก นได ท นก บความจ าเป นและท นต อเหต การณ รวมท งสามารถค นค น สารน เทศท จ ดเก บไว มาใช ประโยชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ความหมายของการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ การจ ดเก บสารน เทศ (Information Storage) หมายถ ง การจ าแนก จ ดเร ยงและจ ด หมวดหม สารน เทศให เป นระเบ ยบ ท งน เพ อให สามารถค นหาและจ ดเก บสารน เทศเข าท เด มได โดยสะดวกรวดเร วและท นก บความต องการ (มาล ไชยเสนา, 2542, หน า 39) มาล ล าสก ล (2545, หน า 7) ย งได สร ปความหมายของ การจ ดเก บสารน เทศ ว าหมายถ ง การจ ดโครงสร างและควบค มทางบรรณาน กรมโดยใช คอมพ วเตอร ด วยว ธ การท ารายการและ ข อม ลบรรณาน กรมในล กษณะเก บข อม ลเข าแฟ มข อม ล จ ดเตร ยมแฟ ม รวมไปถ งการจ ดท าส อ จ ดเก บข อม ลล กษณะต างๆ และฐานข อม ลเพ อการค นหาและค นค นสารน เทศ Chester, Myrvin F. and Athwall Avtar K. (2002, p.209) กล าวว า การจ ดเก บ สารน เทศเป นห วใจของระบบคอมพ วเตอร และระบบสารน เทศ โดยสารน เทศท จ ดเก บไว อย างม ประส ทธ ภาพสามารถน ามาใช ในการจ ดการ การวางแผน และการต ดส นใจได และท ส าค ญ สามารถน ามาใช เพ อการค นค นสารน เทศได อย างสะดวกและรวดเร ว สร ปได ว า การจ ดเก บสารน เทศ ค อ การน ารายละเอ ยดของทร พยากรสารน เทศ มาจ ดเก บไว เพ อจ ดหมวดหม ท ารายการ หร อท าดรรชน สาระส งเขป และจ ดท าฐานข อม ล เพ อการค นค นสารน เทศได อย างสะดวก รวดเร ว และตรงก บความต องการของผ ใช

2 26 การค นค นสารน เทศ (Information Retrieval) ค อ การด งหร อค นเอกสารย อนหล ง ท จ ดเก บไว ตามห วข อท ต องการ การค นตามห วข อ ความสนใจและความต องการของผ ใช จาก ทร พยากรสารน เทศท เข ามาใหม ท กคร ง หร อการค นให ผ ใช เพ อบร การสารน เทศท ท นสม ย การค นเอกสารผ ค นท าการค นจากเคร องคอมพ วเตอร โดยตรงหร อเคร องท เช อมโยงเข าระบบ คอมพ วเตอร ท ใช โปรแกรมจ ดเก บและค นค นสารน เทศ รวมท งเช อมโยงส ระบบอ นเทอร เน ต ท งน เพ อการใช ประโยชน ต างๆ ของผ ใช (มาล ล าสก ล, 2545, หน า 7) มาล ไชยเสนา (2542, หน า 403) กล าวว า การค นค นสารน เทศ (Information Retrieval) ในอด ตเป นงานบร การช วยผ ใช ค นหาทร พยากรสารน เทศ หร อบอกให ผ ใช ร แหล งจ ดเก บสารน เทศ งานค นค นสารน เทศจ งเป นงานค นหาและช วยให ผ ใช ค น แนะน าและสอนผ ใช อ านวยความสะดวก ต างๆ ให ผ ใช ได ร บทร พยากรสารน เทศตามความต องการ แต ป จจ บ นผ ใช ส วนใหญ จะค นเอกสาร ท จ ดเก บไว ด วยตนเองตามความสนใจและความต องการของผ ใช การค นเอกสารผ ค นสามารถค น ได จากเคร องคอมพ วเตอร โดยตรงหร อเคร องท เช อมโยงเข าระบบคอมพ วเตอร ท ใช โปรแกรมจ ดเก บ และค นค นสารน เทศ รวมท งเช อมโยงส ระบบอ นเทอร เน ต ท าให ผ ใช สามารถค นหา และได ร บ สารน เทศท ต องการ ซ งเป นสารน เทศท สถาบ นบร การสารน เทศและแหล งต างๆ จ ดไว ให บร การ สร ปได ว า การค นค นสารน เทศ ค อ การค นเพ อให ได สารน เทศและทร พยากรสารน เทศ ท ผ ใช ต องการ จากแหล งจ ดเก บสารน เทศ หร อจากฐานข อม ล ส งค นให ก บผ ใช อย างรวดเร ว ด วย ว ธ การและเทคน คอย างเป นข นตอน โดยอาศ ยเทคโนโลย สารน เทศเป นเคร องม อในการเข าถ ง สารน เทศอย างสะดวก รวดเร ว และตรงก บความต องการของผ ใช ซ งการค นค นสารน เทศจะม กระบวนการท างานมากกว าการค นหา ค อการค นค นสารน เทศ ต องม การส มภาษณ การว เคราะห ค าถาม รวมท งต องม เทคน คการค นค นด วย แต ถ าการค นหาสารน เทศ เป นแค การป อนค า ท ต องการค นหาเข าไปในระบบการส บค นเท าน น เพ อให ได ผลล พธ ออกมา ด งน นถ าจะให ได ผลล พธ ท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตรงก บความต องการของผ ใช ควรผ านกระบวนการ ค นค นสารน เทศจะด กว า

3 27 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ (Information storage and retrieval) ค อ กระบวนการท งการค ดเล อกควบค มโครงสร างสารน เทศ การจ ดหา การจ ดเก บสารน เทศ เพ อการ เข าถ งและกระบวนการส าค ญใดๆ ในการแสวงหาทร พยากรสารน เทศ ซ งครอบคล มการค นหา การด งสารน เทศท เข าเร อง เร องใดเร องหน งโดยเฉพาะจากแหล งต างๆ ท งแหล งจ ดเก บภายในและ แหล งภายนอก เพ อให ผ ใช ได ร บสารน เทศหร อรายการทร พยากรสารน เทศ ซ งบรรจ เน อหาตรงตาม ต องการ และในการบร การจะน าส งให ผ ใช อย างรวดเร วท นการณ ท งน การจ ดเก บและการค นค น สารน เทศเป นระบบท จ ดท าท งด วยแรงงานคนและด วยคอมพ วเตอร (มาล ล าสก ล, 2545, หน า 8) นอกจากน น ศาชล จ านงศร (2546, หน า 1) ย งได สร ปความหมายของ การจ ดเก บและ การค นค นสารน เทศ ว าค อ กระบวนการในการรวบรวมสารน เทศและท ารายการให ก บสารน เทศ ท รวบรวมไว ท งน เพ อให ทราบท อย ของสารน เทศและสามารถแสดงผลการค นออกมาตามร ปแบบท ต องการ หล กส าค ญ ค อ การก าหนดต วแทนของเอกสาร และโครงสร างในการจ ดกล มของเอกสาร เพ อใช เป นดรรชน น าทางเข าถ งเอกสาร ซ งการน าคอมพ วเตอร เข ามาใช จะช วยให การเข าถ งเอกสาร ในล กษณะ Full-text searching ท าได ง ายข น โดยคอมพ วเตอร จะจ ดเก บสารน เทศตามโครงสร าง ท ออกแบบไว สร ปได ว า การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ค อ กระบวนการในการรวบรวม รายละเอ ยดของสารน เทศและทร พยากรสารน เทศ ท จ ดเก บไว ในแหล งสารน เทศ หร อฐานข อม ล เพ อให สามารถค นสารน เทศและทร พยากรสารน เทศท ต องการกล บค นมาได อย างสะดวกและ รวดเร ว ด วยว ธ การและเทคน คอย างเป นข นตอน โดยอาศ ยเทคโนโลย สารน เทศเป นเคร องม อใน การเข าถ งสารน เทศอย างสะดวก รวดเร ว และตรงก บความต องการของผ ใช

