ใบสม ครงาน (Application Form)

Size: px
Start display at page:

Download "ใบสม ครงาน (Application Form)"

Transcription

1 บร ษ ท เมอร ท โซล ช น จ าก ด ใบสม ครงาน (Application Form) 8 1. ผ สม ครจะต องกรอกใบสม ครงานด วยต วบรรจง ร ปถ ายขนาด 1 น ว จ านวน 1 ร ป (1 photo 1 size) ม รายละเอ ยดครบถ วนสมบ รณ ด วยลายม อของผ สม ครเอง ส าเนาแสดงว ฒ การศ กษา (1 copy of transcript) The application must complete the application form by himself and must ส าเนาทะเบ ยนบ าน-บ ตรประชาชน (1 copy of census & I.D. card) Provide true clear and complete information in his own clear handwriting ส าเนาใบข บข รถยนต -จ กรยานยนต (1 copy of motor license) 2. หล กฐานในการสม ครงานม ด งต อไปน ส าเนาใบปลดทหารกองหน น (1 copy of military served) Documents submitted consist of ส าเนาหน งส อร บรองการท างาน (1 copy of certificate) ต าแหน งงานท สม คร 1. ทราบข าวการร บสม คร เง นเด อนท ต องการ บาท Position applied for : 2. (Sources of job information) Salary wage requirement ประว ต ส วนต ว (Personal Information) ช อ (นาย/นาง/น.ส.) นามสก ล Name (Mr./Mrs./Miss) Surname ว น/เด อน/ป เก ด อาย ป เช อชาต ส ญชาต ศาสนา ส วนส ง ซม. น าหน ก กก. Date of birth Age Yrs. Race Nationality Religion Height cm. Weight kg. บ ตรประชาชนเลขท ออกให โดยอ าเภอ/เขต-จ งหว ด บ ตรหมดอาย Identity card no Issue at province / Country Expiration date ภ ม ล าเนา Domicile address เลขท บ ตรผ เส ยภาษ เง นได Tax I.D. card no. สถานภาพทางการทหาร เคยร บราชการทหารเม อ พ.ศ. ปลดประจ าการเม อ พ.ศ. ย งไม เคยร บราชการเพราะ (Military Status) Yes. When Served. When Not yet served because : ท อย ป จจ บ นท สามารถต ดต อได (Present address) บ านตนเอง Owner บ านเช า / หอพ ก Rent / Apartment อ น ๆ Other ท อย Address โทรศ พท Telephone ประว ต ครอบคร ว (Family Information) ช อบ ดา อาช พ ท อย ท ท างาน Father s name surname Occupation Address Office ช อมารดา อาช พ ท อย ท ท างาน Mother s name-surname Occupation Address Office ท านเป นบ ตรคนท ในจ านวนพ น องท งหมด คน ด งน You re the child of the family. Number of members in the family. Prs. 1. ช อ อาช พ สถานท ท างาน 2. ช อ อาช พ สถานท ท างาน 3. ช อ อาช พ สถานท ท างาน สถานภาพการสมรส Marital status โสด Single สมรส Married หย า Divorce หม าย Widowed แยกก นอย Separate ช อค สมรส อาช พ ท ท างาน Spouse s name-surname Occupation Office ทะเบ ยนสมรส ไม ได จดทะเบ ยน จดทะเบ ยน จ านวนบ ตร ดน ด งน Married registration No registration Registration Number of child Prs. 1. ช อ ย งไม ได ศ กษา ก าล งศ กษา ท างานแล ว Child s name-surname Not yet studies Studied Work 2. ช อ ย งไม ได ศ กษา ก าล งศ กษา ท างานแล ว Child s name-surname Not yet studies Studied Work

