How to become a good Facilitators. Duangsamorn boonpaduang. Senior Advisor.HAI- Thailand.

Size: px
Start display at page:

Download "How to become a good Facilitators. Duangsamorn boonpaduang. Senior Advisor.HAI- Thailand."

Transcription

1 How to become a good Facilitators Duangsamorn boonpaduang. Senior Advisor.HAI- Thailand.

2 การเปล ยนแปลงองค กร

3 การเปล ยนแปลงองค กร หร อการเด นไปข างหน าร วมก น ม กจะ ม ป ญหาข อข ดข องต างๆ เสมอ ท กษะ ท จาเป นอย างย งของผ นา หร อ คนทางานค อ Facilitators.

4 ใครค อ facilitators? ท งผ นา และสมาช กในองค กรท กคน ต องม ท กษะ ในด านน. เพราะ facilitators จะช วยทาให จ ดท ต ดข ด น นล นไหลมากข น ด วยการส อสารและหาทางออก ของป ญหา.

5 How to be a better facilitators. Acts as Lubricant.. Communication skills. Problem solving.

6 ส งท Facilitators ข นเทพต องเตร ยมและเร ยนร ม ความร พ นฐานในเร องน นๆ. บ คล กภาพ,การส อสาร ความสามารถในการทางาน ร วมก บท ม เข าใจเร องของ Dynamic, key event, Code word. เข าใจป ญหาของกล มท ม ความเป น พ เศษ Unique. สร างบรรยากาศในการเร ยนร ได ด ไม ทาต วเหน อกว าคนอ น ม ความเท า เท ยมก น. ม ความม นใจ ทาต วเป นกลาง ทาให กล มม ความเข าใจท ช ดเจน ส อสารจากใจ diplomatically but honesty.

7 facilitators Skill. เป นผ ฟ งท ด ฟ ง ฟ ง ฟ ง. ส อสารช ดเจนเข าใจง าย. ประเม นความเข าใจระหว างท ม (Checking understanding) และม ความสามารถในการสร ปประเด น. ม ความค ดและม การปฏ บ ต ในเช ง บวก.

8 facilitators Skill Managing peoples feeling. เคารพในคนอ น และม อารมณ ข น. ม การเตร ยมการท ด แต พร อมท จะย ดหย น ร กษาเวลา และไม เร งร ดจนเก ด ความเคร ยด

9 ส งท ควรร เก ยวก บกระบวนการเร ยนร สมองซ กซ าย และขวา ร อยละ 90 ใช สมองซ กซ าย อ ก ร อยละ 10 ใช สมองซ กขวา การเร ยนร แบบก าวกระโดด ต อง ใช สมองซ กขวา สามารถสร าง เส นใยประสาทได มากกว า 20,000 เซล สมองซ กซ าย เช อมได เพ ยง 1000 เซล

10 ส งท ควรร การด เป นเร องของสมองซ กซ าย การ เห นเป นเร องของสมองซ กขวา เช นภาพ ศ ลปะ การได ย นเป นเร องของสมองซ กซ าย การ ฟ งต องใช สมองซ กขวา การต ดส นใจท สาค ญม กใช ความร ส กมา ก อน ความค ด และเหต ผล ผ ประสบความสาเร จสามารถมองธ รก จ แบบองค รวม และมอบงานย อยๆ พร อม ท งถ ายทอดได อย างเข าใจ

11

12 การวางแผน การมองเห นแบบองค รวม ท าให การ วางแผนการทางานช ดเจน เห นเหต และป จจ ย เห นในส งท คนอ นไม เห น ม ความอดทน รอคอยได ม EQ ส ง ความฉลาดทางอารมณ ม IDEA ส ง สมองซ กขวาสามารถ สร างฮอร โมนแห งความส ขด วย

13 การมองแบบองค รวม มองจากส วนใหญ ลงไปหาส วนย อยให ได เพ อให เข าในสถานการณ และป ญหา เพ อการต ดส นใจท ถ กต อง การว น จฉ ยโรคท แยกย อยทาให ม โอกาสผ ดพลาดได มากกว า น กการเม องท ต องการแก ไขป ญหา ต องมองภาพใหญ ให ออก เพ อให เห น องค ประกอบท งหมด เช นป ญหา จราจร

14 มองกว าง มองไกล ไปให ถ ง มองในภาพใหญ ลงมาแก ไขในจ ดเล กๆ มองหาโอกาสท ด ด เสมอ ไม ท อถอย ไม มองตนเองในแง ร าย แม ไม สาเร จก ไม ท กข ร อนมาก พร อมท จะ ทาใหม ได เสมอ เพราะการใช สมองซ กขวาจะเข าใจในกลไก ธรรมชาต สนใจในอนาคตมากกว าอด ต หร อป จจ บ น