4 28 องค ประกอบของการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศเป นการเช อมโยงระหว างทร พยากรสารน เทศก บผ ใช ซ ง ม ความต องการสารน เทศ โดยการรวบรวมสารน เทศเก บไว ในฐานข อม ลคอมพ วเตอร สมพร พ ทธาพ ท กษ ผล (2545, หน า 36) กล าวว า การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ประกอบด วยทร พยากรสารน เทศ ฐานข อม ล และบ คลากร ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ทร พยากรสารน เทศ ทร พยากรสารน เทศม อย หลายประเภท ข นอย ก บเกณฑ ท ใช ในการแบ ง ได แก 1.1 แบ งออกตามแหล งสารน เทศ ค อ แหล งปฐมภ ม แหล งท ต ยภ ม และ แหล งตต ยภ ม แหล งปฐมภ ม เป นสารน เทศจากต นแหล งโดยตรง เช น การส มภาษณ หร อ ตอบแบบสอบถาม ผลการศ กษา ค นคว า ว จ ย การค นพบทฤษฎ ใหม และการว เคราะห ว พากษ ทฤษฎ ต างๆ เป นต น แหล งท ต ยภ ม เป นการรวบรวมข อม ลและสารน เทศจากแหล งปฐมภ ม โดยอาจเร ยบเร ยง จ ดหมวดหม ให เป นระเบ ยบ สร ปให เข าใจง าย หร อน ามาจ ดท าเป นดรรชน เพ อเป นเคร องม อช วยในการส บค นต อไป แหล งท ต ยภ ม ท ส าค ญ ได แก วารสารท ม การสร ปย อและ ต ความพ ฒนาการหร อทฤษฎ ใหม ๆ ให เข าใจง ายข น ดรรชน และสาระส งเขป หน งส อต ารา รายงาน สถานภาพว ทยาการป จจ บ น และจดหมายข าว เป นต น แหล งตต ยภ ม เป นการรวบรวมสารน เทศท ช วยค นหาแหล งข อม ลปฐมภ ม และท ต ยภ ม บางคร งอาจพบว าแหล งตต ยภ ม น นถ กจ ดรวมไว ก บแหล งท ต ยภ ม เพราะส งพ มพ ประเภทน ม จ านวนน อยกว าแหล งสารน เทศสองประการแรกมาก แต ในท น จะกล าว แยกไว เพ อให เห นความแตกต างให ช ดเจนข น แหล งสารน เทศตต ยภ ม น ไม ม สารน เทศเก ยวก บ ความร เฉพาะสาขาว ชาต างๆ แต จะช วยในการค นคว าข อม ล เพ อใช ในการหาข อม ลสารน เทศ เฉพาะสาขาว ชาอ กท หน ง ส งพ มพ ประเภทน ประกอบด วย นามาน กรม บรรณาน กรม บรรณน ท ศน และหน งส อแนะน าวรรณกรรมเฉพาะสาขาว ชา เป นต น

5 แบ งออกตามร ปล กษณ ของส อท ใช ในการจ ดเก บ ได แก ส อส งพ มพ ส อโสตท ศน และส ออ เล กทรอน กส ส อส งพ มพ ค อ ส งท พ มพ ข นเป นเล มหร อ เป นแผ นโดยใช ต วอ กษร ต วเลข ส ญล กษณ รห ส ในการส อความหมายส งพ มพ หร อส งต พ มพ ซ งได แก หน งส อ วารสาร หน งส อพ มพ จ ลสาร และกฤตภาค เป นต น ส อโสตท ศน ค อ ส อท ใช บ นท กข อม ล เร องราวต างๆ ในว สด ประเภทต างๆ ได แก เทปบ นท กเส ยง ว ด ท ศน แผ นใส และร ปภาพ เป นต น ส ออ เล กทรอน กส ค อ ทร พยากรสารน เทศท ม การผสมผสานเทคโนโลย ด าน การจ ดเก บและค นค นสารน เทศเข าไว ด วยก นในส อบ นท กชน ดใหม ม ร ปแบบเป นด สก เก ต (diskette) หร อเป นออปต ค ลด สก (optical disk) หร อเป นแถบแม เหล ก (magnetic tape) ได แก ซ ด และด ว ด เป นต น ซ งในการจ ดเก บทร พยากรสารน เทศอย างเป นระบบสามารถจ ดท าได หลายว ธ ด วยก น ได แก 1) การจ ดเก บทร พยากรสารน เทศตามเน อหา หมายถ ง การน าสารน เทศท ม อย มาแยกประเภทตามสาขาว ชาอย างกว างๆ โดยน าสารน เทศท ม เน อหาเด ยวก นจ ดเก บไว ด วยก น ซ งม กจะแยกตามระบบการจ ดหมวดหม ต างๆ ท ม ผ ค ดค นข น ทร พยากรสารน เทศท จ ดเก บตาม ระบบน ม กได แก หน งส อ และต าราท วๆ ไป นอกจากน การจ ดเก บสารน เทศตามเน อหา อาจแบ ง เน อหาออกเป นกล มสาขาว ชาใหญ ๆ ได แก ส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และว ทยาศาสตร เป นต น 2) การจ ดเก บทร พยากรสารน เทศตามร ปล กษณ สามารถแยกประเภท ทร พยากรสารน เทศโดยด ท ร ปล กษณ หร อว สด ท ใช บ นท กข อม ล ซ งแบ งออกได เป น ส อส งพ มพ ส อโสตท ศน และส ออ เล กทรอน กส 3) การจ ดเก บทร พยากรสารน เทศตามหมายเลข ค อ การจ าแนก และเร ยง สารน เทศโดยใช หมายเลขเป นหล กแทนอ กษรหร อส ญล กษณ อ นๆ นอกจากจะเร ยงล าด บ สารน เทศตามหมายเลขแล วจะต องจ ดท าดรรชน เร ยงตามล าด บอ กษรเพ อค นหาหมายเลขท ให 4) การจ ดเก บทร พยากรสารน เทศตามพ นท ภ ม ศาสตร ค อ การจ าแนกและเร ยง เอกสารโดยย ดอาณาเขตหร อพ นท ภ ม ศาสตร เป นหล ก โดยน ยมก าหนดอ กษรหร อรห สหมายเลข ประกอบ อาจเป นระด บโลก ทว ป ประเทศ ภาค และจ งหว ด เป นต น ในการก าหนดระบบ จ ดเก บสารน เทศข นต น จ งควรก าหนดขอบเขตตามพ นท ภ ม ศาสตร ข นต อไปจ งเร ยงตามอ กษรช อ