2 ประว ต การศ กษา Educational Information ระด บการศ กษา Educational Level ม ธยม High school อาช วศ กษา Vocational / Diploma ปร ญญาตร Bachelor degree ส งกว าปร ญญาตร Post-Graduate อ น ๆ Other สถาบ นการศ กษา Institution ป Year ต งแต พ.ศ. From ถ ง พ.ศ. To ว ฒ การศ กษา / สาขา Qualification/Major คะแนนเฉล ย Average grade ประว ต การฝ กอบรม / ฝ กงาน Training & Apprenticed Information หล กส ตร Course สถาบ น / หน วยงานท เข าฝ กอบรม ฝ กงาน Institutional จ านวนว น Days ความร ความช านาญและความสามารถพ เศษ Special Ability ภาษาต างประเทศ Language การใช พ มพ ด ดและคอมพ วเตอร Typing & Computer ระบ ว า ด มาก / ด / พอใช พ มพ ด ด Typing ไทย ค า / นาท ภาษา Language Please mention Excellent / Good / Fair Thai Word / Minute พ ด Speaking อ าน Reading เข ยน Writing อ งกฤษ ค า / นาท ภาษาอ งกฤษ English English Word / Minute ภาษา คอมพ วเตอร Computer Other language Words ไม ได ได เป นอย างด ภาษา No. Yes. Excellence Excel ไม ได ได เป นอย างด No. Yes. Excellence Internet ไม ได ได เป นอย างด No. Yes. Excellence อ น ๆ Other รถยนต ส วนต ว Private car ม Yes. ไม ม No. รถจ กรยานยนต ส วนต ว Motorcycle ม Yes. ไม ม No. ข บรถยนต Driving (Car) ไม ได No. ได Yes. ใบอน ญาตข บข Driving licence ไม ได No. ได Yes. ประเภท Kind of licence. ว นหมดอาย Expiration date ข บรถจ กรยานยนต ส วนต ว Driving (Motorcycle) ไม ได No ได Yes ใบอน ญาตข บข Driving licence ไม ได No. ได Yes. ประเภท Kind of licence. ว นหมดอาย Expiration date ความสามารถพ เศษอ น ๆ Other special ability งานอด เรกท ท า Hobby ก ฬาท ชอบ Sports

3 ประว ต การท างาน Working Information ระยะเวลา Time : ประสบการณ การท างาน เร มจากป จจ บ นตามล าด บย อนลงไป Working Experience (In Chronological) ต าแหน ง Position เง นเด อน Salary สาเหต ท ลาออก Reasons of resignation ป จจ บ นท างานท ท ต ง Working present Address โทร. Telephone ต าแหน ง Position เง นเด อน Salary สาเหต ท ต องการเปล ยนงาน Reasons of changed the job ความค ดเห นเก ยวก บบร ษ ทเด ม Opinion of last company ความค ดเห นเก ยวก บผ บ งค บบ ญชาเด ม Opinion of last boss อ ดมคต ในการท างาน ค อ Attitude to working

4 ประว ต ท วไป General Information รายละเอ ยด Description ผ ท บร ษ ทต ดต อถ งท านกรณ ฉ กเฉ น ช อ สก ล Name Surname ความส มพ นธ Relation สถานท ต ดต อ Address โทรศ พท Telephone ผ ร บรองท ไม ใช ญาต ญาต หร อคนร จ กท ท างานบร ษ ทน 1) 2) ประว ต ท วไป General Information ท านย นยอมให ทางบร ษ ทฯ สอบถามเก ยวก บต วท านจากสถานท ท างานเก าได หร อไม You accept of the company check your background in last the company ได โดยสอบถามจาก ต าแหน ง Yes. To be inquire from : Position. ท อย Address. โทรศ พท Telephone. ไม ได เน องจาก No. Because. ท านเคยสม ครงานก บบร ษ ทน มาก อนหร อไม Have you ever applied for employment with us before? เคย ไม เคย ถ าเคยเม อ Yes. No. If yes. When? หากบร ษ ทฯ จะส งท านไปประจ าต างจ งหว ดจะได หร อไม I can work up country ไม ได ได ระบ No. Yes (Please mention) : หาบร ษ ทฯ ตกลงร บท านเข าท างานก บบร ษ ทฯ แล ว ท านสามารถหาผ ค าประก นการท างานได หร อไม If you are employed by the company, do you have an employment guarantee? ได ไม ได เน องจาก Yes. No. due to ท านเคยได ร บโทษถ กจ บก ม ค มข ง ก กข งหร ออย ในระหว างด าเน นคด Have you ever been arrested, under custody, detained or have a case currently pending in the courts? ไม เคย Never. เคย Yes. สาเหต by resulting from ท านม โรคประจ าต ว Do you have any personal disease? ไม ม No. ม Yes. ระบ please specify ค าร บรองและค าย นยอมของผ สม คร Certification and consent of the applicant ข าพเจ าขอร บรองว า ข อความท ข าพเจ าเข ยนไว ในใบสม ครน เป นความจร งและสมบ รณ ท กประการ หากภายหล งจากการจ าง หร อเม อปฏ บ ต งานแล ว บร ษ ทพบว าข าพเจ าได แจ งข อความอ นเป นเท จไว ในใบสม ครน ข าพเจ าย นยอมให บร ษ ทถ อเป นเหต ผลเพ ยงพอ ในการเล กจ างข าพเจ าโดยไม ม ข อแม ใด ๆ และไม ต องจ ายเง นค าส นไหมทดแทนหร อเง นชดเชยใด ๆ ท งส น I certify that the information contained in this application is true and complete to the best of my knowledge. If the company shall find that any information that I have given in this application is false after the employment, I consent that the company shall consider it as a sufficient cause for unconditionally rejection or immediate dismissal without any compensation or any indemnity claim. ลงช อ Signed ผ สม คร Applicant ( ) ว นท สม คร