15 3 principles. ช วยให ท มงานเห นหนทางการ พ ฒนาตามเป าหมาย โดยการ กระต นและด งศ กยภาพ Draw out ม งเน นว าจะทาอย างไรให ท ม มาร วมเร ยนร How มากกว า เราจะได ผลล พธ อะไร what we get. ไม เล อกข าง

16 1. Unpack the agenda บรรยากาศการเร ยนร ท ผ อนคลาย ม หลากหลาย เช น การหาร อกล ม learn & Do. Reflection, ก จกรรมอ นๆ Ground Role

17 2. Avoid the back-to-back class drawback Sessions should be at least 20 minutes start and finish on time. Identified clear objective. วางแผนการเร ยนร ให ช ดเจน เช น SHA ค ออะไร? ทาแล วม ประโยชน อย างไร? องค ประกอบม อะไรบ าง? ม ใครทาแล วบ าง. Funny Quiz.

18 3. Practice image training. professional facilitators should close their eyes and mentally walk through the session. or simply imagining the group smiling. to execute the facilitation, the mind is ready.

19 4. Respect the PowerPoint power law For every PowerPoint presentation, after the 10th slide, attention and interest drop off precipitously. One approach is to put less information

20 5. Just stop by the jargon junction. The facilitator should also be careful to watch out for and manage the use of jargon. Jamming a lot of technical terms,

21 6. Make lists. เพ อให ง ายในการรวบรวมความค ด อาจจะ บ นท กรายการความค ดของท กคนไว เพ อ ทบทวนหร อสร ป

22 7. Put the agreement in writing when the group comes to consensus on a point, it is valuable to have them write it down in their own words. rules of the road such as no cell phones or laptops, and the list of topics to avoid

23 8. Body language blindness In communication, it s not what you say; it s how you say it. A facilitator should practice and exhibit positive and appropriate body language.

24 9. Talk less Facilitators need to activate the group, and then shut up. let the group members carry the discussion. The more the group members speak, the more they expose the issues.

25 10. Take and use feedback immediately please tell me a few things I can do better next time as a facilitator. accepted with an open heart

26 Otto Scharmer s Causal Chain การฝ กสต และสมาธ จะพ ฒนาจ ตตระหน กร mindfulness ซ งจะม องค ประกอบ สาค ญ ค อ เจตจานง อ นแน วแน ม ท ศนคต เช ง บวก ยอมร บสถานการณ และผ อ นด วยใจท เป ด กว าง และม ความสามารถอย ในส งคมอย างม ความส ข ม ว น ยและการจ ดการตนเอง ม ความย ดหย น และม ค ณค า ผลล พธ ของค ณภาพท ด เก ดจาก ส มพ นธภาพท ด ระหว างท มในระบบงาน, ส มพ นธ ภาพท ด ของท ม เก ดจากการม สต และตระหน กร ต วตนตลอดเวลา ระด บความส มพ นธ ท ด จะเช อมโยง ต อปฎ ส มพ นธ ท ด ของท ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ของท มส งผลถ ง ความส ขของคนทางาน และผลล พธ ท ด ของหน วยงาน ระด บความส มพ นธ ท ด ของพน กงาน จะสามารถสะท อนหร อคาดการณ ผลล พธ ขององค กรได ในองค กรท พน กงานม ความตระหน กร ในระด บส ง จะม ศ กยภาพในการจ ดการผลล พธ ท ไม พ ง ประสงค จ ดการป ญหาเฉพาะหน าได ส งผลต อความปลอดภ ย ลดความเส ยง การบร การม ค ณภาพ

27 attention

28 power of mindfulness

29 State of mindfulness.

30 ระด บความส มพ นธ

31 ก จกรรมกล ม นาผลการว เคราะห Hospital Profile ของแต ละกล ม โดยใช 3 Principles นาเสนอ

การปฏ บ ต ท เหมาะสมก บพ ฒนาการ (Developmentally Appropriate Practice : DAP) การปฏ บ ต ท เหมาะสมก บพ ฒนาการเด กว ยอน บาล

การปฏ บ ต ท เหมาะสมก บพ ฒนาการ (Developmentally Appropriate Practice : DAP) การปฏ บ ต ท เหมาะสมก บพ ฒนาการเด กว ยอน บาล 1 การปฏ บ ต ท เหมาะสมก บพ ฒนาการเด กว ยอน บาล การปฏ บ ต ท เหมาะสมก บพ ฒนาการ (Developmentally Appropriate Practice : DAP) เด กว ยอน บาลเป นว ยท ม ความส าค ญในการสร างพ นฐานของช ว ตท ด ในอนาคต งานว จ ยในสาขาต