6 30 ภ ม ศาสตร หร อถ าก าหนดรห สหมายเลข ก เร ยงตามต วเลข เช น รห สไปรษณ ย และเลขหมาย โทรศ พท เป นต น 5) การจ ดเก บทร พยากรสารน เทศตามล าด บอ กษร ค อ การใช ช อบ คคล หน วยงาน ห วเร องและสถานท ทางภ ม ศาสตร เร ยงตามล าด บอ กษร การจ ดเก บสารน เทศ ตามล าด บอ กษร เป นว ธ การเร ยงล าด บสารน เทศโดยใช อ กษรค อต วหน งส อเป นหล ก เป นระบบ การจ ดเก บสารน เทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลายมากท ส ด และเป นว ธ การพ นฐานท น าไปใช ร วมก บ การจ ดเก บสารน เทศระบบอ นๆ เช น การจ ดเก บสารน เทศตามพ นท ภ ม ศาสตร ในการจ ดเก บ สารน เทศของหน วยงาน ส าน กงาน หร อสถาบ นบร การสารน เทศ ส วนใหญ จ ดเก บสารน เทศ ตามล าด บอ กษร เป นพ นฐาน โดยเฉพาะช อบ คคล ช อหน วยงาน ช อสถาบ น เช น การจ ดเก บ รายละเอ ยดทางบรรณาน กรมจะเร ยงล าด บตามอ กษรช อผ แต ง และช อเร อง เป นต น 2. ฐานข อม ล ในการจ ดเก บทร พยากรสารน เทศด งกล าว จะม การรวบรวมรายละเอ ยดหร อรายการ ของทร พยากรสารน เทศเก บไว ในฐานข อม ลในคอมพ วเตอร เพ อท าให การจ ดเก บและการค นค น สารน เทศม ความเป นระบบ ระเบ ยบ ง ายต อการค นค นสารน เทศส าหร บผ ใช มากข น 3. บ คลากร บ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ได แก ผ ท ท าหน าท จ ดเก บสารน เทศ การจ ดเก บสารน เทศท ม ประส ทธ ภาพควรม บ คลากรท ม ความร และความช านาญในการจ ดเก บสารน เทศ หากเป นบ คลากรใหม ควรได ร บการ ฝ กอบรม หร อด งาน ด านการจ ดเก บสารน เทศ เพ อให ม ประสบการณ มากข น ผ ให บร การค นค นสารน เทศ ได แก บรรณาร กษ และน กสารน เทศ เป นต น ท าหน าท เป นต วกลางระหว างผ ใช ก บระบบการค นค นสารน เทศ โดยจะต องเป นผ ท ม ความร เก ยวก บทร พยากรสารน เทศประเภทต างๆ ทราบว ธ ในการเข าถ งสารน เทศแต ละประเภท ทราบศ พท เฉพาะท จะใช ค นข อม ลเฉพาะด าน และม กลว ธ ในการส มภาษณ ผ ใช เพ อให ทราบ ความต องการสารน เทศท แท จร ง

7 31 ผ ใช สารน เทศ ค อ ผ ใช ท ม ความต องการสารน เทศของตนเอง ซ งอาจจะค นค น ด วยตนเอง หร ออาจขอใช บร การจากผ ให บร การค นค นสารน เทศ โดยผ ใช สารน เทศ ได แก น กว จ ย ผ บร หาร น กเร ยนน กศ กษา อาจารย หร อประชาชนท วไป ซ งม ความต องการสารน เทศเพ อใช ประโยชน โดยการค นจากฐานข อม ลต างๆ ความส าค ญของการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศอย างเป นระบบม ความส าค ญท งก บสถาบ นบร การ สารน เทศและผ ใช ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ความส าค ญของการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศส าหร บสถาบ นบร การ สารน เทศ 1.1 ท าให สามารถน าสารน เทศเด มท ผ ใช น าออกมาใช กล บค นท เด มได เพ อสามารถ ให บร การได ตลอดเวลาไม เก ดความส บสนและไม ก อให เก ดการวางสารน เทศอย างไม เป นระเบ ยบ ภายในสถาบ นบร การสารน เทศ ส งผลให สถาบ นบร การสารน เทศม ประส ทธ ภาพส งด านบร การย ม ค นทร พยากรสารน เทศ 1.2 ท าให ทราบจ านวนทร พยากรสารน เทศในแต ละหมวดหม ว าม มากน อยเพ ยงใด เพ ยงพอส าหร บการบร การหร อไม ซ งจะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานจ ดหาทร พยากรสารน เทศ ของสถาบ นสารน เทศ 1.3 การจ ดเก บสารน เทศอย างเป นระบบน น ม ผลอย างย งต อการบ าร งร กษา เพราะ หากม ระบบการจ ดเก บสารน เทศท ด สารน เทศแต ละอย าง จะได ร บการจ ดวางอย างเป นหมวดหม ตามล าด บ ค นหาง าย ไม ฉ กขาดเพราะการร อค น เจ าหน าท สามารถมองเห นสภาพการช าร ดของ ทร พยากรสารน เทศได อย างช ดเจน ท าให ซ อมแซมได ท นท ก อนท จะช าร ดมากเก นไป 1.4 ค ดเล อกตรวจสอบทร พยากรสารน เทศ เพ อให ตรงก บความต องการของผ ใช และ ได ใช สารน เทศท ม ค ณภาพ 1.5 ก อให เก ดการถ ายโอนสารน เทศ หร อการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ ต องการใช สารน เทศก บแหล งให บร การสารน เทศ 1.6 เป นต วกลางเช อมโยงระหว างผ ผล ตสารน เทศและแหล งให บร การ ทร พยากรสารน เทศก บผ ต องการใช สารน เทศ