5

Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy

Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy Kamalasai School Announcement Of a Foreign Language Teacher Vacancy Kamalasai School requires capable foreigners in order to be staff of foreign languages in teaching MattayomSuksa 1-6 students (7 th graders

More information

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร

การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร Human Resource Management การสรรหาและค ดเล อกบ คลากร (Recruitment And Selection) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหาใน บทและส งค าตอบทาง

More information

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป

More information

เล อกงานอย างไรด? When? ควรเร มหางาน เม อไหร. Where? ทางาน ท ไหนด? ราชการ เอกชน ร ฐว สาหก จ. Why? ทาไมต องหางานทา ม ทางเล อกอ นไหม

เล อกงานอย างไรด? When? ควรเร มหางาน เม อไหร. Where? ทางาน ท ไหนด? ราชการ เอกชน ร ฐว สาหก จ. Why? ทาไมต องหางานทา ม ทางเล อกอ นไหม เล อกงานอย างไรด? การเร ยน การทางาน ร บผ ดชอบก บการเข าเร ยน การสอบ วางแผน ลงม อทา แก ไขป ญหา ให ได ผลงานตามเป า ผ ให คาแนะนา ค อ คร อาจารย ผ ให คาแนะนาค อ ห วหน างาน พ เล ยง ความผ ดพลาด เป นบทเร ยน ความผ

More information

ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form

ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form ใบคำ ขอเป ดบ ญช Fund Account Opening Form เลขท ผ ถ อหน วยลงท น / Unitholder No. บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ซ ไอเอ มบ -พร นซ เพ ล จำ ก ด 44 อาคาร ธนาคารซ ไอเอ มบ ไทย ช น 16 ถนนหล งสวน แขวงล มพ น เขตปท

More information

ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25

ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 ข นตอน การย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานในก จการท ได ร บการส งเสร ม ตามมาตรา 25 ข นตอนการย นเร องขอนาช างฝ ม อผ ชานาญการต างชาต เข ามาปฏ บ ต งานตามมาตรา 25 Page 1 ข นตอนการย นเร

More information

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน

๒. จานวนอ ตราท ร บสม คร จานวน ๑ อ ตรา ๓. อ ตราจ าง ว ฒ ปร ญญาตร อ ตราจ าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เด อน ประกาศโรงเร ยนบ านก ว ง เร อง การร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อปฏ บ ต หน าท เจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน ( โครงการค นคร ให น กเร ยน )... ด วย โรงเร ยนบ านก ว ง จะดาเน นการสอบค ดเล อกบ คคล เพ อปฏ บ ต หน าท เจ

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม

ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ประกาศโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวตาแหน งพ เล ยงเด กพ การเร ยนร วม ด วยโรงเร ยนบ านท งน ย ม ตรภาพท 49 อาเภอควนกาหลง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา.

แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. 1 แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. ต ดร ปถ าย ของผ ย น แบบค าขอก ย ม โปรดกรอกข อความด วยต วบรรจงหร อพ มพ 1. ช อ นาย/นาง/นางสาว ว น/เด อน/ป เก

More information

เอกสารสม ครงาน (RESUME)

เอกสารสม ครงาน (RESUME) เอกสารสม ครงาน (RESUME) ช อ-นามสก ล : ภ ภพ ภ ม Name-Surname: Phiphop Phoomee ข อม ลท วไป (General Data) ระด บการศ กษาส งส ด (Highest Education Level) ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต สาขา ว ทยาการคอมพ วเตอร

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

หน วยท 2 พน กงานบร หารงานท วไป ๖ (ท าหน าท ล ามภาษาจ นกลาง) อ ตราเง นเด อน ๑6,8๓๐.- บาท

