Biovalys Co., Ltd. ใบสม ครงาน. Application for Employment

Size: px
Start display at page:

Download "Biovalys Co., Ltd. ใบสม ครงาน. Application for Employment"

Transcription

1 Biovalys Co., Ltd. ใบสม ครงาน Application for Employment หล กฐานประกอบการสม ครงาน (สาหร บเจ าหน าท ) Documents Submitted with this Application Form (For Official Use Only) ร ปถ ายหน าตรงขนาด 1 หร อ 2 จานวน 2 ร ป สาเนาทะเบ ยนบ าน สาเนาบ ตรประชาชน 2 of 1 X1 or 2 X2 sized photos House registration ID card ใบร บรองการศ กษา ใบประกอบโรคศ ลป ใบผ านการเกณฑ ทหาร ใบข บข Educational certificate Medical Practice License Military service certificate Driver s license ทะเบ ยนสมรส ใบส ต บ ตรของบ ตร อ นๆ Marriage certificate Birth certificate Other ตาแหน งท ต องการ Position applied for: โปรดกรอกข อความในใบสม ครน ให ครบถ วน Please fill in this form completely เง นเด อนท ต องการ Expected salary: ประว ต ส วนต ว PERSONAL BACKGROUND ช อ-สก ล ภาษาไทย ช อเล น เพศ ชาย (Male) Name in English Nickname หญ ง (Female) ว น เด อน ป เก ด (Date of Birth) อาย (Age) เลขท บ ตรประชาชน (ID Card No.) ว นออกบ ตร (Issue Date) ว นหมดอาย (Expiry Date) ส ญชาต (Nationality) เช อชาต (Race) ศาสนา (Religion) ส วนส ง (Height) น าหน ก (Weight) ท อย ป จจ บ นท ต ดต อได สะดวก (Present Address) ท อย ตามทะเบ ยนบ าน (Permanent Address) โทรศ พท (บ าน) (Telephone Home) โทรศ พท (ม อถ อ) (Mobile) อ เมลล ( ) สถานภาพสมรส Marital Status โสด Single แต งงาน Married หย า Divorced หม าย Widowed กรณ แต งงาน จดทะเบ ยน ไม จดทะเบ ยน ค สมรสม รายได หร อไม If Married Registered Non-Registered Does your spouse have any income? ช อค สมรส (Spouse s Name) อาช พ (Occupation) แยกก นอย Separated ม Yes ไม ม No สถานท ทางาน (Office) จานวนบ ตร คน No. of Children จานวนบ ตรท ก าล งศ กษาอย คน No. of Children in School จานวนบ ตรท อาย เก น 21 ป No. of Children over 21 years old คน Revision: 2, Effective date: 27/04/2015 Page 1 of 5

2 ประว ต ครอบคร ว FAMILY BACKGROUND ช อบ ดา Father s Name อาย Age อาช พ Occupation ม ช ว ต Alive ถ งแก กรรม Deceased ช อมารดา Mother s Name อาย Age อาช พ Occupation ม ช ว ต Alive ถ งแก กรรม Deceased จานวนพ น อง (รวมผ สม คร) คน เป นบ ตรคนท No. of member in the family (Included Applicant) You are No. ช อ-สก ล (Name) อาย (Age) อาช พ (Occupation) ประว ต การศ กษา EDUCATION BACKGROUND ระด บการศ กษา ช อสถาบ น จ งหว ด/ประเทศ ป การศ กษา สาขาว ชา Education Level Institute Province / Country ต งแต From ถ ง To Major ประถมศ กษา Primary ม ธยมศ กษา Secondary อาช วศ กษา Vocational อน ปร ญญา Diploma ปร ญญาตร Bachelor Degree อ นๆ Other ประว ต การทางาน EMPLOYMENT HISTORY ระยะงาน ช อสถานประกอบการ / โทรศ พท ตาแหน ง เง นเด อนส ดท าย สาเหต ท ลาออก จาก From ถ ง To List of Employers / Telephone Position Last Salary Reason to Leave Revision: 2, Effective date: 27/04/2015 Page 2 of 5