8 เป นงานหล กท เช อมโยงระบบบร การต างๆ และระบบงานของสถาบ นบร การ สารน เทศ เช น ระบบการย มค นทร พยากรสารน เทศ เป นต น 1.8 ช วยให ผ ใช ได ร บสารน เทศท ถ กต อง ตรงก บความต องการ และท นเวลา เพ อการใช ประโยชน ต างๆ ตามนโยบายและว ตถ ประสงค ของสถาบ นบร การสารน เทศ 2. ความส าค ญของการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศส าหร บผ ใช 2.1 ท าให สามารถค นหาสารน เทศได ด วยตนเอง โดยใช หล กเกณฑ และเคร องม อช วย ค นท สถาบ นบร การสารน เทศได จ ดท าไว ให ใช ประโยชน หร อผ านผ ให บร การ ซ งม หน าท ช วยเหล อ แนะน าและค นค นสารน เทศให แก ผ ใช 2.2 เป ดโอกาสให ผ ใช สามารถเข าถ งทร พยากรสารน เทศได ท กประเภท ท งภายใน สถาบ นบร การสารน เทศ และแหล งให บร การทร พยากรสารน เทศท วโลกอย างเสร ภายใต ข อก าหนด ของกฎหมายในเร องส ทธ ของการใช สารน เทศ 2.3 การจ ดเก บสารน เทศท เป นระบบ จะท าให ผ ใช เก ดความสะดวกรวดเร วในการใช สารน เทศท ต องการ ซ งเป นเหต ผลหน งท จะท าให ผ ใช ม เจตคต ท ด ต อการศ กษาค นคว าหาความร ด วยตนเอง และต อสถาบ นบร การสารน เทศด วย 2.4 ม การพ ฒนาร ปแบบการด าเน นงานจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ โดยเฉพาะใน ย คท ม ความเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย ต างๆ เพ อให เก ดความรวดเร วท งว ธ การจ ดหา จ ดเก บและ กรค นค นสารน เทศ ท งน เพ อให เก ดประโยชน ต อผ ใช มากท ส ด 2.5 ช วยให ผ ใช ได ร บสารน เทศท ถ กต อง ตรงตามความต องการเพ อน าไปใช ประโยชน ต างๆ ท งในช ว ตประจ าว น ในการศ กษาค นคว าว จ ยในการปฏ บ ต งาน บร หารงาน หร อตอบสนอง ความสนใจต างๆ 2.6 สน บสน นผ ใช ให สามารถประเม น แยกแยะ ท าความเข าใจสารน เทศ เพ อการ เล อกสรร ศ กษา แสวงหา ต ดตามสารน เทศได ด วยตนเอง ก อให เก ดการเร ยนร ด วยตนเอง

9 33 พ ฒนาการของการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศในระยะแรก เป นการพ ฒนาระบบและเคร องม อ การจ ดเก บส อบ นท กความร และการค นหาทร พยากรสารน เทศในล กษณะส งพ มพ ได แก ระบบการ จ ดหมวดหม การท ารายการสารน เทศ ดรรชน และสาระส งเขป ต อมาเม อสารน เทศม ปร มาณมาก ข น จ งเก ดป ญหาในการจ ดการและการใช สารน เทศ จ งม การน าเทคโนโลย ในการจ ดท าเคร องม อ ค นสารน เทศมาใช เพ อแก ป ญหาด งกล าว ซ งต อมานอกจากสารน เทศจะม ปร มาณมากแล ว ร ปแบบย งหลากหลายอ กด วย ท าให เก ดการค นคว าว จ ยระบบการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ข น จนท าให เก ดการใช งานระบบผ านทางอ นเทอร เน ตได ซ งพ ฒนาการของการจ ดเก บและการค น ค นสารน เทศม รายละเอ ยดด งน (สมพร พ ทธาพ ท กษ ผล, 2545, หน า 19-28) 1. การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศในระยะแรกเร ม การพ ฒนาระบบและเคร องม อการจ ดเก บส อบ นท กความร และการค นหา ทร พยากรสารน เทศในระยะแรกเร มจะอย ในล กษณะของส งพ มพ เน องจากอ กขระถ อเป นต วแทน ร ปแบบ ภาษาต างๆ มากมายท เข าใจได ง าย ใช แสดงแนวความค ดเป นภาษาเข ยนท เร ยนร และ ใช ได สะดวก ภาษาเข ยนผ กพ นก บส อบ นท กความร เร มจากภาพวาดตามผน งถ า ต วอ กษรบนห น แผ นด นเหน ยว หน งส ตว ไม และกระดาษ เป นต น และได ม การพ ฒนาเร อยมาเป นส อบ นท ก สารน เทศท งท เป นภาพ เทปบ นท กเส ยง แบบม วน ตล บ ฟ ล ม สไลด ภาพยนตร และว ด ท ศน เป นต น นอกจากน นย งม การพ ฒนาเป นส อทางคอมพ วเตอร ท ใช ก นอย างแพร หลายในป จจ บ น ได แก ซ ด และด ว ด เป นต น ส าหร บเคร องม อท ใช ในการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศในระยะแรก จะเป น การรวบรวมบรรณาน กรมหร อรายการทร พยากรสารน เทศให ครบถ วนสมบ รณ อย างม หล กเกณฑ เพ อประส ทธ ภาพในการใช งาน ในระยะแรกเพ อให ผ ใช สามารถค นวรรณกรรมท ต องการได โดยการจ ดหมวดหม หน งส ออย างกว างๆ โดยท ารายการหน งส อตามสาขาว ชา และม การจ ดท าเป น บ ตรรายการหน งส อ แต เม อหน งส อม จ านวนมากข น จ งม การพ ฒนาระบบการจ ดหมวดหม ของ หน งส อและทร พยากรสารน เทศอ นๆ โดยการว เคราะห เน อหาสารน เทศเพ อก าหนดเป นหมวดหม ใหญ ย อย ลดหล นจากเน อหากว างๆ จนถ งเน อหาเฉพาะเพ อการก าหนดส ญล กษณ แทนเน อหา สารน เทศเป นต วเลข ต วอ กษรหร อเคร องหมายอ นๆ และอาจใช ผสมก น ระบบหมวดหม ท เป นท ร จ ก ก น ค อ ระบบหมวดหม ทศน ยมด วอ (Dewey Decimal Classification System : DDC) และ

