KPI CONGRESS November 2010 kpi.ac.th

Size: px
Start display at page:

Download "KPI CONGRESS12 4-6 November 2010 kpi.ac.th"

Transcription

1 สถาบ นพระปกเกล า King Prajadhipok s Institute

2 People's Alliance for Democracy (PAD)

3 ช วงแรก การเม องและประชาธ ปไตยท พ งปรารถนา มาฝ นร วมก น อยากเห นการเม องและส งคมไทยเป นอย างไร น กการเม องท เราอยากให เป นต วแทนเรา ม ค ณสมบ ต อย างไร ช วงสอง ทาอย างไรจ งจะได ส งท ฝ น การเม องท ต องการเห น ส งคมท อยากอย ทาอย างไร จะได น กการเม องท เราฝ นอยากได จะม กต กาหร อกลไก อย างไร จะช วยก นกาก บน กการเม องเหล าน นได อย างไร ให ทาหน าท อย าง เหมาะสม

4 ประชาธ ปไตยแห งการสานเสวนาหาทางออก ม การเล อกผ แทน แต ม การตรวจสอบโดยประชาชนอย างเคร งคร ด ม การม ส วนร วมของประชาชนในการต ดส นใจ แต ไม ใช แค ทา ประชาพ จารณ หล งจากต ดส นใจแล ว ต องม ส วนร วมต งแต เร มต น เล อกร ฐมนตร เองได แต ต องฟ งเส ยงสะท อนของประชาชน ผ แทนหร อร ฐมนตร แม เป นผ ต ดส นใจ แต ต องฟ งเส ยงประชาชน ต งแต เร มค ดโครงการ เร องสาค ญท ม ผลกระทบต อประชาชน ต องมา ประชาเสวนาหาทาง ออก ประชาชนม ส ทธ ท จะพ ด ม เวท ท ผ ม อานาจและประชาชนจะ มาพบก นในเวท ประชาเสวนาอย างสม าเสมอ

5 การเม อง ค อ อะไร ประชาธ ปไตย ค อ อะไร เล อกต งต วแทน? การเม องในสายตาของ น กการเม อง ค อ งานท น กการเม องเป นคนทา? หน าท ของ ประชาชน ค อ ไป เข าค หากากะบาดเล อก ฉ น และปฏ บ ต ตามกฏกต กาท ฉ น ออก? ประชาธ ปไตย ค อ การ การม ส วนร วม ค อ เป ดโอกาสให ม การร บฟ ง ความเห น หร อ ประชาพ จารณ เท าน น? ประชามต ค อ เคร อง ม อ ต ดส น เส ยงข างมาก

6 ประชาธ ปไตย เพ อ ความสมานฉ นท การเม องภาคพลเม อง ก บ การ สร าง ส งคมสมานฉ นท

7 ของประชาชน โดยประชาชน เพ อประชาชน ประชาชน People พลเม อง Citizens สาธารณชน Public ราษฎร จ ดสนใจ หร อ ผลประโยชน Interest เคร องม อ ค อ การสานเสวนาหาทางออก หร อ deliberation สานเสวนาก บประชาชน : การประชาเสวนาหาทางออก หร อ 4-6 November Public Deliberation 2010 จ ดสนใจส วนตน ผลประโยชน ส วนตน Self Interest จ ดสนใจท เห นแต ประโยชน ส วนตน Selfish Interest จ ดสนใจท เห นแก ประโยชน สาธารณะ Public Interest/ Public Voice เส ยงของสาธารณชน/เส ยงของส วนรวม

8 Dialogue สานเสวนา สานเสวนา /ส นทร ยสนทนา/ โสเหล / โซะก น/โฮะ/เสงก น/ ส มห ว/ พ ดค ยก น ฮ ป กร วะ คะเน ย จ งกาบ จาก บ/ มาร จาก บ /Ma-ree-jagab/ (มาลาย กลาง) Ma-gie-kae-jaa มาง แกแจ ะ (มาลาย ท องถ น) แกแจ ะ (ภาษา มาลาย พ นบ าน) ม เซาวาร ต : การปร กษาหาร อ (พวกดะวะห ใช ในการประช ม ร วมก น) เต งป างจ ฮ วย (ไทยใหญ ) สภากาแฟ แตะสาค อ (ปะกะยอ, กระเหร ยง) อ จ า (ไทยเหน อพ นราบ)