3 ภาษา LANGUAGE SKILL การพ ด (Speaking) การฟ ง (Listening) การอ าน (Reading) การเข ยน (Writing) ภาษา Language ไทย (Thai) อ งกฤษ (English) อ นๆ (Other) มาก มาก มาก มาก ความสามารถพ เศษ SPECIAL SKILL คอมพ วเตอร / โปรแกรม (Computer / Program) พ มพ ด (Typing) ไม ได (No) ได (Yes) ไทย คา/นาท อ งกฤษ คา/นาท Thai Words/minute English Words/minute การข บข รถยนต (Vehicle Driving) การข บข รถจ กรยานยนต (Motorcycle) ได (Yes) ไม ได (No) ได (Yes) ไม ได (No) ใบอน ญาตข บข รถยนต (Driving License) ใบอน ญาตข บข รถจ กรยานยนต (Driving License) เลขท (License No.) เลขท (License No.) ประเภท (Type) ประเภท (Type) ม รถยนต ส วนต ว (Own Car) ม รถจ กรยานยนต ส วนต ว (Own Motorcycle) ม (Yes) ไม ม (No) ม (Yes) ไม ม (No) ย ห อ (Model) ย ห อ (Model) ทะเบ ยนเลขท (License Plate) ทะเบ ยนเลขท (License Plate) ข อม ลอ นๆ OTHER INFORMATION ท านเคยป วยหน กและเป นโรคต ดต อร ายแรงมาก อนหร อไม เคย (Yes) ไม เคย (No) (Have you ever been seriously or contracted with contagious disease?) ถ าเคย โปรดระบ ช อโรค (If yes, explain fully) ท านม โรคประจาต วหร อไม ม (Yes) ไม ม (No) (Do you have underlying disease?) ถ าเคย โปรดระบ ช อโรค (If yes, explain fully) ท านสามารถหาผ ค าประก นได หร อไม (Can you provide a guarantor?) ไม ข ดข อง (Yes) ข ดข อง (No) ท านสามารถปฏ บ ต งานโดยเปล ยนแปลงตาแหน งหน าท ได ตามความเหมาะสม ไม ข ดข อง (Yes) ข ดข อง (No) (Can you rotate your work position?) บ คคลอ างอ งท ไม ใช ญาต และสามารถสอบถามได (Please name the person for reference) ช อ-สก ล (Name) โทรศ พท (Telephone) บ คคลท ต ดต อกรณ ฉ กเฉ น (Please name the person to be contact in case emergency) ช อ-สก ล (Name) โทรศ พท (Telephone) ท อย (Address) ท านทราบข าวการสม ครงานน อย างไร (Sources of job information?) อ นเตอร เน ต (Internet) เว ปไซต บร ษ ท (Company Website) อ น (Other) Revision: 2, Effective date: 27/04/2015 Page 3 of 5

4 ก จกรรมหร องานอด เรกท ท านสนใจ (Activities or hobbies that you are interested?) กร ณาแนะน าต วท านเอง เพ อให บร ษ ทร จ กต วท านข น Please provide further information about yourself which will allow our company knows you better. เหต ผลท ท านอยากร วมงานก บบร ษ ท What is the reason that you want to join our company. ข าพเจ าขอร บรองว า ข อความข างต นท งหมดน เป นความจร งท กประการ หากข อความตอนหน งตอนใดไม ตรงก บความเป นจร ง ข าพเจ า ยอมร บว าการว าจ างท ตกลงน นเป นอ นโมฆะท นท I certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledge and any false information wilfully given shall be a sufficient reason to dismiss me from the service/employment. ลงช อผ สม ครงาน / Applicant s Signature ว นท / Date / / Revision: 2, Effective date: 27/04/2015 Page 4 of 5

5 สาหร บเจ าหน าท (FOR OFFICIAL USE ONLY) ผ ส มภาษณ Interviewer ผลการส มภาษณ Decision Reached ว นท เร มจ างงาน Date of Employment อ ตราเง นเด อน Salary กาหนดระยะเวลาทดลองงาน Probation Period ลายม อช อผ ส มภาษณ Interviewer s Signature ว นท ส มภาษณ Date of Interview ตาแหน งงานท บรรจ Position Given บ งค บบ ญชาโดย Report To เง อนไขอ นๆ Other Conditions ส ญญาจ างทดลองงานเลขท Probation Contract No. อน ม ต โดย Approved By ความเห นของผ ส มภาษณ (Interviewer s Comment) หมายเหต (Remark) อน ม ต โดย / Approved By กรรมการผ จ ดการ / Managing Director ว นท / Date / / Revision: 2, Effective date: 27/04/2015 Page 5 of 5

Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy

Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy Kamalasai School requires capable foreigners in order to be staff of foreign languages in teaching MattayomSuksa 1-6 students (7 th graders

More information

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร Human Resource Management การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร (Recruitment And Selection) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหาใน บทและส งค าตอบทาง

More information

เล อกงานอย างไรด? When? ควรเร มหางาน เม อไหร. Where? ทางาน ท ไหนด? ราชการ เอกชน ร ฐว สาหก จ. Why? ทาไมต องหางานทา ม ทางเล อกอ นไหม

เล อกงานอย างไรด? When? ควรเร มหางาน เม อไหร. Where? ทางาน ท ไหนด? ราชการ เอกชน ร ฐว สาหก จ. Why? ทาไมต องหางานทา ม ทางเล อกอ นไหม เล อกงานอย างไรด? การเร ยน การทางาน ร บผ ดชอบก บการเข าเร ยน การสอบ วางแผน ลงม อทา แก ไขป ญหา ให ได ผลงานตามเป า ผ ให คาแนะนา ค อ คร อาจารย ผ ให คาแนะนาค อ ห วหน างาน พ เล ยง ความผ ดพลาด เป นบทเร ยน ความผ

More information

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป

More information

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน ประกาศโรงเร ยนบ านก ว ง เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อปฏ บ ต หน าท เจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน ( โครงการค นคร ให น กเร ยน )... ด วย โรงเร ยนบ านก ว ง จะดาเน นการสอบค ดเล อกบ คคล เพ อปฏ บ ต หน าท เจ