หน วยท 2 พน กงานบร หารงานท วไป ๖ (ท าหน าท ล ามภาษาจ นกลาง) อ ตราเง นเด อน ๑6,8๓๐.- บาท ประกาศการรถไฟแห งประเทศไทย เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลบรรจ เข าทางานการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อปฏ บ ต งานในโครงการความร วมม อรถไฟระหว างไทย จ น ----------------------------------- ด วยการรถไฟแห งประเทศไทยจะร

More information

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

ประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน กาหนดการร บสม ครบ คคลเพ อเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน โรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน แนบท ายประกาศโรงเร ยนด บ กพ งงาว ทยายน ลงว นท ๑๒ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ --------------------------------------------------

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว

ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว 1 ประกาศโรงพยาบาลก นทรล กษ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว.. ด วยโรงพยาบาลก นทรล กษ ม ความประสงค จะร บสม ครเล อกบ คคลเข าทางานเป นล กจ างช วคราว ในตาแหน งต างๆของโรงพยาบาล ฉะน นอาศ ยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยส าน กงานอธ การบด

ประกาศมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยส าน กงานอธ การบด ประกาศมหาว ทยาล ยมห ดล เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ เป นพน กงานมหาว ทยาล ยส าน กงานอธ การบด ------------------------------------------------------------------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยมห

More information

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ

การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

More information

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐

ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ท ศธ ๐๔๐๕๘.๐๕๑/๒๘๓ โรงเร ยนว ดหนองเส อ(เร องว ทยาน ก ล) อ าเภอเม องนครปฐม จ งหว ดนครปฐม รห สไปรษณ ย ๗๓๐๐๐ ๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ เร อง ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว ปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน

More information

(สาเนา) 2/ทร พยากร...

(สาเนา) 2/ทร พยากร... (สาเนา) ประกาศจ งหว ดชลบ ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยจ งหว ดชลบ ร ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ ประเภทพน กงาน ราชการท วไป ฉะน น อาศ ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบร

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน)

ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน) ประกาศโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราวเพ อปฏ บ ต หน าท ธ รการโรงเร ยน (โครงการค นคร ให น กเร ยน).. ด วยโรงเร ยนบ านเช งดอย(ดอยสะเก ดศ กษา) อาเภอดอยสะเก ด จ งหว ดเช

More information

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก

๑. ต าแหน งท ร บสม ครค ดเล อก ประกาศส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต ๒ เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเป นล กจ างช วคราวปฏ บ ต งานธ รการโรงเร ยน ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส

More information

ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จากการดำเน นงานสหก จศ กษา

ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จากการดำเน นงานสหก จศ กษา ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ สำน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการขอร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ สำหร บสถานประกอบการ จ ดทำโดย สำน กประสานและส งเสร มก จการอ ดมศ กษา

More information

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร

1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ประกาศการทางพ เศษแห งประเทศไทย เร อง ประกาศร บสม ครพน กงานต าแหน ง พน กงานบ ญช ระด บ 4 ในส งก ดกองบ ญช ฝ ายการเง นและบ ญช ---------------------------------------- การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ม ความประสงค

More information

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง ประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง อาศ ยอ านาจตามความในข อ 2 (7) และข อ 14 แห งประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว นท 16 ม นาคม พ.ศ. 2515 กระทรวงแรงงานและสว สด การส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ทะเบ ยนประว ต ข าราชการและพน กงานองค กรปกครองส วนท องถ น ส งหาคม 2550

ค ม อการปฏ บ ต งาน ทะเบ ยนประว ต ข าราชการและพน กงานองค กรปกครองส วนท องถ น ส งหาคม 2550 ค ม อการปฏ บ ต งาน ทะเบ ยนประว ต ข าราชการและพน กงานองค กรปกครองส วนท องถ น ส งหาคม 2550 ค าน า แบบทะเบ ยนประว ต ของข าราชการและพน กงานองค กรปกครองส วรท องถ นส วนท องถ น ได เร ม จ ดท าต งแต ม การจ ดต งร

More information

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน

1. ต าแหน งท จะด าเน นการสอบค ดเล อกเพ อจ างเป นคร อ ตราจ างว ฒ ปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป 1. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สอบค ดเล อก เป นผ ม ค ณสมบ ต ด งน ประกาศโรงเร ยนท าบ อ เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ างช วคราวท าหน าท คร ธ รการ ************************** ด วยโรงเร ยนท าบ อม ความประสงค ด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นล กจ าง ช

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ งม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อ เล อกสรรเป นพน กงานราชการ จ านวน ๔ อ ตรา ฉะน น อาศ

More information