9 การถกเถ ยง ก บ สานเสวนาในการประชาเสวนา Debate V/S Dialogue เช อว าม คาตอบท ถ กอย าง เด ยว (และฉ นม คาตอบ น น) พร อมรบ : พยายาม พ ส จน ว าคนอ นผ ด เช อว าคนอ นก ม บางส วนของ คาตอบ เก ยวก บการเอาชนะก น ฟ งเพ อจะหาช องโหว หร อ ข อบกพร อง พร อมร วมม อ : พยายามหา ความเข าใจร วมก น เก ยวก บการพ จารณาหาส งท ร วมก น ฟ งเพ อท จะทาความเข าใจ

10 Politics for People การเม องภาคพลเม อง ความสามารถของ KPI ผ ม ส ทธ เล อกต ง CONGRESS12 แต ละเขตท จะด แลก จการของ พวกเขาเองน น ม ความสามรถเท าเท ยมก บผ นาหร อผ ร อ นๆ ถ าไม มากกว าความสามารถของเขาเหล าน น 4-6 November ความแตกต างใน 2010 ความสามารถส วนบ คคลไม ได ย อหย อนเลยเม อความสามารถของ เราร วมแรงก น ความสามารถของเราในการต ดส นใจท ด เป น ความสามารถท เก ดจากการรวมพล ง ซ งสามารถเต บโตข นด วย ประสบการณ ประชาชนสามารถ ร ส ก และเร ยนร จากความ ผ ดพลาดของพวกเขาและนามาปร บปร งการต ดส นใจของเขาได

11 Politics for People การเม องภาคพลเม อง จะไม ม อะไรเปล ยนแปลง ถ าประชาชนไม ลงม อปฏ บ ต หากว าท กส งท ประชาชนพ ดน นผ ด เก ยวก บระบบทางการเม อง ใครค อ คนท พวกเขาเช อว าม ความร บผ ดชอบส งส ดสาหร บด แล ความเจ บป วย ทางการเม องท เป นอย น? 4-6 November ผ แทนของพวกเขาจะเป นน กบ ญมาด แลหร อ? 2010 หร อพวกเขาจะย นย นให ม ร ฐบาลท สมบ รณ เพ ยบพร อม? หร อพวกเขา เช อว า ประชาธ ปไตยในอ ดมคต ควรจะเก ดการปฏ บ ต ในว นพร งน? หร อ คาดหว งว าระบบการเม องจะแก ป ญหาด วยต วของม นเอง? เปล า เลย ประชาชนจะต องตระหน กว าสาธารณชนม ความร บผ ดชอบด วย... ในท ส ดแล ว ประชาชนจะต องห นมาร องเร ยกความ ร บผ ดชอบถ าต องการท จะเห นการเปล ยนแปลง

12 เสน ห แห งการประท วง Politics for People การเม องภาคพลเม อง ประชาชนเล อกว ธ การใด ท พวกเขาทาแล วได ผล ส อมวลชนสร างความ ฝ งใจว า ใครท ตะโกนเส ยงด งม กจะได ส งท เขาต องการ ถ งแม กลย ทธ และย ทธว ธ น นพวกเขาเช อว าม นทาให การเม องเส อมลง... เพ อให เก ดผลในเกมทางการเม อง พวกเขาต ดส นใจท จะใช การประท วง ท อาจทาให เก ดความไม พอใจอย างต อเน อง... ประชาชนพ ดว า โอกาส เด ยวท จะม คนฟ ง (be heard) เส ยงประชาชนก เม อพวกเขา ต ดส นใจท จะรวมกล มก น เป น กล มท ม จ ดสนใจร วมหร อ ผลประโยชน ร วม และ แสดงการประท วงอย างร นแรงต อการต ดส นใจ เช งนโยบาย

13 การเม อง ค ออะไร ประชาชนห วงก งวลเก ยวก บความปลอดภ ยจากยาเสพย ต ด และ อาชญากรรม รวมถ งห วงน าสะอาด การม งานทาท เหมาะสมด ม บร การส ขภาพท พอจะจ ายได และม การศ กษาท ด สาหร บล ก ๆ ของเขา เร องเหล าน เป นส งท ประชาชนเร ยกว า เป นเร องท ม เน อหาสาระสาค ญ และท งหมดน ค อ ประเด นท งหลายของ การเม อง การเม อง ท เป นอะไร ท มากกว าการเม องท น กการเม องเป นคนทา การเม องท ประชาชนปฏ บ ต ถ งแม ว าอาจจะไม เคยเร ยกม นว า การเม อง เป นเร องท เก ยวก บช ว ตการเม องท ป ดล บของอเมร กา