More information

ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form

ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form เลขท ผ ถ อหน วยลงท น / Unitholder No. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ซ ไอเอ มบ -พร นซ เพ ล จำ ก ด 44 อาคาร ธนาคารซ ไอเอ มบ ไทย ช น 16 ถนนหล งสวน แขวงล มพ น เขตปท

More information

โครงการระยะส น ท นการศ กษาด านศ ลปะและว ฒนธรรมอ นโดน เซ ย (ศ ลปะการออกแบบและพ มพ ผ าบาต ก) 6 ม ถ นายน 6 ส งหาคม 2554

โครงการระยะส น ท นการศ กษาด านศ ลปะและว ฒนธรรมอ นโดน เซ ย (ศ ลปะการออกแบบและพ มพ ผ าบาต ก) 6 ม ถ นายน 6 ส งหาคม 2554 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA BANGKOK โครงการท นการศ กษาด านศ ลปะและว ฒนธรรมอ นโดน เซ ย ประจ าป 2554 (2011 INDONESIAN ARTS AND CULTURE SCHOLARSHIP BATIK PROGRAMME) 1. รายละเอ ยดและว ตถ ประสงค ของโครงการ

More information

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว 1 ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว.. ด วยโรงพยาบาลก นทรล กษ ม ความประสงค จะร บสม ครเล อกบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ในตาแหน งต างๆของโรงพยาบาล ฉะน นอาศ ยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

เอกสารสม ครงาน (RESUME)

เอกสารสม ครงาน (RESUME) เอกสารสม ครงาน (RESUME) ช อ-นามสก ล : ภ ภพ ภ ม Name-Surname: Phiphop Phoomee ข อม ลท วไป (General Data) ระด บการศ กษาส งส ด (Highest Education Level) ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต สาขา ว ทยาการคอมพ วเตอร

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน)

ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน) ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน).. ด วยโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยส าน กงานอธ การบด

ประกาศมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยส าน กงานอธ การบด ประกาศมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยส าน กงานอธ การบด ------------------------------------------------------------------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยมห

More information

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ประกาศโรงพยาบาลราชว ถ เร อง ขยายเวลาร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน ๑ อ ตรา ตาแหน งน กทร พยากรบ คคล ๑ อ ตรา ตาแหน งเจ าหน าท บร

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร

ประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ประกาศสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ ดรธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน) ---------------------------------- ด วยสาน

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จากการดำเน นงานสหก จศ กษา

ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จากการดำเน นงานสหก จศ กษา ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จ ดทำโดย สำน กประสานและส งเสร มก จการอ ดมศ กษา

More information

ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25

ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 1 ข นตอนการย นเร

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน กาหนดการร บสม ครบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน โรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน แนบท ายประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน ลงว นท ๑๒ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ --------------------------------------------------

More information

ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน

ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ประกาศโรงเร ยนหนองต มว ทยา เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน. ด วยโรงเร ยนหนองต มว ทยา อ าเภอกงไกรลาศ จ งหว ดส โขท ย ประสงค จะร บสม ครบ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ท ศธ ๐๔๑๔๗/ว ๒๕๖๒ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ๓ ๑๙๒ หม ท ๒ ตาบลคลองทราย อาเภอนาทว จ งหว ดสงขลา ๙๐๑๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ท ศธ ๐๔๑๔๗/ว ๒๕๖๒ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ๓ ๑๙๒ หม ท ๒ ตาบลคลองทราย อาเภอนาทว จ งหว ดสงขลา ๙๐๑๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท ศธ ๐๔๑๔๗/ว ๒๕๖๒ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต ๓ ๑๙๒ หม ท ๒ ตาบลคลองทราย อาเภอนาทว จ งหว ดสงขลา ๙๐๑๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร อง ประกาศร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ ดจ างปฏ บ ต งานธ รการโรงเร

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก ~ ๑ ~ ประกาศมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป -----------------------

More information

บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร 3 ห วข อการค นคว าอ สระ ป จจ ยจ งใจและพฤต กรรมในการใช บร การจ ดหางานผ านส ออ นเตอร เน ต ของประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร ช อ นางศ วณ แก วม ศร อาจารย ท ปร กษา รองศาสตราจารย สมชาย ห ร ญก ตต สาขาว ชา การจ ดการท

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)

ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3) ประกาศมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร เร อง ร บสม ครผ ปฏ บ ต งานประจ าป การศ กษา 2556 (คร งท 3)...... ด วยมหาว ทยาล ยศร ปท ม ว ทยาเขตชลบ ร ม ความประสงค ร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ เป นผ ปฏ บ ต งาน ในตาแหน

More information

แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา.

แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. 1 แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. ต ดร ปถ าย ของผ ย น แบบค าขอก ย ม โปรดกรอกข อความด วยต วบรรจงหร อพ มพ 1. ช อ นาย/นาง/นางสาว ว น/เด อน/ป เก

More information