10 34 ระบบหอสม ดร ฐสภาอเมร ก น (Library of Congress Classification : LC) ส วนเคร องม อบ นท ก รายละเอ ยดทางบรรณาน กรมของทร พยากรสารน เทศของสถาบ นบร การสารน เทศ ค อ การรวม รายการทร พยากรสารน เทศหร อแคตาล อก (Catalogs) นอกจากน นย งม การจ ดท าดรรชน ซ งเป นเคร องม อส าค ญท ใช ค นท งค า ช อ ช อเร อง ต างๆ ในหน งส อ บทความแต ละบทจากวารสารและส งพ มพ อ นๆ ม ล กษณะรวบรวมสารน เทศท กระจ ดกระจายและท เก ยวข องก นให สามารถค นหาได สะดวก และย งม การจ ดท าสาระส งเขป เพ อช วยเสร มให ดรรชน และบรรณาน กรมม ค ณค ามากข น และช วยให ผ ใช สามารถอ าน เพ อพ จารณาต ดส นใจได เร วข น และเป นการใช แทนเอกสารต นฉบ บและตรวจด ว าตรงก บ ความต องการหร อไม 2. การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศในย คเทคโนโลย ระยะแรก เทคโนโลย ท น ามาใช ในการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศในระยะแรก ได แก เทคโนโลย ไมโครกราฟ ก ซ งม บทบาทส าค ญในการผล ต จ ดเก บ ค นค นและเผยแพร สารน เทศ โดยใช หล กการของการถ ายภาพย อส วนสารน เทศ จากส อบ นท กลงบนแผ นฟ ล มโปร งแสงหร อท บ แสง ซ งม ร ปล กษณ ต างๆ เร ยกว า ว สด ย อส วนหร อไมโครฟอร ม (microform) เพ อแก ป ญหา การจ ดเก บเอกสารท ม จ านวนเพ มมากข น เทคโนโลย ไมโครกราฟ กม ความเหมาะสมในการน ามาใช งานจ ดเก บเอกสารประเภทต างๆ เพ อการค นมาใช ประโยชน โดยเฉพาะการจ ดเก บเอกสารบาง ประเภทจ านวนมาก ม การใช น อย แต ย งไม อาจท าลายท งได เพราะต องเก บไว เพ อการตรวจสอบ อ างอ ง หร อการอน ร กษ ท าให ประหย ดเน อท อ ปกรณ การจ ดเก บท าให ด แลร กษาความปลอดภ ยได ง ายและม ความคงทนถาวร สามารถจ ดเก บได นานหลายป หากม การจ ดเก บอย างถ กต อง ท ส าค ญ ย งสามารถค นค นได อย างสะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพด วย แต การใช ว สด ย อส วนม ข อจ าก ด หลายประการ เช น ต องน งอ านเป นเวลานานๆ ท หน าจอ ท าให เม อยล าและปวดตา เพราะต อง เล อนหาภาพต งแต หน าแรกไปตามล าด บ จ งได ม การพ ฒนาส อบ นท กข อม ลด วยคอมพ วเตอร ข นมา ซ งม ประส ทธ ภาพมากกว าและช วยแก ป ญหาด งกล าวได นอกจากน นย งสามารถใช ก บสารน เทศท ม ปร มาณมากๆ ได อ กด วย ส าหร บบ ตรรายการก ม การน าคอมพ วเตอร มาช วยในการจ ดท าฐานข อม ล ทร พยากรสารน เทศ และดรรชน โดยการบรรจ รายละเอ ยดของบ ตรรายการลงในแม เหล ก สามารถ อ านได ด วยคอมพ วเตอร

11 35 3. การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศบนอ นเทอร เน ต เม ออ นเทอร เน ตได เข ามาม บทบาทมากข น จ งได ม การพ ฒนาให สามารถจ ดเก บและ ค นค นสารน เทศผ านทางอ นเทอร เน ตได ท าให ผ ใช เก ดความสะดวกมากข น สามารถค นสารน เทศ ได ท กเวลา ไม ว าสารน เทศจะอย แห งใด ท งท เป นข อความ ภาพ และเส ยง นอกจากน นย งม การ ค นคว าว จ ยท งด านการใช ค าศ พท เทคน ค และว ธ การค นค น รวมท งระบบป ญญาประด ษฐ เพ อให การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศม ประส ทธ ภาพมากข น ต วแบบพ นฐานในการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ต วแบบพ นฐานในการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศจะเน นกระบวนการในการจ บค ระหว างทร พยากรสารน เทศท จ ดเก บไว ก บความต องการสารน เทศของผ ใช หากจ บค ได ตรงก น ย อมได ผลการค นค นตามต องการ แต ถ าจ บค ไม ตรงก น ก จะได ผลการค นค นท ไม ตรงก บความ ต องการของผ ใช หร อไม ได ผลการค นค นเลย โดยต วแบบพ นฐานในการจ ดเก บและการค นค น สารน เทศจะประกอบด วย (สมพร พ ทธาพ ท กษ ผล, 2545, หน า 39-42) 1. เอกสารหร อทร พยากรสารน เทศท ได ค ดเล อก การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศส วนใหญ อย ในร ปของข อความ จ งเร ยกว สด ท ใช บ นท กข อความว า เอกสาร แต จร งๆ แล วสารน เทศไม ได อย ในร ปข อความอย างเด ยว แต อาจอย ในร ปของภาพ และเส ยงด วย ด งน นส งท ได บ นท กสารน เทศด งกล าวย งม อ กเช น เทปเส ยง ว ด โอ ซ ด และด ว ด เป นต น ซ งก ค อทร พยากรสารน เทศน นเอง แต ทร พยากรสารน เทศในสถาบ นบร การ สารน เทศและหน วยงานต างๆ ม จ านวนมาก จ งต องม การค ดเล อกหร อค ดสรรตามนโยบายของ หน วยงานน นๆ เส ยก อน เพราะไม ม หน วยงานใดสามารถรวบรวมเอกสารท กประเภทในท กเร องได อย างครบถ วน

12 36 2. ต วแทนเอกสารหร อทร พยากรสารน เทศ การสร างต วแทนเอกสารหร อทร พยากรสารน เทศในร ปแบบต างๆ เช น การสร างข อม ล บรรณาน กรมเพ อเป นต วแทนโครงสร างของเอกสารหร อทร พยากรสารน เทศ การก าหนดต วแทน สาระหร อดรรชน การสร ปย อเน อหาส าค ญในร ปของสาระส งเขป เป นต น ซ งต วแทนเอกสารเหล าน จ ดเก บในร ปของฐานข อม ลต างๆ และม โครงสร างของเอกสารประเภทต างๆ หร อมาตรฐาน ท ก าหนดร วมก น เช น โครงสร างของต วแทนหน งส อประกอบด วย ช อผ แต ง ช อเร อง สถานท พ มพ ส าน กพ มพ ป ท พ มพ ห วเร องหร อค าส าค ญ เป นต น ถ งแม ว าในป จจ บ น การจ ดเก บข อม ลในระบบคอมพ วเตอร จะพ ฒนาอย างรวดเร วและ ม ค าใช จ ายลดลง แต ข อม ลและสารน เทศก ม จ านวนมากเช นก น ด งน นการแปลงสารน เทศท เป น อนาล อก (analog) ท งหมดท อย ในร ปของส อส งพ มพ และส อโสตท ศน เป นด จ ทอล (digital) จ งต องใช ค าใช จ ายท ส งมาก ด งน นต วแทนของเอกสารหร อทร พยากรสารน เทศจ งม ความจ าเป นใน การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศเป นอย างมาก 3. ความต องการสารน เทศ ความต องการสารน เทศ หร อความต องการของผ ใช เป นจ ดเร มต นท ผล กด นให ผ ใช แสวงหาสารน เทศด วยว ธ การต างๆ โดยเป นภาวะท ผ ใช ร ส กเก ดความจ าเป นต องใช สารน เทศ แต สารน เทศท ตนม อย ไม เพ ยงพอ ไม ตรงก บความต องการ หร อไม ท นสม ย จ งต องแสวงหา สารน เทศจากแหล งอ นๆ ซ งความต องการสารน เทศม ล กษณะส าค ญ ค อ เปล ยนแปลงไปตามป จจ ยต างๆ ของผ ใช เปล ยนแปลงไปตามเวลา เป นเร องเฉพาะต วหร อเฉพาะบ คคล ม กเปล ยนแปลงไปเม อได ร บสารน เทศใหม ผ ใช ม กแสดงหร อระบ ความต องการได ไม ช ดเจน