14 Politics for People การเม องภาคพลเม อง งานส วนหน งค อ การกดด นให ร ฐบาลทาการปฏ ร ป อย างไรก ด จ ดสนใจท จะม การบร หารก จการบ านเม องท ด (good government หร อ governanace) ไม ควรจะส บสน ก บจ ดสนใจท จะม 4-6 November การเม องท ด กว า (better 2010 politics) ถ งแม จะม ความส มพ นธ ก นอย ก ตามเพราะว าม นแตกต างก น การบร หารก จการบ านเม องท ด หร อ ธรรมาภ บาล ไม ได หมาย เพ ยงการม การปกครองท ม ประส ทธ ภาพเท าน น แต ม นหมาย รวมถ ง การปกครองท เป นของเราอย างแท จร ง และม นจะ ย งไม ใช ของเราจนกว าเราจะม ระบบการเม องท ด มาสน บสน น

15 Politics for People การเม องภาคพลเม อง การไปอย ใต การปกครองของใครบางคนก จะเหม อนการขาดอ สระเสร ภาพ ไม ว าประโยชน ท ได จากการ ต ดส นใจท ด โดย การห นไปพ ง ผ นาท เก ง ก จะทาให เราส ญเส ยส ทธ ท จะต ดส นใจด วยตนเอง ร ายไปกว า น นการท ประชาชนไม สามารถจะม สาน กร บผ ดชอบต อชะตากรรม โดยรวมของเขาก เท าก บ เป นการ ทาลายศ กยภาพของประชาธ ปไตย ประชาชนจะสามารถเร ยนร ท จะเก ดความสามารถได ในความเป น พลเม องในระบอบประชาธ ปไตยก เม อเขาได เผช ญก บความร บผ ดชอบ ของความเป นพลเม อง ไม ได คาดหว งให เราเป นประชาชนท ด ท ส ดท เรา อาจจะเป นได แต ความตายจากการไม พยายามน นก ค อ ความตายของ ประชาธ ปไตย

16 ประชาธ ปไตยแห งการสานเสวนาหาทางออก เราจะทาอะไรได บ างเพ อนาไปส ผ ม อ านาจจะต องเข าใจในหล กการ และกระบวนการ และนาไปใช ในการ กาหนดนโยบาย และการต ดส นใจท ม ผลกระทบต อประชาชน ประชาชนสามารถเป ดเวท สานเสวนา กรณ ม ความเห นต าง ในช มชนได พลเม องสามารถร วมกาหนดอนาคต ของช มชน และแม แต ของร ฐได โดยไม คนอ นมองต างออกไปอย างไร เวท ท เก ดอาจจะ ไม เป นไปตาม ความคาดหว ง ถ าผ ม ส วนร วมไม เข าใจกระบวนการ และขาด ผ ดาเน นการเอ อให เก ด กระบวนการด งกล าว ม ผ เป นห วงว า ช มชนจะสานเสวนา ไปในท ศทางท กล มผลประโยชน ต องการ ม ผ ไม แน ใจว าประชาชนจะสนใจ มาม ส วนร วมหร อไม หร อหากม แต ไม แน ใจว า จะม ความสามารถร วม ต ดส น

17 ประชาธ ปไตยแห งการสานเสวนาหาทางออก เราจะทาอะไรได บ างเพ อน าไปส เป นเวท ท สามารถนาผ ท เห นต าง มาพ ดค ยสานเสวนาหาทางออกได การก าหนดกต กาของการพ ดค ย สานเสวนาจะท าให เวท เป นเวท ท ไม ใช การโต แย ง ข อย ต ก ใช ฉ นทา มต กระบวนการน แม จะใช เวลา และม ค าใช จ ายแต ผลท ได จะสามารถ นาไปส การปฏ บ ต ท รวดเร วกว า และประหย ดกว า หากไม กระทา คนอ นมองต างออกไปอย างไร ไม แน ใจว าผ ท เห นต างจะมา ร วมก นสานเสวนา หร อมาแล วจะ หาข อย ต ได น าจะใช เวลานาน กว าจะได ข อย ต และเม อได ข อย ต แล วจะน าไปส การ ปฏ บ ต จร ง เป นกระบวนท ยากในการน าไป ปฏ บ ต เพราะไม ถ กก บน ส ยของคน ไทย ท ม ล กษณะอานาจน ยมท ต องการให ผ ม อานาจต ดส นใจเอง เลย