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

บทท 5 การด าเน นงานด านการตรวจและให คะแนน

บทท 5 การด าเน นงานด านการตรวจและให คะแนน บทท 5 การด าเน นงานด านการตรวจและให คะแนน แนวทางการตรวจพ นท 5ส ของศ นย บร การว ชาการ ศ นย บร การว ชาการ ได ให ความส าค ญก บก จกรรม 5ส มาอย างสม าเสมอรวมถ งส งเสร มและกระต น ให บ คลากรได ร บทราบความก าวหน

More information

ภาพรวมของการน าเสนองาน

ภาพรวมของการน าเสนองาน เทคน คการน าเสนอ การน าเสนองาน ม การแสดงออกท ด เหมาะสม และลดความต นเต นขณะน าเสนอ สามารถสร ปประเด นป ญหาให ผ ฟ งเข าใจได ช ดเจน สามารถจ ดระบบการน าเสนอเพ อส อสารให ผ ฟ งเข าใจง าย สามารถแสดงความค ดเห นผ

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม

จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม จ ตว ทยาในการท างานเป นท ม การท างานเป นท มม ล กษณะท แตกต างไปจากการท างานคนเด ยวโดยล าพ ง เพราะการท างาน โดยล าพ งน น เพ ยงแต ผ ท างานสามารถท างานให ตรงตามหน าท ท ก าหนดไว โดยใช ท กษะและ ความสามารถของตนอย

More information

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ค ม อ มาตรฐานการให บร การ สาน กงานก จการน กศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยศร ปท ม โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ส งหาคม 2554 คานา ค ม อมาตรฐานการให บร การ จ ดทาข นเพ อ ใช เป นแนวทางในการปฏ

More information

หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring

หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring หน วยท 1 กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring การพ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) บ คลากรในองค กร ต องม การเร ยนร อย ตลอดเวลา และเร ยนร อย างต อเน อง ซ งม เทคน

More information

Knowledge Management

Knowledge Management Knowledge Management 1 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วน ราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ

More information

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C)

A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) A-I-C เทคน คกระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม Appreciation-Influence-Control (A-I-C) กระบวนการ A-I-C เป นเทคน คการประช ม/วางแผนแบบม ส วนร วมอย างสร างสรรค ท การระดมสมองท า ให เก ดความเข าใจสภาพป ญหา/ข ดจ าก

More information

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ

ง..1.1 เข าใจการทางาน ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะกระบวนการทางาน ท กษะ การจ ดการ ท กษะ แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รายว ชา เกษตร ช นประถมศ กษาป ท 6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร บ รณาการ ท 3 เร อง การเล ยงส ตว เวลา 3 ช วโมง แผนจ ดการเร ยนร

More information

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

2 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) * การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป น แนวทางท จะพ ฒนา องค กรให ม ประส ทธ ภาพ หร อเร ยกว า High Performance

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การน าเสนอ เร องการเล ยงล กด วยนมแม ด วยโปรแกรม power point ป พ.ศ.2550 2. ระยะเวลาท ด าเน นการ พฤศจ กายน 2550 ธ นวาคม 2550 3. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข ในการท างานเราต องพบปะก บผ คนมากมาย ไม ว าจะเป นผ บ งค บบ ญชา ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อนร วมงาน ล กค า ผ มาต ดต อ ตลอดไปจนถ งพน กงานท าความสะอาด เพราะฉะน นการวางต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ ตามท กรมสรรพสาม ตได กาหนดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนา องค กรแบบบ รณาการ ร นท 2 ระหว างว นท 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอย ลร เวอร สะพานกร

More information

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม 2 ร ญ ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ 4 หล กการและแนวค ดการจ ดการเร ยนการสอน 4 กลย ทธ การเร ยนการสอนบรรยาย 4 Active Learning

More information

สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. สร ปโครงการเสร มสร างความส มพ นธ ในการท างาน ห วข อ การส มมนาเพ อเสร มสร างความส มพ นธ ในการปฏ บ ต งานของส าน กงานประธานว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๔ ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๕๖ ณ บ านว งน าเข

More information

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โดย รองศาสตราจารย เล ก สมบ ต คณะส งคมสงเคราะห ศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ห วข อบรรยาย 1 ความสาค ญของการว เคราะห โครงการ 2 แนวทางและว ธ การในการว เคราะห โครงการ 3 การบร หารโครงการ 1 ความหมายของการว เคราะห

More information