13 37 4. ต วแทนความต องการสารน เทศ ต วแทนความต องการสารน เทศ หมายถ ง การสร างหร อก าหนดต วแทนความต องการ สารน เทศ ซ งม กอย ในร ปของกลย ทธ การค นค น เน องจากการค นค นสารน เทศในร ปแบบต างๆ ไม ว าจะเป นข อความ ภาพ และเส ยง ส วนใหญ ย งคงค นค นได ด วยการใช ค าศ พท ด งน น ความต องการสารน เทศจ งก าหนดในร ปของค าศ พท ท ผ ใช ค ดว าสามารถแทนความต องการ สารน เทศของตนได ตรงและถ กต องท ส ด โดยม เป าหมายเพ อช วยการค นค นได ตรงก บ ความต องการสารน เทศอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ กรณ ค นหาด วยตนเอง ผ ใช ปลายทาง ต องก าหนดกลย ทธ การค นด วยตนเอง หากเป นการใช บร การค นค นสารน เทศในสถาบ นบร การ สารน เทศ ต วกลางผ ให บร การค นค นอาจต องส มภาษณ หร อซ กถามผ ใช เพ อก าหนดกลย ทธ การค น ท แทนความต องการสารน เทศได อย างถ กต อง 5. การจ บค ระหว างต วแทนความต องการสารน เทศก บต วแทนเอกสาร กระบวนการจ บค เป นกลไกส าค ญในการค นค นสารน เทศ เพราะส งผลโดยตรง ต อผลการค นค น หากจ บค ได อย างด และม ประส ทธ ภาพ ผ ใช ย อมได ผลการค นค นท ตรงก บ ความต องการของตน ในทางกล บก น หากไม สามารถจ บค ได หร อจ บค ได ไม ถ กต อง ย อมได ผลการ ค นค นท ไม ตรงก บความต องการของผ ใช หร อไม ได ผลการค นค นเลย ค อกลายเป นหาไม เจอน นเอง นอกจากน นจ านวนรายการของสารน เทศท ค นค นได หากม จ านวนมากเก นไป ผ ใช อาจไม สามารถ พ จารณาผลการค นค นได อย างครบถ วน จ งจ าเป นต องม การจ ดอ นด บรายการสารน เทศท ค นค นได โดยการหาเกณฑ หร อว ธ การต างๆ เพ อให เอกสารท คาดว าเก ยวข องก บเร องท ต องการค นหาท ส ด อย ในอ นด บต นๆ และเอกสารท เข าเร องน อยกว าอย ในอ นด บรองลงมาตามล าด บ

14 38 ความต องการ สารน เทศของผ ใช การจ บค ทร พยากร สารน เทศ สารน เทศ ท ค นค นได ภาพท 2.1 แบบจ าลองการค นค นสารน เทศ ท มา (ส ภศร กาหย, 2546, หน า 158) มาตรฐานการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ มาตรฐานในการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศท าให การสร างฐานข อม ลม ว ธ การ ในการจ ดเก บเป นไปในแนวทางเด ยวก น ท าให สามารถแลกเปล ยนและใช สารน เทศร วมก นได และ สามารถค นค นสารน เทศท อย ในฐานข อม ลต างระบบ ต างร ปแบบ และต างภาษาได รวมท งเป น ป จจ ยส าค ญในการประก นค ณภาพของสารน เทศด วย ป จจ บ นสารน เทศม ให บร การทางอ นเทอร เน ตจ านวนมาก ท าให วงการพ มพ และ ส อสารมวลชน ว ธ การสร างสรรค งาน การเผยแพร การบ นท ก และส บค นสารน เทศ ตลอดจนการ น าเสนอสารน เทศเปล ยนไป จากท เคยเผยแพร ในร ปส งพ มพ กลายเป นเผยแพร ด วย ส ออ เล กทรอน กส สารน เทศท เผยแพร ในอ นเทอร เน ต ได ร บความน ยมเพ มมากข นท กท ม ผลให เก ด ความย งยาก ในการส บค นสารน เทศท ต องการ เน องจากต องม การใช เวลาค ดค าถาม และส บค น เพ อให ได สารน เทศตามต องการ จนกระท งหลายคนค ดว า น าจะม ว ธ ท สามารถส บค น สารน เทศท ม อย ในอ นเทอร เน ตได อย างถ กต อง รวดเร ว และสามารถเล อกว า ต องการสารน เทศเก ยวก บอะไร ก ได สารน เทศเร องน นๆ ได โดย ไม ต องเส ยเวลาค ดเล อกว าส งท แสดงผลน นเป นช อคน ว ตถ สถานท หร อเอกสาร ท าให เก ดมาตรฐานส าหร บการจ ดท าสารน เทศแบบด จ ตอล ท ม ช อว า Dublin Core Metadata โดยม เป าหมายให พ ฒนาฐานข อม ลและท าดรรชน ได ง าย สามารถส บค นได ถ กต องกว า