18 Citizens Dialogue/Public Deliberation การประชาเสวนา/ การประชาเสวนาหาทางออก เตร ยมข อม ล และทางเล อก หลายทาง (มากกว าสองทาง) พร อมข อด ข อด อย นาเสนอทางเล อก หลายทาง พร อมข อด ข อด อย ให ผ ม ส วนได ส วนเส ย พ จารณาสานเสวนา ดาเน นการสานเสวนา (Dialogue) ระหว างผ ม ส วนได ส วนเส ยในกล ม ย อย เพ อหาฉ นทามต ในทางออกของประเด น (อะไร และทาไม) แล ว รวมกล มใหญ เพ อหาฉ นทามต รวม แยกกล มย อยอ กคร งเพ อสานเสวนา ถ งว าทาอย างไร และใครทา ในประเด น สร ปฉ นทามต ท สร ปก อนหน า แล วรวมกล มใหญ หาฉ นทามต รวม

19 การสร างโรงเร ยนท ม ค ณภาพด วยการม ส วนร วม โรงเร ยนท ม ค ณภาพ : คร ท ม ค ณภาพ น กเร ยนท ม ความร ความสามารถ ผ ปกครองท ม ค ณภาพ ผ ม ส วนเก ยวข องและ ส งแวดล อมท ด เหมาะสมต อการเร ยนร การม ส วนร วมของประชาชน ตามร ฐธรรมน ญ : ผ ม ส วนได เส ย (คร น กเร ยน ผ ปกครอง และ คนอ นๆ) ร ฐบาล และ องค กรปกครองท องถ น ร วมกาหนด

20 DECISION การต ดส นใจ ROBERT S RULE OF ORDER กฎกต กาของโรเบ รต (พ.ศ. ๒๔๑๓) ใช ในกระบวนการร ฐสภาช วยการประช มให บรรล โดยเร ว MAJORITY RULE เส ยงข างมากชนะ V/S CONSENSUS ฉ นทามต

21 สถาบ นพระปกเกล า King Prajadhipok s Institute

นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ --------------------------- ๑. ความน า นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต เป นนโยบายระด บชาต ท จ ดท าข นตามพระราชบ ญญ ต การบร หารราชการจ

More information

การสร างกระบวนการม ส วนร วม

การสร างกระบวนการม ส วนร วม เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างกระบวนการม ส วนร วม ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม

บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม เม อเราได ม การต ดต อส อสาร ม ความส มพ นธ ก บกล มชนต าง ๆ ไม ว าจะเป นคนในท ท างานเด ยวก นใน สถาบ นการศ กษา ในองค กร สมาคม สโมสร ฯลฯ ซ งเป นการท างานร วมก นระหว างกล มคนหลายคนแล

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

การท ำงานใน สว เดน ค ม อของท าน

การท ำงานใน สว เดน ค ม อของท าน การท ำงานใน สว เดน ค ม อของท าน 1 ขอบค ณท ท านเล อก ประเทศสว เดน เราม ความย นด ท ท านเล อกท ำงานในประเทศสว เดน ถ อว าท านได เล อกด แล วเน องจากสาเหต ต าง ๆ หลายประการ ตลาดแรงงานของ สว เดนม ช อเส ยงในด

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553

ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน กประชาส มพ นธ เขต 2 กรมประชาส มพ นธ สาน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารจ ดการ ม ส วนร วมของประชาชน ส าน

More information

พลเม อง เช น สม ชชาค ณธรรม สม ชชาพลเม อง สภาตรวจสอบภาคประชาชน ซ งสม ชชาค ณธรรมจะสามารถ ถอดถอนน กการเม องได นอกจากน ย งได เพ มส ทธ มน ษยชนและส ทธ พลเม

พลเม อง เช น สม ชชาค ณธรรม สม ชชาพลเม อง สภาตรวจสอบภาคประชาชน ซ งสม ชชาค ณธรรมจะสามารถ ถอดถอนน กการเม องได นอกจากน ย งได เพ มส ทธ มน ษยชนและส ทธ พลเม สร ปการส มมนานานาชาต ว ทยาล ยการเม องการปกครองสถาบ นพระปกเกล า ร วมก บ ISIS และ Friedrich Naumann Stiftung A Dream Thailand Public Forum on Thai Constitution-Crafting 2015: Premises, Pitfalls, Prospects