15 39 การส บค นแบบเอกสารฉบ บเต ม (full text) ท ใช ก นในอ นเทอร เน ต และน าไปใช งานได ก บหลาย โปรแกรม นอกจากน น ประด ษฐา ศ ร พ นธ (2549) กล าวว า ย งม การจ ดท าค าอธ บายเพ มเต ม เพ อให เข าใจและใช งานได สะดวก เร ยกว า Qualifiers เช น ในการบ นท กข อม ล Author or Creator ผ แต ง หร อ เจ าของผลงาน/งาน ผ บ นท กข อม ลจ าเป นต องทราบว า ควรใช เกณฑ ใด ต วอย างเช น AACR 2 ส าหร บบรรณาร กษ หร อ แบบ ISO ส าหร บงานประเภทอ น ท ม ได ใช ระบบเด ยวก นก บห องสม ด หร อรายการ Subject or Keywords ห วเร อง หร อ ค าส าค ญ สามารถอ านเพ มเต มให ทราบว า ต อง/ควร ใช ห วเร องระบบหอสม ดร ฐสภาอเมร ก น หร อ ห วเร องของห องสม ดแพทย หร อ Agrovoc ส าหร บสารน เทศเกษตร เป นต น Qualifiers เหล าน สามารถจ ดท าเป นเมน และก าก บไว ท แต ละ รายการ ในแบบบ นท กข อม ล เพ อให สะดวกเวลาบ นท กข อม ล Qualifiers ม ข อด ค อ ช วยให ผ บ นท ก ข อม ลเข าใจรายละเอ ยดมากข นว า ควรจะบ นท กข อม ลอะไร และควรใช เกณฑ หร อมาตรฐานใด ท งน เพ อให ผ บ นท กข อม ลท ท างานร วมก น สามารถผล ตรายการข อม ล ท เป นมาตรฐาน ช วยเพ ม ประส ทธ ภาพในการส บค นย งข น Dublin Core Metadata ท ใช ในป จจ บ นค อ DCMI Version 1.1 และการใช งานม ได เป น เพ ยงเคร องม อส าหร บส บค นสารน เทศในล กษณะช แนะแหล งสารน เทศ หากย งรวมถ งการพ ฒนา สารน เทศอ เล กทรอน กส ท เป นมาตรฐานสากล และสามารถแลกเปล ยนข อม ลท บ นท กใน แฟ มข อม ลต างๆ ก นได อย างม ประส ทธ ภาพ เช น เอกสารอ เล กทรอน กส ท ใช ในอ ตสาหกรรมขนาด ใหญ หน วยงานท ม เอกสารระเบ ยบ และค ม อการท างานจ านวนมาก หร อส าน กงานธ รก จขนาด กลางและขนาดเล กท ไม ต องการจ ดเก บข อม ลอ เล กทรอน กส ไว ในระบบของตนเอง เพราะต องการ ประหย ดเน อท ในฮาร ดด สก จ งเอาแฟ มข อม ลไปฝากเก บท หน วยงานบร การร บฝากข อม ล อ เล กทรอน กส (หน วยงานภายนอก) หร อส าน กพ มพ วารสารอ เล กทรอน กส โครงการเหล าน จะ ปฏ บ ต งานโดยใช metadata และ Resource Definition Framework (RDF) ด วยภาษา Mark up เช น XML และ SGML เป นต น Extensible Markup Language (XML) ส าหร บการจ ดท าเอกสารอ เล กทรอน กส ท า อย างไรจ งจะให ส บค นได ตรงก บเร องท ต องการ เอกสารไม ส ญหาย และไม ต องจ า URL โดยไม จ าเป น XML เป นภาษามาตรฐาน ม ไวยากรณ ในร ปส ญล กษณ แสดงความส มพ นธ ของข อม ลท ม โครงสร าง (meta tag) ก าก บ เช น แท ก (tag) ช อเร อง (Title) ใช ส าหร บใส ข อม ลท เป นช อเร อง หร อ ช อบทความแท กช อเจ าของผลงาน (Creator) ใช ใส ข อม ลท เป นช อคนหร อหน วยงาน ปกต ข อม ล ช อเร องและช อเจ าของผลงาน ม กไม ใช ข อม ลเด ยวก น แต ถ าไม ม แท กก าก บ อาจจะท าให เข าใจผ ด

16 40 ได XML เป นภาษามาตรฐานท W3C ก าหนดให ใช ก บเกณฑ อธ บายค าจ าก ดความของสารน เทศ (RDF - Resource Definition Framework) ผ ท ใช XML หร อ RDF สามารถก าหนดแท ก และให ค า จ าก ดความต างก น ตามความเหมาะสมในการใช งาน เช น Dublin Core Metadata ได ก าหนดค า จ าก ดความของแท กอย างช ดเจน และเป นข อตกลงของกล มนานานาชาต ไม ว าข อม ลจะเป นภาษา ใด Dublin Core จะใช Creator ส าหร บข อม ลเจ าของผลงาน หร อผ สร างสรรค ผลงาน ซ ง RDF อาจไม ระบ ช ดเจนเท า ข อแตกต างอ กประการหน งได แก RDF ใช ก บ XML แต Dublin Core ใช ได ท ง XMLและ HTML แต HTML ส บค นข อม ลไม ด เพราะไม ต องใช โครงสร างมาตรฐานส าหร บการ จ ดข อม ล ส วน Standard Generalized Markup Language (SGML) น นเป นส ดยอดของการจ ด ข อม ลอ เล กทรอน กส หน วยงานท จ าเป นต องใช ได แก บร ษ ทใหญ ๆ เช น บร ษ ทสร างเคร องบ น หน วยราชการ และกองท พสหร ฐอเมร กา หน วยงานเหล าน อย แยกก นในท ไกล แต ต องแลกเปล ยน และใช เอกสารจ านวนมหาศาลร วมก น ว ธ เด ยวท ท าได ค อส งแฟ มอ เล กทรอน กส ซ งจ ดท าข อม ล ด วยมาตรฐานท ท าให แลกเปล ยนข อม ลได รวดเร วและถ กต อง อาจพ ดว า HTML ง ายไป และ SGML ยากไป ป จจ บ น XML ได ร บการยอมร บว าเหมาะส าหร บการสร างสารน เทศอ เล กทรอน กส วารสารว ชาการต างประเทศเร มท าต นฉบ บเป น XML เพราะสามารถแลกเปล ยน รวมแฟ มข อม ล เผยแพร ในเว บและในร ปเอกสารวารสารฉบ บพ มพ ได ท นท พฤต กรรมการแสวงหาสารน เทศ พฤต กรรมการแสวงหาสารน เทศเป นก จกรรมหร อปฏ ส มพ นธ ท บ คคลกระท าเพ อแสวงหา สารน เทศอย างม จ ดม งหมาย เพ อตอบสนองความต องการของผ แสวงหาสารน เทศ ซ งกระบวนการแสวงหาสารน เทศ ประกอบด วยกระบวนการย อยๆ ค อ (อาร ย ช นว ฒนา, 2545, หน า ) 1. การระบ ป ญหาและเข าใจป ญหา ผ ใช พยายามท าความเข าใจและระบ ป ญหาโดยวางกรอบว าค าตอบของป ญหาค อ อะไรหร อน าจะเป นอะไร พร อมท งจ าก ดค าตอบให แคบลง โดยค ดถ งความร ท เก ยวข องหร อป ญหา ท คล ายๆ ก น การท ารายการและจ ดกล มแนวค ด วล เหต การณ หร อบ คคลท เก ยวก บป ญหาจะช วย ให ผ ใช ค อยๆ เข าใจป ญหาได ช ดเจนข น และระบ ภาระงานท จะต องค นหาได ในท ส ด

17 41 2. การเล อกระบบการค นค นสารน เทศ ผ ใช ม กจะพ จารณาเล อกระบบท ม ให ใช หร อระบบท ค นเคยร วมก บล กษณะของภาระ งานท ต องการค นหา 3. การก าหนดข อค าถาม เป นการก าหนดค าท ค ดว าระบบจะสามารถหาสารน เทศท ต องการได ด วยระบบ ค าศ พท ของผ ใช และป อนเข าส ระบบ เพ อให ระบบจ บค ค าด งกล าวก บค าศ พท ของระบบ การก าหนดข อค าถามจะรวมถ งการก าหนดกลย ทธ และกลว ธ ท ผ ใช เห นว าเหมาะสมท ส ดในการ ด าเน นการค นหาภายใต ขอบเขตของกฎ ล กษณะ และส วนต อประสานของระบบ 4. การด าเน นการค นหา เม อก าหนดข อค าถามได แล ว ผ ใช ก เร มด าเน นการค นหาจากระบบ ผ ใช ต องพ มพ ค าค นเพ อจ บค ก บสารน เทศท จ ดเก บไว ในระบบ 5. การตรวจสอบผลล พธ ผลล พธ ค อ ผลจากการค นหาท ได จากระบบ ผ ใช ต องตรวจสอบว าตรงก บความ ต องการหร อไม 6. การพ จารณาสารน เทศท ต องการ เม อผ ใช ได ตรวจสอบสารน เทศท ค นได มาแล ว ก สามารถค ดเล อกสารน เทศท พ จารณา แล วว าเป นส งท ผ ใช ต องการเพ อน ามาใช ประโยชน ต อไปในภายหล ง

18 42 7. การค นหาซ าหร อย ต การค นหา การค นหาสารน เทศยากท จะส าเร จสมบ รณ ได ด วยการใช ข อค าถามเพ ยงข อเด ยวหร อ ได ร บผลการค นหาช ดเด ยว โดยท วไปแล วผ ใช จะน าผลการค นหามาเป นผลป อนกล บในการก าหนด ข อค าถามใหม เพ อด าเน นการค นหาซ าอ ก แต ถ าผลการค นตรงก บท ต องการแล วก ย ต การค น สร ป การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศเป นกระบวนการในการรวบรวมรายละเอ ยด ของสารน เทศและทร พยากรสารน เทศ ท จ ดเก บไว ในแหล งสารน เทศ หร อฐานข อม ล เพ อให สามารถค นสารน เทศและทร พยากรสารน เทศท ต องการกล บค นมาได อย างสะดวกและรวดเร ว ด วย ว ธ การและเทคน คอย างเป นข นตอน โดยอาศ ยเทคโนโลย สารน เทศเป นเคร องม อในการเข าถ ง สารน เทศอย างสะดวก รวดเร ว และตรงก บความต องการของผ ใช ด งน นการจ ดเก บและการค นค น สารน เทศจ งประกอบด วยทร พยากรสารน เทศ ฐานข อม ล และบ คลากร ซ งการจ ดเก บและการค น ค นสารน เทศอย างเป นระบบม ความส าค ญท งก บสถาบ นบร การสารน เทศและผ ใช อย างมากมาย โดยการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศในระยะแรก เป นการพ ฒนาระบบและเคร องม อการจ ดเก บ ส อบ นท กความร และการค นหาทร พยากรสารน เทศในล กษณะส งพ มพ ได แก ระบบการจ ด หมวดหม การท ารายการสารน เทศ ดรรชน และสาระส งเขป ต อมาเม อสารน เทศม ปร มาณมากข น จ งเก ดป ญหาในการจ ดการและการใช สารน เทศ จ งม การน าเทคโนโลย ในการจ ดท าเคร องม อค น สารน เทศมาใช เพ อแก ป ญหาด งกล าว ซ งต อมานอกจากสารน เทศจะม ปร มาณมากแล ว ร ปแบบย ง หลากหลายอ กด วย ท าให เก ดการค นคว าว จ ยระบบการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศข น จนท า ให เก ดการใช งานระบบผ านทางอ นเทอร เน ตได โดยม ต วแบบพ นฐานในการจ ดเก บและการค นค น สารน เทศท เน นกระบวนการในการจ บค ระหว างทร พยากรสารน เทศท จ ดเก บไว ก บความต องการ สารน เทศของผ ใช หากจ บค ได ตรงก น ย อมได ผลการค นค นตามต องการ แต ถ าจ บค ไม ตรงก น ก จะได ผลการค นค นท ไม ตรงก บความต องการของผ ใช หร อไม ได ผลการค นค นเลย ซ งหากต องการ สร างฐานข อม ลให ม การจ ดเก บสารน เทศให เป นไปในแนวทางเด ยวก น สามารถแลกเปล ยนและใช สารน เทศร วมก นได และสามารถค นค นสารน เทศท อย ในฐานข อม ลต างระบบ ต างร ปแบบ และต าง ภาษาได รวมท งเป นป จจ ยส าค ญในการประก นค ณภาพของสารน เทศด วย ซ งต องอาศ ยมาตรฐาน ในการจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ โดยมาตรฐานส าหร บการจ ดท าสารน เทศแบบด จ ตอล

19 43 ม ช อว า Dublin Core Metadata โดยม เป าหมายให พ ฒนาฐานข อม ลและท าดรรชน ได ง าย สามารถส บค นได ถ กต องกว าการส บค นแบบเอกสารฉบ บเต ม ท ใช ก นในอ นเทอร เน ต และน าไปใช งานได ก บหลายโปรแกรม ซ งในการค นค นสารน เทศต องพ จารณาพฤต กรรมการแสวงหาสารน เทศ ท เป นก จกรรมหร อปฏ ส มพ นธ ท บ คคลกระท าเพ อแสวงหาสารน เทศอย างม จ ดม งหมาย ซ งกระบวนการแสวงหาสารน เทศ ประกอบด วย การระบ ป ญหาและเข าใจป ญหา การเล อกระบบ การค นค นสารน เทศ การก าหนดข อค าถาม การด าเน นการค นค น การตรวจสอบผลล พธ การพ จารณาสารน เทศท ต องการ และการค นหาซ าหร อย ต การค นหา เพ อตอบสนองความต องการ ของผ แสวงหาสารน เทศ ซ งต องอาศ ยเทคโนโลย เพ อการจ ดการก บสารน เทศ โดยจะกล าว รายละเอ ยดในบทต อไป

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2.

องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. 1 องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. เพ อให เก ดความสะดวกรวดเร วในการค นหาเอกสารจากแฟ มเอกสาร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information