More information

รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง การจ ดการเล อกต งนอกราชอาณาจ กร ข อเท จจร ง ป ญหา และแนวทางแก ไข จ ดท าโดย นายส รพ ทย ก รต บ ตร รห ส 73

รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง การจ ดการเล อกต งนอกราชอาณาจ กร ข อเท จจร ง ป ญหา และแนวทางแก ไข จ ดท าโดย นายส รพ ทย ก รต บ ตร รห ส 73 รายงานว ชาการส วนบ คคล เร อง การจ ดการเล อกต งนอกราชอาณาจ กร ข อเท จจร ง ป ญหา และแนวทางแก ไข จ ดท าโดย นายส รพ ทย ก รต บ ตร รห ส 73 รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาอบรม หล กส ตร การพ ฒนาการเม องและการเล

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information

*********************************************

********************************************* ขอเช ญส งบทความว ชาการ (Call for Papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจ าป 2556 ธรรมราชา (Dharmarājā) ระหว างว นท 8-10 พฤศจ กายน 2556 ณ ศ นย ประช มสหประชาชาต ถนนราชดาเน นนอก

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน การท คร จะจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ผ เร ยนม ส วนร วมน น ก จกรรมน นจะต องม ล กษณะท ช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมอย าง active ค อช วยให ผ เร ยนร ส กม ความกระต อร อร นต นต ว ม ความจดจ

More information

ปาฐกถาพ เศษ โดย ค ณเดช พ มคชา การท องเท ยวโดยช มชน : ความท าทายของการท องเท ยวว ถ ชาวบ านส มาตรฐานสากล

ปาฐกถาพ เศษ โดย ค ณเดช พ มคชา การท องเท ยวโดยช มชน : ความท าทายของการท องเท ยวว ถ ชาวบ านส มาตรฐานสากล เอกสารสร ปการส มมนา การท องเท ยวโดยช มชน...โอกาสในการเร ยนร และการแบ งป นในอาเซ ยน (Innovating CBT in ASEAN) ว นท 30 พฤษภาคม 2556 ณ พระนครแกรนด ว ว มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนคร กร งเทพฯ โดย สถาบ นการท องเท

More information

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ~ 1 ~ การเปร ยบเท ยบผลการเร ยนร ว ธ เร ยนแบบความร วมม อก บว ธ เร ยนแบบอ สระ โดยผ านส อคอมพ วเตอร ม ลต ม เด ย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) เร อง ไมโครซอฟท เว ร ด 2010 ส าหร บน

More information

รายงานการพ ฒนาโลกประจ าป

รายงานการพ ฒนาโลกประจ าป รายงานการพ ฒนาโลกประจ าป 2555 : ความเส ยงและโอกาส: การบร หารความเส ยงเพ อการพ ฒนา World Development Report 2014: Risk and Opportunity: Managing Risk for Development การบร หารความเส ยงเป นเคร องม อเพ อการพ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552) ของ องค การบร หารส วนต าบลบางช าง อ าเภอสามพราน จ งหว ดนครปฐม บทน า แผนพ ฒนาสามป เป นการแปลงแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยม หล กค ดท ว

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

รายงานสร ปการประเม นผลของศ นย ประสานงานและส งเสร มส นต ภาพในช วงเด อนรอมฎอน จ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป พ.ศ

รายงานสร ปการประเม นผลของศ นย ประสานงานและส งเสร มส นต ภาพในช วงเด อนรอมฎอน จ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป พ.ศ รายงานสร ปการประเม นผลของศ นย ประสานงานและส งเสร มส นต ภาพในช วงเด อนรอมฎอน จ งหว ดชายแดนภาคใต ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในห วง 40 ว น (ว นท 10 กรกฎาคม ถ ง 18 ส งหาคม 2556) โดย ศ นย อานวยการบร หารจ งหว ดชายแดนภาคใต

More information

แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต

แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต แนวการจ ดการศ กษาตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ค าช แจง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได ด าเน นโครงการ ตามแนวพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 ซ งม สาระส

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ว นอาท ตย ท 4 ก มภาพ นธ

ว นอาท ตย ท 4 ก มภาพ นธ การส มมนามหกรรมการจ ดสว สด การโดยองค กรช มชน สว สด การช มชน คนไม ท งก น ระหว างว นท 4-5 ก มภาพ นธ 2550 ณ หอประช มว ทยท ศน มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมมาธ ราช จ งหว ดนนทบ ร การจ ดส มมนามหกรรมการจ ดสว สด การโดยองค

More information